J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 106 uitvoeringbesluiten 33 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1997/04/03/1997003241/justel

Titel
3 APRIL 1997. - Wet betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-05-1997 en tekstbijwerking tot 30-12-2020)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 16-05-1997 nummer :   1997003241 bladzijde : 12105       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1997-04-03/40
Inwerkingtreding : 26-05-1997

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1992003813        1947123102       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 1bis, 2-3
Art. 3 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 4-10, 10bis, 10ter, 11-19

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Onderhavige wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 1bis.[1 In deze wet en in de ter uitvoering ervan getroffen maatregelen, wordt verstaan onder :
   - marktdeelnemer : iedere natuurlijke of rechtspersoon die tabaksfabricaten in verbruik stelt in Belgiė in zijn hoedanigheid van erkend entrepothouder;
   - afnemer : iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie een marktdeelnemer tabaksfabricaten verkoopt en levert.
   De marktdeelnemer die tabaksfabricaten rechtstreeks verkoopt en levert aan consumenten wordt voor deze verkoopsactiviteiten eveneens aangemerkt als afnemer;
   - fiscaal kenteken : het fiscaal bandje en de fiscale sluitzegel die naargelang het geval worden geleverd door de Belgische of Luxemburgse Staat om te worden aangebracht op tabaksfabricaten.]1
  ----------
  (1)<W 2013-06-28/04, art. 8, 026; Inwerkingtreding : 11-07-2013>

  Art. 2.§ 1. Voor de toepassing van de bepalingen van deze wet en van de ter uitvoering ervan getroffen maatregelen, worden als tabaksfabrikaten aangemerkt :
  a) sigaren (...); <W 2004-07-09/30, art. 11, 011; Inwerkingtreding : 25-07-2004>
  b) sigaretten;
  c) rooktabak :
  - tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten;
  - andere soorten rooktabak.
  § 2. [2 Wanneer in onderhavige wet de accijns wordt vastgesteld met verwijzing naar bepaalde soorten tabaksfabricaten volgens de meest gevraagde prijsklasse of volgens de gewogen gemiddelde prijs, dan wordt de accijns bepaald aan de hand van de gekende gegevens op 30 september van ieder jaar op basis van de gekende gegevens sedert 1 januari van hetzelfde jaar.]2
  ----------
  (1)<W 2010-12-29/01, art. 33, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (2)<KB 2013-11-28/02, art. 1, 027; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 3.(NOTA : Zie verder TOEKOMSTIG RECHT op 01-01-2017, 01-01-2018, 01-01-2019, 01-01-2020)
  <W 1999-05-04/31, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 08-06-1999> § 1. [6 Op de hier te lande in verbruik gestelde tabaksfabricaten worden een ad valorem accijns en een ad valorem bijzondere accijns geheven die als volgt zijn vastgesteld:
   1° Sigaren:
   a) accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   2° [15 Sigaretten :
   a) accijns : 40,04 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns : 0,00 percent van de kleinhandelsprijs;]15
   3° Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:
   a) accijns: 31,50 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs.]6
  § 2. [16 Naast de in § 1, 2° en 3°, bepaalde ad valorem accijns en ad valorem bijzondere accijns worden sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak die hier te lande tot verbruik werden uitgeslagen, onderworpen aan een specifieke accijns en een specifieke bijzondere accijns, die als volgt zijn vastgesteld:
   a) voor sigaretten:
   - accijns: 6,8914 euro per 1 000 stuks;
   - bijzondere accijns: 74,5777 euro per 1 000 stuks;
   b) voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:
   - accijns: 0,0000 euro per kilogram;
   - bijzondere accijns: 63,3083 euro per kilogram.]16
  § 3. [16 Voor de sigaretten mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 2°, en § 2, a), in geen geval minder bedragen dan honderdvijf percent van het totaal van deze accijnzen van toepassing op de gewogen gemiddelde prijs.]16
  § 4. [4 [16 Voor de rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 3°, en § 2, b), in geen geval minder bedragen dan honderdvijf percent van het totaal van deze accijnzen van toepassing op de gewogen gemiddelde prijs.]16
   Voor de sigaren mag het totaal van de accijns en van de bijzondere accijns, geheven overeenkomstig § 1, 1°, en van de btw, in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze belastingen van toepassing op de meest gevraagde prijsklasse.]4
  § 5. In afwijking op § 1 en § 4 wordt de rooktabak, die door de planters wordt bestemd voor eigen verbruik en die beperkt is tot een maximum van 150 planten per jaar, onderworpen aan een accijns van 20 percent van de kleinhandelsprijs voor rooktabak behorende tot de meest gevraagde prijsklasse.
  § 5bis. [4 De meest gevraagde prijsklasse voor sigaren is deze die het meest verkocht werd gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor sigaretten is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.]4
  § 5ter. (opgeheven) <W 2006-11-26/38, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 08-12-2006>
  § 6. [3 De Koning bepaalt wat onder kleinhandelsprijs moet worden verstaan. Met verwijzing naar de elementen van de kleinhandelsprijs van elk van de bij deze wet gedefinieerde producten behorende tot de prijsklasse die overeenstemt met de meest gevraagde prijsklasse, kan Hij eveneens de berekeningswijze bepalen voor de fictieve kleinhandelsprijs van de overeenkomstige tabaksfabricaten die hier te lande worden in verbruik gesteld zonder het voorwerp uit te maken van een handel.
  [7 ...]7.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van een wijziging van de fiscaliteit [8 ...]8, de tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze wijziging of verdwijning nog kunnen worden verkocht en geleverd door de martktdeelnemers en de afnemers.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning eveneens de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van opheffing van een soort van verpakking, tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze opheffing nog kunnen worden verkocht en geleverd door de marktdeelnemers en de afnemers.
   De Koning kan voorschrijven dat de vermeldingen die zijn aangebracht op het fiscaal kenteken zoals bedoeld in artikel 10 worden vermeld op de commerciėle documenten opgesteld door de marktdeelnemers en op de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers. De Koning kan eveneens andere identificatiemaatregelen voorschrijven voor de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers.
   Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, kan de Koning voor de categorieėn van tabaksfabricaten die Hij bepaalt, de duur van de periode bepalen gedurende dewelke de fiscale kentekens kunnen worden gebruikt voor de inverbruikstelling.
   De Koning kan de afnemers verplichten om de tabaksfabricaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabricaten en een fiscaal kenteken, bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, terug te bezorgen aan de marktdeelnemers van wie zij deze hebben verkregen.
   De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten met het oog op het verzekeren van de naleving van de bepalingen van de leden 3, 4 en 7.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabricaten bedoeld in lid 7 terug te nemen met het oog op hun verplichte vernietiging overeenkomstig de modaliteiten die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat, uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen, de bijzondere accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot een schadevergoeding.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabrikaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabrikaten en een fiscaal kenteken bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, te vernietigen. De vernietiging moet plaatsvinden overeenkomstig de nadere regels die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot schadevergoeding.
   De Koning kan eveneens de verplichting voorschrijven tot het jaarlijks publiceren van de gewogen gemiddelde prijzen van de verschillende tabaksproducten en van de meest gevraagde prijsklassen alsook de hoeveelheid fiscale kentekens bepalen die door de marktdeelnemers kunnen worden verkregen.]3
  § 7. Geen enkele vrijstelling of vermindering van accijns [1 ...]1 vastgesteld door dit artikel wordt verleend, noch voor de producten dienende als monster, noch voor producten die gratis worden geleverd.
  § 8. Indien ruwe tabak, hier te lande geoogst, uit derde landen ingevoerd of uit een andere lidstaat binnengebracht, vóór de verwerking tot fabrikaten, ingevolge ongeacht welke oorzaak aan de ambtelijke controle werd onttrokken, is de accijns solidair verschuldigd door de eigenaar en de bezitter of de vervoerder. De accijns wordt geheven tegen het in § 1 vastgestelde tarief voor rooktabak, op grond van de kleinhandelsprijs die door de Minister van Financiėn forfaitair werd bepaald overeenkomstig artikel 16.
  
  

TOEKOMSTIG RECHT (01-01-2017 tot 31-12-2017)
  
  Art. 3. <W 1999-05-04/31, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 08-06-1999> § 1. [6 Op de hier te lande in verbruik gestelde tabaksfabricaten worden een ad valorem accijns en een ad valorem bijzondere accijns geheven die als volgt zijn vastgesteld:
   1° Sigaren:
   a) accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   2° Sigaretten:
   a) accijns: 45,84 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   3° Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:
   a) accijns: 31,50 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs.]6
  § 2. [10 Naast de in § 1, 2° en 3°, bepaalde ad valorem accijns en ad valorem bijzondere accijns worden sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak die hier te lande tot verbruik werden uitgeslagen, onderworpen aan een specifieke accijns en een specifieke bijzondere accijns, die als volgt zijn vastgesteld :
   a) voor sigaretten :
   accijns : 6,8914 euro per 1 000 stuks;
   bijzondere accijns : 35,7780 euro per 1 000 stuks;
   b) voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak :
   accijns : 0,0000 euro per kilogram;
   bijzondere accijns : 32,3061 euro per kilogram.]10
  § 3. [14 Voor de sigaretten mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 2°, en § 2, a), in geen geval minder bedragen dan 161,9645 euro per 1 000 stuks.]4
  § 4. [4 [14 Voor de rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 3°, en § 2, b), in geen geval minder bedragen dan 61,0747 euro per kilogram.]14
   Voor de sigaren mag het totaal van de accijns en van de bijzondere accijns, geheven overeenkomstig § 1, 1°, en van de btw, in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze belastingen van toepassing op de meest gevraagde prijsklasse.]4
  § 5. In afwijking op § 1 en § 4 wordt de rooktabak, die door de planters wordt bestemd voor eigen verbruik en die beperkt is tot een maximum van 150 planten per jaar, onderworpen aan een accijns van 20 percent van de kleinhandelsprijs voor rooktabak behorende tot de meest gevraagde prijsklasse.
  § 5bis. [4 De meest gevraagde prijsklasse voor sigaren is deze die het meest verkocht werd gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor sigaretten is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.]4
  § 5ter. (opgeheven) <W 2006-11-26/38, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 08-12-2006>
  § 6. [3 De Koning bepaalt wat onder kleinhandelsprijs moet worden verstaan. Met verwijzing naar de elementen van de kleinhandelsprijs van elk van de bij deze wet gedefinieerde producten behorende tot de prijsklasse die overeenstemt met de meest gevraagde prijsklasse, kan Hij eveneens de berekeningswijze bepalen voor de fictieve kleinhandelsprijs van de overeenkomstige tabaksfabricaten die hier te lande worden in verbruik gesteld zonder het voorwerp uit te maken van een handel.
  [7 ...]7.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van een wijziging van de fiscaliteit [8 ...]8, de tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze wijziging of verdwijning nog kunnen worden verkocht en geleverd door de martktdeelnemers en de afnemers.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning eveneens de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van opheffing van een soort van verpakking, tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze opheffing nog kunnen worden verkocht en geleverd door de marktdeelnemers en de afnemers.
   De Koning kan voorschrijven dat de vermeldingen die zijn aangebracht op het fiscaal kenteken zoals bedoeld in artikel 10 worden vermeld op de commerciėle documenten opgesteld door de marktdeelnemers en op de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers. De Koning kan eveneens andere identificatiemaatregelen voorschrijven voor de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers.
   Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, kan de Koning voor de categorieėn van tabaksfabricaten die Hij bepaalt, de duur van de periode bepalen gedurende dewelke de fiscale kentekens kunnen worden gebruikt voor de inverbruikstelling.
   De Koning kan de afnemers verplichten om de tabaksfabricaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabricaten en een fiscaal kenteken, bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, terug te bezorgen aan de marktdeelnemers van wie zij deze hebben verkregen.
   De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten met het oog op het verzekeren van de naleving van de bepalingen van de leden 3, 4 en 7.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabricaten bedoeld in lid 7 terug te nemen met het oog op hun verplichte vernietiging overeenkomstig de modaliteiten die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat, uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen, de bijzondere accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot een schadevergoeding.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabrikaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabrikaten en een fiscaal kenteken bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, te vernietigen. De vernietiging moet plaatsvinden overeenkomstig de nadere regels die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot schadevergoeding.
   De Koning kan eveneens de verplichting voorschrijven tot het jaarlijks publiceren van de gewogen gemiddelde prijzen van de verschillende tabaksproducten en van de meest gevraagde prijsklassen alsook de hoeveelheid fiscale kentekens bepalen die door de marktdeelnemers kunnen worden verkregen.]3
  § 7. Geen enkele vrijstelling of vermindering van accijns [1 ...]1 vastgesteld door dit artikel wordt verleend, noch voor de producten dienende als monster, noch voor producten die gratis worden geleverd.
  § 8. Indien ruwe tabak, hier te lande geoogst, uit derde landen ingevoerd of uit een andere lidstaat binnengebracht, vóór de verwerking tot fabrikaten, ingevolge ongeacht welke oorzaak aan de ambtelijke controle werd onttrokken, is de accijns solidair verschuldigd door de eigenaar en de bezitter of de vervoerder. De accijns wordt geheven tegen het in § 1 vastgestelde tarief voor rooktabak, op grond van de kleinhandelsprijs die door de Minister van Financiėn forfaitair werd bepaald overeenkomstig artikel 16.
  
  TOEKOMSTIG RECHT (01-01-2018 tot 31-12-2018)
  
  Art. 3. <W 1999-05-04/31, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 08-06-1999> § 1. [6 Op de hier te lande in verbruik gestelde tabaksfabricaten worden een ad valorem accijns en een ad valorem bijzondere accijns geheven die als volgt zijn vastgesteld:
   1° Sigaren:
   a) accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   2° Sigaretten:
   a) accijns: 45,84 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   3° Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:
   a) accijns: 31,50 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs.]6
  § 2. [11 Naast de in § 1, 2° en 3°, bepaalde ad valorem accijns en ad valorem bijzondere accijns worden sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak die hier te lande tot verbruik werden uitgeslagen, onderworpen aan een specifieke accijns en een specifieke bijzondere accijns, die als volgt zijn vastgesteld :
   a) voor sigaretten :
   accijns : 6,8914 euro per 1 000 stuks;
   bijzondere accijns : 39,4523 euro per 1 000 stuks;
   b) voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak :
   accijns : 0,0000 euro per kilogram;
   bijzondere accijns : 42,3465 euro per kilogram.]11
  § 3. [14 Voor de sigaretten mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 2°, en § 2, a), in geen geval minder bedragen dan 161,9645 euro per 1 000 stuks.]4
  § 4. [4 [14 Voor de rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 3°, en § 2, b), in geen geval minder bedragen dan 61,0747 euro per kilogram.]14
   Voor de sigaren mag het totaal van de accijns en van de bijzondere accijns, geheven overeenkomstig § 1, 1°, en van de btw, in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze belastingen van toepassing op de meest gevraagde prijsklasse.]4
  § 5. In afwijking op § 1 en § 4 wordt de rooktabak, die door de planters wordt bestemd voor eigen verbruik en die beperkt is tot een maximum van 150 planten per jaar, onderworpen aan een accijns van 20 percent van de kleinhandelsprijs voor rooktabak behorende tot de meest gevraagde prijsklasse.
  § 5bis. [4 De meest gevraagde prijsklasse voor sigaren is deze die het meest verkocht werd gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor sigaretten is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.]4
  § 5ter. (opgeheven) <W 2006-11-26/38, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 08-12-2006>
  § 6. [3 De Koning bepaalt wat onder kleinhandelsprijs moet worden verstaan. Met verwijzing naar de elementen van de kleinhandelsprijs van elk van de bij deze wet gedefinieerde producten behorende tot de prijsklasse die overeenstemt met de meest gevraagde prijsklasse, kan Hij eveneens de berekeningswijze bepalen voor de fictieve kleinhandelsprijs van de overeenkomstige tabaksfabricaten die hier te lande worden in verbruik gesteld zonder het voorwerp uit te maken van een handel.
  [7 ...]7.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van een wijziging van de fiscaliteit [8 ...]8, de tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze wijziging of verdwijning nog kunnen worden verkocht en geleverd door de martktdeelnemers en de afnemers.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning eveneens de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van opheffing van een soort van verpakking, tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze opheffing nog kunnen worden verkocht en geleverd door de marktdeelnemers en de afnemers.
   De Koning kan voorschrijven dat de vermeldingen die zijn aangebracht op het fiscaal kenteken zoals bedoeld in artikel 10 worden vermeld op de commerciėle documenten opgesteld door de marktdeelnemers en op de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers. De Koning kan eveneens andere identificatiemaatregelen voorschrijven voor de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers.
   Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, kan de Koning voor de categorieėn van tabaksfabricaten die Hij bepaalt, de duur van de periode bepalen gedurende dewelke de fiscale kentekens kunnen worden gebruikt voor de inverbruikstelling.
   De Koning kan de afnemers verplichten om de tabaksfabricaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabricaten en een fiscaal kenteken, bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, terug te bezorgen aan de marktdeelnemers van wie zij deze hebben verkregen.
   De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten met het oog op het verzekeren van de naleving van de bepalingen van de leden 3, 4 en 7.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabricaten bedoeld in lid 7 terug te nemen met het oog op hun verplichte vernietiging overeenkomstig de modaliteiten die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat, uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen, de bijzondere accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot een schadevergoeding.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabrikaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabrikaten en een fiscaal kenteken bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, te vernietigen. De vernietiging moet plaatsvinden overeenkomstig de nadere regels die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot schadevergoeding.
   De Koning kan eveneens de verplichting voorschrijven tot het jaarlijks publiceren van de gewogen gemiddelde prijzen van de verschillende tabaksproducten en van de meest gevraagde prijsklassen alsook de hoeveelheid fiscale kentekens bepalen die door de marktdeelnemers kunnen worden verkregen.]3
  § 7. Geen enkele vrijstelling of vermindering van accijns [1 ...]1 vastgesteld door dit artikel wordt verleend, noch voor de producten dienende als monster, noch voor producten die gratis worden geleverd.
  § 8. Indien ruwe tabak, hier te lande geoogst, uit derde landen ingevoerd of uit een andere lidstaat binnengebracht, vóór de verwerking tot fabrikaten, ingevolge ongeacht welke oorzaak aan de ambtelijke controle werd onttrokken, is de accijns solidair verschuldigd door de eigenaar en de bezitter of de vervoerder. De accijns wordt geheven tegen het in § 1 vastgestelde tarief voor rooktabak, op grond van de kleinhandelsprijs die door de Minister van Financiėn forfaitair werd bepaald overeenkomstig artikel 16.
  
  TOEKOMSTIG RECHT (01-01-2019 tot 31-12-2019)
  
  Art. 3. <W 1999-05-04/31, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 08-06-1999> § 1. [6 Op de hier te lande in verbruik gestelde tabaksfabricaten worden een ad valorem accijns en een ad valorem bijzondere accijns geheven die als volgt zijn vastgesteld:
   1° Sigaren:
   a) accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   2° Sigaretten:
   a) accijns: 45,84 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   3° Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:
   a) accijns: 31,50 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs.]6
  § 2. [12 Naast de in § 1, 2° en 3°, bepaalde ad valorem accijns en ad valorem bijzondere accijns worden sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak die hier te lande tot verbruik werden uitgeslagen, onderworpen aan een specifieke accijns en een specifieke bijzondere accijns, die als volgt zijn vastgesteld :
   a) voor sigaretten :
   accijns : 6,8914 euro per 1 000 stuks;
   bijzondere accijns : 41,5519 euro per 1 000 stuks;
   b) voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak :
   accijns : 0,0000 euro per kilogram;
   bijzondere accijns : 48,0839 euro per kilogram.]12
  § 3. [14 Voor de sigaretten mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 2°, en § 2, a), in geen geval minder bedragen dan 161,9645 euro per 1 000 stuks.]4
  § 4. [4 [14 Voor de rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 3°, en § 2, b), in geen geval minder bedragen dan 61,0747 euro per kilogram.]14
   Voor de sigaren mag het totaal van de accijns en van de bijzondere accijns, geheven overeenkomstig § 1, 1°, en van de btw, in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze belastingen van toepassing op de meest gevraagde prijsklasse.]4
  § 5. In afwijking op § 1 en § 4 wordt de rooktabak, die door de planters wordt bestemd voor eigen verbruik en die beperkt is tot een maximum van 150 planten per jaar, onderworpen aan een accijns van 20 percent van de kleinhandelsprijs voor rooktabak behorende tot de meest gevraagde prijsklasse.
  § 5bis. [4 De meest gevraagde prijsklasse voor sigaren is deze die het meest verkocht werd gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor sigaretten is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.]4
  § 5ter. (opgeheven) <W 2006-11-26/38, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 08-12-2006>
  § 6. [3 De Koning bepaalt wat onder kleinhandelsprijs moet worden verstaan. Met verwijzing naar de elementen van de kleinhandelsprijs van elk van de bij deze wet gedefinieerde producten behorende tot de prijsklasse die overeenstemt met de meest gevraagde prijsklasse, kan Hij eveneens de berekeningswijze bepalen voor de fictieve kleinhandelsprijs van de overeenkomstige tabaksfabricaten die hier te lande worden in verbruik gesteld zonder het voorwerp uit te maken van een handel.
  [7 ...]7.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van een wijziging van de fiscaliteit [8 ...]8, de tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze wijziging of verdwijning nog kunnen worden verkocht en geleverd door de martktdeelnemers en de afnemers.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning eveneens de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van opheffing van een soort van verpakking, tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze opheffing nog kunnen worden verkocht en geleverd door de marktdeelnemers en de afnemers.
   De Koning kan voorschrijven dat de vermeldingen die zijn aangebracht op het fiscaal kenteken zoals bedoeld in artikel 10 worden vermeld op de commerciėle documenten opgesteld door de marktdeelnemers en op de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers. De Koning kan eveneens andere identificatiemaatregelen voorschrijven voor de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers.
   Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, kan de Koning voor de categorieėn van tabaksfabricaten die Hij bepaalt, de duur van de periode bepalen gedurende dewelke de fiscale kentekens kunnen worden gebruikt voor de inverbruikstelling.
   De Koning kan de afnemers verplichten om de tabaksfabricaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabricaten en een fiscaal kenteken, bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, terug te bezorgen aan de marktdeelnemers van wie zij deze hebben verkregen.
   De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten met het oog op het verzekeren van de naleving van de bepalingen van de leden 3, 4 en 7.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabricaten bedoeld in lid 7 terug te nemen met het oog op hun verplichte vernietiging overeenkomstig de modaliteiten die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat, uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen, de bijzondere accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot een schadevergoeding.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabrikaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabrikaten en een fiscaal kenteken bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, te vernietigen. De vernietiging moet plaatsvinden overeenkomstig de nadere regels die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot schadevergoeding.
   De Koning kan eveneens de verplichting voorschrijven tot het jaarlijks publiceren van de gewogen gemiddelde prijzen van de verschillende tabaksproducten en van de meest gevraagde prijsklassen alsook de hoeveelheid fiscale kentekens bepalen die door de marktdeelnemers kunnen worden verkregen.]3
  § 7. Geen enkele vrijstelling of vermindering van accijns [1 ...]1 vastgesteld door dit artikel wordt verleend, noch voor de producten dienende als monster, noch voor producten die gratis worden geleverd.
  § 8. Indien ruwe tabak, hier te lande geoogst, uit derde landen ingevoerd of uit een andere lidstaat binnengebracht, vóór de verwerking tot fabrikaten, ingevolge ongeacht welke oorzaak aan de ambtelijke controle werd onttrokken, is de accijns solidair verschuldigd door de eigenaar en de bezitter of de vervoerder. De accijns wordt geheven tegen het in § 1 vastgestelde tarief voor rooktabak, op grond van de kleinhandelsprijs die door de Minister van Financiėn forfaitair werd bepaald overeenkomstig artikel 16.
  
  TOEKOMSTIG RECHT (01-01-2020 tot 31-12-2020)
  
  Art. 3. <W 1999-05-04/31, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 08-06-1999> § 1. [6 Op de hier te lande in verbruik gestelde tabaksfabricaten worden een ad valorem accijns en een ad valorem bijzondere accijns geheven die als volgt zijn vastgesteld:
   1° Sigaren:
   a) accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   2° Sigaretten:
   a) accijns: 45,84 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   3° Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:
   a) accijns: 31,50 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs.]6
  § 2. [13 Naast de in § 1, 2° en 3°, bepaalde ad valorem accijns en ad valorem bijzondere accijns worden sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak die hier te lande tot verbruik werden uitgeslagen, onderworpen aan een specifieke accijns en een specifieke bijzondere accijns, die als volgt zijn vastgesteld :
   a) voor sigaretten :
   accijns : 6,8914 euro per 1 000 stuks;
   bijzondere accijns : 41,7409 euro per 1 000 stuks;
   b) voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak :
   accijns : 0,0000 euro per kilogram;
   bijzondere accijns : 48,6003 euro per kilogram.]13
  § 3. [14 Voor de sigaretten mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 2°, en § 2, a), in geen geval minder bedragen dan 161,9645 euro per 1 000 stuks.]4
  § 4. [4 [14 Voor de rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 3°, en § 2, b), in geen geval minder bedragen dan 61,0747 euro per kilogram.]14
   Voor de sigaren mag het totaal van de accijns en van de bijzondere accijns, geheven overeenkomstig § 1, 1°, en van de btw, in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze belastingen van toepassing op de meest gevraagde prijsklasse.]4
  § 5. In afwijking op § 1 en § 4 wordt de rooktabak, die door de planters wordt bestemd voor eigen verbruik en die beperkt is tot een maximum van 150 planten per jaar, onderworpen aan een accijns van 20 percent van de kleinhandelsprijs voor rooktabak behorende tot de meest gevraagde prijsklasse.
  § 5bis. [4 De meest gevraagde prijsklasse voor sigaren is deze die het meest verkocht werd gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor sigaretten is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.]4
  § 5ter. (opgeheven) <W 2006-11-26/38, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 08-12-2006>
  § 6. [3 De Koning bepaalt wat onder kleinhandelsprijs moet worden verstaan. Met verwijzing naar de elementen van de kleinhandelsprijs van elk van de bij deze wet gedefinieerde producten behorende tot de prijsklasse die overeenstemt met de meest gevraagde prijsklasse, kan Hij eveneens de berekeningswijze bepalen voor de fictieve kleinhandelsprijs van de overeenkomstige tabaksfabricaten die hier te lande worden in verbruik gesteld zonder het voorwerp uit te maken van een handel.
  [7 ...]7.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van een wijziging van de fiscaliteit [8 ...]8, de tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze wijziging of verdwijning nog kunnen worden verkocht en geleverd door de martktdeelnemers en de afnemers.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning eveneens de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van opheffing van een soort van verpakking, tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze opheffing nog kunnen worden verkocht en geleverd door de marktdeelnemers en de afnemers.
   De Koning kan voorschrijven dat de vermeldingen die zijn aangebracht op het fiscaal kenteken zoals bedoeld in artikel 10 worden vermeld op de commerciėle documenten opgesteld door de marktdeelnemers en op de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers. De Koning kan eveneens andere identificatiemaatregelen voorschrijven voor de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers.
   Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, kan de Koning voor de categorieėn van tabaksfabricaten die Hij bepaalt, de duur van de periode bepalen gedurende dewelke de fiscale kentekens kunnen worden gebruikt voor de inverbruikstelling.
   De Koning kan de afnemers verplichten om de tabaksfabricaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabricaten en een fiscaal kenteken, bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, terug te bezorgen aan de marktdeelnemers van wie zij deze hebben verkregen.
   De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten met het oog op het verzekeren van de naleving van de bepalingen van de leden 3, 4 en 7.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabricaten bedoeld in lid 7 terug te nemen met het oog op hun verplichte vernietiging overeenkomstig de modaliteiten die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat, uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen, de bijzondere accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot een schadevergoeding.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabrikaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabrikaten en een fiscaal kenteken bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, te vernietigen. De vernietiging moet plaatsvinden overeenkomstig de nadere regels die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot schadevergoeding.
   De Koning kan eveneens de verplichting voorschrijven tot het jaarlijks publiceren van de gewogen gemiddelde prijzen van de verschillende tabaksproducten en van de meest gevraagde prijsklassen alsook de hoeveelheid fiscale kentekens bepalen die door de marktdeelnemers kunnen worden verkregen.]3
  § 7. Geen enkele vrijstelling of vermindering van accijns [1 ...]1 vastgesteld door dit artikel wordt verleend, noch voor de producten dienende als monster, noch voor producten die gratis worden geleverd.
  § 8. Indien ruwe tabak, hier te lande geoogst, uit derde landen ingevoerd of uit een andere lidstaat binnengebracht, vóór de verwerking tot fabrikaten, ingevolge ongeacht welke oorzaak aan de ambtelijke controle werd onttrokken, is de accijns solidair verschuldigd door de eigenaar en de bezitter of de vervoerder. De accijns wordt geheven tegen het in § 1 vastgestelde tarief voor rooktabak, op grond van de kleinhandelsprijs die door de Minister van Financiėn forfaitair werd bepaald overeenkomstig artikel 16.

----------
  (3)<W 2013-06-28/04, art. 9, 026; Inwerkingtreding : 11-07-2013>
  (4)<KB 2013-11-28/02, art. 2, 027; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (6)<W 2015-12-18/18, art. 10, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  (7)<W 2015-12-18/18, art. 11, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  (8)<W 2015-12-18/18, art. 12, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  (9)<W 2015-12-26/04, art. 116, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2016; Opheffing : 31-12-2016>
  (10)<W 2015-12-26/04, art. 117, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2017; Opheffing : 31-12-2017>
  (11)<W 2015-12-26/04, art. 118, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2018; Opheffing : 31-12-2018>
  (12)<W 2015-12-26/04, art. 119, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2019. Opheffing : 31-12-2019>
  (13)<W 2015-12-26/04, art. 120, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2020; Opheffing : 31-12-2020>
  (14)<W 2016-07-01/01, art. 110, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2016>
  (15)<W 2017-12-25/01, art. 134, 032; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (16)<W 2020-12-20/09, art. 16, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 3 TOEKOMSTIG RECHT.


   (NOTA : Zie verder TOEKOMSTIG RECHT op 01-01-2017, 01-01-2018, 01-01-2019, 01-01-2020)
  <W 1999-05-04/31, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 08-06-1999> § 1. [6 Op de hier te lande in verbruik gestelde tabaksfabricaten worden een ad valorem accijns en een ad valorem bijzondere accijns geheven die als volgt zijn vastgesteld:
   1° Sigaren:
   a) accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   2° [15 Sigaretten :
   a) accijns : 40,04 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns : 0,00 percent van de kleinhandelsprijs;]15
   3° Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:
   a) accijns: 31,50 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs.]6
  § 2. [16 Naast de in § 1, 2° en 3°, bepaalde ad valorem accijns en ad valorem bijzondere accijns worden sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak die hier te lande tot verbruik werden uitgeslagen, onderworpen aan een specifieke accijns en een specifieke bijzondere accijns, die als volgt zijn vastgesteld :
   a) voor sigaretten :
   - accijns : 6,8914 euro per 1 000 stuks;
   - bijzondere accijns : 59,5777 euro per 1 000 stuks;
   b) voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak :
   - accijns : 0,0000 euro per kilogram;
   - bijzondere accijns : 48,3083 euro per kilogram.]16
  § 3. [15 Voor de sigaretten mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 2°, en § 2, a), in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze accijnzen van toepassing op de gewogen gemiddelde prijs.]15
  § 4. [4 [15 Voor de rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 3°, en § 2, b), in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze accijnzen van toepassing op de gewogen gemiddelde prijs.]15
   Voor de sigaren mag het totaal van de accijns en van de bijzondere accijns, geheven overeenkomstig § 1, 1°, en van de btw, in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze belastingen van toepassing op de meest gevraagde prijsklasse.]4
  § 5. In afwijking op § 1 en § 4 wordt de rooktabak, die door de planters wordt bestemd voor eigen verbruik en die beperkt is tot een maximum van 150 planten per jaar, onderworpen aan een accijns van 20 percent van de kleinhandelsprijs voor rooktabak behorende tot de meest gevraagde prijsklasse.
  § 5bis. [4 De meest gevraagde prijsklasse voor sigaren is deze die het meest verkocht werd gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor sigaretten is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.]4
  § 5ter. (opgeheven) <W 2006-11-26/38, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 08-12-2006>
  § 6. [3 De Koning bepaalt wat onder kleinhandelsprijs moet worden verstaan. Met verwijzing naar de elementen van de kleinhandelsprijs van elk van de bij deze wet gedefinieerde producten behorende tot de prijsklasse die overeenstemt met de meest gevraagde prijsklasse, kan Hij eveneens de berekeningswijze bepalen voor de fictieve kleinhandelsprijs van de overeenkomstige tabaksfabricaten die hier te lande worden in verbruik gesteld zonder het voorwerp uit te maken van een handel.
  [7 ...]7.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van een wijziging van de fiscaliteit [8 ...]8, de tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze wijziging of verdwijning nog kunnen worden verkocht en geleverd door de martktdeelnemers en de afnemers.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning eveneens de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van opheffing van een soort van verpakking, tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze opheffing nog kunnen worden verkocht en geleverd door de marktdeelnemers en de afnemers.
   De Koning kan voorschrijven dat de vermeldingen die zijn aangebracht op het fiscaal kenteken zoals bedoeld in artikel 10 worden vermeld op de commerciėle documenten opgesteld door de marktdeelnemers en op de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers. De Koning kan eveneens andere identificatiemaatregelen voorschrijven voor de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers.
   Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, kan de Koning voor de categorieėn van tabaksfabricaten die Hij bepaalt, de duur van de periode bepalen gedurende dewelke de fiscale kentekens kunnen worden gebruikt voor de inverbruikstelling.
   De Koning kan de afnemers verplichten om de tabaksfabricaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabricaten en een fiscaal kenteken, bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, terug te bezorgen aan de marktdeelnemers van wie zij deze hebben verkregen.
   De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten met het oog op het verzekeren van de naleving van de bepalingen van de leden 3, 4 en 7.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabricaten bedoeld in lid 7 terug te nemen met het oog op hun verplichte vernietiging overeenkomstig de modaliteiten die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat, uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen, de bijzondere accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot een schadevergoeding.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabrikaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabrikaten en een fiscaal kenteken bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, te vernietigen. De vernietiging moet plaatsvinden overeenkomstig de nadere regels die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot schadevergoeding.
   De Koning kan eveneens de verplichting voorschrijven tot het jaarlijks publiceren van de gewogen gemiddelde prijzen van de verschillende tabaksproducten en van de meest gevraagde prijsklassen alsook de hoeveelheid fiscale kentekens bepalen die door de marktdeelnemers kunnen worden verkregen.]3
  § 7. Geen enkele vrijstelling of vermindering van accijns [1 ...]1 vastgesteld door dit artikel wordt verleend, noch voor de producten dienende als monster, noch voor producten die gratis worden geleverd.
  § 8. Indien ruwe tabak, hier te lande geoogst, uit derde landen ingevoerd of uit een andere lidstaat binnengebracht, vóór de verwerking tot fabrikaten, ingevolge ongeacht welke oorzaak aan de ambtelijke controle werd onttrokken, is de accijns solidair verschuldigd door de eigenaar en de bezitter of de vervoerder. De accijns wordt geheven tegen het in § 1 vastgestelde tarief voor rooktabak, op grond van de kleinhandelsprijs die door de Minister van Financiėn forfaitair werd bepaald overeenkomstig artikel 16.
  
  

TOEKOMSTIG RECHT (01-01-2017 tot 31-12-2017)
  
  Art. 3. <W 1999-05-04/31, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 08-06-1999> § 1. [6 Op de hier te lande in verbruik gestelde tabaksfabricaten worden een ad valorem accijns en een ad valorem bijzondere accijns geheven die als volgt zijn vastgesteld:
   1° Sigaren:
   a) accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   2° Sigaretten:
   a) accijns: 45,84 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   3° Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:
   a) accijns: 31,50 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs.]6
  § 2. [10 Naast de in § 1, 2° en 3°, bepaalde ad valorem accijns en ad valorem bijzondere accijns worden sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak die hier te lande tot verbruik werden uitgeslagen, onderworpen aan een specifieke accijns en een specifieke bijzondere accijns, die als volgt zijn vastgesteld :
   a) voor sigaretten :
   accijns : 6,8914 euro per 1 000 stuks;
   bijzondere accijns : 35,7780 euro per 1 000 stuks;
   b) voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak :
   accijns : 0,0000 euro per kilogram;
   bijzondere accijns : 32,3061 euro per kilogram.]10
  § 3. [14 Voor de sigaretten mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 2°, en § 2, a), in geen geval minder bedragen dan 161,9645 euro per 1 000 stuks.]4
  § 4. [4 [14 Voor de rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 3°, en § 2, b), in geen geval minder bedragen dan 61,0747 euro per kilogram.]14
   Voor de sigaren mag het totaal van de accijns en van de bijzondere accijns, geheven overeenkomstig § 1, 1°, en van de btw, in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze belastingen van toepassing op de meest gevraagde prijsklasse.]4
  § 5. In afwijking op § 1 en § 4 wordt de rooktabak, die door de planters wordt bestemd voor eigen verbruik en die beperkt is tot een maximum van 150 planten per jaar, onderworpen aan een accijns van 20 percent van de kleinhandelsprijs voor rooktabak behorende tot de meest gevraagde prijsklasse.
  § 5bis. [4 De meest gevraagde prijsklasse voor sigaren is deze die het meest verkocht werd gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor sigaretten is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.]4
  § 5ter. (opgeheven) <W 2006-11-26/38, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 08-12-2006>
  § 6. [3 De Koning bepaalt wat onder kleinhandelsprijs moet worden verstaan. Met verwijzing naar de elementen van de kleinhandelsprijs van elk van de bij deze wet gedefinieerde producten behorende tot de prijsklasse die overeenstemt met de meest gevraagde prijsklasse, kan Hij eveneens de berekeningswijze bepalen voor de fictieve kleinhandelsprijs van de overeenkomstige tabaksfabricaten die hier te lande worden in verbruik gesteld zonder het voorwerp uit te maken van een handel.
  [7 ...]7.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van een wijziging van de fiscaliteit [8 ...]8, de tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze wijziging of verdwijning nog kunnen worden verkocht en geleverd door de martktdeelnemers en de afnemers.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning eveneens de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van opheffing van een soort van verpakking, tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze opheffing nog kunnen worden verkocht en geleverd door de marktdeelnemers en de afnemers.
   De Koning kan voorschrijven dat de vermeldingen die zijn aangebracht op het fiscaal kenteken zoals bedoeld in artikel 10 worden vermeld op de commerciėle documenten opgesteld door de marktdeelnemers en op de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers. De Koning kan eveneens andere identificatiemaatregelen voorschrijven voor de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers.
   Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, kan de Koning voor de categorieėn van tabaksfabricaten die Hij bepaalt, de duur van de periode bepalen gedurende dewelke de fiscale kentekens kunnen worden gebruikt voor de inverbruikstelling.
   De Koning kan de afnemers verplichten om de tabaksfabricaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabricaten en een fiscaal kenteken, bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, terug te bezorgen aan de marktdeelnemers van wie zij deze hebben verkregen.
   De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten met het oog op het verzekeren van de naleving van de bepalingen van de leden 3, 4 en 7.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabricaten bedoeld in lid 7 terug te nemen met het oog op hun verplichte vernietiging overeenkomstig de modaliteiten die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat, uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen, de bijzondere accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot een schadevergoeding.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabrikaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabrikaten en een fiscaal kenteken bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, te vernietigen. De vernietiging moet plaatsvinden overeenkomstig de nadere regels die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot schadevergoeding.
   De Koning kan eveneens de verplichting voorschrijven tot het jaarlijks publiceren van de gewogen gemiddelde prijzen van de verschillende tabaksproducten en van de meest gevraagde prijsklassen alsook de hoeveelheid fiscale kentekens bepalen die door de marktdeelnemers kunnen worden verkregen.]3
  § 7. Geen enkele vrijstelling of vermindering van accijns [1 ...]1 vastgesteld door dit artikel wordt verleend, noch voor de producten dienende als monster, noch voor producten die gratis worden geleverd.
  § 8. Indien ruwe tabak, hier te lande geoogst, uit derde landen ingevoerd of uit een andere lidstaat binnengebracht, vóór de verwerking tot fabrikaten, ingevolge ongeacht welke oorzaak aan de ambtelijke controle werd onttrokken, is de accijns solidair verschuldigd door de eigenaar en de bezitter of de vervoerder. De accijns wordt geheven tegen het in § 1 vastgestelde tarief voor rooktabak, op grond van de kleinhandelsprijs die door de Minister van Financiėn forfaitair werd bepaald overeenkomstig artikel 16.
  
  TOEKOMSTIG RECHT (01-01-2018 tot 31-12-2018)
  
  Art. 3. <W 1999-05-04/31, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 08-06-1999> § 1. [6 Op de hier te lande in verbruik gestelde tabaksfabricaten worden een ad valorem accijns en een ad valorem bijzondere accijns geheven die als volgt zijn vastgesteld:
   1° Sigaren:
   a) accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   2° Sigaretten:
   a) accijns: 45,84 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   3° Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:
   a) accijns: 31,50 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs.]6
  § 2. [11 Naast de in § 1, 2° en 3°, bepaalde ad valorem accijns en ad valorem bijzondere accijns worden sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak die hier te lande tot verbruik werden uitgeslagen, onderworpen aan een specifieke accijns en een specifieke bijzondere accijns, die als volgt zijn vastgesteld :
   a) voor sigaretten :
   accijns : 6,8914 euro per 1 000 stuks;
   bijzondere accijns : 39,4523 euro per 1 000 stuks;
   b) voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak :
   accijns : 0,0000 euro per kilogram;
   bijzondere accijns : 42,3465 euro per kilogram.]11
  § 3. [14 Voor de sigaretten mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 2°, en § 2, a), in geen geval minder bedragen dan 161,9645 euro per 1 000 stuks.]4
  § 4. [4 [14 Voor de rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 3°, en § 2, b), in geen geval minder bedragen dan 61,0747 euro per kilogram.]14
   Voor de sigaren mag het totaal van de accijns en van de bijzondere accijns, geheven overeenkomstig § 1, 1°, en van de btw, in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze belastingen van toepassing op de meest gevraagde prijsklasse.]4
  § 5. In afwijking op § 1 en § 4 wordt de rooktabak, die door de planters wordt bestemd voor eigen verbruik en die beperkt is tot een maximum van 150 planten per jaar, onderworpen aan een accijns van 20 percent van de kleinhandelsprijs voor rooktabak behorende tot de meest gevraagde prijsklasse.
  § 5bis. [4 De meest gevraagde prijsklasse voor sigaren is deze die het meest verkocht werd gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor sigaretten is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.]4
  § 5ter. (opgeheven) <W 2006-11-26/38, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 08-12-2006>
  § 6. [3 De Koning bepaalt wat onder kleinhandelsprijs moet worden verstaan. Met verwijzing naar de elementen van de kleinhandelsprijs van elk van de bij deze wet gedefinieerde producten behorende tot de prijsklasse die overeenstemt met de meest gevraagde prijsklasse, kan Hij eveneens de berekeningswijze bepalen voor de fictieve kleinhandelsprijs van de overeenkomstige tabaksfabricaten die hier te lande worden in verbruik gesteld zonder het voorwerp uit te maken van een handel.
  [7 ...]7.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van een wijziging van de fiscaliteit [8 ...]8, de tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze wijziging of verdwijning nog kunnen worden verkocht en geleverd door de martktdeelnemers en de afnemers.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning eveneens de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van opheffing van een soort van verpakking, tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze opheffing nog kunnen worden verkocht en geleverd door de marktdeelnemers en de afnemers.
   De Koning kan voorschrijven dat de vermeldingen die zijn aangebracht op het fiscaal kenteken zoals bedoeld in artikel 10 worden vermeld op de commerciėle documenten opgesteld door de marktdeelnemers en op de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers. De Koning kan eveneens andere identificatiemaatregelen voorschrijven voor de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers.
   Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, kan de Koning voor de categorieėn van tabaksfabricaten die Hij bepaalt, de duur van de periode bepalen gedurende dewelke de fiscale kentekens kunnen worden gebruikt voor de inverbruikstelling.
   De Koning kan de afnemers verplichten om de tabaksfabricaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabricaten en een fiscaal kenteken, bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, terug te bezorgen aan de marktdeelnemers van wie zij deze hebben verkregen.
   De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten met het oog op het verzekeren van de naleving van de bepalingen van de leden 3, 4 en 7.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabricaten bedoeld in lid 7 terug te nemen met het oog op hun verplichte vernietiging overeenkomstig de modaliteiten die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat, uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen, de bijzondere accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot een schadevergoeding.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabrikaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabrikaten en een fiscaal kenteken bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, te vernietigen. De vernietiging moet plaatsvinden overeenkomstig de nadere regels die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot schadevergoeding.
   De Koning kan eveneens de verplichting voorschrijven tot het jaarlijks publiceren van de gewogen gemiddelde prijzen van de verschillende tabaksproducten en van de meest gevraagde prijsklassen alsook de hoeveelheid fiscale kentekens bepalen die door de marktdeelnemers kunnen worden verkregen.]3
  § 7. Geen enkele vrijstelling of vermindering van accijns [1 ...]1 vastgesteld door dit artikel wordt verleend, noch voor de producten dienende als monster, noch voor producten die gratis worden geleverd.
  § 8. Indien ruwe tabak, hier te lande geoogst, uit derde landen ingevoerd of uit een andere lidstaat binnengebracht, vóór de verwerking tot fabrikaten, ingevolge ongeacht welke oorzaak aan de ambtelijke controle werd onttrokken, is de accijns solidair verschuldigd door de eigenaar en de bezitter of de vervoerder. De accijns wordt geheven tegen het in § 1 vastgestelde tarief voor rooktabak, op grond van de kleinhandelsprijs die door de Minister van Financiėn forfaitair werd bepaald overeenkomstig artikel 16.
  
  TOEKOMSTIG RECHT (01-01-2019 tot 31-12-2019)
  
  Art. 3. <W 1999-05-04/31, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 08-06-1999> § 1. [6 Op de hier te lande in verbruik gestelde tabaksfabricaten worden een ad valorem accijns en een ad valorem bijzondere accijns geheven die als volgt zijn vastgesteld:
   1° Sigaren:
   a) accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   2° Sigaretten:
   a) accijns: 45,84 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   3° Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:
   a) accijns: 31,50 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs.]6
  § 2. [12 Naast de in § 1, 2° en 3°, bepaalde ad valorem accijns en ad valorem bijzondere accijns worden sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak die hier te lande tot verbruik werden uitgeslagen, onderworpen aan een specifieke accijns en een specifieke bijzondere accijns, die als volgt zijn vastgesteld :
   a) voor sigaretten :
   accijns : 6,8914 euro per 1 000 stuks;
   bijzondere accijns : 41,5519 euro per 1 000 stuks;
   b) voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak :
   accijns : 0,0000 euro per kilogram;
   bijzondere accijns : 48,0839 euro per kilogram.]12
  § 3. [14 Voor de sigaretten mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 2°, en § 2, a), in geen geval minder bedragen dan 161,9645 euro per 1 000 stuks.]4
  § 4. [4 [14 Voor de rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 3°, en § 2, b), in geen geval minder bedragen dan 61,0747 euro per kilogram.]14
   Voor de sigaren mag het totaal van de accijns en van de bijzondere accijns, geheven overeenkomstig § 1, 1°, en van de btw, in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze belastingen van toepassing op de meest gevraagde prijsklasse.]4
  § 5. In afwijking op § 1 en § 4 wordt de rooktabak, die door de planters wordt bestemd voor eigen verbruik en die beperkt is tot een maximum van 150 planten per jaar, onderworpen aan een accijns van 20 percent van de kleinhandelsprijs voor rooktabak behorende tot de meest gevraagde prijsklasse.
  § 5bis. [4 De meest gevraagde prijsklasse voor sigaren is deze die het meest verkocht werd gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor sigaretten is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.]4
  § 5ter. (opgeheven) <W 2006-11-26/38, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 08-12-2006>
  § 6. [3 De Koning bepaalt wat onder kleinhandelsprijs moet worden verstaan. Met verwijzing naar de elementen van de kleinhandelsprijs van elk van de bij deze wet gedefinieerde producten behorende tot de prijsklasse die overeenstemt met de meest gevraagde prijsklasse, kan Hij eveneens de berekeningswijze bepalen voor de fictieve kleinhandelsprijs van de overeenkomstige tabaksfabricaten die hier te lande worden in verbruik gesteld zonder het voorwerp uit te maken van een handel.
  [7 ...]7.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van een wijziging van de fiscaliteit [8 ...]8, de tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze wijziging of verdwijning nog kunnen worden verkocht en geleverd door de martktdeelnemers en de afnemers.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning eveneens de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van opheffing van een soort van verpakking, tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze opheffing nog kunnen worden verkocht en geleverd door de marktdeelnemers en de afnemers.
   De Koning kan voorschrijven dat de vermeldingen die zijn aangebracht op het fiscaal kenteken zoals bedoeld in artikel 10 worden vermeld op de commerciėle documenten opgesteld door de marktdeelnemers en op de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers. De Koning kan eveneens andere identificatiemaatregelen voorschrijven voor de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers.
   Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, kan de Koning voor de categorieėn van tabaksfabricaten die Hij bepaalt, de duur van de periode bepalen gedurende dewelke de fiscale kentekens kunnen worden gebruikt voor de inverbruikstelling.
   De Koning kan de afnemers verplichten om de tabaksfabricaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabricaten en een fiscaal kenteken, bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, terug te bezorgen aan de marktdeelnemers van wie zij deze hebben verkregen.
   De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten met het oog op het verzekeren van de naleving van de bepalingen van de leden 3, 4 en 7.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabricaten bedoeld in lid 7 terug te nemen met het oog op hun verplichte vernietiging overeenkomstig de modaliteiten die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat, uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen, de bijzondere accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot een schadevergoeding.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabrikaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabrikaten en een fiscaal kenteken bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, te vernietigen. De vernietiging moet plaatsvinden overeenkomstig de nadere regels die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot schadevergoeding.
   De Koning kan eveneens de verplichting voorschrijven tot het jaarlijks publiceren van de gewogen gemiddelde prijzen van de verschillende tabaksproducten en van de meest gevraagde prijsklassen alsook de hoeveelheid fiscale kentekens bepalen die door de marktdeelnemers kunnen worden verkregen.]3
  § 7. Geen enkele vrijstelling of vermindering van accijns [1 ...]1 vastgesteld door dit artikel wordt verleend, noch voor de producten dienende als monster, noch voor producten die gratis worden geleverd.
  § 8. Indien ruwe tabak, hier te lande geoogst, uit derde landen ingevoerd of uit een andere lidstaat binnengebracht, vóór de verwerking tot fabrikaten, ingevolge ongeacht welke oorzaak aan de ambtelijke controle werd onttrokken, is de accijns solidair verschuldigd door de eigenaar en de bezitter of de vervoerder. De accijns wordt geheven tegen het in § 1 vastgestelde tarief voor rooktabak, op grond van de kleinhandelsprijs die door de Minister van Financiėn forfaitair werd bepaald overeenkomstig artikel 16.
  
  TOEKOMSTIG RECHT (01-01-2020 tot 31-12-2020)
  
  Art. 3. <W 1999-05-04/31, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 08-06-1999> § 1. [6 Op de hier te lande in verbruik gestelde tabaksfabricaten worden een ad valorem accijns en een ad valorem bijzondere accijns geheven die als volgt zijn vastgesteld:
   1° Sigaren:
   a) accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 5,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   2° Sigaretten:
   a) accijns: 45,84 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs;
   3° Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:
   a) accijns: 31,50 percent van de kleinhandelsprijs;
   b) bijzondere accijns: 0,00 percent van de kleinhandelsprijs.]6
  § 2. [17 Naast de in § 1, 2° en 3°, bepaalde ad valorem accijns en ad valorem bijzondere accijns worden sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak die hier te lande tot verbruik werden uitgeslagen, onderworpen aan een specifieke accijns en een specifieke bijzondere accijns, die als volgt zijn vastgesteld:
   a) voor sigaretten:
   - accijns: 6,8914 euro per 1 000 stuks;
   - bijzondere accijns: 74,5777 euro per 1 000 stuks;
   b) voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:
   - accijns: 0,0000 euro per kilogram;
   - bijzondere accijns: 63,3083 euro per kilogram.]17
  § 3. [17 Voor de sigaretten mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 2°, en § 2, a), in geen geval minder bedragen dan honderdvijf percent van het totaal van deze accijnzen van toepassing op de gewogen gemiddelde prijs.]17
  § 4. [4 [17 Voor de rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 3°, en § 2, b), in geen geval minder bedragen dan honderdvijf percent van het totaal van deze accijnzen van toepassing op de gewogen gemiddelde prijs.]17
   Voor de sigaren mag het totaal van de accijns en van de bijzondere accijns, geheven overeenkomstig § 1, 1°, en van de btw, in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze belastingen van toepassing op de meest gevraagde prijsklasse.]4
  § 5. In afwijking op § 1 en § 4 wordt de rooktabak, die door de planters wordt bestemd voor eigen verbruik en die beperkt is tot een maximum van 150 planten per jaar, onderworpen aan een accijns van 20 percent van de kleinhandelsprijs voor rooktabak behorende tot de meest gevraagde prijsklasse.
  § 5bis. [4 De meest gevraagde prijsklasse voor sigaren is deze die het meest verkocht werd gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor sigaretten is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
   De gewogen gemiddelde prijs voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.]4
  § 5ter. (opgeheven) <W 2006-11-26/38, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 08-12-2006>
  § 6. [3 De Koning bepaalt wat onder kleinhandelsprijs moet worden verstaan. Met verwijzing naar de elementen van de kleinhandelsprijs van elk van de bij deze wet gedefinieerde producten behorende tot de prijsklasse die overeenstemt met de meest gevraagde prijsklasse, kan Hij eveneens de berekeningswijze bepalen voor de fictieve kleinhandelsprijs van de overeenkomstige tabaksfabricaten die hier te lande worden in verbruik gesteld zonder het voorwerp uit te maken van een handel.
  [7 ...]7.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van een wijziging van de fiscaliteit [8 ...]8, de tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze wijziging of verdwijning nog kunnen worden verkocht en geleverd door de martktdeelnemers en de afnemers.
   Voor de categorieėn van tabaksfabricaten en de fiscale kentekens die Hij bepaalt, kan de Koning eveneens de duur van de periode bepalen gedurende dewelke, in geval van opheffing van een soort van verpakking, tabaksfabricaten bekleed met fiscale kentekens en in verbruik gesteld voor deze opheffing nog kunnen worden verkocht en geleverd door de marktdeelnemers en de afnemers.
   De Koning kan voorschrijven dat de vermeldingen die zijn aangebracht op het fiscaal kenteken zoals bedoeld in artikel 10 worden vermeld op de commerciėle documenten opgesteld door de marktdeelnemers en op de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers. De Koning kan eveneens andere identificatiemaatregelen voorschrijven voor de kartons bestemd voor de levering van de verpakkingen aan de afnemers.
   Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4, kan de Koning voor de categorieėn van tabaksfabricaten die Hij bepaalt, de duur van de periode bepalen gedurende dewelke de fiscale kentekens kunnen worden gebruikt voor de inverbruikstelling.
   De Koning kan de afnemers verplichten om de tabaksfabricaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabricaten en een fiscaal kenteken, bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, terug te bezorgen aan de marktdeelnemers van wie zij deze hebben verkregen.
   De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten met het oog op het verzekeren van de naleving van de bepalingen van de leden 3, 4 en 7.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabricaten bedoeld in lid 7 terug te nemen met het oog op hun verplichte vernietiging overeenkomstig de modaliteiten die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat, uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen, de bijzondere accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot een schadevergoeding.
   De Koning kan de marktdeelnemers verplichten om de tabaksfabrikaten die overeenstemmen met een categorie van tabaksfabrikaten en een fiscaal kenteken bepaald bij toepassing van de leden 3 en 4 die niet werden verkocht en geleverd in de vastgestelde periode bij toepassing van deze leden, te vernietigen. De vernietiging moet plaatsvinden overeenkomstig de nadere regels die Hij daartoe bepaalt, met dien verstande dat uitgezonderd de terugbetaling van de accijnzen en de BTW, deze vernietiging geen aanleiding geeft tot schadevergoeding.
   De Koning kan eveneens de verplichting voorschrijven tot het jaarlijks publiceren van de gewogen gemiddelde prijzen van de verschillende tabaksproducten en van de meest gevraagde prijsklassen alsook de hoeveelheid fiscale kentekens bepalen die door de marktdeelnemers kunnen worden verkregen.]3
  § 7. Geen enkele vrijstelling of vermindering van accijns [1 ...]1 vastgesteld door dit artikel wordt verleend, noch voor de producten dienende als monster, noch voor producten die gratis worden geleverd.
  § 8. Indien ruwe tabak, hier te lande geoogst, uit derde landen ingevoerd of uit een andere lidstaat binnengebracht, vóór de verwerking tot fabrikaten, ingevolge ongeacht welke oorzaak aan de ambtelijke controle werd onttrokken, is de accijns solidair verschuldigd door de eigenaar en de bezitter of de vervoerder. De accijns wordt geheven tegen het in § 1 vastgestelde tarief voor rooktabak, op grond van de kleinhandelsprijs die door de Minister van Financiėn forfaitair werd bepaald overeenkomstig artikel 16.

----------
  (3)<W 2013-06-28/04, art. 9, 026; Inwerkingtreding : 11-07-2013>
  (4)<KB 2013-11-28/02, art. 2, 027; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (6)<W 2015-12-18/18, art. 10, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  (7)<W 2015-12-18/18, art. 11, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  (8)<W 2015-12-18/18, art. 12, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  (9)<W 2015-12-26/04, art. 116, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2016; Opheffing : 31-12-2016>
  (10)<W 2015-12-26/04, art. 117, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2017; Opheffing : 31-12-2017>
  (11)<W 2015-12-26/04, art. 118, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2018; Opheffing : 31-12-2018>
  (12)<W 2015-12-26/04, art. 119, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2019. Opheffing : 31-12-2019>
  (13)<W 2015-12-26/04, art. 120, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2020; Opheffing : 31-12-2020>
  (14)<W 2016-07-01/01, art. 110, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2016>
  (15)<W 2017-12-25/01, art. 134, 032; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (16)<W 2017-12-25/01, art. 135, 032; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (17)<W 2020-12-20/09, art. 16, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 4.[1 Als sigaren worden beschouwd de volgende producten, indien zij geschikt zijn om en, gelet op hun kenmerken en de normale verwachtingen van de consument, uitsluitend bestemd zijn om als zodanig te worden gerookt :
   a) tabaksrolletjes met een dekblad van natuurtabak;
   b) tabaksrolletjes bestaande uit een gebroken melange, met een dekblad van gereconstitueerde tabak dat de normale kleur heeft van een sigaar en het product volledig omhult, in voorkomend geval met inbegrip van het filter, doch zonder het mondstuk (voor sigaren met mondstuk), en waarvan het gewicht per stuk, zonder filter of mondstuk, niet minder dan 2,3 g en niet meer dan 10 g bedraagt en de omtrek over ten minste een derde van de lengte 34 mm of meer bedraagt.]1
  ----------
  (1)<KB 2010-12-29/04, art. 3, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 5.§ 1. Als sigaretten worden aangemerkt :
  a) tabaksrolletjes die geschikt zijn om als zodanig te worden gerookt en die geen sigaren (...) zijn in de zin van artikel 4; <W 2004-07-09/30, art. 14, 011; Inwerkingtreding : 25-07-2004>
  b) tabaksrolletjes die door middel van een eenvoudige niet-industriėle handeling in een huls van sigarettenpapier worden geschoven dan wel met sigarettenpapier worden omhuld.
  § 2. [1 Een tabaksrolletje als bedoeld in paragraaf 1 wordt voor de toepassing van de accijns als twee sigaretten beschouwd wanneer het, zonder filter of mondstuk, meer dan 8 cm doch niet meer dan 11 cm lang is, en als drie sigaretten wanneer het, zonder filter of mondstuk, meer dan 11 cm doch niet meer dan 14 cm lang is, enzovoort.]1
  ----------
  (1)<KB 2010-12-29/04, art. 4, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 6.Als rooktabak wordt aangemerkt :
  a) gesneden of op andere wijze versnipperde gesponnen of tot flakes geperste tabak, die geschikt is om zonder verdere industriėle verwerking te worden gerookt;
  b) [1 tabaksafval, verpakt voor verkoop aan de consument, dat niet onder de artikelen 4 en 5 valt en dat geschikt is om te worden gerookt. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "tabaksafval" verstaan de resten van tabaksbladeren en bijproducten die uit de verwerking van tabak of de vervaardiging van tabaksproducten ontstaan.]1
  ----------
  (1)<KB 2010-12-29/04, art. 5, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 7.[1 Als tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten wordt aangemerkt, rooktabak als omschreven in artikel 6 die :
   - hetzij voor meer dan 25 gewichtsprocenten tabaksdeeltjes met een snijbreedte van minder dan 1,5 mm bevat;
   - hetzij voor meer dan 25 gewichtsprocenten tabaksdeeltjes met een snijbreedte van 1,5 mm of meer bevat en die verkocht is of bestemd is om te worden verkocht voor het rollen van sigaretten.]1
  ----------
  (1)<KB 2010-12-29/04, art. 6, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 8.§ 1. [1 Met sigaren worden gelijkgesteld producten die gedeeltelijk uit andere stoffen dan tabak bestaan, maar die aan de overige criteria van artikel 4 voldoen.]1
  § 2. Met sigaretten en rooktabak worden gelijkgesteld, de produkten die geheel of gedeeltelijk uit andere stoffen dan tabak bestaan, maar die aan de overige criteria van de artikelen 5 of 6 voldoen.
  In afwijking van de bepalingen van deze paragraaf, worden produkten die geen tabak bevatten niet als tabaksfabrikaten beschouwd wanneer zij uitsluitend voor medische doeleinden dienen.
  ----------
  (1)<KB 2010-12-29/04, art. 7, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 9. <W 2004-07-09/30, art. 16, 011; Inwerkingtreding : 25-07-2004> § 1. De marktdeelnemer stelt vrij, per merk en per soort verpakking, de maximumkleinhandelsprijs vast van elk van zijn producten bestemd voor de inverbruikstelling hier te lande.
  § 2. In geval van wijziging van de fiscaliteit van de producten kan de minister van Financiėn de overgangsperiode vaststellen gedurende dewelke het de in § 1 bedoelde persoon toegestaan is een andere kleinhandelsprijs te bepalen voor de producten van eenzelfde merk die worden aangeboden in een identieke verpakking.

  Art. 10.<W 2004-07-09/30, art. 17, 011; Inwerkingtreding : 25-07-2004> § 1. De tabaksfabrikaten bestemd voor inverbruikstelling hier te lande dienen voorafgaandelijk te worden bekleed met fiscale kentekens. Deze fiscale kentekens worden door de marktdeelnemer aangebracht op elke verpakking.
  Nochtans wat sigaren betreft, bepaalt de minister van Financiėn in welke gevallen de bandjes stuksgewijs op elke sigaar moeten worden aangebracht.
  De rooktabak bestemd voor het eigen verbruik van de planters, binnen de hoeveelheidsbeperkingen bepaald bij artikel 3, § 5, moet niet worden verpakt noch worden bekleed met fiscale kentekens.
  § 2. [1 de Koning]1 :
  - [2 ...]2;
  - bepaalt de technische kenmerken van de fiscale kentekens alsook de vermeldingen die hierop moeten voorkomen;
  - bepaalt de aankoop- en leveringsmodaliteiten van de fiscale kentekens.
  ----------
  (1)<W 2013-06-28/04, art. 10, 026; Inwerkingtreding : 11-07-2013>
  (2)<W 2015-12-18/18, art. 13, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

  Art. 10bis.[1 Onder voorbehoud van de bepalingen inzake uitstel van betaling, moet het bedrag aan accijns en btw dat de fiscale kentekens blijkens de op de kentekens aangebrachte gegevens vertegenwoordigen, worden betaald bij de uitslag tot verbruik van de tabaksfabrikaten.]1
  ----------
  (1)<W 2010-12-29/01, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 10ter.[1 De fiscale kentekens worden geleverd aan de marktdeelnemers middels het stellen van een zekerheid.
   De Koning bepaalt de hoogte van deze zekerheid.]1
  ----------
  (1)<W 2010-12-29/01, art. 37, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 11.[1 Vrijstelling van de accijns kan worden bekomen voor tabaksfabrikaten :
   a) die worden gedenatureerd en gebruikt voor industriėle of tuinbouwkundige doeleinden;
   b) die onder ambtelijk toezicht worden vernietigd;
   c) die uitsluitend zijn bestemd voor wetenschappelijke proefnemingen en voor tests in verband met de kwaliteit van de tabaksfabrikaten;
   d) die door de producent opnieuw worden be- of verwerkt.
   De Koning bepaalt de voorwaarden en de formaliteiten waaraan de vrijstellingen zijn onderworpen.]1
  ----------
  (1)<W 2010-12-29/01, art. 38, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 12.§ 1. De Minister van Financiėn is gemachtigd tot het treffen van alle om het even welke maatregelen :
  a) om te beletten dat tabak zou onttrokken worden aan de bij artikel 3 ingestelde [1 accijns]1; te dien einde mag hij inzonderheid een minimum opbrengst per geteelde plant bepalen en de planters verplichten een jaarlijkse teeltaangifte in te dienen, volgens het model en binnen de termijn door hem bepaald, met vermelding van o.a. de gehele opbrengst, de plaats en de lokalen waar de tabak zal worden geoogst, gedroogd en eventueel opgeslagen;
  b) met het oog op de controle van de handel, de verhandeling, de verwerking en het verkeer hier te lande van de niet-gefabriceerde tabak kan hij inzonderheid de indiening van een werkaangifte en het houden van een inslag- en uitslagregister voorschrijven in hoofde van de (personen) die handel drijven in of ruwe tabak bewerken en eisen dat iedere verzending van hun produkten gebeurt met een door hem vastgesteld dokument; <W 2004-07-09/30, art. 21, 011; Inwerkingtreding : 25-07-2004>
  c) om de bewaking en de controle te verzekeren van de beplantingen, magazijnen en slijterijen van tabak en, meer algemeen, van alle plaatsen of lokalen waar ruwe tabak of tabaksfabrikaten worden neergelegd of opgeslagen.
  § 2. De ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen hebben tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds recht van toegang, zonder bijstand, tot al de plaatsen en lokalen, bepaald in paragraaf 1, c, alsook tot de inrichtingen, opslagplaatsen en lokalen die door de planters werden aangegeven voor de opslag van de geoogste tabak.
  ----------
  (1)<W 2010-12-29/01, art. 39, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 13.Iedere overtreding van deze wetsbepalingen die leidt tot de opeisbaarheid van de door artikel 3 vastgestelde accijns [2 ...]2, wordt gestraft met [1 een geldboete van vijf- tot tienmaal de op het spel staande rechten]1, met een minimum van [4 625,00 euro]4. Valt namelijk onder de toepassing van die bepaling, de tabaksplanter die zijn beplanting of de opbrengst van zijn oogst geheel of ten dele onttrekt of tracht te onttrekken aan de krachtens artikel 12 eventueel voorgeschreven bewakingsmaatregelen of die, uit welke oorzaak ook, niet al de tabak vertoont waarvan hij het bezit moet rechtvaardigen. <KB 2000-07-20/64, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  Zo het, bij ontstentenis van inlichtingen nopens de aan de belasting onttrokken hoeveelheid produkten of van andere bepalende gegevens, niet mogelijk is het beloop van de op het spel staande rechten te bepalen, verbeurt de overtreder een geldboete van (6.250,00 EUR) tot (62.500,00 EUR). <KB 2000-07-20/64, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  Bij herhaling worden de boetes verdubbeld.
  Benevens bovenvermelde strafbepalingen worden de tabak die het voorwerp uitmaakt van een overtreding, de vervoermiddelen die bij de overtreding werden gebruikt, evenals de voorwerpen en de toestellen, gebruikt of bestemd voor de fraude aangeslagen en verbeurd verklaard.
  Bovendien lopen de overtreders een gevangenisstraf op van vier maanden tot één jaar :
  1° wanneer de produkten die onder toepassing van artikel 3 vallen, gefabriceerd werden zonder voorafgaandelijke aangifte of werden onttrokken aan de voorgeschreven inlastneming ter verzekering van de inning van de accijns [2 ...]2;
  2° wanneer de fraude gebeurt hetzij in een clandestiene inrichting hetzij in een regelmatig aangegeven fabriek maar elders dan in de behoorlijk aangegeven lokalen.
   [3 Hij die de in vorig lid bepaalde inbreuken pleegt met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden in het raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, en hij die zich in een geval van herhaling bevindt worden gestraft met een gevangenisstraf van 4 maand tot 5 jaar.]3
  ----------
  (1)<W 2009-12-21/13, art. 42, 017; Inwerkingtreding : 10-01-2010>
  (2)<W 2010-12-29/01, art. 40, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (3)<W 2013-06-17/06, art. 104, 025; Inwerkingtreding : 08-07-2013>
  (4)<W 2019-04-28/01, art. 39, 033; Inwerkingtreding : 16-05-2019>

  Art. 14. Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet of van de maatregelen getroffen ter uitvoering ervan, die niet strafbaar is gesteld door artikel 13, wordt gestraft met een boete van(625,00 EUR) tot (3.125,00 EUR). <KB 2000-07-20/64, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  Art. 15. <W 2003-12-22/42, art. 324, 010; Inwerkingtreding : 10-01-2004> Onverminderd de bij de artikelen 13 en 14 bepaalde straffen is de accijns altijd opeisbaar, met uitzondering van de accijns verschuldigd op de accijnsproducten die, naar aanleiding van de vaststelling van een overtreding op basis van artikel 13, effectief worden in beslag genomen en naderhand worden verbeurdverklaard of bij wege van transactie aan de Schatkist worden afgestaan.
  De op de verbeurdverklaarde of afgestane goederen niet meer opeisbare accijns zal niettemin als basis dienen voor de berekening van de overeenkomstig artikel 13 op te leggen boeten.

  Art. 16.Voor de heffing van de accijns [1 ...]1 op tabaksfabrikaten die werden aangehaald ten laste van onbekenden of die het voorwerp uitmaken van een inbreuk, wordt de kleinhandelsprijs per soort van produkt, tot een bedrag van hoogstens 150 percent van de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse van elk van die produkten, forfaitair vastgesteld door de Minister van Financiėn, welke ook hun herkomst zij.
  ----------
  (1)<W 2010-12-29/01, art. 41, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 17.[1 De bepalingen van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen zijn eveneens van toepassing op de accijns bepaald door deze wet.]1
  ----------
  (1)<W 2010-12-29/01, art. 42, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

  Art. 18. Het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 december 1993 en 6 november 1995 wordt bekrachtigd voor de periode dat het uitwerking had.

  Art. 19.Opgeheven worden :
  1° de wet van 31 december 1947 betreffende het fiscaal regime van tabak, gewijzigd bij de wetten van 19 maart 1951, 20 februari 1978, 6 juli 1978, 22 december 1989 en 28 juli 1992;
  2° het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 1993 en 6 november 1995.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal, worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Chāteauneuf-de-Grasse, 3 april 1997.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiėn en van Buitenlandse Handel,
Ph. MAYSTADT
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
S. DECLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 20-12-2020 GEPUBL. OP 30-12-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 28-04-2019 GEPUBL. OP 06-05-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 13)
 • originele versie
 • WET VAN 25-12-2017 GEPUBL. OP 29-12-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 01-07-2016 GEPUBL. OP 04-07-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 26-12-2015 GEPUBL. OP 30-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 29-12-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 10)
 • originele versie
 • WET VAN 19-12-2014 GEPUBL. OP 29-12-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-11-2013 GEPUBL. OP 29-11-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)
 • originele versie
 • WET VAN 28-06-2013 GEPUBL. OP 01-07-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1bis; 3; 10)
 • originele versie
 • WET VAN 17-06-2013 GEPUBL. OP 28-06-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
  (GEWIJZIGD ART. : 13)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-06-2013 GEPUBL. OP 24-06-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2012 GEPUBL. OP 31-12-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 22-06-2012 GEPUBL. OP 28-06-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 28-12-2011 GEPUBL. OP 30-12-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 07-11-2011 GEPUBL. OP 10-11-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 29-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 1bis; 2; 3; F9-F10; 10bis; 10ter; 11; 12; 13; 16; 17)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 5; 6; 7; 8)
 • originele versie
 • WET VAN 21-12-2009 GEPUBL. OP 31-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 13)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 26-11-2006 GEPUBL. OP 08-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)
 • originele versie
 • WET VAN 11-07-2005 GEPUBL. OP 12-07-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 1BIS; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 10BIS; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 10TER; 11; 12)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 15)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-12-2003 GEPUBL. OP 24-12-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-07-2002 GEPUBL. OP 12-07-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 13; 14)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-04-2000 GEPUBL. OP 29-04-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 04-05-1999 GEPUBL. OP 29-05-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-06-1998 GEPUBL. OP 03-07-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1996-1997 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire documenten. - Ontwerp van wet, nr. 810/1. - Verslag, nr. 810/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 810/3. Parlementaire Handelingen. - Vergaderingen van 26 en 27 februari 1997. Senaat. Parlementaire documenten. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 554/1.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 106 uitvoeringbesluiten 33 gearchiveerde versies
  Franstalige versie