J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 84 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/01/24/2002022025/justel

Titel
24 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-02-2002 en tekstbijwerking tot 08-02-2008)

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU.TEWERKSTELLING EN ARBEID.MIDDENSTAND.LANDBOUW
Publicatie : 12-02-2002 nummer :   2002022025 bladzijde : 04564       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-01-24/37
Inwerkingtreding : 01-01-2002

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2, 2bis, 3-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Aan dit besluit zijn onderworpen de personeelsleden van de openbare instellingen van sociale zekerheid, bedoeld in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.

  Art. 2. De volgende besluiten vinden toepassing op de personeelsleden bedoeld in artikel 1 :
  1° (het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, met uitzondering van artikel 15sexies); <KB 2007-12-20/09, art. 23, 004; Inwerkingtreding : 08-02-2008>
  2° het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.

  Art. 2bis. <KB 2003-11-30/38, art. 32, 003; Inwerkingtreding : 16-12-2003> Voor de houders van een managementfunctie wordt het statuut bepaald door het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.

  Art. 3. Dit besluit treedt op 1 januari 2002 in werking.

  Art. 4. Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en Onze Minister van Middenstand, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 24 januari 2002.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Werkgelegenheid,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  A. DUQUESNE
  De Minister van Sociale Zaken,
  F. VANDENBROUCKE
  De Minister van Middenstand,
  R. DAEMS.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, inzonderheid op artikel 21, § 1;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor Beroepsziekten;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;
   Gelet op het advies van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
   Gelet op het advies van het algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
   Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financien, gegeven op 19 november 2001;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Ministers van Ambtenarenzaken, gegeven op 5 december 2001;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 november 2001;
   Gelet op het protocol van het Sectorcomité XX van 6 december 2001;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat met ingang van 1 januari 2002 tien openbare instellingen van sociale zekerheid opgenomen zullen worden in artikel 3, § 2 van voormeld koninklijk besluit van 3 april 1997, dat artikel 21 van dat besluit bepaalt dat voor het personeel van die instellingen een statuut moet worden vastgesteld; dat het voor de rechtszekerheid van het personeel nodig is dat zonder verwijl dat sta
tuut bepaald wordt;
   Gelet op het advies nr. 32.717/1 van de Raad van State, gegeven op 18 december 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en van Onze Minister van Middenstand,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KB VAN 20-12-2007 GEPUBL. OP 08-02-2008
  (GEWIJZ. ART: 2)
 • originele versie
 • KB VAN 30-11-2003 GEPUBL. OP 16-12-2003
  (GEWIJZ. ART: 2BIS)
 • originele versie
 • KB VAN 24-10-2003 GEPUBL. OP 10-11-2003
  (GEWIJZ. ART: 2BIS)
 • originele versie
 • KB VAN 13-03-2003 GEPUBL. OP 14-03-2003
  (GEWIJZ. ART: 2BIS)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 84 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie