J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2002/01/23/2002011000/justel

Titel
23 JANUARI 2002. - Wet betreffende de reclame voor motorvoertuigen.

Bron :
ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 14-02-2002 nummer :   2002011000 bladzijde : 05460       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-01-23/35
Inwerkingtreding : 14-02-2002

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Voor de toepassing van deze wet, moet worden verstaan onder :
  1į " reclame " : elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop te bevorderen ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen;
  2į " motorvoertuig " : elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden.

  Art. 3. Teneinde de verkeersveiligheid te bevorderen moet elke reclame voor motorvoertuigen een waarschuwing bevatten betreffende de verantwoordelijkheid van de bestuurder in verband met het veilig rijgedrag.
  De Koning bepaalt de nadere regels omtrent het aanbrengen van de waarschuwing. Na raadpleging van het Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid stelt Hij de vorm en de inhoud ervan vast.

  Art. 4. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd frank tot vijftienduizend frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die deze wet en haar uitvoeringsbesluiten niet naleeft. Deze bepaling is niet van toepassing op de uitgevers, drukkers en in het algemeen op alle personen die bij de verspreiding van de reclame betrokken zijn, indien zij de naam vermelden van de in BelgiŽ gevestigde persoon die er de auteur van is of die het initiatief tot het verspreiden ervan genomen heeft.

  Art. 5. De Koning wijst de ambtenaren aan die bevoegd zijn voor het opsporen en het vaststellen van de in artikel 4 vermelde misdrijven.
  Bij overtreding van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan kan de ambtenaar, daartoe aangesteld door de Koning binnen het ministerie van Verkeerswezen, een geldsom bepalen waarvan de vrijwillige betaling door de dader van de overtreding, de strafvordering doet vervallen. Wordt de betaling geweigerd, dan wordt het dossier aan de procureur des Konings toegezonden.
  Het bedrag van de te betalen geldsom mag niet lager zijn dan het minimum noch hoger dan het maximum van de voor het misdrijf bepaalde geldboete. Het bedrag van deze geldsommen wordt verhoogd met de opdeciemen die van toepassing zijn op de strafrechtelijke geldboeten.
  De geldsom wordt gestort op de rekening van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid binnen de periode en volgens de nadere regels die door de Koning worden vastgesteld.

  Art. 6. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 23 januari 2002.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer,
  Mevr. I. DURANT
  De Minister van Economie,
  Ch. PICQUE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken : Doc. 50-753 - Gewone zitting 2000/2001. Nr. 1 : Wetsvoorstel ingediend door de heer Jos Ansoms en de dames Simonne Creyf en Trees Pieters. Nrs. 2 en 3 : Amendementen. Nr. 4 : Verslag namens de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw uitgebracht door de heer Maurice Dehu. Nr. 5 : Tekst aangenomen door de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw. Nr. 6 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Integraal verslag van 8 november 2001. Senaat. Stukken van de Senaat : Gewone zitting 2000/2001. Nr. 2-938/1 : Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie