J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1998/04/23/1998012194/justel

Titel
23 APRIL 1998. - Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 21-05-1998 en tekstbijwerking tot 17-02-2012)

Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 21-05-1998 nummer :   1998012194 bladzijde : 16413       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-04-23/46
Inwerkingtreding : 22-09-1996

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied.
Art. 2
HOOFDSTUK II. - Geschillen inzake vertrouwelijke informatie.
Art. 3
HOOFDSTUK IV. - Gerechtelijke procedures.
Art. 4-7
HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding.
Art. 8

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied.

  Art. 2.[1 Deze wet is van toepassing op de Europese ondernemingsraden en op de procedures ter informatie en raadpleging van de werknemers ingesteld krachtens de Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, evenals op de Europese ondernemingsraden en op de procedures ter informatie en raadpleging van de werknemers ingesteld krachtens de Richtlijn 2009/38/EG van het Europees parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, evenals op hun procedure tot instelling.]1
  ----------
  (1)<W 2012-01-26/24, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 06-06-2011>

  HOOFDSTUK II. - Geschillen inzake vertrouwelijke informatie.

  Art. 3. Elk geschil gerezen naar aanleiding van de toepassing van artikel 8 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, valt onder de bevoegdheid van de voorzitter van de arbeidsrechtbank van de plaats van de zetel van het hoofdbestuur of van zijn vertegenwoordiger. De voorzitter doet in laatste aanleg uitspraak volgens de procedure bepaald in de artikelen 1035, 1036, 1038 en 1041 van het Gerechtelijk wetboek. De debatten vinden plaats in raadkamer.
  Indien een verzoek wordt ingediend op grond van artikel 8, 2°, van dezelfde wet, of op grond van artikel 8, 1°, van dezelfde wet, door een andere persoon dan dezen bedoeld in artikel 8 van dezelfde wet, bepaalt de voorzitter van de arbeidsrechtbank, na verslag van de arbeidsauditeur, welke inlichtingen mogen worden verspreid. Enkel de voorzitter van de rechtbank en de arbeidsauditeur hebben kennis van het hele dossier.
  Het verslag van het Openbaar Ministerie en de beslissing vermelden de vertrouwelijke inlichtingen niet.

  HOOFDSTUK IV. - Gerechtelijke procedures.

  Art. 4. De representatieve organisaties van werknemers in de zin van artikel 14, § 1, tweede lid, 4°, a) en b), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven kunnen bij de arbeidsgerechten een vordering indienen tot beslechting van alle geschillen in verband met de toepassing van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.

  Art. 5. Artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wetten van 27 juni 1969, 30 juni 1971 en door het koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986 wordt aangeduid als volgt :
  "6° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van de Europese ondernemingsraden en betreffende de procedures ter informatie en raadpleging die ervan in de plaats komen, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers."

  Art. 6. Artikel 764, 10°, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 3 augustus 1992, wordt vervangen door de volgende tekst :
  "10° de vorderingen bepaald in de artikelen 580, 581, 582, 1°, 2° en 6° en 583;".

  Art. 7. Een artikel 578ter, luidend als volgt, wordt in het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd :
  "De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communaitaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.".

  HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding.

  Art. 8. Deze wet heeft uitwerking op 22 september 1996.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 23 april 1998.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Economie,
  E. DI RUPO
  De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
  Mevr. M. SMET
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  Met 's Lands zegel gezegeld
  De Minister van Justitie,
  T. VAN PARYS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 26-01-2012 GEPUBL. OP 17-02-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 1997-1998 : Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken - Wetsontwerp, nr. 1128/1 - 1996-1997 - Verslag nr. 1128/2 - 1996-1997 - Tekst aangenomen in de plenaire vergadering nr. 1128/3 - 1996-1997. Handelingen van de Kamer - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 28 en 29 januari 1998. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1 - 826/1 - Verslag, nr. 1 - 862/2. Tekst verbeterd door de commissie, nr. 1 - 862/3 - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 1 - 862/4. Handelingen van de Senaat - Bespreking en aanneming, plenaire vergadering van 5 maart 1998.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie