J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/06/13/1999012524/justel

Titel
13 JUNI 1999. - Wet betreffende de controlegeneeskunde
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-07-1999 en tekstbijwerking tot 01-07-2010) Zie wijziging(en)

Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 13-07-1999 nummer :   1999012524 bladzijde : 26947       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-06-13/61
Inwerkingtreding :
13-07-1999 (ART. 2)     (ART. 4 - ART. 5)
01-09-2001 (ART. 3)     (ART. 6)     (ART. 7)
01-12-2002 (Art.8)


Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1978070303       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Definities.
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Reglementering van de controlegeneeskunde.
Art. 3-5
HOOFDSTUK IV. - Bijzondere voorwaarden voor de arts-scheidsrechter.
Art. 6-7
HOOFDSTUK V. - Geschillenregeling.
Art. 8
HOOFDSTUK VI. - Toezichts- en strafbepalingen.
Art. 9-12
HOOFDSTUK VII. - Overgangs- en slotbepalingen.
Art. 13-14

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - Definities.

  Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
  1° controlegeneeskunde : de medische activiteit die door een arts wordt verricht in opdracht van een werkgever om de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van een werknemer te controleren;
  2° controlearts : een persoon die controlegeneeskunde verricht als bedoeld onder 1°;
  3° arts-scheidsrechter : een persoon die als scheidsrechter optreedt in de scheidsrechterlijke procedure zoals voorzien in artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

  HOOFDSTUK III. - Reglementering van de controlegeneeskunde.

  Art. 3. § 1. De controlegeneeskunde mag enkel worden verricht door een arts die gerechtigd is de geneeskunde uit te oefenen en vijf jaar ervaring heeft als huisarts of een daarmee vergelijkbare praktijk.
  § 2. Bij elke opdracht moet de controlearts een verklaring van onafhankelijkheid ondertekenen die dient als garantie dat de controlearts volledig onafhankelijk is van de betrokken werkgever en werknemer ten aanzien van wie hij de controlegeneeskunde uitoefent. Hij is ook niet de preventie-adviseur-arbeidsgeneesheer van de onderneming.
  De Koning kan de nadere regelen bepalen wat deze onafhankelijkheidsverklaring betreft.

  Art. 4. § 1. Bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid wordt een opvolgingscommissie opgericht met het doel advies te verlenen betreffende de werking van de controlegeneeskunde.
  § 2. De opvolgingscommissie heeft inzonderheid als opdracht :
  1° advies te verlenen over het opnemen in en over de schrapping en de schorsing van de lijst van de artsen-scheidsrechters bedoeld in hoofdstuk IV van deze wet;
  2° klachten in verband met de organisatie van de controle, de bevoegdheid of een gebrek aan onafhankelijkheid van een controlearts of een arts-scheidsrechter te behandelen.
  § 3. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de opvolgingscommissie.

  Art. 5. Elke klacht met betrekking tot beroepsfouten die de controlearts of de arts-scheidsrechter ten laste worden gelegd, kan worden medegedeeld aan de artsambtenaar aangeduid door de Koning, die na onderzoek waarbij de klacht gegrond werd bevonden, de Orde der Geneesheren ervan in kennis zal stellen.
  De Koning kan de nadere regelen in dit verband bepalen.

  HOOFDSTUK IV. - Bijzondere voorwaarden voor de arts-scheidsrechter.

  Art. 6. § 1. Bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid wordt een lijst bijgehouden van de artsen-scheidsrechters.
  § 2. Een arts die hiertoe een aanvraag doet wordt opgenomen op de lijst van artsen-scheidsrechters na eensluidend advies van de opvolgingscommissie bedoeld in artikel 4, indien hij voldoet aan de volgende vereisten :
  1° gerechtigd zijn de geneeskunde uit te oefenen en vijf jaar ervaring hebben als huisarts of een daarmee vergelijkbare praktijk;
  2° zich engageren om volledig onafhankelijk te zijn ten opzichte van de betrokken werkgever, werknemer, controlearts en behandelende arts, ten aanzien van wie hij optreedt.
  Inzonderheid mag de arts-scheidsrechter noch de arts zijn die het geneeskundig getuigschrift aan de betrokken werknemer heeft afgeleverd, noch mag hij de controlearts zijn die hem heeft onderzocht.
  Hij is ook niet de preventie-adviseur-arbeidsgeneesheer van de onderneming.
  § 3. De Koning bepaalt de nadere regelen van inschrijving op de lijst en van het bijhouden ervan.

  Art. 7. § 1. Wanneer een arts-scheidsrechter aan de verplichtingen opgenomen in artikel 6 niet meer voldoet, kan hij door de minister van Tewerkstelling en Arbeid van de lijst van de artsen-scheidsrechters geschrapt of geschorst worden na eensluidend advies van de opvolgingscommissie als bedoeld in artikel 4.
  § 2. De Koning bepaalt de nadere regelen volgens welke de schrapping of schorsing van artsen op de lijst van de artsen-scheidsrechters kan worden verricht.

  HOOFDSTUK V. - Geschillenregeling.

  Art. 8. Artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " Art. 31. § 1. De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval, schorst de uitvoering van de overeenkomst.
  § 2. De werknemer is verplicht zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid.
  Indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft of bij ontstentenis van dergelijk voorschrift, op verzoek van de werkgever, legt de werknemer aan deze laatste een geneeskundig getuigschrift voor. Het geneeskundig getuigschrift maakt melding van de arbeidsongeschiktheid, alsmede van de waarschijnlijke duur ervan, en of de werknemer zich met het oog op de controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven.
  Behoudens in geval van overmacht zendt de werknemer het geneeskundig getuigschrift op of geeft hij het af op de onderneming, binnen twee werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid of de dag van de ontvangst van het verzoek, tenzij een andere termijn bij collectieve arbeidsovereenkomst of door het arbeidsreglement is bepaald. Wordt het getuigschrift na de voorgeschreven termijn overgelegd, dan kan aan de werknemer het recht worden ontzegd op het in de artikelen 52, 70, 71 en 112 bedoelde loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van de afgifte of verzending van het getuigschrift voorafgaan.
  § 3. Bovendien mag de werknemer niet weigeren een door de werkgever gemachtigd en betaald arts die voldoet aan de bepalingen van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde, hierna controlearts genoemd, te ontvangen, noch zich door deze te laten onderzoeken. Behoudens wanneer diegene die het geneeskundig getuigschrift aan de werknemer heeft afgeleverd oordeelt dat zijn gezondheidstoestand hem niet toelaat zich naar een andere plaats te begeven, moet de werknemer zich desgevraagd bij de controlearts aanbieden. De reiskosten van de werknemer zijn ten laste van de werkgever.
  De controlearts gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is, verifieert de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid en, in voorkomend geval, de andere medische gegevens voorzover die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de bepalingen van deze wet; alle andere vaststellingen blijven onder het beroepsgeheim.
  De controlearts oefent zijn opdracht uit overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde.
  § 4. De controlearts overhandigt zo spoedig mogelijk, eventueel na raadpleging van diegene die het in § 2 bedoelde geneeskundig getuigschrift heeft afgeleverd, zijn bevindingen schriftelijk aan de werknemer. Indien de werknemer op dat ogenblik kenbaar maakt dat hij niet akkoord gaat met de bevindingen van de controlearts, wordt dit door deze laatste vermeld op voornoemd geschrift. Vanaf de datum van het eerste controleonderzoek waartoe de werknemer werd uitgenodigd of de datum van het eerste huisbezoek van de controlearts, kan aan de werknemer het recht worden ontzegd op het in de artikelen 52, 70, 71, 112, 119.10 en 119.12 bedoelde loon, met uitzondering van de periode van arbeidsongeschiktheid waarover er geen betwisting is.
  § 5. Onverminderd de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken worden de geschillen van medische aard welke rijzen tussen de werknemer en de controlearts bij wijze van scheidsrechterlijke procedure beslecht. De beslissing die voortvloeit uit deze scheidsrechterlijke procedure is definitief en bindt de partijen.
  Binnen twee werkdagen na de overhandiging van de in § 4 bedoelde bevindingen door de controlearts, kan de meest gerede partij met het oog op het beslechten van het medisch geschil een arts-scheidsrechter aanwijzen die voldoet aan de bepalingen van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde en voorkomt op de lijst die in uitvoering van voornoemde wet werd vastgesteld, voorzover over de aanwijzing van de arts-scheidsrechter binnen voornoemde termijn geen akkoord kon worden bereikt. De werkgever kan de controlearts en de werknemer diegene die hem het geneeskundig getuigschrift overhandigd heeft, uitdrukkelijk machtiging geven om de arts-scheidsrechter aan te wijzen.
  De arts-scheidsrechter voert het medisch onderzoek uit en beslist in het medisch geschil binnen drie werkdagen na zijn aanwijzing. Alle andere vaststellingen blijven onder het beroepsgeheim.
  De kosten van deze procedure, alsmede de eventuele verplaatsingskosten van de werknemer, vallen ten laste van de verliezende partij. De Koning bepaalt de kosten van de procedure.
  De arts-scheidsrechter brengt diegene die het geneeskundig getuigschrift heeft afgeleverd en de controlearts op de hoogte van zijn beslissing. De werkgever en de werknemer worden schriftelijk bij een ter post aangetekende brief verwittigd.
  § 6. Onverminderd het bepaalde in § 4, is het recht op het in de artikelen 52, 70, 71, 112, 119.10 en 119.12 bedoelde loon verschuldigd voor de periode dat de werknemer als arbeidsongeschikt werd erkend naar aanleiding van de beslechting van het geschil.
  § 7. De Koning kan na advies van het bevoegd paritair orgaan een scheidsrechterlijke procedure instellen die afwijkt van het bepaalde in § 5.
  § 8. Voor de werkgevers en hun werknemers die niet vallen onder de bepalingen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, kan de Koning een procedure instellen die afwijkt van het bepaalde in § 2. ".

  HOOFDSTUK VI. - Toezichts- en strafbepalingen.

  Art. 9. [1 De inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.
   De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 91, 002; Inwerkingtreding : op 01-07-2011>

  Art. 10. [1 opgeheven]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 48°, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 11. [1 opgeheven]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 48°, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 12. [1 opgeheven]1{
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 48°, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  HOOFDSTUK VII. - Overgangs- en slotbepalingen.

  Art. 13. De Koning neemt de in de hoofdstukken III en IV bedoelde maatregelen na het inwinnen van het advies van de Nationale Arbeidsraad.
  De Raad deelt zijn advies mede binnen twee maanden nadat hem het verzoek is gedaan; na het verstrijken van deze termijn mag eraan voorbijgegaan worden.

  Art. 14. Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum, met uitzondering van de artikelen 2, 4 en 5, die in werking treden de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.
  (NOTA : Inwerkingtreding van artikelen 3, 6 en 7 vastgesteld op 01-09-2001 door KB 2001-07-18/37, art. 16)
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-12-2002 door KB 2002-09-20/41, art. 1, met uitzondering van de artikelen 2, 4 en 5)
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 13 juni 1999.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
  Mevr. M. SMET
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  T. VAN PARYS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 15-01-2018 GEPUBL. OP 05-02-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5; 6; 7) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 06-06-2010 GEPUBL. OP 01-07-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
  (GEWIJZIGD ART. : 10-12)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 1998/1999 : Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp : nr. 2106/1. - Amendementen : nr. 2106/2. - Tekst aangenomen door de commissie : nr. 2106/3. - Verslag : nr. 2106/4. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat : nr. 2106/5. Handelingen van de Kamer. - 21 en 22 april 1999. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers : 1-1393/1. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat : 1-1393/2.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie