J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1998/04/23/1998012192/justel

Titel
23 APRIL 1998. - Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 21-05-1998 en tekstbijwerking tot 17-02-2012)

Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 21-05-1998 nummer :   1998012192 bladzijde : 16414       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-04-23/47
Inwerkingtreding : 22-09-1996

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1971063001        1968120503       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied en definities.
Art. 2-3
HOOFDSTUK III. - Toepasselijk recht.
Art. 4-7
HOOFDSTUK IV. - Vertrouwelijke informatie.
Art. 8
HOOFDSTUK V. - Ontslagbescherming.
Art. 9
HOOFDSTUK VI. - Toezicht en sancties.
Art. 10-13
HOOFDSTUK VII. - Inwerkingtreding.
Art. 14

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied en definities.

  Art. 2.[1 Deze wet is van toepassing op de Europese ondernemingsraden en op de procedures ter informatie en raadpleging van de werknemers ingesteld krachtens de Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, evenals op de Europese ondernemingsraden en op de procedures ter informatie en raadpleging van de werknemers ingesteld krachtens de Richtlijn 2009/38/EG van het Europees parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, evenals op hun procedure tot instelling.]1
  ----------
  (1)<W 2012-01-26/23, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 06-06-2011>

  Art. 3.Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
  1° onderneming met een communautaire dimensie: de onderneming met ten minste 1 000 werknemers in de Lidstaten en, in ten minste twee Lidstaten, telkens ten minste 150 werknemers;
  2° concern: een groep bestaande uit een onderneming die zeggenschap uitoefent en de ondernemingen waarover zeggenschap wordt uitgeoefend;
  3° concern met een communautaire dimensie : een concern dat voldoet aan de volgende voorwaarden :
  - ten minste 1 000 werknemers hebben in de Lidstaten;
  - bestaan uit ten minste twee ondernemingen die deel uitmaken van het concern, in verschillende Lidstaten, en
  - bestaan uit ten minste één onderneming die deel uitmaakt van het concern en die ten minste 150 werknemers heeft in een Lidstaat en uit ten minste een andere onderneming die deel uitmaakt van het concern en die ten minste 150 werknemers heeft in een andere Lidstaat;
  4° zeggenschap uitoefenende onderneming : de onderneming die een overheersende invloed kan uitoefenen op een andere onderneming;
  5° hoofdbestuur : het bestuur van de onderneming met een communautaire dimensie of van de onderneming die zeggenschap uitoefent;
  6° [1 Lidstaat : de Staten van de Europese Unie en de andere Staten van de Europese Economische Ruimte bedoeld in de Richtlijn 2009/38/EG van het Europees parlement en de Raad van 6 mei 2009.]1
  ----------
  (1)<W 2012-01-26/23, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 06-06-2011>

  HOOFDSTUK III. - Toepasselijk recht.

  Art. 4. De regels betreffende het begrip concern met een communautaire dimensie en de regels betreffende de bepaling van de zeggenschap uitoefenende onderneming in het kader van een concern met een communautaire dimensie, zijn onderworpen aan het recht van de Lidstaat waarvan het recht die onderneming beheerst.
  Wanneer het recht dat de zeggenschap uitoefenende onderneming beheerst, niet dat van een Lidstaat is, is het toepasselijke recht dat van de Lidstaat waar de vertegenwoordiger van de onderneming of, indien er geen vertegenwoordiger is, dat van de Lidstaat waar het bestuur van de onderneming van het concern met het grootste aantal werknemers gevestigd is.

  Art. 5. De regels betreffende de instelling en de werking van een Europese ondernemingsraad of van een procedure ter informatie en raadpleging van de werknemers in de ondernemingen of de concerns met een communautaire dimensie zijn onderworpen aan het recht van de Lidstaat waar het hoofdbestuur van de onderneming of van het concern of zijn vertegenwoordiger gevestigd is.

  Art. 6. De regels betreffende de berekening van het aantal tewerkgestelde werknemers, het begrip werknemers en de aanwijzing van de werknemersvertegenwoordigers zijn onderworpen aan het recht van de Lidstaat waar de betrokken vestigingen of ondernemingen gelegen zijn.

  Art. 7.[1 Het recht dat de regels betreffende het statuut van de werknemersvertegenwoordigers beheerst, is het recht van de lidstaat waar hun werkgever gevestigd is; in geval van een wetsconflict, wordt dit recht bepaald overeenkomstig het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, opgemaakt te Rome op 19 juni 1980 voor de overeenkomsten gesloten uiterlijk op 17 december 2009. Wat betreft de overeenkomsten gesloten na 17 december 2009, wordt het recht bepaald overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).]1
  ----------
  (1)<W 2012-01-26/23, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 06-06-2011>

  HOOFDSTUK IV. - Vertrouwelijke informatie.

  Art. 8. Het hoofdbestuur is gemachtigd om, aan de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep, de Europese ondernemingsraad of van de werknemersvertegenwoordigers die inlichtingen ontvangen in het kader van een procedure ter informatie en raadpleging die in de plaats daarvan komt, alsmede aan de deskundigen die hen eventueel bijstaan:
  1° het vertrouwelijk karakter te melden van bepaalde inlichtingen, op het ogenblik dat deze worden meegedeeld, waarvan de verspreiding ernstige schade zou kunnen berokkenen aan de onderneming; de afgevaardigden zijn gehouden deze niet te verspreiden;
  2° bepaalde inlichtingen, waarvan de lijst wordt opgesteld door de Koning, niet mee te delen wanneer zij van die aard zijn dat, volgens objectieve criteria, hun bekendmaking de werking van de onderneming ernstig zou kunnen belemmeren of haar schade zou kunnen berokkenen.

  HOOFDSTUK V. - Ontslagbescherming.

  Art. 9. De werknemersvertegenwoordigers in de bijzondere onderhandelingsgroepen en in de Europese ondernemingsraden, evenals de werknemersvertegenwoordigers die hun taak vervullen in het kader van procedures ter informatie en raadpleging die in voorkomend geval in de plaats komen van een Europese ondernemingsraad, en hun vervangers genieten van de bijzondere ontslagregeling bepaald door de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. Deze bijzondere regeling is op hen van toepassing voor elk ontslag dat plaatsvindt in een periode die aanvangt de dertigste dag voorafgaand aan hun aanwijzing en die eindigt de dag waarop hun mandaat een einde neemt.

  HOOFDSTUK VI. - Toezicht en sancties.

  Art. 10. [1 De inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.
   De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 86, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 11. Artikel 56 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, wordt aangevuld met het volgende lid :
  "Ten aanzien van overtredingen van bepalingen van de bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, wordt het hoofdbestuur van het concern of zijn vertegenwoordiger, bedoeld in de voormelde collectieve arbeidsovereenkomsten, gelijkgesteld met de werkgever."

  Art. 12. Artikel 1, 14°, van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, wordt aangevuld als volgt :
  "ten aanzien van overtredingen van bepalingen van de bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, wordt het hoofdbestuur van het concern of zijn vertegenwoordiger, bedoeld in de voormelde collectieve arbeidsovereenkomsten, gelijkgesteld met de werkgever;".

  Art. 13. [1 opgeheven]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 45°, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  HOOFDSTUK VII. - Inwerkingtreding.

  Art. 14. Deze wet heeft uitwerking op 22 september 1996, met uitzondering van de artikelen 11 tot 13 die in werking treden de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 23 april 1998.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Economie,
  E. DI RUPO
  De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
  Mevr. M. SMET
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  Met 's Lands zegel gezegeld
  De Minister van Justitie,
  T. VAN PARYS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 26-01-2012 GEPUBL. OP 17-02-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 7)
 • originele versie
 • WET VAN 06-06-2010 GEPUBL. OP 01-07-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 10)
  (GEWIJZIGD ART. : 13)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 1997-1998. Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire stukken. - Wetsontwerp: nr. 1129/1 - 96-97. - Verslag: nr. 1129/2 - 96-97. - Tekst aangenomen door de commissie : nr. 1129/3 - 96-97. Handelingen van de Kamer. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 28 en 29 januari 1998. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers : nr. 1 - 861/1. - Ontwerp niet geëvoceerd: nr. 1 - 861/2.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie