J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 29 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/10/30/1996103051/justel

Titel
30 OKTOBER 1996. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke [...] instellingen. <Opschrift gewijzigd door KB 2007-04-09/35, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 15-10-2002>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-12-1996 en tekstbijwerking tot 18-06-2018)

Bron : EERSTE MINISTER
Publicatie : 07-12-1996 nummer :   1996103051 bladzijde : 30714
Dossiernummer : 1996-10-30/38
Inwerkingtreding : 07-12-1996

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.De federale wetenschappelijke (...) instellingen zijn : <KB 2007-04-09/35, art. 2, 1°, 003; Inwerkingtreding : 15-10-2002>
  1° Wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid :
  a) het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciėn;
  b) de Koninklijke Bibliotheek van Belgiė;
  c) het [1 Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aėronomie]1;
  d) het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen;
  e) het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;
  f) het Koninklijk Meteorologisch Instituut van Belgiė;
  g) het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;
  h) de Koninklijke Musea voor kunst en Geschiedenis;
  i) de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgiė;
  j) de Koninklijke Sterrenwacht van Belgiė;
  2° (Wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister bevoegd voor de volksgezondheid :
  a) het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid;
  b) het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie.) <KB 2007-04-09/35, art. 2, 2°, 003; Inwerkingtreding : 15-10-2002>
  3° [2 ...]2
  4° (Wetenschappelijke instellingen) van de Staat de ressorteert onder de Minister bevoegd voor de justitie : <KB 2007-04-09/35, art. 2, 4°, 003; Inwerkingtreding : 15-10-2002>
  - het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.
  (- het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - POKO.) <KB 1999-04-19/44, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-06-1999>
  5° Wetenschappelijke instelling van de Staat die ressorteert onder de Minister bevoegd voor de landsverdediging :
  - [3 War Heritage Institute]3.
  ----------
  (1)<KB 2015-11-09/14, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 25-11-2014>
  (2)<KB 2016-01-26/14, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (3)<KB 2018-06-04/04, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-05-2017>

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3.Onze Minister van Wetenschapsbeleid, Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Landsverdediging zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 30 oktober 1996.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Wetenschapsbeleid,
Y. YLIEFF
De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
M. COLLA
De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
K. PINXTEN
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK
De Minister van Landsverdelging,
J.-P. PONCELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid op artikel 6bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid, van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, van Onze Minister van Justitie, van Onze Minister van Landsverdediging, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-06-2018 GEPUBL. OP 18-06-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-01-2016 GEPUBL. OP 10-02-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-11-2015 GEPUBL. OP 26-11-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-04-2007 GEPUBL. OP 20-04-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-04-1999 GEPUBL. OP 08-05-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 29 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie