J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/02/19/1997022176/justel

Titel
19 FEBRUARI 1997. - Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van diėtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de diėtist door een arts kan worden belast.

Bron :
SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 04-06-1997 nummer :   1997022176 bladzijde : 14768       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1997-02-19/34
Inwerkingtreding : 14-06-1997

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6
BIJLAGEN.
Art. N1, N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het beroep "Diėtetiek" is een paramedisch beroep in de zin van artikel 22bis van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies.

  Art. 2. Het in artikel 1 bedoelde beroep wordt uitgeoefend onder de beroepstitel "diėtist".

  Art. 3. Het beroep van diėtist mag slechts worden uitgeoefend door personen die voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont, die overeenstemt met een opleiding van minstens drie jaar in het kader van een voltijds hoger onderwijs in de voedings- en dieetleer, waarvan het leerprogramma op zijn minst omvat :
  a) een theoretische opleiding in :
  - Algemene, organische en analytische scheikunde;
  - Biochemie;
  - Biologie;
  - Anatomie;
  - Algemene en digestieve fysiopathologie;
  - Hygiėne;
  - Wetgeving op de voedingswaren;
  - Fysica;
  - Mathematica en statistiek;
  - Deontologie van de diėtist;
  - Psychologie;
  - Economisch en administratief beheer;
  b) een theoretische en praktische opleiding gericht naar de toepassing van de voedingsmiddelenkennis in :
  - Voeding en diėtetiek;
  - Microbiologie;
  - Technologie en analyse van de voedingswaren;
  - Keukentechnologie;
  - Toxicologie en farmacodynamiek;
  - Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding;
  - Informatica;
  - Voedingsepidemiologie;
  c) Het maken van een werk dat in verband staat met de opleiding en waaruit blijkt dat de betrokkene in staat is tot een analytische en synthetische activiteit in het vakdomein en dat hij zelfstandig kan werken.
  2° met vrucht een stage doorlopen hebben van minstens 600 uren in klinische diėtetiek en diėtetiek voor collectiviteiten, ten bewijze waarvan de kandidaat een stageboek moet bijhouden.
  3° hun beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken, om een beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau mogelijk te maken.
  De hierboven bedoelde bijscholing moet bestaan uit persoonlijke studie en deelname aan vormingsactiviteiten.

  Art. 4. § 1. De lijst van de technische prestaties, bedoeld in artikel 23, § 1, eerste lid, van voormeld koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
  § 2. De technische prestaties bedoeld in § 1 vereisen een omstandig geneeskundig voorschrift.

  Art. 5. De lijst van handelingen waarmee een arts met toepassing van artikel 5, § 1, eerste lid, van voormeld koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 een diėtist kan belasten, is opgenomen in bijlage II van dit besluit.

  Art. 6. Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 19 februari 1997.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
  M. COLLA

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage I. Lijst van de technische prestaties die door de diėtisten mogen worden verricht met toepassing van artikel 23, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967.
  Diėtetische evaluaties en een schriftelijk, aan de voorschrijvende arts gericht, technisch verslag betreffende de gedane observaties.
  Deze evaluaties omvatten :- het vaststellen van kwalitatieve en kwantitatieve behoeften, uitgedrukt in voedingsstoffen en niet-voedingsstoffen, in't algemeen voor wat betreft bepaalde ziektebeelden en in 't bijzonder bij bepaalde patiėnten;
  - het vaststellen van het verbruik van voedingsmiddelen aan de hand van de uitgevoerde voedingsanamneses.
  Diėtetische interventies en een schriftelijk, aan de voorschrijvende arts gericht, tussentijds technisch verslag betreffende de evolutie van de patiėnt onder deze voorgeschreven interventie.
  Deze interventies omvatten :
  - het vertalen van een door de arts opgemaakt dieetvoorschrift in termen van voedingsmiddelen op basis van voedingsgegevens;
  - het geven van voedings- en dieetadvies via evaluatie van de voedings- en dieetgewoonten van de patiėnt, evenals het evalueren van zijn zelfredzaamheid betreffende het opvolgen van het gegeven advies;
  - het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van kiemarme voeding;
  - het bereiden en het te koop aanbieden van voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.

  Art. N2. Bijlage II. - Handelingen waarmee een arts met toepassing van artikel 5, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 een diėtist kan belasten.
  - preventie en opsporing van stoornissen op het gebied van de voedingsstoffen of voedingsmiddelen inbegrepen de toepassing van de regels inzake voedselhygiėne;
  - het geven van voedings- en dieetvoorlichting;
  - het technisch gedeelte van de volgende prestaties :
  -meten van de antropometrische parameters en verzamelen van gegevens die toelaten de lichaamssamenstelling te evalueren;
  -meten en evalueren van het individueel energieverbruik door directe en indirecte methodes;
  - zorgen voor de correcte toepassing van de dieetvoorschriften en van de voorgeschreven voedingsmiddelen voor bijzondere voeding bij groepen van patiėnten :
  - zorgen voor de evaluatie op gebied van de nodige voedingsstoffen ten behoeve van groepen van patiėnten en het evalueren van de interactie tussen voeding en geneesmiddelen.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonderheid op artikel 5, § 1, eerste en derde lid, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1974 en 19 december 1990, artikel 22bis, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990, en artikel 23, gewijzigd bij de wet van 19 december 1990;
   Gelet op het advies van de Nationale Raad van de Paramedische Beroepen van 8 oktober 1992;
   Gelet op het eensluidend advies van de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen van 25 januari 1996;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie