J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2000/02/17/2000003131/justel

Titel
17 FEBRUARI 2000. - Wet met betrekking tot de retroactieve toepassing van de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de internationale intergouvernementele organisaties inzake inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 22-03-2000 nummer :   2000003131 bladzijde : 8970       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2000-02-17/37
Inwerkingtreding : 01-01-1999

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Wanneer een zetelakkoord door BelgiŽ gesloten met een internationale intergouvernementele organisatie, op het stuk van inkomstenbelastingen of met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen voorziet in vrijstellingen van belasting die gelden vanaf de datum waarop het zetelakkoord is ondertekend of vanaf een vroegere datum, en wanneer aanslagen, gevestigd vůůr de bekendmaking van de wet houdende instemming met het zetelakkoord in het Belgisch Staatsblad, strijdig zijn met de vrijstellingen waarin het akkoord voorziet, kunnen de schuldenaars van die aanslagen in afwijking van de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, aan de directeur van de belastingen nog een bezwaar tegen die aanslagen richten binnen een termijn van een jaar na de bekendmaking van de wet houdende instemming met het zetelakkoord in het Belgisch Staatsblad.
  Daarnaast kan de directeur der belastingen nog ambtshalve ontheffing van de in het eerste lid bedoelde belastingen verlenen, wanneer de overbelastingen door de administratie werden vastgesteld of door de belastingschuldige aan de administratie werden bekendgemaakt binnen een termijn van een jaar na de bekendmaking van de wet houdende instemming met het zetelakkoord in het Belgisch Staatsblad.
  Enkel de werkelijk door de internationale organisatie of door haar personeel aan de Schatkist betaalde bedragen aan belastingen komen in aanmerking om te worden terugbetaald aan de organisatie of aan haar personeel, naargelang van het geval.
  De beslissingen genomen door de directeurs der belastingen krachtens dit artikel, kunnen het voorwerp uitmaken van gerechtelijke voorzieningen overeenkomstig de bepalingen die terzake van toepassing zijn in fiscale zaken.
  Artikel 418 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is niet van toepassing op de ontheffingen die overeenkomstig dit artikel worden toegestaan.

  Art. 3. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 17 februari 2000.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,
  L. MICHEL
  De Minister van FinanciŽn,
  D. REYNDERS
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  M. VERWILGHEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 2008 - 98/99 : Nr. 1 : Wetsontwerp. Nr. 2 : Verslag namens de Commissie voor de FinanciŽn en de Begroting. Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Handelingen : 21 en 22 april 1999. Stukken van de Senaat : 1 - 1388 - 1998/1999 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. 2 - 284 - 1999/2000 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven. Nr. 2 : Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat.TA:

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie