J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1999/05/18/1999036019/justel

Titel
18 MEI 1999. - Decreet houdende bevordering van het onderhoud van het niet-beschermd onroerend klein historisch erfgoed.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 31-07-1999 nummer :   1999036019 bladzijde : 28721       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-05-18/67
Inwerkingtreding : 31-07-1999

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

  Art. 2. § 1. Voor een proefperiode, die ingaat op 1 mei 1999 en loopt tot 1 oktober 2000, worden werkzaamheden aan niet-beschermd onroerend klein historisch erfgoed gelijkgesteld met werkzaamheden aan beschermde monumenten voor wat de toekenning van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten betreft. Voor de toepassing van dit artikel kunnen onderhoudspremies kleiner dan 50 000 frank worden toegekend.
  § 2. Voor de toepassing van dit artikel, wordt onder onroerend klein historisch erfgoed verstaan : fonteinen, pompen, putten, kruisen, calvaries, veldkapellen, standbeelden, wegwijzers, schandpalen, grenspalen, lantaarnpalen, uurwerken, klokkenspelen, zonnewijzers, hekkens, luifels, graven, herkenningstekens van merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden, balies, straatmeubilair, waterkunstwerkjes, fetisjbomen, vrijheidsbomen, gerechtsbomen, grensbomen en bomen die een historische eenheid vormen met één van de hierboven opgesomde bouwkundige elementen.

  Art. 3. Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 18 mei 1999.
  De minister-president van de Vlaamse regering,
  L. VAN DEN BRANDE
  De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
  L. MARTENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1998-1999. Stukken. - Voorstel van decreet : 1357, nr. 1. - Amendement : 1357, nr. 2. - Verslag : 1357, nr. 3. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 4 en 5 mei 1999.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie