J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 20 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/12/20/2000022052/justel

Titel
20 DECEMBER 1999. - Wet tot toekenning van een werkbonus [onder de vorm van] een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen [en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering]. <W 2003-12-22/42, art. 28, 007; Inwerkingtreding : 01-07-2004> <W 2004-12-27/30, art. 137, 008; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-01-2000 en tekstbijwerking tot 18-08-2015)

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 26-01-2000 nummer :   2000022052 bladzijde : 2308       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1999-12-20/43
Inwerkingtreding : 01-01-2000 A3
Opheffing : 31-12-2003

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1994021468       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3, 3bis, 3bis/1, 4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2.§ 1. (De werknemers die zijn onderworpen ofwel aan de regelingen bedoeld in artikel 21, § 1, 1° tot 3° en 5°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, ofwel aan de regelingen bedoeld in artikel 1, 1° tot 4° van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelde, ofwel aan de regelingen bedoeld in artikel 1, 1° tot 3°, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, genieten per maand, in afwijking van de artikelen 38, § 2, en 23, vierde lid, van voormelde wet, 2, §§ 2 en 7, van voormelde besluitwet van 10 januari 1945 en 3, §§ 2 en 6, van voormelde besluit, wet van 7 februari 1945, (een werkbonus onder de vorm van) een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid overeenkomstig de volgende principes :) <W 2000-08-12/62, art. 107, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2000> <W 2004-12-27/30, art. 138, 008; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  voor de voltijdse werknemers met volledige prestaties :
  a) voor de werknemers met een maandelijks loon (...) groter dan ([8 1828,72]8 EUR) : (0,00 EUR); <KB 2003-01-13/37, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2003> <W 2003-12-22/42, art. 40, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2004> <KB 2005-02-01/38, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2005> <KB 2005-08-10/91, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2006>
  (abis ) voor de werknemers bedoeld in de artikelen 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 en 12, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met een maandelijks loon groter dan ([8 1828,72]8 EUR) : 0,00 EUR;) <KB 2005-08-10/91, art. 1, 011; Inwerkingtreding : 01-04-2005> <KB 2006-09-01/40, art. 1, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2006>
  b) voor de werknemers met een maandelijks loon (...) kleiner dan of gelijk aan (het [8 gemiddeld minimum maandinkomen zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, vermenigvuldigd met 103 procent]8) : [7 een maximaal door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit te bepalen bedrag,]7 (maal 1,08 voor de handarbeiders)[7 , met afronding tot twee cijfers na de komma, waarbij 0,005 naar boven wordt afgerond]7; <KB 2003-01-13/37, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2003> <W 2003-12-22/42, art. 40, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2004> <KB 2005-02-01/38, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2005> <KB 2005-08-10/91, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2006> <KB 2007-04-21/43, art. 1, 1°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2007>
  (bbis ) voor de werknemers bedoeld in de artikelen 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 en 12, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met een maandelijks loon kleiner dan of gelijk aan (het [8 gemiddeld minimum maandinkomen zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, vermenigvuldigd met 103 procent]8) : [7 het maximaal door de Koning bij besluit overlegd in Ministerraad te bepalen bedrag, zoals bedoeld in artikel 2, § 1, b),]7 (maal 1,08 voor de handarbeiders die onderworpen zijn aan de regeling van de jaarlijkse vakantie der werknemers))[7 , met afronding tot twee cijfers na de komma, waarbij 0,005 naar boven wordt afgerond]7; <KB 2005-10-10/40, art. 1, 013; Inwerkingtreding : 01-04-2005> <KB 2006-09-01/40, art. 1, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2006> <KB 2007-04-21/43, art. 1, 1°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2007>
  c) voor de werknemers met een maandelijks loon groter dan (het [8 gemiddeld minimum maandinkomen zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, vermenigvuldigd met 103 procent]8) en kleiner dan of gelijk aan ([8 1828,72]8 EUR) : een bedrag dat proportioneel, volgens de bij koninklijk besluit vastgelegde nadere bepalingen, afneemt gaande van [7 het maximaal door de Koning bij besluit overlegd in Ministerraad te bepalen bedrag, zoals bedoeld in artikel 2, § 1, b),]7 tot (0,00 EUR) [7 ...]7; <KB 2003-01-13/37, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2003> <KB 2005-08-10/91, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2006> <KB 2007-04-21/43, art. 1, 1°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2007>
  (cbis) voor de werknemers bedoeld in de artikelen 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 en 12, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met een maandelijks loon groter dan (het [8 gemiddeld minimum maandinkomen zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, vermenigvuldigd met 103 procent]8) en kleiner dan of gelijk aan ([8 1.828,72]8 EUR) : een bedrag dat proportioneel, volgens de bij koninklijk besluit vastgelegde nadere bepalingen, afneemt gaande van [7 het maximaal door de Koning bij besluit overlegd in Ministerraad te bepalen bedrag, zoals bedoeld in artikel 2, § 1, b),]7 tot 0,00 EUR [7 ...]7.) <KB 2005-08-10/91, art. 1, 011; Inwerkingtreding : 01-04-2005> <KB 2007-04-21/43, art. 1,1°, 015; ED / 01-04-2007>
  (d) [1 ...]1
  voor voltijdse werknemers met onvolledige prestaties, voor deeltijdse werknemers, voor werknemers aan wie het loon betaald wordt volgens een andere periodiciteit dan een maandelijkse en voor werknemers met opeenvolgende overeenkomsten binnen de tijdspanne van een maand wordt voornoemde verminderingstructuur proportioneel toegepast volgens de bij koninklijk besluit vastgestelde nadere bepalingen.
  § 2. De som van de verminderingen van de persoonlijke bijdragen bedoeld in § 1 mag het bedrag van (37 500 Belgische frank voor het jaar 2000 en (1 140,00 EUR per kalenderjaar vanaf het jaar 2003)) niet overschrijden. (Vanaf 2005 beloopt dit bedrag (1.440,00 EUR) per kalenderjaar.) (Vanaf 2006 beloopt dit bedrag 1680,00 EUR per kalenderjaar.) (Voor 2007 beloopt dit bedrag 1707,00 EUR. (Voor 2008 beloopt dit bedrag 1 812,00 EUR. Vanaf 2009 beloopt dit bedrag 2 100,00 EUR per kalenderjaar.)) [4 Vanaf 2013 beloopt dit bedrag 2.181,00 EUR per kalenderjaar.]4 [7 Vanaf 2014 beloopt dit bedrag 12 x het maximaal door de Koning bij besluit overlegd in Ministerraad te bepalen bedrag, zoals bedoeld in artikel 2, § 1, b).]7 <KB 2005-08-10/91, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2006><W 2000-08-12/62, art. 105, 004; Inwerkingtreding : 01-04-2000> <W 2003-04-08/33, art. 12, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2003> <KB 2005-02-01/38, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2005> <KB 2005-08-10/91, art. 1, 011; Inwerkingtreding : 01-04-2005; Opheffing : 31-12-2005> <KB 2005-08-10/91, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2006> <KB 2007-04-21/43, art. 1, 2°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2007> <W 2008-06-08/30, art. 76, 2°, 016; Inwerkingtreding : 01-10-2008>
  (Voor de werknemers bedoeld in de artikelen 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 en 12, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, mag de som van de verminderingen van de persoonlijke bijdragen bedoeld in § 1 vanaf het jaar 2005 het bedrag van (1440,00 EUR) per kalenderjaar niet overschrijden.) (Vanaf 2006 beloopt dit bedrag 1.680,00 EUR per kalenderjaar.) (Voor 2007 beloopt dit bedrag 1707,00 EUR. (Voor 2008 beloopt dit bedrag 1 812,00 EUR. Vanaf 2009 beloopt dit bedrag 2 100,00 EUR per kalenderjaar.)) [5 Vanaf 2013 beloopt dit bedrag 2.181,00 EUR per kalenderjaar.]5 [7 Vanaf 2014 beloopt dit bedrag 12 x het maximaal door de Koning bij besluit overlegd in Ministerraad te bepalen bedrag, zoals bedoeld in artikel 2, § 1, b).]7 <KB 2005-08-10/91, art. 1, 011; Inwerkingtreding : 01-04-2005> <KB 2005-10-10/40, art. 1, 013; Inwerkingtreding : 01-04-2005> <KB 2006-09-01/40, art. 1, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2006> <KB 2007-04-21/43, art. 1, 2°, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2007> <W 2008-06-08/30, art. 76, 2°, 016; Inwerkingtreding : 01-10-2008>
  De toegepaste loongrenzen zijn gekoppeld aan spilindexcijfer 103,14 op basis 1996; ze schommelen zoals bepaald bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. De aanpassing geschiedt in de maand van de indexering.
  De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit wat men verstaat onder loon, onder maandloon, onder voltijdse werknemers met volledige prestaties, onder voltijdse werknemers met onvolledige prestaties, onder deeltijdsen en onder een bedrag dat proportioneel afneemt. [6 Hij kan ook, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, naar maximaal bedrag verwijzen met door Hem te bepalen modaliteiten en voorzien dat het individuele loon van de werknemer een nieuwe bepalende factor is.]6
  (Hij kan bij een in ministerraad overlegd besluit (voor alle of voor sommige groepen van werknemers) de bedragen van de loongrenzen en de bijdragevermindering, bedoeld in § 1, [1 ...]1) alsook het jaarlijks maximaal bedrag van vermindering van persoonlijke bijdragen bedoeld in het eerste lid, wijzigen.) <W 2004-12-27/30, art. 138, 008; Inwerkingtreding : 10-01-2005> <W 2005-07-11/30, art. 8, 010; Inwerkingtreding : 01-04-2005> <W 2008-06-08/30, art. 76, 3°, 016; Inwerkingtreding : 01-10-2008>
  ----------
  (1)<W 2012-12-27/13, art. 1, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (4)<KB 2013-12-15/27, art. 1, 022; Inwerkingtreding : 01-04-2013>
  (5)<KB 2013-12-15/27, art. 2, 022; Inwerkingtreding : 01-04-2013>
  (6)<W 2014-04-25/77, art. 18, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (7)<KB 2014-04-28/18, art. 1, 024; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (8)<W 2015-08-10/03, art. 33, 025; Inwerkingtreding : 01-08-2015>

  Art. 3. In artikel 89 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, vervangen bij de wet van 26 juli 1996 en gewijzigd bij de wetten van 15 januari 1999 en 3 mei 1999 en bij het koninklijk besluit van 8 augustus 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° § 1 wordt aangevuld met het volgende lid :
  " Het bedrag bedoeld in het tweede lid wordt jaarlijks aangevuld met de kostprijs van de verlaging van de werknemersbijdrage bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen. De berekening van deze kostprijs gebeurt op voorstel van het Beheerscomité van de sociale zekerheid en het overeenstemmend bedrag wordt uitbetaald in twaalfden. ";
  2° in § 2 wordt een derde littera ingevoegd, luidende :
  " - het bedrag vastgelegd overeenkomstig § 1, vierde lid, bestemd voor de R.S.Z.-globaal beheer, bedoeld in artikel 39bis van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. ".

  Art. 3bis. <Ingevoegd bij W 2003-12-22/42, art. 29; Inwerkingtreding : 10-01-2004> De werknemers die zijn onderworpen aan de regelingen bedoeld in artikel 21, § 1, 1° tot 3° en 5°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers kunnen, in afwijking van de artikelen 38, § 2 en 23, vierde lid, van voormelde wet gedurende een aantal maanden een forfaitaire vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid genieten, wanneer zij binnen een bepaalde periode na hun ontslag bij een werkgever in herstructurering door toedoen van een tewerkstellingscel opnieuw in dienst zijn genomen bij een nieuwe werkgever.
  De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels en voorwaarden voor het genot van de vermindering bedoeld in het vorige lid, alsook het bedrag van de vermindering en de periode gedurende dewelke deze wordt toegekend.
  De som van de verminderingen van de persoonlijke bijdragen bedoeld in het eerste lid, eventueel verhoogd met het bedrag van de vermindering waarop de werknemer recht heeft in toepassing van artikel 2, mag het bedrag van de verschuldigde persoonlijke bijdragen niet overschrijden.

  Art. 3bis/1.[1 De bepalingen van artikel 3bis zijn eveneens van toepassing op de werknemers die opnieuw in dienst zijn genomen binnen een bepaalde periode na hun ontslag ten gevolge van het faillissement, de sluiting of de vereffening van de onderneming bij een nieuwe werkgever.]1
  [2 Onverminderd artikel 31 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, is artikel 3bis van toepassing voor de werknemers die als gevolg van faillissement, sluiting of vereffening van de onderneming ontslagen worden vanaf 1 juli 2011.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2009-06-19/04, art. 29, 017; Inwerkingtreding : 01-07-2009; is van toepassing voor de werknemers die als gevolg van faillissement, sluiting of vereffening van de onderneming ontslagen worden uiterlijk op 30 september 2010, zie W 2009-06-19/04, art. 31, zoals gewijzigd>
  (2)<W 2011-07-04/03, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 4. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2000 (...). <W 2004-12-27/30, art. 139, 008; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 20 december 1999.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 10-08-2015 GEPUBL. OP 18-08-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-04-2014 GEPUBL. OP 16-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 06-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-12-2013 GEPUBL. OP 23-12-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-04-2013 GEPUBL. OP 23-04-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 24-01-2013 GEPUBL. OP 07-02-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2012 GEPUBL. OP 31-12-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 04-07-2011 GEPUBL. OP 19-07-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 3bis/1)
 • originele versie
 • WET VAN 19-06-2009 GEPUBL. OP 25-06-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 3bis/1)
 • originele versie
 • WET VAN 08-06-2008 GEPUBL. OP 16-06-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-04-2007 GEPUBL. OP 30-04-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-09-2006 GEPUBL. OP 08-09-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-10-2005 GEPUBL. OP 12-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-08-2005 GEPUBL. OP 16-09-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 11-07-2005 GEPUBL. OP 12-07-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-02-2005 GEPUBL. OP 22-02-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 2; 4)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 3BIS; 2; 4)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 08-04-2003 GEPUBL. OP 17-04-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-01-2003 GEPUBL. OP 24-01-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 12-08-2000 GEPUBL. OP 31-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-06-2000 GEPUBL. OP 29-07-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-04-2000 GEPUBL. OP 28-04-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1999-2000 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsontwerp, nr. 0256/001. - Verslag namens de Commissie voor de Sociale Zaken, nr. 0256/002. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan het Senaat, nr. 0256/003. Handelingen. - 2 december 1999. Senaat. Stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 2-217/1. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr. 2217/2. Handelingen. - 9 december 1999.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 20 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde versies
  Franstalige versie