J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/02/25/1999031139/justel

Titel
25 FEBRUARI 1999. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bron :
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Publicatie : 21-04-1999 nummer :   1999031139 bladzijde : 13137       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-02-25/98
Inwerkingtreding : 01-01-1999

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1998031172        1998031171       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De rekeningstelsels van de nieuwe comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vastgesteld op 19 februari 1998 door het Verenigd College, zijn als volgt toegevoegd :
  Economisch rekeningstelsel.

  81600/51  Instelling van een pensioenfonds bij een            2840000  92
             voorzorgsinstelling
  99800/06  Overboeking uit het specifiek reservefonds          7701000  67
             (giften, legaten zonder affectatie, enz...) ten
             voordele van de exploitatiedienst
  99800/07  Overboeking uit het fonds van giften en legaten     7703000  67
             met affectatie ten voordele van de
             exploitatiedienst

Algemeen rekeningstelsel.

  1220000   Geboekte herwaardering op financiele                464  2840600
             vaste activa
  2840000   Instelling van een pensioenfonds bij een  81600/51  500  4730000
             voorzorgsinstelling
  2840600   Geboekte periodieke herwaardering van het           500  1220000
             pensioenfonds bij een
             voorzorgsinstelling
  4730000   Te betalen instelling van een                       000  5XXXX00
             pensioenfonds bij een
             voorzorgsinstelling
  7701000   Overboeking uit het specifiek             99800/06  495  4000000
             reservefonds (giften, legaten zonder
             affectatie, enz...) ten voordele van
             de exploitatiedienst
  7703000   Overboeking uit het fonds van giften      99800/07  495  4000000
             en legaten met affectatie ten voordele
             van de exploitatiedienst  Art. 2. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.
  Brussel, 25 februari 1999.
  Voor het Verenigd College :
  Het Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen,
  R. GRIJP

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Verenigd College,
   Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 87 vervangen door de ordonnantie van 27 april 1995;
   Gelet op het reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofstedelijk Gewest van 26 oktober 1995, inzonderheid op artikel 43;
   Overwegende dat het nodig is nieuwe rekeningen toe te voegen in de rekeningstelsels vastgesteld op 19 februari 1998 door het Verenigd College :
   - volgens de overeenkomsten die werden afgesloten door sommige openbare centra voor maatschappelijk welzijn met vorzorgsinstellingen om de uitbetaling van de pensioenen van het personeel te garanderen;
   - om op te nemen uit het specifiek reservefonds en uit het fonds van giften en legaten met besteding ten gunste van de exploitatiedienst.
   Gelet de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gerechtvaardigd is doordat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn zonder verwijl in de comptabiliteit de verrichtingen moeten inschrijven over de overeenkomsten met voorzorgsinstellingen om de uitbetaling van de pensioenen van het personeel te garanderen en de verrichtingen over de opnemingen ten gunste van de exploitatiedienst uit het specifiek reservefonds van de giften en legaten met besteding;
   Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie