J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/03/18/1997012133/justel

Titel
18 MAART 1997. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair ComitÚ voor het hotelbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan.

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 18-04-1997 nummer :   1997012133 bladzijde : 9096
Dossiernummer : 1997-03-18/38
Inwerkingtreding : 28-04-1997

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1974100401       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair ComitÚ voor het hotelbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 maart 1980, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " Art. 2. Het Paritair ComitÚ voor het hotelbedrijf bestaat uit zesentwintig gewone en zesentwintig plaatsvervangende leden. "

  Art. 2. De ingevolge dit besluit overtallig geworden leden van het paritair comitÚ blijven hun mandaat verder uitoefenen tot uiterlijk de datum van hun ontslag.

  Art. 3. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 18 maart 1997.
  ALBERTVan Koningswege :
  De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
  M. SMET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÚs, inzonderheid op artikel 41;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair ComitÚ voor het hotelbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 maart 1980;
   Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie