J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel 111 uitvoeringbesluiten 72 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/03/23/1998014078/justel

Titel
23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-1998 en tekstbijwerking tot 20-08-2021)

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 30-04-1998 nummer :   1998014078 bladzijde : 13483       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1998-03-23/31
Inwerkingtreding : 01-10-1998

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1988014138        1991014335        1975120109       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Definities
Art. 1
Art. 1 WAALS GEWEST
Art. 1 VLAAMS GEWEST
TITEL II. - Indeling van de motorvoertuigen in categorieėn voor de toepassing van de bepalingen betreffende het recht tot sturen
Art. 2
TITEL III. - Het rijbewijs
HOOFDSTUK I. - Toepassingsveld
Art. 3-4
Art. 4 VLAAMS GEWEST
HOOFDSTUK II. - De scholing.
Afdeling I. - Algemeenheden.
Art. 5
Art. 5 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 5 WAALS GEWEST
Afdeling II. - Voorlopig rijbewijs
Art. 6
Art. 6 VLAAMS GEWEST
Art. 7-9
Afdeling III. - Leervergunning (Opgeheven) <KB 2006-07-10/30, art. 18, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
Art. 10-13
Afdeling IV. - Theoretisch en praktisch onderricht verstrekt door de rijscholen
Art. 14
Art. 14 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 14bis WAALS GEWEST
Art. 15
Art. 15 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 15 WAALS GEWEST
Art. 16
Art. 16 WAALS GEWEST
Art. 16 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
HOOFDSTUK III. - Het rijbewijs
Afdeling I. - Afgifte
Art. 17-18
Afdeling II. - Geldigheid
Art. 19-20, 20bis, 21-24
HOOFDSTUK IV. - Examens
Afdeling I. - Examencentra
Art. 25
Art. 25 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 25 WAALS GEWEST
Art. 25 VLAAMS GEWEST
Afdeling II. - Examinatoren
Art. 26
Art. 26 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 26 WAALS GEWEST
Art. 26 VLAAMS GEWEST
Art. 26bis
Art. 26bis BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 26bis WAALS GEWEST
Art. 26bis VLAAMS GEWEST
Art. 26ter
Art. 26ter WAALS GEWEST
Art. 26ter VLAAMS GEWEST
Art. 26quater
Art. 26quater WAALS GEWEST
Art. 26quater VLAAMS GEWEST
Afdeling III. - Vrijstellingen
Art. 27-30
Afdeling IV. - Theoretisch examen
Art. 31
Art. 31 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 31 WAALS GEWEST
Art. 31 VLAAMS GEWEST
Art. 32
Art. 32 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 32 WAALS GEWEST
Art. 32 VLAAMS GEWEST
Afdeling V. - Praktisch examen
Art. 33
Art. 33 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 33 WAALS GEWEST
Art. 33 VLAAMS GEWEST
Art. 34
Art. 34 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 35
Art. 35 WAALS GEWEST
Art. 35/1
Art. 35/1 WAALS GEWEST
Art. 36
Art. 36 WAALS GEWEST
Art. 37
Art. 37 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 37 WAALS GEWEST
Art. 38
Art. 38 VLAAMS GEWEST
Art. 38 WAALS GEWEST
Art. 38 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 38/1, 39
Art. 39 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 39 WAALS GEWEST
Art. 39 VLAAMS GEWEST
Afdeling VI. - Geneeskundig onderzoek
Art. 40-41
Art. 41 WAALS GEWEST
Art. 41 VLAAMS GEWEST
Art. 42-44
Art. 44 WAALS GEWEST
Art. 45
Art. 45 WAALS GEWEST
Art. 45 VLAAMS GEWEST
Art. 46
Afdeling VII. - Beroep in geval van niet slagen voor het praktische examen
Afdeling VII. WAALS GEWEST. - [1 Beroep]1
Art. 47
Art. 47 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 47 WAALS GEWEST
Art. 47 VLAAMS GEWEST
Art. 48
Art. 48 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 48 WAALS GEWEST
Art. 48bis WAALS GEWEST
Art. 48ter WAALS GEWESTter
HOOFDSTUK V. - (Vervanging en duplicaten van het rijbewijs en van het voorlopige rijbewijs) <KB 2006-07-10/30, art. 30, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
Art. 49-52
HOOFDSTUK VI. - Het internationale rijbewijs
Art. 53-56
HOOFDSTUK VII. [1 - Formaliteiten die de overheden belast met de afgifte van de documenten dienen te vervullen]1
Art. 57-60
HOOFDSTUK VIII. - Retributies
Art. 61
Art. 61 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 61 WAALS GEWEST
Art. 61 VLAAMS GEWEST
Art. 62-63
Art. 63 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 63 WAALS GEWEST
Art. 63 VLAAMS GEWEST
HOOFDSTUK IX. - Inspectie en controle
Art. 64
Art. 64 WAALS GEWEST
Art. 64 VLAAMS GEWEST
HOOFDSTUK X.
Art. 64bis, 64ter, 64quater, 64quinquies, 64sexies, 64septies
TITEL IV. - Beschikkingen betreffende de rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht tot sturen van een motorvoertuig, de formaliteiten tot uitvoering ervan en de onderzoeken tot herkrijging van dit recht
HOOFDSTUK I. - Rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht om een motorvoertuig te besturen en formaliteiten tot uitvoering ervan
Art. 65-70
HOOFDSTUK II. - Verval van het recht tot sturen - Onderzoeken
Art. 71-73
TITEL IVbis. [1 - Bepalingen betreffende het rijbewijs waarvan, met toepassing van artikel 37/1 van de wet, de geldigheid is beperkt tot voertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot]1
Art. 73/1, 73/2
TITEL V.
Art. 74-77
TITEL VI. - Allerhande bepalingen
Art. 78, 78bis, 78ter, 79-83
TITEL VII. - Opheffingsbepalingen, overgangsbepalingen en inwerkingtreding
Art. 84-90, 90bis, 90ter, 90quater, 90quinquies, 91-92
BIJLAGEN.
Art. N1, N1/1, N1/2, N2-N4
Art. N4 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. N4 WAALS GEWEST
Art. N4 VLAAMS GEWEST
Art. N5
Art. N5 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. N5 WAALS GEWEST
Art. N5 VLAAMS GEWEST
Art. N5/1, N5/2, N6
Art. N6 WAALS GEWEST
Art. N6 VLAAMS GEWEST
Art. N7-3N20

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Definities

  Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit [1 dat voorziet in de omzetting van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs]1 [4 , gewijzigd bij de richtlijnen 2009/113/EG van 25 augustus 2009, 2011/94/EU van 28 november 2011, 2012/36/EU van 19 november 2012, 2013/22/EU van 13 mei 2013, 2013/47/EU van 2 oktober 2013, 2014/85/EU van 1 juli 2014, 2015/653/EU van 24 april 2015,]4 wordt verstaan onder :
  1° "wet", de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;
  2° "Minister", de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort;
  3° [1 motorvoertuig ", elk zichzelf over de weg voortbewegend voertuig uitgerust met een aandrijfmotor anders dan een voertuig dat op rails wordt voortbewogen.]1
  (Worden niet beschouwd als motorvoertuig, rijwielen uitgerust met een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen.) <KB 2007-02-13/33, art. 19, 1°, 018; Inwerkingtreding : 15-03-2007>
  (Voor de toepassing van dit besluit worden de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen bedoeld in artikel 2.15.2, 2° [3 en de gemotoriseerde rijwielen bedoeld in artikel 2.15.3]3, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, niet gelijkgesteld met motorvoertuigen.) <KB 2007-02-13/33, art. 19, 2°, 018; Inwerkingtreding : 15-03-2007>
  4° [3 4° "bromfiets", twee- of driewielige motorvoertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur als omschreven in bijlage I van verordening nr. 168/2013 van het Europees parlement en de raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers;]3
  5° "motorfiets", elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets;
  6° [1 driewieler met motor ", elk motorvoertuig op drie symmetrisch geplaatste wielen, met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm3 bedraagt, indien het een motor met inwendige verbranding betreft, en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/uur;]1
   6°/1 [3 lichte vierwieler", vierwielige motorvoertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur als omschreven in bijlage I van verordening nr. 168/2013 van het Europees parlement en de raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers;]3
  7° [1 " vierwieler met motor ", elk ander vierwielig motorvoertuig dan bedoeld in 6°/1, met een lege massa van ten hoogste 400 kg of 550 kg voor voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer, exclusief de massa van de accu's in elektrische voertuigen, en met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 15 kW;]1
  8° [1 " auto ", elk motorvoertuig dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de weg of om voertuigen voor het vervoer van personen of goederen over de weg voort te trekken. Deze term omvat mede trolleybussen, dat wil zeggen voertuigen die in verbinding staan met een elektrische leiding en niet rijden op spoorstaven; hij heeft geen betrekking op landbouw- en bosbouwtrekkers;]1
  9° "landbouw- en bosbouwtrekkers", elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden, met ten minste twee assen, voornamelijk bestemd voor tractiedoeleinden en in het bijzonder ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde werktuigen, machines of aanhangwagens die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, en die slechts bijkomstig voor personen- of goederenvervoer over de weg of voor het trekken van voertuigen van personen- of goederenvervoer over de weg worden gebruikt;
  10° [2 voertuig uitgerust met een handschakeling", elk voertuig met een koppelingspedaal, of manueel bediende hendel voor de categorieėn A1, A2 en A, die door de bestuurder moet worden ingedrukt om te starten, te stoppen of te schakelen;]2
  [2 10° /1 "voertuig uitgerust met een automatische schakeling", elk motorvoertuig dat niet beantwoordt aan de definitie onder bepaling 10° ;]2
  11° "gewone verblijfplaats", de plaats waar iemand gewoonlijk verblijft, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per [5 jaar]5, wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen of, voor iemand zonder beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke bindingen waaruit nauwe banden blijken tussen hemzelf en de plaats waar hij woont.
  De gewone verblijfplaats van iemand die zijn beroepsmatige bindingen op een andere plaats dan zijn persoonlijke bindingen heeft en daardoor afwisselend op verschillende plaatsen in twee of meer Staten verblijft, wordt evenwel geacht zich op dezelfde plaats als zijn persoonlijke bindingen te bevinden, op voorwaarde dat hij daar op geregelde tijden terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt, wanneer de betrokkene voor een opdracht van een bepaalde duur in een andere Staat verblijft. Het volgen van onderwijs aan een universiteit of een school impliceert niet dat de gewone verblijfplaats is verplaatst;
  [5 11° /1 "persoonlijke bindingen", ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente;]5
  12° ("rijschool", elke rijschool, erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;) <KB 2005-03-17/43, art. 4, 009; Inwerkingtreding : 01-12-2004>
  13° "Europees rijbewijs", elk rijbewijs bedoeld bij artikel 23, § 2, 1° van de wet, afgegeven door een Lid-Staat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 3, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/04, art. 2, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (3)<KB 2016-07-21/34, art. 32, 049; Inwerkingtreding : 01-10-2016>
  (4)<KB 2016-12-14/10, art. 1, 050; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (5)<KB 2019-01-11/15, art. 2, 058; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

  Art. 1_WAALS_GEWEST.
   Voor de toepassing van dit besluit [1 dat voorziet in de omzetting van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs]1 [4 , gewijzigd bij de richtlijnen 2009/113/EG van 25 augustus 2009, 2011/94/EU van 28 november 2011, 2012/36/EU van 19 november 2012, 2013/22/EU van 13 mei 2013, 2013/47/EU van 2 oktober 2013, 2014/85/EU van 1 juli 2014, 2015/653/EU van 24 april 2015,]4 wordt verstaan onder :
  1° "wet", de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;
  2° "Minister", de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort;
  [5 2°/1. Onder het begrip "Waalse Minister" wordt verstaan de Minister belast met het beleid inzake verkeersveiligheid in het Waalse Gewest;]5
  [5 2°/2. Onder het begrip "Bestuur" wordt verstaan het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst;]5
  3° [1 motorvoertuig ", elk zichzelf over de weg voortbewegend voertuig uitgerust met een aandrijfmotor anders dan een voertuig dat op rails wordt voortbewogen.]1
  (Worden niet beschouwd als motorvoertuig, rijwielen uitgerust met een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen.) <KB 2007-02-13/33, art. 19, 1°, 018; Inwerkingtreding : 15-03-2007>
  (Voor de toepassing van dit besluit worden de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen bedoeld in artikel 2.15.2, 2° [3 en de gemotoriseerde rijwielen bedoeld in artikel 2.15.3]3, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, niet gelijkgesteld met motorvoertuigen.) <KB 2007-02-13/33, art. 19, 2°, 018; Inwerkingtreding : 15-03-2007>
  4° [3 4° "bromfiets", twee- of driewielige motorvoertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur als omschreven in bijlage I van verordening nr. 168/2013 van het Europees parlement en de raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers;]3
  5° "motorfiets", elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets;
  6° [1 driewieler met motor ", elk motorvoertuig op drie symmetrisch geplaatste wielen, met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm3 bedraagt, indien het een motor met inwendige verbranding betreft, en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/uur;]1
   6°/1 [3 lichte vierwieler", vierwielige motorvoertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur als omschreven in bijlage I van verordening nr. 168/2013 van het Europees parlement en de raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers;]3
  7° [1 " vierwieler met motor ", elk ander vierwielig motorvoertuig dan bedoeld in 6°/1, met een lege massa van ten hoogste 400 kg of 550 kg voor voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer, exclusief de massa van de accu's in elektrische voertuigen, en met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 15 kW;]1
  8° [1 " auto ", elk motorvoertuig dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de weg of om voertuigen voor het vervoer van personen of goederen over de weg voort te trekken. Deze term omvat mede trolleybussen, dat wil zeggen voertuigen die in verbinding staan met een elektrische leiding en niet rijden op spoorstaven; hij heeft geen betrekking op landbouw- en bosbouwtrekkers;]1
  9° "landbouw- en bosbouwtrekkers", elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden, met ten minste twee assen, voornamelijk bestemd voor tractiedoeleinden en in het bijzonder ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde werktuigen, machines of aanhangwagens die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, en die slechts bijkomstig voor personen- of goederenvervoer over de weg of voor het trekken van voertuigen van personen- of goederenvervoer over de weg worden gebruikt;
  10° [2 voertuig uitgerust met een handschakeling", elk voertuig met een koppelingspedaal, of manueel bediende hendel voor de categorieėn A1, A2 en A, die door de bestuurder moet worden ingedrukt om te starten, te stoppen of te schakelen;]2
  [2 10° /1 "voertuig uitgerust met een automatische schakeling", elk motorvoertuig dat niet beantwoordt aan de definitie onder bepaling 10° ;]2
  11° "gewone verblijfplaats", de plaats waar iemand gewoonlijk verblijft, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per kalenderjaar, wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen of, voor iemand zonder beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke bindingen waaruit nauwe banden blijken tussen hemzelf en de plaats waar hij woont.
  De gewone verblijfplaats van iemand die zijn beroepsmatige bindingen op een andere plaats dan zijn persoonlijke bindingen heeft en daardoor afwisselend op verschillende plaatsen in twee of meer Staten verblijft, wordt evenwel geacht zich op dezelfde plaats als zijn persoonlijke bindingen te bevinden, op voorwaarde dat hij daar op geregelde tijden terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt, wanneer de betrokkene voor een opdracht van een bepaalde duur in een andere Staat verblijft. Het volgen van onderwijs aan een universiteit of een school impliceert niet dat de gewone verblijfplaats is verplaatst;
  12° ("rijschool", elke rijschool, erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;) <KB 2005-03-17/43, art. 4, 009; Inwerkingtreding : 01-12-2004>
  13° "Europees rijbewijs", elk rijbewijs bedoeld bij artikel 23, § 2, 1° van de wet, afgegeven door een Lid-Staat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.
  [6 14° "risicoperceptietest", examen op computer voor de kandidaten voor het rijbewijs van categorie B. Deze geļnformatiseerde test wil de capaciteit van de kandidaat meten om risicodragende situaties in verschillende verkeersomstandigheden te identificeren en meer bepaald om de werkelijke risicosituatie te kwalificeren. Deze test evalueert het directe observatievermogen (dichtbij, verder weg, ver kijken) en het indirecte observatievermogen (zicht door de achteruitkijkspiegels) van de kandidaat;
   15° "test over de technische rijvaardigheden", het examen over de capaciteit van de kandidaat voor het rijbewijs van categorie B om zonder begeleider op de openbare weg te rijden volgens de nodige veiligheidsvoorwaarden tijdens zijn scholing;
   16° "bekwaamheidsgetuigschrift" bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, attest van bekwaamheid om alleen te sturen, afgeleverd door de examencentra bedoeld in artikel 25, § 1, aan de kandidaten voor het rijbewijs van categorie B die geslaagd zijn voor de test over de technische rijvaardigheden, met het oog op het verkrijgen van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider;
   17° "tolk", beėdigd vertaler of vertaalsysteem, in geļnformatiseerde vorm, al dan niet digitaal, die op verzoek van de kandidaat die de Franse of de Duitse taal niet machtig is, een mondelinge vertaling in de Engelse of Nederlandse taal voorstelt, met of zonder hulp van een geluidsondersteuning voor de vragen van de testen of examens geprojecteerd op het scherm of overgemaakt door de examinatoren;
   18° "onregelmatigheid van de kandidaat voor het rijbewijs", elke communicatie tussen de kandidaten of met derden tijdens de duur van het theoretisch examen of de risicoperceptietest, ongeacht hun organisatiewijze en de gebruikte communicatiewijze, alsook het gewoon bezit, rechtstreeks of onrechtstreeks, fysisch of elektronisch, niet uitdrukkelijk toegelaten door de examinator, van elementen van de stof die het voorwerp uitmaken van het examen of de test, alsook, meer algemeen, de niet-naleving, al dan niet opzettelijk, van een of andere instructie van de examinatoren.]6
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 3, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/04, art. 2, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (3)<KB 2016-07-21/34, art. 32, 049; Inwerkingtreding : 01-10-2016>
  (4)<KB 2016-12-14/10, art. 1, 050; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (5)<BWG 2017-07-20/16, art. 1, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (6)<BWG 2018-05-24/23, art. 1, 056; Inwerkingtreding : 01-07-2018>

  Art. 1_VLAAMS_GEWEST.
   Voor de toepassing van dit besluit [1 dat voorziet in de omzetting van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs]1 wordt verstaan onder :
  1° "wet", de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;
  2° "Minister", de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort;
  [3 2°/1 Vlaamse minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid;
   2°/2 Departement: het departement, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.]3
  3° [1 motorvoertuig ", elk zichzelf over de weg voortbewegend voertuig uitgerust met een aandrijfmotor anders dan een voertuig dat op rails wordt voortbewogen.]1
  (Worden niet beschouwd als motorvoertuig, rijwielen uitgerust met een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen.) <KB 2007-02-13/33, art. 19, 1°, 018; Inwerkingtreding : 15-03-2007>
  (Voor de toepassing van dit besluit worden de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen bedoeld in artikel 2.15.2, 2° [4 en de gemotoriseerde rijwielen bedoeld in artikel 2.15.3]4, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, niet gelijkgesteld met motorvoertuigen.) <KB 2007-02-13/33, art. 19, 2°, 018; Inwerkingtreding : 15-03-2007>
  4° [4 4° "bromfiets", twee- of driewielige motorvoertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur als omschreven in bijlage I van verordening nr. 168/2013 van het Europees parlement en de raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers;]4
  5° "motorfiets", elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets;
  6° [1 driewieler met motor ", elk motorvoertuig op drie symmetrisch geplaatste wielen, met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm3 bedraagt, indien het een motor met inwendige verbranding betreft, en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/uur;]1
   6°/1 [4 lichte vierwieler", vierwielige motorvoertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur als omschreven in bijlage I van verordening nr. 168/2013 van het Europees parlement en de raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers;]4
  7° [1 " vierwieler met motor ", elk ander vierwielig motorvoertuig dan bedoeld in 6°/1, met een lege massa van ten hoogste 400 kg of 550 kg voor voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer, exclusief de massa van de accu's in elektrische voertuigen, en met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 15 kW;]1
  8° [1 " auto ", elk motorvoertuig dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de weg of om voertuigen voor het vervoer van personen of goederen over de weg voort te trekken. Deze term omvat mede trolleybussen, dat wil zeggen voertuigen die in verbinding staan met een elektrische leiding en niet rijden op spoorstaven; hij heeft geen betrekking op landbouw- en bosbouwtrekkers;]1
  9° "landbouw- en bosbouwtrekkers", elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden, met ten minste twee assen, voornamelijk bestemd voor tractiedoeleinden en in het bijzonder ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde werktuigen, machines of aanhangwagens die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, en die slechts bijkomstig voor personen- of goederenvervoer over de weg of voor het trekken van voertuigen van personen- of goederenvervoer over de weg worden gebruikt;
  10° [2 voertuig uitgerust met een handschakeling", elk voertuig met een koppelingspedaal, of manueel bediende hendel voor de categorieėn A1, A2 en A, die door de bestuurder moet worden ingedrukt om te starten, te stoppen of te schakelen;]2
  [2 10° /1 "voertuig uitgerust met een automatische schakeling", elk motorvoertuig dat niet beantwoordt aan de definitie onder bepaling 10° ;]2
  11° "gewone verblijfplaats", de plaats waar iemand gewoonlijk verblijft, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per kalenderjaar, wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen of, voor iemand zonder beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke bindingen waaruit nauwe banden blijken tussen hemzelf en de plaats waar hij woont.
  De gewone verblijfplaats van iemand die zijn beroepsmatige bindingen op een andere plaats dan zijn persoonlijke bindingen heeft en daardoor afwisselend op verschillende plaatsen in twee of meer Staten verblijft, wordt evenwel geacht zich op dezelfde plaats als zijn persoonlijke bindingen te bevinden, op voorwaarde dat hij daar op geregelde tijden terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt, wanneer de betrokkene voor een opdracht van een bepaalde duur in een andere Staat verblijft. Het volgen van onderwijs aan een universiteit of een school impliceert niet dat de gewone verblijfplaats is verplaatst;
  12° ("rijschool", elke rijschool, erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;) <KB 2005-03-17/43, art. 4, 009; Inwerkingtreding : 01-12-2004>
  13° "Europees rijbewijs", elk rijbewijs bedoeld bij artikel 23, § 2, 1° van de wet, afgegeven door een Lid-Staat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 3, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/04, art. 2, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (3)<BVR 2015-07-10/11, art. 89, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>
  (4)<KB 2016-07-21/34, art. 32, 049; Inwerkingtreding : 01-10-2016>

  TITEL II. - Indeling van de motorvoertuigen in categorieėn voor de toepassing van de bepalingen betreffende het recht tot sturen

  Art. 2.[2 § 1. Voor de toepassing van de wets- en verordeningsbepalingen betreffende het recht tot sturen worden de motorvoertuigen ingedeeld in de volgende categorieėn :
   1° Categorie AM :
   - bromfietsen met een maximumsnelheid van meer dan 25 km/uur;
   - lichte vierwielers.
   Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen gekoppeld worden [3 ...]3 .
   Voor de toepassing van artikel 65 worden de bromfietsen met een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/uur ingedeeld in de categorie AM;
   2° Categorie A1 :
   - motorfietsen met een maximale cilinderinhoud van [125 cm3], een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van ten hoogste 0,1 kW/kg; (ERRATUM, zie B.St. 07-02-2013, p. 6032)
   - driewielers met motor met een maximumvermogen van 15 kW.
   Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen gekoppeld worden, behalve aan een motorfiets met zijspan waarvan het zijspanwiel niet is uitgerust met een rem;
   3° Categorie A2 : motorfietsen met een maximumvermogen van 35 kW, een vermogen/gewichtsverhouding van niet meer dan 0,2 kW/kg en niet afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.
   Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen gekoppeld worden, behalve aan een motorfiets met zijspan waarvan het zijspanwiel niet is uitgerust met een rem;
   4° Categorie A :
   - motorfietsen met of zonder zijspan met een vermogen van meer dan 35 kW;
   - driewielers met motor met een vermogen van meer dan 15 kW.
   Aan de voertuigen van deze categorie mag een aanhangwagen gekoppeld worden, behalve aan een motorfiets met zijspan waarvan het zijspanwiel niet is uitgerust met een rem;
   5° Categorie B :
   auto's met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3 500 kg en ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld.
   Aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg worden gekoppeld, mits de maximale toegelaten massa van dit samenstel niet meer dan 4 250 kg bedraagt.
   Vierwielers met motor behoren eveneens tot deze categorie;
   6° Categorie B+E : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3 500 kg;
   7° Categorie C1 : andere auto's dan die van de categorieėn D1 of D, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3 500 kg en ten hoogste 7 500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;
   8° Categorie C1+E :
   - samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel ten hoogste 12 000 kg bedraagt;
   - samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel ten hoogste 12 000 kg bedraagt;
   9° Categorie C : andere auto's dan die van de categorieėn D1 of D, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3 500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;
   10° Categorie C+E : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg;
   11° Categorie D1 : auto's ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend, en ten hoogste zestien passagiers, de bestuurder niet meegerekend, en met een maximumlengte van 8 meter; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;
   12° Categorie D1+E : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D1 en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg;
   13° Categorie D : auto's ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld.
   Tot deze categorie behoren eveneens :
   - gelede autobussen en autocars, gedefinieerd in artikel 1, § 2, 50, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de voertuigen, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
   [4 - de toeristische miniatuurtreinslepen, bedoeld in artikel 2, § 2, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit van 15 maart 1968 gebezigd als attractie, met een snelheid van ten hoogste 25 km/u, mits de exploitatie ervan, door de gemeenteoverheid als "openbare ontspanning" wordt toegelaten en zij voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging;]4
   14° Categorie D+E : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie D en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg;
   15° Categorie G : land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine.
   § 2. Motorvoertuigen die rijden op de openbare weg en die niet behoren tot een van de categorieėn gedefinieerd in § 1, zoals het verrijdbare bedrijfsmaterieel, worden ingedeeld bij de categorie B, C1 of C naargelang hun maximale toegelaten massa.]2
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 4, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-08/01, art. 15, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (3)<KB 2014-01-29/13, art. 22, 046; Inwerkingtreding : 01-03-2014>
  (4)<KB 2017-11-19/04, art. 1, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>

  TITEL III. - Het rijbewijs

  HOOFDSTUK I. - Toepassingsveld

  Art. 3.§ 1. Een Belgisch rijbewijs kunnen verkrijgen :
  1° [4 de personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente en die in Belgiė hun gewone verblijfplaats hebben;]4
  2° de personen die het bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden [4 ...]4;
  3° de personen die houder zijn van een van de volgende in Belgiė afgegeven geldige documenten :
  a) de diplomatieke identiteitskaart;
  b) de consulaire identiteitskaart;
  c) de bijzondere identiteitskaart.
  4° [4 ...]4 <KB 2007-08-24/31, art. 1, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  § 2. De personen bedoeld in § 1, 1° mogen slechts een motorvoertuig besturen op basis van een Belgisch rijbewijs of op basis van een (...), afgegeven Europees rijbewijs, geldig voor de categorie of de subcategorie waartoe het voertuig behoort. <KB 2004-07-15/34, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2004>
  [1 De personen bedoeld in § 1, 3°, a) en b), moeten houder zijn van een Belgisch, een Europees of een buitenlands rijbewijs, nationaal of internationaal, dat geldig is voor de categorie [2 ...]2 waartoe het voertuig behoort.]1
  De overige bestuurders van motorvoertuigen moeten houder zijn van een Belgisch, een Europees of een buitenlands rijbewijs, nationaal of internationaal, dat afgegeven is onder de voorwaarden die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn en geldig is voor de categorie of subcategorie waartoe het voertuig behoort. Die bestuurders dienen een zodanig rijbewijs bij zich te hebben.
  De bestuurders, houder van een Europees rijbewijs of van een nationaal of internationaal buitenlands rijbewijs moeten de leeftijd bereikt hebben die vereist is overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 voor de afgifte van rijbewijzen.
  ----------
  (1)<KB 2012-05-26/03, art. 1, 035; Inwerkingtreding : 18-06-2012>
  (2)<KB 2013-01-08/01, art. 1, 038; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2017-11-19/04, art. 2, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>
  (4)<KB 2019-01-11/15, art. 3, 058; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

  Art. 4.Zijn ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs en het bij zich te hebben :
  1° de bestuurders die (overeenkomstig de bepalingen van dit besluit of van het besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B) het praktische examen afleggen of met het oog daarop een scholing volgen. <KB 2006-07-10/30, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  Deze vrijstelling geldt eveneens wanneer zij zich naar het examencentrum begeven om het examen af te leggen en ervan terugkeren voor :
  a) de bestuurders die vervallenverklaard zijn van het recht tot sturen en die het praktische examen moeten afleggen voorgeschreven in artikel 38 van de wet;
  b) de houders van een buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 5, § 2, 2°;
  2° de leerlingen van een rijschool die met bijstand van een instructeur een voertuig besturen dat bestemd is voor het onderricht;
  3° de kandidaten die deelnemen aan het praktische examen bepaald in artikel 48, § 2, derde lid. Deze vrijstelling geldt tevens om zich naar het examencentrum te begeven teneinde er examen af te leggen en ervan terug te keren;
  4° de bestuurders van voertuigen van de categorie [3 D1, D1+E, D of D+E]3, in dienst van de ondernemingen voor openbaar vervoer, die de opleiding volgen die door deze ondernemingen wordt verstrekt en waarvan het programma door de Minister wordt goedgekeurd;
  5° de kandidaten (houders van een rijbewijs tenminste geldig voor de categorie B), die met het oog op het behalen van het rijbewijs geldig voor de categorie [6 voor de categorieėn C1, C1+E, C en C+E en voor de categorieėn D1, D1+E, D en D+E ]6, de opleiding volgen waarvan het programma is goedgekeurd door de Minister en georganiseerd wordt door : <KB 2008-12-23/33, art. 4, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  a) "l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi";
  b) de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
  c) het "Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle";
  (d) het " Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ";) <KB 2008-12-23/33, art. 4, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  6° de leden [7 van het personeel]7 van de (lokale politie) die kandidaat zijn voor een rijbewijs geldig voor de (categorieėn [2 AM]2 [3 A1, A2, A, [7 B, B+E,]7 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]3), gedurende de scholing in een politieschool, waarvan het programma is goedgekeurd door de Minister; [7 Deze vrijstelling geldt eveneens tijdens de proeven georganiseerd na de opleiding;]7 <KB 2002-09-05/35, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2002> <KB 2007-08-24/31, art. 2, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  7° de kandidaten die met het oog op het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorieėn B, B+E, [3 C1, C1+E, C, C+E]3 of voor de categorieėn B, B+E, [3 D1, D1+E, D of D+E]3 in de derde graad van het secundaire beroepsonderwijs de opleiding "bestuurders van vrachtwagens" of "bestuurders van autobussen en autocars" volgen waarvan het programma door de Minister is goedgekeurd;
  8° de bestuurders die houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een Belgisch militair rijbewijs geldig voor het besturen van legervoertuigen die zij gemachtigd zijn te besturen krachtens dit document. Deze vrijstelling geldt eveneens tijdens de scholing en het examen met het oog op het behalen van dit rijbewijs;
  9° (de leden [7 van het personeel]7 van de federale politie die kandidaat zijn voor het rijbewijs voor de categorie [2 AM]2 [3 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]3 gedurende de opleiding die zij volgen in een school van de federale politie, waarvan het programma door de Minister goedgekeurd is;) [7 Deze vrijstelling geldt eveneens tijdens de proeven georganiseerd na de opleiding;]7 <KB 2002-09-05/35, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  10° [3 de bestuurders van voertuigen van de categorie AM die geboren zijn vóór 15 februari 1961;]3
  11° [3 de bestuurders van bromfietsen met een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/uur;]3
  12° (de bestuurders, geboren vóór 1 oktober 1982 en de bestuurders die aan de voorwaarden van artikel 3 niet beantwoorden, van voertuigen van de categorie G en van voertuigen van traag vervoer omschreven in [1 artikel 1, § 2, 75]1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;) <KB 2006-09-01/33, art. 2, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  13° (...); <KB 2007-02-13/33, art. 20, 018; Inwerkingtreding : 15-03-2007>
  14° de bestuurders van een motorvoertuig hen ter beschikking gesteld door het centrum bedoeld in artikel 45, waartoe zij zich hebben gewend voor het bepalen van hun geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig, alsmede om te vernemen welke aanpassingen aan hun eigen voertuig moeten worden aangebracht, gedurende de test op de openbare weg.
  15° [4 de kandidaten die de opleiding "vrachtwagenchauffeur" of de opleiding "bestuurder autobus en autocars" volgen, georganiseerd door het onderwijs voor sociale promotie, waarvan het programma is goedgekeurd door de minister, met het oog op het behalen van het rijbewijs respectievelijk geldig voor de categorieėn C en C+E en voor de subcategorieėn C1 en C1+E, en voor de categorieėn D en D+E en de subcategorieėn D1 en D1+E;]4
  (16° de bestuurders van voertuigen van de categorie G die de opleiding " bestuurder van landbouwvoertuigen " waarvan het programma door de Minister werd goedgekeurd, in een landbouwschool of een landbouwopleidingscentrum volgen.) <KB 2006-09-01/33, art. 2, 3°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (17° de bestuurders die het praktisch examen bedoeld in de artikelen 38 tot en met 42 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 [2 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieėn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]2 afleggen of met het oog daarop scholing volgen;
  18° [5 ...]5
  ----------
  (1)<KB 2010-09-10/01, art. 2, 029; Inwerkingtreding : 15-09-2010>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2011-04-28/01, art. 5, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (4)<KB 2012-09-20/57, art. 33, 037; Inwerkingtreding : 25-01-2013>
  (5)<KB 2013-01-10/01, art. 26, 039; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (6)<KB 2013-01-08/01, art. 16, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (7)<KB 2013-11-15/03, art. 1, 042; Inwerkingtreding : 02-12-2013>

  Art. 4_VLAAMS_GEWEST.
   Zijn ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs en het bij zich te hebben :
  1° de bestuurders die (overeenkomstig de bepalingen van dit besluit of van het besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B) het praktische examen afleggen of met het oog daarop een scholing volgen. <KB 2006-07-10/30, art. 12, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  Deze vrijstelling geldt eveneens wanneer zij zich naar het examencentrum begeven om het examen af te leggen en ervan terugkeren voor :
  a) de bestuurders die vervallenverklaard zijn van het recht tot sturen en die het praktische examen moeten afleggen voorgeschreven in artikel 38 van de wet;
  b) de houders van een buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 5, § 2, 2°;
  2° de leerlingen van een rijschool die met bijstand van een instructeur een voertuig besturen dat bestemd is voor het onderricht;
  3° de kandidaten die deelnemen aan het praktische examen bepaald in artikel 48, § 2, derde lid. Deze vrijstelling geldt tevens om zich naar het examencentrum te begeven teneinde er examen af te leggen en ervan terug te keren;
  4° de bestuurders van voertuigen van de categorie [3 D1, D1+E, D of D+E]3, in dienst van de ondernemingen voor openbaar vervoer, die de opleiding volgen die door deze ondernemingen wordt verstrekt en waarvan het programma door de [8 Vlaamse]8 Minister wordt goedgekeurd;
  5° de kandidaten (houders van een rijbewijs tenminste geldig voor de categorie B), die met het oog op het behalen van het rijbewijs geldig voor de categorie [6 voor de categorieėn C1, C1+E, C en C+E en voor de categorieėn D1, D1+E, D en D+E ]6, de opleiding volgen waarvan het programma is goedgekeurd door de [8 Vlaamse]8 Minister en georganiseerd wordt door : <KB 2008-12-23/33, art. 4, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  a) "l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi";
  b) de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
  c) het "Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle";
  (d) het " Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ";) <KB 2008-12-23/33, art. 4, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  6° de leden [7 van het personeel]7 van de (lokale politie) die kandidaat zijn voor een rijbewijs geldig voor de (categorieėn [2 AM]2 [3 A1, A2, A, [7 B, B+E,]7 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]3), gedurende de scholing in een politieschool, waarvan het programma is goedgekeurd door de Minister; [7 Deze vrijstelling geldt eveneens tijdens de proeven georganiseerd na de opleiding;]7 <KB 2002-09-05/35, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2002> <KB 2007-08-24/31, art. 2, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  7° de kandidaten die met het oog op het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorieėn B, B+E, [3 C1, C1+E, C, C+E]3 of voor de categorieėn B, B+E, [3 D1, D1+E, D of D+E]3 in de derde graad van het secundaire beroepsonderwijs de opleiding "bestuurders van vrachtwagens" of "bestuurders van autobussen en autocars" volgen waarvan het programma door de [8 Vlaamse]8 Minister is goedgekeurd;
  8° de bestuurders die houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een Belgisch militair rijbewijs geldig voor het besturen van legervoertuigen die zij gemachtigd zijn te besturen krachtens dit document. Deze vrijstelling geldt eveneens tijdens de scholing en het examen met het oog op het behalen van dit rijbewijs;
  9° (de leden [7 van het personeel]7 van de federale politie die kandidaat zijn voor het rijbewijs voor de categorie [2 AM]2 [3 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]3 gedurende de opleiding die zij volgen in een school van de federale politie, waarvan het programma door de Minister goedgekeurd is;) [7 Deze vrijstelling geldt eveneens tijdens de proeven georganiseerd na de opleiding;]7 <KB 2002-09-05/35, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  10° [3 de bestuurders van voertuigen van de categorie AM die geboren zijn vóór 15 februari 1961;]3
  11° [3 de bestuurders van bromfietsen met een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/uur;]3
  12° (de bestuurders, geboren vóór 1 oktober 1982 en de bestuurders die aan de voorwaarden van artikel 3 niet beantwoorden, van voertuigen van de categorie G en van voertuigen van traag vervoer omschreven in [1 artikel 1, § 2, 75]1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;) <KB 2006-09-01/33, art. 2, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  13° (...); <KB 2007-02-13/33, art. 20, 018; Inwerkingtreding : 15-03-2007>
  14° de bestuurders van een motorvoertuig hen ter beschikking gesteld door het centrum bedoeld in artikel 45, waartoe zij zich hebben gewend voor het bepalen van hun geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig, alsmede om te vernemen welke aanpassingen aan hun eigen voertuig moeten worden aangebracht, gedurende de test op de openbare weg.
  15° [4 de kandidaten die de opleiding "vrachtwagenchauffeur" of de opleiding "bestuurder autobus en autocars" volgen, georganiseerd door het onderwijs voor sociale promotie, waarvan het programma is goedgekeurd door de [8 Vlaamse]8 minister, met het oog op het behalen van het rijbewijs respectievelijk geldig voor de categorieėn C en C+E en voor de subcategorieėn C1 en C1+E, en voor de categorieėn D en D+E en de subcategorieėn D1 en D1+E;]4
  (16° de bestuurders van voertuigen van de categorie G die de opleiding " bestuurder van landbouwvoertuigen " waarvan het programma door de [8 Vlaamse]8 Minister werd goedgekeurd, in een landbouwschool of een landbouwopleidingscentrum volgen.) <KB 2006-09-01/33, art. 2, 3°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (17° de bestuurders die het praktisch examen bedoeld in de artikelen 38 tot en met 42 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 [2 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieėn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]2 afleggen of met het oog daarop scholing volgen;
  18° [5 ...]5
  
----------
  (1)<KB 2010-09-10/01, art. 2, 029; Inwerkingtreding : 15-09-2010>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2011-04-28/01, art. 5, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (4)<KB 2012-09-20/57, art. 33, 037; Inwerkingtreding : 25-01-2013>
  (5)<KB 2013-01-10/01, art. 26, 039; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (6)<KB 2013-01-08/01, art. 16, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (7)<KB 2013-11-15/03, art. 1, 042; Inwerkingtreding : 02-12-2013>
  (8)<BVR 2015-07-10/11, art. 90, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  HOOFDSTUK II. - De scholing.

  Afdeling I. - Algemeenheden.

  Art. 5.§ 1. ([1 Elke kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E, elke houder van een rijbewijs met de code 78 die een rijbewijs zonder deze code wil behalen of elke houder van een rijbewijs geldig voor de categorie B die wil dat de code 96 erop wordt geplaatst, moet een scholing doorlopen :]1
  1° hetzij door in een erkende rijschool, het praktische onderricht bedoeld in artikel 15 te volgen;
  2° hetzij op basis van een voorlopige rijbewijs model 3, overeenkomstig de regels voorgeschreven in afdeling II. [1 Deze bepaling is echter niet van toepassing op de kandidaat [2 voor het rijbewijs geldig voor categorie AM]2.]1) <KB 2006-09-01/33, art. 3, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  3° (...). <KB 2008-11-28/35, art. 8, 024; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  Elke kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B moet een scholing doorlopen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B.) <KB 2006-07-10/30, art. 13, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  (Derde lid opgeheven.) <KB 2007-08-24/31, art. 3, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  § 2. Zijn evenwel vrijgesteld van de scholing voorgeschreven in de § 1 :
  1° de houders van een Belgisch militair rijbewijs bedoeld in artikel 27, 1°;
  2° (de houders van een Europees of een buitenlands nationaal rijbewijs, dat afgegeven is voor ten minste dezelfde categorie [1 ...]1 van voertuigen of voor een categorie o[1 ...]1 die gelijkwaardig is aan die waarvoor de geldigverklaring gevraagd wordt;) <KB 2004-07-15/34, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2004>
  3° (de in artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° en 15° bedoelde kandidaten voor de categorieėn [1 ...]1 die door deze bepalingen worden bedoeld.) <KB 2004-03-22/35, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 11-05-2004>
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/04, art. 3, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>

  Art. 5_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   § 1. ([1 Elke kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E, elke houder van een rijbewijs met de code 78 die een rijbewijs zonder deze code wil behalen of elke houder van een rijbewijs geldig voor de categorie B die wil dat de code 96 erop wordt geplaatst, moet een scholing doorlopen :]1
  1° hetzij door in een erkende rijschool, het praktische onderricht bedoeld in artikel 15 te volgen;
  2° hetzij op basis van een voorlopige rijbewijs model 3, overeenkomstig de regels voorgeschreven in afdeling II. [1 Deze bepaling is echter niet van toepassing op de kandidaat [2 voor het rijbewijs geldig voor categorie AM]2.]1) <KB 2006-09-01/33, art. 3, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  3° (...). <KB 2008-11-28/35, art. 8, 024; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  [3 ...]3
  (Derde lid opgeheven.) <KB 2007-08-24/31, art. 3, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  § 2. Zijn evenwel vrijgesteld van de scholing voorgeschreven in de § 1 :
  1° de houders van een Belgisch militair rijbewijs bedoeld in artikel 27, 1°;
  2° (de houders van een Europees of een buitenlands nationaal rijbewijs, dat afgegeven is voor ten minste dezelfde categorie [1 ...]1 van voertuigen of voor een categorie o[1 ...]1 die gelijkwaardig is aan die waarvoor de geldigverklaring gevraagd wordt;) <KB 2004-07-15/34, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2004>
  3° (de in artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° en 15° bedoelde kandidaten voor de categorieėn [1 ...]1 die door deze bepalingen worden bedoeld.) <KB 2004-03-22/35, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 11-05-2004>
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/04, art. 3, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (3)<BESL 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  

  Art. 5_WAALS_GEWEST.
   § 1. ([1 Elke kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E, elke houder van een rijbewijs met de code 78 die een rijbewijs zonder deze code wil behalen of elke houder van een rijbewijs geldig voor de categorie B die wil dat de code 96 erop wordt geplaatst, moet een scholing doorlopen :]1
  1° hetzij door in een erkende rijschool, het praktische onderricht bedoeld in artikel 15 te volgen;
  2° hetzij op basis van een voorlopige rijbewijs model 3, overeenkomstig de regels voorgeschreven in afdeling II. [1 Deze bepaling is echter niet van toepassing op de kandidaat [2 voor het rijbewijs geldig voor categorie AM]2.]1) <KB 2006-09-01/33, art. 3, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  3° (...). <KB 2008-11-28/35, art. 8, 024; Inwerkingtreding : 10-09-2008>
  Elke kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B moet een scholing doorlopen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B.) <KB 2006-07-10/30, art. 13, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [3 De houders van een Europees rijbewijs of van een buitenlands nationaal rijbewijs die niet beoogd zijn in artikel 23, § 2, 1°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en die een Belgisch rijbewijs wensen te krijgen, moeten een scholing doorlopen, overeenkomstig de bepalingen van de vigerende reglementering.]3
  § 2. Zijn evenwel vrijgesteld van de scholing voorgeschreven in de § 1 :
  1° de houders van een Belgisch militair rijbewijs bedoeld in artikel 27, 1°;
  2° [3 ...]3
  3° (de in artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° en 15° bedoelde kandidaten voor de categorieėn [1 ...]1 die door deze bepalingen worden bedoeld.) <KB 2004-03-22/35, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 11-05-2004>
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/04, art. 3, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (3)<BWG 2018-05-24/23, art. 2, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Afdeling II. - Voorlopig rijbewijs

  Art. 6.De scholing op basis van een voorlopig rijbewijs is aan de volgende voorwaarden onderworpen :
  1° De kandidaat :
  a) moet beantwoorden aan de in artikel 3, § 1 bedoelde voorwaarden om een rijbewijs te verkrijgen;
  b) moet op de datum van de afgifte van het voorlopige rijbewijs, sinds minder dan drie jaar geslaagd zijn voor het theoretische examen bedoeld in artikel 23, §1, 4° van de wet of ervan vrijgesteld zijn krachtens artikel 28;
  c) moet houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig :
  - voor de categorie B wanneer het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1, C, D1 of D en voor de verkrijging van de code 96]1;
  - voor het besturen van het overeenstemmende trekkende voertuig wanneer het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B+E, [1 C1+E, C+E, D1+E of D+E]1;
  d) mag niet vervallen zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen van de categorie waarvoor het voorlopige rijbewijs is aangevraagd en moet geslaagd zijn voor de onderzoeken die eventueel krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd;
  e) moet voldoen aan de bepalingen van artikel 41 of van artikel 42;
  f) (mag geen houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs geldig voor dezelfde categorie [1 ...]1 van voertuigen.
  Dit verbod is evenwel niet van toepassing :
  - op de kandidaat die houder geweest is van een voorlopig rijbewijs geldig voor dezelfde categorie [1 ...]1 van voertuigen waarvan de geldigheid sinds meer dan drie jaar verstreken is. In dit geval, worden de mislukkingen voor de praktische examens die voor de afgifte van het nieuwe voorlopige rijbewijs werden afgelegd niet meegerekend voor de toepassing van artikelen 15, 1°, en 38, § 14;
  - op de houder van een rijbewijs met de vermelding " automatisch " die een voorlopig rijbewijs model 3 wil behalen voor het aanleren van het besturen van voertuigen van dezelfde categorie [1 ...]1, uitgerust met een handschakeling :
  - [1 op de houder van een rijbewijs geldig voor de categorie B die een voorlopig rijbewijs wil behalen met het oog op het bijvoegen van de code 96;]1) <KB 2006-07-10/30, art. 14, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  g) [2 moet geslaagd zijn voor het praktisch examen op een terrein buiten het verkeer indien het gaat om een kandidaat voor een voorlopig rijbewijs voor het besturen van voertuigen van de categorieėn A1, A2 of A;]2
  h) [2 moet de leeftijd bereikt hebben 18 jaar voor de categorieėn A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E, 20 jaar voor de categorie A2 en 22 jaar voor de categorie A als hij sinds ten minste twee jaar houder is van een rijbewijs geldig voor de categorie A2 of 24 jaar als dat niet het geval is;]2
  i) moet houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een nog geldig voorlopig rijbewijs;
  j) [2 moet vergezeld zijn van een begeleider die beantwoordt aan de in 3° voorgeschreven voorwaarden en die vermeld is op het voorlopige rijbewijs. Deze beperking is niet van toepassing op de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 geldig voor de categorie A1, A2 of A;]2
  2° Het voertuig :
  a) moet behoren tot de categorie [1
  ]1 van voertuigen waarvoor het voorlopige rijbewijs geldig verklaard is;
  b) mag geen andere personen vervoeren dan deze bedoeld in artikel 9. Voor de categorieėn [1 AM]1 [1 , A1, A2 en A]1 is elk vervoer van personen verboden;
  c) (mag in commercieel verband geen goederen vervoeren, behalve als de bestuurder houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorieėn [1 C1, C1+E, C of C+E]1;) <KB 2004-07-15/34, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2004>
  d) moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust zijn met het teken "L", waarvan het model is bepaald door de Minister;
  e) [2 mag geen aanhangwagen trekken als het voorlopig rijbewijs geldig verklaard is voor de categorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 of D, tenzij de code 96 op het document vermeld is;]2
  f) (moet, tenzij de bestuurder houder is van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider zoals bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, voorzien zijn) van : <KB 2006-07-10/30, art. 14, 5°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  - als het gaat om een voertuig van de categorie B dat niet uitgerust is met een gesloten koetswerk, achteruitkijkspiegels binnen in het voertuig zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider ieder een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van links;
  - als het gaat om een voertuig van de categorie B uitgerust met een gesloten koetswerk of een voertuig van de categorie B+E, C, [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]1, van rechtse buitenspiegels zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van rechts;
  - (opgeheven) <KB 2008-12-23/33, art. 5, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  3° De begeleider :
  a) moet beantwoorden aan de in artikel 3, § 1, bedoelde voorwaarden om een rijbewijs te verkrijgen;
  b) moet op de datum van de afgifte van het voorlopige rijbewijs geldig voor de (categorie B+E, [1 C1, C1+E, C of C+E]1 de leeftijd van 24 jaar hebben bereikt en op de datum van de afgifte van het voorlopige rijbewijs geldig voor de categorie [1 D1, D1+E, D of D+E]1 de leeftijd van 27 jaar; <KB 2006-07-10/30, art. 14, 6°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  c) moet sedert ten minste zes jaar houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om het voertuig te besturen aan boord waarvan hij de kandidaat vergezelt. De bestuurder die overeenkomstig artikel 44, § 5 of artikel 45, enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden;
  d) (mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die eventueel krachtens artikel 38 van de wet werden opgelegd;) <KB 2004-07-15/34, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2004>
  e) (...) <KB 2004-07-15/34, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2004>
  f) mag, behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs [1 ...]1 als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de afgifte van het voorlopige rijbewijs.
  Dit verbod is niet van toepassing :
  - op zijn eigen kinderen of pleegkinderen of die van zijn [1 wettelijke partner]1;
  - op de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]1, hetzij wanneer de begeleider en de kandidaat bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn ingeschreven als personeelsleden van dezelfde onderneming die haar bestuurders zelf opleidt, hetzij wanneer de begeleider en de kandidaat prestaties verrichten in een brandweerdienst bedoeld in de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;
  g) moet vooraan in het voertuig plaatsnemen.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 7, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-08/01, art. 17, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>

  Art. 6_VLAAMS_GEWEST.
   De scholing op basis van een voorlopig rijbewijs is aan de volgende voorwaarden onderworpen :
  1° De kandidaat :
  a) moet beantwoorden aan de in artikel 3, § 1 bedoelde voorwaarden om een rijbewijs te verkrijgen;
  b) moet op de datum van de afgifte van het voorlopige rijbewijs, sinds minder dan drie jaar geslaagd zijn voor het theoretische examen bedoeld in artikel 23, §1, 4° van de wet of ervan vrijgesteld zijn krachtens artikel 28;
  c) moet houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig :
  - voor de categorie B wanneer het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1, C, D1 of D en voor de verkrijging van de code 96]1;
  - voor het besturen van het overeenstemmende trekkende voertuig wanneer het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B+E, [1 C1+E, C+E, D1+E of D+E]1;
  d) mag niet vervallen zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen van de categorie waarvoor het voorlopige rijbewijs is aangevraagd en moet geslaagd zijn voor de onderzoeken die eventueel krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd;
  e) moet voldoen aan de bepalingen van artikel 41 of van artikel 42;
  f) (mag geen houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs geldig voor dezelfde categorie [1 ...]1 van voertuigen.
  Dit verbod is evenwel niet van toepassing :
  - op de kandidaat die houder geweest is van een voorlopig rijbewijs geldig voor dezelfde categorie [1 ...]1 van voertuigen waarvan de geldigheid sinds meer dan drie jaar verstreken is. In dit geval, worden de mislukkingen voor de praktische examens die voor de afgifte van het nieuwe voorlopige rijbewijs werden afgelegd niet meegerekend voor de toepassing van artikelen 15, 1°, en 38, § 14;
  - op de houder van een rijbewijs met de vermelding " automatisch " die een voorlopig rijbewijs model 3 wil behalen voor het aanleren van het besturen van voertuigen van dezelfde categorie [1 ...]1, uitgerust met een handschakeling :
  - [1 op de houder van een rijbewijs geldig voor de categorie B die een voorlopig rijbewijs wil behalen met het oog op het bijvoegen van de code 96;]1) <KB 2006-07-10/30, art. 14, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  g) [2 moet geslaagd zijn voor het praktisch examen op een terrein buiten het verkeer indien het gaat om een kandidaat voor een voorlopig rijbewijs voor het besturen van voertuigen van de categorieėn A1, A2 of A;]2
  h) [2 moet de leeftijd bereikt hebben 18 jaar voor de categorieėn A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E, 20 jaar voor de categorie A2 en 22 jaar voor de categorie A als hij sinds ten minste twee jaar houder is van een rijbewijs geldig voor de categorie A2 of 24 jaar als dat niet het geval is;]2
  i) moet houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een nog geldig voorlopig rijbewijs;
  j) [2 moet vergezeld zijn van een begeleider die beantwoordt aan de in 3° voorgeschreven voorwaarden en die vermeld is op het voorlopige rijbewijs. Deze beperking is niet van toepassing op de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 geldig voor de categorie A1, A2 of A;]2
  2° Het voertuig :
  a) moet behoren tot de categorie [1
  ]1 van voertuigen waarvoor het voorlopige rijbewijs geldig verklaard is;
  b) mag geen andere personen vervoeren dan deze bedoeld in artikel 9. Voor de categorieėn [1 AM]1 [1 , A1, A2 en A]1 is elk vervoer van personen verboden;
  c) (mag in commercieel verband geen goederen vervoeren, behalve als de bestuurder houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorieėn [1 C1, C1+E, C of C+E]1;) <KB 2004-07-15/34, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2004>
  d) moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust zijn met het teken "L", waarvan het model is bepaald door de [3 Vlaamse minister]3;
  e) [2 mag geen aanhangwagen trekken als het voorlopig rijbewijs geldig verklaard is voor de categorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 of D, tenzij de code 96 op het document vermeld is;]2
  f) (moet, tenzij de bestuurder houder is van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider zoals bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, voorzien zijn) van : <KB 2006-07-10/30, art. 14, 5°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  - als het gaat om een voertuig van de categorie B dat niet uitgerust is met een gesloten koetswerk, achteruitkijkspiegels binnen in het voertuig zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider ieder een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van links;
  - als het gaat om een voertuig van de categorie B uitgerust met een gesloten koetswerk of een voertuig van de categorie B+E, C, [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]1, van rechtse buitenspiegels zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van rechts;
  - (opgeheven) <KB 2008-12-23/33, art. 5, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  3° De begeleider :
  a) moet beantwoorden aan de in artikel 3, § 1, bedoelde voorwaarden om een rijbewijs te verkrijgen;
  b) moet op de datum van de afgifte van het voorlopige rijbewijs geldig voor de (categorie B+E, [1 C1, C1+E, C of C+E]1 de leeftijd van 24 jaar hebben bereikt en op de datum van de afgifte van het voorlopige rijbewijs geldig voor de categorie [1 D1, D1+E, D of D+E]1 de leeftijd van 27 jaar; <KB 2006-07-10/30, art. 14, 6°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  c) moet sedert ten minste zes jaar houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om het voertuig te besturen aan boord waarvan hij de kandidaat vergezelt. De bestuurder die overeenkomstig artikel 44, § 5 of artikel 45, enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden;
  d) (mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die eventueel krachtens artikel 38 van de wet werden opgelegd;) <KB 2004-07-15/34, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2004>
  e) (...) <KB 2004-07-15/34, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2004>
  f) mag, behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs [1 ...]1 als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de afgifte van het voorlopige rijbewijs.
  Dit verbod is niet van toepassing :
  - op zijn eigen kinderen of pleegkinderen of die van zijn [1 wettelijke partner]1;
  - op de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]1, hetzij wanneer de begeleider en de kandidaat bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn ingeschreven als personeelsleden van dezelfde onderneming die haar bestuurders zelf opleidt, hetzij wanneer de begeleider en de kandidaat prestaties verrichten in een brandweerdienst bedoeld in de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;
  g) moet vooraan in het voertuig plaatsnemen.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 7, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-08/01, art. 17, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (3)<BVR 2015-07-10/11, art. 92, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 7.(Het voorlopige rijbewijs model 3 stemt overeen met het model van bijlage 2.) <KB 2006-07-10/30, art. 15, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  Het voorlopige rijbewijs wordt afgegeven :
  1° aan de personen bedoeld in artikel 3, § 1, 1° en 3°, b) en c), door de burgemeester van de gemeente of door diens gemachtigde waar de aanvrager ingeschreven of vermeld is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister;
  2° aan de personen bedoeld in artikel 3, § 1, 2° door de burgemeester [2 of diens gemachtigde, van de gemeente waar de Belgische onderwijsinstelling zich bevindt waar de aanvrager is ingeschreven]2;
  3° aan de personen bedoeld in artikel 3, § 1, 3°, a), door de Minister van Buitenlandse Zaken of zijn gemachtigde;
  4° [2 ...]2 <KB 2007-08-24/31, art. 4, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  Het voorlopige rijbewijs wordt uitgereikt tegen afgifte van een degelijk ingevulde aanvraag om een voorlopig rijbewijs en op vertoon van het bewijs dat voldaan is aan de voorwaarden voorgeschreven bij artikel 6, 1°, b), c), e), g) en 3°, f), tweede streepje.
  Het model van de aanvraag om een voorlopig rijbewijs en van het attest voorgelegd door de kandidaat die artikel 6, 3°, f), tweede streepje inroept, wordt bepaald door de [1 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer]1.
  ----------
  (1)<KB 2017-11-19/04, art. 3, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>
  (2)<KB 2019-01-11/15, art. 3, 058; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

  Art. 8.§ 1. (Het voorlopig rijbewijs model 3 is twaalf maanden geldig.) <KB 2006-07-10/30, art. 16, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  De geldigheid van een voorlopig rijbewijs kan niet verlengd worden [5 ...]5.
  § 2. [3 De overheid bedoeld in artikel 7 maakt het voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E.
   De overheid bedoeld in artikel 7 vermeldt de code 96 op het voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie B en afgegeven met het oog op de scholing voor het besturen van een samenstel met een maximale toegelaten massa van meer dan 3 500 kg en ten hoogste 4 250 kg, bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg.
   De overheid bedoeld in artikel 7 vermeldt de code 78 op het voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A als deze code is vermeld op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs.]3
  § 3. Het voorlopige rijbewijs is slechts geldig voor het aanleren van het besturen van voertuigen van de categorie [2 ...]2 waarvoor het geldig verklaard is.
  De voorwaarden en de beperkingen die voorkomen op de attesten bedoeld in artikel 41, § 4, 44, § 5 en 45 worden aangebracht op het voorlopige rijbewijs in de vorm van de codes bepaald in bijlage 7.
  [3 Het voorlopig rijbewijs met de code 78 voor de categorie waarvoor het geldig is, is enkel geldig voor het besturen van voertuigen uitgerust met een automatische schakeling.]3
  § 4. Ieder voorlopig rijbewijs dat is afgegeven hoewel niet was voldaan aan de voorwaarden die in deze afdeling [2 of in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B]2 voor de afgifte ervan gesteld worden, is nietig.
  In dat geval wordt het voorlopige rijbewijs aan de in artikel 7 vermelde overheid teruggegeven.
  § 5. Het voorlopige rijbewijs verliest zijn geldigheid :
  1° (wanneer niet meer voldaan is aan de in artikel 6 bepaalde afgiftevoorwaarden;) <KB 2002-09-05/35, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  2° bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van het document;
  3° wanneer er een ander voorlopig rijbewijs wordt afgegeven, behalve wanneer een van de documenten geldig verklaard is voor de categorie [1 AM]1 [2 , A1, A2 of A ]2;
  4° als er een rijbewijs wordt afgegeven, geldig voor dezelfde categorie [2
  ]2 van voertuigen als deze waarvoor het voorlopige rijbewijs geldig verklaard is.
  Het voorlopige rijbewijs dat zijn geldigheid verloren heeft, wordt teruggegeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.
  § 6. In afwijking van de bepalingen van § 5, verliest het voorlopige rijbewijs evenwel zijn geldigheid niet :
  1° als een van de op het voorlopige rijbewijs vermelde begeleiders niet langer één van de in artikel 6, 3° vermelde voorwaarden vervult. In dit geval, moet de kandidaat veranderen van begeleider overeenkomstig de bepalingen van § 7;
  2° [4 ...]4
  § 7. Een tweede begeleider, die voldoet aan de voorwaarden bepaald in het artikel 6, 3° mag door de overheid bedoeld in artikel 7 op het voorlopige rijbewijs vermeld worden hetzij op het ogenblik van de afgifte hetzij tijdens de scholing.
  In geval van verandering van begeleider tijdens de scholing wordt een nieuw voorlopig rijbewijs afgegeven door de overheid bedoeld in artikel 7; dit nieuwe document heeft dezelfde uiterste geldigheidsdatum als het oorspronkelijk voorlopige rijbewijs.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 8, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 18, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<KB 2013-04-03/13, art. 1, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (5)<KB 2013-11-15/04, art. 4, 043; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 9. <KB 2006-07-10/30, art. 17, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006> De kandidaat van minder dan 24 jaar mag niet rijden van tweeėntwintig uur tot zes uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen
  De houder van een voorlopige rijbewijs mag, naast de begeleider, vergezeld zijn van één andere persoon.

  Afdeling III. - Leervergunning (Opgeheven) <KB 2006-07-10/30, art. 18, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>

  Art. 10. (Opgeheven) <KB 2006-07-10/30, art. 18, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>

  Art. 11. (Opgeheven) <KB 2006-07-10/30, art. 18, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>

  Art. 12. (Opgeheven) <KB 2006-07-10/30, art. 18, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>

  Art. 13. (Opgeheven) <KB 2006-07-10/30, art. 18, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>

  Afdeling IV. - Theoretisch en praktisch onderricht verstrekt door de rijscholen

  Art. 14.Het theoretische onderricht verstrekt door de rijscholen omvat de stof bedoeld in bijlage 4.
  Het theoretische onderricht heeft een minimumduur van :
  1° (zes uur voor de voorbereiding op het theoretisch examen voor de categorieėn [1 AM]1, [2 C1, C, D1, D en G]2;) <KB 2006-09-01/33, art. 4, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  2° twaalf uren voor de voorbereiding op het theoretische examen voor de [2 categorieėn A1, A2, A]2 en B.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 9, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 14_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA: artikel 14, tweede lid, opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.]<BESL 2018-03-29/04, art. 8.6, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
   Het theoretische onderricht verstrekt door de rijscholen omvat de stof bedoeld in bijlage 4.
  Het theoretische onderricht heeft een minimumduur van :
  1° (zes uur voor de voorbereiding op het theoretisch examen voor de categorieėn [1 AM]1, [2 C1, C, D1, D en G]2;) <KB 2006-09-01/33, art. 4, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  2° twaalf uren voor de voorbereiding op het theoretische examen voor de [2 categorieėn A1, A2, A]2 en B.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 9, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 14bis_WAALS_GEWEST.
  [1 De kandidaat voor het rijbewijs van categorie B die twee keer op een rij niet geslaagd is voor de risicoperceptietest volgt drie uur lessen in een rijschool voordat hij de test opnieuw kan afleggen. De theoretische cursussen worden gecombineerd met praktische cursussen.]1

  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BWG 2018-05-24/23, art. 3, 056; Inwerkingtreding : 01-07-2018>

  Art. 15.Het praktische onderricht verstrekt door de rijscholen omvat de stof voorgeschreven in bijlage 5.
  Het praktische onderricht heeft een minimumduur van :
  1° twee uren :
  a) [3 ...]3
  b) voor de kandidaat, houder van een Belgisch of Europees rijbewijs [2 met de code 78 ]2 voor een bepaalde categorie [2 ...]2 van voertuigen, die een rijbewijs wenst te behalen geldig voor dezelfde categorie of subcategorie en waarop die vermelding niet voorkomt;
  c) [3 voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor voertuigen van categorie A1, A2 of A die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen op een terrein buiten het verkeer;]3
  d) voor de kandidaat die, na het minimum aantal uren praktisch onderricht dat in dit artikel voorgeschreven is, gevolgd te hebben, zich voor het afleggen van het examen tot een andere zetel van deze school of tot een andere school wendt;
  e) [3 voor de houder van een voorlopig rijbewijs afgegeven met het oog op de opheffing van de code 78 die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen;]3
  f) [3 voor de houder van een voorlopig rijbewijs afgegeven met het oog op de opheffing van de code 78, waarvan de geldigheidsduur verstreken is;]3
  g) [3 voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor voertuigen van de categorie A1, A2 of A die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen op de openbare weg;]3
  h) voor de kandidaat bedoeld in artikel 72, § 5, als voorbereiding op het praktische examen tot het herstel in het recht tot sturen van de voertuigen van de categorie [1 AM]1;
  i) [2 ...]2;
  j) (...). <KB 2006-07-10/30, art. 19, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [3 1° /2 drie uren :
   voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor voertuigen van de categorie A1, A2 of A die de opleiding bedoeld in de bepaling onder 4° /1 gevolgd heeft en die het praktische examen wenst af te leggen met een instructeur afkomstig uit een rijschool.]3
  2° vier uren :
  a) voor de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 geldig voor de (categorie [2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]2 die tweemaal niet geslaagd is voor het praktische examen; <KB 2006-07-10/30, art. 19, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  b) [2 voor de houder van een rijbewijs, geldig voor de categorie B, die het vermelden van de code 372 wenst;]2
  [3 c) voor de kandidaat die houder is van een sinds ten minste twee jaar afgegeven rijbewijs geldig voor de categorie A1 of A2 en die een rijbewijs geldig voor categorie A2 of A respectievelijk wil behalen;
   d) voor de houder van een rijbewijs geldig voor categorie B die minstens 21 jaar oud is en die de vermelding van de code 373 wenst;
   e) voor de kandidaat voor het rijbewijs AM;]3
  3° zes uren :
  a) [3 voor de kandidaat die houder is van een sinds ten minste twee jaar afgegeven rijbewijs geldig voor de categorie A1 of A2 waarop de code 78 is vermeld en die een rijbewijs wenst te behalen, geldig voor respectievelijk categorie A2 of A waarop deze code niet voorkomt;]3
  b) als voorbereiding op de test bedoeld in artikel 4, 14°;
  [2 c) voor de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie B bedoeld in het koninglijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B die tweemaal niet geslaagd is voor het praktische examen;]2
  4° acht uren :
  a) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [3 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]3 die de scholing volgt in een rijschool;
  b) voor de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de (categorie B, B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]2 waarvan de geldigheidsduur verstreken is; <KB 2006-07-10/30, art. 19, 4°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  c) [2 voor de kandidaat die een rijbewijs geldig voor de categorie B met daarop de code 96 wil behalen;]2
  d) (...) <KB 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  e) voor de kandidaat bedoeld in artikel 72, § 5, als voorbereiding op het praktische examen tot herstel in het recht tot sturen van voertuigen van de [2 categorie A1, A2 of A ]2;
  (f) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G;) <KB 2006-09-01/33, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  [3 4° /1 negen uren :
   voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie A1, A2 of A die de proef op een terrein buiten het verkeer wenst af te leggen;]3
  5° tien uren :
  voor de kandidaat bedoeld in artikel 72, § 5 als voorbereiding op het praktische examen tot herstel in het recht tot sturen van de voertuigen van de categorie B;
  6° [2 twintig uren :
   voor de kandidaat die een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, wenst te behalen.]2
  7° (...) <KB 2006-07-10/30, art. 19, 6°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [3 De helft van de lesuren bedoeld in het tweede lid, 1°, c), in het tweede lid, 1°, g), in het tweede lid, 1° /2, in het tweede lid, 2°, b), in het tweede lid, 2°, c), in het tweede lid, 3°, a) en in het tweede lid, 4° /1, moet plaatsvinden op de openbare weg.
   De opleiding bedoeld in het tweede lid, 1° /2 en 4° /1 gaat over de materies bedoeld in bijlage 5/1.
   De opleiding bedoeld in het tweede lid, 2°, e), gaat over de materies bedoeld in bijlage 5/2.]3
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 10, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 19, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>

  Art. 15_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA: artikel 15, tweede lid,1°, e), 2°, a), opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.]<BESL 2018-03-29/04, art. 8.6, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
  [NOTA : artikel 15, tweede lid, 1°, b), d), f), 4°, b), opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.] <BESL 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  [NOTA : artikel 15, tweede lid, 1°, e), 2°, a), van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, en op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.] <BESL 2018-03-29/04, art. 8.8, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
  [NOTA : artikel 15, tweede lid, 1°, b), d), f), 4°, b), van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, en op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.] <BESL 2018-03-29/04, art. 8.9, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
   Het praktische onderricht verstrekt door de rijscholen omvat de stof voorgeschreven in bijlage 5.
  Het praktische onderricht heeft een minimumduur van :
  1° twee uren :
  a) [3 ...]3
  b) voor de kandidaat, houder van een Belgisch of Europees rijbewijs [2 met de code 78 ]2 voor een bepaalde categorie [2 ...]2 van voertuigen, die een rijbewijs wenst te behalen geldig voor dezelfde categorie of subcategorie en waarop die vermelding niet voorkomt;
  c) [3 voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor voertuigen van categorie A1, A2 of A die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen op een terrein buiten het verkeer;]3
  d) voor de kandidaat die, na het minimum aantal uren praktisch onderricht dat in dit artikel voorgeschreven is, gevolgd te hebben, zich voor het afleggen van het examen tot een andere zetel van deze school of tot een andere school wendt;
  e) [3 voor de houder van een voorlopig rijbewijs afgegeven met het oog op de opheffing van de code 78 die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen;]3
  f) [3 voor de houder van een voorlopig rijbewijs afgegeven met het oog op de opheffing van de code 78, waarvan de geldigheidsduur verstreken is;]3
  g) [3 voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor voertuigen van de categorie A1, A2 of A die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen op de openbare weg;]3
  h) voor de kandidaat bedoeld in artikel 72, § 5, als voorbereiding op het praktische examen tot het herstel in het recht tot sturen van de voertuigen van de categorie [1 AM]1;
  i) [2 ...]2;
  j) (...). <KB 2006-07-10/30, art. 19, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [3 1° /2 drie uren :
   voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor voertuigen van de categorie A1, A2 of A die de opleiding bedoeld in de bepaling onder 4° /1 gevolgd heeft en die het praktische examen wenst af te leggen met een instructeur afkomstig uit een rijschool.]3
  2° vier uren :
  a) voor de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 geldig voor de (categorie [2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]2 die tweemaal niet geslaagd is voor het praktische examen; <KB 2006-07-10/30, art. 19, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  b) [2 voor de houder van een rijbewijs, geldig voor de categorie B, die het vermelden van de code 372 wenst;]2
  [3 c) voor de kandidaat die houder is van een sinds ten minste twee jaar afgegeven rijbewijs geldig voor de categorie A1 of A2 en die een rijbewijs geldig voor categorie A2 of A respectievelijk wil behalen;
   d) voor de houder van een rijbewijs geldig voor categorie B die minstens 21 jaar oud is en die de vermelding van de code 373 wenst;
   e) voor de kandidaat voor het rijbewijs AM;]3
  3° zes uren :
  a) [3 voor de kandidaat die houder is van een sinds ten minste twee jaar afgegeven rijbewijs geldig voor de categorie A1 of A2 waarop de code 78 is vermeld en die een rijbewijs wenst te behalen, geldig voor respectievelijk categorie A2 of A waarop deze code niet voorkomt;]3
  b) als voorbereiding op de test bedoeld in artikel 4, 14°;
  c) [4 ...]4
  4° acht uren :
  a) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [3 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]3 die de scholing volgt in een rijschool;
  b) voor de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de (categorie B, B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]2 waarvan de geldigheidsduur verstreken is; <KB 2006-07-10/30, art. 19, 4°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  c) [2 voor de kandidaat die een rijbewijs geldig voor de categorie B met daarop de code 96 wil behalen;]2
  d) (...) <KB 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  e) voor de kandidaat bedoeld in artikel 72, § 5, als voorbereiding op het praktische examen tot herstel in het recht tot sturen van voertuigen van de [2 categorie A1, A2 of A ]2;
  (f) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G;) <KB 2006-09-01/33, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  [3 4° /1 negen uren :
   voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie A1, A2 of A die de proef op een terrein buiten het verkeer wenst af te leggen;]3
  5° tien uren :
  voor de kandidaat bedoeld in artikel 72, § 5 als voorbereiding op het praktische examen tot herstel in het recht tot sturen van de voertuigen van de categorie B;
  6° [5 ...]5
  7° (...) <KB 2006-07-10/30, art. 19, 6°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [3 De helft van de lesuren bedoeld in het tweede lid, 1°, c), in het tweede lid, 1°, g), in het tweede lid, 1° /2, in het tweede lid, 2°, b), in het tweede lid, 2°, c), in het tweede lid, 3°, a) en in het tweede lid, 4° /1, moet plaatsvinden op de openbare weg.
   De opleiding bedoeld in het tweede lid, 1° /2 en 4° /1 gaat over de materies bedoeld in bijlage 5/1.
   De opleiding bedoeld in het tweede lid, 2°, e), gaat over de materies bedoeld in bijlage 5/2.]3
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 10, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 19, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<BESL 2018-03-29/04, art. 8.1, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
  (5)<BESL 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 15_WAALS_GEWEST.
   Het praktische onderricht verstrekt door de rijscholen omvat de stof voorgeschreven in bijlage 5.
  Het praktische onderricht heeft een minimumduur van :
  1° twee uren :
  a) [3 ...]3
  b) voor de kandidaat, houder van een Belgisch of Europees rijbewijs [2 met de code 78 ]2 voor een bepaalde categorie [2 ...]2 van voertuigen, die een rijbewijs wenst te behalen geldig voor dezelfde categorie of subcategorie en waarop die vermelding niet voorkomt;
  c) [3 voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor voertuigen van categorie A1, A2 of A die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen op een terrein buiten het verkeer;]3
  d) voor de kandidaat die, na het minimum aantal uren praktisch onderricht dat in dit artikel voorgeschreven is, [5 of die na het aantal uren bedoeld in artikel 5/1, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B,]5 gevolgd te hebben, zich voor het afleggen van het examen tot een andere zetel van deze school of tot een andere school wendt;
  e) [3 voor de houder van een voorlopig rijbewijs afgegeven met het oog op de opheffing van de code 78 die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen;]3
  f) [3 voor de houder van een voorlopig rijbewijs afgegeven met het oog op de opheffing van de code 78, waarvan de geldigheidsduur verstreken is;]3
  g) [3 voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor voertuigen van de categorie A1, A2 of A die tweemaal niet geslaagd is voor het praktisch examen op de openbare weg;]3
  h) voor de kandidaat bedoeld in artikel 72, § 5, als voorbereiding op het praktische examen tot het herstel in het recht tot sturen van de voertuigen van de categorie [1 AM]1;
  i) [2 ...]2;
  j) (...). <KB 2006-07-10/30, art. 19, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [3 1°/2 drie uren :
   voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor voertuigen van de categorie A1, A2 of A die de opleiding bedoeld in de bepaling onder 4° /1 gevolgd heeft en die het praktische examen wenst af te leggen met een instructeur afkomstig uit een rijschool.]3
  2° vier uren :
  a) voor de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 geldig voor de (categorie [2 B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]2 die tweemaal niet geslaagd is voor het praktische examen; <KB 2006-07-10/30, art. 19, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  b) [2 voor de houder van een rijbewijs, geldig voor de categorie B, die het vermelden van de code 372 wenst;]2
  [3 c) voor de kandidaat die houder is van een sinds ten minste twee jaar afgegeven rijbewijs geldig voor de categorie A1 of A2 en die een rijbewijs geldig voor categorie A2 of A respectievelijk wil behalen;
   d) voor de houder van een rijbewijs geldig voor categorie B die minstens 21 jaar oud is en die de vermelding van de code 373 wenst;
   e) voor de kandidaat voor het rijbewijs AM;]3
  3° zes uren :
  a) [3 voor de kandidaat die houder is van een sinds ten minste twee jaar afgegeven rijbewijs geldig voor de categorie A1 of A2 waarop de code 78 is vermeld en die een rijbewijs wenst te behalen, geldig voor respectievelijk categorie A2 of A waarop deze code niet voorkomt;]3
  b) als voorbereiding op de test bedoeld in artikel 4, 14°;
  [2 c) voor de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie B bedoeld in het koninglijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B die tweemaal niet geslaagd is voor het praktische examen;]2
  [5 d) voor de kandidaat voor het rijbewijs B die twee keer niet geslaagd is voor de test over de technische rijvaardigheden;]5
  4° acht uren :
  a) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [3 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]3 die de scholing volgt in een rijschool;
  b) voor de houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor de (categorie B, B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]2 waarvan de geldigheidsduur verstreken is; <KB 2006-07-10/30, art. 19, 4°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  c) [2 voor de kandidaat die een rijbewijs geldig voor de categorie B met daarop de code 96 wil behalen;]2
  d) (...) <KB 2006-07-10/30, art. 19, 5°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  e) voor de kandidaat bedoeld in artikel 72, § 5, als voorbereiding op het praktische examen tot herstel in het recht tot sturen van voertuigen van de [2 categorie A1, A2 of A ]2;
  (f) voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G;) <KB 2006-09-01/33, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  [3 4°/1 negen uren :
   voor de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie A1, A2 of A die de proef op een terrein buiten het verkeer wenst af te leggen;]3
  5° tien uren :
  voor de kandidaat bedoeld in artikel 72, § 5 als voorbereiding op het praktische examen tot herstel in het recht tot sturen van de voertuigen van de categorie B;
  6° [2 [5 twintig uren :
   voor de kandidaat voor het rijbewijs B die het bekwaamheidsgetuigschrift bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B wenst te behalen met het oog op het verkrijgen van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Behalve voor de houder van een voorlopig rijbewijs met begeleider die een voorlopig rijbewijs zonder begeleider wenst te behalen;]5]2
  7° [4 dertig uren :
   voor de kandidaat die slaagt in het theoretisch examen, die 18 is, die voldoet aan de voorwaarden bepaald door de Waalse Minister, en die het praktisch examen, bedoeld in artikel 23, § 1, 2°, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer rechtstreeks wenst af te leggen, met het oog op het behalen van een rijbewijs van categorie B.]4
  [3 De helft van de lesuren bedoeld in het tweede lid, 1°, c), in het tweede lid, 1°, g), in het tweede lid, 1° /2, in het tweede lid, 2°, b), in het tweede lid, 2°, c), in het tweede lid, 3°, a) en in het tweede lid, 4° /1, moet plaatsvinden op de openbare weg.
   De opleiding bedoeld in het tweede lid, 1° /2 en 4° /1 gaat over de materies bedoeld in bijlage 5/1.
   De opleiding bedoeld in het tweede lid, 2°, e), gaat over de materies bedoeld in bijlage 5/2.]3
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 10, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 19, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<BWG 2017-07-20/16, art. 2, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (5)<BWG 2018-05-24/23, art. 4, 056; Inwerkingtreding : 01-07-2018>

  Art. 16.De verplichting tot het volgen van het aantal uren voorgeschreven in de artikelen 14 en 15 is niet van toepassing op de houders van een Belgisch, een Europees of een buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, van een voorlopig rijbewijs (...), die lessen volgen om hun rijvaardigheid tot het sturen van voertuigen van de categorie [1 ...]1 waarvoor het document geldig is, te vervolmaken. <KB 2006-07-10/30, art. 20, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  (Voor het in de artikelen 14 en 15 bepaalde aantal uren mogen de in twee verschillende zetels van één rijschool of de in twee verschillende rijscholen gevolgde uren samengeteld worden.) <KB 2002-09-05/35, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  De gevolgde lesuren in een rijschool worden in aanmerking genomen worden gedurende een termijn van drie jaar [1 ...]1. (...) <KB 2006-07-10/30, art. 20, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 11, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 16_WAALS_GEWEST.
   De verplichting tot het volgen van het aantal uren voorgeschreven [2 in de artikelen 14, 14bis en 15]2 is niet van toepassing op de houders van een Belgisch, een Europees of een buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, van een voorlopig rijbewijs (...), die lessen volgen om hun rijvaardigheid tot het sturen van voertuigen van de categorie [1 ...]1 waarvoor het document geldig is, te vervolmaken. <KB 2006-07-10/30, art. 20, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  (Voor het [2 in de artikelen 14, 14bis en 15]2 bepaalde aantal uren mogen de in twee verschillende zetels van één rijschool of de in twee verschillende rijscholen gevolgde uren samengeteld worden.) <KB 2002-09-05/35, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  De gevolgde lesuren in een rijschool worden in aanmerking genomen worden gedurende een termijn van drie jaar [1 ...]1. (...) <KB 2006-07-10/30, art. 20, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 11, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<BWG 2018-05-24/23, art. 5, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 16_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA: artikel 16 opgeheven voor zover ze van toepassing zijn op het examen of de scholing bedoeld in artikel 23, § 1, 4°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en op motorvoertuigen van categorie B.]<BESL 2018-03-29/04, art. 8.3, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
  [NOTA: artikel 16 , tweede en derde lid opgeheven voor zover het van toepassing is op het examen en de scholing bedoeld in artikel 23, § 1, 2°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968]<BESL 2018-03-29/04, art. 8.8, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
  NOTA : artikel 16, eerste lid, opgeheven voor zover ze van toepassing zijn op het examen of de scholing bedoeld in artikel 23, § 1, 2°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.] <BESL 2018-03-29/04, art. 8.4, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  [NOTA : Artikel 16, tweede en derde lid opgeheven voor zover het van toepassing is op het examen en de scholing bedoeld in artikel 23, § 1, 2°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968] <BESL 2018-03-29/04, art. 8.9, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
   De verplichting tot het volgen van het aantal uren voorgeschreven in de artikelen 14 en 15 is niet van toepassing op de houders van een Belgisch, een Europees of een buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, van een voorlopig rijbewijs (...), die lessen volgen om hun rijvaardigheid tot het sturen van voertuigen van de categorie [1 ...]1 waarvoor het document geldig is, te vervolmaken. <KB 2006-07-10/30, art. 20, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  (Voor het in de artikelen 14 en 15 bepaalde aantal uren mogen de in twee verschillende zetels van één rijschool of de in twee verschillende rijscholen gevolgde uren samengeteld worden.) <KB 2002-09-05/35, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  De gevolgde lesuren in een rijschool worden in aanmerking genomen worden gedurende een termijn van drie jaar [1 ...]1. (...) <KB 2006-07-10/30, art. 20, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 11, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  
  
  

  HOOFDSTUK III. - Het rijbewijs

  Afdeling I. - Afgifte

  Art. 17.§ 1. Het rijbewijs komt overeen met het model van bijlage 1.
  Het rijbewijs wordt uitgereikt door de overheid bedoeld in artikel 7, tegen afgifte van een degelijk ingevulde aanvraag om een rijbewijs. Het model van de aanvraag om een rijbewijs wordt bepaald door de [4 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer]4. [1 Deze aanvraag bevat de toestemming van de aanvrager voor het gebruik van zijn foto en het elektronisch beeld van zijn handtekening uit het Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals bedoeld in artikel 6bis, § 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, voor de vervaardiging van het rijbewijs.]1
  Deze aanvraag is vergezeld van :
  1° [1 een foto van de aanvrager die voldoet aan de door de minister vastgestelde normen, indien de foto, bedoeld in het tweede lid, niet gebruikt kan worden voor de vervaardiging van het rijbewijs; ]1
  2° de verklaringen betreffende de lichamelijke en visuele geschiktheid of, in voorkomend geval, de attesten voorgeschreven in de artikelen 41, §§ 2 of 3, 44, § 5 en 45, tweede lid. Het attest voorgeschreven in artikel 44, § 5 is niet vereist indien de kandidaat houder is van een nog geldig rijbewijs, waarvoor het attest reeds aangeboden werd;
  3° een verklaring op eer waarin gesteld wordt dat de aanvrager geen houder is van een Europees rijbewijs, behalve in het in § 2 [5 , 3 of 4]5 bedoelde geval;
  4° in voorkomend geval, de rechtvaardiging van de ingeroepen vrijstelling van het theoretische examen of het praktische examen.
  Het rijbewijs is uitgereikt binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van het slagen voor het praktische examen [1 bedoeld in de artikelen 29, 2° en 33 en in artikel 21 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieėn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.]1. Zoniet moet de kandidaat opnieuw scholing volgen en een nieuw theoretisch en praktisch examen afleggen.
  [2 Elk rijbewijs dat niet wordt afgegeven binnen een termijn van [3 drie maanden]3 na de aanvraag, wordt vernietigd door de overheid bedoeld in artikel 7.
   De minister of zijn gemachtigde bepaalt de bestemming die moet worden gegeven aan de aanvraagformulieren.]2
  § 2. Indien de aanvrager, overeenkomstig artikel 27, 2°, een Europees rijbewijs of een buitenlands rijbewijs voorlegt, bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, ondertekent hij een verklaring waarbij bevestigd wordt dat het rijbewijs authentiek en nog geldig is; het rijbewijs wordt afgegeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.
  Indien het een Europees rijbewijs betreft, wordt het teruggezonden naar de overheid die het heeft uitgereikt, met vermelding van de redenen voor die terugzending. Indien het om een buitenlands rijbewijs gaat, wordt dat rijbewijs bewaard door de in artikel 7 genoemde overheid en aan de houder teruggegeven wanneer deze niet meer voldoet aan de voorwaarden die in artikel 3, § 1, voor het verkrijgen van een rijbewijs gesteld worden, tegen teruggave van het Belgische rijbewijs.
  [1 § 3. Er mag geen rijbewijs worden afgegeven aan de aanvrager die reeds houder is van een Europees rijbewijs [3 ...]3, behalve in het geval bedoeld in § 2.
  [5 Indien het Belgisch of Europees rijbewijs werd afgegeven na de inwisseling van een niet-Europees rijbewijs, mag een rijbewijs ook worden afgegeven als de titularis niet meer wenst dat code 70 bij een categorie vermeld wordt. In dit geval beroept de titularis zich niet op de vrijstelling bedoeld in artikel 27, 2°, volgt hij de in artikel 5, § 1 bedoelde scholing voorzien voor het bekomen van deze categorie, en bekomt hij een rijbewijs waarop code 70 niet langer vermeld wordt bij de categorie waarvoor de aanvraag om een Belgisch rijbewijs werd ingediend overeenkomstig de procedure bedoeld in § 1 en desgevallend bij andere categorieėn overeenkomstig artikel 20. Het Belgisch of Europees rijbewijs met code 70 wordt teruggegeven aan de overheid bedoeld in artikel 7. Indien het een Europees rijbewijs betreft, wordt het teruggezonden naar de overheid die het heeft uitgereikt, met vermelding van de redenen voor die terugzending.]5
   Er mag geen rijbewijs worden afgegeven aan de aanvrager die reeds houder is van een Europees rijbewijs [3 dat]3 het voorwerp uitmaakt van een nationale beperking, een schorsing of een intrekking in een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.]1
  [5 § 4. De aanvrager die houder is van een nog geldig attest zoals bedoeld in artikel 69, § 2, bekomt een rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs dat enkel geldig is buiten het weekend en feestdagen, zoals bepaald in artikel 38, § 2bis, van de wet. De administratieve geldigheidsduur van dit rijbewijs is beperkt tot de duur van het verval waaraan de houder is onderworpen overeenkomstig artikel 38, § 2bis van de wet.
   De aanvrager die houder is van een nog geldig attest zoals bedoeld in artikel 69, § 3, bekomt een rijbewijs dat enkel geldig is voor de categorieėn waarop het verval niet van toepassing is. De administratieve geldigheidsduur van dit rijbewijs is beperkt tot de duur van dit verval.
   In het geval bedoeld in artikel 69, § 8, derde lid, bekomt de aanvrager een rijbewijs geldig voor de categorieėn waarop hij krachtens artikel 72, § 4, tweede lid, recht heeft.
   In het geval bedoeld in artikel 69, § 9, derde lid, verkrijgt de aanvrager een nieuw rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan de administratieve geldigheidsduur wordt beperkt tot de duur bepaald in het attest in voorkomend geval. In voorkomend geval kan dit rijbewijs of dit als zodanig geldend bewijs hernieuwd worden met een nieuw rijgeschiktheidsattest met vermelding van voorwaarden of beperkingen, overeenkomstig artikel 73.
   In de gevallen bedoeld in het eerste tot het vierde lid of in artikel 73/2, stuurt de griffier, indien de aanvrager houder van een Europees rijbewijs is, het Europees rijbewijs naar de overheid bedoeld in artikel 7 overeenkomstig artikel 69, § 2, vierde lid, § 3, vierde lid, § 8, tweede lid, § 9, tweede lid of 73/2, § 3. Na toepassing van artikel 57, wordt het Europees rijbewijs teruggezonden naar de overheid die het heeft uitgereikt, met vermelding van de redenen voor die terugzending. Na het verstrijken van de duur van het verval van het recht tot sturen, kan de bestuurder een Belgische rijbewijs aanvragen overeenkomstig dit artikel.]5
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 12, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-08/01, art. 20, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/04, art. 5, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (4)<KB 2017-11-19/04, art. 4, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>
  (5)<KB 2019-01-11/16, art. 1, 059; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

  Art. 18.[1 De minimumleeftijd voor het behalen van een rijbewijs is vastgesteld op :
   1° 16 jaar voor de categorieėn AM en G;
   2° 18 jaar voor de categorieėn A1, B, B+E, C1 en C1+E.
   De leeftijd is evenwel vastgesteld op 16 jaar voor de houders van een Europees rijbewijs behaald in een andere lidstaat geldig voor de categorie A1;
   3° 20 jaar voor de categorie A2.
   De leeftijd is evenwel vastgesteld op 18 jaar voor de houders van een Europees rijbewijs behaald in een andere lidstaat geldig voor de categorie A2;
   4° 21 jaar voor de categorieėn C, C+E, D1 en D1+E.
   Een kandidaat van ten minste 18 jaar kan evenwel een rijbewijs geldig voor de categorieėn C, C+E, D1 en D1+E behalen, op voorwaarde dat hij houder is van een getuigschrift van basiskwalificatie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieėn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
   5° 24 jaar voor de categorie A, behalve als de kandidaat sinds ten minste twee jaar houder is van een rijbewijs geldig voor de categorie A2, in welk geval de leeftijd 22 jaar is.
   De leeftijd is evenwel vastgesteld op 20 jaar voor de houders van een Europees rijbewijs behaald in een andere lidstaat geldig voor de categorie A;
   6° 24 jaar voor de categorieėn D en D+E.
   Een kandidaat van ten minste 18 jaar kan evenwel een rijbewijs geldig voor de categorieėn D en D+E behalen, op voorwaarde dat hij houder is van een getuigschrift van basiskwalificatie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieėn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.]1Afdeling II. - Geldigheid

  Art. 19.§ 1. (Het rijbewijs wordt geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie [1 AM]1, [2 , A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E of G]2.) <KB 2006-09-01/33, art. 7, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 2. [2 Een kandidaat van minder dan 21 jaar die het praktisch examen met een voertuig van de categorie C heeft afgelegd, ontvangt een rijbewijs enkel geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie C1, behalve als hij houder is van een getuigschrift van basiskwalificatie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieėn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
   Wanneer de houder de leeftijd van 21 jaar bereikt, kan hij een rijbewijs geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie C behalen, zonder de scholing te moeten doorlopen en een nieuw theoretisch en praktisch examen te moeten afleggen. De in artikel 49 voorgeschreven procedure is van toepassing.]2
  § 3. [2 Een kandidaat van minder dan 24 jaar die het praktisch examen met een voertuig van de categorie D heeft afgelegd, ontvangt een rijbewijs enkel geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie D1, behalve als hij houder is van een getuigschrift van basiskwalificatie zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieėn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
   Wanneer de houder de leeftijd van 24 jaar bereikt, kan hij een rijbewijs geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie D behalen, zonder de scholing te moeten doorlopen en een nieuw theoretisch en praktisch examen te moeten afleggen. De in artikel 49 voorgeschreven procedure is van toepassing.]2
  (§ 4. Het rijbewijs geldig voor de categorie G, afgeleverd aan een kandidaat die jonger is dan 18 jaar, laat enkel toe voertuigen te besturen van de categorie G waarvan de maximaal toegelaten massa niet meer is dan 20 000 kg. Deze beperking wordt vermeld op het rijbewijs onder de vorm van de in bijlage 7 voorziene code.
  De houder van het rijbewijs, bedoeld in het eerste lid, mag, eenmaal de leeftijd van 18 jaar is bereikt, alle voertuigen van de categorie G besturen, zonder hiervoor een nieuw rijbewijs te moeten behalen.) <KB 2006-09-01/33, art. 7, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 14, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 20.§ 1. [2 De geldigheid van de rijbewijzen wordt bepaald als volgt :
   1° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A1 wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie AM;
   2° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A2 wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieėn AM en A1;
   3° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieėn AM, A1 en A2;
   4° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie AM;
   5° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieėn AM, B en C1;
   6° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieėn AM, B en D1;
   7° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C1 wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieėn AM en B;
   8° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D1 wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieėn AM en B;
   9° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorieėn C1+E, C+E, D1+E of D+E wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie B+E;
   10° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C+E wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorieėn C1+E en G;
   11° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorieėn C1+E en D1 wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie D1+E;
   12° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D+E wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie D1+E;
   13° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorieėn C+E en D wordt eveneens geldig verklaard voor het besturen van voertuigen van de categorie D+E;
   14° het rijbewijs met de code 78 is slechts geldig voor het besturen van voertuigen uitgerust met een automatische schakeling; deze beperking heeft in voorkomend geval alleen betrekking op bepaalde categorieėn, aangeduid op het rijbewijs.]2
  § 2. [3 De houder van een rijbewijs geldig voor de categorie B zonder de code 96 mag een samenstel besturen, bestaande uit een voertuig van de categorie B en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van dit samenstel niet meer dan 3 500 kg bedraagt.
   De houder van een rijbewijs geldig voor de categorie B met de code 96 mag een samenstel besturen, bestaande uit een voertuig van de categorie B en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van dit samenstel niet meer dan 4 250 kg bedraagt.
   Het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B, sinds ten minste twee jaar afgegeven, laat toe voertuigen van de categorie A1 te besturen op voorwaarde dat de houder de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, b), heeft gevolgd en dat de code 372 bij de categorie B wordt vermeld.
   Het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B, laat toe driewielers van de categorie A te besturen op voorwaarde dat de houder minstens 21 jaar oud is en de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, d), gevolgd heeft en dat de code 373 bij de categorie B wordt vermeld.]3
  § 3. (De rijbewijzen geldig verklaard voor de categorie B, B+E [2 , C1, C1+E of C]2 laten het besturen van voertuigen van de categorie G toe met een maximale toegelaten massa gelijk aan die van de auto's die onder de dekking van die rijbewijzen mogen bestuurd worden.) <KB 2007-08-24/31, art. 5, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  (§ 4. Voor het besturen van motorvoertuigen en hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt worden voor folkloristische manifestaties, en slechts bij uitzondering op de openbare weg komen ofwel ter gelegenheid van door de gemeente toegelaten folkloristische manifestaties, of de weg er naartoe ofwel voor proefritten met het oog op die manifestaties, volstaat het rijbewijs geldig verklaard voor categorie B of G en dit ongeacht de massa van het voertuig of het aantal zitplaatsen, en dit voor zover zij niet meer dan 25 km per uur rijden.) <KB 2008-01-27/30, art. 4, 021; Inwerkingtreding : 29-01-2008>
  [3 § 5. Op het rijbewijs geldig verklaard voor categorie A2 waarop de code 78 niet voorkomt, wordt de vermelding van de code 78 bij categorie A1 opgeheven.
   Op het rijbewijs geldig verklaard voor categorie A waarop de code 78 niet voorkomt, wordt de vermelding van de code 78 bij de categorieėn A1 en A2 opgeheven.]3
  [4 § 6. Code 78 wordt niet aangebracht op het rijbewijs geldig verklaard voor categorie C, C+E, D of D+E indien de houder van het rijbewijs al houder is van minstens één van de categorieėn B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, [5 D1+E, D of D+E]5, zonder vermelding van code 78.]4
  [6 § 7. Het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B laat toe industriėle voertuigen van speciale constructie, bedoeld in artikel 1, § 2, 76, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, te besturen op voorwaarde dat, wegens zijn constructie, de snelheid van het voertuig van speciale constructie minder dan [7 of gelijk aan]7 40 km/u is en dat dit voertuig gebruikt wordt [8 in één van de volgende gevallen:
   1° voor een reis tussen bouwplaatsen liggend op een afstand van minder dan 5 km;
   2° binnen een havengebied.]8]6
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 15, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 21, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<KB 2013-11-15/04, art. 6, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (5)<KB 2016-07-21/19, art. 2, 048; Inwerkingtreding : 20-08-2016>
  (6)<KB 2017-11-19/04, art. 5, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>
  (7)<KB 2019-01-11/16, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 15-03-2019>
  (8)<KB 2019-03-17/12, art. 1, 060; Inwerkingtreding : 14-04-2019>

  Art. 20bis.[1 § 1. De administratieve geldigheidsduur van het rijbewijs bedraagt hoogstens tien jaar.
   In afwijking van het eerste lid, heeft het rijbewijs, bedoeld in artikel 21, § 4 [2 en § 5]2, een administratieve geldigheidsduur van een jaar.
   § 2. De verlenging van het rijbewijs op het moment dat de administratieve geldigheidsduur verstrijkt, is afhankelijk van de voorwaarde dat nog steeds voldaan is aan de bepalingen van dit besluit en gebeurt overeenkomstig de procedure beschreven in artikel 49, eerste lid.]1
  [3 In afwijking van artikel 17, § 2, wordt het Europees rijbewijs waarvan de administratieve geldigheidsduur verstrijkt, hernieuwd overeenkomstig de procedure beschreven in artikel 49, eerste lid, op voorwaarde dat voldaan is aan de bepalingen van dit besluit.]3
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2011-04-28/01, art. 16, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2017-11-19/04, art. 6, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>
  (3)<KB 2019-01-11/16, art. 3, 059; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

  Art. 21.§ 1. Het rijbewijs afgegeven voor het besturen van voertuigen voor de (categorieėn [2 AM]2, A, B, B+E en G) is geldig voor een onbepaalde duur of voor de door de geneesheer aangegeven duur als de toestemming tot sturen in de tijd beperkt is overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6. <KB 2006-09-01/33, art. 9, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  [1 Het rijbewijs afgegeven voor het besturen van de voertuigen van de categorieėn [3 C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E]3 is geldig voor de duur aangeduid op het attest bedoeld in artikel 44, § 5.]1
  Het Europese rijbewijs afgegeven voor het besturen van voertuigen van de [3 categorieėn C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E]3 of voor gelijkwaardige categorieėn [3 ...]3 is geldig voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de inschrijvingsdatum in een Belgische gemeente of bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. (...). Evenwel, als er op het rijbewijs een kortere geldigheidsduur is vermeld dan deze in dit lid, is die kortere duur van toepassing. <KB 2007-05-04/35, art. 61, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
  (Het in ruil voor een Europees of een buitenlands rijbewijs afgegeven Belgische rijbewijs is geldig voor een volgens eerste en derde lid vastgestelde duur.) <KB 2002-09-05/35, art. 10, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  § 2. Het Belgische of Europese rijbewijs waarvan de houder beantwoordt aan de voorwaarden van het artikel 3, § 1, geldig verklaard voor de categorie A, B of B+E of voor een gelijkwaardige categorie, is geldig voor het besturen van voertuigen van deze categorieėn, bestemd voor een van de vervoersdiensten bedoeld in artikel 43, voor de duur aangeduid op het attest bedoeld in artikel 44, § 5.
  § 3. Het Belgische of Europese rijbewijs dat beperkt is in de tijd overeenkomstig de bepalingen van §§ 1 en 2 wordt vernieuwd op vertoon van het attest bedoeld in de artikelen 41, §§ 2 of 3, 44, § 5 of 45, tweede lid.
  Een nieuw rijbewijs wordt afgegeven, overeenkomstig de procedure voorgeschreven in artikel 49, zonder dat de aanvrager zich moet onderwerpen aan de scholing en een nieuw theoretisch en praktisch examen moet afleggen.
  Het nieuwe rijbewijs is geldig voor de duur die aangeduid is op het attest bedoeld in het eerste lid.
  § 4. Het rijbewijs afgegeven aan een persoon die ingeschreven is in het wachtregister van een Belgische gemeente en die houder is van een attest van immatriculatie, is geldig gedurende een jaar.
  Het rijbewijs wordt jaarlijks vernieuwd, overeenkomstig de procedure voorgeschreven in artikel 49, zolang geen [4 uitspraak]4 gedaan is over de aanvraag tot erkenning van hoedanigheid van vluchteling.
  [4 § 5. Het rijbewijs afgegeven aan een persoon die houder is van een bijlage 19 bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, overeenkomstig artikel 3, § 1, is geldig gedurende een jaar.
   Het rijbewijs wordt jaarlijks hernieuwd, overeenkomstig de procedure voorgeschreven in artikel 49, zolang geen uitspraak gedaan is over de verblijfsaanvraag van de houder.]4
  ----------
  (1)<KB 2009-07-16/02, art. 2, 026; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2016-07-21/19, art. 3, 048; Inwerkingtreding : 20-08-2016>
  (4)<KB 2017-11-19/04, art. 7, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>

  Art. 22.[1 De administratieve geldigheidsduur en de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor elke categorie worden op het rijbewijs vermeld. De administratieve geldigheidsduur van het rijbewijs wordt beperkt tot de geldigheidsduur van de categorie waarvoor het rijbewijs het langst geldig wordt verklaard.]1
  De geldigheidsduur van het rijbewijs bedoeld in artikel 21, § 2 wordt aangeduid in de rubriek [1 Beperkingen/vermeldingen ", voorafgegaan door de letter " T "]1. Voor de toepassing van dit lid vraagt de houder, in voorkomend geval, een nieuw rijbewijs aan. De procedure voorgeschreven in artikel 49 is van toepassing.
  De eerste afgiftedatum van elke categorie wordt weer overgenomen op elke vervanging van het rijbewijs.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 17, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 23.De voorwaarden waaronder de bestuurder gemachtigd is te sturen, voorkomend op het attest bedoeld in de artikelen 41, § 4, 44, § 5 en 45, tweede lid, worden in de vorm van de codes, bepaald in bijlage 7, overgenomen op het rijbewijs.
  Wanneer de kandidaat het praktische examen heeft afgelegd, met een voertuig uitgerust met een automatische schakeling, wordt daarvan in de vorm van de codes bepaald in bijlage 7, melding gemaakt op het rijbewijs. Dit lid is niet van toepassing op de voertuigen van de (categorie [1 AM]1 en van de categorie G). <KB 2006-09-01/33, art. 10, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  [2 Derde lid opgeheven.]2
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 18, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 24.Is nietig, elk rijbewijs afgegeven zonder dat aan de bepalingen van dit besluit is voldaan of wanneer blijkt dat het rijbewijs werd afgegeven zonder dat de aanvrager daadwerkelijk een gewone verblijfplaats in Belgiė verworven heeft, zelfs als hij beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 3, § 1.
  (Behalve in de gevallen bedoeld in artikel 69, § 2, tweede lid [3 § 3, tweede lid, § 8, derde lid, en § 9, derde lid]3 [1 en in artikel [2 73/2, § 2]2]1, verliest het rijbewijs zijn geldigheid wanneer aan de houder een nieuw rijbewijs wordt afgegeven.) <KB 2006-12-28/42, art. 8, 017; Inwerkingtreding : 01-03-2007>
  [3 In de gevallen bedoeld in artikel 69, § 2, tweede lid, § 3, tweede lid, § 8, derde lid, en § 9, derde lid, en in artikel 73/2, § 2, wordt de geldigheid van het Belgisch rijbewijs, bewaard door de griffie, opgeschort tijdens de periode van het verval van het recht tot sturen waaraan de houder onderworpen is en, in voorkomend geval, tot zijn herstel in het recht tot sturen.]3
  Het rijbewijs dat zijn geldigheid verloren heeft, wordt teruggegeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.
  ----------
  (1)<KB 2010-11-26/04, art. 1, 030; Inwerkingtreding : 01-10-2010>
  (2)<KB 2017-11-19/04, art. 8, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>
  (3)<KB 2019-01-11/16, art. 4, 059; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

  HOOFDSTUK IV. - Examens

  Afdeling I. - Examencentra

  Art. 25.§ 1. De theoretische en praktische examens bedoeld in artikel 23, § 1, 2° en 4° van de wet, (...) worden afgelegd in de examencentra georganiseerd door de instellingen voor de automobielinspectie erkend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in verkeer gebrachte voertuigen. (De praktische examens voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie G kunnen, onder de door de Minister bepaalde voorwaarden, ook afgelegd worden in de landbouwscholen en in de landbouwopleidingscentra of in de rijscholen die onderricht verstrekken voor het besturen van voertuigen van de categorie G.) <KB 2006-09-01/33, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (De kandidaten die een theoretische opleiding voor het besturen van de voertuigen van de categorie B hebben gevolgd in een school van het secundair onderwijs kunnen het theoretisch examen voor de categorie B in deze school afleggen.) <KB 2008-08-30/31, art. 1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
  De kandidaten leggen het theoretische en het praktische examen af ten overstaan van examinatoren, bedoeld in het artikel 26. Het theoretische examen kan eveneens afgelegd worden voor een aangestelde van de instelling, handelend onder de verantwoordelijkheid van de examinator.
  § 2. De Minister bepaalt het aantal van de examencentra, de plaats van hun vestiging, de grenzen van hun territoriale bevoegdheid en de regelen betreffende hun organisatie.
  De erkende instellingen gedragen zich voor de uitvoering van hun opdracht naar de onderrichtingen welke hen door de Minister of door zijn gemachtigde gegeven worden.
  (§ 3. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de examens voor het behalen van het rijbewijs voor het besturen van de voertuigen van de categorieėn C, C+E, D, D+E of de subcategorieėn C1, C1+E, D1 en D1+E.) <KB 2007-05-04/35, art. 62, 019; Inwerkingtreding : 10-09-2009>

  Art. 25_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA: artikel 25, § 1 opgeheven voor zover ze van toepassing zijn op het examen of de scholing bedoeld in artikel 23, § 1, 4°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en op motorvoertuigen van categorie B.]<BESL 2018-03-29/04, art. 8.3, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
  [NOTA : artikel 25, § 1, opgeheven voor zover ze van toepassing zijn op het examen of de scholing bedoeld in artikel 23, § 1, 2°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.] <BESL 2018-03-29/04, art. 8.4, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
   § 1. De theoretische en praktische examens bedoeld in artikel 23, § 1, 2° en 4° van de wet, (...) worden afgelegd in de examencentra georganiseerd door de instellingen voor de automobielinspectie erkend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in verkeer gebrachte voertuigen. (De praktische examens voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie G kunnen, onder de door de Minister bepaalde voorwaarden, ook afgelegd worden in de landbouwscholen en in de landbouwopleidingscentra of in de rijscholen die onderricht verstrekken voor het besturen van voertuigen van de categorie G.) <KB 2006-09-01/33, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (De kandidaten die een theoretische opleiding voor het besturen van de voertuigen van de categorie B hebben gevolgd in een school van het secundair onderwijs kunnen het theoretisch examen voor de categorie B in deze school afleggen.) <KB 2008-08-30/31, art. 1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
  De kandidaten leggen het theoretische en het praktische examen af ten overstaan van examinatoren, bedoeld in het artikel 26. Het theoretische examen kan eveneens afgelegd worden voor een aangestelde van de instelling, handelend onder de verantwoordelijkheid van de examinator.
  § 2. De Minister bepaalt het aantal van de examencentra, de plaats van hun vestiging, de grenzen van hun territoriale bevoegdheid en de regelen betreffende hun organisatie.
  De erkende instellingen gedragen zich voor de uitvoering van hun opdracht naar de onderrichtingen welke hen door de Minister of door zijn gemachtigde gegeven worden.
  (§ 3. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de examens voor het behalen van het rijbewijs voor het besturen van de voertuigen van de categorieėn C, C+E, D, D+E of de subcategorieėn C1, C1+E, D1 en D1+E.) <KB 2007-05-04/35, art. 62, 019; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  

  

  Art. 25_WAALS_GEWEST.
   § 1. De theoretische en praktische examens bedoeld in artikel 23, § 1, 2° en 4° van de wet, (...) worden afgelegd in de examencentra georganiseerd door de instellingen voor de automobielinspectie erkend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in verkeer gebrachte voertuigen. (De praktische examens voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie G kunnen, onder de door de [1 Waalse Minister]1 bepaalde voorwaarden, ook afgelegd worden in de landbouwscholen en in de landbouwopleidingscentra of in de rijscholen die onderricht verstrekken voor het besturen van voertuigen van de categorie G.) <KB 2006-09-01/33, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (De kandidaten die een theoretische opleiding voor het besturen van de voertuigen van de categorie B hebben gevolgd in een school van het secundair onderwijs kunnen het theoretisch examen voor de categorie B in deze school afleggen.) <KB 2008-08-30/31, art. 1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
  De kandidaten leggen het theoretische en het praktische examen af ten overstaan van examinatoren, bedoeld in het artikel 26. Het theoretische examen kan eveneens afgelegd worden voor een aangestelde van de instelling, handelend onder de verantwoordelijkheid van de examinator.
  § 2. De [1 Waalse Minister]1 bepaalt het aantal van de examencentra, de plaats van hun vestiging, de grenzen van hun territoriale bevoegdheid en de regelen betreffende hun organisatie.
  De erkende instellingen gedragen zich voor de uitvoering van hun opdracht naar de onderrichtingen welke hen door de [1 Waalse Minister]1 of door zijn gemachtigde gegeven worden.
  (§ 3. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de examens voor het behalen van het rijbewijs voor het besturen van de voertuigen van de categorieėn C, C+E, D, D+E of de subcategorieėn C1, C1+E, D1 en D1+E.) <KB 2007-05-04/35, art. 62, 019; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  [1 § 4. [2 De examencentra verstrekken de kandidaten voor het rijbewijs van categorie B die in het examen bedoeld in artikel 23, § 1, 4°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 zijn geslaagd, het slaagattest waarvan het model door de Waalse Minister wordt bepaald.]2
   § 5. [2 Met het oog op het verkrijgen van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, kunnen de examencentra, volgens de door de Waalse Minister of zijn afgevaardigde bepaalde modaliteiten, het bekwaamheidscertificaat bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B verstrekken aan de kandidaten voor het rijbewijs van categorie B die bewezen hebben dat ze bekwaam zijn alleen te sturen.]2]1
  [2 § 6. De bekwaamheid om alleen te sturen wordt bewezen door het slagen voor de test over de technische rijvaardigheden, georganiseerd door de examencentra.
   De test over de technische rijvaardigheden heeft betrekking op de onderwerpen vermeld in bijlage 5 en de duur ervan mag niet minder dan dertig minuten bedragen. De test wordt becijferd op de manier vermeld in bijlage 5
   De inschrijving voor de test over de technische rijvaardigheden gebeurt volgens de modaliteiten en op de manier goedgekeurd door de Waalse Minister of diens afgevaardigde.
   De kandidaat voor het rijbewijs B, die 18 jaar oud is, en die zich aan de test over de technische rijvaardigheden wenst te onderwerpen, behaalt eerst :
   a) het slaagattest voor de risicoperceptietest;
   b) het getuigschrift van praktisch rijonderricht afgegeven door een erkende rijschool of, in voorkomend geval, het geldig voorlopig rijbewijs B waarvan hij sinds minstens drie maanden houder is.
   Na twee opeenvolgende mislukkingen voor de test over de technische rijvaardigheden, volgt de kandidaat voor het rijbewijs B zes uren les in een erkende rijschool vóór hij opnieuw deelneemt aan de test.
   Het bekwaamheidsgetuigschrift, waarvan het model door de Waalse Minister wordt bepaald, heeft een geldigheidsperiode van maximum achttien maanden.
   § 7. De risicoperceptietest wordt georganiseerd door de examencentra. De test wordt afgelegd in de vorm van een audiovisuele proef en de duur ervan mag niet meer dan dertig minuten bedragen.
   De test wordt becijferd en verbeterd op de manier vermeld in bijlage 5.
   De inschrijving voor de risicoperceptietest gebeurt volgens de modaliteiten en op de manier goedgekeurd door de Waalse Minister of diens afgevaardigde.
   De kandidaat voor het rijbewijs B die zich aan de risicoperceptietest wenst te onderwerpen, meldt zich bij het examencentrum met zijn slaagattest van het theoretisch examen dat van minder dan drie jaar dateert.
   Na twee opeenvolgende mislukkingen voor de risicoperceptietest, kan de kandidaat voor het rijbewijs B een nieuwe test afleggen uitsluitend op vertoon van een nieuw getuigschrift van onderricht afgegeven door een erkende rijschool.
   De geldigheid van het slaagattest van de risicoperceptietest, waarvan het model door de Waalse Minister wordt bepaald, is beperkt tot de geldigheid van het slaagattest van het theoretische examen dat de kandidaat heeft afgelegd tijdens de test.
   § 8. De tests over de technische rijvaardigheden en de risicoperceptie worden in de Franse taal of de Duitse taal afgelegd.
   De kandidaten voor het rijbewijs B, die de Franse taal of de Duitse taal niet machtig zijn, kunnen deze tests in het Nederlands of het Engels afleggen, bijgestaan door een tolk die onder de beėdigde vertalers wordt gekozen door het examencentrum en door de kandidaat betaald wordt.
   De risicoperceptietest kan zodanig georganiseerd worden dat meerdere kandidaten voor het rijbewijs van categorie B die eenzelfde taal spreken en verstaan, worden gegroepeerd.
   § 9. De kandidaat voor het rijbewijs B moet zich schikken naar de aanwijzingen gegeven door de examinatoren tijdens de uitvoering van de risicoperceptietest.
   Wanneer de examinator een onregelmatigheid vaststelt van de kandidaat voor het rijbewijs B, schorst hij zijn evaluatie, in voorkomend geval, na een voorlopige inhouding van de gegevens die onregelmatig in het bezit zijn van de kandidaat. De kandidaat wordt op de hoogte gebracht van de relevante feitelijke gegevens en van de stukken tot vastlegging van de onregelmatigheid die werd vastgesteld. De kandidaat als hij meerderjarig is, wordt onmiddellijk gehoord over zijn toelichting en verdedigingsmiddelen wat betreft de onregelmatigheid die hem wordt verweten. De minderjarige kandidaat wordt gehoord in het bijzijn van één van zijn ouders of van de persoon bekleed met het ouderlijk gezag. Na het verhoor, wordt een proces-verbaal van verhoor in twee exemplaren opgesteld dat door de examinator en de kandidaat en in voorkomend geval door de ouders of voogden moet worden ondertekend. Eén van de twee exemplaren wordt afgegeven aan de kandidaat of in voorkomend geval aan de ouders of de voogden van de kandidaat; het ander exemplaar wordt door het examencentrum bewaard. De examinator maakt gewag van de feiten en middelen en beslist of er al dan niet een onregelmatigheid was. Als er een onregelmatigheid geweest is, zakt de kandidaat voor de risicoperceptietest en wordt hij uitgesloten tijdens de twaalf volgende maanden vooraleer hij de test opnieuw kan afleggen. De examinator deelt aan de kandidaat de beslissing mee die tegen hem genomen is, alsook de motiveringen dit tot de aanneming ervan hebben geleid. De kandidaat kan een beroep indienen bij de beroepscommissie bedoeld in artikel 47.
   § 10. De kandidaten waarvan het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen, op hun verzoek, de risicoperceptietest afleggen in een speciale zitting waarvan de nadere regels goedgekeurd zijn door de Waalse minister of diens afgevaardigde. De betrokkene levert het bewijs dat hij zich in een van deze gevallen bevindt door het overleggen van, inzonderheid, een getuigschrift of attest van een centrum voor leerlingenbegeleiding, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriėntering, waarvan het model door de Waalse Minister of diens afgevaardigde is goedgekeurd.
   Het getuigschrift of attest bedoeld in het eerste lid kan evenwel door andere instellingen afgeleverd worden die door de Waalse Minister aangewezen zijn.]2

  ----------
  (1)<BWG 2017-07-20/16, art. 3, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (2)<BWG 2018-05-24/23, art. 6, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 25_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. De theoretische en praktische examens bedoeld in artikel 23, § 1, 2° en 4° van de wet, (...) worden afgelegd in de examencentra georganiseerd door de instellingen voor de automobielinspectie erkend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in verkeer gebrachte voertuigen. (De praktische examens voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie G kunnen, onder de [1 bij besluit van de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden,]1 worden in de landbouwscholen en in de landbouwopleidingscentra of in de rijscholen die onderricht verstrekken voor het besturen van voertuigen van de categorie G.) <KB 2006-09-01/33, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (De kandidaten die een theoretische opleiding voor het besturen van de voertuigen van de categorie B hebben gevolgd in een school van het secundair onderwijs kunnen het theoretisch examen voor de categorie B in deze school afleggen.) <KB 2008-08-30/31, art. 1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
  De kandidaten leggen het theoretische en het praktische examen af ten overstaan van examinatoren, bedoeld in het artikel 26. Het theoretische examen kan eveneens afgelegd worden voor een aangestelde van de instelling, handelend onder de verantwoordelijkheid van de examinator.
  § 2. [1 Het aantal examencentra, de plaatsen waar ze gevestigd zijn, de grenzen van hun territoriale bevoegdheid en de regels betreffende hun organisatie worden bij besluit van de Vlaamse Regering bepaald.]1
  De erkende instellingen gedragen zich voor de uitvoering van hun opdracht naar de onderrichtingen welke hen door de Minister of door zijn gemachtigde gegeven worden.
  (§ 3. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de examens voor het behalen van het rijbewijs voor het besturen van de voertuigen van de categorieėn C, C+E, D, D+E of de subcategorieėn C1, C1+E, D1 en D1+E.) <KB 2007-05-04/35, art. 62, 019; Inwerkingtreding : 10-09-2009>

  ----------
  (1)<BVR 2015-07-10/11, art. 93, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Afdeling II. - Examinatoren

  Art. 26.§ 1. De examinatoren belast met het theoretische en het praktische examen worden aangeworven en bezoldigd door de in artikel 25 bedoelde instellingen, of door een rechtspersoon die deze laatsten groepeert. Ze zijn door de Minister of zijn gemachtigde erkend.
  De Minister kan, na de betrokkene en desgevallend de directeur van de instelling te hebben gehoord, de erkenning van de examinator opschorten voor een termijn van acht dagen tot een jaar, of ze intrekken wegens het niet naleven van de bepalingen van dit besluit.
  § 2. Om te worden erkend moeten de betrokkenen voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° onderdaan zijn van een van de Lid-Staten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte;
  2° ten minste 25 jaar oud zijn;
  3° van onberispelijk zedelijk gedrag zijn;
  4° niet vervallen zijn of vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen. Dit verbod is niet van toepassing bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten en op voorwaarde dat er voldaan is aan de onderzoeken die krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd;
  5° [2 houder zijn van ten minste één van de diploma's, getuigschriften of brevetten die in aanmerking worden genomen voor toelating tot de niveaus A, B of C, in de overheidsdiensten van de Staat, zoals bedoeld in het eerste hoofdstuk van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, of houder zijn van een buitenlands diploma, getuigschrift of brevet dat als gelijkwaardig werd erkend conform hoofdstuk II van dezelfde bijlage. De vereiste om houder te zijn van een van deze diploma's vervalt echter indien de betrokkene een beroepservaring van ten minste 5 jaar op het gebied van de praktische rijopleiding kan aantonen;]2
  6° [1 voltooien van een basis- opleidingsprogramma en slagen voor een examen over de materie bedoeld in bijlage 19. De inhoud en de modaliteiten van de organisatie van de basisopleiding en het examen zijn goedgekeurd door de minister of zijn gemachtigde. Examinatoren moeten tevens voldoen aan de regels inzake verplichte kwaliteitswaarborging en periodieke bijscholing voorzien in artikel 26quater;]1
  7° geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek;
  8° [1 indien het een examinator voor de categorie B betreft, ten minste drie jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldt voor de categorie B.
   De examinatoren voor de overige categorieėn zijn houders van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldt voor de betrokken categorie. Daarnaast zijn zij gekwalificeerde examinatoren voor het rijbewijs van categorie B en hebben zij die taak gedurende ten minste drie jaar uitgeoefend. Het vereiste van drie jaar werkervaring als examinator in B kan vervallen indien de examinator kan aantonen dat hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet :
   a) ten minste vijf jaar houder zijn van een rijbewijs dat geldt voor de categorieėn van motorvoertuigen voor dewelke hij als examinator belast is met het afnemen van het praktische examen, ofwel;
   b) geslaagd zijn voor een hoger theoretisch en praktisch rijvaardigheidsexamen dan nodig is voor het behalen van een rijbewijs.]1
  De voorwaarden bedoeld in 5° en 6° gelden niet voor de examinatoren die op 1 januari 1989 in dienst waren.
  § 3. [1 De functie van examinator is onverenigbaar met elke functie van instructeur in een erkende rijschool.]1
  Niemand mag de functie van examinator uitoefenen bij een examen dat door een van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad wordt afgelegd.
  De examinator mag niet optreden als begeleider behalve voor zijn echtgenoot, kinderen, pleegkinderen of voor deze van zijn echtgenoot.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 19, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 27, 039; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. 26_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   § 1. De examinatoren belast met het theoretische en het praktische examen worden aangeworven en bezoldigd door de in artikel 25 bedoelde instellingen, of door een rechtspersoon die deze laatsten groepeert. Ze zijn door de Minister of zijn gemachtigde erkend.
  De Minister kan, na de betrokkene en desgevallend de directeur van de instelling te hebben gehoord, de erkenning van de examinator opschorten voor een termijn van acht dagen tot een jaar, of ze intrekken wegens het niet naleven van de bepalingen van dit besluit.
  § 2. Om te worden erkend moeten de betrokkenen voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° onderdaan zijn van een van de Lid-Staten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte;
  2° ten minste 25 jaar oud zijn;
  3° van onberispelijk zedelijk gedrag zijn;
  4° niet vervallen zijn of vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen. Dit verbod is niet van toepassing bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten en op voorwaarde dat er voldaan is aan de onderzoeken die krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd;
  5° [2 houder zijn van ten minste één van de diploma's, getuigschriften of brevetten die in aanmerking worden genomen voor toelating tot de niveaus A, B of C, in de overheidsdiensten van de Staat, zoals bedoeld in het eerste hoofdstuk van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, of houder zijn van een buitenlands diploma, getuigschrift of brevet dat als gelijkwaardig werd erkend conform hoofdstuk II van dezelfde bijlage. De vereiste om houder te zijn van een van deze diploma's vervalt echter indien de betrokkene een beroepservaring van ten minste 5 jaar op het gebied van de praktische rijopleiding kan aantonen;]2
  6° [1 voltooien van een basis- opleidingsprogramma en slagen voor een examen over de materie bedoeld in bijlage 19. De inhoud en de modaliteiten van de organisatie van de basisopleiding en het examen zijn goedgekeurd door de minister of zijn gemachtigde. Examinatoren moeten tevens voldoen aan de regels inzake verplichte kwaliteitswaarborging en periodieke bijscholing voorzien in artikel 26quater;]1
  7° geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek;
  8° [4 indien het een examinator voor de categorie B betreft, ten minste drie jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldt voor de categorie B.
   De examinatoren voor de andere categorieėn zijn ten minste vijf jaar houder van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldt voor de categorie van motorvoertuigen waarvoor de betrokkene als examinator belast zal zijn met het beoordelen van het praktische examen.]4
  § 3. [1 De functie van examinator is onverenigbaar met elke functie van instructeur in een erkende rijschool.]1
  Niemand mag de functie van examinator uitoefenen bij een examen dat door een van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad wordt afgelegd.
  De examinator mag niet optreden als begeleider behalve voor zijn echtgenoot, kinderen, pleegkinderen of voor deze van zijn echtgenoot.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 19, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 27, 039; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (3)<BESL 2021-04-01/20, art. 1, 070; Inwerkingtreding : 30-04-2021>
  (4)<BESL 2021-06-24/16, art. 1, 072; Inwerkingtreding : 15-07-2021>

  Art. 26_WAALS_GEWEST.
   § 1. De examinatoren belast met het theoretische en het praktische examen worden aangeworven en bezoldigd door de in artikel 25 bedoelde instellingen, of door een rechtspersoon die deze laatsten groepeert. Ze zijn door de [3 Waalse Minister]3 of zijn gemachtigde erkend.
  De [3 Waalse Minister of diens afgevaardigde]3 kan, na de betrokkene en desgevallend de directeur van de instelling te hebben gehoord, de erkenning van de examinator opschorten voor een termijn van acht dagen tot een jaar, of ze intrekken wegens het niet naleven van de bepalingen van dit besluit.
  § 2. Om te worden erkend moeten de betrokkenen voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° onderdaan zijn van een van de Lid-Staten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte;
  2° ten minste 25 jaar oud zijn;
  3° van onberispelijk zedelijk gedrag zijn;
  4° niet vervallen zijn of vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen. Dit verbod is niet van toepassing bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten en op voorwaarde dat er voldaan is aan de onderzoeken die krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd;
  5° [3 houder zijn van ten minste één van de diploma's, getuigschriften of brevetten die in aanmerking worden genomen voor toelating tot niveau A, B of C van de Waalse overheidsdiensten, of houder zijn van een buitenlands diploma, getuigschrift of brevet dat als gelijkwaardig is erkend, of een beroepservaring van ten minste vijf jaar op het gebied van de praktische rijopleiding aantonen.]3
  6° [1 voltooien van een basis- opleidingsprogramma en slagen voor een examen over de materie bedoeld in bijlage 19. De inhoud en de modaliteiten van de organisatie van de basisopleiding en het examen zijn goedgekeurd door de [3 Waalse Minister]3 of zijn gemachtigde. Examinatoren moeten tevens voldoen aan de regels inzake verplichte kwaliteitswaarborging en periodieke bijscholing voorzien in artikel 26quater;]1
  7° geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek;
  8° [1 indien het een examinator voor de categorie B betreft, ten minste drie jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldt voor de categorie B.
   De examinatoren voor de overige categorieėn zijn houders van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldt voor de betrokken categorie. Daarnaast zijn zij gekwalificeerde examinatoren voor het rijbewijs van categorie B en hebben zij die taak gedurende ten minste drie jaar uitgeoefend. Het vereiste [4 van erkenning voor categorie B]4 als examinator in B kan vervallen indien de examinator kan aantonen dat hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet :
   a) ten minste vijf jaar houder zijn van een rijbewijs dat geldt voor de categorieėn van motorvoertuigen voor dewelke hij als examinator belast is met het afnemen van het praktische examen, ofwel;
   b) geslaagd zijn voor een hoger theoretisch en praktisch rijvaardigheidsexamen dan nodig is voor het behalen van een rijbewijs.]1
  De voorwaarden bedoeld in 5° en 6° gelden niet voor de examinatoren die op 1 januari 1989 in dienst waren.
  § 3. [1 De functie van examinator is onverenigbaar met elke functie van instructeur in een erkende rijschool.]1
  Niemand mag de functie van examinator uitoefenen bij een examen dat door een van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad wordt afgelegd.
  De examinator mag niet optreden als begeleider behalve voor zijn echtgenoot, kinderen, pleegkinderen of voor deze van zijn echtgenoot.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 19, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 27, 039; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (3)<BWG 2017-07-20/16, art. 4, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (4)<BWG 2018-05-24/23, art. 7, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 26_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. De examinatoren belast met het theoretische en het praktische examen worden aangeworven en bezoldigd door de in artikel 25 bedoelde instellingen, of door een rechtspersoon die deze laatsten groepeert. Ze zijn door de [3 Vlaamse minister]3 of zijn gemachtigde erkend.
  De [3 Vlaamse minister]3 kan, na de betrokkene en desgevallend de directeur van de instelling te hebben gehoord, de erkenning van de examinator opschorten voor een termijn van acht dagen tot een jaar, of ze intrekken wegens het niet naleven van de bepalingen van dit besluit.
  § 2. Om te worden erkend moeten de betrokkenen voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° onderdaan zijn van een van de Lid-Staten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte;
  2° ten minste 25 jaar oud zijn;
  3° van onberispelijk zedelijk gedrag zijn;
  4° niet vervallen zijn of vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen. Dit verbod is niet van toepassing bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten en op voorwaarde dat er voldaan is aan de onderzoeken die krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd;
  5° [2 [3 houder zijn van ten minste een van de diploma's, getuigschriften of brevetten die in aanmerking worden genomen voor toelating tot niveau A, B of C van de overheidsdiensten van de Vlaamse of federale overheid, of houder zijn van een buitenlands diploma, getuigschrift of brevet dat als gelijkwaardig is erkend, of een beroepservaring van ten minste vijf jaar op het gebied van de praktische rijopleiding aantonen;]3 ]2
  6° [1 voltooien van een basis- opleidingsprogramma en slagen voor een examen over de materie bedoeld in bijlage 19. De inhoud en de modaliteiten van de organisatie van de basisopleiding en het examen zijn goedgekeurd door de [3 Vlaamse minister]3 of zijn gemachtigde. Examinatoren moeten tevens voldoen aan de regels inzake verplichte kwaliteitswaarborging en periodieke bijscholing voorzien in artikel 26quater;]1
  7° geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek;
  8° [1 indien het een examinator voor de categorie B betreft, ten minste drie jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldt voor de categorie B.
   De examinatoren voor de overige categorieėn zijn houders van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldt voor de betrokken categorie. Daarnaast zijn zij gekwalificeerde examinatoren voor het rijbewijs van categorie B en hebben zij die taak gedurende ten minste drie jaar uitgeoefend. Het vereiste van drie jaar werkervaring als examinator in B kan vervallen indien de examinator kan aantonen dat hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet :
   a) ten minste vijf jaar houder zijn van een rijbewijs dat geldt voor de categorieėn van motorvoertuigen voor dewelke hij als examinator belast is met het afnemen van het praktische examen, ofwel;
   b) geslaagd zijn voor een hoger theoretisch en praktisch rijvaardigheidsexamen dan nodig is voor het behalen van een rijbewijs.]1
  De voorwaarden bedoeld in 5° en 6° gelden niet voor de examinatoren die op 1 januari 1989 in dienst waren.
  § 3. [1 De functie van examinator is onverenigbaar met elke functie van instructeur in een erkende rijschool.]1
  Niemand mag de functie van examinator uitoefenen bij een examen dat door een van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad wordt afgelegd.
  De examinator mag niet optreden als begeleider behalve voor zijn echtgenoot, kinderen, pleegkinderen of voor deze van zijn echtgenoot.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 19, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-10/01, art. 27, 039; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (3)<BVR 2015-07-10/11, art. 94, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 26bis. [1 § 1. De basisopleiding, bedoeld in artikel 26, § 2, 6° wordt gegeven door de opleidingscentra erkend door de minister of zijn gemachtigde.
   De opleidingsprogramma's voor de basisopleiding zijn als volgt gegroepeerd :
   1° programma A voor de categorieėn AM, A1, A2 en A;
   2° programma B voor de categorieėn B, B+E en G;
   3° programma C voor de categorieėn C1, C1+E, C en C+E;
   4° programma D voor de categorieėn D1, D1+E, D en D+E.
   Het programma B bestaat uit twee opleidingsdelen :
   1° een groepsspecifiek deel dat zich richt op het verkrijgen van de kennis en vaardigheden beschreven onder de punten B, C en E van bijlage 19;
   2° een voor alle groepen rijbewijscategorieėn gemeenschappelijk opleidingsprogramma dat bestaat uit de materie opgesomd onder de punten A, D en F van bijlage 19.
   De opleidingsprogramma's A, C en D zijn minstens gericht op het verkrijgen van de kennis en vaardigheden beschreven onder de punten B, C en E van bijlage 19.
   § 2. De erkenning van een opleidingscentrum voor de basisopleiding wordt toegekend voor het geven van de basisopleiding aan examinatoren belast met het afnemen van praktische rijexamens.
   Om erkend te worden moet het opleidingscentrum aan de volgende voorwaarden voldoen :
   1° deel uitmaken of deel uit hebben gemaakt, gedurende minstens twee jaar, van een organisme dat actief is in het domein van de organisatie van examens voor het behalen van het rijbewijs of deel uitmaken van een groepering waarbij de centra die examens voor het rijbewijs afnemen zijn aangesloten;
   2° houder zijn van een ISO-certificaat, Qfor, EFQM, of andere certificaten of kwaliteitbeoordelingssystemen die erkend zijn op het gebied van opleiding;
   3° minimaal een opleidingsprogramma voor de basisopleiding A, B, C of D voorstellen, waarin alle kennis en vaardigheden die vereist worden in bijlage 19 worden behandeld.
   Elk opleidingscentrum verplicht zich ertoe de basisopleiding te geven in overeenstemming met het goedgekeurde opleidingsprogramma;
   4° zich ertoe verbinden om, volgens de modaliteiten bepaald door de minister of zijn gemachtigde, elke wijziging van het programma voor te leggen aan de FOD Mobiliteit en Vervoer die de wijzigingen goedkeurt of afwijst binnen een termijn van 60 dagen;
   5° beschikken over gepaste infrastructuur en pedagogisch materiaal, en kunnen beschikken over een voertuig van elke categorie;
   6° instructeurs in dienst hebben die beschikken over een opleiding in de onderwezen materie en die tevens beschikken over een afdoende professionele ervaring of een opleiding in didactiek en pedagogiek.
   De instructeurs voor het praktijkgedeelte van de opleiding moeten minstens vier jaar houder zijn van een rijbewijs B, en minstens drie jaar van een rijbewijs dat geldt voor de overige betrokken categorieėn;
   6° aanstellen van een directeur die het opleidingscentrum vertegenwoordigt bij de overheid en die verantwoordelijk is voor de organisatie van de basisopleiding en de administratieve taken.
   § 3. De erkenningsaanvraag wordt ingediend bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Zij moet alle informatie bevatten waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden bedoeld in artikel 26 bis, § 2.
   De erkenning van een opleidingscentrum geldt slechts voor de basisopleiding of de basisopleidingen die deel uitmaakten van het goedkeuringsdossier, overeenkomstig § 2, tweede lid, 3° en geldt enkel voor de rijbewijscategorieėn waarvoor de rijexamens worden georganiseerd door het organisme waarvan het opleidingscentrum deel uitmaakt of door de examencentra aangesloten bij de groepering waarvan het opleidingscentrum deel uitmaakt.
   De minister geeft de erkenning binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de volledigheid van de aanvraag. De erkenning geldt voor een periode van vijf jaar en wordt verlengd indien hiervoor een aanvraag wordt gedaan bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.
   Bij de aanvraag van de erkenning van het opleidingscentrum worden de documenten gevoegd die nader zijn bepaald door de minister of zijn gemachtigde.
   § 4. Bij de aanvraag tot vernieuwing van de erkenning dient minstens de informatie te worden meegedeeld waaruit blijkt dat aan elk van de in § 2 vermelde voorwaarden is voldaan.
   De aanvraag tot vernieuwing van de erkenning moet worden ingediend ten laatste drie maanden voor de vervaldatum van de geldigheid van de erkenning.
   De minister levert de erkenning af binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvrager in kennis werd gesteld van de volledigheid van zijn aanvraag.
   § 5. De minister verleent een erkenningsnummer aan elk erkend opleidingscentrum. De toekenning van de erkenning alsook van de vernieuwing van de erkenning worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
   § 6. De erkenningsaanvraag van een opleidingscentrum of de aanvraag tot verlenging van de erkenning geeft aanleiding tot de betaling van een retributie van 1000 euro. De betalingsmodaliteiten worden bepaald door de minister of zijn gemachtigde.
   Elk opleidingscentrum is een jaarlijkse retributie van 250 euro verschuldigd om de kosten van administratie en controle te dekken. Deze retributie wordt ten laatste op 31 maart van het betreffende jaar betaald.
   De bedoelde retributies worden onderworpen aan een automatische indexatie op 1 januari van ieder jaar op basis van de gewone index van de maand november van het vorige jaar. Het resultaat van deze aanpassing wordt afgerond naar boven indien het berekende bedrag hoger is of gelijk is aan 0,50 decimalen of naar beneden indien het berekende bedrag lager is dan 0,50 decimalen.
   § 7. De minister kan, wanneer de in deze afdeling bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd en na de directeur van het opleidingscentrum gehoord te hebben, de erkenning van het opleidingscentrum voor een termijn van minstens acht dagen en hoogstens zes maanden schorsen.
   Indien de minister ondanks een voorafgaande schorsingsmaatregel van minstens twee maanden vaststelt dat de in deze afdeling bepaalde voorwaarden nog altijd niet worden nageleefd, trekt hij de erkenning van het opleidingscentrum in, na de directeur van het opleidingscentrum gehoord te hebben.
   Gedurende de schorsingsperiode of na de intrekkingsbeslissing mag geen enkele theoretische of praktische lessenreeks beginnen.
   Het schorsings- of intrekkingsbesluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt bij de ingang van de les- en administratielokalen uitgehangen.
   § 8. De minister of zijn gemachtigde kan de inhoud van de opleiding en de erkenningsvoorwaarden van de opleidingscentra nader bepalen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2011-04-28/01, art. 20, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 26bis_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   [1 § 1. De basisopleiding, bedoeld in artikel 26, § 2, 6° wordt gegeven door de opleidingscentra erkend door de minister of zijn gemachtigde.
   De opleidingsprogramma's voor de basisopleiding zijn als volgt gegroepeerd :
   1° programma A voor de categorieėn AM, A1, A2 en A;
   2° programma B voor de categorieėn B, B+E en G;
   3° programma C voor de categorieėn C1, C1+E, C en C+E;
   4° programma D voor de categorieėn D1, D1+E, D en D+E.
   [3 De opleidingsprogramma's bestaan uit twee delen:
   1° een groepsspecifiek deel dat zich minstens richt op het verkrijgen van de kennis en vaardigheden beschreven onder de punten B, C en E van bijlage 19;
   2° een gemeenschappelijk opleidingsprogramma dat bestaat uit de materie opgesomd onder de punten A, D en F van bijlage 19. Dit gemeenschappelijk opleidingsprogramma moet echter niet gevolgd worden als de kandidaat-examinator het reeds met succes afgerond heeft in het kader van een voorafgaande erkenning.]3
   § 2. De erkenning van een opleidingscentrum voor de basisopleiding wordt toegekend voor het geven van de basisopleiding aan examinatoren belast met het afnemen van praktische rijexamens.
   Om erkend te worden moet het opleidingscentrum aan de volgende voorwaarden voldoen :
   1° deel uitmaken of deel uit hebben gemaakt, gedurende minstens twee jaar, van een organisme dat actief is in het domein van de organisatie van examens voor het behalen van het rijbewijs of deel uitmaken van een groepering waarbij de centra die examens voor het rijbewijs afnemen zijn aangesloten;
   2° houder zijn van een ISO-certificaat, Qfor, EFQM, of andere certificaten of kwaliteitbeoordelingssystemen die erkend zijn op het gebied van opleiding;
   3° minimaal een opleidingsprogramma voor de basisopleiding A, B, C of D voorstellen, waarin alle kennis en vaardigheden die vereist worden in bijlage 19 worden behandeld.
   Elk opleidingscentrum verplicht zich ertoe de basisopleiding te geven in overeenstemming met het goedgekeurde opleidingsprogramma;
   4° zich ertoe verbinden om, volgens de modaliteiten bepaald door de minister of zijn gemachtigde, elke wijziging van het programma voor te leggen aan de [2 Brussel Mobiliteit]2 die de wijzigingen goedkeurt of afwijst binnen een termijn van 60 dagen;
   5° beschikken over gepaste infrastructuur en pedagogisch materiaal, en kunnen beschikken over een voertuig van elke categorie;
   6° instructeurs in dienst hebben die beschikken over een opleiding in de onderwezen materie en die tevens beschikken over een afdoende professionele ervaring of een opleiding in didactiek en pedagogiek.
   De instructeurs voor het praktijkgedeelte van de opleiding moeten minstens vier jaar houder zijn van een rijbewijs B, en minstens drie jaar van een rijbewijs dat geldt voor de overige betrokken categorieėn;
   6° aanstellen van een directeur die het opleidingscentrum vertegenwoordigt bij de overheid en die verantwoordelijk is voor de organisatie van de basisopleiding en de administratieve taken.
   § 3. De erkenningsaanvraag wordt ingediend bij [2 Brussel Mobiliteit]2. Zij moet alle informatie bevatten waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden bedoeld in artikel 26 bis, § 2.
   De erkenning van een opleidingscentrum geldt slechts voor de basisopleiding of de basisopleidingen die deel uitmaakten van het goedkeuringsdossier, overeenkomstig § 2, tweede lid, 3° en geldt enkel voor de rijbewijscategorieėn waarvoor de rijexamens worden georganiseerd door het organisme waarvan het opleidingscentrum deel uitmaakt of door de examencentra aangesloten bij de groepering waarvan het opleidingscentrum deel uitmaakt.
   De minister geeft de erkenning binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de volledigheid van de aanvraag. De erkenning geldt voor een periode van vijf jaar en wordt verlengd indien hiervoor een aanvraag wordt gedaan bij de [2 Brussel Mobiliteit]2.
   Bij de aanvraag van de erkenning van het opleidingscentrum worden de documenten gevoegd die nader zijn bepaald door de minister of zijn gemachtigde.
   § 4. Bij de aanvraag tot vernieuwing van de erkenning dient minstens de informatie te worden meegedeeld waaruit blijkt dat aan elk van de in § 2 vermelde voorwaarden is voldaan.
   De aanvraag tot vernieuwing van de erkenning moet worden ingediend ten laatste drie maanden voor de vervaldatum van de geldigheid van de erkenning.
   De minister levert de erkenning af binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvrager in kennis werd gesteld van de volledigheid van zijn aanvraag.
   § 5. De minister verleent een erkenningsnummer aan elk erkend opleidingscentrum. De toekenning van de erkenning alsook van de vernieuwing van de erkenning worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
   § 6. De erkenningsaanvraag van een opleidingscentrum of de aanvraag tot verlenging van de erkenning geeft aanleiding tot de betaling van een retributie van 1000 euro. De betalingsmodaliteiten worden bepaald door de minister of zijn gemachtigde.
   Elk opleidingscentrum is een jaarlijkse retributie van 250 euro verschuldigd om de kosten van administratie en controle te dekken. Deze retributie wordt ten laatste op 31 maart van het betreffende jaar betaald.
   De bedoelde retributies worden onderworpen aan een automatische indexatie op 1 januari van ieder jaar op basis van de gewone index van de maand november van het vorige jaar. Het resultaat van deze aanpassing wordt afgerond naar boven indien het berekende bedrag hoger is of gelijk is aan 0,50 decimalen of naar beneden indien het berekende bedrag lager is dan 0,50 decimalen.
   § 7. De minister kan, wanneer de in deze afdeling bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd en na de directeur van het opleidingscentrum gehoord te hebben, de erkenning van het opleidingscentrum voor een termijn van minstens acht dagen en hoogstens zes maanden schorsen.
   Indien de minister ondanks een voorafgaande schorsingsmaatregel van minstens twee maanden vaststelt dat de in deze afdeling bepaalde voorwaarden nog altijd niet worden nageleefd, trekt hij de erkenning van het opleidingscentrum in, na de directeur van het opleidingscentrum gehoord te hebben.
   Gedurende de schorsingsperiode of na de intrekkingsbeslissing mag geen enkele theoretische of praktische lessenreeks beginnen.
   Het schorsings- of intrekkingsbesluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt bij de ingang van de les- en administratielokalen uitgehangen.
   § 8. De minister of zijn gemachtigde kan de inhoud van de opleiding en de erkenningsvoorwaarden van de opleidingscentra nader bepalen.]1
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2011-04-28/01, art. 20, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<BESL 2021-04-01/20, art. 2, 070; Inwerkingtreding : 30-04-2021>
  (3)<BESL 2021-06-24/16, art. 2, 072; Inwerkingtreding : 15-07-2021>

  Art. 26bis_WAALS_GEWEST.
   [1 § 1. De basisopleiding, bedoeld in artikel 26, § 2, 6° wordt gegeven door de opleidingscentra erkend door de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde.
   De opleidingsprogramma's voor de basisopleiding zijn als volgt gegroepeerd :
   1° programma A voor de categorieėn AM, A1, A2 en A;
   2° programma B voor de categorieėn B, B+E en G;
   3° programma C voor de categorieėn C1, C1+E, C en C+E;
   4° programma D voor de categorieėn D1, D1+E, D en D+E.
   Het programma B bestaat uit twee opleidingsdelen :
   1° een groepsspecifiek deel dat zich richt op het verkrijgen van de kennis en vaardigheden beschreven onder de punten B, C en E van bijlage 19;
   2° een voor alle groepen rijbewijscategorieėn gemeenschappelijk opleidingsprogramma dat bestaat uit de materie opgesomd onder de punten A, D en F van bijlage 19.
   De opleidingsprogramma's A, C en D zijn minstens gericht op het verkrijgen van de kennis en vaardigheden beschreven onder de punten B, C en E van bijlage 19.
   § 2. De erkenning van een opleidingscentrum voor de basisopleiding wordt toegekend voor het geven van de basisopleiding aan examinatoren belast met het afnemen van praktische rijexamens.
   Om erkend te worden moet het opleidingscentrum aan de volgende voorwaarden voldoen :
   1° deel uitmaken of deel uit hebben gemaakt, gedurende minstens twee jaar, van een organisme dat actief is in het domein van de organisatie van examens voor het behalen van het rijbewijs of deel uitmaken van een groepering waarbij de centra die examens voor het rijbewijs afnemen zijn aangesloten;
   2° houder zijn van een ISO-certificaat, Qfor, EFQM, of andere certificaten of kwaliteitbeoordelingssystemen die erkend zijn op het gebied van opleiding;
   3° minimaal een opleidingsprogramma voor de basisopleiding A, B, C of D voorstellen, waarin alle kennis en vaardigheden die vereist worden in bijlage 19 worden behandeld.
   Elk opleidingscentrum verplicht zich ertoe de basisopleiding te geven in overeenstemming met het goedgekeurde opleidingsprogramma;
   4° zich ertoe verbinden om, volgens de modaliteiten bepaald door de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde, elke wijziging van het programma voor te leggen [2 aan de Waalse Minister of zijn afgevaardigde]2 die de wijzigingen goedkeurt of afwijst binnen een termijn van 60 dagen;
   5° beschikken over gepaste infrastructuur en pedagogisch materiaal, en kunnen beschikken over een voertuig van elke categorie;
   6° instructeurs in dienst hebben die beschikken over een opleiding in de onderwezen materie en die tevens beschikken over een afdoende professionele ervaring of een opleiding in didactiek en pedagogiek.
   De instructeurs voor het praktijkgedeelte van de opleiding moeten minstens vier jaar houder zijn van een rijbewijs B, en minstens drie jaar van een rijbewijs dat geldt voor de overige betrokken categorieėn;
   6° aanstellen van een directeur die het opleidingscentrum vertegenwoordigt bij de overheid en die verantwoordelijk is voor de organisatie van de basisopleiding en de administratieve taken.
   § 3. De erkenningsaanvraag wordt ingediend [2 bij de Administratie]2. Zij moet alle informatie bevatten waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden bedoeld in artikel 26 bis, § 2.
   De erkenning van een opleidingscentrum geldt slechts voor de basisopleiding of de basisopleidingen die deel uitmaakten van het goedkeuringsdossier, overeenkomstig § 2, tweede lid, 3° en geldt enkel voor de rijbewijscategorieėn waarvoor de rijexamens worden georganiseerd door het organisme waarvan het opleidingscentrum deel uitmaakt of door de examencentra aangesloten bij de groepering waarvan het opleidingscentrum deel uitmaakt.
   De [2 Waalse Minister of zijn afgevaardigde]2 geeft de erkenning binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de volledigheid van de aanvraag. De erkenning geldt voor een periode van vijf jaar en wordt verlengd indien hiervoor een aanvraag wordt gedaan [2 bij de Administratie]2.
   Bij de aanvraag van de erkenning van het opleidingscentrum worden de documenten gevoegd die nader zijn bepaald door de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde.
   § 4. Bij de aanvraag tot vernieuwing van de erkenning dient minstens de informatie te worden meegedeeld waaruit blijkt dat aan elk van de in § 2 vermelde voorwaarden is voldaan.
   De aanvraag tot vernieuwing van de erkenning moet worden ingediend ten laatste drie maanden voor de vervaldatum van de geldigheid van de erkenning.
   De [2 Waalse Minister of diens afgevaardigde]2 levert de erkenning af binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvrager in kennis werd gesteld van de volledigheid van zijn aanvraag.
   § 5. De [2 Waalse Minister of diens afgevaardigde]2 verleent een erkenningsnummer aan elk erkend opleidingscentrum. De toekenning van de erkenning alsook van de vernieuwing van de erkenning worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
   § 6. De erkenningsaanvraag van een opleidingscentrum of de aanvraag tot verlenging van de erkenning geeft aanleiding tot de betaling van een retributie van 1000 euro. De betalingsmodaliteiten worden bepaald door de [2 Waalse Minister of diens afgevaardigde]2 of zijn gemachtigde.
   Elk opleidingscentrum is een jaarlijkse retributie van 250 euro verschuldigd om de kosten van administratie en controle te dekken. Deze retributie wordt ten laatste op 31 maart van het betreffende jaar betaald.
   De bedoelde retributies worden onderworpen aan een automatische indexatie op 1 januari van ieder jaar op basis van de gewone index van de maand november van het vorige jaar. Het resultaat van deze aanpassing wordt afgerond naar boven indien het berekende bedrag hoger is of gelijk is aan 0,50 decimalen of naar beneden indien het berekende bedrag lager is dan 0,50 decimalen.
   § 7. De [2 Waalse Minister of diens afgevaardigde]2 kan, wanneer de in deze afdeling bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd en na de directeur van het opleidingscentrum gehoord te hebben, de erkenning van het opleidingscentrum voor een termijn van minstens acht dagen en hoogstens zes maanden schorsen.
   Indien de [2 Waalse Minister of diens afgevaardigde]2 ondanks een voorafgaande schorsingsmaatregel van minstens twee maanden vaststelt dat de in deze afdeling bepaalde voorwaarden nog altijd niet worden nageleefd, trekt hij de erkenning van het opleidingscentrum in, na de directeur van het opleidingscentrum gehoord te hebben.
   Gedurende de schorsingsperiode of na de intrekkingsbeslissing mag geen enkele theoretische of praktische lessenreeks beginnen.
   Het schorsings- of intrekkingsbesluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt bij de ingang van de les- en administratielokalen uitgehangen.
   § 8. De [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde kan de inhoud van de opleiding en de erkenningsvoorwaarden van de opleidingscentra nader bepalen.]1
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2011-04-28/01, art. 20, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<BWG 2017-07-20/16, art. 5, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 26bis_VLAAMS_GEWEST.
   [1 § 1. De basisopleiding, bedoeld in artikel 26, § 2, 6° wordt gegeven door de opleidingscentra erkend door de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde.
   De opleidingsprogramma's voor de basisopleiding zijn als volgt gegroepeerd :
   1° programma A voor de categorieėn AM, A1, A2 en A;
   2° programma B voor de categorieėn B, B+E en G;
   3° programma C voor de categorieėn C1, C1+E, C en C+E;
   4° programma D voor de categorieėn D1, D1+E, D en D+E.
   Het programma B bestaat uit twee opleidingsdelen :
   1° een groepsspecifiek deel dat zich richt op het verkrijgen van de kennis en vaardigheden beschreven onder de punten B, C en E van bijlage 19;
   2° een voor alle groepen rijbewijscategorieėn gemeenschappelijk opleidingsprogramma dat bestaat uit de materie opgesomd onder de punten A, D en F van bijlage 19.
   De opleidingsprogramma's A, C en D zijn minstens gericht op het verkrijgen van de kennis en vaardigheden beschreven onder de punten B, C en E van bijlage 19.
   § 2. De erkenning van een opleidingscentrum voor de basisopleiding wordt toegekend voor het geven van de basisopleiding aan examinatoren belast met het afnemen van praktische rijexamens.
   Om erkend te worden moet het opleidingscentrum aan de volgende voorwaarden voldoen :
   1° deel uitmaken of deel uit hebben gemaakt, gedurende minstens twee jaar, van een organisme dat actief is in het domein van de organisatie van examens voor het behalen van het rijbewijs of deel uitmaken van een groepering waarbij de centra die examens voor het rijbewijs afnemen zijn aangesloten;
   2° houder zijn van een ISO-certificaat, Qfor, EFQM, of andere certificaten of kwaliteitbeoordelingssystemen die erkend zijn op het gebied van opleiding;
   3° minimaal een opleidingsprogramma voor de basisopleiding A, B, C of D voorstellen, waarin alle kennis en vaardigheden die vereist worden in bijlage 19 worden behandeld.
   Elk opleidingscentrum verplicht zich ertoe de basisopleiding te geven in overeenstemming met het goedgekeurde opleidingsprogramma;
   4° zich ertoe verbinden om, volgens de modaliteiten bepaald door de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde, elke wijziging van het programma voor te leggen aan [2 het Departement]2 die de wijzigingen goedkeurt of afwijst binnen een termijn van 60 dagen;
   5° beschikken over gepaste infrastructuur en pedagogisch materiaal, en kunnen beschikken over een voertuig van elke categorie;
   6° instructeurs in dienst hebben die beschikken over een opleiding in de onderwezen materie en die tevens beschikken over een afdoende professionele ervaring of een opleiding in didactiek en pedagogiek.
   De instructeurs voor het praktijkgedeelte van de opleiding moeten minstens vier jaar houder zijn van een rijbewijs B, en minstens drie jaar van een rijbewijs dat geldt voor de overige betrokken categorieėn;
   6° aanstellen van een directeur die het opleidingscentrum vertegenwoordigt bij de overheid en die verantwoordelijk is voor de organisatie van de basisopleiding en de administratieve taken.
   § 3. De erkenningsaanvraag wordt ingediend bij [2 het Departement]2. Zij moet alle informatie bevatten waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden bedoeld in artikel 26 bis, § 2.
   De erkenning van een opleidingscentrum geldt slechts voor de basisopleiding of de basisopleidingen die deel uitmaakten van het goedkeuringsdossier, overeenkomstig § 2, tweede lid, 3° en geldt enkel voor de rijbewijscategorieėn waarvoor de rijexamens worden georganiseerd door het organisme waarvan het opleidingscentrum deel uitmaakt of door de examencentra aangesloten bij de groepering waarvan het opleidingscentrum deel uitmaakt.
   De [2 Vlaamse minister]2 geeft de erkenning binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de volledigheid van de aanvraag. De erkenning geldt voor een periode van vijf jaar en wordt verlengd indien hiervoor een aanvraag wordt gedaan bij [2 het Departement]2.
   Bij de aanvraag van de erkenning van het opleidingscentrum worden de documenten gevoegd die nader zijn bepaald door de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde.
   § 4. Bij de aanvraag tot vernieuwing van de erkenning dient minstens de informatie te worden meegedeeld waaruit blijkt dat aan elk van de in § 2 vermelde voorwaarden is voldaan.
   De aanvraag tot vernieuwing van de erkenning moet worden ingediend ten laatste drie maanden voor de vervaldatum van de geldigheid van de erkenning.
   De [2 Vlaamse minister]2 levert de erkenning af binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvrager in kennis werd gesteld van de volledigheid van zijn aanvraag.
   § 5. De [2 Vlaamse minister]2 verleent een erkenningsnummer aan elk erkend opleidingscentrum. De toekenning van de erkenning alsook van de vernieuwing van de erkenning worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
   § 6. De erkenningsaanvraag van een opleidingscentrum of de aanvraag tot verlenging van de erkenning geeft aanleiding tot de betaling van een retributie van 1000 euro. De betalingsmodaliteiten worden bepaald door de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde.
   Elk opleidingscentrum is een jaarlijkse retributie van 250 euro verschuldigd om de kosten van administratie en controle te dekken. Deze retributie wordt ten laatste op 31 maart van het betreffende jaar betaald.
   De bedoelde retributies worden onderworpen aan een automatische indexatie op 1 januari van ieder jaar op basis van de gewone index van de maand november van het vorige jaar. Het resultaat van deze aanpassing wordt afgerond naar boven indien het berekende bedrag hoger is of gelijk is aan 0,50 decimalen of naar beneden indien het berekende bedrag lager is dan 0,50 decimalen.
   § 7. De [2 Vlaamse minister]2 kan, wanneer de in deze afdeling bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd en na de directeur van het opleidingscentrum gehoord te hebben, de erkenning van het opleidingscentrum voor een termijn van minstens acht dagen en hoogstens zes maanden schorsen.
   Indien de [2 Vlaamse minister]2 ondanks een voorafgaande schorsingsmaatregel van minstens twee maanden vaststelt dat de in deze afdeling bepaalde voorwaarden nog altijd niet worden nageleefd, trekt hij de erkenning van het opleidingscentrum in, na de directeur van het opleidingscentrum gehoord te hebben.
   Gedurende de schorsingsperiode of na de intrekkingsbeslissing mag geen enkele theoretische of praktische lessenreeks beginnen.
   Het schorsings- of intrekkingsbesluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt bij de ingang van de les- en administratielokalen uitgehangen.
   § 8. De [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde kan de inhoud van de opleiding en de erkenningsvoorwaarden van de opleidingscentra nader bepalen.]1
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2011-04-28/01, art. 20, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<BVR 2015-07-10/11, art. 95, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 26ter. [1 § 1. Elke examinator slaagt voor een examen dat voldoet aan de volgende voorwaarden :
   1° het examen voorzien in artikel 26, § 2, 6°, wordt afgelegd in het opleidingscentrum waar de examinator de basisopleiding volgt.
   Het examen toetst de examinatoren op de materie voorzien in bijlage 19 en omvat een theoretische en een praktische proef. Er mag gebruik worden gemaakt van computertoetsen voor de theoretische proeven.
   Het examen geeft toegang tot het uitoefenen van het beroep van examinator voor de categorie waarvoor het examen met goed gevolg is afgelegd.
   2° de erkende opleidingscentra stellen elk een examen op voor kandidaat-examinatoren, dat ten minste alle in bijlage 19 beschreven kennis en vaardigheden toetst.
   Voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van het examen wordt het examenprogramma en de examenopgaven door het opleidingscentrum voorgelegd aan een adviescommissie.
   De adviescommissie brengt een advies uit, aan de minister of zijn gemachtigde, over het aan haar voorgelegde examenprogramma binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de aanvraag.
   Zonder de goedkeuring van het examenprogramma door de minister of zijn gemachtigde mogen geen examens voor kandidaat-examinatoren worden georganiseerd.
   Indien het examenprogramma wordt afgekeurd, legt het opleidingscentrum binnen maximaal één maand een aangepast examenprogramma ter goedkeuring voor aan de adviescommissie en de minister of zijn gemachtigde.
   § 2. De samenstelling en de werking van de adviescommissie worden bepaald door de minister of zijn gemachtigde die haar leden benoemd.
   § 3. De minister of zijn gemachtigde kan nadere regels stellen omtrent de examinering van kandidaat-examinatoren en de exameninhoud.
   De minister of zijn gemachtigde stelt de duur van de proeven en de beoordelingscriteria voor de examens vast.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2011-04-28/01, art. 21, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 26ter_WAALS_GEWEST.
   [1 § 1. Elke examinator slaagt voor een examen dat voldoet aan de volgende voorwaarden :
   1° het examen voorzien in artikel 26, § 2, 6°, wordt afgelegd in het opleidingscentrum waar de examinator de basisopleiding volgt.
   Het examen toetst de examinatoren op de materie voorzien in bijlage 19 en omvat een theoretische en een praktische proef. Er mag gebruik worden gemaakt van computertoetsen voor de theoretische proeven.
   Het examen geeft toegang tot het uitoefenen van het beroep van examinator voor de categorie waarvoor het examen met goed gevolg is afgelegd.
   2° de erkende opleidingscentra stellen elk een examen op voor kandidaat-examinatoren, dat ten minste alle in bijlage 19 beschreven kennis en vaardigheden toetst.
   Voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van het examen wordt het examenprogramma en de examenopgaven door het opleidingscentrum voorgelegd aan een adviescommissie.
   De adviescommissie brengt een advies uit, aan de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde, over het aan haar voorgelegde examenprogramma binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de aanvraag.
   Zonder de goedkeuring van het examenprogramma door de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde mogen geen examens voor kandidaat-examinatoren worden georganiseerd.
   Indien het examenprogramma wordt afgekeurd, legt het opleidingscentrum binnen maximaal één maand een aangepast examenprogramma ter goedkeuring voor aan de adviescommissie en de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde.
   § 2. De samenstelling en de werking van de adviescommissie worden bepaald door de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde die haar leden benoemd.
   § 3. De [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde kan nadere regels stellen omtrent de examinering van kandidaat-examinatoren en de exameninhoud.
   De [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde stelt de duur van de proeven en de beoordelingscriteria voor de examens vast.]1
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2011-04-28/01, art. 21, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<BWG 2017-07-20/16, art. 6, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 26ter_VLAAMS_GEWEST.
   [1 § 1. Elke examinator slaagt voor een examen dat voldoet aan de volgende voorwaarden :
   1° het examen voorzien in artikel 26, § 2, 6°, wordt afgelegd in het opleidingscentrum waar de examinator de basisopleiding volgt.
   Het examen toetst de examinatoren op de materie voorzien in bijlage 19 en omvat een theoretische en een praktische proef. Er mag gebruik worden gemaakt van computertoetsen voor de theoretische proeven.
   Het examen geeft toegang tot het uitoefenen van het beroep van examinator voor de categorie waarvoor het examen met goed gevolg is afgelegd.
   2° de erkende opleidingscentra stellen elk een examen op voor kandidaat-examinatoren, dat ten minste alle in bijlage 19 beschreven kennis en vaardigheden toetst.
   Voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van het examen wordt het examenprogramma en de examenopgaven door het opleidingscentrum voorgelegd aan een adviescommissie.
   De adviescommissie brengt een advies uit, aan de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde, over het aan haar voorgelegde examenprogramma binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de aanvraag.
   Zonder de goedkeuring van het examenprogramma door de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde mogen geen examens voor kandidaat-examinatoren worden georganiseerd.
   Indien het examenprogramma wordt afgekeurd, legt het opleidingscentrum binnen maximaal één maand een aangepast examenprogramma ter goedkeuring voor aan de adviescommissie en de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde.
   § 2. De samenstelling en de werking van de adviescommissie worden bepaald door de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde die haar leden benoemd.
   § 3. De [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde kan nadere regels stellen omtrent de examinering van kandidaat-examinatoren en de exameninhoud.
   De [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde stelt de duur van de proeven en de beoordelingscriteria voor de examens vast.]1
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2011-04-28/01, art. 21, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<BVR 2015-07-10/11, art. 96, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 26quater. [1 § 1. De examinatoren zijn in het kader van het kwaliteitswaarborgingssysteem onderworpen aan de volgende kwaliteitscontroles :
   1° elke examinator wordt jaarlijks gecontroleerd op het volgen van bijscholing, op het peil houden van zijn beroepsvaardigheden en op de resultaten van de rijexamens die hij heeft afgenomen;
   2° elke examinator wordt om de vijf jaar gecontroleerd tijdens het afnemen van verschillende examens, gedurende minstens een totaal van een halve dag, zodat de controle meerdere examens beslaat. Een examinator die bevoegd is om in meerdere afzonderlijke categorieėn examens af te nemen, wordt gecontroleerd gedurende minstens een totaal van een halve dag voor elke groep van rijbewijscategoriėen;
   3° in het geval dat door een controle blijkt dat een examinator niet aan de voorwaarden van deze afdeling voldoet kan de minister of zijn gemachtigde corrigerend optreden tegen de examinator.
   De minister of zijn gemachtigde kan de examinator die in zijn functioneren ernstig tekortschiet, verplichten een specifiek bijscholingsprogramma te volgen.
   De minister of zijn gemachtigde kan nadere regels stellen omtrent de wijze van het corrigerend optreden tegen deze examinatoren;
   4° De examencentra hanteren een gecertificeerd kwaliteitssysteem dat het werk van de examinatoren, de bijscholing en de resultaten van de rijexamens opvolgt, evalueert en zo nodig corrigeert.
   § 2. De verplichte periodieke bijscholing voor examinatoren, waarvoor het opleidingsprogramma is goedgekeurd door de minister of zijn gemachtigde, wordt gegeven door de exameninstellingen bedoeld in artikel 22 van het konijnklijk besluit van 4 mei 2007 of door de instelling bedoeld in artikel 4, 9°, of door een groepering waarbij de examencentra bedoeld in artikel 25 zijn aangesloten.
   De verplichte periodieke bijscholing voor examinatoren bestaat uit :
   1° een minimumbijscholing van in totaal vier dagen per periode van twee jaar, waarvan het opleidingsprogramma er ten minste op gericht is om :
   a) de vereiste kennis en examineringsvaardigheden op peil te houden en te actualiseren;
   b) nieuwe vaardigheden op te doen die onmisbaar zijn geworden voor de uitoefening van het beroep;
   c) te verzekeren dat examinatoren bij het afnemen van examens blijvend eerlijke en uniforme maatstaven hanteren;
   2° een vaste minimumbijscholing van ten minste in totaal vijf dagen per vijf jaar om de vereiste praktische rijvaardigheid op peil te houden en te verbeteren.
   De periodieke bijscholing kan bestaan uit :
   a) informatiebijeenkomsten;
   b) klassikaal onderwijs;
   c) klassieke lessen of online;
   d) individueel of in groepsverband.
   § 3. De instellingen die de periodieke bijscholing geven stellen een opleidingsprogramma dat voldoet aan de vereisten voor de periodieke bijscholing zoals bedoeld in artikel 26quater, § 2, 1°.
   Een opleidingsprogramma moet worden opgesteld per groep rijbewijscategorieėn. Dit programma dient een voorafgaande goedkeuring te krijgen van de minister of zijn gemachtigde. Dit opleidingsprogramma moet worden uitgebreid op basis van de vereisten genoemd in artikel 26 quater, § 2, en van de vaststellingen of corrigerende maatregelen die voortkomen uit de kwaliteitswaarborging.
   Het periodieke bijscholingsprogramma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister of zijn gemachtigde, die het goedkeurt of afwijst binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf de datum waarop het opleidingscentrum voor periodieke bijscholing in kennis werd gesteld van de volledigheid van de aanvraag.
   De goedkeuring van het opleidingsprogramma voor periodieke bijscholing door de minister of zijn gemachtigde is vereist om de periodieke bijscholing te kunnen geven aan examinatoren.
   Indien het opleidingsprogramma wordt afgekeurd, legt het opleidingscentrum binnen maximaal één maand een aangepast opleidingsprogramma voor aan de minister of zijn gemachtigde.
   § 4. De examinator die in vierentwintig maanden geen rijexamen heeft afgenomen voor een bepaalde rijbewijscategorie, wordt herbeoordeeld op basis van een te volgen bijscholingsprogramma.
   § 5. Een examinator die bevoegd is om in meerdere rijbewijscategorieėn examens af te nemen heeft voldaan aan de eisen inzake periodieke bijscholing wanneer er in één afzonderlijke groep rijbewijscategorieėn aan de verplichtingen voor periodieke bijscholing wordt voldaan.
   § 6. De minister of zijn gemachtigde kan nadere regels stellen omtrent de systemen van de kwaliteitswaarborging en de periodieke bijscholing van examinatoren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2011-04-28/01, art. 22, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 26quater_WAALS_GEWEST.
   [1 § 1. De examinatoren zijn in het kader van het kwaliteitswaarborgingssysteem onderworpen aan de volgende kwaliteitscontroles :
   1° elke examinator wordt jaarlijks gecontroleerd op het volgen van bijscholing, op het peil houden van zijn beroepsvaardigheden en op de resultaten van de rijexamens die hij heeft afgenomen;
   2° elke examinator wordt om de vijf jaar gecontroleerd tijdens het afnemen van verschillende examens, gedurende minstens een totaal van een halve dag, zodat de controle meerdere examens beslaat. Een examinator die bevoegd is om in meerdere afzonderlijke categorieėn examens af te nemen, wordt gecontroleerd gedurende minstens een totaal van een halve dag voor elke groep van rijbewijscategoriėen;
   3° in het geval dat door een controle blijkt dat een examinator niet aan de voorwaarden van deze afdeling voldoet kan de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde corrigerend optreden tegen de examinator.
   De [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde kan de examinator die in zijn functioneren ernstig tekortschiet, verplichten een specifiek bijscholingsprogramma te volgen.
   De [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde kan nadere regels stellen omtrent de wijze van het corrigerend optreden tegen deze examinatoren;
   4° De examencentra hanteren een gecertificeerd kwaliteitssysteem dat het werk van de examinatoren, de bijscholing en de resultaten van de rijexamens opvolgt, evalueert en zo nodig corrigeert.
   § 2. De verplichte periodieke bijscholing voor examinatoren, waarvoor het opleidingsprogramma is goedgekeurd door de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde, wordt gegeven door de exameninstellingen bedoeld in artikel 22 van het konijnklijk besluit van 4 mei 2007 of door de instelling bedoeld in artikel 4, 9°, of door een groepering waarbij de examencentra bedoeld in artikel 25 zijn aangesloten.
   De verplichte periodieke bijscholing voor examinatoren bestaat uit :
   1° een minimumbijscholing van in totaal vier dagen per periode van twee jaar, waarvan het opleidingsprogramma er ten minste op gericht is om :
   a) de vereiste kennis en examineringsvaardigheden op peil te houden en te actualiseren;
   b) nieuwe vaardigheden op te doen die onmisbaar zijn geworden voor de uitoefening van het beroep;
   c) te verzekeren dat examinatoren bij het afnemen van examens blijvend eerlijke en uniforme maatstaven hanteren;
   2° een vaste minimumbijscholing van ten minste in totaal vijf dagen per vijf jaar om de vereiste praktische rijvaardigheid op peil te houden en te verbeteren.
   De periodieke bijscholing kan bestaan uit :
   a) informatiebijeenkomsten;
   b) klassikaal onderwijs;
   c) klassieke lessen of online;
   d) individueel of in groepsverband.
   § 3. De instellingen die de periodieke bijscholing geven stellen een opleidingsprogramma dat voldoet aan de vereisten voor de periodieke bijscholing zoals bedoeld in artikel 26quater, § 2, 1°.
   Een opleidingsprogramma moet worden opgesteld per groep rijbewijscategorieėn. Dit programma dient een voorafgaande goedkeuring te krijgen van de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde. Dit opleidingsprogramma moet worden uitgebreid op basis van de vereisten genoemd in artikel 26 quater, § 2, en van de vaststellingen of corrigerende maatregelen die voortkomen uit de kwaliteitswaarborging.
   Het periodieke bijscholingsprogramma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde, die het goedkeurt of afwijst binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf de datum waarop het opleidingscentrum voor periodieke bijscholing in kennis werd gesteld van de volledigheid van de aanvraag.
   De goedkeuring van het opleidingsprogramma voor periodieke bijscholing door de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde is vereist om de periodieke bijscholing te kunnen geven aan examinatoren.
   Indien het opleidingsprogramma wordt afgekeurd, legt het opleidingscentrum binnen maximaal één maand een aangepast opleidingsprogramma voor aan de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde.
   § 4. De examinator die in vierentwintig maanden geen rijexamen heeft afgenomen voor een bepaalde rijbewijscategorie, wordt herbeoordeeld op basis van een te volgen bijscholingsprogramma.
   § 5. Een examinator die bevoegd is om in meerdere rijbewijscategorieėn examens af te nemen heeft voldaan aan de eisen inzake periodieke bijscholing wanneer er in één afzonderlijke groep rijbewijscategorieėn aan de verplichtingen voor periodieke bijscholing wordt voldaan.
   § 6. De [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde kan nadere regels stellen omtrent de systemen van de kwaliteitswaarborging en de periodieke bijscholing van examinatoren.]1
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2011-04-28/01, art. 22, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<BWG 2017-07-20/16, art. 7, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 26quater_VLAAMS_GEWEST.
   [1 § 1. De examinatoren zijn in het kader van het kwaliteitswaarborgingssysteem onderworpen aan de volgende kwaliteitscontroles :
   1° elke examinator wordt jaarlijks gecontroleerd op het volgen van bijscholing, op het peil houden van zijn beroepsvaardigheden en op de resultaten van de rijexamens die hij heeft afgenomen;
   2° elke examinator wordt om de vijf jaar gecontroleerd tijdens het afnemen van verschillende examens, gedurende minstens een totaal van een halve dag, zodat de controle meerdere examens beslaat. Een examinator die bevoegd is om in meerdere afzonderlijke categorieėn examens af te nemen, wordt gecontroleerd gedurende minstens een totaal van een halve dag voor elke groep van rijbewijscategoriėen;
   3° in het geval dat door een controle blijkt dat een examinator niet aan de voorwaarden van deze afdeling voldoet kan de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde corrigerend optreden tegen de examinator.
   De [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde kan de examinator die in zijn functioneren ernstig tekortschiet, verplichten een specifiek bijscholingsprogramma te volgen.
   De [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde kan nadere regels stellen omtrent de wijze van het corrigerend optreden tegen deze examinatoren;
   4° De examencentra hanteren een gecertificeerd kwaliteitssysteem dat het werk van de examinatoren, de bijscholing en de resultaten van de rijexamens opvolgt, evalueert en zo nodig corrigeert.
   § 2. De verplichte periodieke bijscholing voor examinatoren, waarvoor het opleidingsprogramma is goedgekeurd door de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde, wordt gegeven door de exameninstellingen bedoeld in artikel 22 van het konijnklijk besluit van 4 mei 2007 of door de instelling bedoeld in artikel 4, 9°, of door een groepering waarbij de examencentra bedoeld in artikel 25 zijn aangesloten.
   De verplichte periodieke bijscholing voor examinatoren bestaat uit :
   1° een minimumbijscholing van in totaal vier dagen per periode van twee jaar, waarvan het opleidingsprogramma er ten minste op gericht is om :
   a) de vereiste kennis en examineringsvaardigheden op peil te houden en te actualiseren;
   b) nieuwe vaardigheden op te doen die onmisbaar zijn geworden voor de uitoefening van het beroep;
   c) te verzekeren dat examinatoren bij het afnemen van examens blijvend eerlijke en uniforme maatstaven hanteren;
   2° een vaste minimumbijscholing van ten minste in totaal vijf dagen per vijf jaar om de vereiste praktische rijvaardigheid op peil te houden en te verbeteren.
   De periodieke bijscholing kan bestaan uit :
   a) informatiebijeenkomsten;
   b) klassikaal onderwijs;
   c) klassieke lessen of online;
   d) individueel of in groepsverband.
   § 3. De instellingen die de periodieke bijscholing geven stellen een opleidingsprogramma dat voldoet aan de vereisten voor de periodieke bijscholing zoals bedoeld in artikel 26quater, § 2, 1°.
   Een opleidingsprogramma moet worden opgesteld per groep rijbewijscategorieėn. Dit programma dient een voorafgaande goedkeuring te krijgen van de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde. Dit opleidingsprogramma moet worden uitgebreid op basis van de vereisten genoemd in artikel 26 quater, § 2, en van de vaststellingen of corrigerende maatregelen die voortkomen uit de kwaliteitswaarborging.
   Het periodieke bijscholingsprogramma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde, die het goedkeurt of afwijst binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf de datum waarop het opleidingscentrum voor periodieke bijscholing in kennis werd gesteld van de volledigheid van de aanvraag.
   De goedkeuring van het opleidingsprogramma voor periodieke bijscholing door de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde is vereist om de periodieke bijscholing te kunnen geven aan examinatoren.
   Indien het opleidingsprogramma wordt afgekeurd, legt het opleidingscentrum binnen maximaal één maand een aangepast opleidingsprogramma voor aan de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde.
   § 4. De examinator die in vierentwintig maanden geen rijexamen heeft afgenomen voor een bepaalde rijbewijscategorie, wordt herbeoordeeld op basis van een te volgen bijscholingsprogramma.
   § 5. Een examinator die bevoegd is om in meerdere rijbewijscategorieėn examens af te nemen heeft voldaan aan de eisen inzake periodieke bijscholing wanneer er in één afzonderlijke groep rijbewijscategorieėn aan de verplichtingen voor periodieke bijscholing wordt voldaan.
   § 6. De [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde kan nadere regels stellen omtrent de systemen van de kwaliteitswaarborging en de periodieke bijscholing van examinatoren.]1
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2011-04-28/01, art. 22, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<BVR 2015-07-10/11, art. 97, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Afdeling III. - Vrijstellingen

  Art. 27.De kandidaat voor het rijbewijs is vrijgesteld van de theoretische en de praktische examens, indien hij aan een van de volgende voorwaarden voldoet :
  1° [1 houder zijn van een Belgisch militair rijbewijs waarvan de geldigheid bevestigd is door de militaire overheden, op voorwaarde dat de categorie van de voertuigen vermeld in de kolom " burger " overeenstemt met deze waarvoor de geldigheid wordt aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20. Deze vrijstelling is beperkt tot de categorieėn AM, A1, A2, A, B en B+E;]1
  2° houder zijn van een Europees rijbewijs of van een buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet; deze vrijstelling geldt slechts voor dezelfde categorie [1 ...]1 of voor een gelijkwaardige categorie [1 ...]1 als deze waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd.
  (Voor de buitenlandse rijbewijzen moet er daarenboven voldaan worden aan de volgende voorwaarden) : <KB 2004-07-15/34, art. 5, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2004>
  a) het rijbewijs moet afgegeven zijn door het land waar de houder zijn gewone verblijfplaats had op het ogenblik van de afgifte van het rijbewijs;
  b) het rijbewijs moet afgegeven zijn vóór de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente.
  [3 Om de vervulling van de voorwaarden bedoeld in a) en b) na te gaan, wordt in voorkomend geval de datum van de eerste afgifte, de vervanging of de hernieuwing van het voorgelegde document in aanmerking genomen.]3
  De bepalingen voorgeschreven in a) en b) zijn niet van toepassing op de personen die het bewijs leveren dat zij, op het ogenblik van de afgifte van het rijbewijs, als student ten minste zes maanden ingeschreven waren in het land dat het rijbewijs heeft afgegeven en op de personen bedoeld in het artikel 3, § 1, 3°.
  [3 Voor vreemde rijbewijzen worden de geldige categorieėn, verkregen ten laatste op de datum die in aanmerking komt overeenkomstig het tweede en derde lid, in aanmerking genomen.
   Een Europees rijbewijs, afgegeven ter inwisseling van een buitenlands rijbewijs afgegeven door een Staat waarvan de rijbewijzen niet erkend zijn overeenkomstig artikel 23, § 2, 1°, van de wet, komt niet in aanmerking voor de toepassing van deze bepaling;]3
  3° (...) <KB 2007-05-04/35, art. 63, 1°, 019; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  4° [2 geslaagd zijn voor de theoretische en praktische proeven georganiseerd na de opleiding bedoeld in artikel 4, 6° en 9°, geldig voor de voertuigcategorie waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd.]2
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 23, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/03, art. 2, 042; Inwerkingtreding : 02-12-2013>
  (3)<KB 2019-01-11/16, art. 5, 059; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

  Art. 28.De kandidaat voor het rijbewijs is vrijgesteld van het theoretische examen, indien hij aan een van de volgende voorwaarden voldoet :
  1° (houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie [1 ...]1 :
  a) B, C1, C, D1 of D om een rijbewijs geldig voor respectievelijk de categorie of de subcategorie B+E, C1+E, C+E, D1+E of D+E te verkrijgen;
  b) C1 of D1 om een rijbewijs geldig voor respectievelijk de categorie C of D te verkrijgen;) <KB 2002-09-05/35, art. 12, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2003>
  [1 c) A1 of A2 sinds ten minste twee jaar afgegeven om een rijbewijs geldig voor respectievelijk de categorie A2 of A te verkrijgen;]1
  2° geslaagd zijn voor het theoretische examen opgelegd krachtens artikel 38 van de wet en geldig voor dezelfde categorie [1 ...]1 van voertuigen als deze waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd. De kandidaat geniet slechts van deze vrijstelling als hij een getuigschrift van theoretisch onderricht voorlegt, afgegeven door een rijschool.
  (3° houder zijn van een rijgetuigschrift voor landbouwtractor, bedoeld in bijlage 12, met het oog op het bekomen van een rijbewijs geldig voor de categorie G.) <KB 2006-09-01/33, art. 12, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 24, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 29.De kandidaat voor het rijbewijs is vrijgesteld van het praktische examen wanneer hij voldoet aan een van de volgende voorwaarden :
  1° (...) <KB 2007-05-04/35, art. 63, 2°, 019; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  2° geslaagd zijn voor het praktische examen opgelegd krachtens artikel 38 van de wet, geldig voor dezelfde categorie [1 ...]1 van voertuigen als deze waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd. De kandidaat kan maar genieten van deze vrijstelling als hij een getuigschrift van praktisch onderricht voorlegt afgegeven door een rijschool.
  (De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B volgt daarenboven een scholing van ten minste drie maanden op basis van een voorlopige rijbewijs, bedoeld in het koninklijk besluit van 610 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B.) <KB 2006-07-10/30, art. 21, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  3° (...) <KB 2007-05-04/35, art. 63, 3°, 019; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 25, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 30. Elke vrijstelling van het theoretische examen en van het praktische examen wordt op de aanvraag om een rijbewijs, op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs (...) vermeld door de overheid bedoeld in het artikel 7. <KB 2006-07-10/30, art. 22, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>

  Afdeling IV. - Theoretisch examen

  Art. 31. Het theoretische examen bepaald in de artikelen 23, § 1, 4° en 38 van de wet (...) heeft betrekking op de stof die in lage 4 wordt opgesomd. <KB 2006-09-01/33, art. 13, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  Het wordt afgelegd in de vorm van een audiovisueel examen.
  Het theoretische examen wordt beoordeeld en verbeterd zoals aangeduid in bijlage 4.
  De inschrijving voor het theoretische examen gebeurt volgens de regels en op de wijze goedgekeurd door de Minister of zijn gemachtigde.

  Art. 31_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA: artikel 33, tweede tot vierde lid, opgeheven voor zover ze van toepassing zijn op het examen of de scholing bedoeld in artikel 23, § 1, 4°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en op motorvoertuigen van categorie B.]<BESL 2018-03-29/04, art. 8.3, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
   Het theoretische examen bepaald in de artikelen 23, § 1, 4° en 38 van de wet (...) heeft betrekking op de stof die in lage 4 wordt opgesomd. <KB 2006-09-01/33, art. 13, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  Het wordt afgelegd in de vorm van een audiovisueel examen.
  Het theoretische examen wordt beoordeeld en verbeterd zoals aangeduid in bijlage 4.
  De inschrijving voor het theoretische examen gebeurt volgens de regels en op de wijze goedgekeurd door de Minister of zijn gemachtigde.

  

  Art. 31_WAALS_GEWEST.
   Het theoretische examen bepaald in de artikelen 23, § 1, 4° en 38 van de wet (...) heeft betrekking op de stof die in lage 4 wordt opgesomd. <KB 2006-09-01/33, art. 13, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  Het wordt afgelegd in de vorm van een audiovisueel examen.
  Het theoretische examen wordt beoordeeld en verbeterd zoals aangeduid in bijlage 4.
  De inschrijving voor het theoretische examen gebeurt volgens de regels en op de wijze goedgekeurd door de [1 Waalse Minister]1 of zijn gemachtigde.

  ----------
  (1)<BWG 2017-07-20/16, art. 8, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 31_VLAAMS_GEWEST.
   Het theoretische examen bepaald in de artikelen 23, § 1, 4° en 38 van de wet (...) heeft betrekking op de stof die in lage 4 wordt opgesomd. <KB 2006-09-01/33, art. 13, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  Het wordt afgelegd in de vorm van een audiovisueel examen.
  Het theoretische examen wordt beoordeeld en verbeterd zoals aangeduid in bijlage 4.
  De inschrijving voor het theoretische examen gebeurt volgens de regels en op de wijze goedgekeurd door de [1 Vlaamse minister]1 of zijn gemachtigde.

  ----------
  (1)<BVR 2015-07-10/11, art. 98, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 32.§ 1. De minimumleeftijd om deel te nemen aan het theoretische examen is vastgesteld op drie maanden vóór de leeftijd bepaald in artikel 6, 1°, h).
  De leeftijd is evenwel vastgesteld op :
  (- 17 jaar voor het examen voor het verkrijgen van het voorlopige rijbewijs B, bedoeld in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B;) <KB 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  - 17 jaar voor het examen, afgelegd door de kandidaten die de opleiding volgen bedoeld in artikel 4, 7°.
  (- 3 maanden voor de leeftijd van 16 jaar voor het examen voor het verkrijgen van het rijbewijs geldig voor de [3 categorie G of voor categorie AM]3.) <KB 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 2. Om aan het examen deel te nemen, legt de kandidaat een van de documenten voor die opgesomd zijn in artikel 3, § 1.
  (Tweede lid opgeheven) <KB 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  § 3. De kandidaat die, noch het Frans, noch het Nederlands, noch het Duits machtig is, mag het theoretische examen afleggen, bijgestaan door een tolk die onder de beėdigde vertalers wordt gekozen door het examencentrum en door dit laatste wordt vergoed.
  Deze examens mogen derwijze georganiseerd worden dat meerdere kandidaten die eenzelfde taal of idioom spreken en verstaan, kunnen samengebracht worden; het examen mag niet meer dan twee maanden na de inschrijving plaatshebben.
  (Derde lid opgeheven). <AR 2008-10-31/30, art. 1, 023; Inwerkingtreding : 15-11-2008>
  § 4. De kandidaat schikt zich naar de aanwijzingen die hem tijdens het examen worden gegeven.
  De kandidaat die door woorden of anderszins de orde verstoort, die betrapt wordt op bedrog of op poging tot bedrog, mislukt en wordt terstond uit de zaal verwijderd.
  § 5. De kandidaten waarvan het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen, op hun verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting waarvan de nadere regels goedgekeurd zijn door de Minister of zijn gemachtigde.
  De betrokkene levert het bewijs dat hij zich in een van deze gevallen bevindt door het overleggen van, inzonderheid, een getuigschrift of attest van een [1 centrum voor leerlingenbegeleiding]1 , een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriėntering.
  De kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor het theoretische examen kunnen eveneens, op hun verzoek, dit examen in een speciale zitting afleggen.
  § 6. [4 Na twee opeenvolgende niet geslaagde theoretische examens, mag de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie B slechts een nieuwe theoretisch examen afleggen op vertoon van een getuigschrift van theoretisch onderricht afgegeven door een rijschool.
   De in het eerste lid voorgeschreven verplichting is niet van toepassing op :
   1° de kandidaten die een attest van een keel-, neus- en oorarts voorleggen waarin bevestigd wordt dat ze een zodanige gehoorhandicap hebben dat ze het onderricht bedoeld in het eerste lid niet in normale omstandigheden kunnen volgen;
   2° de kandidaten bedoeld in paragraaf 5.]4
  § 7. De examinator of de aangestelde van de instelling bevestigt het slagen voor het theoretische examen op de aanvraag om een rijbewijs, op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs (...). <KB 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [2 Tweede lid opgeheven.]2
  (Derde lid opgeheven.) <KB 2006-09-01/33, art. 14, 11°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  ----------
  (1)<KB 2010-09-10/01, art. 3, 029; Inwerkingtreding : 15-09-2010>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 26, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 22, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<KB 2013-12-04/05, art. 12, 044; Inwerkingtreding : 03-02-2014>

  Art. 32_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA: artikel 32, § 1, § 2, § 7 opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.]<BESL 2018-03-29/04, art. 8.6, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
   § 1. De minimumleeftijd om deel te nemen aan het theoretische examen is vastgesteld op drie maanden vóór de leeftijd bepaald in artikel 6, 1°, h).
  De leeftijd is evenwel vastgesteld op :
  (- 17 jaar voor het examen voor het verkrijgen van het voorlopige rijbewijs B, bedoeld in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B;) <KB 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  - 17 jaar voor het examen, afgelegd door de kandidaten die de opleiding volgen bedoeld in artikel 4, 7°.
  (- 3 maanden voor de leeftijd van 16 jaar voor het examen voor het verkrijgen van het rijbewijs geldig voor de [3 categorie G of voor categorie AM]3.) <KB 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 2. Om aan het examen deel te nemen, legt de kandidaat een van de documenten voor die opgesomd zijn in artikel 3, § 1.
  (Tweede lid opgeheven) <KB 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  § 3. [5 ...]5
  § 4. [5 ...]5
  § 5. [5 ...]5
  § 6. [5 ...]5
  § 7. De examinator of de aangestelde van de instelling bevestigt het slagen voor het theoretische examen op de aanvraag om een rijbewijs, op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs (...). <KB 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [2 Tweede lid opgeheven.]2
  (Derde lid opgeheven.) <KB 2006-09-01/33, art. 14, 11°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  
----------
  (1)<KB 2010-09-10/01, art. 3, 029; Inwerkingtreding : 15-09-2010>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 26, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 22, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<KB 2013-12-04/05, art. 12, 044; Inwerkingtreding : 03-02-2014>
  (5)<BESL 2018-03-29/04, art. 8.1, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>

  Art. 32_WAALS_GEWEST.
   § 1. De minimumleeftijd om deel te nemen aan het theoretische examen is vastgesteld op drie maanden vóór de leeftijd bepaald in artikel 6, 1°, h).
  De leeftijd is evenwel vastgesteld op :
  (- 17 jaar voor het examen voor het verkrijgen van het voorlopige rijbewijs B, bedoeld in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B;) <KB 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  - 17 jaar voor het examen, afgelegd door de kandidaten die de opleiding volgen bedoeld in artikel 4, 7°.
  (- 3 maanden voor de leeftijd van 16 jaar voor het examen voor het verkrijgen van het rijbewijs geldig voor de [3 categorie G of voor categorie AM]3.) <KB 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 2. Om aan het examen deel te nemen, legt de kandidaat een van de documenten voor die opgesomd zijn in artikel 3, § 1.
  (Tweede lid opgeheven) <KB 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  § 3. [6 De kandidaat, die de Franse taal of de Duitse taal niet machtig is, kan het theoretisch examen in het Nederlands of het Engels afleggen, bijgestaan door een tolk die onder de beėdigde vertalers wordt gekozen door het examencentrum en door de kandidaat betaald wordt.
   De kandidaten met een gehoorhandicap, namelijk dove of slechthorende kandidaten, kunnen zich laten bijstaan door een door het examencentrum aangewezen beėdigd doventolk. De tolk wordt door de kandidaat vergoed en mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool of op welke wijze ook professioneel rijonderricht geven.]6
  Deze examens mogen derwijze georganiseerd worden dat meerdere kandidaten die eenzelfde taal [5 ...]5 spreken en verstaan, kunnen samengebracht worden; het examen mag niet meer dan twee maanden na de inschrijving plaatshebben.
  (Derde lid opgeheven). <AR 2008-10-31/30, art. 1, 023; Inwerkingtreding : 15-11-2008>
  § 4. De kandidaat schikt zich naar de aanwijzingen die hem tijdens het examen worden gegeven.
  [6 Wanneer de examinator een onregelmatigheid vaststelt van de kandidaat voor het rijbewijs, schorst hij zijn evaluatie, in voorkomend geval, na een voorlopige inhouding van de elementen die onregelmatig in het bezit zijn van de kandidaat. De kandidaat wordt op de hoogte gebracht van de relevante feitelijke gegevens en van de stukken tot vastlegging van de onregelmatigheid die werd vastgesteld. De kandidaat als hij meerderjarig is, wordt onmiddellijk gehoord over zijn toelichting en verdedigingsmiddelen wat betreft de onregelmatigheid die hem wordt verweten. Als de kandidaat minderjarig is, is één van zijn ouders of de persoon bekleed met het ouderlijk gezag aanwezig tijdens het verhoor. Na het verhoor, wordt een proces-verbaal van verhoor in twee exemplaren opgesteld dat door de examinator en de kandidaat en in voorkomend geval door de ouders of voogden moet worden ondertekend. Eén van de twee exemplaren wordt afgegeven aan de kandidaat of in voorkomend geval aan de ouders of de voogden van de kandidaat; het ander exemplaar wordt door het examencentrum bewaard. De examinator maakt gewag van de feiten en middelen en beslist of er al dan niet een onregelmatigheid was. Als er een onregelmatigheid geweest is, zakt de kandidaat voor het theoretisch examen en wordt hij uitgesloten tijdens de twaalf volgende maanden vooraleer hij de test opnieuw kan afleggen. De examinator deelt aan de kandidaat de beslissing mee die tegen hem genomen is, alsook de motiveringen dit tot de aanneming ervan hebben geleid. De kandidaat kan een beroep indienen bij de beroepscommissie bedoeld in artikel 47.]6
  § 5. De kandidaten waarvan het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen, op hun verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting waarvan de nadere regels goedgekeurd zijn door de [5 Waalse Minister]5 of zijn gemachtigde.
  De betrokkene levert het bewijs dat hij zich in een van deze gevallen bevindt door het overleggen van, inzonderheid, een getuigschrift of attest van een [1 centrum voor leerlingenbegeleiding]1 , [6 ...]6 een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriėntering [6 waarvan het model door de Waalse minister of diens afgevaardigde wordt bepaald. Het getuigschrift of attest kan evenwel door andere instellingen afgeleverd worden die door de Waalse Minister aangewezen zijn.]6
  [6 ...]6
  § 6. [4 Na twee opeenvolgende niet geslaagde theoretische examens, [6 volgt de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie B twaalf uur theoretische opleiding in een erkende rijschool vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het examen.]6
   De in het eerste lid voorgeschreven verplichting is niet van toepassing op :
   1° de kandidaten die een attest van een keel-, neus- en oorarts voorleggen waarin bevestigd wordt dat ze een zodanige gehoorhandicap hebben dat ze het onderricht bedoeld in het eerste lid niet in normale omstandigheden kunnen volgen;
   2° de kandidaten bedoeld in paragraaf 5.]4
  § 7. De examinator of de aangestelde van de instelling bevestigt het slagen voor het theoretische examen op de aanvraag om een rijbewijs, op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs (...). <KB 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [2 Tweede lid opgeheven.]2
  (Derde lid opgeheven.) <KB 2006-09-01/33, art. 14, 11°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  
----------
  (1)<KB 2010-09-10/01, art. 3, 029; Inwerkingtreding : 15-09-2010>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 26, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 22, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<KB 2013-12-04/05, art. 12, 044; Inwerkingtreding : 03-02-2014>
  (5)<BWG 2017-07-20/16, art. 9, 053; Inwerkingtreding : 01-10-2018>
  (6)<BWG 2018-05-24/23, art. 8, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 32_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. De minimumleeftijd om deel te nemen aan het theoretische examen is vastgesteld op drie maanden vóór de leeftijd bepaald in artikel 6, 1°, h).
  De leeftijd is evenwel vastgesteld op :
  (- 17 jaar voor het examen voor het verkrijgen van het voorlopige rijbewijs B, bedoeld in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B;) <KB 2006-07-10/30, art. 23, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  - 17 jaar voor het examen, afgelegd door de kandidaten die de opleiding volgen bedoeld in artikel 4, 7°.
  (- 3 maanden voor de leeftijd van 16 jaar voor het examen voor het verkrijgen van het rijbewijs geldig voor de [3 categorie G of voor categorie AM]3.) <KB 2006-09-01/33, art. 14, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 2. Om aan het examen deel te nemen, legt de kandidaat een van de documenten voor die opgesomd zijn in artikel 3, § 1.
  (Tweede lid opgeheven) <KB 2006-07-10/30, art. 23, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  § 3. [6 Een kandidaat die het Nederlands niet machtig is, mag het theoretisch examen afleggen, bijgestaan door een tolk voor de talen Frans, Duits of Engels die onder de beėdigde vertalers wordt gekozen door het examencentrum. De tolk wordt in alle gevallen door de kandidaat vergoed en mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool of op welke wijze ook professioneel rijonderricht geven.
   Kandidaten met een gehoorhandicap, namelijk dove of slechthorende kandidaten, kunnen zich laten bijstaan door een door het examencentrum aangewezen beėdigd doventolk. Onverminderd de eventuele toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wordt de tolk door de kandidaat vergoed. De tolk mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool of op welke wijze ook professioneel rijonderricht geven.]6
  Deze examens mogen derwijze georganiseerd worden dat meerdere kandidaten die eenzelfde taal of idioom spreken en verstaan, kunnen samengebracht worden; het examen mag niet meer dan twee maanden na de inschrijving plaatshebben.
  (Derde lid opgeheven). <AR 2008-10-31/30, art. 1, 023; Inwerkingtreding : 15-11-2008>
  § 4. De kandidaat schikt zich naar de aanwijzingen die hem tijdens het examen worden gegeven.
  De kandidaat die door woorden of anderszins de orde verstoort, die betrapt wordt op bedrog of op poging tot bedrog, mislukt en wordt terstond uit de zaal verwijderd.
  § 5. De kandidaten waarvan het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen, op hun verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting waarvan de nadere regels goedgekeurd zijn door de [5 Vlaamse minister]5 of zijn gemachtigde.
  De betrokkene levert het bewijs dat hij zich in een van deze gevallen bevindt door het overleggen van, inzonderheid, een getuigschrift of attest van een [1 centrum voor leerlingenbegeleiding]1 , een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriėntering.
  De kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor het theoretische examen kunnen eveneens, op hun verzoek, dit examen in een speciale zitting afleggen.
  § 6. [4 Na twee opeenvolgende niet geslaagde theoretische examens, mag de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie B slechts een nieuwe theoretisch examen afleggen op vertoon van een getuigschrift van theoretisch onderricht afgegeven door een rijschool.
   De in het eerste lid voorgeschreven verplichting is niet van toepassing op :
   1° de kandidaten die een attest van een keel-, neus- en oorarts voorleggen waarin bevestigd wordt dat ze een zodanige gehoorhandicap hebben dat ze het onderricht bedoeld in het eerste lid niet in normale omstandigheden kunnen volgen;
   2° de kandidaten bedoeld in paragraaf 5.]4
  § 7. De examinator of de aangestelde van de instelling bevestigt het slagen voor het theoretische examen op de aanvraag om een rijbewijs, op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs (...). <KB 2006-07-10/30, art. 23, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [2 Tweede lid opgeheven.]2
  (Derde lid opgeheven.) <KB 2006-09-01/33, art. 14, 11°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  
----------
  (1)<KB 2010-09-10/01, art. 3, 029; Inwerkingtreding : 15-09-2010>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 26, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 22, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<KB 2013-12-04/05, art. 12, 044; Inwerkingtreding : 03-02-2014>
  (5)<BVR 2015-07-10/11, art. 99, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>
  (6)<BVR 2017-01-20/22, art. 2, 051; Inwerkingtreding : 01-03-2017>

  Afdeling V. - Praktisch examen

  Art. 33.(Het in artikel 23, § 1, 2° en 38 van de wet bepaalde praktische examen bestaat uit de in bijlage 5 opgesomde proeven.) <KB 2004-07-15/34, art. 7, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  Het examen wordt afgelegd met een voertuig van de categorie [1 ...]1 waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd.
  (Het examen wordt beoordeeld op de in bijlage 5 aangeduide wijze.) <KB 2004-07-15/34, art. 7, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  De inschrijving voor het praktische examen gebeurt volgens de regels en op de wijze goedgekeurd door de Minister of zijn gemachtigde.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 27, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 33_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA : artikel 33, tweede tot vierde lid, opgeheven voor zover ze van toepassing zijn op het examen of de scholing bedoeld in artikel 23, § 1, 2°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.] <BESL 2018-03-29/04, art. 8.4, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
   (Het in artikel 23, § 1, 2° en 38 van de wet bepaalde praktische examen bestaat uit de in bijlage 5 opgesomde proeven.) <KB 2004-07-15/34, art. 7, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  Het examen wordt afgelegd met een voertuig van de categorie [1 ...]1 waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd.
  (Het examen wordt beoordeeld op de in bijlage 5 aangeduide wijze.) <KB 2004-07-15/34, art. 7, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  De inschrijving voor het praktische examen gebeurt volgens de regels en op de wijze goedgekeurd door de Minister of zijn gemachtigde.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 27, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  

  Art. 33_WAALS_GEWEST.
   (Het in artikel 23, § 1, 2° en 38 van de wet bepaalde praktische examen bestaat uit de in bijlage 5 opgesomde proeven.) <KB 2004-07-15/34, art. 7, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  Het examen wordt afgelegd met een voertuig van de categorie [1 ...]1 waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd.
  (Het examen wordt beoordeeld op de in bijlage 5 aangeduide wijze.) <KB 2004-07-15/34, art. 7, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  De inschrijving voor het praktische examen gebeurt volgens de regels en op de wijze goedgekeurd door de [2 Waalse Minister]2 of zijn gemachtigde.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 27, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<BWG 2017-07-20/16, art. 10, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 33_VLAAMS_GEWEST.
   (Het in artikel 23, § 1, 2° en 38 van de wet bepaalde praktische examen bestaat uit de in bijlage 5 opgesomde proeven.) <KB 2004-07-15/34, art. 7, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  Het examen wordt afgelegd met een voertuig van de categorie [1 ...]1 waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd.
  (Het examen wordt beoordeeld op de in bijlage 5 aangeduide wijze.) <KB 2004-07-15/34, art. 7, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  De inschrijving voor het praktische examen gebeurt volgens de regels en op de wijze goedgekeurd door de [2 Vlaamse minister]2 of zijn gemachtigde.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 27, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<BVR 2015-07-10/11, art. 100, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 34. Om toegelaten te worden tot het praktische examen moet de kandidaat sinds minder dan drie jaar geslaagd zijn voor het theoretische examen of ervan vrijgesteld zijn krachtens artikel 28.
  (Het praktisch examen kan op zijn vroegst één maand na de afgifte van het voorlopige rijbewijs model 3 plaatsvinden.) <KB 2006-07-10/30, art. 24, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>

  Art. 34_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA : artikel34, opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.] <BESL 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
   Om toegelaten te worden tot het praktische examen moet de kandidaat sinds minder dan drie jaar geslaagd zijn voor het theoretische examen of ervan vrijgesteld zijn krachtens artikel 28.
  (Het praktisch examen kan op zijn vroegst één maand na de afgifte van het voorlopige rijbewijs model 3 plaatsvinden.) <KB 2006-07-10/30, art. 24, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  

  

  Art. 35.Om toegelaten te worden tot het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de (categorie [1 AM]1 [2 , A1, A2[3 ...]3]2 B, B+E of G), legt de kandidaat voor : <KB 2006-09-01/33, art. 15, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  1° één der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
  2° een van de hierna opgesomde documenten :
  a) (de aanvraag om een rijbewijs waarop het attest van slagen voor of vrijstelling van het theoretische examen is aangebracht indien het gaat over een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [1 AM]1 [2 , A1, A2[3 ...]3]2 B+E of G.
  De kandidaat legt bovendien hetzij een getuigschrift van praktisch onderricht afgegeven door een rijschool, hetzij het Europees rijbewijs of het buitenlands rijbewijs waarvan hij houder is, voor. Die bepaling is niet van toepassing op de kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie G.
  De aanvraag omvat de verklaring voorgeschreven in artikel 41, § 1 of is vergezeld van, naargelang het geval, één of twee van de attesten voorgeschreven in artikel 41, § 2 en § 3 of in artikel 45, tweede lid.) <KB 2007-08-24/31, art. 6, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  b) (het nog geldige voorlopige rijbewijs. Het voorlopige rijbewijs is, in voorkomend geval, [4 vergezeld van een bewijs]4 dat de lesuren voorgeschreven na twee mislukkingen gevolgd zijn.) <KB 2006-07-10/30, art. 25, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  c) [2 het rijbewijs geldig voor categorie A1 of A2 afgegeven sinds minstens twee jaar en een getuigschrift van onderricht afgegeven door een rijschool, indien het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor respectievelijk categorie A2 of A.]2
  d) [5 ...]5
  3° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
  4° behalve wanneer het gaat om een voertuig van de categorie [1 AM]1, het inschrijvingsbewijs van het voertuig en het groene keuringsbewijs van het voertuig als dat onderworpen is aan de technische controle en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;
  5° in voorkomend geval, de documenten voorgeschreven in 3° en 4° voor het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4;
  6° het gelijkvormigheidsattest voor het voertuig van de categorie [1 AM]1;
  7° het Belgische of Europese rijbewijs, geldig voor de categorie B of voor een gelijkwaardige categorie, indien het een kandidaat betreft voor een rijbewijs geldig voor de categorie B+E;
  8° in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktische examen plaats heeft of van de bestuurder van het voertuig van de categorie B, bedoeld in het artikel 39, § 4, alsook het document bedoeld in artikel 3, § 1 waarvan de begeleider of de bestuurder houder is.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 28, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 23, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<KB 2013-04-03/13, art. 2, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (5)<KB 2013-11-15/03, art. 3, 042; Inwerkingtreding : 02-12-2013>

  Art. 35_WAALS_GEWEST.
   Om toegelaten te worden tot het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de (categorie [1 AM]1 [2 , A1, A2[3 ...]3]2 B, B+E of G), legt de kandidaat voor : <KB 2006-09-01/33, art. 15, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  1° één der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
  2° een van de hierna opgesomde documenten :
  a) (de aanvraag om een rijbewijs waarop het attest van slagen voor of vrijstelling van het theoretische examen is aangebracht indien het gaat over een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [1 AM]1 [2 , A1, A2[3 ...]3]2 B+E of G.
  De kandidaat legt bovendien hetzij een getuigschrift van praktisch onderricht afgegeven door een rijschool, hetzij het Europees rijbewijs of het buitenlands rijbewijs waarvan hij houder is, voor. Die bepaling is niet van toepassing op de kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie G.
  De aanvraag omvat de verklaring voorgeschreven in artikel 41, § 1 of is vergezeld van, naargelang het geval, één of twee van de attesten voorgeschreven in artikel 41, § 2 en § 3 of in artikel 45, tweede lid.) <KB 2007-08-24/31, art. 6, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  b) (het nog geldige voorlopige rijbewijs. [6 Als de kandidaat twee keer op een rij niet geslaagd is voor het praktisch examen, wordt het voorlopige rijbewijs vergezeld van een bewijs dat de lesuren voorgeschreven na elke tweede opeenvolgende mislukking gevolgd zijn.]6
  c) [2 het rijbewijs geldig voor categorie A1 of A2 afgegeven sinds minstens twee jaar en een getuigschrift van onderricht afgegeven door een rijschool, indien het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor respectievelijk categorie A2 of A.]2
  d) [5 ...]5
  3° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
  4° behalve wanneer het gaat om een voertuig van de categorie [1 AM]1, het inschrijvingsbewijs van het voertuig en het groene keuringsbewijs van het voertuig als dat onderworpen is aan de technische controle en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;
  5° in voorkomend geval, de documenten voorgeschreven in 3° en 4° voor het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4;
  6° het gelijkvormigheidsattest voor het voertuig van de categorie [1 AM]1;
  7° het Belgische of Europese rijbewijs, geldig voor de categorie B of voor een gelijkwaardige categorie, indien het een kandidaat betreft voor een rijbewijs geldig voor de categorie B+E;
  8° in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktische examen plaats heeft of van de bestuurder van het voertuig van de categorie B, bedoeld in het artikel 39, § 4, alsook het document bedoeld in artikel 3, § 1 waarvan de begeleider of de bestuurder houder is.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 28, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 23, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<KB 2013-04-03/13, art. 2, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (5)<KB 2013-11-15/03, art. 3, 042; Inwerkingtreding : 02-12-2013>
  (6)<BWG 2018-05-24/23, art. 9, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 35/1.[1 Om toegelaten te worden tot de proef op een terrein buiten het verkeer van het praktisch examen voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A, legt de kandidaat voor :
   1° één der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
   2° één van de hierna opgesomde documenten :
   a) het getuigschrift van praktisch onderricht afgegeven door een rijschool dat bewijst dat de kandidaat de opleiding bedoeld in artikel 15, tweede lid, 4° /1, gevolgd heeft;
   b) het Europees rijbewijs of het buitenlands rijbewijs waarvan hij houder is;
   c) [2 ...]2
   d) als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A of A2 die houder is van een rijbewijs geldig voor respectievelijk de categorie A2 of A1, afgegeven sinds ten minste twee jaar :
   - als deze kandidaat, houder van een rijbewijs voor de categorie A2 of A1 waarop de code 78 voorkomt, een rijbewijs geldig voor respectievelijk de categorie A of A2 zonder de vermelding van deze code wenst te bekomen, het getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool, dat bewijst dat hij de opleiding bedoeld in artikel 15, tweede lid, 3°, a), gevolgd heeft;
   - in de andere gevallen, het getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool, dat bewijst dat de kandidaat de opleiding bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, c), gevolgd heeft;
   3° het nog geldige attest van slagen voor of vrijstelling van het theoretisch examen; en de verklaring voorgeschreven in artikel 41, § 1 of, naargelang het geval, een of twee van de attesten voorgeschreven in de artikelen 41, § 2 en § 3 of in artikel 45, tweede lid;
   4° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
   5° het inschrijvingsbewijs van het voertuig en het groene keuringsbewijs van het voertuig als dat onderworpen is aan de technische controle;
   6° als de kandidaat al minstens tweemaal niet geslaagd is voor de proef buiten het verkeer van het praktisch examen, het bewijs dat de kandidaat de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 1°, c), heeft gevolgd na de tweede mislukking.
   Om te worden toegelaten tot de proef op de openbare weg voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A, legt de kandidaat voor :
   1° één der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
   2° één van de hierna opgesomde documenten :
   a) het getuigschrift van praktisch onderricht afgegeven door een rijschool dat bewijst dat de kandidaat de opleiding bedoeld in artikel 15, tweede lid, 1° /2, gevolgd heeft;
   b) het Europees rijbewijs of het buitenlands rijbewijs waarvan hij houder is;
   c) het nog geldige voorlopig rijbewijs;
   d) [2 ...]2
   e) als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A of A2 die houder is van een rijbewijs geldig voor respectievelijk de categorie A2 of A1, afgegeven sinds ten minste twee jaar :
   - als deze kandidaat, houder van een rijbewijs voor de categorie A2 of A1 waarop de code 78 voorkomt, een rijbewijs geldig voor respectievelijk de categorie A of A2 zonder de vermelding van deze code wenst te bekomen, het getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool, dat bewijst dat hij de opleiding bedoeld in artikel 15, tweede lid, 3°, a), gevolgd heeft;
   - in de andere gevallen, het getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool, dat bewijst dat de kandidaat de opleiding bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, c), gevolgd heeft;
   3° de aanvraag om een rijbewijs waarop het nog geldige attest van slagen voor of vrijstelling van het theoretisch examen is aangebracht en het nog geldige attest van slagen voor de proef buiten het verkeer bedoeld in het eerste lid. De aanvraag omvat de verklaring voorgeschreven in artikel 41, § 1 of is vergezeld van, naargelang het geval, een of twee van de attesten voorgeschreven in de artikelen 41, § 2 en § 3 of in artikel 45, tweede lid;
   4° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
   5° het inschrijvingsbewijs van het voertuig en het groene keuringsbewijs van het voertuig als dat onderworpen is aan de technische controle;
   6° de documenten voorgeschreven in 4° en 5° voor het voertuig van de categorie B, A2 of A, bedoeld in artikel 39, § 4;
   7° als de kandidaat al minstens tweemaal niet geslaagd is voor de proef op de openbare weg van het praktisch examen, het bewijs dat de kandidaat de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 1°, g), heeft gevolgd na de tweede mislukking.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2013-01-08/01, art. 2, 038; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/03, art. 4, 042; Inwerkingtreding : 02-12-2013>

  Art. 35/1_WAALS_GEWEST.
   [1 Om toegelaten te worden tot de proef op een terrein buiten het verkeer van het praktisch examen voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A, legt de kandidaat voor :
   1° één der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
   2° één van de hierna opgesomde documenten :
   a) het getuigschrift van praktisch onderricht afgegeven door een rijschool dat bewijst dat de kandidaat de opleiding bedoeld in artikel 15, tweede lid, 4° /1, gevolgd heeft;
   b) het Europees rijbewijs of het buitenlands rijbewijs waarvan hij houder is;
   c) [2 ...]2
   d) als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A of A2 die houder is van een rijbewijs geldig voor respectievelijk de categorie A2 of A1, afgegeven sinds ten minste twee jaar :
   - als deze kandidaat, houder van een rijbewijs voor de categorie A2 of A1 waarop de code 78 voorkomt, een rijbewijs geldig voor respectievelijk de categorie A of A2 zonder de vermelding van deze code wenst te bekomen, het getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool, dat bewijst dat hij de opleiding bedoeld in artikel 15, tweede lid, 3°, a), gevolgd heeft;
   - in de andere gevallen, het getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool, dat bewijst dat de kandidaat de opleiding bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, c), gevolgd heeft;
   3° het nog geldige attest van slagen voor of vrijstelling van het theoretisch examen; en de verklaring voorgeschreven in artikel 41, § 1 of, naargelang het geval, een of twee van de attesten voorgeschreven in de artikelen 41, § 2 en § 3 of in artikel 45, tweede lid;
   4° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
   5° het inschrijvingsbewijs van het voertuig en het groene keuringsbewijs van het voertuig als dat onderworpen is aan de technische controle;
   6° [3 als de kandidaat twee keer op een rij niet geslaagd is voor de proef buiten het verkeer van het praktisch examen, het bewijs dat de kandidaat de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 1°, c), heeft gevolgd na elke tweede opeenvolgende mislukking.]3
   Om te worden toegelaten tot de proef op de openbare weg voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A, legt de kandidaat voor :
   1° één der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
   2° één van de hierna opgesomde documenten :
   a) het getuigschrift van praktisch onderricht afgegeven door een rijschool dat bewijst dat de kandidaat de opleiding bedoeld in artikel 15, tweede lid, 1° /2, gevolgd heeft;
   b) het Europees rijbewijs of het buitenlands rijbewijs waarvan hij houder is;
   c) het nog geldige voorlopig rijbewijs;
   d) [2 ...]2
   e) als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A of A2 die houder is van een rijbewijs geldig voor respectievelijk de categorie A2 of A1, afgegeven sinds ten minste twee jaar :
   - als deze kandidaat, houder van een rijbewijs voor de categorie A2 of A1 waarop de code 78 voorkomt, een rijbewijs geldig voor respectievelijk de categorie A of A2 zonder de vermelding van deze code wenst te bekomen, het getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool, dat bewijst dat hij de opleiding bedoeld in artikel 15, tweede lid, 3°, a), gevolgd heeft;
   - in de andere gevallen, het getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool, dat bewijst dat de kandidaat de opleiding bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, c), gevolgd heeft;
   3° de aanvraag om een rijbewijs waarop het nog geldige attest van slagen voor of vrijstelling van het theoretisch examen is aangebracht en het nog geldige attest van slagen voor de proef buiten het verkeer bedoeld in het eerste lid. De aanvraag omvat de verklaring voorgeschreven in artikel 41, § 1 of is vergezeld van, naargelang het geval, een of twee van de attesten voorgeschreven in de artikelen 41, § 2 en § 3 of in artikel 45, tweede lid;
   4° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
   5° het inschrijvingsbewijs van het voertuig en het groene keuringsbewijs van het voertuig als dat onderworpen is aan de technische controle;
   6° de documenten voorgeschreven in 4° en 5° voor het voertuig van de categorie B, A2 of A, bedoeld in artikel 39, § 4;
   7° [3 als de kandidaat twee keer op een rij niet geslaagd is voor de proef op de openbare weg van het praktisch examen, het bewijs dat de kandidaat de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 1°, g), heeft gevolgd na elke tweede opeenvolgende mislukking.]3]1
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2013-01-08/01, art. 2, 038; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/03, art. 4, 042; Inwerkingtreding : 02-12-2013>
  (3)<BWG 2018-05-24/23, art. 10, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 36.Om toegelaten te worden tot het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]1, D1 of D1+E legt de kandidaat voor :
  1° een der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
  2° (het Belgische of Europese rijbewijs, geldig voor ten minste de categorie B of voor een gelijkwaardige categorie. De kandidaat voor het rijbewijs, geldig voor de categorie [1 C1+E, C+E, D1+E of D+E ]1 legt het Belgische of Europese rijbewijs voor, geldig voor het besturen van het trekkende voertuig, behalve als het gaat over een in artikel 4, 15° bedoelde kandidaat.) <KB 2004-03-22/35, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 11-05-2004>
  Het rijbewijs mag evenwel vervangen worden door een attest afgegeven door de griffier van de rechtbank waar het rijbewijs bewaard wordt in toepassing van artikel 69;
  3° een van de hierna opgesomde documenten :
  a) de aanvraag om een rijbewijs waarop het attest van slagen voor of de vrijstelling van het theoretische examen is aangebracht.
  In dit geval legt de kandidaat een getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool voor of het Europese rijbewijs of het buitenlandse rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, waarvan hij houder is.
  De aanvraag is vergezeld van het attest voorgeschreven in artikel 44, § 5, behalve als de kandidaat houder is van een geldig rijbewijs waarvoor voor het behalen ervan dit attest reeds voorgelegd werd;
  b) het nog geldige voorlopige rijbewijs.
  Het voorlopige rijbewijs is, in voorkomend geval, [2 vergezeld van een getuigschrift van onderricht dat bewijst]2 dat de lesuren, voorgeschreven in artikel 15, tweede lid, 2°, a), gevolgd zijn;
  c) (een attest waarin bevestigd wordt dat de kandidaat de in artikel [1 4, 4°, 5° [3 ...]3 , 7°, 8° [3 ...]3 of 15° ]1 bedoelde opleiding gevolgd heeft;) <KB 2004-03-22/35, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 11-05-2004>
  4° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
  5° het inschrijvingsbewijs van het voertuig en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;
  6° het groene keuringsbewijs van het voertuig, als dit onderworpen is aan de technische controle en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;
  7° in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktische examen wordt afgelegd alsook het document bedoeld in artikel 3, § 1 waarvan de begeleider houder is.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 29, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-04-03/13, art. 3, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/03, art. 5, 042; Inwerkingtreding : 02-12-2013>

  Art. 36_WAALS_GEWEST.
   Om toegelaten te worden tot het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]1, D1 of D1+E legt de kandidaat voor :
  1° een der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
  2° (het Belgische of Europese rijbewijs, geldig voor ten minste de categorie B of voor een gelijkwaardige categorie. De kandidaat voor het rijbewijs, geldig voor de categorie [1 C1+E, C+E, D1+E of D+E ]1 legt het Belgische of Europese rijbewijs voor, geldig voor het besturen van het trekkende voertuig, behalve als het gaat over een in artikel 4, 15° bedoelde kandidaat.) <KB 2004-03-22/35, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 11-05-2004>
  Het rijbewijs mag evenwel vervangen worden door een attest afgegeven door de griffier van de rechtbank waar het rijbewijs bewaard wordt in toepassing van artikel 69;
  3° een van de hierna opgesomde documenten :
  a) de aanvraag om een rijbewijs waarop het attest van slagen voor of de vrijstelling van het theoretische examen is aangebracht.
  In dit geval legt de kandidaat een getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool voor of het Europese rijbewijs of het buitenlandse rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, waarvan hij houder is.
  De aanvraag is vergezeld van het attest voorgeschreven in artikel 44, § 5, behalve als de kandidaat houder is van een geldig rijbewijs waarvoor voor het behalen ervan dit attest reeds voorgelegd werd;
  b) het nog geldige voorlopige rijbewijs.
  [4 Als de kandidaat twee keer op een rij niet geslaagd is voor het praktisch examen, wordt het voorlopige rijbewijs vergezeld van een bewijs dat de lesuren bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, a) na elke tweede opeenvolgende mislukking gevolgd zijn;]4
  c) (een attest waarin bevestigd wordt dat de kandidaat de in artikel [1 4, 4°, 5° [3 ...]3 , 7°, 8° [3 ...]3 of 15° ]1 bedoelde opleiding gevolgd heeft;) <KB 2004-03-22/35, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 11-05-2004>
  4° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
  5° het inschrijvingsbewijs van het voertuig en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;
  6° het groene keuringsbewijs van het voertuig, als dit onderworpen is aan de technische controle en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;
  7° in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktische examen wordt afgelegd alsook het document bedoeld in artikel 3, § 1 waarvan de begeleider houder is.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 29, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-04-03/13, art. 3, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/03, art. 5, 042; Inwerkingtreding : 02-12-2013>
  (4)<BWG 2018-05-24/23, art. 11, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 37.Om toegelaten te worden tot het praktische examen met het oog op de opheffing [1 van de code 78 of het plaatsen van de code 96]1 die voorkomt op zijn rijbewijs, legt de kandidaat voor :
  1° een der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
  2° een van de hierna opgesomde documenten :
  a) de aanvraag om een rijbewijs waarop het attest van vrijstelling van het theoretische examen is aangebracht.
  In dit geval legt de kandidaat een getuigschrift van praktisch onderricht voor, afgegeven door een rijschool.
  De aanvraag voor het verkrijgen van een rijbewijs geldig voor de categorie [1 A1, A2, A,]1 B of B+E omvat de verklaring voorgeschreven in artikel 41, § 1 of moet, naargelang het geval, vergezeld zijn van een of de attesten voorgeschreven in de artikelen 41, §§ 2 en 3 en 45, tweede lid; bij de aanvraag voor het verkrijgen van een rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E ]1 wordt het attest, voorgeschreven in artikel 44, § 5, gevoegd, behalve als de kandidaat houder is van een geldig rijbewijs, waarvoor, voor het verkrijgen ervan, dit attest reeds voorgelegd werd;
  b) het nog geldige voorlopige rijbewijs.
  Het voorlopige rijbewijs is, in voorkomend geval, [2 vergezeld van een getuigschrift van onderricht dat bewijst]2 dat de lesuren, voorgeschreven in artikel 15, tweede lid, 1°, e), gevolgd zijn;
  [1 c) een attest waarin bevestigd wordt dat de kandidaat de in artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° of 15° bedoelde opleiding gevolgd heeft;]1
  3° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
  4° het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
  5° het groene schouwingsbewijs van het voertuig indien dit is onderworpen aan de technische controle;
  6° in voorkomend geval, de documenten voorgeschreven in 3°, 4° en 5° voor het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4;
  7° [1 een van de volgende documenten :
   - het Belgische of Europese rijbewijs waarvan hij houder is, met de code 78 waarvan hij de opheffing wil;
   - het Belgische of Europese rijbewijs geldig voor de categorie B waarvan hij houder is, indien hij code 96 erbij wil;]1
  8° in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktische examen plaats heeft of van de bestuurder van het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4, alsook het document bedoeld in artikel 3, § 1 van de begeleider of de bestuurder.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 30, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-04-03/13, art. 4, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 37_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA : artikel 37, opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.] <BESL 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
   Om toegelaten te worden tot het praktische examen met het oog op de opheffing [1 van de code 78 of het plaatsen van de code 96]1 die voorkomt op zijn rijbewijs, legt de kandidaat voor :
  1° een der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
  2° een van de hierna opgesomde documenten :
  a) de aanvraag om een rijbewijs waarop het attest van vrijstelling van het theoretische examen is aangebracht.
  In dit geval legt de kandidaat een getuigschrift van praktisch onderricht voor, afgegeven door een rijschool.
  De aanvraag voor het verkrijgen van een rijbewijs geldig voor de categorie [1 A1, A2, A,]1 B of B+E omvat de verklaring voorgeschreven in artikel 41, § 1 of moet, naargelang het geval, vergezeld zijn van een of de attesten voorgeschreven in de artikelen 41, §§ 2 en 3 en 45, tweede lid; bij de aanvraag voor het verkrijgen van een rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E ]1 wordt het attest, voorgeschreven in artikel 44, § 5, gevoegd, behalve als de kandidaat houder is van een geldig rijbewijs, waarvoor, voor het verkrijgen ervan, dit attest reeds voorgelegd werd;
  b) het nog geldige voorlopige rijbewijs.
  Het voorlopige rijbewijs is, in voorkomend geval, [2 vergezeld van een getuigschrift van onderricht dat bewijst]2 dat de lesuren, voorgeschreven in artikel 15, tweede lid, 1°, e), gevolgd zijn;
  [1 c) een attest waarin bevestigd wordt dat de kandidaat de in artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° of 15° bedoelde opleiding gevolgd heeft;]1
  3° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
  4° het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
  5° het groene schouwingsbewijs van het voertuig indien dit is onderworpen aan de technische controle;
  6° in voorkomend geval, de documenten voorgeschreven in 3°, 4° en 5° voor het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4;
  7° [1 een van de volgende documenten :
   - het Belgische of Europese rijbewijs waarvan hij houder is, met de code 78 waarvan hij de opheffing wil;
   - het Belgische of Europese rijbewijs geldig voor de categorie B waarvan hij houder is, indien hij code 96 erbij wil;]1
  8° in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktische examen plaats heeft of van de bestuurder van het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4, alsook het document bedoeld in artikel 3, § 1 van de begeleider of de bestuurder.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 30, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-04-03/13, art. 4, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  

  Art. 37_WAALS_GEWEST.
   Om toegelaten te worden tot het praktische examen met het oog op de opheffing [1 van de code 78 of het plaatsen van de code 96]1 die voorkomt op zijn rijbewijs, legt de kandidaat voor :
  1° een der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;
  2° een van de hierna opgesomde documenten :
  a) de aanvraag om een rijbewijs waarop het attest van vrijstelling van het theoretische examen is aangebracht.
  In dit geval legt de kandidaat een getuigschrift van praktisch onderricht voor, afgegeven door een rijschool.
  De aanvraag voor het verkrijgen van een rijbewijs geldig voor de categorie [1 A1, A2, A,]1 B of B+E omvat de verklaring voorgeschreven in artikel 41, § 1 of moet, naargelang het geval, vergezeld zijn van een of de attesten voorgeschreven in de artikelen 41, §§ 2 en 3 en 45, tweede lid; bij de aanvraag voor het verkrijgen van een rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E ]1 wordt het attest, voorgeschreven in artikel 44, § 5, gevoegd, behalve als de kandidaat houder is van een geldig rijbewijs, waarvoor, voor het verkrijgen ervan, dit attest reeds voorgelegd werd;
  b) het nog geldige voorlopige rijbewijs.
  [3 Als de kandidaat twee keer op een rij niet geslaagd is voor het praktisch examen, wordt het voorlopige rijbewijs vergezeld van een bewijs dat de lesuren bedoeld in artikel 15, tweede lid, 1°, e) na elke tweede opeenvolgende mislukking gevolgd zijn]3
  [1 c) een attest waarin bevestigd wordt dat de kandidaat de in artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° of 15° bedoelde opleiding gevolgd heeft;]1
  3° het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;
  4° het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
  5° het groene schouwingsbewijs van het voertuig indien dit is onderworpen aan de technische controle;
  6° in voorkomend geval, de documenten voorgeschreven in 3°, 4° en 5° voor het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4;
  7° [1 een van de volgende documenten :
   - het Belgische of Europese rijbewijs waarvan hij houder is, met de code 78 waarvan hij de opheffing wil;
   - het Belgische of Europese rijbewijs geldig voor de categorie B waarvan hij houder is, indien hij code 96 erbij wil;]1
  8° in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktische examen plaats heeft of van de bestuurder van het voertuig van de categorie B, bedoeld in artikel 39, § 4, alsook het document bedoeld in artikel 3, § 1 van de begeleider of de bestuurder.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 30, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-04-03/13, art. 4, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<BWG 2018-05-24/23, art. 12, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 38.<KB 2004-07-15/34, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005> § 1. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [1 AM]1 legt het praktische examen af met een [2 voertuig van de categorie AM]2.
  De voertuigen met meer dan twee wielen dienen uitgerust te zijn met een achteruitrijstand.
  Het praktische examen mag niet afgenomen worden met een driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn gemonteerd en waarvan de afstand tussen de middens van de contactvlakken van de wielen met de grond kleiner is dan 0,46 m.
  § 2. [4 [5 De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1 legt het praktisch examen af met een motorfiets van de categorie A1 zonder zijspan, met een maximumvermogen van 11 kW, en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg, die een snelheid van ten minste 90 km per uur kan bereiken. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 115 cmü. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,08 kW/kg.
   De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A2 legt het praktisch examen af met een motorfiets zonder zijspan, met een vermogen van ten minsten 20 kW en ten hoogste 35 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van hoogstens 0,2 kW/kg. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 395 cmü. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,15 kW/kg.
   De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A legt het praktische examen af met een motorfiets zonder zijspan, met een ledige massa van meer dan 175 kg en een vermogen van minstens 50 kW. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 595 cmü. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,25 kW/kg.]5
   De kandidaat is uitgerust met een motorhelm, handschoenen, een vest met lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de enkels beschermen.
   De kandidaat die de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 3°, a) gevolgd heeft, legt het examen af met een voertuig dat uitgerust is met een handschakeling.]4
  § 3. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B legt het praktische examen af met een vierwielig voertuig van deze categorie met ten minste (drie) plaatsen, voorzien van een cabine, dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u bereikt. <KB 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  Het voertuig moet (...) met veiligheidsgordels uitgerust zijn. <KB 2006-07-10/30, art. 26, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [2 § 3bis. De kandidaat die code 96 erbij wil behalen voor de categorie B, legt het praktische examen af met een samenstel met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 4.250 kg, bestaande uit een voertuig van de categorie B dat voldoet aan de voorwaarden in § 3, en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg.]2
  § 4. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B + E legt het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een voertuig van de categorie B, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 3, en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 1 000 kg en met een lengte van ten minste 9 m, en dat niet onder de categorie B valt en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u bereikt.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  § 5. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C legt het praktische examen af met een voertuig behorend tot de categorie C, waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 12 000 kg, [5 de lengte ten minste 8 m]5 en de breedte ten minste 2,40 m bedraagt en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS, [5 met een versnellingsbak waarbij de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen]5 en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  De laadruimte moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine en die de volledige laadvloer bedekt.
  De feitelijke totale massa van het voertuig moet minimaal 10 000 kg bedragen.
  Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig.
  § 6. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C + E legt het praktische examen af met een geleed voertuig of een samenstel bestaande uit een voertuig van de categorie C, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 5, en een aanhangwagen van ten minste 7,5 m lang.
  Het gelede voertuig of samenstel moet een maximaal toegelaten massa van ten minste 20 000 kg hebben, ten minste 14 m lang en ten minste 2,40 m breed zijn en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereiken.
  Het gelede voertuig of samenstel moet uitgerust zijn met ABS, [5 een versnellingsbak waarbij de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen]5 en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
  De feitelijke totale massa van het gelede voertuig of het samenstel moet minimaal 15 000 kg bedragen.
  Het gelede voertuig of het samenstel moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het gelede voertuig of van het samenstel. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken.
  De lading moet degelijk vastgemaakt zijn en, in voorkomend geval, verdeeld zijn over het trekkende voertuig en de aanhangwagen. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig of het samenstel.
  § 7. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D legt het praktische examen af met een voertuig behorend tot de categorie D, dat ten minste 10 m lang en ten minste 2,40 m breed is en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  § 8. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D + E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de categorie D, dat beantwoordt aan de in § 7 voorgeschreven voorwaarden en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 1 500 kg. Het samenstel heeft een breedte van ten minste 2,40 m en een lengte van ten minste 14 m en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste 2 m breed en 2 m hoog is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig of het samenstel.
  § 9. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de [2
  ]2[2
  ]2categorie C1 legt het praktische examen af met een voertuig van de [2
  ]2categorie C1 waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 5 500 kg en de lengte ten minste 5,5 m bedraagt, en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  De laadruimte moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine en die de volledige laadvloer bedekt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  § 10. De kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de [2
  ]2categorie C1 + E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de [2
  ]2categorie C1, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 9, en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 2 500 kg.
  Het samenstel moet een lengte hebben van ten minste 9 m en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereiken.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine van het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn als het trekkende voertuig zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het samenstel. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn en verdeeld zijn over het trekkende voertuig en de aanhangwagen. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  § 11. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de [2
  ]2categorie D1 legt het praktische examen af met een voertuig van de [2
  ]2categorie D1, met een maximaal toegelaten massa van ten minste 4 000 kg en een lengte van ten minste 5 m, dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  § 12. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de [2
  ]2categorie D1 + E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de [2
  ]2categorie D1, dat beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in § 11, en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 1 500 kg, en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste 2 m breed en 2 m hoog is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  (§ 12bis. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G legt het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een land- of bosbouwtrekker met een maximale toegelaten massa van ten minste 6 000 kg en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 18 000 kg.
  Het samenstel heeft een lengte van ten minste 9 m en bereikt, op een horizontale weg, een snelheid van tenminste 30 km/u.
  De cabine van het trekkend voertuig is gesloten en is uitgerust met een passagierszetel voor de examinator.
  De opbouw van de aanhangwagen moet minstens zo zijn, dat de kandidaat verplicht is de buitenste achteruitkijkspiegels te gebruiken, om vanaf zijn zitplaats het verkeer achter, links en rechts gade te slaan, en om onder meer een ander voertuig waar te nemen dat begonnen is met in te halen.) <KB 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 13. De kandidaat bedoeld in [2 artikel 37 die de opheffing van code 78 wenst,]2 legt het praktische examen af met een voertuig dat uitgerust is met een handschakeling.
  De kandidaat die, wegens lichamelijke gebreken, slechts bepaalde types van voertuigen of aangepaste voertuigen mag besturen, legt het praktische examen af met een dergelijk voertuig. Hij mag, in voorkomend geval, het examen afleggen met een voertuig dat niet beantwoordt aan de in dit artikel gestelde normen. De kenmerken waaraan het voertuig moet voldoen, komen op het attest bedoeld in artikel 44, § 5 of in artikel 45, tweede lid.
  Het praktische examen moet afgelegd worden met een voertuig dat de uitvoering van de in bijlage 5 bepaalde voorafgaande controles en manoeuvres toelaat.
  § 14. (De kandidaat die zich aanbiedt met een rijschool legt het praktisch examen af met de bijstand van een instructeur [3 of een stagiair]3 en met een scholingsvoertuig van de rijschool waar hij het praktisch onderricht volgde en dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
  De houder van een voorlopige rijbewijs model 3 legt het praktisch examen af :
  1° hetzij met een voertuig dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 6, 2°. De begeleider moet aanwezig zijn;
  2° hetzij onder de voorwaarden bedoeld in eerste lid.
  [4 Evenwel, na tweemaal niet geslaagd te zijn voor het praktisch examen of, als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs A1, A2 of A, na tweemaal niet geslaagd te zijn voor de proef op de openbare weg, kan de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 het praktisch examen enkel afleggen onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid. De kandidaat voor het rijbewijs A1, A2 of A moet in dat geval niet de opleiding volgen, voorzien in artikel 15, tweede lid, 1° /2.]4
  [4 Evenwel, de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie AM kan ook het praktisch examen afleggen zonder de bijstand van een instructeur en met een voertuig van de categorie overeenkomstig de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1.]4
  (De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G legt het praktische examen af :
  1° hetzij met bijstand van een instructeur van de landbouwschool of het landbouwopleidingscentrum waar hij de opleiding heeft gevolgd en met het voertuig van de school of het centrum of door hem erkend;
  2° hetzij onder de in het eerste lid bedoelde voorwaarden.) <KB 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (3° hetzij met de bijstand van een persoon die gemachtigd is om een voertuig van de categorie G te besturen en aan boord van een voertuig geleverd door de kandidaat en uitgerust op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats met het teken " L ", waarvan het model is bepaald door de Minister.) <KB 2007-08-24/31, art. 7, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  § 15. Als een van de hierna opgesomde bedieningsorganen van het in § 14, tweede lid, 1°, bedoelde voertuig dubbel geļnstalleerd is, moeten de organen voor de bediening van de koppeling, van de bedrijfsreminrichting[4 ...]4 en van het gaspedaal alsook van de dimlichten, van de richtingaanwijzers en van het geluidstoestel ook dubbel geļnstalleerd worden. De begeleider moet bovendien de grootlichten kunnen uitschakelen en in de plaats daarvan de dimlichten aansteken.
  De dubbele bediening is niet verplicht voor de in serie ingebouwde inrichtingen die automatisch zijn of die door de begeleider gemakkelijk te bereiken zijn zonder gevaar dat de kandidaat wordt gehinderd.
  Een verklikkerinrichting dient op akoestische wijze aan te geven dat de begeleider het bedieningsorgaan van de bedrijfsreminrichting of van de koppeling bedient of de bediening ervan verhindert. Wanneer deze verklikkerinrichting ingeschakeld wordt, wordt de goede werking ervan aangegeven door een verklikkerlichtje dat evenwel dooft wanneer het akoestische alarmsignaal in werking treedt. "
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 31, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2012-09-20/57, art. 34, 037; Inwerkingtreding : 25-01-2013>
  (4)<KB 2013-01-08/01, art. 24, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (5)<KB 2013-11-15/04, art. 7, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>

  Art. 38_VLAAMS_GEWEST.
   <KB 2004-07-15/34, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005> § 1. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [1 AM]1 legt het praktische examen af met een [2 voertuig van de categorie AM]2.
  De voertuigen met meer dan twee wielen dienen uitgerust te zijn met een achteruitrijstand.
  Het praktische examen mag niet afgenomen worden met een driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn gemonteerd en waarvan de afstand tussen de middens van de contactvlakken van de wielen met de grond kleiner is dan 0,46 m.
  § 2. [4 [5 De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1 legt het praktisch examen af met een motorfiets van de categorie A1 zonder zijspan, met een maximumvermogen van 11 kW, en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg, die een snelheid van ten minste 90 km per uur kan bereiken. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 115 cmü. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,08 kW/kg.
   De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A2 legt het praktisch examen af met een motorfiets zonder zijspan, met een vermogen van ten minsten 20 kW en ten hoogste 35 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van hoogstens 0,2 kW/kg. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens [6 245 cm3]6. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,15 kW/kg.
   De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A legt het praktische examen af met een motorfiets zonder zijspan, met een ledige massa van meer dan 175 kg en een vermogen van minstens 50 kW. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 595 cmü. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,25 kW/kg.]5
   De kandidaat is uitgerust met een motorhelm, handschoenen, een vest met lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de enkels beschermen.
   De kandidaat die de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 3°, a) gevolgd heeft, legt het examen af met een voertuig dat uitgerust is met een handschakeling.]4
  § 3. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B legt het praktische examen af met een vierwielig voertuig van deze categorie met ten minste (drie) plaatsen, voorzien van een cabine, dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u bereikt. <KB 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  Het voertuig moet (...) met veiligheidsgordels uitgerust zijn. <KB 2006-07-10/30, art. 26, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [2 § 3bis. De kandidaat die code 96 erbij wil behalen voor de categorie B, legt het praktische examen af met een samenstel met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 4.250 kg, bestaande uit een voertuig van de categorie B dat voldoet aan de voorwaarden in § 3, en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg.]2
  § 4. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B + E legt het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een voertuig van de categorie B, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 3, en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 1 000 kg en met een lengte van ten minste 9 m, en dat niet onder de categorie B valt en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u bereikt.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  § 5. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C legt het praktische examen af met een voertuig behorend tot de categorie C, waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 12 000 kg, [5 de lengte ten minste 8 m]5 en de breedte ten minste 2,40 m bedraagt en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS, [5 met een versnellingsbak waarbij de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen]5 en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  De laadruimte moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine en die de volledige laadvloer bedekt.
  De feitelijke totale massa van het voertuig moet minimaal 10 000 kg bedragen.
  Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig.
  § 6. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C + E legt het praktische examen af met een geleed voertuig of een samenstel bestaande uit een voertuig van de categorie C, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 5, en een aanhangwagen van ten minste 7,5 m lang.
  Het gelede voertuig of samenstel moet een maximaal toegelaten massa van ten minste 20 000 kg hebben, ten minste 14 m lang en ten minste 2,40 m breed zijn en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereiken.
  Het gelede voertuig of samenstel moet uitgerust zijn met ABS, [5 een versnellingsbak waarbij de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen]5 en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
  De feitelijke totale massa van het gelede voertuig of het samenstel moet minimaal 15 000 kg bedragen.
  Het gelede voertuig of het samenstel moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het gelede voertuig of van het samenstel. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken.
  De lading moet degelijk vastgemaakt zijn en, in voorkomend geval, verdeeld zijn over het trekkende voertuig en de aanhangwagen. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig of het samenstel.
  § 7. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D legt het praktische examen af met een voertuig behorend tot de categorie D, dat ten minste 10 m lang en ten minste 2,40 m breed is en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  § 8. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D + E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de categorie D, dat beantwoordt aan de in § 7 voorgeschreven voorwaarden en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 1 500 kg. Het samenstel heeft een breedte van ten minste 2,40 m en een lengte van ten minste 14 m en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste 2 m breed en 2 m hoog is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig of het samenstel.
  § 9. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de [2
  ]2[2
  ]2categorie C1 legt het praktische examen af met een voertuig van de [2
  ]2categorie C1 waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 5 500 kg en de lengte ten minste 5,5 m bedraagt, en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  De laadruimte moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine en die de volledige laadvloer bedekt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  § 10. De kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de [2
  ]2categorie C1 + E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de [2
  ]2categorie C1, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 9, en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 2 500 kg.
  Het samenstel moet een lengte hebben van ten minste 9 m en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereiken.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine van het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn als het trekkende voertuig zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het samenstel. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn en verdeeld zijn over het trekkende voertuig en de aanhangwagen. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  § 11. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de [2
  ]2categorie D1 legt het praktische examen af met een voertuig van de [2
  ]2categorie D1, met een maximaal toegelaten massa van ten minste 4 000 kg en een lengte van ten minste 5 m, dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  § 12. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de [2
  ]2categorie D1 + E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de [2
  ]2categorie D1, dat beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in § 11, en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 1 500 kg, en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste 2 m breed en 2 m hoog is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  (§ 12bis. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G legt het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een land- of bosbouwtrekker met een maximale toegelaten massa van ten minste 6 000 kg en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 18 000 kg.
  Het samenstel heeft een lengte van ten minste 9 m en bereikt, op een horizontale weg, een snelheid van tenminste 30 km/u.
  De cabine van het trekkend voertuig is gesloten en is uitgerust met een passagierszetel voor de examinator.
  De opbouw van de aanhangwagen moet minstens zo zijn, dat de kandidaat verplicht is de buitenste achteruitkijkspiegels te gebruiken, om vanaf zijn zitplaats het verkeer achter, links en rechts gade te slaan, en om onder meer een ander voertuig waar te nemen dat begonnen is met in te halen.) <KB 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 13. De kandidaat bedoeld in [2 artikel 37 die de opheffing van code 78 wenst,]2 legt het praktische examen af met een voertuig dat uitgerust is met een handschakeling.
  De kandidaat die, wegens lichamelijke gebreken, slechts bepaalde types van voertuigen of aangepaste voertuigen mag besturen, legt het praktische examen af met een dergelijk voertuig. Hij mag, in voorkomend geval, het examen afleggen met een voertuig dat niet beantwoordt aan de in dit artikel gestelde normen. De kenmerken waaraan het voertuig moet voldoen, komen op het attest bedoeld in artikel 44, § 5 of in artikel 45, tweede lid.
  Het praktische examen moet afgelegd worden met een voertuig dat de uitvoering van de in bijlage 5 bepaalde voorafgaande controles en manoeuvres toelaat.
  § 14. (De kandidaat die zich aanbiedt met een rijschool legt het praktisch examen af met de bijstand van een instructeur [3 of een stagiair]3 en met een scholingsvoertuig van de rijschool waar hij het praktisch onderricht volgde en dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
  De houder van een voorlopige rijbewijs model 3 legt het praktisch examen af :
  1° hetzij met een voertuig dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 6, 2°. De begeleider moet aanwezig zijn;
  2° hetzij onder de voorwaarden bedoeld in eerste lid.
  [4 Evenwel, na tweemaal niet geslaagd te zijn voor het praktisch examen of, als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs A1, A2 of A, na tweemaal niet geslaagd te zijn voor de proef op de openbare weg, kan de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 het praktisch examen enkel afleggen onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid. De kandidaat voor het rijbewijs A1, A2 of A moet in dat geval niet de opleiding volgen, voorzien in artikel 15, tweede lid, 1° /2.]4
  [4 Evenwel, de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie AM kan ook het praktisch examen afleggen zonder de bijstand van een instructeur en met een voertuig van de categorie overeenkomstig de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1.]4
  (De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G legt het praktische examen af :
  1° hetzij met bijstand van een instructeur van de landbouwschool of het landbouwopleidingscentrum waar hij de opleiding heeft gevolgd en met het voertuig van de school of het centrum of door hem erkend;
  2° hetzij onder de in het eerste lid bedoelde voorwaarden.) <KB 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (3° hetzij met de bijstand van een persoon die gemachtigd is om een voertuig van de categorie G te besturen en aan boord van een voertuig geleverd door de kandidaat en uitgerust op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats met het teken " L ", waarvan het model is bepaald door de Minister.) <KB 2007-08-24/31, art. 7, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  § 15. Als een van de hierna opgesomde bedieningsorganen van het in § 14, tweede lid, 1°, bedoelde voertuig dubbel geļnstalleerd is, moeten de organen voor de bediening van de koppeling, van de bedrijfsreminrichting[4 ...]4 en van het gaspedaal alsook van de dimlichten, van de richtingaanwijzers en van het geluidstoestel ook dubbel geļnstalleerd worden. De begeleider moet bovendien de grootlichten kunnen uitschakelen en in de plaats daarvan de dimlichten aansteken.
  De dubbele bediening is niet verplicht voor de in serie ingebouwde inrichtingen die automatisch zijn of die door de begeleider gemakkelijk te bereiken zijn zonder gevaar dat de kandidaat wordt gehinderd.
  Een verklikkerinrichting dient op akoestische wijze aan te geven dat de begeleider het bedieningsorgaan van de bedrijfsreminrichting of van de koppeling bedient of de bediening ervan verhindert. Wanneer deze verklikkerinrichting ingeschakeld wordt, wordt de goede werking ervan aangegeven door een verklikkerlichtje dat evenwel dooft wanneer het akoestische alarmsignaal in werking treedt. "
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 31, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2012-09-20/57, art. 34, 037; Inwerkingtreding : 25-01-2013>
  (4)<KB 2013-01-08/01, art. 24, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (5)<KB 2013-11-15/04, art. 7, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (6)<BVR 2020-11-27/14, art. 2, 069; Inwerkingtreding : 23-01-2021>
  

  Art. 38_WAALS_GEWEST.
   <KB 2004-07-15/34, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005> § 1. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [1 AM]1 legt het praktische examen af met een [2 voertuig van de categorie AM]2.
  De voertuigen met meer dan twee wielen dienen uitgerust te zijn met een achteruitrijstand.
  Het praktische examen mag niet afgenomen worden met een driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn gemonteerd en waarvan de afstand tussen de middens van de contactvlakken van de wielen met de grond kleiner is dan 0,46 m.
  § 2. [4 [5 De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1 legt het praktisch examen af met een motorfiets van de categorie A1 zonder zijspan, met een maximumvermogen van 11 kW, en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg, die een snelheid van ten minste 90 km per uur kan bereiken. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 115 cmü. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,08 kW/kg.
   De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A2 legt het praktisch examen af met een motorfiets zonder zijspan, met een vermogen van ten minsten 20 kW en ten hoogste 35 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van hoogstens 0,2 kW/kg. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens [6 245 cm3]6. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,15 kW/kg.
   De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A legt het praktische examen af met een motorfiets zonder zijspan, met een ledige massa van meer dan 175 kg en een vermogen van minstens 50 kW. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 595 cmü. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,25 kW/kg.]5
   De kandidaat is uitgerust met een motorhelm, handschoenen, een vest met lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de enkels beschermen.
   De kandidaat die de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 3°, a) gevolgd heeft, legt het examen af met een voertuig dat uitgerust is met een handschakeling.]4
  § 3. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B legt het praktische examen af met een vierwielig voertuig van deze categorie met ten minste (drie) plaatsen, voorzien van een cabine, dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u bereikt. <KB 2006-07-10/30, art. 26, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  Het voertuig moet (...) met veiligheidsgordels uitgerust zijn. <KB 2006-07-10/30, art. 26, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [2 § 3bis. De kandidaat die code 96 erbij wil behalen voor de categorie B, legt het praktische examen af met een samenstel met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 4.250 kg, bestaande uit een voertuig van de categorie B dat voldoet aan de voorwaarden in § 3, en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg.]2
  § 4. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B + E legt het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een voertuig van de categorie B, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 3, en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 1 000 kg en met een lengte van ten minste 9 m, en dat niet onder de categorie B valt en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u bereikt.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  § 5. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C legt het praktische examen af met een voertuig behorend tot de categorie C, waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 12 000 kg, [5 de lengte ten minste 8 m]5 en de breedte ten minste 2,40 m bedraagt en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS, [5 met een versnellingsbak waarbij de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen]5 en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  De laadruimte moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine en die de volledige laadvloer bedekt.
  De feitelijke totale massa van het voertuig moet minimaal 10 000 kg bedragen.
  Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig.
  § 6. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C + E legt het praktische examen af met een geleed voertuig of een samenstel bestaande uit een voertuig van de categorie C, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 5, en een aanhangwagen van ten minste 7,5 m lang.
  Het gelede voertuig of samenstel moet een maximaal toegelaten massa van ten minste 20 000 kg hebben, ten minste 14 m lang en ten minste 2,40 m breed zijn en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereiken.
  Het gelede voertuig of samenstel moet uitgerust zijn met ABS, [5 een versnellingsbak waarbij de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen]5 en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
  De feitelijke totale massa van het gelede voertuig of het samenstel moet minimaal 15 000 kg bedragen.
  Het gelede voertuig of het samenstel moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het gelede voertuig of van het samenstel. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken.
  De lading moet degelijk vastgemaakt zijn en, in voorkomend geval, verdeeld zijn over het trekkende voertuig en de aanhangwagen. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig of het samenstel.
  § 7. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D legt het praktische examen af met een voertuig behorend tot de categorie D, dat ten minste 10 m lang en ten minste 2,40 m breed is en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  § 8. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D + E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de categorie D, dat beantwoordt aan de in § 7 voorgeschreven voorwaarden en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 1 500 kg. Het samenstel heeft een breedte van ten minste 2,40 m en een lengte van ten minste 14 m en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste 2 m breed en 2 m hoog is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig of het samenstel.
  § 9. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de [2
  ]2[2
  ]2categorie C1 legt het praktische examen af met een voertuig van de [2
  ]2categorie C1 waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 5 500 kg en de lengte ten minste 5,5 m bedraagt, en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  De laadruimte moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine en die de volledige laadvloer bedekt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  § 10. De kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de [2
  ]2categorie C1 + E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de [2
  ]2categorie C1, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 9, en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 2 500 kg.
  Het samenstel moet een lengte hebben van ten minste 9 m en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereiken.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine van het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn als het trekkende voertuig zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het samenstel. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn en verdeeld zijn over het trekkende voertuig en de aanhangwagen. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  § 11. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de [2
  ]2categorie D1 legt het praktische examen af met een voertuig van de [2
  ]2categorie D1, met een maximaal toegelaten massa van ten minste 4 000 kg en een lengte van ten minste 5 m, dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  § 12. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de [2
  ]2categorie D1 + E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de [2
  ]2categorie D1, dat beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in § 11, en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 1 500 kg, en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste 2 m breed en 2 m hoog is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  (§ 12bis. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G legt het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een land- of bosbouwtrekker met een maximale toegelaten massa van ten minste 6 000 kg en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 18 000 kg.
  Het samenstel heeft een lengte van ten minste 9 m en bereikt, op een horizontale weg, een snelheid van tenminste 30 km/u.
  De cabine van het trekkend voertuig is gesloten en is uitgerust met een passagierszetel voor de examinator.
  De opbouw van de aanhangwagen moet minstens zo zijn, dat de kandidaat verplicht is de buitenste achteruitkijkspiegels te gebruiken, om vanaf zijn zitplaats het verkeer achter, links en rechts gade te slaan, en om onder meer een ander voertuig waar te nemen dat begonnen is met in te halen.) <KB 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 13. De kandidaat bedoeld in [2 artikel 37 die de opheffing van code 78 wenst,]2 legt het praktische examen af met een voertuig dat uitgerust is met een handschakeling.
  De kandidaat die, wegens lichamelijke gebreken, slechts bepaalde types van voertuigen of aangepaste voertuigen mag besturen, legt het praktische examen af met een dergelijk voertuig. Hij mag, in voorkomend geval, het examen afleggen met een voertuig dat niet beantwoordt aan de in dit artikel gestelde normen. De kenmerken waaraan het voertuig moet voldoen, komen op het attest bedoeld in artikel 44, § 5 of in artikel 45, tweede lid.
  Het praktische examen moet afgelegd worden met een voertuig dat de uitvoering van de in bijlage 5 bepaalde voorafgaande controles en manoeuvres toelaat.
  § 14. (De kandidaat die zich aanbiedt met een rijschool legt het praktisch examen af met de bijstand van een instructeur [3 of een stagiair]3 en met een scholingsvoertuig van de rijschool waar hij het praktisch onderricht volgde en dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
  De houder van een voorlopige rijbewijs model 3 legt het praktisch examen af :
  1° hetzij met een voertuig dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 6, 2°. De begeleider moet aanwezig zijn;
  2° hetzij onder de voorwaarden bedoeld in eerste lid.
  [4 Evenwel, na tweemaal niet geslaagd te zijn voor het praktisch examen of, als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs A1, A2 of A, na tweemaal niet geslaagd te zijn voor de proef op de openbare weg, kan de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 het praktisch examen enkel afleggen onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid. De kandidaat voor het rijbewijs A1, A2 of A moet in dat geval niet de opleiding volgen, voorzien in artikel 15, tweede lid, 1° /2.]4
  [4 Evenwel, de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie AM kan ook het praktisch examen afleggen zonder de bijstand van een instructeur en met een voertuig van de categorie overeenkomstig de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1.]4
  (De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G legt het praktische examen af :
  1° hetzij met bijstand van een instructeur van de landbouwschool of het landbouwopleidingscentrum waar hij de opleiding heeft gevolgd en met het voertuig van de school of het centrum of door hem erkend;
  2° hetzij onder de in het eerste lid bedoelde voorwaarden.) <KB 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (3° hetzij met de bijstand van een persoon die gemachtigd is om een voertuig van de categorie G te besturen en aan boord van een voertuig geleverd door de kandidaat en uitgerust op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats met het teken " L ", waarvan het model is bepaald door de Minister.) <KB 2007-08-24/31, art. 7, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  § 15. Als een van de hierna opgesomde bedieningsorganen van het in § 14, tweede lid, 1°, bedoelde voertuig dubbel geļnstalleerd is, moeten de organen voor de bediening van de koppeling, van de bedrijfsreminrichting[4 ...]4 en van het gaspedaal alsook van de dimlichten, van de richtingaanwijzers en van het geluidstoestel ook dubbel geļnstalleerd worden. De begeleider moet bovendien de grootlichten kunnen uitschakelen en in de plaats daarvan de dimlichten aansteken.
  De dubbele bediening is niet verplicht voor de in serie ingebouwde inrichtingen die automatisch zijn of die door de begeleider gemakkelijk te bereiken zijn zonder gevaar dat de kandidaat wordt gehinderd.
  Een verklikkerinrichting dient op akoestische wijze aan te geven dat de begeleider het bedieningsorgaan van de bedrijfsreminrichting of van de koppeling bedient of de bediening ervan verhindert. Wanneer deze verklikkerinrichting ingeschakeld wordt, wordt de goede werking ervan aangegeven door een verklikkerlichtje dat evenwel dooft wanneer het akoestische alarmsignaal in werking treedt. "
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 31, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2012-09-20/57, art. 34, 037; Inwerkingtreding : 25-01-2013>
  (4)<KB 2013-01-08/01, art. 24, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (5)<KB 2013-11-15/04, art. 7, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (6)<BWG 2021-01-28/07, art. 3, 067; Inwerkingtreding : 01-11-2020>
  

  Art. 38_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA : artikel 38, § 13, § 14, § 15, opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.] <BESL 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
   <KB 2004-07-15/34, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005> § 1. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie [1 AM]1 legt het praktische examen af met een [2 voertuig van de categorie AM]2.
  De voertuigen met meer dan twee wielen dienen uitgerust te zijn met een achteruitrijstand.
  Het praktische examen mag niet afgenomen worden met een driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn gemonteerd en waarvan de afstand tussen de middens van de contactvlakken van de wielen met de grond kleiner is dan 0,46 m.
  § 2. [4 [5 De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1 legt het praktisch examen af met een motorfiets van de categorie A1 zonder zijspan, met een maximumvermogen van 11 kW, en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg, die een snelheid van ten minste 90 km per uur kan bereiken. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 115 cmü. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,08 kW/kg.
   De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A2 legt het praktisch examen af met een motorfiets zonder zijspan, met een vermogen van ten minsten 20 kW en ten hoogste 35 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van hoogstens 0,2 kW/kg. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens [7 245]7 cmü. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,15 kW/kg.
   De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A legt het praktische examen af met een motorfiets zonder zijspan, met een ledige massa van meer dan 175 kg en een vermogen van minstens 50 kW. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 595 cmü. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,25 kW/kg.]5
   De kandidaat is uitgerust met een motorhelm, handschoenen, een vest met lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de enkels beschermen.
   De kandidaat die de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 3°, a) gevolgd heeft, legt het examen af met een voertuig dat uitgerust is met een handschakeling.]4
  § 3. [6 ...]6
  [2 § 3bis. De kandidaat die code 96 erbij wil behalen voor de categorie B, legt het praktische examen af met een samenstel met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en ten hoogste 4.250 kg, bestaande uit een voertuig van de categorie B dat voldoet aan de voorwaarden in § 3, en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg.]2
  § 4. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B + E legt het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een voertuig van de categorie B, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 3, en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 1 000 kg en met een lengte van ten minste 9 m, en dat niet onder de categorie B valt en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u bereikt.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  § 5. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C legt het praktische examen af met een voertuig behorend tot de categorie C, waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 12 000 kg, [5 de lengte ten minste 8 m]5 en de breedte ten minste 2,40 m bedraagt en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS, [5 met een versnellingsbak waarbij de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen]5 en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  De laadruimte moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine en die de volledige laadvloer bedekt.
  De feitelijke totale massa van het voertuig moet minimaal 10 000 kg bedragen.
  Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig.
  § 6. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie C + E legt het praktische examen af met een geleed voertuig of een samenstel bestaande uit een voertuig van de categorie C, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 5, en een aanhangwagen van ten minste 7,5 m lang.
  Het gelede voertuig of samenstel moet een maximaal toegelaten massa van ten minste 20 000 kg hebben, ten minste 14 m lang en ten minste 2,40 m breed zijn en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereiken.
  Het gelede voertuig of samenstel moet uitgerust zijn met ABS, [5 een versnellingsbak waarbij de versnelling manueel door de bestuurder kan worden gekozen]5 en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
  De feitelijke totale massa van het gelede voertuig of het samenstel moet minimaal 15 000 kg bedragen.
  Het gelede voertuig of het samenstel moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het gelede voertuig of van het samenstel. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken.
  De lading moet degelijk vastgemaakt zijn en, in voorkomend geval, verdeeld zijn over het trekkende voertuig en de aanhangwagen. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig of het samenstel.
  § 7. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D legt het praktische examen af met een voertuig behorend tot de categorie D, dat ten minste 10 m lang en ten minste 2,40 m breed is en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en met een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  § 8. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie D + E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de categorie D, dat beantwoordt aan de in § 7 voorgeschreven voorwaarden en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 1 500 kg. Het samenstel heeft een breedte van ten minste 2,40 m en een lengte van ten minste 14 m en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste 2 m breed en 2 m hoog is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het voertuig of het samenstel.
  § 9. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de [2
  ]2[2
  ]2categorie C1 legt het praktische examen af met een voertuig van de [2
  ]2categorie C1 waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 5 500 kg en de lengte ten minste 5,5 m bedraagt, en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  De laadruimte moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine en die de volledige laadvloer bedekt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  § 10. De kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de [2
  ]2categorie C1 + E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de [2
  ]2categorie C1, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 9, en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 2 500 kg.
  Het samenstel moet een lengte hebben van ten minste 9 m en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereiken.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als de cabine van het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn als het trekkende voertuig zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  Het voertuig moet een lading hebben met een gewicht dat minstens gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het samenstel. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn en verdeeld zijn over het trekkende voertuig en de aanhangwagen. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  § 11. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de [2
  ]2categorie D1 legt het praktische examen af met een voertuig van de [2
  ]2categorie D1, met een maximaal toegelaten massa van ten minste 4 000 kg en een lengte van ten minste 5 m, dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met ABS en een controleapparatuur als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  § 12. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de [2
  ]2categorie D1 + E legt het praktische examen af met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de [2
  ]2categorie D1, dat beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in § 11, en een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van ten minste 1 500 kg, en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste 2 m breed en 2 m hoog is.
  De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
  De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
  (§ 12bis. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G legt het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een land- of bosbouwtrekker met een maximale toegelaten massa van ten minste 6 000 kg en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 18 000 kg.
  Het samenstel heeft een lengte van ten minste 9 m en bereikt, op een horizontale weg, een snelheid van tenminste 30 km/u.
  De cabine van het trekkend voertuig is gesloten en is uitgerust met een passagierszetel voor de examinator.
  De opbouw van de aanhangwagen moet minstens zo zijn, dat de kandidaat verplicht is de buitenste achteruitkijkspiegels te gebruiken, om vanaf zijn zitplaats het verkeer achter, links en rechts gade te slaan, en om onder meer een ander voertuig waar te nemen dat begonnen is met in te halen.) <KB 2006-09-01/33, art. 16, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 13. De kandidaat bedoeld in [2 artikel 37 die de opheffing van code 78 wenst,]2 legt het praktische examen af met een voertuig dat uitgerust is met een handschakeling.
  De kandidaat die, wegens lichamelijke gebreken, slechts bepaalde types van voertuigen of aangepaste voertuigen mag besturen, legt het praktische examen af met een dergelijk voertuig. Hij mag, in voorkomend geval, het examen afleggen met een voertuig dat niet beantwoordt aan de in dit artikel gestelde normen. De kenmerken waaraan het voertuig moet voldoen, komen op het attest bedoeld in artikel 44, § 5 of in artikel 45, tweede lid.
  Het praktische examen moet afgelegd worden met een voertuig dat de uitvoering van de in bijlage 5 bepaalde voorafgaande controles en manoeuvres toelaat.
  § 14. (De kandidaat die zich aanbiedt met een rijschool legt het praktisch examen af met de bijstand van een instructeur [3 of een stagiair]3 en met een scholingsvoertuig van de rijschool waar hij het praktisch onderricht volgde en dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
  De houder van een voorlopige rijbewijs model 3 legt het praktisch examen af :
  1° hetzij met een voertuig dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 6, 2°. De begeleider moet aanwezig zijn;
  2° hetzij onder de voorwaarden bedoeld in eerste lid.
  [4 Evenwel, na tweemaal niet geslaagd te zijn voor het praktisch examen of, als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs A1, A2 of A, na tweemaal niet geslaagd te zijn voor de proef op de openbare weg, kan de houder van een voorlopig rijbewijs model 3 het praktisch examen enkel afleggen onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid. De kandidaat voor het rijbewijs A1, A2 of A moet in dat geval niet de opleiding volgen, voorzien in artikel 15, tweede lid, 1° /2.]4
  [4 Evenwel, de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie AM kan ook het praktisch examen afleggen zonder de bijstand van een instructeur en met een voertuig van de categorie overeenkomstig de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1.]4
  (De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G legt het praktische examen af :
  1° hetzij met bijstand van een instructeur van de landbouwschool of het landbouwopleidingscentrum waar hij de opleiding heeft gevolgd en met het voertuig van de school of het centrum of door hem erkend;
  2° hetzij onder de in het eerste lid bedoelde voorwaarden.) <KB 2006-09-01/33, art. 16, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (3° hetzij met de bijstand van een persoon die gemachtigd is om een voertuig van de categorie G te besturen en aan boord van een voertuig geleverd door de kandidaat en uitgerust op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats met het teken " L ", waarvan het model is bepaald door de Minister.) <KB 2007-08-24/31, art. 7, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  § 15. Als een van de hierna opgesomde bedieningsorganen van het in § 14, tweede lid, 1°, bedoelde voertuig dubbel geļnstalleerd is, moeten de organen voor de bediening van de koppeling, van de bedrijfsreminrichting[4 ...]4 en van het gaspedaal alsook van de dimlichten, van de richtingaanwijzers en van het geluidstoestel ook dubbel geļnstalleerd worden. De begeleider moet bovendien de grootlichten kunnen uitschakelen en in de plaats daarvan de dimlichten aansteken.
  De dubbele bediening is niet verplicht voor de in serie ingebouwde inrichtingen die automatisch zijn of die door de begeleider gemakkelijk te bereiken zijn zonder gevaar dat de kandidaat wordt gehinderd.
  Een verklikkerinrichting dient op akoestische wijze aan te geven dat de begeleider het bedieningsorgaan van de bedrijfsreminrichting of van de koppeling bedient of de bediening ervan verhindert. Wanneer deze verklikkerinrichting ingeschakeld wordt, wordt de goede werking ervan aangegeven door een verklikkerlichtje dat evenwel dooft wanneer het akoestische alarmsignaal in werking treedt. "
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 31, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2012-09-20/57, art. 34, 037; Inwerkingtreding : 25-01-2013>
  (4)<KB 2013-01-08/01, art. 24, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (5)<KB 2013-11-15/04, art. 7, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (6)<BESL 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (7)<BESL 2021-04-22/18, art. 2, 071; Inwerkingtreding : 21-05-2021>

  Art. 38/1. [1 § 1. De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie C mag, indien hij het wenst, deelnemen aan het praktisch examen voor categorie C1 met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 9. In dit geval ontvangt hij een aanvraag om een rijbewijs geldig voor categorie C1 nadat hij geslaagd is voor het praktisch examen. In afwijking van artikel 36, 3°, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie C waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie C1.
   De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie D mag, indien hij het wenst, deelnemen aan het praktisch examen voor categorie D1 met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 11. In dit geval ontvangt hij een aanvraag om een rijbewijs geldig voor categorie D1 nadat hij geslaagd is voor het praktisch examen. In afwijking van artikel 36, 3°, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie D waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie D1.
   De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie C+E mag, indien hij het wenst, deelnemen aan het praktisch examen voor categorie C1+E met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 10. In dit geval ontvangt hij een aanvraag om een rijbewijs geldig voor categorie C1+E nadat hij geslaagd is voor het praktisch examen. In afwijking van artikel 36, 3°, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie C+E waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie C1+E.
   De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie D+E mag, indien hij het wenst, deelnemen aan het praktisch examen voor categorie D1+E met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 12. In dit geval ontvangt hij een aanvraag om een rijbewijs geldig voor categorie D1+E nadat hij geslaagd is voor het praktisch examen. In afwijking van artikel 36, 3°, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie D+E waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie D1+E.
   De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie B+E mag, indien hij het wenst, deelnemen aan het praktisch examen met het oog op het behalen van code 96 met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 3bis. In dit geval ontvangt hij een aanvraag om een rijbewijs geldig voor categorie B met vermelding van code 96 nadat hij geslaagd is voor het praktisch examen. In afwijking van artikel 37, 2°, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie B+E waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie B met het oog op de plaatsing van code 96.
   § 2. De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie A of A2 mag, indien hij het wenst, deelnemen aan het praktisch examen voor categorie A1 met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 2. In dit geval ontvangt hij een aanvraag om een rijbewijs geldig voor categorie A1 nadat hij geslaagd is voor het praktisch examen. In afwijking van artikel 35/1, tweede lid, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie A of A2 waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie A1.
   De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie A mag, indien hij het wenst, deelnemen aan het praktisch examen voor categorie A2 met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 2, tweede lid. In dit geval ontvangt hij een aanvraag om een rijbewijs geldig voor categorie A2 nadat hij geslaagd is voor het praktisch examen. In afwijking van artikel 35/1, tweede lid, 2°, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie A waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie A2.
   § 3. Het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie C geldt eveneens als het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie C1.
   Het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie D geldt eveneens als het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie D1.
   Het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie C+E geldt eveneens als het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie C1+E.
   Het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie D+E geldt eveneens als het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie D1+E.
   Het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie A geldt eveneens als het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie A2 en van categorie A1.
   Het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie A2 geldt eveneens als het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie A1.
   Het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie B+E geldt eveneens als het slagen in de proef op het terrein buiten het verkeer van B met plaatsing van code 96.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2013-11-15/04, art. 8, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>

  Art. 39.§ 1. (Het praktisch examen bevat de volgende proeven :
  1° categorie [1 AM]1 : een proef op een terrein buiten het verkeer;
  2° categorie B : een proef op de openbare weg in het verkeer;
  3° [2 categorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E of het plaatsen van de code 96 : een proef op een terrein buiten het verkeer en een proef op de openbare weg in het verkeer.]2.) <KB 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  (De duur van het praktische examen wordt als volgt bepaald :
  1° [5 categorieėn AM, A1, A2 en A : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is hoogstens drie minuten per manoeuvre en hoogstens vijftien minuten voor het geheel der manoeuvres. De duur van de proef op de openbare weg [7 mag niet korter dan dertig minuten zijn]7 ;]5
  [4 1° /1 categorie B+E en het plaatsen van code 96 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is hoogstens drie minuten per manoeuvre en hoogstens vijftien minuten voor het geheel der manoeuvres. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfentwintig minuten zijn;]4
  2° categorieėn [2 C1, C, D1 en D]2 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens vijftien minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn;
  3° categorie [2 C1+E en C+E]2 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens dertig minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn;
  4° categorie [2 D1+E en D+E]2 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens vijfentwintig minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn.) <KB 2004-07-15/34, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  (5° categorie B : de duur van de proef op de openbare weg mag niet minder zijn dan veertig minuten.) <KB 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  (§ 1bis. Het praktisch examen van de categorie G bestaat uit een proef op een terrein buiten het verkeer en uit een proef op de openbare weg.
  De duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minimum vijftien minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet minder zijn dan veertig minuten.) <KB 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 2. (De kandidaat moet, om tot de proef op de openbare weg toegelaten te worden, geslaagd zijn voor de proef op een terrein buiten het verkeer. Het slagen in deze proef blijft één jaar geldig, behalve als de kandidaat voor een rijbewijs voor de categorie C + E voor de proef op de openbare weg komt met een geleed voertuig, terwijl hij de proef op een terrein buiten het verkeer met een samenstel aflegde, en omgekeerd.) <KB 2004-07-15/34, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  [4 Dit slagen wordt vermeld op de aanvraag om een rijbewijs of op het voorlopig rijbewijs en, als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A, op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs.]4
  Bij het slagen voor een van de twee proeven met een voertuig uitgerust met een automatische schakeling, wordt het volledige examen geacht afgelegd te zijn met dit type van voertuig. [4 Als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A, wordt de code 78 vermeld op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs.]4
  § 3. Tijdens de proef op de openbare weg met een voertuig dat niet tot de [2 categorieėn A1, A2 en A]2 behoort, moet, naast de examinator, de instructeur [3 of stagiair]3 van de rijschool of de begeleider bij de scholing in het voertuig plaatsnemen. (De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, is naast de examinator, vergezeld [8 van een persoon die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B]8 .) <KB 2006-07-10/30, art. 27, 4°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  (Indien het voertuig behorend tot de categorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]2 bestemd is voor het vervoer van ten hoogste twee personen, de bestuurder inbegrepen, of indien het voertuig behoort tot de categorie G, neemt alleen de examinator in het voertuig plaats.) <KB 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  Behalve de personen bedoeld in het eerste lid en de tolk bedoeld in § 8, mogen enkel de door de Minister of zijn gemachtigde aangeduide personen in het voertuig plaatsnemen.
  § 4. Tijdens de proef op de openbare weg met een voertuig van de [2 categorie A1, A2 of A]2 neemt de examinator plaats in een voertuig dat tot de [4 categorie A2 of A of bij tijdelijke onbeschikbaarheid hiervan categorie B]4 behoort en dat de kandidaat volgt; hij deelt zijn onderrichtingen mee aan de kandidaat bij middel van een radio-inrichting.
  Buiten de bestuurder van het voertuig, de tolk bedoeld in § 8 en de examinator mogen alleen personen aangeduid door de Minister of zijn gemachtigde plaatsnemen in het voertuig dat de kandidaat volgt.
  § 5. De examinator weigert het examen af te nemen indien hij vaststelt dat de kandidaat bedoeld in [4 artikel 38, § 2, vierde lid]4 niet over de voorgeschrevene uitrusting beschikt of indien het voertuig geen voldoende veiligheid biedt of niet beantwoordt aan de voorschriften van dit besluit.
  Hij beėindigt het examen wanneer de kandidaat onbekwaam is om te sturen of op een gevaarlijke manier stuurt, in geval van tussenkomst van de instructeur of de begeleider of indien de bestuurder van het voertuig van de categorie B bedoeld in § 4 onbekwaam is om te sturen of op een gevaarlijke manier stuurt of zijn onderrichtingen niet opvolgt.
  § 6. De examinator vermeldt op de beoordelingsstaat, voor elk van de genoemde proeven, de door hem toegekende beoordeling alsook de daaruitvolgende beslissing dat de kandidaat geslaagd of uitgesteld is overeenkomstig de criteria vermeld in (bijlage 5). <KB 2004-07-15/34, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  § 7. De examinator bevestigt op de aanvraag om een rijbewijs, het slagen van de kandidaat voor het praktische examen met vermelding van de categorie van het voertuig waarmee hij het examen heeft afgelegd en van de datum ervan. In voorkomend geval vermeldt hij dat het examen werd afgelegd met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 13. In het geval bedoeld in artikel 48, § 2, wordt het slagen voor het praktische examen vermeld op de aanvraag om een rijbewijs door de overheid bedoeld in artikel 7.
  [6 ...]6
  § 8. De kandidaat, die, noch de Franse, noch de Nederlandse, noch de Duitse taal machtig is, kan zich op eigen kosten laten bijstaan door een tolk gekozen uit de beėdigde vertalers.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 32, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2012-09-20/57, art. 35, 037; Inwerkingtreding : 25-01-2013>
  (4)<KB 2013-01-08/01, art. 3, 038; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (5)<KB 2013-01-08/01, art. 25, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (6)<KB 2013-04-03/13, art. 5, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (7)<KB 2013-04-03/13, art. 20, 041; Inwerkingtreding : 30-04-2013>
  (8)<KB 2013-12-04/05, art. 13, 044; Inwerkingtreding : 03-02-2014>

  Art. 39_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA : artikel 39, § 3, § 5, § 6, § 7, opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.] <BESL 2018-03-29/04, art. 8.7, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
   § 1. (Het praktisch examen bevat de volgende proeven :
  1° categorie [1 AM]1 : een proef op een terrein buiten het verkeer;
  2° [11 ...]11
  3° [2 categorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E of het plaatsen van de code 96 : een proef op een terrein buiten het verkeer en een proef op de openbare weg in het verkeer.]2.) <KB 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  (De duur van het praktische examen wordt als volgt bepaald :
  1° [5 categorieėn AM, A1, A2 en A : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is hoogstens drie minuten per manoeuvre en hoogstens vijftien minuten voor het geheel der manoeuvres. De duur van de proef op de openbare weg [7 mag niet korter dan dertig minuten zijn]7 ;]5
  [4 1°/1 categorie B+E en het plaatsen van code 96 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is hoogstens drie minuten per manoeuvre en hoogstens vijftien minuten voor het geheel der manoeuvres. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfentwintig minuten zijn;]4
  2° categorieėn [2 C1, C, D1 en D]2 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens vijftien minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn;
  3° categorie [2 C1+E en C+E]2 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens dertig minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn;
  4° categorie [2 D1+E en D+E]2 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens vijfentwintig minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn.) <KB 2004-07-15/34, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  5° [11 ...]11
  (§ 1bis. Het praktisch examen van de categorie G bestaat uit een proef op een terrein buiten het verkeer en uit een proef op de openbare weg.
  De duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minimum vijftien minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet minder zijn dan veertig minuten.) <KB 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 2. (De kandidaat moet, om tot de proef op de openbare weg toegelaten te worden, geslaagd zijn voor de proef op een terrein buiten het verkeer. Het slagen in deze proef blijft één jaar geldig, behalve als de kandidaat voor een rijbewijs voor de categorie C + E voor de proef op de openbare weg komt met een geleed voertuig, terwijl hij de proef op een terrein buiten het verkeer met een samenstel aflegde, en omgekeerd.) <KB 2004-07-15/34, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  [4 Dit slagen wordt vermeld op de aanvraag om een rijbewijs of op het voorlopig rijbewijs en, als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A, op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs.]4
  Bij het slagen voor een van de twee proeven met een voertuig uitgerust met een automatische schakeling, wordt het volledige examen geacht afgelegd te zijn met dit type van voertuig. [4 Als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A, wordt de code 78 vermeld op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs.]4
  § 3. Tijdens de proef op de openbare weg met een voertuig dat niet tot de [2 categorieėn A1, A2 en A]2 behoort, moet, naast de examinator, de instructeur [3 of stagiair]3 van de rijschool of de begeleider bij de scholing in het voertuig plaatsnemen. (De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, is naast de examinator, vergezeld [8 van een persoon die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B]8 .) <KB 2006-07-10/30, art. 27, 4°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  (Indien het voertuig behorend tot de categorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]2 bestemd is voor het vervoer van ten hoogste twee personen, de bestuurder inbegrepen, of indien het voertuig behoort tot de categorie G, neemt alleen de examinator in het voertuig plaats.) <KB 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  Behalve de personen bedoeld in het eerste lid en de tolk bedoeld in § 8, mogen enkel de door de Minister of zijn gemachtigde aangeduide personen in het voertuig plaatsnemen.
  § 4. Tijdens de proef op de openbare weg met een voertuig van de [2 categorie A1, A2 of A]2 neemt de examinator plaats in een voertuig dat tot de [4 categorie A2 of A of bij tijdelijke onbeschikbaarheid hiervan categorie B]4 behoort en dat de kandidaat volgt; hij deelt zijn onderrichtingen mee aan de kandidaat bij middel van een radio-inrichting.
  Buiten de bestuurder van het voertuig, de tolk bedoeld in § 8 en de examinator mogen alleen personen aangeduid door de Minister of zijn gemachtigde plaatsnemen in het voertuig dat de kandidaat volgt.
  § 5. De examinator weigert het examen af te nemen indien hij vaststelt dat de kandidaat bedoeld in [4 artikel 38, § 2, vierde lid]4 niet over de voorgeschrevene uitrusting beschikt of indien het voertuig geen voldoende veiligheid biedt of niet beantwoordt aan de voorschriften van dit besluit.
  Hij beėindigt het examen wanneer de kandidaat onbekwaam is om te sturen of op een gevaarlijke manier stuurt, in geval van tussenkomst van de instructeur of de begeleider of indien de bestuurder van het voertuig van de categorie B bedoeld in § 4 onbekwaam is om te sturen of op een gevaarlijke manier stuurt of zijn onderrichtingen niet opvolgt.
  [9 De kandidaat die door zijn gedrag het verloop van het examen verstoort is niet geslaagd. Deze kandidaat wordt gedurende een periode van zes maanden uitgesloten van elke deelname aan het examen.
   De kandidaat die betrapt wordt op bedrog of op poging tot bedrog is niet geslaagd. De kandidaat en de personen die hebben meegewerkt aan het bedrog of de poging tot bedrog worden gedurende een periode van één jaar uitgesloten van elke deelname aan het examen.]9
  § 6. De examinator vermeldt op de beoordelingsstaat, voor elk van de genoemde proeven, de door hem toegekende beoordeling alsook de daaruitvolgende beslissing dat de kandidaat geslaagd of uitgesteld is overeenkomstig de criteria vermeld in (bijlage 5). <KB 2004-07-15/34, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  § 7. De examinator bevestigt op de aanvraag om een rijbewijs, het slagen van de kandidaat voor het praktische examen met vermelding van de categorie van het voertuig waarmee hij het examen heeft afgelegd en van de datum ervan. In voorkomend geval vermeldt hij dat het examen werd afgelegd met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 13. In het geval bedoeld in artikel 48, § 2, wordt het slagen voor het praktische examen vermeld op de aanvraag om een rijbewijs door de overheid bedoeld in artikel 7.
  [6 ...]6
  § 8. [10 ...]10
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 32, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2012-09-20/57, art. 35, 037; Inwerkingtreding : 25-01-2013>
  (4)<KB 2013-01-08/01, art. 3, 038; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (5)<KB 2013-01-08/01, art. 25, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (6)<KB 2013-04-03/13, art. 5, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (7)<KB 2013-04-03/13, art. 20, 041; Inwerkingtreding : 30-04-2013>
  (8)<KB 2013-12-04/05, art. 13, 044; Inwerkingtreding : 03-02-2014>
  (9)<BESL 2018-03-29/04, art. 7.2, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
  (10)<BESL 2018-03-29/04, art. 8.1, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
  (11)<BESL 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 39_WAALS_GEWEST.
   § 1. (Het praktisch examen bevat de volgende proeven :
  1° categorie [1 AM]1 : een proef op een terrein buiten het verkeer;
  2° categorie B : een proef op de openbare weg in het verkeer;
  3° [2 categorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E of het plaatsen van de code 96 : een proef op een terrein buiten het verkeer en een proef op de openbare weg in het verkeer.]2.) <KB 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  (De duur van het praktische examen wordt als volgt bepaald :
  1° [5 categorieėn AM, A1, A2 en A : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is hoogstens drie minuten per manoeuvre en hoogstens vijftien minuten voor het geheel der manoeuvres. De duur van de proef op de openbare weg [7 mag niet korter dan dertig minuten zijn]7 ;]5
  [4 1° /1 categorie B+E en het plaatsen van code 96 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is hoogstens drie minuten per manoeuvre en hoogstens vijftien minuten voor het geheel der manoeuvres. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfentwintig minuten zijn;]4
  2° categorieėn [2 C1, C, D1 en D]2 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens vijftien minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn;
  3° categorie [2 C1+E en C+E]2 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens dertig minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn;
  4° categorie [2 D1+E en D+E]2 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens vijfentwintig minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn.) <KB 2004-07-15/34, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  (5° categorie B : de duur van de proef op de openbare weg mag niet minder zijn dan veertig minuten.) <KB 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  (§ 1bis. Het praktisch examen van de categorie G bestaat uit een proef op een terrein buiten het verkeer en uit een proef op de openbare weg.
  De duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minimum vijftien minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet minder zijn dan veertig minuten.) <KB 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 2. (De kandidaat moet, om tot de proef op de openbare weg toegelaten te worden, geslaagd zijn voor de proef op een terrein buiten het verkeer. Het slagen in deze proef blijft één jaar geldig, behalve als de kandidaat voor een rijbewijs voor de categorie C + E voor de proef op de openbare weg komt met een geleed voertuig, terwijl hij de proef op een terrein buiten het verkeer met een samenstel aflegde, en omgekeerd.) <KB 2004-07-15/34, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  [4 Dit slagen wordt vermeld op de aanvraag om een rijbewijs of op het voorlopig rijbewijs en, als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A, op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs.]4
  Bij het slagen voor een van de twee proeven met een voertuig uitgerust met een automatische schakeling, wordt het volledige examen geacht afgelegd te zijn met dit type van voertuig. [4 Als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A, wordt de code 78 vermeld op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs.]4
  § 3. Tijdens de proef op de openbare weg met een voertuig dat niet tot de [2 categorieėn A1, A2 en A]2 behoort, moet, naast de examinator, de instructeur [3 of stagiair]3 van de rijschool of de begeleider bij de scholing in het voertuig plaatsnemen. (De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, is naast de examinator, vergezeld [8 van een persoon die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B]8 .) [10 De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs met begeleider is naast de examinator, vergezeld van een begeleider die voldoet aan de voorwaarden van artikel 7/1 § 2 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.]10 <KB 2006-07-10/30, art. 27, 4°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  (Indien het voertuig behorend tot de categorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]2 bestemd is voor het vervoer van ten hoogste twee personen, de bestuurder inbegrepen, of indien het voertuig behoort tot de categorie G, neemt alleen de examinator in het voertuig plaats.) <KB 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  Behalve de personen bedoeld in het eerste lid en de tolk bedoeld in § 8, mogen enkel de door de [9 Waalse Minister]9 of zijn gemachtigde aangeduide personen in het voertuig plaatsnemen.
  § 4. Tijdens de proef op de openbare weg met een voertuig van de [2 categorie A1, A2 of A]2 neemt de examinator plaats in een voertuig dat tot de [4 categorie A2 of A of bij tijdelijke onbeschikbaarheid hiervan categorie B]4 behoort en dat de kandidaat volgt; hij deelt zijn onderrichtingen mee aan de kandidaat bij middel van een radio-inrichting.
  Buiten de bestuurder van het voertuig, de tolk bedoeld in § 8 en de examinator mogen alleen personen aangeduid door de [9 Waalse Minister]9 of zijn gemachtigde plaatsnemen in het voertuig dat de kandidaat volgt.
  § 5. De examinator weigert het examen af te nemen indien hij vaststelt dat de kandidaat bedoeld in [4 artikel 38, § 2, vierde lid]4 niet over de voorgeschrevene uitrusting beschikt of indien het voertuig geen voldoende veiligheid biedt of niet beantwoordt aan de voorschriften van dit besluit.
  Hij beėindigt het examen wanneer de kandidaat onbekwaam is om te sturen of op een gevaarlijke manier stuurt, in geval van tussenkomst van de instructeur of de begeleider of indien de bestuurder van het voertuig van de categorie B bedoeld in § 4 onbekwaam is om te sturen of op een gevaarlijke manier stuurt of zijn onderrichtingen niet opvolgt.
  § 6. De examinator vermeldt op de beoordelingsstaat, voor elk van de genoemde proeven, de door hem toegekende beoordeling alsook de daaruitvolgende beslissing dat de kandidaat geslaagd of uitgesteld is overeenkomstig de criteria vermeld in (bijlage 5). <KB 2004-07-15/34, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  § 7. De examinator bevestigt op de aanvraag om een rijbewijs, het slagen van de kandidaat voor het praktische examen met vermelding van de categorie van het voertuig waarmee hij het examen heeft afgelegd en van de datum ervan. In voorkomend geval vermeldt hij dat het examen werd afgelegd met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 13. In het geval bedoeld in artikel 48, § 2, wordt het slagen voor het praktische examen vermeld op de aanvraag om een rijbewijs door de overheid bedoeld in artikel 7.
  [6 ...]6
  § 8. [10 De kandidaat, die noch de Franse, noch de Duitse taal machtig is, kan zich op eigen kosten laten bijstaan door een tolk in de Nederlandse taal of de Engelse taal gekozen uit de beėdigde vertalers door het examencentrum.]10
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 32, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2012-09-20/57, art. 35, 037; Inwerkingtreding : 25-01-2013>
  (4)<KB 2013-01-08/01, art. 3, 038; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (5)<KB 2013-01-08/01, art. 25, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (6)<KB 2013-04-03/13, art. 5, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (7)<KB 2013-04-03/13, art. 20, 041; Inwerkingtreding : 30-04-2013>
  (8)<KB 2013-12-04/05, art. 13, 044; Inwerkingtreding : 03-02-2014>
  (9)<BWG 2017-07-20/16, art. 11, 053; Inwerkingtreding : 01-10-2018>
  (10)<BWG 2018-05-24/23, art. 13, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 39_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. (Het praktisch examen bevat de volgende proeven :
  1° categorie [1 AM]1 : een proef op een terrein buiten het verkeer;
  2° categorie B : een proef op de openbare weg in het verkeer;
  3° [2 categorie A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E of het plaatsen van de code 96 : een proef op een terrein buiten het verkeer en een proef op de openbare weg in het verkeer.]2.) <KB 2006-07-10/30, art. 27, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  (De duur van het praktische examen wordt als volgt bepaald :
  1° [5 categorieėn AM, A1, A2 en A : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is hoogstens drie minuten per manoeuvre en hoogstens vijftien minuten voor het geheel der manoeuvres. De duur van de proef op de openbare weg [7 mag niet korter dan dertig minuten zijn]7 ;]5
  [4 1° /1 categorie B+E en het plaatsen van code 96 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is hoogstens drie minuten per manoeuvre en hoogstens vijftien minuten voor het geheel der manoeuvres. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfentwintig minuten zijn;]4
  2° categorieėn [2 C1, C, D1 en D]2 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens vijftien minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn;
  3° categorie [2 C1+E en C+E]2 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens dertig minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn;
  4° categorie [2 D1+E en D+E]2 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens vijfentwintig minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn.) <KB 2004-07-15/34, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  (5° categorie B : de duur van de proef op de openbare weg mag niet minder zijn dan veertig minuten.) <KB 2006-07-10/30, art. 27, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  (§ 1bis. Het praktisch examen van de categorie G bestaat uit een proef op een terrein buiten het verkeer en uit een proef op de openbare weg.
  De duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minimum vijftien minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet minder zijn dan veertig minuten.) <KB 2006-09-01/33, art. 17, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  § 2. (De kandidaat moet, om tot de proef op de openbare weg toegelaten te worden, geslaagd zijn voor de proef op een terrein buiten het verkeer. Het slagen in deze proef blijft één jaar geldig, behalve als de kandidaat voor een rijbewijs voor de categorie C + E voor de proef op de openbare weg komt met een geleed voertuig, terwijl hij de proef op een terrein buiten het verkeer met een samenstel aflegde, en omgekeerd.) <KB 2004-07-15/34, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  [4 Dit slagen wordt vermeld op de aanvraag om een rijbewijs of op het voorlopig rijbewijs en, als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A, op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs.]4
  Bij het slagen voor een van de twee proeven met een voertuig uitgerust met een automatische schakeling, wordt het volledige examen geacht afgelegd te zijn met dit type van voertuig. [4 Als het gaat om een kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2 of A, wordt de code 78 vermeld op de aanvraag om een voorlopig rijbewijs.]4
  § 3. Tijdens de proef op de openbare weg met een voertuig dat niet tot de [2 categorieėn A1, A2 en A]2 behoort, moet, naast de examinator, de instructeur [3 of stagiair]3 van de rijschool of de begeleider bij de scholing in het voertuig plaatsnemen. (De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, is naast de examinator, vergezeld [8 van een persoon die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B]8 .) <KB 2006-07-10/30, art. 27, 4°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  (Indien het voertuig behorend tot de categorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]2 bestemd is voor het vervoer van ten hoogste twee personen, de bestuurder inbegrepen, of indien het voertuig behoort tot de categorie G, neemt alleen de examinator in het voertuig plaats.) <KB 2006-09-01/33, art. 17, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  Behalve de personen bedoeld in het eerste lid en de tolk bedoeld in § 8, mogen enkel de door de [9 Vlaamse minister]9 of zijn gemachtigde aangeduide personen in het voertuig plaatsnemen.
  § 4. Tijdens de proef op de openbare weg met een voertuig van de [2 categorie A1, A2 of A]2 neemt de examinator plaats in een voertuig dat tot de [4 categorie A2 of A of bij tijdelijke onbeschikbaarheid hiervan categorie B]4 behoort en dat de kandidaat volgt; hij deelt zijn onderrichtingen mee aan de kandidaat bij middel van een radio-inrichting.
  Buiten de bestuurder van het voertuig, de tolk bedoeld in § 8 en de examinator mogen alleen personen aangeduid door de [9 Vlaamse minister]9 of zijn gemachtigde plaatsnemen in het voertuig dat de kandidaat volgt.
  § 5. De examinator weigert het examen af te nemen indien hij vaststelt dat de kandidaat bedoeld in [4 artikel 38, § 2, vierde lid]4 niet over de voorgeschrevene uitrusting beschikt of indien het voertuig geen voldoende veiligheid biedt of niet beantwoordt aan de voorschriften van dit besluit.
  Hij beėindigt het examen wanneer de kandidaat onbekwaam is om te sturen of op een gevaarlijke manier stuurt, in geval van tussenkomst van de instructeur of de begeleider of indien de bestuurder van het voertuig van de categorie B bedoeld in § 4 onbekwaam is om te sturen of op een gevaarlijke manier stuurt of zijn onderrichtingen niet opvolgt.
  § 6. De examinator vermeldt op de beoordelingsstaat, voor elk van de genoemde proeven, de door hem toegekende beoordeling alsook de daaruitvolgende beslissing dat de kandidaat geslaagd of uitgesteld is overeenkomstig de criteria vermeld in (bijlage 5). <KB 2004-07-15/34, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  § 7. De examinator bevestigt op de aanvraag om een rijbewijs, het slagen van de kandidaat voor het praktische examen met vermelding van de categorie van het voertuig waarmee hij het examen heeft afgelegd en van de datum ervan. In voorkomend geval vermeldt hij dat het examen werd afgelegd met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 13. In het geval bedoeld in artikel 48, § 2, wordt het slagen voor het praktische examen vermeld op de aanvraag om een rijbewijs door de overheid bedoeld in artikel 7.
  [6 ...]6
  § 8. [10 Een kandidaat die het Nederlands niet machtig is, mag het praktische examen afleggen, bijgestaan door een tolk voor de talen Frans, Duits of Engels die door hem onder de beėdigde vertalers wordt gekozen. De tolk wordt in alle gevallen door de kandidaat vergoed en mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool of op welke wijze ook professioneel rijonderricht geven.
   Kandidaten met een gehoorhandicap, namelijk dove of slechthorende kandidaten, kunnen zich laten bijstaan door een door hem gekozen beėdigd doventolk. Onverminderd de eventuele toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wordt de tolk door de kandidaat vergoed. De tolk mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool of op welke wijze ook professioneel rijonderricht geven.]10
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 32, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2012-09-20/57, art. 35, 037; Inwerkingtreding : 25-01-2013>
  (4)<KB 2013-01-08/01, art. 3, 038; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (5)<KB 2013-01-08/01, art. 25, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (6)<KB 2013-04-03/13, art. 5, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (7)<KB 2013-04-03/13, art. 20, 041; Inwerkingtreding : 30-04-2013>
  (8)<KB 2013-12-04/05, art. 13, 044; Inwerkingtreding : 03-02-2014>
  (9)<BVR 2015-07-10/11, art. 101, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>
  (10)<BVR 2017-01-20/22, art. 3, 051; Inwerkingtreding : 01-03-2017>

  Afdeling VI. - Geneeskundig onderzoek

  Art. 40. De lichaamsgebreken en aandoeningen bedoeld in artikel 23, § 1, 3° van de wet zijn bepaald in bijlage 6.

  Art. 41.§ 1. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de (categorie [1 AM]1 [2 , A1, A2, A]2, B, B+E of G) ondertekent (of op de aanvraag om een voorlopige rijbewijs), een verklaring waarin hij op zijn woord van eer bevestigt, bij zijn weten niet te lijden aan een van de in bijlage 6, voorgeschreven voor de groep 1, genoemde lichaamsgebreken of aandoeningen. Deze verklaring omvat een gedeelte betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid en een gedeelte betreffende het gezichtsvermogen. <KB 2006-07-10/30, art. 28, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  Elke kandidaat die geen houder is van een Belgisch of Europees rijbewijs, moet bij het theoretische examen een leestest afleggen voor de examinator of de aangestelde bedoeld in artikel 25, § 1, volgens de nadere regels die gezamenlijk door de Minister en door zijn collega tot wiens bevoegdheid Volksgezondheid behoort, worden bepaald.
  § 2. De kandidaat die oordeelt dat hij het gedeelte van de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid niet kan ondertekenen, ondergaat een onderzoek bij een vrij gekozen geneesheer. De geneesheer vraagt, in voorkomend geval, het verslag van een geneesheer specialist overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6.
  Behalve in het geval bedoeld in artikel 45, oordeelt de geneesheer of de kandidaat voldoet aan de criteria vastgesteld in bijlage 6, I, II, IV en V en stelt het attest op zoals bedoeld in bijlage 6, VII.
  § 3. De kandidaat die oordeelt dat hij het gedeelte van de verklaring betreffende het gezichtsvermogen niet kan ondertekenen of die niet voldoet bij de leestest bedoeld in § 1, ondergaat een onderzoek bij een vrij gekozen oogarts.
  De oogarts oordeelt of de kandidaat voldoet aan de criteria vastgesteld in bijlage 6, III en stelt het attest op zoals bedoeld in bijlage 6, VIII.
  § 4. Indien de geneesheer bedoeld in §§ 2 en 3 oordeelt dat de toelating tot sturen moet afhankelijk gesteld worden van bepaalde voorwaarden of beperkingen bij het gebruik van het rijbewijs, maakt hij daarvan melding op het attest uitgereikt aan de kandidaat in de vorm van de codes, zoals voorgeschreven in bijlage 7.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 33, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 41_WAALS_GEWEST.
   § 1. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de (categorie [1 AM]1 [2 , A1, A2, A]2, B, B+E of G) ondertekent (of op de aanvraag om een voorlopige rijbewijs), een verklaring waarin hij op zijn woord van eer bevestigt, bij zijn weten niet te lijden aan een van de in bijlage 6, voorgeschreven voor de groep 1, genoemde lichaamsgebreken of aandoeningen. Deze verklaring omvat een gedeelte betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid en een gedeelte betreffende het gezichtsvermogen. <KB 2006-07-10/30, art. 28, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  Elke kandidaat die geen houder is van een Belgisch of Europees rijbewijs, moet bij het theoretische examen een leestest afleggen voor de examinator of de aangestelde bedoeld in artikel 25, § 1, volgens de nadere regels die gezamenlijk door de [3 Waalse Minister]3 en door zijn collega tot wiens bevoegdheid Volksgezondheid behoort, worden bepaald.
  § 2. De kandidaat die oordeelt dat hij het gedeelte van de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid niet kan ondertekenen, ondergaat een onderzoek bij een vrij gekozen geneesheer. De geneesheer vraagt, in voorkomend geval, het verslag van een geneesheer specialist overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6.
  Behalve in het geval bedoeld in artikel 45, oordeelt de geneesheer of de kandidaat voldoet aan de criteria vastgesteld in bijlage 6, I, II, IV en V en stelt het attest op zoals bedoeld in bijlage 6, VII.
  § 3. De kandidaat die oordeelt dat hij het gedeelte van de verklaring betreffende het gezichtsvermogen niet kan ondertekenen of die niet voldoet bij de leestest bedoeld in § 1, ondergaat een onderzoek bij een vrij gekozen oogarts.
  De oogarts oordeelt of de kandidaat voldoet aan de criteria vastgesteld in bijlage 6, III en stelt het attest op zoals bedoeld in bijlage 6, VIII.
  § 4. Indien de geneesheer bedoeld in §§ 2 en 3 oordeelt dat de toelating tot sturen moet afhankelijk gesteld worden van bepaalde voorwaarden of beperkingen bij het gebruik van het rijbewijs, maakt hij daarvan melding op het attest uitgereikt aan de kandidaat in de vorm van de codes, zoals voorgeschreven in bijlage 7.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 33, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<BWG 2017-07-20/16, art. 12, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 41_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de (categorie [1 AM]1 [2 , A1, A2, A]2, B, B+E of G) ondertekent (of op de aanvraag om een voorlopige rijbewijs), een verklaring waarin hij op zijn woord van eer bevestigt, bij zijn weten niet te lijden aan een van de in bijlage 6, voorgeschreven voor de groep 1, genoemde lichaamsgebreken of aandoeningen. Deze verklaring omvat een gedeelte betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid en een gedeelte betreffende het gezichtsvermogen. <KB 2006-07-10/30, art. 28, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  Elke kandidaat die geen houder is van een Belgisch of Europees rijbewijs, moet bij het theoretische examen een leestest afleggen voor de examinator of de aangestelde bedoeld in artikel 25, § 1, volgens de nadere regels die gezamenlijk door de [3 Vlaamse minister]3 en door zijn collega tot wiens bevoegdheid Volksgezondheid behoort, worden bepaald.
  § 2. De kandidaat die oordeelt dat hij het gedeelte van de verklaring betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid niet kan ondertekenen, ondergaat een onderzoek bij een vrij gekozen geneesheer. De geneesheer vraagt, in voorkomend geval, het verslag van een geneesheer specialist overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6.
  Behalve in het geval bedoeld in artikel 45, oordeelt de geneesheer of de kandidaat voldoet aan de criteria vastgesteld in bijlage 6, I, II, IV en V en stelt het attest op zoals bedoeld in bijlage 6, VII.
  § 3. De kandidaat die oordeelt dat hij het gedeelte van de verklaring betreffende het gezichtsvermogen niet kan ondertekenen of die niet voldoet bij de leestest bedoeld in § 1, ondergaat een onderzoek bij een vrij gekozen oogarts.
  De oogarts oordeelt of de kandidaat voldoet aan de criteria vastgesteld in bijlage 6, III en stelt het attest op zoals bedoeld in bijlage 6, VIII.
  § 4. Indien de geneesheer bedoeld in §§ 2 en 3 oordeelt dat de toelating tot sturen moet afhankelijk gesteld worden van bepaalde voorwaarden of beperkingen bij het gebruik van het rijbewijs, maakt hij daarvan melding op het attest uitgereikt aan de kandidaat in de vorm van de codes, zoals voorgeschreven in bijlage 7.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 33, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<BVR 2015-07-10/11, art. 102, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 42.De kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie [1 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E]1 moet een onderzoek ondergaan dat vaststelt of hij voldoet aan de normen voorgeschreven in bijlage 6 voor de groep 2.
  Het onderzoek wordt ondergaan overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 44.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 34, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 43.Worden eveneens gehouden om het onderzoek bedoeld in artikel 42 te ondergaan, de houders, van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de [2 categorie A1, A2, A]2, B of B+E of voor een gelijkwaardige categorie, wanneer ze beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 3, § 1 en zij een voertuig bestemd voor een van de hierna genoemde vervoersdiensten besturen :
  1° de diensten voor geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer, respectievelijk bedoeld in de artikelen 3, 11 en 14 van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar;
  2° [1 de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur bedoeld in artikel 6, § 1, X, 8° van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980;]1
  3° [1 ...]1
  4° (...); <KB 2008-10-31/30, art. 1, a) 023; Inwerkingtreding : 15-11-2008>
  5° (...); <KB 2008-10-31/30, art. 1, a) 023; Inwerkingtreding : 15-11-2008>
  6° (het vervoer van personen met ambulance, zoals bedoeld in [1 artikel 1, § 2, 68]1 , van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.) <ARW 2007-05-16/38, art. 2, b), 003; Inwerkingtreding : 23-06-2007>
  7° het bezoldigde leerlingenvervoer.
  De instructeurs van de rijscholen die het praktische onderricht voorgeschreven in artikel 15 verstrekken, zijn eveneens gehouden om het onderzoek bedoeld in artikel 42 te ondergaan.
  ----------
  (1)<KB 2010-09-10/01, art. 4, 029; Inwerkingtreding : 15-09-2010>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 35, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 44.§ 1. Het onderzoek bedoeld in artikel 42 wordt afgelegd voor een geneesheer van een medisch centrum van [2 het Bestuur van de medische expertise]2.
  De aanvrager legt een verklaring voor waarin hij op zijn woord van eer bevestigt, bij zijn weten niet aangetast te zijn door een aandoening die het normaal besturen van een voertuig, zelfs tijdelijk, zou kunnen verhinderen of belemmeren en deelt het resultaat mee dat hij bekwam bij een eventueel vorig geneeskundig onderzoek. Het model van deze verklaring komt voor in bijlage 6, IX.
  Hij legt bovendien het verslag voor van een oogarts waarvan het model bepaald is in bijlage 6, X.
  § 2. Als de geneesheer van [2 het Bestuur van de medische expertise]2 besluit tot de ongeschiktheid van de kandidaat of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen, kan deze laatste een beroep instellen bij [2 dat Bestuur]2. Het beroep wordt ingeleid bij ter post aangetekende brief, binnen de tien werkdagen na de betekening van de beslissing. De verzoeker wijst in deze brief de geneesheer aan die hem tijdens de procedure zal bijstaan.
  [2 Het Bestuur van de medische expertise]2 deelt zonder verwijl aan die geneesheer de medische gegevens mee die de beslissing hebben gemotiveerd.
  Binnen de tien werkdagen, volgend op de mededeling van het dossier, kan de geneesheer aangewezen door de verzoeker :
  1° hetzij zijn akkoord betuigen met de beslissing;
  2° hetzij een tegensprekelijke raadpleging vragen met de geneesheer die de beslissing heeft genomen of, bij verhindering, met zijn plaatsvervanger;
  3° hetzij een rapport neerleggen waarin de argumenten die de beslissing motiveerden, weerlegd worden.
  In geval van akkoord tussen de onderzoekende geneesheer en deze die door de verzoeker werd gekozen, wordt de beslissing dienovereenkomstig gehandhaafd of gewijzigd.
  Indien de twee geneesheren het onderling niet eens kunnen worden, wordt een arbitrageonderzoek gedaan door de hoofdgeneesheer van [2 het Bestuur van de medische expertise]2 of door zijn gemachtigde, die de verzoeker nog niet heeft onderzocht tijdens het geneeskundig onderzoek of de tegensprekelijke raadpleging. Bij het arbitrageonderzoek mag de verzoeker zich laten bijstaan door de door hem gekozen geneesheer.
  Na afloop van het arbitrageonderzoek is de beslissing daaromtrent definitief.
  § 3. De verzoeker betaalt voor elk onderzoek de retributie die vastgesteld wordt door de Minister tot wiens bevoegdheid [2 het Bestuur van de medische expertise]2 behoort alsook, in voorkomend geval, de honoraria en kosten van de geneesheer die hij gekozen heeft om hem bij te staan bij de beroepsprocedure.
  § 4. In afwijking van de bepalingen van § 1, kan het onderzoek bedoeld in artikel 42 afgelegd worden voor :
  1° een geneesheer van een erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst. Wanneer de Arbeidsgeneesheer tot de ongeschiktheid van de kandidaat besluit of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen kan beroep ingesteld worden volgens de bepalingen betreffende de beslissingen van de Arbeidsgeneesheer voorgeschreven in het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming;
  2° een geneesheer van het "Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi", van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (, Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) of van het "Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle"; <KB 2004-03-22/35, art. 4, 007; Inwerkingtreding : 11-05-2004>
  3° een geneesheer van de medische dienst van het leger;
  4° een geneesheer van een [1 centrum voor leerlingenbegeleiding]1 ;
  5° een geneesheer van de (medische dienst van de federale politie). <KB 2002-09-05/35, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  De aanvrager legt aan de onderzoekende geneesheer de verklaring voor, zoals voorgeschreven in § 1, tweede lid.
  § 5. De in §§ 1 en 4 bedoelde geneesheer levert aan de aanvrager een attest af, overeenkomstig het in bijlage 6, XI voorgeschreven model.
  Indien de geneesheer oordeelt dat de toelating tot sturen moet afhankelijk gesteld worden van de verplichting om bepaalde types van voertuigen of om een speciaal aangepast voertuig of om een voertuig uitgerust met een automatische schakeling te gebruiken of van bepaalde voorwaarden of beperkingen bij het gebruik van het rijbewijs, maakt hij daarvan melding op het attest uitgereikt aan de kandidaat, in de vorm van de codes, bepaald in bijlage 7.
  (Het attest is vijf jaar geldig. Het kan evenwel afgegeven worden voor een kortere geldigheidsduur overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6.) <KB 2007-05-04/35, art. 64, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
  ----------
  (1)<KB 2010-09-10/01, art. 5, 029; Inwerkingtreding : 15-09-2010>
  (2)<KB 2013-12-01/08, art. 54, 045; Inwerkingtreding : 23-12-2013>

  Art. 44_WAALS_GEWEST.
   § 1. Het onderzoek bedoeld in artikel 42 wordt afgelegd voor een geneesheer van een medisch centrum van [2 het Bestuur van de medische expertise]2.
  De aanvrager legt een verklaring voor waarin hij op zijn woord van eer bevestigt, bij zijn weten niet aangetast te zijn door een aandoening die het normaal besturen van een voertuig, zelfs tijdelijk, zou kunnen verhinderen of belemmeren en deelt het resultaat mee dat hij bekwam bij een eventueel vorig geneeskundig onderzoek. Het model van deze verklaring komt voor in bijlage 6, IX.
  Hij legt bovendien het verslag voor van een oogarts waarvan het model bepaald is in bijlage 6, X.
  § 2. Als de geneesheer van [2 het Bestuur van de medische expertise]2 besluit tot de ongeschiktheid van de kandidaat of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen, kan deze laatste een beroep instellen bij [2 dat Bestuur]2. Het beroep wordt ingeleid bij ter post aangetekende brief, binnen de tien werkdagen na de betekening van de beslissing. De verzoeker wijst in deze brief de geneesheer aan die hem tijdens de procedure zal bijstaan.
  [2 Het Bestuur van de medische expertise]2 deelt zonder verwijl aan die geneesheer de medische gegevens mee die de beslissing hebben gemotiveerd.
  Binnen de tien werkdagen, volgend op de mededeling van het dossier, kan de geneesheer aangewezen door de verzoeker :
  1° hetzij zijn akkoord betuigen met de beslissing;
  2° hetzij een tegensprekelijke raadpleging vragen met de geneesheer die de beslissing heeft genomen of, bij verhindering, met zijn plaatsvervanger;
  3° hetzij een rapport neerleggen waarin de argumenten die de beslissing motiveerden, weerlegd worden.
  In geval van akkoord tussen de onderzoekende geneesheer en deze die door de verzoeker werd gekozen, wordt de beslissing dienovereenkomstig gehandhaafd of gewijzigd.
  Indien de twee geneesheren het onderling niet eens kunnen worden, wordt een arbitrageonderzoek gedaan door de hoofdgeneesheer van [2 het Bestuur van de medische expertise]2 of door zijn gemachtigde, die de verzoeker nog niet heeft onderzocht tijdens het geneeskundig onderzoek of de tegensprekelijke raadpleging. Bij het arbitrageonderzoek mag de verzoeker zich laten bijstaan door de door hem gekozen geneesheer.
  Na afloop van het arbitrageonderzoek is de beslissing daaromtrent definitief.
  § 3. De verzoeker betaalt voor elk onderzoek de retributie die vastgesteld wordt door de Minister tot wiens bevoegdheid [2 het Bestuur van de medische expertise]2 behoort alsook, in voorkomend geval, de honoraria en kosten van de geneesheer die hij gekozen heeft om hem bij te staan bij de beroepsprocedure.
  § 4. In afwijking van de bepalingen van § 1, kan het onderzoek bedoeld in artikel 42 afgelegd worden voor :
  1° een geneesheer van een erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst. Wanneer de Arbeidsgeneesheer tot de ongeschiktheid van de kandidaat besluit of de beslissing laat afhangen van voorwaarden of beperkingen kan beroep ingesteld worden volgens de bepalingen betreffende de beslissingen van de Arbeidsgeneesheer voorgeschreven in het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming;
  2° een geneesheer van het "Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi", [4 en van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding]4 (, van Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft)[4 of van het Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle]4; <KB 2004-03-22/35, art. 4, 007; Inwerkingtreding : 11-05-2004>
  3° een geneesheer van de medische dienst van het leger;
  4° een geneesheer van een [1 centrum voor leerlingenbegeleiding]1 ;
  5° een geneesheer van de (medische dienst van de federale politie). <KB 2002-09-05/35, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  De aanvrager legt aan de onderzoekende geneesheer de verklaring voor, zoals voorgeschreven in § 1, tweede lid.
  § 5. De in §§ 1 en 4 bedoelde geneesheer levert aan de aanvrager een attest af, overeenkomstig het in bijlage 6, XI voorgeschreven model.
  Indien de geneesheer oordeelt dat de toelating tot sturen moet afhankelijk gesteld worden van de verplichting om bepaalde types van voertuigen of om een speciaal aangepast voertuig of om een voertuig uitgerust met een automatische schakeling te gebruiken of van bepaalde voorwaarden of beperkingen bij het gebruik van het rijbewijs, maakt hij daarvan melding op het attest uitgereikt aan de kandidaat, in de vorm van de codes, bepaald in bijlage 7.
  (Het attest is vijf jaar geldig. Het kan evenwel afgegeven worden voor een kortere geldigheidsduur overeenkomstig de bepalingen van bijlage 6.) <KB 2007-05-04/35, art. 64, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
  
----------
  (1)<KB 2010-09-10/01, art. 5, 029; Inwerkingtreding : 15-09-2010>
  (2)<KB 2013-12-01/08, art. 54, 045; Inwerkingtreding : 23-12-2013>
  (3)<BWG 2017-07-20/16, art. 13, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (4)<BWG 2018-05-24/23, art. 14, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 45. Indien de geneesheer bedoeld in de artikelen 41, § 2 en 44, §§ 1 en 4 een vermindering van de functionele vaardigheden van een kandidaat of van een bestuurder vaststelt tengevolge van een aantasting van het musculo - skelettaal systeem, van een aandoening van het centraal of het perifeer zenuwstelsel of van elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van zijn motorische controle, zijn waarnemingen of zijn gedrag en beoordelingsvermogen, verwijst hij de aanvrager door naar een centrum aangeduid door de Minister en belast met het bepalen van de rijgeschiktheid van de bestuurders alsook de eventuele aanpassingen die aan het voertuig moeten aangebracht worden en, in voorkomend geval, de voorwaarden of de beperkingen aan het gebruik van het rijbewijs.
  De geneesheer van het centrum maakt het attest op bepaald in bijlage 6, XII wanneer het gaat om een kandidaat bedoeld in artikel 41, § 1; hij deelt zijn conclusies mee aan de geneesheer bedoeld in artikel 44, §§ 1 of 4 als het gaat om een kandidaat bedoeld in de artikelen 42 en 43.

  Art. 45_WAALS_GEWEST.
   Indien de geneesheer bedoeld in de artikelen 41, § 2 en 44, §§ 1 en 4 een vermindering van de functionele vaardigheden van een kandidaat of van een bestuurder vaststelt tengevolge van een aantasting van het musculo - skelettaal systeem, van een aandoening van het centraal of het perifeer zenuwstelsel of van elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van zijn motorische controle, zijn waarnemingen of zijn gedrag en beoordelingsvermogen, verwijst hij de aanvrager door naar een centrum aangeduid door de [1 Waalse Minister of zijn afgevaardigde]1 en belast met het bepalen van de rijgeschiktheid van de bestuurders alsook de eventuele aanpassingen die aan het voertuig moeten aangebracht worden en, in voorkomend geval, de voorwaarden of de beperkingen aan het gebruik van het rijbewijs.
  De geneesheer van het centrum maakt het attest op bepaald in bijlage 6, XII wanneer het gaat om een kandidaat bedoeld in artikel 41, § 1; hij deelt zijn conclusies mee aan de geneesheer bedoeld in artikel 44, §§ 1 of 4 als het gaat om een kandidaat bedoeld in de artikelen 42 en 43.

  ----------
  (1)<BWG 2017-07-20/16, art. 14, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 45_VLAAMS_GEWEST.
   Indien de geneesheer bedoeld in de artikelen 41, § 2 en 44, §§ 1 en 4 een vermindering van de functionele vaardigheden van een kandidaat of van een bestuurder vaststelt tengevolge van een aantasting van het musculo - skelettaal systeem, van een aandoening van het centraal of het perifeer zenuwstelsel of van elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van zijn motorische controle, zijn waarnemingen of zijn gedrag en beoordelingsvermogen, verwijst hij de aanvrager door naar een centrum aangeduid door de [1 Vlaamse minister]1 en belast met het bepalen van de rijgeschiktheid van de bestuurders alsook de eventuele aanpassingen die aan het voertuig moeten aangebracht worden en, in voorkomend geval, de voorwaarden of de beperkingen aan het gebruik van het rijbewijs.
  De geneesheer van het centrum maakt het attest op bepaald in bijlage 6, XII wanneer het gaat om een kandidaat bedoeld in artikel 41, § 1; hij deelt zijn conclusies mee aan de geneesheer bedoeld in artikel 44, §§ 1 of 4 als het gaat om een kandidaat bedoeld in de artikelen 42 en 43.

  ----------
  (1)<BVR 2015-07-10/11, art. 103, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 46.§ 1. Indien de geneesheer bedoeld in de artikelen 41, § 2, 44, §§ 1 en 4 en 45 vaststelt dat de houder van een rijbewijs niet meer beantwoordt aan de in bijlage 6 vastgestelde geneeskundige normen, moet hij de belanghebbende op de hoogte stellen van de verplichting om zijn rijbewijs overeenkomstig de bepalingen van artikel 24 van de wet in te leveren bij de overheid bedoeld in artikel 7.
  § 2. De houder van een rijbewijs dat in toepassing van artikel 24 van de wet werd ingeleverd kan de teruggave verkrijgen indien hij aan de in artikel 7 bedoelde overheid een attest voorlegt waarin bevestigd wordt dat hij opnieuw geschikt is om een motorvoertuig te besturen van de categorie [1 ...]1 waarvoor het rijbewijs geldig is.
  Het attest bedoeld in het eerste lid wordt opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 41, §§ 2 en 3, 44 en 45.
  Indien de handicap van de houder een voertuig vereist dat speciaal aan zijn handicap is aangepast of gebruiksbeperkingen noodzakelijk maakt, zal daarvan melding gemaakt worden op het rijbewijs.
  Indien het attest hem slechts het besturen toelaat van sommige categorieėn of subcategorieėn van voertuigen waarvoor het rijbewijs werd geldig verklaard, bekomt hij zonder zich te onderwerpen aan de scholing en zonder een nieuw theoretisch en praktisch examen te moeten afleggen, een nieuw rijbewijs alleen geldig voor de categorieėn [1 ...]1 waarvoor hij tot het besturen ervan geschikt is. De procedure van artikel 49 is van toepassing.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 36, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Afdeling VII. - Beroep in geval van niet slagen voor het praktische examen

  Afdeling VII. WAALS_GEWEST. - [1 Beroep]1
  ----------
  (1)<BWG 2018-05-24/23, art. 15, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 47. § 1. (Er wordt een beroepscommissie opgericht die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met mislukking voor het praktische examen.
  De beroepscommissie bestaat uit een kamer voor de examens die in de Franse taal en in de Duitse taal zijn afgelegd en een kamer voor de examens die in de Nederlandse taal zijn afgelegd.
  Elke kamer bestaat uit drie commissarissen, die politierechters of vrederechters zijn die gedurende ten minste vijf jaar een politierechtbank hebben voorgezeten. Ze worden door de Minister voor een termijn van twee jaar aangesteld. Dit mandaat kan hernieuwd worden.
  De commissarissen die de Franstalige kamer samenstellen, moeten door hun diploma aantonen dat ze hun examens van doctor of licentiaat in de rechten in het Frans hebben afgelegd, en minstens één commissaris moet bovendien kennis van het Duits aantonen, overeenkomstig artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken. De commissarissen die de Nederlandstalige kamer samenstellen, moeten door hun diploma aantonen dat ze hun examens van doctor of licentiaat in de rechten in het Nederlands aflegden.
  De Minister duidt voor elke kamer een voorzitter en een vice-voorzitter onder de commissarissen aan.
  De kamers stellen in onderling akkoord het huishoudelijke reglement vast, dat door de Minister of zijn gemachtigde wordt goedgekeurd.) <KB 2002-09-05/35, art. 17, 005; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  § 2. De functie van commissaris is onverenigbaar met elke betrekking of met elke functie in een rijschool of in een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.
  De commissaris moet zich onbevoegd verklaren bij elk beroep ingeleid door een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad.
  § 3. (Elke kamer zetelt op geldige wijze wanneer twee van haar leden aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, deze van de vice-voorzitter beslissend.) <KB 2002-09-05/35, art. 17, 005; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  Het secretariaat van de beroepscommissie wordt uitgeoefend door een gemachtigde van de Minister. Deze gemachtigde roept de commissie tijdig samen en brengt aan de commissarissen verslag uit over de ingeleide beroepen, zo nodig na de noodzakelijke onderzoeken te hebben gedaan; hij woont de debatten bij tijdens dewelke hij een raadgevende stem heeft.
  § 4. De commissarissen bekomen een vergoeding ten laste van de Schatkist, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de Minister.
  Zij worden bovendien vergoed voor de kosten die hun opdracht meebrengt, overeenkomstig de voor het Rijkspersoneel geldende bepalingen. Voor de toepassing van deze bepalingen worden zij gelijkgesteld met de titularissen van een graad van de rang 13.

  Art. 47_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  <Opgeheven bij BESL 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 47_WAALS_GEWEST.
   § 1. (Er wordt een beroepscommissie opgericht die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met mislukking voor het praktische examen [2 en over de beroepen voor uitsluiting en mislukking wegens een onregelmatigheid van de kandidaat voor het rijbewijs]2.
  De beroepscommissie bestaat uit een kamer voor de examens die in de Franse taal en in de Duitse taal zijn afgelegd [1 ...]1.
  [1 De commissie]1 bestaat uit drie commissarissen, die politierechters of vrederechters zijn die gedurende ten minste vijf jaar een politierechtbank hebben voorgezeten. Ze worden door de [1 Waalse Minister]1 voor een termijn van twee jaar aangesteld. Dit mandaat kan hernieuwd worden.
  De commissarissen die de Franstalige kamer samenstellen, moeten door hun diploma aantonen dat ze hun examens van doctor of licentiaat in de rechten in het Frans hebben afgelegd, en minstens één commissaris moet bovendien kennis van het Duits aantonen, overeenkomstig artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken. [1 ...]1.
  De [1 Waalse Minister]1 duidt voor elke kamer een voorzitter en een vice-voorzitter onder de commissarissen aan.
  [1 De commissie stelt]1 het huishoudelijke reglement vast, dat door de [1 Waalse Minister]1 of zijn gemachtigde wordt goedgekeurd.) <KB 2002-09-05/35, art. 17, 005; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  § 2. De functie van commissaris is onverenigbaar met elke betrekking of met elke functie in een rijschool of in een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.
  De commissaris moet zich onbevoegd verklaren bij elk beroep ingeleid door een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad.
  § 3. ([1 De commissie]1 zetelt op geldige wijze wanneer twee van haar leden aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, deze van de vice-voorzitter beslissend.) <KB 2002-09-05/35, art. 17, 005; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  Het secretariaat van de beroepscommissie wordt uitgeoefend door een gemachtigde van de [1 Waalse Minister]1. Deze gemachtigde roept de commissie tijdig samen en brengt aan de commissarissen verslag uit over de ingeleide beroepen, zo nodig na de noodzakelijke onderzoeken te hebben gedaan; hij woont de debatten bij tijdens dewelke hij een raadgevende stem heeft.
  § 4. [3 De leden van de beroepscommissie hebben recht voor hun aanwezigheid op een presentiegeld van een forfaitair bedrag van :
   1° 150 euro per zitting voor de voorzitter
   2° 125 euro per zitting voor de vice-voorzitter en de commissaris.
   Deze bedragen worden gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2020 en worden elk jaar op 1 januari aangepast.
   Het resultaat van deze aanpassing wordt naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde eurobedrag indien de decimalen van het berekende bedrag groter zijn dan of gelijk zijn aan 0,50, of naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde eurobedrag indien de decimalen kleiner zijn dan 0,50.
   De leden van de beroepscommissie worden bovendien vergoed voor de reiskosten die hun opdracht meebrengt, overeenkomstig de bepalingen die gelden voor het Waalse overheidspersoneel.]3.

  ----------
  (1)<BWG 2017-07-20/16, art. 15, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (2)<BWG 2018-05-24/23, art. 16, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (3)<BWG 2021-01-28/08, art. 1, 068; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 47_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. (Er wordt een beroepscommissie opgericht die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met mislukking voor het praktische examen.
  [1 ...]1
  [1 De beroepscommissie]1 bestaat uit drie commissarissen, die politierechters of vrederechters zijn die gedurende ten minste vijf jaar een politierechtbank hebben voorgezeten. Ze worden door de [1 Vlaamse minister]1 voor een termijn van twee jaar aangesteld. Dit mandaat kan hernieuwd worden.
  [1 ...]1
  [1 De Vlaamse minister wijst een voorzitter en een vicevoorzitter onder de commissarissen aan.]1
  [1 De beroepscommissie stelt]1 het huishoudelijke reglement vast, dat door de [1 Vlaamse minister]1 of zijn gemachtigde wordt goedgekeurd.) <KB 2002-09-05/35, art. 17, 005; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  § 2. De functie van commissaris is onverenigbaar met elke betrekking of met elke functie in een rijschool of in een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.
  De commissaris moet zich onbevoegd verklaren bij elk beroep ingeleid door een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad.
  § 3. ([1 De beroepscommissie]1 zetelt op geldige wijze wanneer twee van haar leden aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, deze van de vice-voorzitter beslissend.) <KB 2002-09-05/35, art. 17, 005; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  Het secretariaat van de beroepscommissie wordt uitgeoefend door een gemachtigde van de [1 Vlaamse minister]1. Deze gemachtigde roept de commissie tijdig samen en brengt aan de commissarissen verslag uit over de ingeleide beroepen, zo nodig na de noodzakelijke onderzoeken te hebben gedaan; hij woont de debatten bij tijdens dewelke hij een raadgevende stem heeft.
  § 4. [1 [2 De vergoeding voor de leden van de beroepscommissie bedraagt:
   1° 150 euro per zitting voor de voorzitter;
   2° 125 euro per zitting voor de commissarissen.
   De bedragen van de vergoeding zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december 2019 is bereikt. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december van het voorgaande jaar bereikt is en wordt tot op de dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.
   De leden van de beroepscommissie worden bovendien vergoed voor de reiskosten die hun opdracht meebrengt, overeenkomstig de bepalingen die gelden voor het Vlaamse overheidspersoneel. Voor de toepassing van die bepalingen worden ze gelijkgesteld met de titularissen van rang A2.]2]1

  ----------
  (1)<BVR 2015-07-10/11, art. 104, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>
  (2)<BVR 2019-05-17/62, art. 1, 062; Inwerkingtreding : 07-09-2019>

  Art. 48. § 1. Na twee mislukkingen in het praktische examen kan beroep worden ingediend bij de commissie bedoeld in artikel 47. Dit beroep moet ingediend worden binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de datum van het mislukken.
  Dit beroep wordt, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van de beroepscommissie. De in artikel 61 voorgeschreven retributie moet betaald worden op de erin vastgestelde wijze. Zij wordt slechts op beslissing van de beroepscommissie terugbetaald.
  Het beroep, ondertekend door de kandidaat, vermeldt de naam, voornaam en geboortedatum van deze laatste, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het is met redenen omkleed door feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.
  § 2. De beroepscommissie verricht alle bijkomende onderzoeken die zij nodig acht.
  Zij beslist dat de kandidaat geslaagd is voor het examen of bevestigt de mislukking.
  Zij kan, in voorkomend geval, de verzoeker machtigen een nieuw examen af te leggen na afloop van de geldigheidsduur van het voorlopige rijbewijs (...) waarvan de verzoeker houder was; zij bepaalt onder welke voorwaarden het examen plaats heeft. <KB 2006-07-10/30, art. 29, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>

  Art. 48_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  <Opgeheven bij BESL 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 48_WAALS_GEWEST.
   § 1. Na twee mislukkingen in het praktische examen kan beroep worden ingediend bij de commissie bedoeld in artikel 47. Dit beroep moet ingediend worden binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de datum van het mislukken.
  Dit beroep wordt, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van de beroepscommissie. De [1 in artikel 63]1 voorgeschreven retributie moet betaald worden op de erin vastgestelde wijze. Zij wordt slechts op beslissing van de beroepscommissie terugbetaald.
  Het beroep, ondertekend door de kandidaat, vermeldt de naam, voornaam en geboortedatum van deze laatste, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het is met redenen omkleed door feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.
  § 2. De beroepscommissie verricht alle bijkomende onderzoeken die zij nodig acht.
  Zij beslist dat de kandidaat geslaagd is voor het examen of bevestigt de mislukking.
  Zij kan, in voorkomend geval, de verzoeker machtigen een nieuw examen af te leggen na afloop van de geldigheidsduur van het voorlopige rijbewijs (...) waarvan de verzoeker houder was; zij bepaalt onder welke voorwaarden het examen plaats heeft. <KB 2006-07-10/30, art. 29, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  

  ----------
  (1)<BWG 2017-07-20/16, art. 16, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 48bis_WAALS_GEWEST. [1 § 1. Wanneer de examinator van een examencentrum beslist om de kandidaat voor het rijbewijs die een onregelmatigheid heeft begaan van het theoretisch examen uit te sluiten en te doen mislukken, kan de kandidaat als hij meerderjarig is, zijn ouders of de persoon bekleed met het ouderlijk gezag als hij minderjarig is, een beroep indienen bij de commissie bedoeld in artikel 47. Dit beroep wordt ingediend binnen vijftien dagen na de mislukking en de uitsluiting.
   Het beroep wordt, bij aangetekend schrijven, aan de voorzitter van de beroepscommissie gericht. De in artikel 63 voorgeschreven retributie moet betaald worden op de erin vastgestelde wijze.
   Zij wordt slechts op beslissing van de beroepscommissie terugbetaald.
   Het beroep, ondertekend door de kandidaat als hij meerderjarig is, zijn ouders of de persoon bekleed met het ouderlijk gezag als hij minderjarig is, vermeldt de naam, voornaam en geboortedatum van deze laatste, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het is met redenen omkleed door feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.
   § 2. De beroepscommissie verricht alle bijkomende onderzoeken die zij nodig acht
   Ze beslist over de regelmatigheid van de beslissing van de examinator van het examencentrum en stelt vast dat de feiten, aan de basis van de mislukking en de uitsluiting van de kandidaat, een onregelmatigheid van de kandidaat vormen, zoals bepaald in artikel 1, 18°. In geval van onregelmatigheid, bevestigt zij de omstreden beslissing.
   Zij kan, in voorkomend geval, de verzoeker machtigen een nieuw theoretisch examen af te leggen en bepalen onder welke voorwaarden het examen plaats heeft.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BWG 2018-05-24/23, art. 17, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 48ter_WAALS_GEWESTter. [1 § 1. Wanneer de examinator van een examencentrum beslist om de kandidaat voor het rijbewijs die een onregelmatigheid heeft begaan van het theoretisch examen uit te sluiten en te doen mislukken, kan de kandidaat als hij meerderjarig is, zijn ouders of de persoon bekleed met het ouderlijk gezag als hij minderjarig is, een beroep indienen bij de commissie bedoeld in artikel 47. Dit beroep wordt ingediend binnen vijftien dagen na de mislukking en de uitsluiting.
   Het beroep wordt, bij aangetekend schrijven aan de voorzitter van de beroepscommissie gericht. De in artikel 63 voorgeschreven retributie moet betaald worden op de erin vastgestelde wijze
   Zij wordt slechts op beslissing van de beroepscommissie terugbetaald.
   Het beroep, ondertekend door de kandidaat als hij meerderjarig is, zijn ouders of de persoon bekleed met het ouderlijk gezag als hij minderjarig is, vermeldt de naam, voornaam en geboortedatum van deze laatste, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het is met redenen omkleed door feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.
   § 2. De beroepscommissie verricht alle bijkomende onderzoeken die zij nodig acht
   Ze beslist over de regelmatigheid van de beslissing van de examinator van het examencentrum en stelt vast dat de feiten, aan de basis van de mislukking en de uitsluiting van de kandidaat, een onregelmatigheid van de kandidaat vormen, zoals bepaald in artikel 1, 18°. In geval van onregelmatigheid, bevestigt zij de omstreden beslissing. Zij kan, in voorkomend geval, de verzoeker machtigen een nieuwe test af te leggen en bepalen onder welke voorwaarden de test plaats heeft.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BWG 2018-05-24/23, art. 18, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  HOOFDSTUK V. - (Vervanging en duplicaten van het rijbewijs en van het voorlopige rijbewijs) <KB 2006-07-10/30, art. 30, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>

  Art. 49.De houder van een rijbewijs die een rijbewijs wenst te verkrijgen geldig voor één of meerdere andere categorieėn [1
  ]1 van motorvoertuigen dan die waarvoor het oorspronkelijke document werd afgegeven, dient een nieuwe aanvraag in overeenkomstig de in dit besluit beschreven procedure; hij bekomt een nieuw rijbewijs en het oorspronkelijke document wordt teruggegeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.
  [1 Dezelfde procedure is van toepassing op de houder van een rijbewijs met de code 78 die een rijbewijs wil behalen waarop deze vermelding niet voorkomt en op de houder die een rijbewijs wil behalen waarop de code 96 voorkomt.]1
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 38, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 50.§ 1. Een [1 nieuw]1 rijbewijs wordt afgegeven :
  1° in geval van verlies of van diefstal van het rijbewijs;
  2° als het rijbewijs beschadigd, onleesbaar of teniet gegaan is;
  3° als de foto van de houder niet meer gelijkend is;
  4° in het geval van intrekking van het rijbewijs door een buitenlandse overheid;
  5° in de gevallen voorgeschreven in (artikel 80, §2). <KB 2006-07-10/30, art. 31, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  (De aanvrager moet ofwel beantwoorden aan de in artikel 3, § 1, bepaalde voorwaarden ofwel ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post in een Staat die geen lid van de Europese Economische Ruimte is en houder zijn van een geldige identiteitskaart, bedoeld in het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten.) <KB 2007-08-24/31, art. 8, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  [1 Een nieuw rijbewijs, afgegeven in de gevallen bedoeld in het eerste lid, heeft een nieuwe administratieve geldigheidsduur, bepaald overeenkomstig artikel 20bis.]1
  § 2. Een aanvraag om [1 om een rijbewijs, zoals bedoeld in artikel 17,]1, wordt ingediend bij de overheid bedoeld in artikel 7.
  Zij is vergezeld van :
  1° een attest van aangifte van verlies of diefstal gedaan bij [1 de lokale politie, de federale politie of de overheid bedoeld in artikel 7]1 indien de ingeroepen reden verlies of diefstal is. Dit attest, waarvan het model is vastgesteld door de [3 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer]3, mag niet gebruikt worden ter vervanging van het rijbewijs; <KB 2002-09-05/35, art. 18, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  2° een attest van de buitenlandse overheid waarin zij verklaart geen nationaal rijbewijs te hebben afgegeven aan de aanvrager indien de ingeroepen reden de intrekking van het rijbewijs door deze overheid is;
  3° het te vervangen rijbewijs in de andere gevallen.
  [1 Derde lid opgeheven.]1
  § 3. [2 § 3. Een nieuw voorlopig rijbewijs wordt afgegeven voor de redenen bepaald in § 1, eerste lid, 1°, 2° en 3° en voor de verandering van begeleider, nadat de houder een aanvraag om een voorlopig rijbewijs, zoals bedoeld in artikel 7, indient bij de overheid bedoeld in artikel 7 volgens de in § 2, tweede lid, 1° en 3° beschreven procedure.
   Op het voorlopig rijbewijs bedoeld in het eerste lid worden, in voorkomend geval, de gegevens betreffende de begeleiders, de uiterste geldigheidsdatum en de opmerkingen en beperkingen overgenomen van het vervangen document. De datum van afgifte van het eerste voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie wordt eveneens als opmerking vermeld.
   De voorwaarde bepaald in artikel 6, 1°, b) is niet van toepassing op de afgifte van het voorlopig rijbewijs bedoeld in het eerste lid.
   De afgifte van het voorlopig rijbewijs, bedoeld in het eerste lid, geeft geen aanleiding tot het ingaan van een nieuwe stageperiode, zoals bedoeld in artikel 34, tweede lid van dit besluit en in artikel 8, eerste lid van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.]2
  § 4.[2 Het rijbewijs of het voorlopig rijbewijs waarvoor een nieuw document werd afgegeven, is niet meer geldig.]2
  Indien de houder, na de afgifte [1 van een nieuw rijbewijs of]1 [2 van een nieuw rijbewijs of een nieuw voorlopig rijbewijs]2, opnieuw in het bezit komt van het kwijtgeraakte document, moet hij dit laatste onmiddellijk teruggeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 39, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-04-03/13, art. 6, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<KB 2017-11-19/04, art. 9, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>

  Art. 51.De houder van een Europees rijbewijs beantwoordend aan de voorwaarden van artikel 27, 2° bekomt, in de gevallen voorgeschreven in artikel 50, § 1, een Belgisch rijbewijs op basis van de [2 inlichtingen die voorkomen op de inlichtingenfiche bedoeld in artikel 57]2 [3 of in het Europees rijbewijzennetwerk,]3 of van een attest van de bevoegde overheden van de Lid-Staat die het oorspronkelijke rijbewijs hebben afgegeven.
  [3 ...]3
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 40, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-08/01, art. 26, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (3)<KB 2019-01-11/15, art. 5, 058; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

  Art. 52.Al wie een rijbewijs, (of een voorlopige rijbewijs) waarvan hij niet de houder is, vindt of onregelmatig bij zich houdt, moet het document onmiddellijk afgeven aan de overheid bedoeld in artikel 7 of aan het dichtstbijgelegen [1 politiebureau]1 die het terugstuurt aan deze overheid. <KB 2006-07-10/30, art. 32, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  ----------
  (1)<KB 2013-01-08/01, art. 4, 038; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  HOOFDSTUK VI. - Het internationale rijbewijs

  Art. 53.Het internationale rijbewijs komt overeen met het model voorkomend in bijlage 7 van het Verdrag inzake het wegverkeer, en Bijlagen, opgemaakt te Wenen op 8 november 1968.
  Het internationale rijbewijs wordt uitgereikt door de overheid bedoeld in artikel 7 tegen afgifte van een aanvraag om een internationaal rijbewijs, waarvan het model door de [1 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer]1 is bepaald.
  ----------
  (1)<KB 2017-11-19/04, art. 10, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>

  Art. 54. Het internationale rijbewijs wordt uitgereikt aan de aanvrager die voldoet aan de volgende voorwaarden :
  1° (beantwoorden aan de in artikel 3, § 1, bepaalde voorwaarden, behalve als hij ofwel personeelslid van de NAVO of de SHAPE is ofwel ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post in een Staat die geen lid van de Europese Economische Ruimte is en houder is van een geldige identiteitskaart, bedoeld in het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten.) <KB 2007-08-24/31, art. 9, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  2° houder zijn van een Belgisch of Europees of buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet;
  3° niet vervallen zijn van het recht om voertuigen te besturen van de categorie waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd en, in voorkomend geval, geslaagd zijn voor de krachtens artikel 38 van de wet opgelegde onderzoeken;
  4° de leeftijd bereikt hebben die voorgeschreven is in artikel 18.

  Art. 55. De overheid die het internationale rijbewijs uitreikt, maakt het geldig voor de categorieėn waarvoor het rijbewijs bedoeld in artikel 54, 2° geldig is.
  Indien het nationale rijbewijs slechts geldig is voor het besturen van sommige voertuigen van een bepaalde categorie, wordt het internationale rijbewijs geldig gemaakt voor de overeenstemmende categorie en draagt het een beperkende vermelding.
  De geldigheidsduur van het internationale rijbewijs kan niet langer zijn dan de geldigheidsduur van het in artikel 54, 2° bedoelde rijbewijs en is beperkt tot maximum drie jaar.

  Art. 56. In de in artikel 50, § 1, bedoelde gevallen, wordt een nieuw internationaal rijbewijs uitgereikt op vertoon van een aanvraag om een internationaal rijbewijs, vergezeld van de documenten bedoeld in artikel 50, § 2, 1° of 3°. De bepalingen van de artikelen 54 en 55 zijn van toepassing.
  Bij het verstrijken van de geldigheid van het internationale rijbewijs wordt een nieuw document uitgereikt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 53, 54 en 55.

  HOOFDSTUK VII. [1 - Formaliteiten die de overheden belast met de afgifte van de documenten dienen te vervullen]1
  ----------
  (1)<KB 2013-01-08/01, art. 27, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>

  Art. 57.[1 § 1. Voor elk rijbewijs wordt een inlichtingenfiche gemaakt, waarvan het model bepaald wordt door de Minister of zijn gemachtigde.
   Er wordt eveneens een inlichtingenfiche opgemaakt voor het Europese rijbewijs waarvan de houder ingeschreven of vermeld is in het bevolkings-, vreemdelingen- of het wachtregister van een Belgische gemeente of ingeschreven is bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarom is de belanghebbende ertoe gehouden, om bij zijn inschrijving in Belgiė, het rijbewijs waarvan hij houder is voor te leggen aan de overheid bedoeld in artikel 7. Een fotokopie van het rijbewijs wordt bevestigd aan de inlichtingenfiche.
   § 2. Voor elk voorlopig rijbewijs (...) wordt er een voorlopige inlichtingenfiche opgemaakt, waarvan het model bepaald wordt door de Minister of zijn gemachtigde. <KB 2006-07-10/30, art. 33, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
   Een voorlopige inlichtingenfiche wordt eveneens opgemaakt voor de personen die verval van het recht tot sturen oplopen indien er geen fiche bestaat op hun naam.]1
  ----------
  (1)<KB 2013-01-08/01, art. 27, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>

  Art. 58.[1 § 1. De inlichtingenfiche en de voorlopige inlichtingenfiche bevatten de volgende gegevens :
   1° naam en voornaam van de houder van het document;
   2° geboortedatum en geboorteplaats;
   3° overheid, datum en plaats van afgifte van het document;
   4° nummer van het document;
   5° categorie of subcategorie waarvoor het document is afgegeven;
   6° (per categorie of subcategorie, de datum van afgifte van het rijbewijs en het bewijs van vakbekwaamheid en de uiterste geldigheidsdatum van deze bewijzen;) <KB 2007-05-04/35, art. 65, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
   7° bijkomende of beperkende vermeldingen;
   8° datum van afgifte van het attest bedoeld in de artikelen 41, 44 of 45 en de naam en het adres van de geneesheer;
   9° vervallenverklaringen van het recht tot sturen bedoeld in artikel 66;
   10° datum van afgifte en nummer van het internationale rijbewijs;
   11° datum van overlijden van de houder van het document;
   12° datum van teruggave van het document in toepassing van artikel 24, 1° van de wet;
   13° datum van het overhandigen van het document in toepassing van artikel 46, § 2, eerste lid.
   De vermeldingen betreffende de vervallenverklaringen van het recht tot sturen voorkomend op de voorlopige inlichtingenfiche, worden overgeschreven op de inlichtingenfiche van het rijbewijs die de voorlopige inlichtingenfiche vervangt, binnen de beperkingen voorgeschreven in § 2.
   § 2. De gegevens betreffende de vervallenverklaringen van het recht tot sturen worden ingeschreven op de inlichtingenfiches en de voorlopige inlichtingenfiches teneinde controle toe te laten op de naleving door de in artikel 7 bedoelde overheid van de afgiftevoorwaarden van de voorlopige rijbewijzen, (...), de rijbewijzen en de internationale rijbewijzen, bepaald in artikel 23, § 1 van de wet en in de artikelen 6, 7 en 54. <KB 2006-07-10/30, art. 34, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
   De gegevens betreffende de vervallenverklaringen van het recht tot sturen mogen niet meer voorkomen op de inlichtingenfiches en de voorlopige inlichtingenfiches in geval van uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten. Evenwel worden de gegevens betreffende de herstelonderzoeken in het recht tot sturen behouden tot op de datum van het herstel in het recht tot sturen.]1
  ----------
  (1)<KB 2013-01-08/01, art. 27, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>

  Art. 59.[1 Indien een persoon, op wiens naam een inlichtingenfiche of een voorlopige inlichtingenfiche bestaat, zich inschrijft of vermeld wordt in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een andere gemeente, wordt de fiche van de belanghebbende naar de burgemeester van die gemeente of zijn gemachtigde gezonden; deze laatste vermeldt daarop de nieuwe verblijfplaats alsook de datum van de inschrijving.]1
  ----------
  (1)<KB 2013-01-08/01, art. 27, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>

  Art. 60.[1 De Minister of zijn gemachtigde bepaalt de bestemming die moet worden gegeven aan de aanvraagformulieren en de inlichtingenfiches betreffende overledenen.]1
  ----------
  (1)<KB 2013-01-08/01, art. 27, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>

  HOOFDSTUK VIII. - Retributies

  Art. 61.[1 Voor de hierna omschreven verrichtingen dient de ernaast vermelde retributie te worden betaald :
   1° [2 Afgifte van een voorlopig rijbewijs... [20,00 euro];
   2° Afgifte van een nieuw voorlopig rijbewijs (artikel 50)... [20,00 euro];]2
   3° Afgifte van een rijbewijs . . . . . [20,00 euro];
   4° Afgifte van een nieuw rijbewijs (artikel 49 of 50) . . . . . [20,00 euro];
   5° [...]; <KB 2012-07-03/05, art. 5, 1°; Inwerkingtreding : 21-07-2012>
   6° Afgifte van een internationaal rijbewijs . . . . . [16,00 euro];
   7° Omwisseling van een rijbewijs . . . . . [20,00 euro];
   8° Verzoekschrift aan de beroepscommissie . . . . . [12,50 euro].]1
  [1 [...] ]1 <KB 2012-07-03/05, art. 5, 2°; Inwerkingtreding : 21-07-2012>
  [3 De vernieuwing van een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs geldig voor de categorieėn AM, A1, A2, A, B, B+E of G, om redenen van medische of psychische geschiktheid, bedoeld in artikel 21, § 3, geeft geen aanleiding tot de betaling van de retributie bedoeld in het eerste lid; deze bepaling is echter niet van toepassing op de rijbewijzen bedoeld in artikel 21, § 2.
   De Minister bepaalt de betalingswijze van deze retributies.]3
  Zij kunnen niet worden terugbetaald tenzij in het geval bedoeld in artikel 48, § 1.
  De Minister kan de bedragen van de retributies aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In dit geval, vermenigvuldigt hij het bedrag van de retributies met het indexcijfer van de voorbije maand en deelt het resultaat door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand waarin dit besluit in werking is getreden. [Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de uitkomst met ten hoogste 0,5 EUR of vermindert het met ten hoogste 0,49 EUR om een eenheid te verkrijgen.] De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt. <KB 2000-07-20/53, art. 34, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 42, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-04-03/13, art. 7, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/04, art. 9, 043; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 61_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   [1 Voor de hierna omschreven verrichtingen dient de ernaast vermelde retributie te worden betaald :
   1° [2 Afgifte van een voorlopig rijbewijs... [20,00 euro];
   2° Afgifte van een nieuw voorlopig rijbewijs (artikel 50)... [20,00 euro];]2
   3° Afgifte van een rijbewijs . . . . . [20,00 euro];
   4° Afgifte van een nieuw rijbewijs (artikel 49 of 50) . . . . . [20,00 euro];
   5° [...]; <KB 2012-07-03/05, art. 5, 1°; Inwerkingtreding : 21-07-2012>
   6° Afgifte van een internationaal rijbewijs . . . . . [16,00 euro];
   7° Omwisseling van een rijbewijs . . . . . [20,00 euro];
   8° [4 ...]4]1
  [1 [...] ]1 <KB 2012-07-03/05, art. 5, 2°; Inwerkingtreding : 21-07-2012>
  [3 De vernieuwing van een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs geldig voor de categorieėn AM, A1, A2, A, B, B+E of G, om redenen van medische of psychische geschiktheid, bedoeld in artikel 21, § 3, geeft geen aanleiding tot de betaling van de retributie bedoeld in het eerste lid; deze bepaling is echter niet van toepassing op de rijbewijzen bedoeld in artikel 21, § 2.
   De Minister bepaalt de betalingswijze van deze retributies.]3
  Zij kunnen niet worden terugbetaald tenzij in het geval bedoeld in artikel 48, § 1.
  De Minister kan de bedragen van de retributies aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In dit geval, vermenigvuldigt hij het bedrag van de retributies met het indexcijfer van de voorbije maand en deelt het resultaat door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand waarin dit besluit in werking is getreden. [Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de uitkomst met ten hoogste 0,5 EUR of vermindert het met ten hoogste 0,49 EUR om een eenheid te verkrijgen.] De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt. <KB 2000-07-20/53, art. 34, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 42, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-04-03/13, art. 7, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/04, art. 9, 043; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (4)<BESL 2018-03-29/04, art. 8.2, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 61_WAALS_GEWEST.
   [1 Voor de hierna omschreven verrichtingen dient de ernaast vermelde retributie te worden betaald :
   1° [2 Afgifte van een voorlopig rijbewijs... [20,00 euro];
   2° Afgifte van een nieuw voorlopig rijbewijs (artikel 50)... [20,00 euro];]2
   3° Afgifte van een rijbewijs . . . . . [20,00 euro];
   4° Afgifte van een nieuw rijbewijs (artikel 49 of 50) . . . . . [20,00 euro];
   5° [...]; <KB 2012-07-03/05, art. 5, 1°; Inwerkingtreding : 21-07-2012>
   6° Afgifte van een internationaal rijbewijs . . . . . [16,00 euro];
   7° Omwisseling van een rijbewijs . . . . . [20,00 euro];
   8° [4 ...]4.]1
  [1 [...] ]1 <KB 2012-07-03/05, art. 5, 2°; Inwerkingtreding : 21-07-2012>
  [3 De vernieuwing van een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs geldig voor de categorieėn AM, A1, A2, A, B, B+E of G, om redenen van medische of psychische geschiktheid, bedoeld in artikel 21, § 3, geeft geen aanleiding tot de betaling van de retributie bedoeld in het eerste lid; deze bepaling is echter niet van toepassing op de rijbewijzen bedoeld in artikel 21, § 2.
   De Minister bepaalt de betalingswijze van deze retributies.]3
  Zij kunnen niet worden terugbetaald [4 ...]4.
  De Minister kan de bedragen van de retributies aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In dit geval, vermenigvuldigt hij het bedrag van de retributies met het indexcijfer van de voorbije maand en deelt het resultaat door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand waarin dit besluit in werking is getreden. [Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de uitkomst met ten hoogste 0,5 EUR of vermindert het met ten hoogste 0,49 EUR om een eenheid te verkrijgen.] De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt. <KB 2000-07-20/53, art. 34, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 42, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-04-03/13, art. 7, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/04, art. 9, 043; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (4)<BWG 2017-07-20/16, art. 17, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 61_VLAAMS_GEWEST.
   [1 Voor de hierna omschreven verrichtingen dient de ernaast vermelde retributie te worden betaald :
   1° [2 Afgifte van een voorlopig rijbewijs... [20,00 euro];
   2° Afgifte van een nieuw voorlopig rijbewijs (artikel 50)... [20,00 euro];]2
   3° Afgifte van een rijbewijs . . . . . [20,00 euro];
   4° Afgifte van een nieuw rijbewijs (artikel 49 of 50) . . . . . [20,00 euro];
   5° [...]; <KB 2012-07-03/05, art. 5, 1°; Inwerkingtreding : 21-07-2012>
   6° Afgifte van een internationaal rijbewijs . . . . . [16,00 euro];
   7° Omwisseling van een rijbewijs . . . . . [20,00 euro];
   8° Verzoekschrift aan de beroepscommissie . . . . . [12,50 euro].]1
  [1 [...] ]1 <KB 2012-07-03/05, art. 5, 2°; Inwerkingtreding : 21-07-2012>
  [3 De vernieuwing van een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs geldig voor de categorieėn AM, A1, A2, A, B, B+E of G, om redenen van medische of psychische geschiktheid, bedoeld in artikel 21, § 3, geeft geen aanleiding tot de betaling van de retributie bedoeld in het eerste lid; deze bepaling is echter niet van toepassing op de rijbewijzen bedoeld in artikel 21, § 2.
   De Minister bepaalt de betalingswijze van deze retributies.]3 [4 De betalingswijze van de retributie voor het verzoekschrift aan de beroepscommissie wordt evenwel bepaald door de Vlaamse minister.]4
  Zij kunnen niet worden terugbetaald tenzij in het geval bedoeld in artikel 48, § 1.
  De Minister [4 of de Vlaamse minister]4 kan [4 , ieder wat hem betreft,]4 de bedragen van de retributies aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In dit geval, vermenigvuldigt hij het bedrag van de retributies met het indexcijfer van de voorbije maand en deelt het resultaat door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand waarin dit besluit in werking is getreden. [Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de uitkomst met ten hoogste 0,5 EUR of vermindert het met ten hoogste 0,49 EUR om een eenheid te verkrijgen.] De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt. <KB 2000-07-20/53, art. 34, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 42, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-04-03/13, art. 7, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/04, art. 9, 043; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (4)<BVR 2015-07-10/11, art. 105, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  Art. 62.
  <Opgeheven bij KB 2011-04-28/01, art. 43, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 63.§ 1. Voor de examens worden de volgende retributies betaald :
  
  Theoretisch examen : . . . (15,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
  Praktisch examen :
  categorie [1 AM]1 . . . (10,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  (categorieėn [2 B+E en B met code 96]2) : <KB 2006-07-10/30, art. 37, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  volledig praktisch examen . . . (36,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  praktische proef alleen op de openbare weg . . .(31,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  (...) <KB 2007-05-04/35, art. 66, 019; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  (categorie G :
  Praktisch examen afgelegd in het examencentrum :
  Volledig praktisch examen : 45 EUR
  Praktisch examen alleen op de openbare weg : 37,5 EUR
  Praktisch examen afgelegd in een rijschool, landbouwschool of landbouwopleidingscentrum :
  Volledig praktisch examen : 65 EUR
  Praktisch examen alleen op de openbare weg : 57,5 EUR) <KB 2006-09-01/33, art. 19, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (categorie B :
  praktisch examen (36,00 EUR)) <KB 2006-07-10/30, art. 37, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  [3 categorieėn A1, A2 en A :
   praktisch proef alleen op een terrein buiten het verkeer : . . . . . 14,00 euro
   praktisch proef alleen op de openbare weg : . . . . . 31,00 euro
   volledig praktisch examen : . . . . . 36,00 euro ;]3
  
  Aanvullende retributie :
  [2 categorie A1, A2 en A]2 indien het centrum instaat voor het voertuig dat volgt . . . (19,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  [3 categorie A1, A2 of A indien de examinator een voertuig van categorie A1, A2 of A gebruikt :... 19 euro.]3
  theoretisch examen met tolk . . . (50,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  (...). <KB 2008-10-31/30, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 15-11-2008>
  
  Retributiebijslag voor het praktische examen (art. 63, § 2) :
  categorie [1 AM]1 . . . (7,50 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  andere categorieėn [2 ...]2 . . . (25,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
  Afgifte door de examencentra van een duplicaat van elk document voorgeschreven door dit besluit . . . (7,50 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
  In deze bedragen is de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen.
  De Minister kan de bedragen van de retributies aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In dit geval, vermenigvuldigt hij het bedrag van de retributies met het indexcijfer van de voorbije maand en deelt het resultaat door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand waarin dit besluit in werking is getreden. (...) De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt. (Geschrapt) <KB 2000-07-20/53, art. 36, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  De retributies worden voorafgaand aan het examen geļnd.
  § 2. De retributiebijslag bepaald in § 1 moet betaald worden door :
  1° de kandidaat die zich niet aanmeldt voor een praktische proef waarvoor hij zich heeft laten inschrijven, zonder het examencentrum ten minste twee werkdagen, de zaterdag niet meegerekend, voor de dag van de proef te verwittigen.
  Die bijslag is verschuldigd voor elke praktische proef waarvoor de kandidaat nalaat zich aan te melden. De kandidaat kan van het betalen van die bijslag worden vrijgesteld in geval van overmacht waarover de Minister of zijn gemachtigde oordeelt;
  2° de kandidaat die zich voor het praktische examen heeft gemeld maar die het niet mocht afleggen om één van de volgende redenen :
  a) het voertuig voldeed niet aan de voorschriften van dit besluit of bood geen voldoende veiligheid;
  b) er was niet voldaan aan de vereisten voorgeschreven voor het voorlopige rijbewijs (...); <KB 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  c) de kandidaat was niet in staat te sturen;
  d) de kandidaat kon één van de documenten genoemd in de artikelen 35, 36 en 37 niet voorleggen of was niet vergezeld door de begeleider of de instructeur bedoeld in artikel 39, § 3;
  e) de bestuurder van het voertuig van de categorie B bedoeld in artikel 39, § 4, was niet in staat om te sturen of het voertuig bood geen voldoende veiligheid;
  f) de kandidaat bedoeld in artikel 38, § 2 beschikte niet over de uitrusting voorgeschreven in dit artikel;
  3° de kandidaat wiens examen onderbroken werd omdat hij niet voldoende vertrouwd was met de plaats en het gebruik van de bedieningsorganen van het voertuig.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 44, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 28, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>

  Art. 63_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA: artikel 63 opgeheven voor zover het van toepassing is op het examen bedoeld in artikel 23, § 1, 4°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en op motorvoertuigen van categorie B.]<BESL 2018-03-29/04, art. 8.10, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
  [NOTA : artikel 63 opgeheven voor zover het van toepassing is op het examen bedoeld in artikel 23, § 1, 2°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.] <BESL 2018-03-29/04, art. 8.11, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
   § 1. Voor de examens worden de volgende retributies betaald :
  
  Theoretisch examen : . . . (15,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
  Praktisch examen :
  categorie [1 AM]1 . . . (10,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  (categorieėn [2 B+E en B met code 96]2) : <KB 2006-07-10/30, art. 37, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  volledig praktisch examen . . . (36,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  praktische proef alleen op de openbare weg . . .(31,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  (...) <KB 2007-05-04/35, art. 66, 019; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  (categorie G :
  Praktisch examen afgelegd in het examencentrum :
  Volledig praktisch examen : 45 EUR
  Praktisch examen alleen op de openbare weg : 37,5 EUR
  Praktisch examen afgelegd in een rijschool, landbouwschool of landbouwopleidingscentrum :
  Volledig praktisch examen : 65 EUR
  Praktisch examen alleen op de openbare weg : 57,5 EUR) <KB 2006-09-01/33, art. 19, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (categorie B :
  praktisch examen (36,00 EUR)) <KB 2006-07-10/30, art. 37, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  [3 categorieėn A1, A2 en A :
   praktisch proef alleen op een terrein buiten het verkeer : . . . . . 14,00 euro
   praktisch proef alleen op de openbare weg : . . . . . 31,00 euro
   volledig praktisch examen : . . . . . 36,00 euro ;]3
  
  Aanvullende retributie :
  [2 categorie A1, A2 en A]2 indien het centrum instaat voor het voertuig dat volgt . . . (19,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  [3 categorie A1, A2 of A indien de examinator een voertuig van categorie A1, A2 of A gebruikt :... 19 euro.]3
  theoretisch examen met tolk . . . (50,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  (...). <KB 2008-10-31/30, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 15-11-2008>
  
  Retributiebijslag voor het praktische examen (art. 63, § 2) :
  categorie [1 AM]1 . . . (7,50 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  [4 categorie B : 36,00 euro]4
  andere categorieėn [2 ...]2 . . . (25,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
  Afgifte door de examencentra van een duplicaat van elk document voorgeschreven door dit besluit . . . (7,50 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
  In deze bedragen is de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen.
  De Minister kan de bedragen van de retributies aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In dit geval, vermenigvuldigt hij het bedrag van de retributies met het indexcijfer van de voorbije maand en deelt het resultaat door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand waarin dit besluit in werking is getreden. (...) De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt. (Geschrapt) <KB 2000-07-20/53, art. 36, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  De retributies worden voorafgaand aan het examen geļnd.
  § 2. De retributiebijslag bepaald in § 1 moet betaald worden door :
  1° de kandidaat die zich niet aanmeldt voor een praktische proef waarvoor hij zich heeft laten inschrijven, zonder het examencentrum ten minste twee werkdagen, de zaterdag niet meegerekend, voor de dag van de proef te verwittigen.
  Die bijslag is verschuldigd voor elke praktische proef waarvoor de kandidaat nalaat zich aan te melden. De kandidaat kan van het betalen van die bijslag worden vrijgesteld in geval van overmacht waarover de Minister of zijn gemachtigde oordeelt;
  2° de kandidaat die zich voor het praktische examen heeft gemeld maar die het niet mocht afleggen om één van de volgende redenen :
  a) het voertuig voldeed niet aan de voorschriften van dit besluit of bood geen voldoende veiligheid;
  b) er was niet voldaan aan de vereisten voorgeschreven voor het voorlopige rijbewijs (...); <KB 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  c) de kandidaat was niet in staat te sturen;
  d) de kandidaat kon één van de documenten genoemd in de artikelen 35, 36 en 37 niet voorleggen of was niet vergezeld door de begeleider of de instructeur bedoeld in artikel 39, § 3;
  e) de bestuurder van het voertuig van de categorie B bedoeld in artikel 39, § 4, was niet in staat om te sturen of het voertuig bood geen voldoende veiligheid;
  f) de kandidaat bedoeld in artikel 38, § 2 beschikte niet over de uitrusting voorgeschreven in dit artikel;
  3° de kandidaat wiens examen onderbroken werd omdat hij niet voldoende vertrouwd was met de plaats en het gebruik van de bedieningsorganen van het voertuig.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 44, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 28, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<BESL 2018-03-29/04, art. 7.1, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
  
  

  Art. 63_WAALS_GEWEST.
   § 1. Voor de examens [5 en de tests bedoeld in artikel 25]5 worden de volgende retributies betaald :
  [5 Risicoperceptietest Categorie B : ...(15,00 EUR);
   Test over de technische rijvaardigheden Categorie B : ...(60,00 EUR)]5
  Theoretisch examen : . . . (15,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
  Praktisch examen :
  categorie [1 AM]1 . . . (10,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  (categorieėn [2 B+E en B met code 96]2) : <KB 2006-07-10/30, art. 37, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  volledig praktisch examen . . . (36,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  praktische proef alleen op de openbare weg . . .(31,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  (...) <KB 2007-05-04/35, art. 66, 019; Inwerkingtreding : 10-09-2009>
  (categorie G :
  Praktisch examen afgelegd in het examencentrum :
  Volledig praktisch examen : 45 EUR
  Praktisch examen alleen op de openbare weg : 37,5 EUR
  Praktisch examen afgelegd in een rijschool, landbouwschool of landbouwopleidingscentrum :
  Volledig praktisch examen : 65 EUR
  Praktisch examen alleen op de openbare weg : 57,5 EUR) <KB 2006-09-01/33, art. 19, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  (categorie B :
  praktisch examen (36,00 EUR)) <KB 2006-07-10/30, art. 37, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  [3 categorieėn A1, A2 en A :
   praktisch proef alleen op een terrein buiten het verkeer : . . . . . 14,00 euro
   praktisch proef alleen op de openbare weg : . . . . . 31,00 euro
   volledig praktisch examen : . . . . . 36,00 euro ;]3
  
  Aanvullende retributie :
  [2 categorie A1, A2 en A]2 indien het centrum instaat voor het voertuig dat volgt . . . (19,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  [3 categorie A1, A2 of A indien de examinator een voertuig van categorie A1, A2 of A gebruikt :... 19 euro.]3
  theoretisch examen met tolk . . . (50,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  (...). <KB 2008-10-31/30, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 15-11-2008>
  
  Retributiebijslag voor het praktische examen (art. 63, § 2) :
  categorie [1 AM]1 . . . (7,50 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  andere categorieėn [2 ...]2 . . . (25,00 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
  Afgifte door de examencentra van een duplicaat van elk document voorgeschreven door dit besluit . . . (7,50 EUR) <KB 2000-07-20/53, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  
  In deze bedragen is de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen.
  De [4 Waalse Minister]4 kan de bedragen van de retributies aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. [4 In geval van aanpassing, worden de tarieven jaarlijks aangepast in de loop van de maand januari aan de hand van volgende formule :
   A = 100 ( (In-1/In-2)-1);
   A = het schommelingspercentage van de tarieven voor het jaar n;
   I = de door het Ministerie van Economische Zaken medegedeelde waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen op 30 juni;
   n = het jaar van de tariefaanpassing;
   n-1 = het jaar dat aan het jaar n voorafgaat;
   n-2 = het jaar dat aan het jaar n-1 voorafgaat.
   Wanneer de in het derde lid bedoelde formule toegepast wordt op het jaar volgend een jaar waarin de jaarlijkse aanpassing van de tarieven uitgesteld is, wordt index In-2 vervangen door In-3, waar n-3 het jaar voor het jaar n-1 is.]4
  De retributies worden voorafgaand aan het examen geļnd.
  [4 De administratie deelt het resultaat van de formule voor de aanpassing van de tarieven mede aan de erkende instellingen bedoeld bij artikel 25, § 1.
   De Administratie bepaalt de procedure voor de toezending van de voorstellen van tariefstructuren en stelt de datum vast waarvoor zij het in het vijfde lid bedoelde resultaat mededeelt alsmede de termijnen waarbinnen de voorstellen van tariefstructuren haar door de erkende instellingen bedoeld bij artikel 25, § 1, moeten worden toegezonden
   Op voorstel van de erkende instellingen bedoeld bij artikel 25, § 1, kan de Minister beslissen de jaarlijkse aanpassing van de tarieven uit te stellen als het resultaat van de in artikel 1 bedoelde formule overeenkomt met een schommeling van minder dan drie procent. De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt.]4
  § 2. De retributiebijslag bepaald in § 1 moet betaald worden door :
  1° de kandidaat die zich niet aanmeldt voor een praktische proef waarvoor hij zich heeft laten inschrijven, zonder het examencentrum ten minste twee werkdagen, de zaterdag niet meegerekend, voor de dag van de proef te verwittigen.
  Die bijslag is verschuldigd voor elke praktische proef waarvoor de kandidaat nalaat zich aan te melden. De kandidaat kan van het betalen van die bijslag worden vrijgesteld in geval van overmacht waarover de [4 Waalse Minister]4 of zijn gemachtigde oordeelt;
  2° de kandidaat die zich voor het praktische examen heeft gemeld maar die het niet mocht afleggen om één van de volgende redenen :
  a) het voertuig voldeed niet aan de voorschriften van dit besluit of bood geen voldoende veiligheid;
  b) er was niet voldaan aan de vereisten voorgeschreven voor het voorlopige rijbewijs (...); <KB 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  c) de kandidaat was niet in staat te sturen;
  d) de kandidaat kon één van de documenten genoemd in de artikelen 35, 36 en 37 niet voorleggen of was niet vergezeld door de begeleider of de instructeur bedoeld in artikel 39, § 3;
  e) de bestuurder van het voertuig van de categorie B bedoeld in artikel 39, § 4, was niet in staat om te sturen of het voertuig bood geen voldoende veiligheid;
  f) de kandidaat bedoeld in artikel 38, § 2 beschikte niet over de uitrusting voorgeschreven in dit artikel;
  3° de kandidaat wiens examen onderbroken werd omdat hij niet voldoende vertrouwd was met de plaats en het gebruik van de bedieningsorganen van het voertuig.
  [4 § 3. De indiening van een verzoekschrift aan de beroepscommissie geeft aanleiding tot de betaling van een vergoeding van 12,50 euro.
   De betalingswijze van de vergoeding wordt bepaald door de Waalse Minister.
   Ze wordt niet terugbetaald, behalve in het geval bedoeld in artikel 48, § 1.
   De Waalse Regering kan het bedrag van de vergoeding aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, zoals bedoeld in paragraaf 1.]4
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 44, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 28, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<BWG 2017-07-20/16, art. 18, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (5)<BWG 2018-05-24/23, art. 19, 056; Inwerkingtreding : 01-07-2018>

  Art. 63_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. [5 Voor de examens worden de volgende retributies betaald:
   1° theoretisch examen: 15 euro;
   2° praktisch examen:
   a) categorie AM:10 euro;
   b) categorieėn B+E en B met code 96:
   1) volledig praktisch examen: 36 euro;
   2) praktische proef alleen op de openbare weg: 31 euro;
   c) categorie G:
   1) praktisch examen, afgelegd in het examencentrum:
   i) volledig praktisch examen: 45 euro;
   ii) praktisch examen alleen op de openbare weg: 37,50 euro;
   2) praktisch examen, afgelegd in een rijschool, landbouwschool of landbouwopleidingscentrum:
   i) volledig praktisch examen: 65 euro;
   ii) praktisch examen alleen op de openbare weg: 57,50 euro;
   d) categorie B: praktisch examen: 39 euro;
   e) categorieėn A1, A2 en A:
   1) praktisch proef alleen op een terrein buiten het verkeer: 14 euro;
   2) praktisch proef alleen op de openbare weg: 31 euro;
   3) volledig praktisch examen: 36 euro;
   3° aanvullende retributie:
   a) categorie A1, A2 en A als het centrum zorgt voor het voertuig dat volgt: 19 euro;
   b) categorie A1, A2 of A als de examinator een voertuig van categorie A1, A2 of A gebruikt: 19 euro;
   c) het theoretisch examen, vermeld in artikel 32, § 3: een toeslag van 50 euro;
   4° retributiebijslag voor het praktisch examen, vermeld in paragraaf 2:
   a) categorie AM: 7,50 euro;
   b) andere categorieėn: 25 euro;
   5° afgifte door de examencentra van een duplicaat van elk document, voorgeschreven door dit besluit: 7,50 euro.
   In de bedragen, vermeld in het eerste lid, is de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen.
   De bedragen, vermeld in het eerste lid, zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december 2016 werd bereikt.
   De bedragen, vermeld in het eerste lid, worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan het op 31 december van het voorgaande jaar bereikte indexcijfer van de gezondheidsindex en worden tot op de dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.
   De retributies, vermeld in het eerste lid, worden vóór het examen geļnd.]5
  § 2. De retributiebijslag bepaald in § 1 [5 , eerste lid, 4°, ]5 moet betaald worden door :
  1° de kandidaat die zich niet aanmeldt voor een praktische proef waarvoor hij zich heeft laten inschrijven, zonder het examencentrum ten minste twee werkdagen, de zaterdag niet meegerekend, voor de dag van de proef te verwittigen.
  Die bijslag is verschuldigd voor elke praktische proef waarvoor de kandidaat nalaat zich aan te melden. De kandidaat kan van het betalen van die bijslag worden vrijgesteld in geval van overmacht waarover de [4 Vlaamse minister]4 of zijn gemachtigde oordeelt;
  2° de kandidaat die zich voor het praktische examen heeft gemeld maar die het niet mocht afleggen om één van de volgende redenen :
  a) het voertuig voldeed niet aan de voorschriften van dit besluit of bood geen voldoende veiligheid;
  b) er was niet voldaan aan de vereisten voorgeschreven voor het voorlopige rijbewijs (...); <KB 2006-07-10/30, art. 37, 3°, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  c) de kandidaat was niet in staat te sturen;
  d) de kandidaat kon één van de documenten genoemd in de artikelen 35, 36 en 37 niet voorleggen of was niet vergezeld door de begeleider of de instructeur bedoeld in artikel 39, § 3;
  e) de bestuurder van het voertuig van de categorie B bedoeld in artikel 39, § 4, was niet in staat om te sturen of het voertuig bood geen voldoende veiligheid;
  f) de kandidaat bedoeld in artikel 38, § 2 beschikte niet over de uitrusting voorgeschreven in dit artikel;
  3° de kandidaat wiens examen onderbroken werd omdat hij niet voldoende vertrouwd was met de plaats en het gebruik van de bedieningsorganen van het voertuig.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 44, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 28, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<BVR 2015-07-10/11, art. 106, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>
  (5)<BVR 2017-01-20/22, art. 4, 051; Inwerkingtreding : 01-06-2017>

  HOOFDSTUK IX. - Inspectie en controle

  Art. 64.De ambtenaren die door de Minister of door zijn gemachtigde worden belast met de inspectie en de controle op de afgifte van de rijbewijzen, de internationale rijbewijzen, de voorlopige rijbewijzen, (...) en de duplicaten, hebben toegang tot de lokalen waar die documenten worden afgegeven en waar de documenten en de voorraden van formulieren, van rijbewijzen, van internationale rijbewijzen, van voorlopige rijbewijzen en van leervergunningen bewaard worden; zij mogen inzage nemen van alle documenten in verband met hun opdracht alsook van de inlichtingenfiches. <KB 2006-07-10/30, art. 38, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  Ze hebben dezelfde bevoegdheid inzake toezicht en controle in de examencentra, bedoeld in artikel 25, inzonderheid wat de examens betreft, alsook in de instellingen en scholen bedoeld in artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° [1 9°, 15 en 16°]1 , wat betreft de opleiding en, in voorkomend geval, de examens.
  [2 Ze hebben tevens dezelfde bevoegdheid inzake controle en inspectie in de opleidingscentra en de examencentra voor examinatoren, zoals bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk IV.
   De ambtenaren aangeduid door de minister of zijn gemachtigde zijn belast met het toezicht en de controles van examinatoren in het kader van het kwaliteitwaarborgingssysteem zoals bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk IV.
   De minister of zijn gemachtigde kan examens van examinatoren bijwonen.]2
  Op vraag van de Minister of zijn gemachtigde zijn de overheden bedoeld in artikel 7, de examencentra en de instellingen en instanties bedoeld in het tweede lid ertoe gehouden om alle inlichtingen te verstrekken betreffende de toepassing van dit besluit.
  ----------
  (1)<KB 2010-09-10/01, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 15-09-2010>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 45, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 64_WAALS_GEWEST.
   De ambtenaren die door de Minister of door zijn gemachtigde worden belast met de inspectie en de controle op de afgifte van de rijbewijzen, de internationale rijbewijzen, de voorlopige rijbewijzen, (...) en de duplicaten, hebben toegang tot de lokalen waar die documenten worden afgegeven en waar de documenten en de voorraden van formulieren, van rijbewijzen, van internationale rijbewijzen, van voorlopige rijbewijzen en van leervergunningen bewaard worden; zij mogen inzage nemen van alle documenten in verband met hun opdracht alsook van de inlichtingenfiches. <KB 2006-07-10/30, art. 38, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [3 De personeelsleden die door de Waalse Minister of zijn afgevaardigde belast zijn met de inspectie en de controle]3 hebben dezelfde bevoegdheid inzake toezicht en controle in de examencentra, bedoeld in artikel 25, inzonderheid wat de examens betreft, alsook in de instellingen en scholen bedoeld in artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° [1 9°, 15 en 16°]1 , wat betreft de opleiding en, in voorkomend geval, de examens.
  [2 Ze hebben tevens dezelfde bevoegdheid inzake controle en inspectie in de opleidingscentra en de examencentra voor examinatoren, zoals bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk IV.
   De [3 personeelsleden]3 aangeduid door de [3 Waalse Minister]3 of zijn gemachtigde zijn belast met het toezicht en de controles van examinatoren in het kader van het kwaliteitwaarborgingssysteem zoals bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk IV.
   De [3 Waalse Minister]3 of zijn gemachtigde kan examens van examinatoren bijwonen.]2
  Op vraag van de Minister of zijn gemachtigde [3 of van de Waalse Minister of zijn gemachtigde, ieder wat hem betreft" ingevoegd tussen de woorden "of zijn gemachtigde]3 zijn de overheden bedoeld in artikel 7, de examencentra en de instellingen en instanties bedoeld in het tweede lid ertoe gehouden om alle inlichtingen te verstrekken betreffende de toepassing van dit besluit.
  
----------
  (1)<KB 2010-09-10/01, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 15-09-2010>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 45, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<BWG 2017-07-20/16, art. 19, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 64_VLAAMS_GEWEST.
   De ambtenaren die door de Minister of door zijn gemachtigde worden belast met de inspectie en de controle op de afgifte van de rijbewijzen, de internationale rijbewijzen, de voorlopige rijbewijzen, (...) en de duplicaten, hebben toegang tot de lokalen waar die documenten worden afgegeven en waar de documenten en de voorraden van formulieren, van rijbewijzen, van internationale rijbewijzen, van voorlopige rijbewijzen en van leervergunningen bewaard worden; zij mogen inzage nemen van alle documenten in verband met hun opdracht alsook van de inlichtingenfiches. <KB 2006-07-10/30, art. 38, 014; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
  [3 De personeelsleden die door de Vlaamse minister of zijn gemachtigde worden belast met de inspectie en controle,]3 hebben dezelfde bevoegdheid inzake toezicht en controle in de examencentra, bedoeld in artikel 25, inzonderheid wat de examens betreft, alsook in de instellingen en scholen bedoeld in artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° [1 9°, 15 en 16°]1 , wat betreft de opleiding en, in voorkomend geval, de examens.
  [2 Ze hebben tevens dezelfde bevoegdheid inzake controle en inspectie in de opleidingscentra en de examencentra voor examinatoren, zoals bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk IV.
   De [3 personeelsleden]3 aangeduid door de [3 Vlaamse minister]3 of zijn gemachtigde zijn belast met het toezicht en de controles van examinatoren in het kader van het kwaliteitwaarborgingssysteem zoals bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk IV.
   De [3 Vlaamse minister]3 of zijn gemachtigde kan examens van examinatoren bijwonen.]2
  Op vraag van de Minister of zijn gemachtigde [3 of de Vlaamse Minister of zijn gemachtigde, ieder wat hem of haar betreft]3 zijn de overheden bedoeld in artikel 7, de examencentra en de instellingen en instanties bedoeld in het tweede lid ertoe gehouden om alle inlichtingen te verstrekken betreffende de toepassing van dit besluit.
  
----------
  (1)<KB 2010-09-10/01, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 15-09-2010>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 45, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<BVR 2015-07-10/11, art. 107, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>

  HOOFDSTUK X.
  <Opgeheven bij KB 2011-04-28/01, art. 46, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 64bis. [1 In afwijking van artikel 17, § 1, eerste lid, komt het rijbewijs overeen met het model van bijlage 1/1 indien het wordt afgegeven in de gemeenten bepaald door de Minister of zijn gemachtigde.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2010-06-23/03, art. 1, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2010>

  Art. 64ter. [1 § 1. Het rijbewijs bedoeld in artikel 64bis heeft een administratieve geldigheidsduur van tien jaar.
   § 2. De verlenging van het rijbewijs bedoeld in artikel 64bis op het moment dat de administratieve geldigheidsduur verstrijkt, is afhankelijk van de voorwaarde dat nog steeds voldaan is aan de bepalingen van dit besluit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2010-06-23/03, art. 1, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2010>

  Art. 64quater. [1 Het duplicaat van een rijbewijs zoals bedoeld in artikel 64bis heeft een nieuwe administratieve geldigheidsduur overeenkomstig artikel 64ter, § 1.
   In de gevallen bepaald in artikel 50, § 1 kan de houder van een rijbewijs bedoeld in artikel 64bis een machtiging tot sturen, overeenkomstig het model van bijlage 1/2, verkrijgen, afgeleverd door de overheid bedoeld in artikel 7.
   De in het tweede lid bedoelde machtiging is beperkt tot de categorieėn van het rijbewijs waarvoor het duplicaat wordt aangevraagd.
   De in het tweede lid bedoelde machtiging is geldig tot de dag dat het duplicaat wordt afgegeven en niet langer dan veertien dagen vanaf de dag dat het wordt afgegeven.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2010-06-23/03, art. 1, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2010>

  Art. 64quinquies. [1 De artikelen 57 tot 60 zijn niet van toepassing op het rijbewijs bedoeld in artikel 64bis.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2010-06-23/03, art. 1, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2010>

  Art. 64sexies.[1 In afwijking van artikel 61, eerste lid dient voor de hierna omschreven verrichtingen de ernaast vermelde retributie te worden betaald :
   Afgifte van een rijbewijs zoals bedoeld in artikel 64bis . . . . . . . . . . [20,00 euro]
   Afgifte van een nieuw rijbewijs (artikel 49) zoals bedoeld in artikel 64bis . . . . . [20,00 euro]
   Afgifte van een duplicaat van een rijbewijs zoals bedoeld in artikel 64bis . . . . . [20,00 euro]
   Omwisseling van een rijbewijs voor een rijbewijs zoals bedoeld in artikel 64bis . . . . . [20,00 euro]
   [2 ...]2
   [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2010-06-23/03, art. 1, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2010>
  (2)<KB 2012-07-03/05, art. 2, 036; Inwerkingtreding : 21-07-2012>

  Art. 64septies. [1 Artikel 62 is niet van toepassing op het rijbewijs bedoeld in artikel 64bis.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2010-06-23/03, art. 1, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2010>

  TITEL IV. - Beschikkingen betreffende de rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht tot sturen van een motorvoertuig, de formaliteiten tot uitvoering ervan en de onderzoeken tot herkrijging van dit recht

  HOOFDSTUK I. - Rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht om een motorvoertuig te besturen en formaliteiten tot uitvoering ervan

  Art. 65.Wanneer bij toepassing van artikel 45 van de wet, de vervallenverklaring van het recht tot sturen beperkt is tot sommige motorvoertuigen, vermeldt de beslissing op welke categorieėn [1 ...]1 het verval slaat, met verwijzing naar de indeling bepaald in artikel 2.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 47, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 66. (Opgeheven) <KB 2006-03-08/33, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 31-03-2006>

  Art. 67.Hij die een verval van het recht tot sturen heeft opgelopen, is gehouden bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, te laten toekomen, naargelang het geval :
  1° het rijbewijs waarvan hij houder is, wanneer het gaat om verval van het recht tot sturen van een motorvoertuig waarvoor het document is afgegeven;
  2° (het voorlopig rijbewijs of het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid waarvan hij houder is bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 [1 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieėn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]1.) <KB 2008-12-23/33, art. 6, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  Deze formaliteit moet vervuld worden binnen de 4 dagen na de dag waarop het openbaar ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan, overeenkomstig artikel 40 van de wet of, in geval van verval uitgesproken wegens lichamelijke ongeschiktheid, binnen de 4 dagen na de uitspraak van de beslissing wanneer deze op tegenspraak is gewezen, of na de betekening wanneer zij bij verstek is gewezen niettegenstaande voorziening; zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn in deze termijn niet begrepen.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 68. (Opgeheven) <KB 2006-03-08/33, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 31-03-2006>

  Art. 69.<KB 2006-03-08/33, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 31-03-2006> § 1. De griffier bewaart het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs.
  § 2. Als het verval van het recht tot sturen krachtens artikel 38,§ 2bis van de wet enkel uitgevoerd wordt tijdens het weekend en op feestdagen, maakt de griffier een attest op waarvan het model bepaald wordt door de [3 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer]3. De betrokkene ontvangt dit attest bij de afgifte van zijn rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs op de griffie. Het attest is één maand geldig.
  De overheid bedoeld in artikel 7 reikt de betrokkene bij afgifte van het attest een rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs uit dat enkel geldig is buiten de in artikel 38,§ 2bis van de wet vermelde weekends en feestdagen.
  [5 Het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs, dat werd uitgereikt bij toepassing van het tweede lid, moet worden afgegeven aan de griffier die het terugzendt naar de overheid bedoeld in artikel 7.
   Indien het door de griffie bewaarde rijbewijs een Europees rijbewijs is, wordt het teruggezonden naar de overheid bedoeld in artikel 7.]5
  § 3. Als het verval van het recht tot sturen enkel van toepassing is op bepaalde categorieėn [1
  ]1 van voertuigen waarvoor het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs afgegeven is, maakt de griffier een attest op waarvan het model bepaald wordt door de [3 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer]3. De betrokkene ontvangt dit attest bij de afgifte van zijn rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs op de griffie. Het attest is één maand geldig.
  De overheid bedoeld in artikel 7 reikt de betrokkene bij afgifte van het attest een rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs uit dat enkel geldig is voor de categorieėn [1
  ]1 waarvoor het verval niet van toepassing is.
  [5 Het rijbewijs dat werd uitgereikt bij toepassing van het tweede lid moet worden afgegeven aan de griffier, die het terugzendt naar de overheid bedoeld in artikel 7.
   Indien het door de griffie bewaarde rijbewijs een Europees rijbewijs is, wordt het teruggezonden naar de overheid bedoeld in artikel 7.]5
  § 4. Het openbaar ministerie deelt uiterlijk de vijfde dag volgend op de datum van de kennisgeving die aan de veroordeelde overeenkomstig artikel 40 van de wet werd gedaan, of de dag volgend op deze waarop het verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid ingaat, de volgende gegevens mee aan de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer :
  - de beslissing waarbij het verval wordt uitgesproken, de duur, de reden, [4 met inbegrip van de categorie van het voertuig waarmee de overtreding werd begaan]4 desgevallend of het verval beperkt is tot de weekends en feestdagen, en desgevallend de categorieėn [1
  ]1 waarvoor het verval van toepassing is;
  - de examens of onderzoeken die desgevallend ondergaan moeten worden krachtens artikel 38 van de wet.
  § 5. Wanneer examens of onderzoeken moeten worden ondergaan krachtens artikel 38 van de wet, deelt het openbaar ministerie, mits schriftelijk akkoord van de betrokkene, de in de vorige paragraaf bedoelde gegevens mee aan de instelling die bevoegd is voor de examens of onderzoeken.
  Het model van schriftelijk akkoord wordt door de griffier aan de betrokkene voorgelegd op het moment van de afgifte van het rijbewijs. Het model van schriftelijk akkoord wordt door de [3 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer]3 bepaald. Het bevat eveneens een lijst van alle erkende instellingen en hun vestigingen. De betrokkene duidt op de lijst de vestiging aan waar hij de examens of onderzoeken wenst af te leggen.
  Indien de betrokkene geen keuze heeft gemaakt, of bij gebrek aan afgifte op de griffie van het rijbewijs door de betrokkene zelf, deelt het openbaar ministerie aan de betrokkene de instelling of vestiging mee bij de welke hij zijn examens of onderzoeken zal kunnen ondergaan.
  § 6. De instelling die bevoegd is voor de examens of onderzoeken stuurt de betrokkene een oproep tot verschijning voor het afleggen van de examens of onderzoeken.
  De instelling die bevoegd is voor de examens of onderzoeken deelt de resultaten van de examens of onderzoeken mee aan de betrokkene, aan de griffie en aan het openbaar ministerie.
  § 7. De betrokkene kan het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs weer op de griffie afhalen wanneer :
  1° de termijn van het verval verstreken is en het herstel van het recht tot sturen niet afhankelijk werd gemaakt van het slagen voor de in artikel 38 van de wet bedoelde examens of onderzoeken;
  2° de betrokkene de examens of onderzoeken krachtens artikel 38 van de wet met goed gevolg heeft afgelegd en de termijn van het verval verstreken is;
  3° de houder van een Europees of buitenlands rijbewijs, die niet beantwoordt aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen, het grondgebied verlaat. In dit geval geeft het openbaar ministerie hem een attest af dat overeenstemt met het model van bijlage 8, en dat hem machtigt tot het besturen van zijn voertuig om zich op een vastgestelde dag en langs een bepaalde weg naar de grens te begeven.
  Het openbaar ministerie brengt de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer [5 ...]5 op de hoogte van de teruggave van het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs.
  [2 ...]2
  [5 § 8. In afwijking van § 7, eerste lid, 2°, wordt, indien de houder overeenkomstig artikel 72, § 4, tweede lid, geslaagd is voor het praktisch herstelexamen, het rijbewijs waarvan hij houder is niet teruggegeven in de volgende gevallen:
   - indien het praktisch herstelexamen werd afgelegd met een voertuig van categorie AM, behalve indien het rijbewijs waarvan hij houder is niet geldt voor categorie AM;
   - indien het praktisch herstelexamen werd afgelegd met een voertuig van categorie A1, A2, A, B, B+E of G, hoewel het rijbewijs waarvan hij houder is ook geldt voor minstens één van de categorieėn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E of voor een gelijkwaardige categorie;
   - indien het praktisch herstelexamen werd afgelegd met een voertuig van categorie C1, C1+E, D1 of D1+E, hoewel het rijbewijs waarvan hij houder is ook geldt voor één van de categorieėn C, C+E, D of D+E, of voor een gelijkwaardige categorie.
   In dit geval wordt het door de griffie bewaarde rijbewijs, indien het een Europees rijbewijs is, teruggezonden naar de overheid bedoeld in artikel 7.
   Op vraag van de houder, geeft de overheid bedoeld in artikel 7 een rijbewijs af voor de categorieėn bedoeld in het attest van welslagen voor het praktisch herstelexamen, overeenkomstig de artikelen 17, § 4, derde lid, en 72, § 4, tweede lid, 1° tot 3°.
   Wanneer hij een attest van welslagen voor het praktisch herstelexamen, voorlegt waaruit blijkt dat hij zich in het geval bedoeld in artikel 72, § 4, eerste lid, bevindt, is, al naargelang het rijbewijs dat bij de griffie werd neergelegd, een van de volgende gevallen van toepassing:
   1° het Belgische of niet-Europees buitenlands rijbewijs wordt aan hem teruggegeven door de griffie;
   2° als hij houder was van een Europees rijbewijs dat door de griffie naar de overheid bedoeld in artikel 7 werd teruggezonden, wordt aan hem een Belgisch rijbewijs afgegeven overeenkomstig artikel 17.
   Het rijbewijs bedoeld in het derde lid wordt door de houder aan de griffie teruggegeven op het moment waarop hij het rijbewijs waarvan hij houder was terugkrijgt of, indien dit rijbewijs een Europees rijbewijs was, op het moment van de afgifte van het nieuwe rijbewijs door de overheid bedoeld in artikel 7.
   In het geval bedoeld in artikel 45, derde lid van de wet, in afwijking van het eerste lid, wordt het rijbewijs waarvan de bestuurder houder is teruggegeven door de griffier.
   § 9. In afwijking van § 7, eerste lid, 2°, wordt, indien de houder geschikt wordt verklaard naar aanleiding van het medisch of het psychologisch herstelonderzoek en het deelnemingsdocument attesteert zijn rijgeschiktheid onder voorwaarden of met beperkingen, het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is niet teruggegeven door de griffier.
   In dit geval wordt het door de griffie bewaarde rijbewijs, indien het een Europees rijbewijs is, teruggezonden naar de overheid bedoeld in artikel 7.
   Op vraag van de houder, geeft de overheid bedoeld in artikel 7 een rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs af voor de categorieėn bedoeld in het deelnemingsdocument dat zijn rijgeschiktheid attesteert onder voorwaarden of met beperkingen, gevoegd bij de aanvraag, overeenkomstig artikel 17, § 4, vierde lid.
   Wanneer hij een deelnemingsdocument voorlegt dat zijn rijgeschiktheid attesteert zonder voorwaarden of beperkingen, is, al naargelang het rijbewijs dat bij de griffie werd neergelegd, een van de volgende gevallen van toepassing:
   1° het Belgische of niet-Europees buitenlands rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs wordt aan hem teruggegeven door de griffie;
   2° als hij houder was van een Europees rijbewijs dat door de griffie naar de overheid bedoeld in artikel 7 werd teruggezonden, wordt aan hem een Belgisch rijbewijs afgegeven overeenkomstig artikel 17.
   Het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs bedoeld in het derde lid wordt door de houder aan de griffie teruggegeven op het moment dat het rijbewijs waarvan hij houder was aan hem wordt teruggegeven of, indien dit rijbewijs een Europees rijbewijs was, op het moment van de afgifte van het nieuwe rijbewijs door de overheid bedoeld in artikel 7.]5
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 48, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-04-03/13, art. 8, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<KB 2017-11-19/04, art. 11, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>
  (4)<W 2018-06-27/14, art. 3, 055; Inwerkingtreding : 09-08-2018>
  (5)<KB 2019-01-11/16, art. 6, 059; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

  Art. 70. (Opgeheven) <KB 2006-03-08/33, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 31-03-2006>

  HOOFDSTUK II. - Verval van het recht tot sturen - Onderzoeken

  Art. 71. (Opgeheven) <KB 2006-03-08/33, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 31-03-2006>

  Art. 72.§ 1. [3 De theoretische en de praktische examens worden afgelegd in de examencentra bedoeld in artikel 25.
   Zij worden afgelegd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 31 tot 39, 47 en 48 en de bepalingen van de paragrafen 2 tot 5 van dit artikel.]3
  § 2. De kandidaat die het theoretische en het praktische examen moet afleggen, doet het theoretische examen dat overeenstemt met de categorie [2 ...]2 die hij voor het praktische examen gekozen heeft.
  De kandidaat die het theoretische maar niet het praktische examen moet afleggen, doet het examen :
  1° [2 voor de categorie D1 of D indien hij houder is van een Belgisch, Europees of buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1°, van de wet, geldig voor de categorie D1, D1+E, D of D+E of een gelijkwaardige categorie;]2
  2° [2 voor de categorie C1 of C indien hij houder is van een Belgisch, Europees of buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1°, van de wet, geldig voor de categorie C1, C1+E, C of C+E of een gelijkwaardige categorie, zonder geldig te zijn voor de categorie D1 of D;]2
  3° voor de categorie ([2 A1, A2, A,]2, B of G) wanneer hij houder is van een Belgisch, Europees of buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, geldig voor de categorie (A, B, B+E of G) of voor een gelijkwaardige categorie; <KB 2007-08-24/31, art. 10, 1°, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  4° voor de categorie [2 AM, A1, A2, A of B]2, wanneer hij geen houder is van een rijbewijs of wanneer hij houder is van een Belgisch, Europees of buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, geldig voor de categorie [1 AM]1 of voor een gelijkwaardige categorie.
  5° (...) <KB 2007-08-24/31, art. 10, 2°, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  § 3. Het praktische examen wordt afgelegd met een [2 voertuig van de categorie AM, A1, A2, A of B]2 als de kandidaat geen houder is van een rijbewijs ofwel met een voertuig van de categorie [2 ...]2 waarvoor het rijbewijs, waarvan hij houder is, geldig is. Het voertuig moet evenwel behoren tot een van de categorieėn [2 ...]2 waarvoor het verval van toepassing is.
  Indien het rijbewijs slechts geldig is voor het besturen van bepaalde voertuigen van een categorie [2 ...]2, heeft het praktische examen plaats met een voertuig waarmee de houder mag rijden.
  § 4. De houder van een rijbewijs mag, na het slagen voor de opgelegde examens, het rijbewijs waarvan hij houder is terugkrijgen.
  In afwijking van de bepalingen van het eerste lid bekomt :
  1° de houder van een rijbewijs die het praktische examen aflegt met een [2 voertuig van de categorie AM]2, een rijbewijs geldig voor de categorie [1 AM]1;
  2° (de houder van een Belgisch, een Europees of een buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, geldig voor de categorie [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E of voor een gelijkwaardige categorie]2 die het praktische examen heeft afgelegd met een voertuig van de categorie [2 A1, A2, A,]2 B, B+E of G krijgt een rijbewijs geldig voor deze van de categorieėn [2 A1, A2, A,]2 B, B+E en G waarvoor het rijbewijs was geldig verklaard.) <KB 2006-09-01/33, art. 20, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  3° [2 de houder van een Belgisch, Europees of buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1°, van de wet, geldig voor de categorie C, C+E, D of D+E of voor een gelijkwaardige categorie die het praktische examen heeft afgelegd met een voertuig van de categorie C1, C1+E, D1 of D1+E, een rijbewijs geldig voor de categorieėn A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, D1, D1+E en G, waarvoor het rijbewijs geldig was verklaard;]2
  4° [4 in afwijking van de bepalingen onder 1° tot 3°, wordt, indien het praktische examen werd afgelegd met een voertuig van dezelfde categorie als datgene waarmee de overtreding die heeft geleid tot het verval werd begaan, het rijbewijs waarvan de bestuurder houder is teruggegeven door de griffier.]4
  § 5. Om toegelaten te worden tot het theoretische en het praktische examen legt de kandidaat, die geen houder is van een Belgisch, Europees of buitenlands rijbewijs, bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet, een getuigschrift van theoretisch of praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool, voor.
  Hij legt het praktische examen af met een lesvoertuig van de categorie [1 AM]1, [2 A1, A2, A,]2 of B van een rijschool.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 49, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-10/01, art. 28, 039; Inwerkingtreding : 19-01-2013>
  (4)<W 2018-06-27/14, art. 4, 055; Inwerkingtreding : 09-08-2018>

  Art. 73.(De instellingen die instaan voor de geneeskundige en psychologische onderzoeken, bedoeld in artikel 38,§ 3, 3° en 4° van de wet, worden door de minister erkend als psycho-medische-sociale centra overeenkomstig de erkenningsvoorwaarden bepaald in dit besluit.
  De geneeskundige en psychologische onderzoeken gebeuren in de vestigingen van de erkende instellingen.
  Om erkend te worden moet de instelling op het moment van de erkenning minstens aan de volgende erkenningsvoorwaarden voldoen :
  - de instelling heeft een zetel op Belgisch grondgebied;
  - elke vestiging van de instelling beschikt over een multidisciplinair team dat minstens bestaat uit één arts en één psycholoog;
  - elke arts of psycholoog werkzaam in de vestiging is in Belgiė geregistreerd;
  - elke vestiging voldoet aan de technische uitrusting bepaald in bijlage 13 van het besluit;
  - de medische onderzoeken worden uitgevoerd door artsen met minimum 3 jaar beroepservaring;
  - de psychologische onderzoeken worden uitgevoerd door psychologen met minimum 3 jaar beroepservaring inzake het uitvoeren van psychodiagnostiek of assistenten in de psychologie met minimum 6 jaar beroepservaring inzake het uitvoeren van psychodiagnostiek. Deze assistenten staan onder leiding van een psycholoog met minimum 3 jaar beroepservaring inzake het uitvoeren van psychodiagnostiek;
  - de inhoud en methode van de onderzoeken voldoen aan bijlage 14 van dit besluit;
  - de instelling dient een dossier in bij de minister, bestaande uit :
   * de inhoudelijke procedure aangaande de onderzoeken en het multidisciplinair overleg tussen de artsen en psychologen,
   * de organisatie van de onderzoeken,
   * de integrale kwaliteitszorg,
   * een financieel plan.
  Uit het dossier moet blijken dat de instelling op het moment van de erkenning aan alle erkenningsvoorwaarden zal voldoen;
  - de instelling houdt zich aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van personengegevens;
  - de instelling beschikt over voldoende capaciteit om de geneeskundige of psychologische onderzoeken die de kandidaat voor de eerste maal aflegt te laten plaatsvinden binnen de 14 dagen nadat de instelling het dossier van het openbaar ministerie heeft ontvangen [1 en de kandidaat de betaling bedoeld in het zesde lid heeft gedaan]1;
  - de instelling verleent de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die belast zijn met de controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden vrije toegang tot de lokalen van de vestigingen en inzage in de voor de controle relevante dossiers.
  Wanneer de instelling niet langer voldoet aan de bepalingen van dit besluit kan de minister de erkenning schorsen of intrekken. De minister kan de schorsing of intrekking van de erkenning beperken tot die vestiging van de instelling die niet langer voldoen aan de bepalingen van dit besluit. De instelling wordt vooraf bij aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van het voornemen tot schorsing of intrekking en krijgt de mogelijkheid om voorafgaand aan de beslissing haar standpunt kenbaar te maken.
  De onderzoeken worden georganiseerd door de erkende instellingen en hebben betrekking op de normen en tests vermeld in bijlage 6 van dit besluit.
  De kandidaat betaalt de kosten van de onderzoeken en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. Deze kosten en erelonen komen overeen met de door de minister vastgelegde tarieven.) <KB 2006-03-08/33, art. 5, 012; Inwerkingtreding : 31-03-2006>
  De geneesheer of de psycholoog bevestigt op het deelnemingsdocument het slagen door de vermelding "geschikt" met eventueel de toevoeging van voorwaarden of beperkingen die hij aanduidt en die, in voorkomend geval, zullen overgenomen worden op het teruggekregen of het verkregen rijbewijs. (Wanneer de kandidaat zowel een geneeskundig als psychologisch onderzoek heeft ondergaan, moet de geneesheer na overleg met de psycholoog beslissen of de kandidaat al dan niet " geschikt " is en onder welke voorwaarden of beperkingen.) <KB 2006-03-08/33, art. 5, 012; Inwerkingtreding : 31-03-2006>
  De kandidaat die, bij twee achtereenvolgende medische of psychologische onderzoeken in (dezelfde vestiging), niet geschikt werd bevonden of die de voorwaarden of beperkingen, toegevoegd aan de geschiktheidsverklaring, betwist, ondergaat op zijn aanvraag dezelfde onderzoeken in (een andere vestiging van dezelfde of een andere instelling), aangewezen door de Minister of zijn gemachtigde. <KB 2006-03-08/33, art. 5, 012; Inwerkingtreding : 31-03-2006>
  ----------
  (1)<KB 2019-01-11/16, art. 7, 059; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

  TITEL IVbis. [1 - Bepalingen betreffende het rijbewijs waarvan, met toepassing van artikel 37/1 van de wet, de geldigheid is beperkt tot voertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2010-11-26/04, art. 2, 030; Inwerkingtreding : 01-10-2010>

  Art. 73/1. [1 § 1. Wanneer, bij toepassing van artikel 37/1 van de wet, de rechter de geldigheid van het rijbewijs beperkt tot motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot, gaat de beperkte geldigheid van het rijbewijs in de dertigste dag na die waarop het openbaar ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma.
   Indien de rechter evenwel tegelijkertijd en voor dezelfde categorieėn van voertuigen veroordeelt tot het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand, gaat de beperkte geldigheid van het rijbewijs in op de dag dat de vervallenverklaarde bestuurder hersteld is in het recht tot sturen.
   § 2. De veroordeelde bestuurder is ertoe gehouden het rijbewijs waarvan hij houder is, bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, te laten toekomen.
   Deze formaliteit moet vervuld worden binnen de dertig dagen na de dag van de kennisgeving bedoeld in § 1, lid 1, of op de dag van het herstel in het recht tot sturen in het geval bedoeld in § 1, tweede lid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2010-11-26/04, art. 2, 030; Inwerkingtreding : 01-10-2010>

  Art. 73/2.[1 § 1. De griffier bewaart het rijbewijs.
   De griffier reikt, bij de afgifte van het rijbewijs, een attest uit waarvan het model bepaald wordt door de [3 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer]3.
   § 2. De overheden bedoeld in artikel 7 reiken, bij het tonen van het attest bedoeld in § 1, een rijbewijs uit dat, naast de betrokken categorieėn ook een codering vermeldt, bedoeld in bijlage [2 7, I]2, die het rijden met een alcoholslot verplicht.
   De griffier geeft het rijbewijs bedoeld in § 1 terug na het verstrijken van de periode voor dewelke de rechter de geldigheid van het rijbewijs heeft beperkt tot motorvoertuigen uitgerust met een alcoholslot.
   Het rijbewijs dat werd uitgereikt bij toepassing van § 2 moet worden afgegeven aan de griffier die het terugzendt naar de overheid bedoeld in artikel 7.]1
  [4 § 3. In afwijking van § 1, wordt, indien het rijbewijs bewaard bij de griffier een Europees rijbewijs is, dit rijbewijs teruggestuurd naar de overheid bedoeld in artikel 7.
   De griffier reikt, bij de afgifte van het rijbewijs, het attest bedoeld in § 1, tweede lid, uit. Paragraaf 2, eerste lid wordt van toepassing.
   In dit geval, vraagt de bestuurder aan de overheid bedoeld in artikel 7 de aflevering van een rijbewijs overeenkomstig artikel 17 na het verstrijken van de periode waarvoor de rechter de geldigheid van het rijbewijs heeft beperkt tot motorvoertuigen uitgerust met een alcoholslot. Het rijbewijs dat werd uitgereikt bij toepassing van het tweede lid moet worden afgegeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.]4
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2010-11-26/04, art. 2, 030; Inwerkingtreding : 01-10-2010>
  (2)<KB 2016-12-14/10, art. 2, 050; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (3)<KB 2017-11-19/04, art. 12, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>
  (4)<KB 2019-01-11/16, art. 8, 059; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

  TITEL V.
  <Opgeheven bij KB 2011-11-18/03, art. 29, 033; Inwerkingtreding : 01-01-2012>

  Art. 74.
  <Opgeheven bij KB 2011-11-18/03, art. 29, 033; Inwerkingtreding : 01-01-2012>

  Art. 75.
  <Opgeheven bij KB 2011-11-18/03, art. 29, 033; Inwerkingtreding : 01-01-2012>

  Art. 76.
  <Opgeheven bij KB 2011-11-18/03, art. 29, 033; Inwerkingtreding : 01-01-2012>

  Art. 77.
  <Opgeheven bij KB 2011-11-18/03, art. 29, 033; Inwerkingtreding : 01-01-2012>

  TITEL VI. - Allerhande bepalingen

  Art. 78.De rijbewijzen, conform het model van bijlage 9, blijven geldig voor het besturen van motorvoertuigen volgens de volgende regels :
  1° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A laat toe voertuigen van de categorieėn [1 AM]1 [2 , A1, A2 et A]2 te besturen;
  2° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B laat toe voertuigen van de categorieėn [1 AM]1 [2 , A1, A2, A,]2 B en B+E te besturen;
  3° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C laat toe voertuigen van de (categorieėn [1 AM]1, [2 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E en G]2 te besturen; <KB 2006-09-01/33, art. 21, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  4° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D laat toe voertuigen van de (categorieėn [1 AM]1, [2 A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E en G]2 te besturen; <KB 2006-09-01/33, art. 20, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  5° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie AF laat toe voertuigen van de categorieėn [1 AM]1 [2 , A1, A2 of A]2, die speciaal aangepast zijn in functie van de handicap van de houder, te besturen; het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie BF laat toe voertuigen van de categorie B, die speciaal aangepast zijn in functie van de handicap van de houder, te besturen.
  De rijbewijzen, conform het model van bijlage 10, blijven geldig voor het besturen van motorvoertuigen volgens de volgende regels :
  1° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie [1 AM]1 laat toe voertuigen van de categorie [1 AM]1 te besturen;
  2° [2 het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A2 laat toe voertuigen van de categorie AM, A1, A2 en A te besturen;]2
  3° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A1 laat toe voertuigen van de categorieėn [1 AM]1 [2 , A1, A2 en A]2 te besturen;
  4° (het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B laat toe voertuigen van de categorieėn [1 AM]1 en B te besturen;) <KB 2004-07-15/34, art. 11, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2004>
  5° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C laat toe voertuigen van de categorieėn [1 AM]1, [2 B, C1 en C]2 te besturen;
  6° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D laat toe voertuigen van de categorieėn [1 AM]1, [2 B, D1 en D]2 te besturen;
  7° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie BE laat toe voertuigen van de categorieėn [1 AM]1, B en B+E te besturen;
  8° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie CE laat toe voertuigen van de (categorieėn [1 AM]1, B, B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E en G]2 te besturen; <KB 2006-09-01/33, art. 20, 3°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  9° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie DE laat toe voertuigen van de categorieėn [1 AM]1, B, B+E, [2 D1, D1+E, D et D+E ]2 te besturen;
  10° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorieėn CE en D laat toe voertuigen van de categorieėn [1 AM]1, B, B+E, [2 C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E]2 te besturen.
  [3 De rijbewijzen conform het model van bijlage 15, bijlage 16, bijlage 17 en bijlage 18 blijven geldig voor het besturen van motorvoertuigen volgens de volgende regels :
   1° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A3 laat toe voertuigen van de categorie AM te besturen;
   2° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A met de vermelding " A ≤ 25 kW ≤ 0,16 kW/kg " laat toe voertuigen van de categorieėn AM, A1 en A2 te besturen;
  [4 2° /1 het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A met de vermelding " A ≤ 25 kW ≤ 0,16 kW/kg " en de code 72 laat toe voertuigen van de categorieėn AM en A1 te besturen;]4
   3° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A laat toe voertuigen van de categorieėn AM, A1, A2 en A te besturen;
   4° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B laat toe voertuigen van de categorieėn AM en B te besturen;
   5° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B+E laat toe voertuigen van de categorieėn AM, B en B+E te besturen;
   6° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C1 laat toe voertuigen van de categorieėn AM, B en C1 te besturen;
   7° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C1+E laat toe voertuigen van de categorieėn AM, B, B+E, C1 en C1+E te besturen;
   8° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C laat toe voertuigen van de categorieėn AM, B, C1 en C te besturen;
   9° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C+E laat toe voertuigen van de categorieėn AM, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E en G te besturen;
   10° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D1 laat toe voertuigen van de categorieėn AM, B en D1 te besturen;
   11° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D1+E laat toe voertuigen van de categorieėn AM, B, B+E, D1 en D1+E te besturen;
   12° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D laat toe voertuigen van de categorieėn AM, B, D1 en D te besturen;
   13° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D+E laat toe voertuigen van de categorieėn AM, B, B+E, D1, D1+E, D en D+E te besturen;
   14° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie G laat toe voertuigen van de categorie G te besturen.]3
  [3 Het [5 Belgische of Europees]5 rijbewijs geldig voor de categorie B, afgegeven vóór 1 mei 2013, laat toe gemotoriseerde driewielers te besturen.]3 [5 Deze toelating word ook toegekend aan de houder van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie B afgegeven vóór 1 mei 2013.]5
  [3 Het [5 Belgische of Europees]5 rijbewijs geldig voor de categorie B, afgegeven vóór 1 mei 2011, laat toe voertuigen van de categorie A1 te besturen, zonder dat de houder de opleiding, zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, b), heeft gevolgd. [5 Deze toelating word ook toegekend aan de houder van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie B afgegeven vóór 1 mei 2011.]5
   Het [5 Belgische of Europees]5 rijbewijs geldig voor de categorie B+E, afgegeven vóór 1 mei 2013, laat toe in artikel 2, § 1, 8°, tweede streepje, bedoelde voertuigen te besturen.]3 [5 Deze toelating word ook toegekend aan de houder van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie B+E afgegeven vóór 1 mei 2013.]5
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 50, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-01-08/01, art. 29, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (4)<KB 2013-11-15/04, art. 10, 043; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (5)<KB 2019-01-11/16, art. 9, 059; Inwerkingtreding : 15-03-2019>

  Art. 78bis. [1 Elk rijbewijs dat niet overeenstemt met bijlage 1 wordt verplicht omgewisseld op een door de minister te bepalen tijdstip. Het verliest zijn geldigheid zes maanden na dit tijdstip en ten laatste op 19 januari 2033.
   Elk geldig Europees rijbewijs zonder administratieve geldigheidsduur, waarvan de houder sinds twee jaar is ingeschreven in een Belgische gemeente, wordt verplicht omgewisseld voor een Belgische rijbewijs met een nieuwe administratieve geldigheidsduur.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2011-04-28/01, art. 51, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 78ter. [1 De voorlopige rijbewijzen model 3, conform het model van bijlage 20 en geldig gemaakt voor categorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E, blijven geldig tot de op het document vermelde uiterste geldigheidsdatum.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2013-04-03/13, art. 9, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 79.Wanneer, krachtens artikel 49 of artikel 50, een rijbewijs conform het model van bijlage 1 wordt afgegeven in plaats van een rijbewijs, conform het model van (bijlage 9, bijlage 10 [1 , bijlage 15, bijlage 16, bijlage 17 of bijlage 18]1), worden de regels voorgeschreven in artikel 78 toegepast. <KB 2006-09-01/33, art. 22, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  De houders van een rijbewijs conform het model van bijlage 9 [1 , bijlage 10, bijlage 15, bijlage 16, bijlage 17 of bijlage 18]1, kunnen dit omwisselen tegen een rijbewijs, waarvan het model bepaald wordt in bijlage 1. Zij verkrijgen een rijbewijs, geldig voor dezelfde categorie of categorieėn van voertuigen die zij gemachtigd waren te besturen op basis van het rijbewijs waarvan zij houder waren, overeenkomstig de regels bepaald in artikel 78.
  De personen die het bewijs leveren dat zij houder geweest zijn van een rijbewijs, conform het model van bijlage 10, verkrijgen onder dezelfde voorwaarden een rijbewijs waarvan het model bepaald is in bijlage 1, volgens de regels voorgeschreven in artikel 78.
  De personen, bedoeld in het tweede en derde lid, dienen bij de overheid bedoeld in artikel 7 een aanvraag tot omwisseling in waarvan het model bepaald wordt door de [2 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer]2.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 52, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2017-11-19/04, art. 13, 052; Inwerkingtreding : 11-12-2017>

  Art. 80.§ 1. De personen die na 25 mei 1965 en vóór 1 januari 1989 tengevolge van een herstelonderzoek hersteld zijn in het recht tot sturen voor een of meerdere categorieėn van voertuigen, dienen voor het verkrijgen van een rijbewijs, geldig voor een of meerdere andere categorieėn van voertuigen, geen nieuw herstelonderzoek af te leggen.
  Wanneer een verval van het recht tot sturen, uitgesproken vóór de inwerkingtreding van dit besluit, beperkt is tot bepaalde categorieėn van voertuigen, worden voor de bepaling van deze categorieėn, de regels voorgeschreven in artikel 78 toegepast.
  § 2. De houder van een rijbewijs waarop vermeldingen met betrekking tot het verval van het recht tot sturen zijn aangebracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit kan, bij het einde van de vervalperiode en voor zover hij geslaagd is voor de onderzoeken die hem eventueel krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd, een [1 nieuw]1 rijbewijs verkrijgen zonder dat de vermeldingen van verval worden overgenomen op het document. De bepalingen van de artikelen 50 en 51 zijn van toepassing.
  Wanneer op het rijbewijs vermeldingen voorkomen met betrekking tot een verval van het recht tot sturen dat loopt op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit en dat beperkt is tot sommige categorieėn van voertuigen waarvoor het rijbewijs werd afgegeven, kan de houder een nieuw rijbewijs verkrijgen dat enkel geldig is voor de categorieėn waarop het verval niet van toepassing is overeenkomstig de bepalingen van artikel 49. Wanneer het verval beėindigd is en na het slagen voor de onderzoeken die hem eventueel krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd, kan de houder een [1 nieuw]1 rijbewijs verkrijgen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 50 en 51.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 53, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 81.
  <Opgeheven bij KB 2011-04-28/01, art. 54, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 82.
  <Opgeheven bij KB 2011-04-28/01, art. 54, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 83.
  <Opgeheven bij KB 2011-04-28/01, art. 54, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  TITEL VII. - Opheffingsbepalingen, overgangsbepalingen en inwerkingtreding

  Art. 84.[1 Het voorlopig rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A3 laat toe voertuigen van de categorie AM te besturen.]1
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 55, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 85.[2 § 1. In afwijking van artikel 18, wordt de minimumleeftijd voor het verkrijgen van een rijbewijs vastgesteld op :
   1° 18 jaar voor de categorie A2 :
   a) als het gaat om een kandidaat die vóór 1 mei 2013 geslaagd is voor het praktisch examen voor het rijbewijs geldig voor de categorie A geldig gemaakt voor het besturen van motorfietsen met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16 kW;
   b) voor een houder van een voorlopig rijbewijs zoals bedoeld in § 2, die geslaagd is voor het praktisch examen tijdens de geldigheidsduur van dit voorlopig rijbewijs.
   2° 20 jaar voor de categorie A :
   a) als het gaat om de houder van een rijbewijs geldig gemaakt voor het besturen van enkel motorfietsen met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16 kW, afgegeven vóór 1 mei 2011. Er kan enkel vóór 1 mei 2014 gebruik gemaakt worden van deze afwijking;
   b) als het gaat om de houder van een rijbewijs geldig gemaakt voor het besturen van enkel motorfietsen met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding) van minder dan of gelijk aan 0,16 kW, afgegeven, enerzijds ną 30 april 2011 en vóór 1 mei 2013, en anderzijds sinds ten minste twee jaar. Er kan van deze afwijking enkel gebruik gemaakt worden gedurende drie jaar te rekenen vanaf de datum van de afgifte van het rijbewijs A, geldig gemaakt voor het besturen van enkel motorfietsen met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16 kW;
   3° 21 jaar voor de categorie A :
   a) als het gaat om een houder van een voorlopig rijbewijs A afgeleverd vóór 1 mei 2013, die geslaagd is voor het praktisch examen tijdens de geldigheidsduur van dit voorlopig rijbewijs;
   b) als het gaat om een kandidaat die vóór 1 mei 2013 geslaagd is voor het praktisch examen voor het rijbewijs geldig voor de categorie A.
   § 2. Het voorlopig rijbewijs A geldig gemaakt voor het besturen van motorfietsen met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16 kW wordt gelijkgesteld aan een voorlopig rijbewijs geldig gemaakt voor de categorie A2.
   § 3. De houder van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie A of A2 afgeleverd vóór 1 mei 2013, legt dat voorlopig rijbewijs voor in plaats van één van de documenten bedoeld in artikel 35/1, eerste lid, 2°.]2
  [3 § 4. De personen bedoeld in paragraaf 1, 2°, a) en b) zijn vrijgesteld van het theoretisch en het praktisch examen voor categorie A zolang de in deze paragraaf bedoelde afwijking uitwerking heeft.]3
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 56, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-08/01, art. 30, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>
  (3)<KB 2013-04-03/13, art. 10, 041; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 86.[1 De kandidaten die vóór [2 1 mei 2013]2 geslaagd zijn voor het theoretisch examen voor categorie D worden onderworpen aan de voor deze datum van kracht zijnde bepalingen betreffende de scholing, het praktisch examen en de afgifte van het rijbewijs.]1
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 57, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-08/01, art. 31, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>

  Art. 87.[1 De examinatoren, bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk IV, die hun functie uitoefenen vóór [2 1 mei 2013]2 dienen voor wat betreft de rijbewijscategorieėn waarin zij vóór [2 1 mei 2013]2 reeds bevoegd waren praktische rijexamens af te nemen enkel te voldoen aan de vereisten van kwaliteitswaarborging en periodieke bijscholing, bedoeld in deze afdeling.
   De personen die vóór [2 1 mei 2013]2 werkzaam zijn in de instellingen bedoeld in artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° en 9° en die praktische rijexamens afnemen, ontvangen automatisch de erkenning van examinator in de zin van artikel 26 voor wat betreft de rijbewijscategorieėn waarin zij vóór [2 1 mei 2013]2 reeds bevoegd waren praktische rijexamens af te nemen.]1
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 58, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-01-08/01, art. 31, 040; Inwerkingtreding : 18-01-2013>

  Art. 88.[1 § 1. Artikel 38/1 is van toepassing op de voorlopige rijbewijzen afgegeven na 1 mei 2012 en op de examens geslaagd na 1 mei 2012.
   § 2. De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie A of A2 afgegeven voor 1 mei 2013 mag, indien hij het wenst, deelnemen aan de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie A1 met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 2, eerste lid. In afwijking van artikel 35/1, eerste lid, 2°, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie A of A2 waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie A1.
   De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs geldig voor categorie A afgegeven voor 1 mei 2013 mag, indien hij het wenst, deelnemen aan de proef op het terrein buiten het verkeer van categorie A2 met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 2, tweede lid. In afwijking van artikel 35/1, eerste lid, 2°, legt hij het voorlopig rijbewijs geldig voor categorie A waarvan hij houder is voor om toegelaten te worden tot het praktisch examen van categorie A2]1
  ----------
  (1)<hersteld door KB 2013-11-15/04, art. 11, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>

  Art. 89.[1 In afwijking van artikel 38, § 2, derde lid, mag de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A tot en met 31 december 2018 het praktische examen afleggen met een motorfiets met een ledige massa van minder dan 175 kg en een vermogen van minder dan 50 kW, maar niet minder dan 40 kW.]1
  ----------
  (1)<hersteld door KB 2013-11-15/04, art. 12, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>

  Art. 90.<KB 2004-07-15/34, art. 12, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005> In afwijking van de bepalingen van artikel 38, §§ 4 tot 12, mogen de praktische examens tot [2 31 maart 2014]2 afgelegd worden met een voertuig dat voor de eerste keer voor 5 september 2005 ingeschreven werd en aan de volgende voorwaarden voldoet :
  1° het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs voor de categorie B + E mag afgelegd worden met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de categorie B dat beantwoordt aan de voorwaarden voorgeschreven in artikel 38, § 3, en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 1 000 kg, met een lengte van ten minste 9 m en dat niet behoort tot de categorie B en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u. bereikt.
  De kast van de aanhangwagen moet een breedte hebben van ten minste 1,6 m en een hoogte van ten minste 1,5 m, berekend vanaf de grond en moet voorzien zijn van een gesloten opbouw;
  2° het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs voor de categorie C mag afgelegd worden met een voertuig behorend tot de categorie C waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 12 000 kg en de lengte ten minste 9 m bedraagt en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet voorzien zijn van een gesloten opbouw en van een tachograaf als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85.
  Het voertuig moet een lading hebben waarvan het gewicht ten minste gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het voertuig. De examinator kan, indien nodig, overgaan tot een weging van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn;
  3° het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs voor de categorie C + E mag afgelegd worden met een voertuig dat beantwoordt aan de in a) of in b) gestelde eisen :
  a) geleed voertuig met een gesloten opbouw, waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 18 000 kg en de lengte ten minste 14 m bedraagt en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt. Het voertuig moet met een tachograaf als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85 uitgerust zijn;
  b) samenstel, bestaande uit een voertuig van de categorie C dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in 2°, en een aanhangwagen, voorzien van een gesloten opbouw, met een lengte van ten minste 5 m, dat een maximale toegelaten massa van ten minste 18 000 kg en een lengte van ten minste 14 m heeft en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig en het samenstel bedoeld in a) en b) moeten een lading hebben waarvan het gewicht ten minste gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het voertuig of van het samenstel. De examinator kan, indien nodig, overgaan tot een weging van het voertuig of van het samenstel. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn en, in het in b) bedoeld geval, verdeeld zijn over het trekkende voertuig en de aanhangwagen;
  4° het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs voor de categorie D mag afgelegd worden met een voertuig behorend tot de categorie D waarvan de lengte ten minste 10 m bedraagt en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het voertuig moet uitgerust zijn met een tachograaf als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85;
  5° het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs voor de categorie D + E mag afgelegd worden met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de categorie D dat beantwoordt aan de in 4° voorgeschreven voorwaarden en een aanhangwagen voorzien van een gesloten opbouw, met een maximale toegelaten massa van ten minste 1 500 kg, dat een lengte van ten minste 14 m heeft en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt;
  6° het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs voor de [1
  ]1 categorie C1 mag afgelegd worden met een voertuig van de [1
  ]1 categorie C1, waarvan de maximale toegelaten massa ten minste 5 500 kg en de lengte ten minste 5,5 m bedraagt en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt.
  Het voertuig moet van een gesloten opbouw en van een tachograaf als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85 voorzien zijn.
  Het voertuig moet een lading hebben waarvan het gewicht ten minste gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het voertuig. De examinator kan, indien nodig, overgaan tot een weging van het voertuig. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn;
  7° het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs voor de [1
  ]1 categorie C1 + E mag afgelegd worden met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de [1
  ]1 categorie C1, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in 6°, en een aanhangwagen, voorzien van een gesloten opbouw, met een maximale toegelaten massa van ten minste 2 500 kg, dat een lengte van ten minste 9 m heeft en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u. bereikt.
  Het samenstel moet een lading hebben waarvan het gewicht ten minste gelijk is aan de helft van het nuttige laadvermogen van het samenstel. De examinator kan, indien nodig, overgaan tot een weging van het samenstel. De lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn en verdeeld zijn over het trekkende voertuig en de aanhangwagen;
  8° het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs voor de [1
  ]1 categorie D1 mag afgelegd worden met een voertuig van de [1
  ]1 categorie D1, dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt.
  Het voertuig moet met een tachograaf als bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 3821/85 uitgerust zijn;
  9° het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs voor de [1
  ]1 categorie D1 + E mag afgelegd worden met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de [1
  ]1categorie D1, dat beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in 8°, en een aanhangwagen, voorzien van een gesloten opbouw, met een maximale toegelaten massa van ten minste 1 500 kg, dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 80 km/u bereikt.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 61, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/04, art. 13, 043; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 90bis.
  <Opgeheven bij KB 2011-04-28/01, art. 62, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 90ter.<KB 2006-09-01/33, art. 23, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006> § 1. [1
  ]1.
  § 2. [1
  ]1
  .De bestuurders bedoeld in het eerste lid zijn vrijgesteld, tot en met 31 augustus 2007, van de scholing, bedoeld in artikel 5 met het oog op het bekomen van het rijbewijs G. Ze zijn evenwel vrijgesteld van de verplichting houder en drager te zijn van een rijbewijs geldig voor de categorie G wanneer zij het praktische examen afleggen en zich naar het examencentrum begeven om dit examen af te leggen en ervan terugkeren.
  § 3. (...) <KB 2007-08-24/31, art. 12, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  ----------
  (1)<Opgeheven bij KB 2011-04-28/01, art. 63, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. 90quater. (opgeheven) <KB 2006-12-28/42, art. 9, 017; Inwerkingtreding : 01-03-2007>

  Art. 90quinquies.[1 § 1. In afwijking van dit besluit en van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, [4 worden de in het tweede lid opgesomde documenten automatisch verlengd op één van de volgende wijzen:
   - ofwel tot en met 31 december 2021 als hun geldigheidsduur na 15 maart 2020 en vóór 1 oktober 2021 verstrijkt;
   - ofwel tot en met 31 maart 2022 als hun geldigheidsduur na 30 september 2021 en vóór 1 januari 2022 verstrijkt.]4
   Deze maatregel betreft de volgende documenten:
   1° [2 ...]2
   2° het voorlopig rijbewijs M3 bedoeld in artikel 6 en volgende;
   3° het voorlopig rijbewijs M18 bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006;
   4° het voorlopig rijbewijs M36 bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006;
   5° het voorlopig rijbewijs M12 bedoeld in artikel 5/1, § 1/1 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006.
   § 2. In afwijking van dit besluit worden de datums van het einde van de geldigheid van de rijbewijscategorieėn vermeld op de in § 1 bedoelde documenten automatisch verlengd tot en met [3 30 september 2021]3 indien zij voor die datum vervallen.
  [2 ...]2
   § 3. Indien de aanvrager vóór 16 maart 2020 is geslaagd voor het praktisch examen, loopt de in artikel 17, § 1, vierde lid, voorziene termijn van drie jaar tot en met [3 30 september 2021]3, voor zover deze termijn niet na deze datum afliep.
   Indien de aanvrager vóór 16 maart 2020 is geslaagd voor het theoretisch examen, loopt de in artikel 6, 1°, b), en artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 voorziene termijn van drie jaar tot en met [3 30 september 2021]3, voor zover deze termijn niet na deze datum afliep.
   § 4. In afwijking van dit besluit zijn de in het tweede lid opgesomde documenten die na 15 maart 2020 vervallen, geldig tot en met [3 30 september 2021]3 indien hun geldigheidsduur verstrijkt voor deze datum.
   Deze maatregel betreft de volgende documenten:
   1° het attest bedoeld in artikel 69, § 2;
   2° het attest bedoeld in artikel 69, § 3.
   § 5. In afwijking van dit besluit zijn de in het tweede lid opgesomde documenten die na 15 maart 2020 vervallen, geldig tot en met [3 30 september 2021]3, indien hun geldigheidsduur verstrijkt voor deze datum.
   Deze maatregel betreft de volgende documenten:
   1° de attesten bedoeld in bijlage 6, VII tot XI;
   2° het attest bedoeld in artikel 73, zevende lid, indien de opgelegde voorwaarden en beperkingen een vervaldatum bevatten.
   § 6. In afwijking van artikel 17, § 1, vijfde lid, kunnen de rijbewijzen die niet zijn afgegeven na 15 december 2019 alsnog worden afgegeven tot en met [3 30 september 2021]3 indien de in dit artikel voorziene termijn van drie maanden voor deze datum afloopt.
   § 7.[2 ...]2
   § 8. Dit artikel treedt buiten werking op de dag die volgt op [3 [4 31 maart 2022]4]3.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2020-04-23/21, art. 1, 061; Inwerkingtreding : 16-03-2020>
  (2)<KB 2020-08-28/04, art. 1, 064; Inwerkingtreding : 16-03-2020>
  (3)<KB 2020-12-13/03, art. 1, 066; Inwerkingtreding : 16-03-2020>
  (4)<KB 2021-07-21/09, art. 1, 073; Inwerkingtreding : 16-03-2020>

  Art. 91. Treden in werking op 1 oktober 1998 :
  1° de artikelen 23 en 36 van de wet van 18 juli 1990 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 en de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
  2° dit besluit.

  Art. 92.Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Landsverdediging en Onze Staatssecretaris voor Veiligheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1.[1 Bijlage 1. - Voorschriften betreffende het kaartmodel van het rijbewijs
  
   1. De fysieke kenmerken van de kaart van het modelrijbewijs van de Europese Unie zijn in overeenstemming met ISO-norm 7810.
   De kaart is gemaakt van polycarbonaat.
   De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.
   2. Het voor rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd :
   - de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood;
   - beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopiėren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften;
   - optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiėren of vervalsen van de foto;
   - lasergravure;
   - in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon);
   - inkt met kleuromslag;
   - aangepaste hologrammen;
   - variabele laserbeelden;
   - ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant;
   - voelbare karakters, symbolen of patronen.
   3. Het rijbewijs heeft twee zijden :
   Bladzijde 1 bevat :
   a) de vermelding " rijbewijs ", in hoofdletters, in de drie landstalen en het Engels;
   b) het onderscheidingsteken " B " van Belgiė, negatief afgedrukt in een blauwe rechthoek en omringd door twaalf gele sterren;
   c) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven rijbewijs, met de volgende nummers :
   1. de naam van de houder;
   2. de voornaam van de houder;
   3. geboortedatum en -plaats van de houder;
   4. a. de datum van afgifte van het rijbewijs;
   b. de datum waarop de administratieve geldigheidsduur van het rijbewijs afloopt;
   c. de naam van de bevoegde instantie die het rijbewijs afgeeft;
   5. nummer van het rijbewijs;
   6. de foto van de houder;
   7. de handtekening van de houder;
   9. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieėn worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieėn);
   d) de vermelding " model van de Europese Unie " en de vermelding " rijbewijs " in de overige talen van de Gemeenschap, gedrukt in roze letters en op een zodanige wijze dat deze de achtergrond van het rijbewijs vormen :
  (Tekst niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 11-07-2012, p. 38268)
  (Tekst gewijzigd door :
  <KB 2013-11-15/04, art. 14, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013
  
   e) referentiekleuren :
   - blauw : Reflex blauw Pantone;
   - geel : Pantone Geel.
   Bladzijde 2 bevat :
   a) 9. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieėn worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieėn);
   10. de datum van eerste afgifte per categorie (deze datum moet bij iedere latere vervanging of inwisseling op het nieuwe rijbewijs worden vermeld); in elk datumveld moeten twee cijfers worden ingevuld en wel in de volgende volgorde : dag.maand.jaar (DD.MM.JJ);
   11. de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor elke categorie; in elk datumveld moeten twee cijfers worden ingevuld en wel in de volgende volgorde : dag.maand.jaar (DD.MM.JJ);
   12. de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7, naast elke desbetreffende categorie.
   Wanneer een code geldt voor alle categorieėn waarvoor het rijbewijs is afgegeven, kan hij worden afgedrukt onder de rubrieken 9, 10 en 11;
   b) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het rijbewijs voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 en 12.
   4. De informatie op de voor- en achterzijde van het rijbewijs dient met het oog leesbaar te zijn, waarbij voor de punten 9 tot en met 12 aan de achterzijde een letterkorps van minimaal 5 punten moet worden gebruikt.
  
   (Model niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 11-07-2012, p. 38269)]1
  ----------
  (1)<KB 2012-07-03/05, art. 3, 036; Inwerkingtreding : 19-01-2013>

  Art. N1/1.[1 Bijlage 1/1. - Voorschriften betreffende het kaartmodel van het rijbewijs
   1. De fysieke kenmerken van de kaart van het rijbewijs van Europees model zijn in overeenstemming met de ISOnormen 7810 en 7816-1.
   De kaart is gemaakt van polycarbonaat.
   De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.
   2. Fysieke beveiliging van rijbewijzen
   Het voor rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd :
   -de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood;
   - beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopiėren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften;
   - optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiėren of vervalsen van de foto;
   - lasergravure;
   - in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon);
   - inkt met kleuromslag;
   - aangepaste hologrammen;
   - variabele laserbeelden;
   - ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant;
   - iriserende druk;
   - digitaal watermerk op de ondergrond;
   - infrarode of fosforescerende pigmenten;
   - voelbare karakters, symbolen of patronen.
   3. Het rijbewijs heeft twee zijden :
   Bladzijde 1 bevat :
   a) de vermelding " rijbewijs ", in hoofdletters, in de drie landstalen;
   b) de vermelding " Belgiė " in de drie landstalen;
   c) het onderscheidingsteken " B " van Belgiė, negatief afgedrukt in een blauwe rechthoek en omringd door twaalf gele sterren;
   d) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven rijbewijs, met de volgende nummers :
   1. de naam van de houder;
   2. de voornaam van de houder;
   3. geboortedatum en -plaats van de houder;
   4. a.de datum van afgifte van het rijbewijs;
   b.de datum waarop de administratieve geldigheidsduur van het rijbewijs afloopt;
   c.de naam van de bevoegde instantie die het rijbewijs afgeeft;
   5. nummer van het rijbewijs;
   6. de foto van de houder;
   7. de handtekening van de houder;
   9. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieėn worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieėn);
   e) de vermelding " Model van de Europese Gemeenschappen " en de vermelding " rijbewijs " in de overige talen van de Gemeenschap, gedrukt in roze letters en op een zodanige wijze dat deze de achtergrond van het rijbewijs vormen :
   (Tekst niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 01-07-2010, p. 43844)
   f) referentiekleuren :
   - blauw : Reflex blauw Pantone;
   - geel : Pantone Geel.
   Bladzijde 2 bevat :
   a) 9. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieėn worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieėn);
   10. de datum van eerste afgifte per categorie (deze datum moet bij iedere latere vervanging of inwisseling op het nieuwe rijbewijs worden vermeld);
   11. de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor elke categorie;
   12. de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7, naast elke desbetreffende categorie.
   Wanneer een code geldt voor alle categorieėn waarvoor het rijbewijs is afgegeven, kan hij worden afgedrukt onder de rubrieken 9, 10 en 11;
   b) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het rijbewijs (ten minste voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 en 12).
   [2 (Beelden niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 15-01-2013, p. 1354-1356)]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2010-06-23/03, art. 2, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2010>
  (2)<KB 2013-01-08/01, art. 8, 038; Inwerkingtreding : 18-01-2013>

  Art. N1/2.
  <Opgeheven bij KB 2011-04-28/01, art. 67, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>

  Art. N2.[1 Bijlage 2. - VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET KAARTMODEL VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3
   1. De fysieke kenmerken van de kaart van het voorlopig rijbewijs zijn in overeenstemming met ISO-norm 7810.
   De kaart is gemaakt van polycarbonaat.
   De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.
   2. Het voor voorlopige rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd :
   - de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood;
   - beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopiėren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften;
   - optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiėren of vervalsen van de foto;
   - lasergravure;
   - in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon);
   - inkt met kleuromslag;
   - aangepaste hologrammen;
   - variabele laserbeelden;
   - ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant;
   - voelbare karakters, symbolen of patronen.
   3. Het voorlopig rijbewijs heeft twee zijden :
   Bladzijde 1 bevat :
   a) de vermelding " voorlopig rijbewijs ", in hoofdletters;
   b) de tekst " Enkel geldig in Belgiė ";
   c) het onderscheidingsteken " B " van Belgiė;
   d) het onderscheidingsteken " M3 " van model 3;
   e) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven voorlopig rijbewijs, met de volgende nummers :
   1. de naam van de houder;
   2. de voornaam van de houder;
   3. geboortedatum en -plaats van de houder;
   4. a. de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs;
   b. de datum waarop de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs afloopt;
   c. de naam van de bevoegde instantie die het voorlopig rijbewijs afgeeft;
   5. nummer van het voorlopig rijbewijs;
   6. de foto van de houder;
   7. de handtekening van de houder;
   8. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen;
   f) referentiekleur : [2 licht lila]2.
   Bladzijde 2 bevat :
   a) [3 de datum van afgifte van het eerste voorlopig rijbewijs van de categorie waarvoor het voorlopig rijbewijs geldig wordt verklaard;]3
  [3 a/1) de datum waarop de houder geslaagd is voor het theoretisch examen en het gewest waar dit theoretisch examen heeft plaatsgevonden;
   a/2) naam en voornaam van de eerste en de tweede begeleider;]3
   b) de tekst " De houder die geen 24 jaar oud is, mag niet sturen van tweeėntwintig uur tot zes uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen. ";
   c) [3 ...]3
   d) de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7;
   e) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het voorlopig rijbewijs (ten minste voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 en 8).
  
   (Model M3 voorlopig rijbewijs niet opgenomen om technische redenen, [3 zie B.St. van 12-10-2018, p. 77090]3]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2013-04-03/13, art. 12, 041; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (2)<KB 2013-11-15/04, art. 15, 043; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (3)<KB 2018-09-05/14, art. 1, 057; Inwerkingtreding : 01-02-2019>

  Art. N3. Leervergunning. (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 30-04-1998, p. 13542)
  Opgeheven bij :
  <MB 2006-07-10/30, art. 41, Inwerkingtreding : 01-09-2006; B.St. 14-07-2006, p. 35343>

  Art. N4.Bijlage 4. <KB 2004-07-15/34, art. 13, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  A. Stof voor het theoretische examen.
  I. (Stof voor het rijbewijs [1 AM]1 [2 , A1, A2, A]2, B, C1, C, D1 en D) <KB 2006-09-01/33, art. 25, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  A. Gemeenschappelijke examenstof.
  1. Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen;
  2. Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen;
  3. Koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de (overtredingen) per graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen; <KB 2005-09-30/37, art. 5, 011; Inwerkingtreding : 31-03-2006>
  4. Belang van de oplettendheid en van de houding ten opzichte van andere weggebruikers;
  5. Waarneming, beoordeling en reactie, met name reactietijd, en gedragsveranderingen bij de bestuurder ten gevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid;
  6. De belangrijkste principes voor het bewaren van afstand, remafstand en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weers- en wegomstandigheden;
  7. Verkeersrisico's in verband met verschillende wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht;
  8. Kenmerken van de verschillende soorten wegen en daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften;
  9. Specifieke risico's in verband met de onervarenheid van andere weggebruikers en in verband met de kwetsbaarste categorieėn van weggebruikers, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;
  10. Risico's in verband met deelneming aan het verkeer en het besturen van diverse voertuigtypes en in verband met het verschillende gezichtsveld van de bestuurders van deze voertuigen;
  11. Reglementering met betrekking tot administratieve bescheiden in verband met het gebruik van het voertuig;
  12. Algemene regels voor de door de bestuurder te volgen gedragslijn bij ongevallen (plaatsen van de gevarendriehoek, waarschuwen, enz.) en maatregelen die hij in voorkomend geval kan nemen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers;
  13. Veiligheidseisen met betrekking tot het voertuig, de lading en de passagiers;
  14. Voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig;
  15. De mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn : in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken, in het bijzonder aan de stuurinrichting, wielophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, achteruitkijkspiegels, voorruit en ruitenwissers, uitlaatsysteem, veiligheidsgordels en geluidstoestel;
  16. Veiligheidsinrichtingen van de voertuigen, met name gebruik van de veiligheidsgordels, hoofdsteunen en veiligheidsvoorzieningen voor kinderen;
  17. Regels voor het milieuvriendelijke gebruik van het voertuig : alleen toeteren indien nodig, matig brandstofgebruik, beperking van uitlaatgassen.
  (18. Veiligheid in tunnels;) <KB 2008-12-23/33, art. 8, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  B. Specifieke stof voor de [2 categorieėn A1, A2 en A ]2.
  1. Gebruik van beschermende uitrusting, zoals handschoenen, schoeisel, kleding en helm;
  2. Zichtbaarheid van motorrijders voor medeweggebruikers;
  3. Specifieke risico's in verband met uiteenlopende wegomstandigheden, met bijzondere aandacht voor gladde delen van het wegdek, zoals putdeksels, wegmarkeringen zoals strepen en pijlen, tramrails;
  4. Mechanische onderdelen die voor de verkeersveiligheid van belang zijn, met bijzondere aandacht voor de noodstopschakelaar, het oliepeil en de ketting.
  C. Specifieke stof voor de [2 categorieėn C1 en C]2.
  1. [3 Voorschriften inzake rij- en rusttijden zoals beschreven in Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad; het gebruik van controleapparatuur zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad;]3
  2. Voorschriften inzake het vervoer van goederen;
  3. Kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, zoals de evacuatie van passagiers, en de grondbeginselen van eerste hulp;
  4. Voertuig- en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal vervoer van goederen;
  5. Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het verwisselen van wielen;
  6. Voorschriften inzake gewichten, afmetingen en snelheidsbegrenzers;
  7. Beperking van het gezichtsveld die door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt;
  8. Veiligheidseisen bij het laden van het voertuig : het beheersen van de lading (laden en vastzetten), problemen met verschillende soorten lading (bijvoorbeeld vloeistoffen, hangende lading), het laden en lossen van goederen en het gebruik van laadapparatuur;
  9. Principes van de constructie en werking van : verbrandingsmotoren, vloeistoffen (bijvoorbeeld motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof), het brandstofsysteem, het elektrische systeem, de ontsteking, het transmissiesysteem (koppeling, versnellingsbak);
  10. Smering en antivriesbescherming;
  11. Principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden;
  12. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van reminrichtingen en snelheidsbegrenzers;
  13. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppelmechanisme;
  14. Methoden voor het opsporen van oorzaken van defecten;
  15. Preventief onderhoud van voertuigen en noodzakelijke lopende reparaties;
  16. Verantwoordelijkheid van de bestuurder voor de ontvangst, het vervoer en de aflevering van goederen volgens afspraak;
  17. Beginselen van het verantwoorde gebruik van de snelheidsregelaar.
  D. Specifieke stof voor de [2 categorieėn D1 en D]2.
  1. Voorschriften inzake rij- en rusttijden zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad; het gebruik van controleapparatuur zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad;
  2. Voorschriften inzake het vervoer van personen;
  3. Voertuig- en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal vervoer van personen;
  4. Kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, zoals de evacuatie van passagiers, en de grondbeginselen van eerste hulp;
  5. Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het verwisselen van wielen;
  6. Voorschriften inzake gewichten, afmetingen en snelheidsbegrenzers;
  7. Beperking van het gezichtsveld die door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt;
  8. Verantwoordelijkheid van de bestuurder met betrekking tot het vervoer van passagiers, het comfort en de veiligheid van passagiers, het vervoer van kinderen en de nodige controles vóór het wegrijden;
  9. Principes van de constructie en werking van : verbrandingsmotoren, vloeistoffen (bijvoorbeeld motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof), het brandstofsysteem, het elektrische systeem, de ontsteking, het transmissiesysteem (koppeling, versnellingsbak);
  10. Smering en antivriesbescherming;
  11. Principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden;
  12. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van reminrichtingen en snelheidsbegrenzers;
  13. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppelmechanisme;
  14. Methoden voor het opsporen van oorzaken van defecten;
  15. Preventief onderhoud van voertuigen en noodzakelijke lopende reparaties;
  16. Beginselen van het verantwoorde gebruik van de snelheidsregelaar.
  II. (Stof voor het rijbewijs G
  1. Stof voorzien in punt I, A;
  2. Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.) <KB 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  B. Wijze van beoordeling.
  I. (Categorieėn [1 AM]1 en G) <KB 2006-09-01/33, art. 25, 3°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  Maximum aantal punten : 40.
  Minimum vereist om te slagen : 33.
  II. Categorieėn [2 A1, A2, A, B, C1, C, D1 en D]2 :
  Maximum aantal punten : 50.
  Minimum vereist om te slagen : 41.
  C. Wijze van verbetering.
  De Minister of zijn gemachtigde bepaalt de procedure tot verbetering van het theoretische examen.
  ----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 69, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/04, art. 16, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>

  Art. N4_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  [NOTA: artikel bijlage 4 opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op het plaatsen van de code 96 bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.]<BESL 2018-03-29/04, art. 8.6, 054; Inwerkingtreding : 30-04-2018>
   Bijlage 4. <KB 2004-07-15/34, art. 13, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  A. Stof voor het theoretische examen.
  I. (Stof voor het rijbewijs [1 AM]1 [2 , A1, A2, A]2, B, C1, C, D1 en D) <KB 2006-09-01/33, art. 25, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  A. Gemeenschappelijke examenstof.
  1. Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen;
  2. Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen;
  3. Koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de (overtredingen) per graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen; <KB 2005-09-30/37, art. 5, 011; Inwerkingtreding : 31-03-2006>
  4. Belang van de oplettendheid en van de houding ten opzichte van andere weggebruikers;
  5. Waarneming, beoordeling en reactie, met name reactietijd, en gedragsveranderingen bij de bestuurder ten gevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid;
  6. De belangrijkste principes voor het bewaren van afstand, remafstand en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weers- en wegomstandigheden;
  7. Verkeersrisico's in verband met verschillende wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht;
  8. Kenmerken van de verschillende soorten wegen en daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften;
  9. Specifieke risico's in verband met de onervarenheid van andere weggebruikers en in verband met de kwetsbaarste categorieėn van weggebruikers, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;
  10. Risico's in verband met deelneming aan het verkeer en het besturen van diverse voertuigtypes en in verband met het verschillende gezichtsveld van de bestuurders van deze voertuigen;
  11. Reglementering met betrekking tot administratieve bescheiden in verband met het gebruik van het voertuig;
  12. Algemene regels voor de door de bestuurder te volgen gedragslijn bij ongevallen (plaatsen van de gevarendriehoek, waarschuwen, enz.) en maatregelen die hij in voorkomend geval kan nemen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers;
  13. Veiligheidseisen met betrekking tot het voertuig, de lading en de passagiers;
  14. Voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig;
  15. De mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn : in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken, in het bijzonder aan de stuurinrichting, wielophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, achteruitkijkspiegels, voorruit en ruitenwissers, uitlaatsysteem, veiligheidsgordels en geluidstoestel;
  16. Veiligheidsinrichtingen van de voertuigen, met name gebruik van de veiligheidsgordels, hoofdsteunen en veiligheidsvoorzieningen voor kinderen;
  17. Regels voor het milieuvriendelijke gebruik van het voertuig : alleen toeteren indien nodig, matig brandstofgebruik, beperking van uitlaatgassen.
  (18. Veiligheid in tunnels;) <KB 2008-12-23/33, art. 8, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  B. Specifieke stof voor de [2 categorieėn A1, A2 en A ]2.
  1. Gebruik van beschermende uitrusting, zoals handschoenen, schoeisel, kleding en helm;
  2. Zichtbaarheid van motorrijders voor medeweggebruikers;
  3. Specifieke risico's in verband met uiteenlopende wegomstandigheden, met bijzondere aandacht voor gladde delen van het wegdek, zoals putdeksels, wegmarkeringen zoals strepen en pijlen, tramrails;
  4. Mechanische onderdelen die voor de verkeersveiligheid van belang zijn, met bijzondere aandacht voor de noodstopschakelaar, het oliepeil en de ketting.
  C. Specifieke stof voor de [2 categorieėn C1 en C]2.
  1. [3 Voorschriften inzake rij- en rusttijden zoals beschreven in Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad; het gebruik van controleapparatuur zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad;]3
  2. Voorschriften inzake het vervoer van goederen;
  3. Kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, zoals de evacuatie van passagiers, en de grondbeginselen van eerste hulp;
  4. Voertuig- en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal vervoer van goederen;
  5. Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het verwisselen van wielen;
  6. Voorschriften inzake gewichten, afmetingen en snelheidsbegrenzers;
  7. Beperking van het gezichtsveld die door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt;
  8. Veiligheidseisen bij het laden van het voertuig : het beheersen van de lading (laden en vastzetten), problemen met verschillende soorten lading (bijvoorbeeld vloeistoffen, hangende lading), het laden en lossen van goederen en het gebruik van laadapparatuur;
  9. Principes van de constructie en werking van : verbrandingsmotoren, vloeistoffen (bijvoorbeeld motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof), het brandstofsysteem, het elektrische systeem, de ontsteking, het transmissiesysteem (koppeling, versnellingsbak);
  10. Smering en antivriesbescherming;
  11. Principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden;
  12. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van reminrichtingen en snelheidsbegrenzers;
  13. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppelmechanisme;
  14. Methoden voor het opsporen van oorzaken van defecten;
  15. Preventief onderhoud van voertuigen en noodzakelijke lopende reparaties;
  16. Verantwoordelijkheid van de bestuurder voor de ontvangst, het vervoer en de aflevering van goederen volgens afspraak;
  17. Beginselen van het verantwoorde gebruik van de snelheidsregelaar.
  D. Specifieke stof voor de [2 categorieėn D1 en D]2.
  1. Voorschriften inzake rij- en rusttijden zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad; het gebruik van controleapparatuur zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad;
  2. Voorschriften inzake het vervoer van personen;
  3. Voertuig- en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal vervoer van personen;
  4. Kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, zoals de evacuatie van passagiers, en de grondbeginselen van eerste hulp;
  5. Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het verwisselen van wielen;
  6. Voorschriften inzake gewichten, afmetingen en snelheidsbegrenzers;
  7. Beperking van het gezichtsveld die door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt;
  8. Verantwoordelijkheid van de bestuurder met betrekking tot het vervoer van passagiers, het comfort en de veiligheid van passagiers, het vervoer van kinderen en de nodige controles vóór het wegrijden;
  9. Principes van de constructie en werking van : verbrandingsmotoren, vloeistoffen (bijvoorbeeld motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof), het brandstofsysteem, het elektrische systeem, de ontsteking, het transmissiesysteem (koppeling, versnellingsbak);
  10. Smering en antivriesbescherming;
  11. Principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden;
  12. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van reminrichtingen en snelheidsbegrenzers;
  13. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppelmechanisme;
  14. Methoden voor het opsporen van oorzaken van defecten;
  15. Preventief onderhoud van voertuigen en noodzakelijke lopende reparaties;
  16. Beginselen van het verantwoorde gebruik van de snelheidsregelaar.
  II. (Stof voor het rijbewijs G
  1. Stof voorzien in punt I, A;
  2. Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.) <KB 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  B. Wijze van beoordeling.
  I. (Categorieėn [1 AM]1 en G) <KB 2006-09-01/33, art. 25, 3°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  Maximum aantal punten : 40.
  Minimum vereist om te slagen : 33.
  II. Categorieėn [2 A1, A2, A, B, C1, C, D1 en D]2 :
  Maximum aantal punten : 50.
  Minimum vereist om te slagen : 41.
  C. Wijze van verbetering.
  De Minister of zijn gemachtigde bepaalt de procedure tot verbetering van het theoretische examen.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 69, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/04, art. 16, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  

  Art. N4_WAALS_GEWEST.
   Bijlage 4. <KB 2004-07-15/34, art. 13, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  A. Stof voor het theoretische examen.
  I. (Stof voor het rijbewijs [1 AM]1 [2 , A1, A2, A]2, B, C1, C, D1 en D) <KB 2006-09-01/33, art. 25, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  A. Gemeenschappelijke examenstof.
  1. Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen;
  2. Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen;
  3. Koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de (overtredingen) per graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen; <KB 2005-09-30/37, art. 5, 011; Inwerkingtreding : 31-03-2006>
  4. Belang van de oplettendheid en van de houding ten opzichte van andere weggebruikers;
  5. Waarneming, beoordeling en reactie, met name reactietijd, en gedragsveranderingen bij de bestuurder ten gevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid;
  6. De belangrijkste principes voor het bewaren van afstand, remafstand en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weers- en wegomstandigheden;
  7. Verkeersrisico's in verband met verschillende wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht;
  8. Kenmerken van de verschillende soorten wegen en daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften;
  9. Specifieke risico's in verband met de onervarenheid van andere weggebruikers en in verband met de kwetsbaarste categorieėn van weggebruikers, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;
  10. Risico's in verband met deelneming aan het verkeer en het besturen van diverse voertuigtypes en in verband met het verschillende gezichtsveld van de bestuurders van deze voertuigen;
  11. Reglementering met betrekking tot administratieve bescheiden in verband met het gebruik van het voertuig;
  12. Algemene regels voor de door de bestuurder te volgen gedragslijn bij ongevallen (plaatsen van de gevarendriehoek, waarschuwen, enz.) en maatregelen die hij in voorkomend geval kan nemen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers;
  13. Veiligheidseisen met betrekking tot het voertuig, de lading en de passagiers;
  14. Voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig;
  15. De mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn : in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken, in het bijzonder aan de stuurinrichting, wielophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, achteruitkijkspiegels, voorruit en ruitenwissers, uitlaatsysteem, veiligheidsgordels en geluidstoestel;
  16. Veiligheidsinrichtingen van de voertuigen, met name gebruik van de veiligheidsgordels, hoofdsteunen en veiligheidsvoorzieningen voor kinderen;
  17. Regels voor het milieuvriendelijke gebruik van het voertuig : alleen toeteren indien nodig, matig brandstofgebruik, beperking van uitlaatgassen.
  (18. Veiligheid in tunnels;) <KB 2008-12-23/33, art. 8, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  B. Specifieke stof voor de [2 categorieėn A1, A2 en A ]2.
  1. Gebruik van beschermende uitrusting, zoals handschoenen, schoeisel, kleding en helm;
  2. Zichtbaarheid van motorrijders voor medeweggebruikers;
  3. Specifieke risico's in verband met uiteenlopende wegomstandigheden, met bijzondere aandacht voor gladde delen van het wegdek, zoals putdeksels, wegmarkeringen zoals strepen en pijlen, tramrails;
  4. Mechanische onderdelen die voor de verkeersveiligheid van belang zijn, met bijzondere aandacht voor de noodstopschakelaar, het oliepeil en de ketting.
  C. Specifieke stof voor de [2 categorieėn C1 en C]2.
  1. [3 Voorschriften inzake rij- en rusttijden zoals beschreven in Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad; het gebruik van controleapparatuur zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad;]3
  2. Voorschriften inzake het vervoer van goederen;
  3. Kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, zoals de evacuatie van passagiers, en de grondbeginselen van eerste hulp;
  4. Voertuig- en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal vervoer van goederen;
  5. Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het verwisselen van wielen;
  6. Voorschriften inzake gewichten, afmetingen en snelheidsbegrenzers;
  7. Beperking van het gezichtsveld die door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt;
  8. Veiligheidseisen bij het laden van het voertuig : het beheersen van de lading (laden en vastzetten), problemen met verschillende soorten lading (bijvoorbeeld vloeistoffen, hangende lading), het laden en lossen van goederen en het gebruik van laadapparatuur;
  9. Principes van de constructie en werking van : verbrandingsmotoren, vloeistoffen (bijvoorbeeld motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof), het brandstofsysteem, het elektrische systeem, de ontsteking, het transmissiesysteem (koppeling, versnellingsbak);
  10. Smering en antivriesbescherming;
  11. Principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden;
  12. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van reminrichtingen en snelheidsbegrenzers;
  13. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppelmechanisme;
  14. Methoden voor het opsporen van oorzaken van defecten;
  15. Preventief onderhoud van voertuigen en noodzakelijke lopende reparaties;
  16. Verantwoordelijkheid van de bestuurder voor de ontvangst, het vervoer en de aflevering van goederen volgens afspraak;
  17. Beginselen van het verantwoorde gebruik van de snelheidsregelaar.
  D. Specifieke stof voor de [2 categorieėn D1 en D]2.
  1. Voorschriften inzake rij- en rusttijden zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad; het gebruik van controleapparatuur zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad;
  2. Voorschriften inzake het vervoer van personen;
  3. Voertuig- en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal vervoer van personen;
  4. Kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, zoals de evacuatie van passagiers, en de grondbeginselen van eerste hulp;
  5. Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het verwisselen van wielen;
  6. Voorschriften inzake gewichten, afmetingen en snelheidsbegrenzers;
  7. Beperking van het gezichtsveld die door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt;
  8. Verantwoordelijkheid van de bestuurder met betrekking tot het vervoer van passagiers, het comfort en de veiligheid van passagiers, het vervoer van kinderen en de nodige controles vóór het wegrijden;
  9. Principes van de constructie en werking van : verbrandingsmotoren, vloeistoffen (bijvoorbeeld motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof), het brandstofsysteem, het elektrische systeem, de ontsteking, het transmissiesysteem (koppeling, versnellingsbak);
  10. Smering en antivriesbescherming;
  11. Principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden;
  12. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van reminrichtingen en snelheidsbegrenzers;
  13. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppelmechanisme;
  14. Methoden voor het opsporen van oorzaken van defecten;
  15. Preventief onderhoud van voertuigen en noodzakelijke lopende reparaties;
  16. Beginselen van het verantwoorde gebruik van de snelheidsregelaar.
  II. (Stof voor het rijbewijs G
  1. Stof voorzien in punt I, A;
  2. Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.) <KB 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  B. Wijze van beoordeling.
  I. (Categorieėn [1 AM]1 en G) <KB 2006-09-01/33, art. 25, 3°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  Maximum aantal punten : 40.
  Minimum vereist om te slagen : 33.
  II. Categorieėn [2 A1, A2, A, B, C1, C, D1 en D]2 :
  Maximum aantal punten : 50.
  Minimum vereist om te slagen : 41.
  [4 De kandidaat is niet geslaagd als hij ten minste twee verkeerde antwoorden geeft op vragen die betrekking hebben op de overtredingen van de derde of vierde graad, vermeld in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, of die betrekking hebben op het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid, bepaald in de reglementen die zijn uitgevaardigd op grond van de wet.]4
  C. Wijze van verbetering.
  De [4 Waalse Minister]4 of zijn gemachtigde bepaalt de procedure tot verbetering van het theoretische examen.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 69, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/04, art. 16, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (4)<BWG 2017-07-20/16, art. 20, 053; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. N4_VLAAMS_GEWEST.
   Bijlage 4. <KB 2004-07-15/34, art. 13, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  A. Stof voor het theoretische examen.
  I. (Stof voor het rijbewijs [1 AM]1 [2 , A1, A2, A]2, B, C1, C, D1 en D) <KB 2006-09-01/33, art. 25, 1°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  A. Gemeenschappelijke examenstof.
  1. Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen;
  2. Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen;
  3. Koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de (overtredingen) per graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en de wijzigingen van kracht op de dag van het examen; <KB 2005-09-30/37, art. 5, 011; Inwerkingtreding : 31-03-2006>
  4. Belang van de oplettendheid en van de houding ten opzichte van andere weggebruikers;
  5. Waarneming, beoordeling en reactie, met name reactietijd, en gedragsveranderingen bij de bestuurder ten gevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid;
  6. De belangrijkste principes voor het bewaren van afstand, remafstand en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weers- en wegomstandigheden;
  7. Verkeersrisico's in verband met verschillende wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht;
  8. Kenmerken van de verschillende soorten wegen en daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften;
  9. Specifieke risico's in verband met de onervarenheid van andere weggebruikers en in verband met de kwetsbaarste categorieėn van weggebruikers, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;
  10. Risico's in verband met deelneming aan het verkeer en het besturen van diverse voertuigtypes en in verband met het verschillende gezichtsveld van de bestuurders van deze voertuigen;
  11. Reglementering met betrekking tot administratieve bescheiden in verband met het gebruik van het voertuig;
  12. Algemene regels voor de door de bestuurder te volgen gedragslijn bij ongevallen (plaatsen van de gevarendriehoek, waarschuwen, enz.) en maatregelen die hij in voorkomend geval kan nemen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers;
  13. Veiligheidseisen met betrekking tot het voertuig, de lading en de passagiers;
  14. Voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig;
  15. De mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn : in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken, in het bijzonder aan de stuurinrichting, wielophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, achteruitkijkspiegels, voorruit en ruitenwissers, uitlaatsysteem, veiligheidsgordels en geluidstoestel;
  16. Veiligheidsinrichtingen van de voertuigen, met name gebruik van de veiligheidsgordels, hoofdsteunen en veiligheidsvoorzieningen voor kinderen;
  17. Regels voor het milieuvriendelijke gebruik van het voertuig : alleen toeteren indien nodig, matig brandstofgebruik, beperking van uitlaatgassen.
  (18. Veiligheid in tunnels;) <KB 2008-12-23/33, art. 8, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  B. Specifieke stof voor de [2 categorieėn A1, A2 en A ]2.
  1. Gebruik van beschermende uitrusting, zoals handschoenen, schoeisel, kleding en helm;
  2. Zichtbaarheid van motorrijders voor medeweggebruikers;
  3. Specifieke risico's in verband met uiteenlopende wegomstandigheden, met bijzondere aandacht voor gladde delen van het wegdek, zoals putdeksels, wegmarkeringen zoals strepen en pijlen, tramrails;
  4. Mechanische onderdelen die voor de verkeersveiligheid van belang zijn, met bijzondere aandacht voor de noodstopschakelaar, het oliepeil en de ketting.
  C. Specifieke stof voor de [2 categorieėn C1 en C]2.
  1. [3 Voorschriften inzake rij- en rusttijden zoals beschreven in Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad; het gebruik van controleapparatuur zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad;]3
  2. Voorschriften inzake het vervoer van goederen;
  3. Kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, zoals de evacuatie van passagiers, en de grondbeginselen van eerste hulp;
  4. Voertuig- en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal vervoer van goederen;
  5. Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het verwisselen van wielen;
  6. Voorschriften inzake gewichten, afmetingen en snelheidsbegrenzers;
  7. Beperking van het gezichtsveld die door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt;
  8. Veiligheidseisen bij het laden van het voertuig : het beheersen van de lading (laden en vastzetten), problemen met verschillende soorten lading (bijvoorbeeld vloeistoffen, hangende lading), het laden en lossen van goederen en het gebruik van laadapparatuur;
  9. Principes van de constructie en werking van : verbrandingsmotoren, vloeistoffen (bijvoorbeeld motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof), het brandstofsysteem, het elektrische systeem, de ontsteking, het transmissiesysteem (koppeling, versnellingsbak);
  10. Smering en antivriesbescherming;
  11. Principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden;
  12. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van reminrichtingen en snelheidsbegrenzers;
  13. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppelmechanisme;
  14. Methoden voor het opsporen van oorzaken van defecten;
  15. Preventief onderhoud van voertuigen en noodzakelijke lopende reparaties;
  16. Verantwoordelijkheid van de bestuurder voor de ontvangst, het vervoer en de aflevering van goederen volgens afspraak;
  17. Beginselen van het verantwoorde gebruik van de snelheidsregelaar.
  D. Specifieke stof voor de [2 categorieėn D1 en D]2.
  1. Voorschriften inzake rij- en rusttijden zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad; het gebruik van controleapparatuur zoals beschreven in Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad;
  2. Voorschriften inzake het vervoer van personen;
  3. Voertuig- en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal vervoer van personen;
  4. Kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, zoals de evacuatie van passagiers, en de grondbeginselen van eerste hulp;
  5. Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het verwisselen van wielen;
  6. Voorschriften inzake gewichten, afmetingen en snelheidsbegrenzers;
  7. Beperking van het gezichtsveld die door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt;
  8. Verantwoordelijkheid van de bestuurder met betrekking tot het vervoer van passagiers, het comfort en de veiligheid van passagiers, het vervoer van kinderen en de nodige controles vóór het wegrijden;
  9. Principes van de constructie en werking van : verbrandingsmotoren, vloeistoffen (bijvoorbeeld motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof), het brandstofsysteem, het elektrische systeem, de ontsteking, het transmissiesysteem (koppeling, versnellingsbak);
  10. Smering en antivriesbescherming;
  11. Principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden;
  12. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van reminrichtingen en snelheidsbegrenzers;
  13. Principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppelmechanisme;
  14. Methoden voor het opsporen van oorzaken van defecten;
  15. Preventief onderhoud van voertuigen en noodzakelijke lopende reparaties;
  16. Beginselen van het verantwoorde gebruik van de snelheidsregelaar.
  II. (Stof voor het rijbewijs G
  1. Stof voorzien in punt I, A;
  2. Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.) <KB 2006-09-01/33, art. 25, 2°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  B. Wijze van beoordeling.
  I. (Categorieėn [1 AM]1 en G) <KB 2006-09-01/33, art. 25, 3°, 015; Inwerkingtreding : 15-09-2006>
  Maximum aantal punten : 40.
  Minimum vereist om te slagen : 33.
  II. [5 1° Categorieėn A1, A2, A, C1, C, D1 en D:
   a) maximum aantal punten: 50;
   b) minimum vereist om te slagen: 41.
   2° Categorie B:
   a) maximum aantal punten: 50;
   b) minimum vereist om te slagen: 41.
   De kandidaat is niet geslaagd als hij ten minste twee verkeerde antwoorden geeft op vragen die betrekking hebben op de overtredingen van de derde of vierde graad, vermeld in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, of die betrekking hebben op het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid, bepaald in de reglementen die zijn uitgevaardigd op grond van de wet.]5
  C. Wijze van verbetering.
  De [4 Vlaamse minister]4 of zijn gemachtigde bepaalt de procedure tot verbetering van het theoretische examen.
  
----------
  (1)<KB 2011-04-28/01, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (2)<KB 2011-04-28/01, art. 69, 034; Inwerkingtreding : 01-05-2013>
  (3)<KB 2013-11-15/04, art. 16, 043; Inwerkingtreding : 07-12-2013>
  (4)<BVR 2015-07-10/11, art. 108, 047; Inwerkingtreding : 04-09-2015>
  (5)<BVR 2017-01-20/22, art. 5, 051; Inwerkingtreding : 01-06-2017>

  Art. N5.Bijlage 5. <KB 2004-07-15/34, art. 13, 008; Inwerkingtreding : 05-09-2005> PRAKTISCH EXAMEN :
  I. RIJVAARDIGHEID EN RIJGEDRAG MET BETREKKING TOT DE CATEGORIE [1 AM]1.
  Proef op een terrein buiten het verkeer :
  1. Plaats en hantering van de bedieningsorganen.
  a) Remmen;
  b) Versnellingen;
  c) Schakelaar van de motor;
  d) Gashandgreep of -pedaal;
  e) Geluidstoestel;
  f) Richtingaanwijzers;
  g) Schakelaar en verklikkerlichtjes voor de lichten;
  h) Alleen voor tweewielige bromfietsen : zijdelingse steunvoet of centrale steunvoet naar keuze van de kandidaat.
  2. Manoeuvres voor tweewielige bromfietsen.
  a) Slalom;
  b) In lussen rijden;
  c) Over een afstand van 10 m tussen twee evenwijdige lijnen stapvoets rijden;
  d) Plots remmen.
  3. Manoeuvres voor bromfietsen met meer dan twee wielen.
  a) In rechte lijn achteruitrijden;
  b) Keren in een straat;
  c) Vooruit in een garage rijden;
  d) Tussen twee voertuigen parkeren.
  II. [3 RIJVAARDIGHEID EN RIJGEDRAG MET BETREKKING TOT DE CATEGORIEEN A1, A2 EN A
   A. Proef op een terrein buiten het verkeer :
   Manoeuvres
   1. De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het afstappen van het voertuig, zoals op de openbare weg;
   2. Voorafgaande controles
   a) Motorfiets op de standaard plaatsen;
   b) Correct dragen van beschermende uitrusting, zoals handschoenen, schoeisel, kleding en helm;
   c) Banden, remmen, stuurinrichting, noodstopschakelaar, ketting, oliepeil, lichten, reflectoren, richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijze gecontroleerd.
   3. Motorfiets van de standaard halen, zonder hulp van de motor de motorfiets verplaatsen door ernaast te lopen, de motorfiets achterwaarts parkeren in het parkeervak en de motorfiets weer op de standaard plaatsen;
   4. Wegrijden uit een parkeervak;
   5. Slalom;
   6. In lussen rijden;
   7. Bocht bij een snelheid van 30 km/u., daarna ontwijken bij een snelheid van 50 km/u. en precisieremmen;
   8. Stapvoets rijden;
   9. "S"-bocht;
   10. Bocht bij een snelheid van 30 km/u.., daarna versnelling tot 50 km/u en plots remmen.
   B. De proef op de openbare weg gaat over de volgende punten :
   1. Wegrijden uit een parkeervak, na een stop in het verkeer, na verlaten van een oprit;
   2. Rijden op rechte wegen, tegenliggers kruisen, ook bij wegversmallingen;
   3. Rijden door bochten;
   4. Kruispunten : naderen en oversteken van kruispunten en overwegen;
   5. Veranderen van richting : naar links en rechts; veranderen van rijstrook;
   6. Oprijden en verlaten van snelwegen of vergelijkbare wegen (indien aanwezig) : invoegen vanaf de invoegstrook; uitvoegen op de uitvoegstrook;
   7. Inhalen en voorbijrijden : inhalen van andere voertuigen (indien mogelijk), obstakels voorbijrijden, ingehaald worden (indien mogelijk);
   8. Speciale verkeersinrichtingen (indien aanwezig), waaronder : rotondes, overwegen, tram- of bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen, stijgende of dalende weg over een lange afstand, tunnels;
   9. Zelfstandig rijden
   10. Parkeren, uit en weer in het voertuig stappen, opnieuw vertrekken met de nodige voorzorgen;
   11. Beheersing van het voertuig : correct gebruik van de achteruitkijkspiegels en de lichten; correct gebruik van de koppeling, versnellingsbak, gaspedaal, reminrichting;
   12. Toepassen verkeersregels;
   13. Juiste positie op de weg, de rijstroken, de rotondes en door bochten, volgens het type en de eigenschappen van het voertuig; voorsorteren;
   14. Goed kijken : rondom kijken, correct gebruik van de achteruitkijkspiegels; dichtbij, verder weg, ver kijken;
   15. Naleven snelheidsbeperkingen; aangepaste snelheid in functie van de omstandigheden;
   16. Defensief rijden;
   17. Sociaal rijgedrag.]3
  III. RIJVAARDIGHEID EN RIJGEDRAG MET BETREKKING TOT DE CATEGORIEEN B en B + E.
  A. Proef op een terrein buiten het verkeer :
  Manoeuvres.
  Categorie B.
  (...) <KB 2006-07-10/30, art. 42, 1°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  [2 Categorie B+E en categorie B, behalen van de code 96.]2
  1. Voorafgaande controles.
  a) Verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding;
  b) Afstellen van de achteruitkijkspiegels, veiligheidsgordel en hoofdsteun;
  c) Nakijken of de portieren goed gesloten zijn;
  d) Banden, remmen, stuurinrichting, vloeistoffen, lichten, verluchting, richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijze gecontroleerd;
  e) Controle van het koppelmechanisme en de elektrische en remverbindingen;
  f) Controle van de veiligheid met betrekking tot de lading van het voertuig : koetswerk, plaatwerk, laaddeuren, manier van laden, vastzetten lading;
  g) De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig, zoals op de openbare weg;
  2. In rechte lijn achteruitrijden;
  3. Achteruitrijdend een bocht maken;
  4. Langs het trottoir parkeren;
  5. Achteruitrijden tot tegen een laadkaai;
  6. Koppelen en loskoppelen van de aanhangwagen : dit manoeuvre moet beginnen met het voertuig en de aanhangwagen naast elkaar.
  B. De proef op de openbare weg gaat over de volgende punten :
  1. Wegrijden na een stop in het verkeer, verlaten van een oprit;
  2. Rijden op rechte wegen, tegenliggers kruisen, ook bij wegversmallingen;
  3. Rijden door bochten;
  4. Oprijden en verlaten van snelwegen of vergelijkbare wegen, zo mogelijk;
  5. Inhalen en voorbijrijden : inhalen van andere voertuigen, obstakels voorbijrijden, ingehaald worden;
  6. (Speciale verkeersinrichtingen, waaronder : rotondes, overwegen, tram- of bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen, stijgende of dalende weg over een lange afstand, tunnels;) <KB 2008-12-23/33, art. 9, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  7. Beheersing van het voertuig : correct gebruik van de achteruitkijkspiegels en de lichten, correct gebruik van de koppeling, versnellingsbak, gaspedaal, reminrichting, hoofdsteun, zitplaats, stuurinrichting;
  8. Zuinig en [4 energie-efficiėnt]4 rijden : letten op het motorregime en het schakelen, remmen en versnellen;
  9. Goed kijken : rondom kijken, correct gebruik van de achteruitkijkspiegels; dichtbij, verder weg, ver kijken;
  10. Voorrang verlenen op kruispunten en overwegen, bij het veranderen van richting of rijstrook en bij manoeuvres; naderen en oversteken van kruispunten;
  11. Juiste positie op de weg, de rijstroken, de rotondes en door bochten, volgens het type en de eigenschappen van het voertuig; voorsorteren;
  12. Veilige afstand : voldoende afstand bewaren voor en naast het voertuig, voldoende afstand bewaren ten opzichte van de andere weggebruikers;
  13. Snelheidsbeperkingen;
  14. Verkeerstekens en instructies van verkeersagenten;
  15. Het geven van signalen : signalen geven op de juiste momenten; correct reageren op signalen van andere weggebruikers;
  16. Remmen en stoppen : tijdig gas minderen, afremmen of stoppen, waarbij rekening moet worden gehouden met de omstandigheden; anticipatievermogen.
  (17. Categorie B : de volgende manoeuvres worden op de openbare weg uitgevoerd :
  1. Voorafgaande controles.
  a) Verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding;
  b) Afstellen van de achteruitkijkspiegels, veiligheidsgordel en hoofdsteun;
  c) Nakijken of de portieren goed gesloten zijn;
  d) Banden, remmen, stuurinrichting, vloeistoffen, lichten, verluchting, richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijze gecontroleerd;
  e) De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig;
  2. Keren in een smalle straat;
  3. Parkeren achter een voertuig.) <KB 2006-07-10/30, art. 42, 2°, 014; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  IV. RIJVAARDIGHEID EN RIJGEDRAG MET BETREKKING TOT DE CATEGORIEEN [2 C1, C1+E, C en C+E]2.
  A. Proef op een terrein buiten het verkeer :
  Manoeuvres.
  1. Voorafgaande controles voor de categorieėn [2 C1, C1+E, C en C+E]2 :
  a) Verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding;
  b) Afstellen van de achteruitkijkspiegels, veiligheidsgordel en hoofdsteun;
  c) Zorgen dat de portieren gesloten zijn;
  d) Banden, remmen, stuurinrichting, lichten, reflectoren, richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijze gecontroleerd;
  e) Controle van de rembekrachtiging en stuurinrichting, controle van de staat van de banden, wielmoeren, spatborden, voorruit, ruiten en ruitenwissers, vloeistoffen; controle en gebruik van het dashboard;
  f) Controle van de luchtdruk, luchttanks en de wielophanging;
  g) Controle van de veiligheid met betrekking tot de lading van het voertuig : koetswerk, plaatwerk, laaddeuren, eventueel laadmechanisme, cabineslot, manier van laden, vastzetten van de lading;
  h) De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig, zoals op de openbare weg;
  Bovendien voor [2 de categorieėn C1+E en C+E]2 alleen :
  Controle van het koppelmechanisme en de elektrische en remverbindingen.
  2. Manoeuvres voor [2 de categorieėn C1 en C]2 :
  a) In een rechte lijn achteruitrijden;
  b) Achteruit in een garage rijden;
  c) Achteruitrijden tot tegen een laadkaai;
  3. Manoeuvres voor [2 de categorieėn C1+E en C+E]2 :
  a) In rechte lijn achteruitrijden;
  b) Achteruitrijdend een bocht maken;
  c) Langs het trottoir parkeren;
  d) Achteruitrijden tot tegen een laadkaai;
  e) Koppelen en loskoppelen van de aanhangwagen of oplegger; dit manoeuvre moet beginnen met het voertuig en zijn aanhangwagen naast elkaar.
  B. De proef op de openbare weg gaat over de volgende punten :
  1. Wegrijden na een stop in het verkeer, verlaten van een oprit;
  2. Rijden op rechte wegen, tegenliggers kruisen, ook bij wegversmallingen;
  3. Rijden door bochten;
  4. Oprijden en verlaten van snelwegen of vergelijkbare wegen, zo mogelijk;
  5. Inhalen en voorbijrijden : inhalen van andere voertuigen, obstakels voorbijrijden, ingehaald worden;
  6. (Speciale verkeersinrichtingen, waaronder : rotondes, overwegen, tram- of bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen, stijgende of dalende weg over een lange afstand, tunnels;) <KB 2008-12-23/33, art. 9, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  7. Beheersing van het voertuig : correct gebruik van de achteruitkijkspiegels en de lichten; correct gebruik van de koppeling, versnellingsbak, gaspedaal, reminrichting;
  8. [4 Veilig, zuinig en energie-efficiėnt rijden : tijdens het rijden de veiligheid waarborgen, letten op het aantal omwentelingen per minuut, het schakelen, remmen en versnellen en het brandstofverbruik en de uitstoot verminderen door waar nodig manueel te schakelen tijdens het optrekken, afremmen of op stijgende en dalende hellingen;]4
  9. Goed kijken : rondom kijken, correct gebruik van de achteruitkijkspiegels; dichtbij, verder weg, ver kijken;
  10. Voorrang en voorrang verlenen op kruispunten, bij het veranderen van richting of rijstrook en bij manoeuvres; naderen en oversteken van kruispunten;
  11. Juiste positie op de weg, de rijstroken, de rotondes en door bochten, volgens het type en de eigenschappen van het voertuig; voorsorteren;
  12. Veilige afstand : voldoende afstand bewaren voor en naast het voertuig; voldoende afstand bewaren ten opzichte van de andere weggebruikers;
  13. Snelheidsbeperkingen;
  14. Verkeerstekens en instructies van verkeersagenten;
  15. Het geven van signalen : signalen geven op de juiste momenten; correct reageren op signalen van andere weggebruikers;
  16. Remmen en stoppen : tijdig gas minderen, afremmen of stoppen, waarbij rekening moet worden gehouden met de omstandigheden; anticipatievermogen;
  17. Controle van de laaddeuren, de ladingswijze en het vastmaken van de lading;
  18. Controleapparatuur.
  V. RIJVAARDIGHEID EN RIJGEDRAG MET BETREKKING TOT DE CATEGORIEEN [2 D1, D1+E, D EN D+E]2.
  A. Proef op een terrein buiten het verkeer :
  Manoeuvres.
  1. Voorafgaande controles voor de categorieėn [2 D1, D1+E, D en D+E]2.
  a) Verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding;
  b) Afstellen van de achteruitkijkspiegels, veiligheidsgordel en hoofdsteun;
  c) Banden, remmen, stuurinrichting, lichten, reflectoren, richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijze gecontroleerd;
  d) Controle van de rembekrachtiging en stuurinrichting, controle van de staat van de banden, wielmoeren, spatborden, voorruit, ruiten en ruitenwissers, vloeistoffen, controle en gebruik van het dashboard;
  e) Controle van de luchtdruk, luchttanks en de wielophanging;
  f) In staat zijn bijzondere maatregelen te treffen voor de veiligheid van het voertuig, controle van carrosserie, bedrijfsdeuren, nooduitgangen, EHBO-benodigdheden, brandblussers en andere veiligheidsvoorzieningen;
  g) Zorgen dat de portieren gesloten zijn;
  h) De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig, zoals op de openbare weg;
  Bovendien voor [2 de categorieėn D1+E en D+E]2 alleen :
  a) Controle van het koppelmechanisme en de elektrische en remverbindingen;
  b) Controle van de veiligheid met betrekking tot de lading van het voertuig : koetswerk, plaatwerk, laaddeuren, manier van laden, vastzetten lading;
  2. Manoeuvres voor [2 de categorieėn D1 en D]2 :
  a) In een rechte lijn achteruitrijden;
  b) Achteruit in een garage rijden;
  c) Langs een trottoir parkeren.
  3. Manoeuvres voor [2 de categorieėn D1+E en D+E]2 :
  a) In rechte lijn achteruitrijden;
  b) Achteruitrijdend een bocht maken;
  c) Langs het trottoir parkeren;
  d) Achteruitrijden tot tegen een laadkaai;
  e) Koppelen en loskoppelen van de aanhangwagen; dit manoeuvre moet beginnen met het voertuig en zijn aanhangwagen naast elkaar.
  B. De proef op de openbare weg gaat over de volgende punten :
  1. Wegrijden na een stop in het verkeer, verlaten van een oprit;
  2. Rijden op rechte wegen; tegenliggers kruisen, ook bij wegversmallingen;
  3. Rijden door bochten;
  4. Oprijden en verlaten van autosnelwegen of vergelijkbare wegen, zo mogelijk;
  5. Inhalen en voorbijrijden : inhalen van andere voertuigen, obstakels voorbijrijden, ingehaald worden;
  6. (Speciale verkeersinrichtingen, waaronder : rotondes, overwegen, tram- of bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen, stijgende of dalende weg over een lange afstand, tunnels;) <KB 2008-12-23/33, art. 9, 025; Inwerkingtreding : 30-12-2008>
  7. Beheersing van het voertuig : correct gebruik van de achteruitkijkspiegels en de lichten; correct gebruik van de koppeling, versnellingsbak, gaspedaal, reminrichting, veiligheidsgordel, hoofdsteun, stuurinrichting, zitplaats;
  8. [4 Veilig, zuinig en energie-efficiėnt rijden : tijdens het rijden de veiligheid waarborgen, letten op het aantal omwentelingen per minuut, het schakelen, remmen en versnellen en het brandstofverbruik en de uitstoot verminderen door waar nodig manueel te schakelen tijdens het optrekken, afremmen of op stijgende en dalende hellingen;]4
  9. Goed kijken : rondom kijken, correct gebruik van de achteruitkijkspiegels; dichtbij, verder weg, ver kijken;
  10. Voorrang verlenen op kruispunten en overwegen, bij het veranderen van richting of rijstrook en bij manoeuvres; naderen en oversteken van kruispunten;
  11. Juiste positie op de weg, de rijstroken, de rotondes en door bochten, volgens het type en de eigenschappen van het voertuig; voorsorteren;
  12. Veilige afstand : voldoende afstand bewaren voor en naast het voertuig, voldoende afstand bewaren ten opzichte van de andere weggebruikers;
  13. Snelheidsbeperkingen;
  14. Verkeerstekens en instructies van verkeersagenten;
  15. Het geven van signalen : signalen geven op de juiste momenten; correct reageren op signalen van andere weggebruikers;
  16. Remmen en stoppen : tijdig gas minderen, afremmen of stoppen, waarbij rekening moet worden gehouden met de omstandigheden; anticipatievermogen;
  17. Controleapparatuur.
  (Vbis. Rijvaardigheid en rijgedrag met betrekking tot de categorie G
  A. Proef op een terrein buiten het verkeer
  Manoeuvres
  1. Voorafgaande controles :
  a) verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding;
  b) afstellen van de achteruitkijkspiegels;
  c) zorgen dat de portieren gesloten zijn;
  d) banden, remmen, stuurinrichting, lichten, reflectoren, richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijze gecontroleerd;
  e) controle van de stuurinrichting, controle