J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2001/03/22/2001022200/justel

Titel
22 MAART 2001. - Wet betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen. Zie wijziging(en)

Bron :
SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 29-03-2001 nummer :   2001022200 bladzijde : 10250       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-03-22/31
Inwerkingtreding : 01-06-2001

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1966061301        1967101056       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Betwistingen.
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.
Art. 3
HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding.
Art. 4

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - Betwistingen.

  Art. 2. De betwistingen over de definitieve beslissingen moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen drie maanden na de kennisgeving ervan aan de bevoegde arbeidsrechtbank voorgelegd worden.
  De vordering ingeleid voor de arbeidsrechtbank werkt niet schorsend.

  HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.

  Art. 3. § 1. Artikel 580, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld met een punt e), luidend als volgt :
  " e) de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. ".
  § 2. Artikel 1410, § 2, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " 6° de bedragen uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden of als inkomensgarantie voor ouderen. ".
  § 3. Artikel 21, § 1, 1°, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, wordt aangevuld als volgt :
  " h) de inkomensgarantie bepaald bij de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;".

  HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding.

  Art. 4. Deze wet treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 22 maart 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie