J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
7 DECEMBER 2001. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van hun fiscale bevoegdheden en betreffende de overlegprocedures inzake technische uitvoerbaarheid van door de Gewesten voorgenomen wijzigingen aan de gewestelijke belastingen en inzake de technische uitvoerbaarheid van de invoering door de Gewesten van algemene belastingverminderingen of -vermeerderingen van de verschuldigde personenbelasting.

Bron :
FINANCIEN.VLAAMSE GEMEENSCHAP.WAALSE GEWEST.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 11-12-2002 nummer :   2002021461 bladzijde : 55720       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-12-07/74
Inwerkingtreding : 21-12-2002

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Algemene bepalingen betreffende de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van de fiscale bevoegdheden van de gewesten en de federale overheid.
Art. 1-2
TITEL II. - Uitwisseling van informatie en overlegprocedure met betrekking tot de technische uitvoerbaarheid van door de gewesten voorgenomen wijzigingen aan gewestelijke belastingen, zolang de federale overheid instaat voor de dienst van een gewestelijke belasting voor ťťn of meer gewesten.
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 3-4
HOOFDSTUK II. - Uitwisseling van informatie.
Art. 5-7
HOOFDSTUK III. - Overlegprocedure voor ontwerpen van decreet of ordonnantie tot wijziging van een gewestelijke belasting.
Art. 8-11
HOOFDSTUK IV. - Overlegprocedure voor voorstellen van decreet of ordonnantie tot wijziging van een gewestelijke belasting.
Art. 12-14
TITEL III. - Overlegprocedure met betrekking tot de technische uitvoerbaarheid van de invoering door de gewesten van algemene belastingverminderingen of -vermeerderingen van de verschuldigde personenbelasting.
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 15
HOOFDSTUK II. - Overlegprocedure voor ontwerpen van decreet of ordonnantie tot invoering van een algemene belastingvermindering of -vermeerdering van de verschuldigde personenbelasting.
Art. 16-19
HOOFDSTUK III. - Overlegprocedure voor voorstellen van decreet of ordonnantie tot invoering van een algemene belastingvermindering of -vermeerdering van de verschuldigde personenbelasting.
Art. 20-22

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Algemene bepalingen betreffende de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van de fiscale bevoegdheden van de gewesten en de federale overheid.

  Artikel 1. De federale overheid en de gewesten verbinden er zich toe de informatie waarover zij beschikken en die dienstig is voor de vestiging, heffing, inning, controle of invordering van een federale of gewestbelasting, kosteloos en bij voorkeur op geÔnformatiseerde wijze te verstrekken aan de betrokken belastingdiensten van de federale overheid of van de gewesten.

  Art. 2. Moeilijkheden die met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde uitwisseling van informatie rijzen, worden ter oplossing voorgelegd aan de InterministeriŽle Conferentie voor FinanciŽn en Begroting.

  TITEL II. - Uitwisseling van informatie en overlegprocedure met betrekking tot de technische uitvoerbaarheid van door de gewesten voorgenomen wijzigingen aan gewestelijke belastingen, zolang de federale overheid instaat voor de dienst van een gewestelijke belasting voor ťťn of meer gewesten.

  HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Art. 3. Zolang de dienst van een gewestelijke belasting vermeld in artikel 3, eerste lid, 1į tot en met 8į en 10į tot en met 12į, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten, door de federale overheid wordt verzekerd, verbindt het betreffende gewest zich tot het volgen van de hierna in de artikels 8 tot 14 bepaalde overlegprocedure met de federale Minister van FinanciŽn met betrekking tot de technische uitvoerbaarheid van voorgenomen wijzigingen aan die gewestelijke belastingen.

  Art. 4. Moeilijkheden die betrekking hebben op de in de artikelen 8 en volgende bedoelde overlegprocedure worden ter oplossing voorgelegd aan de InterministeriŽle Conferentie voor FinanciŽn en Begroting.

  HOOFDSTUK II. - Uitwisseling van informatie.

  Art. 5. Zolang de federale overheid voor een gewest instaat voor de dienst van een gewestelijke belasting, kan dat gewest vragen dat de federale administratie die de dienst van de belasting verzekert de gegevens verschaft die het gewest nodig heeft voor haar fiscaal beleid. Wanneer voor het aanleggen en bijhouden van een nieuwe soort gegevens de federale overheid extra werkmiddelen moet voorzien, kan zij het verschaffen van die gegevens afhankelijk maken van een bijdrage van het gewest in de kosten ervan.

  Art. 6. Zolang de federale overheid voor ťťn of meer gewesten instaat voor de dienst van een gewestelijke belasting, verlenen de federale overheid en de gewesten die zelf voor de dienst van de belasting instaan, elkaar de nodige bijstand op het vlak van de controle van de juiste heffing van de belasting, inzonderheid wanneer de heffingsgrondslag of een voorwaarde voor een vrijstelling of vermindering van een belasting een element omvat of kan omvatten dat buiten het gewest gelegen is waar de belasting wordt gelokaliseerd.
  Zolang de federale overheid voor ťťn of meer gewesten instaat voor de dienst van een gewestelijke belasting, kan de Gewestraad aan het Rekenhof vragen de voor het gewest en de lokale besturen ontvangen bijdragen goed te keuren.

  Art. 7. Zolang de federale overheid voor een gewest instaat voor de dienst van een gewestelijke belasting kan de Gewestregering aan de federale Minister van FinanciŽn vragen :
  a) voor elke federale administratie een ambtenaar-generaal aan te duiden als aanspreekpunt voor de mededeling van de in de artikelen 1 en 5 van dit samenwerkingsakkoord bedoelde gegevens;
  b) een ambtenaar-generaal van de dienst die belast is met de fiscale wetgeving aan te duiden als aanspreekpunt voor het opstellen en het beoordelen van de regeringsontwerpen tot wijziging van de gewestelijke belasting.

  HOOFDSTUK III. - Overlegprocedure voor ontwerpen van decreet of ordonnantie tot wijziging van een gewestelijke belasting.

  Art. 8. Vůůr de indiening ervan bij de betrokken Raad deelt de Gewestregering ieder ontwerp van decreet of ordonnantie houdende wijziging van een gewestelijke belasting als bedoeld in artikel 3, mee aan de federale Minister van FinanciŽn. Indien de voorgenomen wijziging deel uitmaakt van een ruimere wijziging van de gewestelijke regelgeving, kan de Gewestregering een uittreksel van het ontwerp met de betreffende bepalingen meedelen.
  Bij het ontwerp of het uittreksel van het ontwerp wordt een dossier gevoegd bevattende :
  1į een algemene en artikelsgewijze toelichting van de voorgestelde wijzigingen;
  2į de opgave van de nieuwe of te wijzigen uitvoeringsbesluiten als gevolg van de voorgestelde wijzigingen en de ontwerpteksten desbetreffende, indien reeds voorhanden;
  3į de aanduiding van de personen die door de Gewestregering worden aangewezen om nader toelichting bij de voorgestelde wijzigingen te verschaffen.

  Art. 9. De federale Minister van FinanciŽn notificeert aan de Gewestregering de ontvangst van het ontwerp en van het bijgevoegde dossier uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

  Art. 10. De federale Minister deelt binnen de maand na de in artikel 9 bedoelde notificatie zijn bemerkingen over de technische uitvoerbaarheid van de voorgestelde wijzigingen aan de Gewestregering mee.

  Art. 11. Indien aan een ontwerp van decreet of ordonnantie tijdens de behandeling ervan in de bevoegde commissie van de betrokken Raad zodanige wijzigingen zijn aangebracht dat de door de federale Minister geformuleerde bemerkingen niet meer relevant zijn, deelt de Gewestregering het ontwerp opnieuw mee.

  HOOFDSTUK IV. - Overlegprocedure voor voorstellen van decreet of ordonnantie tot wijziging van een gewestelijke belasting.

  Art. 12. De Gewestregering deelt ieder voorstel van decreet of van ordonnantie houdende wijziging van een gewestelijke belasting als bedoeld in artikel 3, na goedkeuring in de commissie van de betrokken Raad mee aan de federale Minister van FinanciŽn. Indien de voorgenomen wijziging deel uitmaakt van een ruimere wijziging van de gewestelijke regelgeving, kan de Gewestregering een uittreksel van het voorstel met de betreffende bepalingen meedelen.
  Bij het voorstel of het uittreksel van het voorstel wordt een dossier gevoegd bevattende :
  1į de toelichting van de indiener van het voorstel;
  2į de in de commissie van de betrokken Raad goedgekeurde tekst.

  Art. 13. De federale Minister ven FinanciŽn notificeert aan de Gewestregering de ontvangst van het voorstel en van het bijgevoegde dossier uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

  Art. 14. De federale Minister deelt na de in artikel 13 bedoelde notificatie zijn bemerkingen over de technische uitvoerbaarheid van de voorgestelde wijzigingen aan de Gewestregering mee.

  TITEL III. - Overlegprocedure met betrekking tot de technische uitvoerbaarheid van de invoering door de gewesten van algemene belastingverminderingen of -vermeerderingen van de verschuldigde personenbelasting.

  HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Art. 15. In geval een gewest op grond van artikel 6, ß 2, 4į van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, een algemene belastingvermindering of -vermeerdering van de verschuldigde personenbelasting wil instellen, verbindt het zich tot het volgen van de hierna in de artikels 16 tot 22 bepaalde overlegprocedure met de federale Minister van FinanciŽn met betrekking tot de technische uitvoerbaarheid van de voorgenomen vermindering of vermeerdering.

  HOOFDSTUK II. - Overlegprocedure voor ontwerpen van decreet of ordonnantie tot invoering van een algemene belastingvermindering of -vermeerdering van de verschuldigde personenbelasting.

  Art. 16. Vůůr indiening ervan bij de betrokken Raad legt de Gewestregering ieder ontwerp van decreet of ordonnantie houdende een algemene belastingvermindering of -vermeerdering van de verschuldigde personenbelasting als bedoeld in artikel 15 voor aan de federale Minister van FinanciŽn.
  Bij het ontwerp wordt een dossier gevoegd bevattende :
  1į een omstandige toelichting van de techniek van berekening van de voorgestelde belastingvermindering of -vermeerdering;
  2į de aanduiding van de personen die door de Gewestregering worden aangewezen om nadere toelichting te verschaffen bij de techniek van berekening van de belastingvermindering of -vermeerdering.

  Art. 17. De federale Minister van FinanciŽn notificeert aan de Gewestregering de ontvangst van het ontwerp en van het bijgevoegd dossier uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

  Art. 18. De federale Minister van FinanciŽn deelt binnen de maand na de in artikel 17 bedoelde notificatie zijn bemerkingen over de technische uitvoerbaarheid van de voorgestelde belastingvermindering of -vermeerdering aan de Gewestregering mee.

  Art. 19. Indien aan een ontwerp van decreet of ordonnantie houdende invoering van een algemene belastingvermindering of -vermeerdering als bedoeld in artikel 15 tijdens de behandeling ervan in de bevoegde commissie van de betrokken Raad zodanige wijzigingen zijn aangebracht dat de door de Federale Minister meegedeelde bemerkingen niet meer relevant zijn, deelt de Gewestregering dit ontwerp opnieuw mee aan de federale Minister van FinanciŽn. In dat geval wordt gehandeld zoals bepaald in de artikelen 20 tot 22.

  HOOFDSTUK III. - Overlegprocedure voor voorstellen van decreet of ordonnantie tot invoering van een algemene belastingvermindering of -vermeerdering van de verschuldigde personenbelasting.

  Art. 20. De Gewestregering deelt ieder voorstel van decreet of van ordonnantie houdende een algemene belastingvermindering of -vermeerdering als bedoeld in artikel 15, na de eindstemming erover in de bevoegde commissie van de betrokken Raad mee aan de federale Minister van FinanciŽn. Bij het voorstel wordt een dossier gevoegd bevattende een omstandige toelichting bij de techniek van berekening van de voorgestelde belastingvermindering of -vermeerdering.

  Art. 21. De federale Minister van FinanciŽn notificeert aan de Gewestregering de ontvangst van het voorstel en van het bijgevoegd dossier uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

  Art. 22. De federale Minister van FinanciŽn deelt binnen de maand na de in artikel 21 bedoelde notificatie zijn bemerkingen over de technische uitvoerbaarheid van de voorgestelde belastingvermindering of -vermeerdering aan de Gewestregering mee.
  Voor de Federale Staat :
  De Minister van FinanciŽn,
  D. REYNDERS
  Voor het Vlaamse Gewest :
  De Minister-President van de Vlaamse Regering,
  P. DEWAEL
  De Minister van FinanciŽn en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening,
  D. VAN MECHELEN
  Voor het Waalse Gewest :
  De Minister-President van de Waalse Regering,
  J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
  De Vice-President en Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken,
  M. DAERDEN
  Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest :
  De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
  F.-X. de DONNEA
  De Minister van FinanciŽn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
  G. VANHENGEL.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134 van de Grondwet;
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid artikel 92bis , ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd door de bijzondere wet van 16 januari 1989, de bijzondere wet van 16 juli 1993 en de bijzondere wetten van 13 juli 2001;
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;
   Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, inzonderheid artikel 1bis ingevoegd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, en de artikelen 3 tot 9bis gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en de bijzondere wet van 13 juli 2001;
   De Federale Staat vertegenwoordigd door de heer Didier Reynders, Minister van FinanciŽn,
   Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van de heer Patrick Dewael, Minister-President van de Vlaamse Regering en van de heer Dirk Van Mechelen, Minister van FinanciŽn en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Regering,
   Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van de heer Jean-Claude Van Cauwenberghe, Minister-President van de Waalse Regering en de heer Michel Daerden, Vice-President en Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken van de Waalse Regering,
   Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van de heer Fran}ois-Xavier de Donnea, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de heer Guy Vanhengel, Minister van FinanciŽn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   komen overeen wat volgt :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie