J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel 36 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/07/03/1996070350/justel

Titel
3 JULI 1996. - KONINKLIJK BESLUIT tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Bijlagen.

Bron :
SOCIALE VOORZORG.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 31-07-1996 nummer :   1996070350 bladzijde : 20285       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1996-07-03/44
Inwerkingtreding : 10-08-1966

Inhoudstafel Tekst Begin
BIJLAGEN.
Art. N1-5N2

Tekst Inhoudstafel Begin
BIJLAGEN.

  Art. N1 Bijlage I. AANVRAAG OM INSCHRIJVING.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 31-07-1996, p. 20386).

  Art. N2, Bijlage II.

  Art. 1N2. I. Bepalingen van het KB. van 4 november 1963 niet opgenomen in de cordinatie.
  Art. 18. Het mandaat van de in artikel 78, 1° en 2° van de vorenbedoelde wet van 9 augustus 1963 bedoelde voorzitter en leden wordt uitgeoefend door de voorzitter en leden die bij toepassing van artikel 34 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel benoemd zijn om de Raad van het Instituut voor geneeskundige controle samen te stellen en wier mandaat wordt bevestigd.
  Hoofdstuk VIIbis. - Raad voor klinische biologie (artikelen 153bis tot 153nonies).
  Hoofdstuk VIIquater. De tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging naar aanleiding van een bronkuur (artikelen 153vicies tot 153vicies quater).
  Hoofdstuk VIII. - Sociale ziekten (artikelen 154 tot 163).
  Hoofdstuk VIIIbis. - Het voorschrijfgedrag van de geneesheren inzake klinische biologie (artikelen 163bis tot 163septies decies).
  Art. 191. Er is gezamenlijke mutatie wanneer een ziekenfonds of een verbond zich bij een andere landsbond aansluit.
  Art. 192. Wil de gezamenlijke mutatie in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geoorloofd zijn, dan moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  1. het ziekenfonds of het verbond moet tot de mutatie hebben beslist overeenkomstig de bepalingen van zijn statuten;
  2. de mutatie moet ingewilligd zijn door de landsbond waarbij het ziekenfonds of het verbond zich wenst aan te sluiten;
  3. het ziekenfonds of het verbond dat zich bij een andere landsbond wenst aan te sluiten, moet de verbintenis aangaan zijn administratieve en financiële verplichtingen te vervullen tegenover de landsbond welke het verlaat;
  4. voor de mutatie moet toestemming zijn verleend door de Algemene raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering na raadpleging van de betrokken landsbonden;
  5. de mutatie kan enkel de eerste dag van een kalenderkwartaal geschieden.
  Art. 198. § 5. Het Ministerie van Onderwijs reikt aan het personeelslid, dat een onderbrekingsuitkering geniet, bedoeld bij artikel 6, § 3, eerste en derde lid van het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in het onderwijs en de psycho-medischsociale centra, binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar gedurende hetwelk het een onderbrekingsuitkering heeft genoten, een bewijs van rechthebbende op een onderbrekingsuitkering uit.
  Dat bewijs vermeldt, voor elk kwartaal van het kalenderjaar, het tijdvak waarover het personeelslid de in het eerste lid bedoelde onderbrekingsuitkering heeft genoten.
  Dat bewijs vermeldt tevens voor de vier kwartalen samen van het kalenderjaar de totale duur van de tijdvakken waarover het personeelslid de in het eerste lid bedoelde onderbrekingsuitkering heeft genoten.
  Art. 217bis. Voor de Belgische leerkrachten in Duitsland die als zodanig in dienst traden vóór 1 januari 1978 en die de voorwaarden om tot de voortgezette verzekering toe te treden vervullen, wordt de in artikel 217 bedoelde periode verlengd tot 30 september 1978.
  Art. 225. derde lid. Voor de gerechtigde, onvrijwillig deeltijds werknemer, wiens totale bedrag aan werkloosheidsuitkeringen wordt verminderd krachtens artikel 101, § 1, achtste lid, van voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991, dient er rekening gehouden te worden met het verminderingspercentage van toepassing op de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid, tijdens de hele periode van vermindering zoals bepaald in het eerste lid.
  Art. 240. De gerechtigde die op 31 december 1963 als invalide is erkend bij toepassing van de bepalingen van het organiek koninklijk besluit van 22 september 1955 van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt beschouwd de vereiste graad van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in vorenbedoelde wet van 9 augustus 1963 te bereiken tot op het einde van het tijdvak waarvoor hij is erkend, behoudens strijdige beslissing van de bevoegde autoriteit.
  Art. 241bis, § 4. Over het eerste kwartaal van de toepassing van dit besluit gelden de driemaandelijkse wisselkoersen van het 2e kwartaal voor dat waarin dit besluit van kracht wordt.
  Deze middenkoersen worden door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bekendgemaakt binnen de maand na de publikatie van dit besluit.
  Wanneer het nog niet mogelijk is geweest het bedrag van de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid vast te stellen op de datum van inwerkingtreding van wat is bepaald in het tweede lid van § 1 doordat er na die datum en met terugwerking een voorziening is toegekend ten bezware van een regeling van een EEG.-Lidstaat, moet als wisselkoers de koers worden genomen die bij omrekening in het kader van de EEG.-verordeningen is vastgesteld.
  Hoofdstuk XVII. - Overgangsbepalingen (artikelen 329 tot 330quater).
  Hoofdstuk XVIII. - Inwerkingtreding.
  Art. 331. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1964, behoudens de bepalingen van de hoofdstukken I, II, III - artikelen 45, 46, 47, 48 - 1°, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61 en 68; VII - artikelen 138, 139, 140, 141, 142 en 143; XIII - artikel 306, tweede lid, XVI en XVII die in werking treden de dag van bekendmaking van genoemd besluit in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 2N2. II. Inhoudstafel van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

  Titel I. - Het Algemeen comite
  Titel II. - Verzekering voor geneeskundige verzorging
  Hoofdstuk I. - Organen
  Afdeling I. - De Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige
  verzorging
  Afdeling II. - Het Verzekeringscomite
  Afdeling III. - Overeenkomstencommissies
  A. - Overeenkomsten met de apothekers
  B. - Overeenkomsten met de rust- en verzorgingstehuizen en de rustoorden
  voor bejaarden
  C. - Overeenkomsten met psychiatrische verzorgingstehuizen
  D. - Overeenkomsten met de verplegingsinrichtingen
  E. - Overeenkomsten met de vertegenwoordigers van initiatieven van beschut
  wonen ten behoeve van psychiatrische patienten
  F. - Overeenkomsten met de vroedvrouwen
  G. - Overeenkomsten met de verpleegsters
  H. - Overeenkomsten met de kinesitherapeuten
  I. - Overeenkomsten met de opticiens
  J. - Overeenkomsten met de orthopedisten
  K. - Overeenkomsten met de gehoorprothesisten
  L. - Overeenkomsten met de bandagisten
  M. - Overeenkomsten met de leveranciers van implantaten
  N. - Gemene bepalingen
  Afdeling IV. - Nationale commissies geneesheren-ziekenfondsen en
  tandheelkundigen-ziekenfondsen
  A. - Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen
  B. - Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen
  C. - Gemene bepalingen ter zake van de Nationale commissies geneesheren-
  ziekenfondsen en tandheelkundigen-ziekenfondsen
  Afdeling V. - Commissie belast met het sluiten van de akkoorden betreffende
  het forfait
  Afdeling VI. - Commissie voor begrotingscontrole
  Afdeling VII. - Technische raden
  A. - Technische farmaceutische raad
  B. - Technische raad voor kinesitherapie
  C. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging
  D. - Technische raad voor farmaceutische specialiteiten
  E. - Technische raad voor implantaten
  F. - Gemene bepalingen ter zake van de Technische farmaceutische raad, de
  Technische raad voor kinesitherapie, de Technische raad voor
  ziekenhuisverpleging, de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten
  en de Technische raad voor implantaten
  Afdeling VIII. - Technische geneeskundige en tandheelkundige raden
  A. - Technische geneeskundige raad
  B. - Technische tandheelkundige raad
  C. - Gemene bepalingen ter zake van de Technische geneeskundige en
  tandheelkundige raden
  Afdeling IX. - Profielencommissies
  Afdeling X. - Erkenningsraden
  A. - Erkenningsraad voor kinesitherapeuten
  B. - Erkenningsraad voor orthopedisten
  C. - Erkenningsraad voor bandagisten
  D. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten
  E. - Erkenningsraad voor gehoorprothesisten
  F. - Erkenningsraad voor opticiens
  G. - Gemene bepalingen ter zake van de erkenningsraden
  Afdeling XI. - College van geneesheren-directeurs
  Afdeling XII. - Raad voor advies inzake revalidatie
  Afdeling XIII. - Het Nationaal college van adviserend geneesheren
  Hoofdstuk II. - Toepassingssfeer
  Afdeling I. - Personen ten laste van rechthebbenden
  Afdeling II. - Wezen
  Hoofdstuk III. - Voorwaarden tot toekenning van de prestaties
  Afdeling I. - Wachttijd voor het recht op geneeskundige verstrekkingen
  Afdeling II. - De persoonlijke bijdrage te betalen voor de ascendenten en
  door sommige gepensioneerden, weduwnaars of weduwen
  Afdeling III. - Nadere regelen inzake wachttijd in geval van overgang van
  een sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging naar een andere
  Afdeling IV. - Bijzondere regelen inzake het behoud van het recht op
  geneeskundige verstrekkingen
  Afdeling V. - Tegemoetkoming in de revalidatiekosten
  Afdeling VI. - Tegemoetkoming in de reiskosten betreffende de revalidatie
  Afdeling VII. - Tegemoetkoming in de herscholingskosten
  Afdeling VIII. - De tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de
  handelingen van het dagelijks leven
  Afdeling IX. - Bijzondere regels met betrekking tot de
  verzekeringstegemoetkoming voor verstrekkingen van klinische biologie aan
  in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
  Afdeling X. - Bijzondere regels met betrekking tot de
  verzekeringstegemoetkoming voor verstrekkingen van klinische biologie aan
  niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
  Hoofdstuk IV. - Inschrijving van de paramedische medewerkers
  Afdeling I. - Inschrijving van de paramedische medewerkers
  Afdeling II. - Mededeling van de lijsten der paramedische medewerkers aan
  de verzekeringsinstellingen
  Hoofdstuk V. - Openbaarmaking van de verzekeringsreglementering, van de
  lijsten van erkende personen en van personen en van verplegingsinrichtingen
  die tot een overeenkomst of tot een akkoord zijn toegetreden
  Titel III. - Uitkerings- en moederschapsverzekering
  Hoofdstuk I. - Organen
  Afdeling I. - Beheerscomite van de Dienst voor uitkeringen
  Afdeling II. - Geneeskundige raad voor invaliditeit
  A. - Samenstelling van de Geneeskundige raad voor invaliditeit en
  werkgebied van de gewestelijke commissies
  B. - Hoge commissie
  C. - De gewestelijke commissies en haar afdelingen
  D. - Tussenkomsten van de adviserend geneesheren en van de geneesheren-
  inspecteurs met betrekking tot de staat van invaliditeit
  E. - Gemene bepalingen ter zake van de commissies van de Geneeskundige raad
  voor invaliditeit
  F. - Kennisgevingen
  Afdeling III. - Technische ziekenfondsraad
  Hoofdstuk II. - Toepassingsgebied
  In het kader van de uitkeringsverzekering geldende omschrijving van
  seizoenarbeiders, arbeiders bij tussenpozen en deeltijdse werknemers
  Hoofdstuk III. - Voorwaarden tot toekenning van de prestaties
  Afdeling I. - Wachttijd voor het recht op uitkeringen
  Afdeling II. - Vrijstelling en vermindering van wachttijd voor het recht op
  uitkeringen
  Afdeling III. - Regelen inzake wachttijd in geval van overgang van een
  sector van de verzekering voor uitkeringen naar een andere
  Afdeling IV. - Behoud van de rechten van de seizoenarbeiders, arbeiders bij
  tussenpozen en deeltijdse werknemers
  Afdeling V. - Rechten van de gerechtigden die aanspraak hebben op
  invaliditeitspensioen krachtens de wetgeving op de rustpensioenregeling
  voor mijnwerkers, over de laatste zes maanden van de primaire
  arbeidsongeschiktheid
  Afdeling VI. - Hoegrootheid van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,
  maximum- en minimumbedrag van de invaliditeitsuitkering
  Afdeling VII. - Bedragen van de moederschapsuitkering en
  toekenningsvoorwaarden
  Afdeling VIII. - De verlenging van de nabevallingsrust
  Afdeling IX. - Omzetting van een deel van de nabevallingsrust in
  vaderschapsverlof
  Afdeling X. - Regelmatig werknemer
  Afdeling XI. - Werknemer met persoon ten laste
  Afdeling XII. - Werknemer zonder persoon ten laste aan wie een hogere
  uitkering kan worden toegekend wegens verlies van enig inkomen
  Afdeling XIII. - Weerslag van de plaatsing in een gezin op de hoedanigheid
  van werknemer met persoon ten laste
  Afdeling XIV. - Weigering van de uitkeringen
  Afdeling XV. - Vermindering van de uitkeringen
  Afdeling XVI. - Aanpassing van de uitkeringen aan de schommelingen van het
  prijsindexcijfer
  Afdeling XVII. - Bedrag van de uitkering voor begrafeniskosten
  Afdeling XVIII. - Bijzondere voorwaarden inzake verkrijgen van het recht op
  de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
  Afdeling XIX. - Monetaire beschikkingen inzake cumulatie van uitkeringen
  met door het buitenland verschuldigde uitkeringen
  Titel IV. - Gemeenschappelijke bepalingen
  Hoofdstuk I. - Toepassingsgebied
  Afdeling I. - Gecontroleerde werkloosheid
  Afdeling II. - Voortgezette verzekering
  Hoofdstuk II. - Voorwaarden tot toekenning van de prestaties
  Afdeling I. - Regelen ter zake van inschrijving en aansluiting bij een
  verzekeringsinstelling
  Afdeling II. - Mutaties
  Afdeling III. - Bijdragebescheiden en documenten aan de hand waarvan de
  hoedanigheid van gerechtigde wordt vastgesteld
  Afdeling IV. - Afgifte van de bijdragebescheiden
  Afdeling V. - Minimumwaarde van de bijdragebescheiden voor de sector
  geneeskundige verzorging en de sector uitkeringen
  Afdeling VI. - Buitenlands verleende prestaties
  Afdeling VII. - Toekenning van prestaties in geval van door een andere
  wetgeving gedekte schade
  Titel V. - Controle en geschillen
  Hoofdstuk I. - Geneeskundige controle
  Afdeling I. - Comite van de Dienst voor geneeskundige controle
  Afdeling II. - Geschillen tussen de adviserend geneesheren en de
  geneesheren-inspecteurs
  Afdeling III. - Commissies van beroep
  Afdeling IV. - Openbaarmaking van de beslissingen tot verbod van
  verzekeringstegemoetkoming
  Hoofdstuk II. - Administratieve controle
  Afdeling I. - Comite van de Dienst voor administratieve controle
  Afdeling II. - Straffen die toepasselijk zijn op de
  verzekeringsinstellingen en op de tariferingsdiensten
  Afdeling III. - Terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties
  Afdeling IV. - Schorsing, wegens overmacht, van de verjaring van de
  vorderingen tot betaling van prestaties
  Hoofdstuk III. - Beediging
  Titel VI. - Financiele en statistische bepalingen
  Hoofdstuk I. - Ontvangstenbescheiden
  Hoofdstuk II. - Uitgavenbescheiden
  Hoofdstuk III. - Vermindering van de op de uitgavenbescheiden vermelde
  bedragen
  Hoofdstuk IV. - Verzamelbescheiden en financiele bescheiden
  Hoofdstuk V. - Getalsterktestaten
  Hoofdstuk VI. - Statistische tabellen
  Hoofdstuk VII. - Bijzondere bepalingen ter zake van de internationale
  verdragen  Art. 3N2. III. Concordantietabel van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

  Coordinatie   Koninklijk besluit van 4 november 1963
       
                      Titel I. - Het Algemeen comite
       
  Art. 1:       Art. 1, vervangen door het koninklijk besluit van 28.2.1993
  Art. 2:       Art. 2, vervangen door het koninklijk besluit van 28.2.1993
                en art. 28
  Art. 3:       Art. 3, vervangen door het koninklijk besluit van 28.2.1993
  Art. 4:       Art. 4, vervangen door het koninklijk besluit van 28.2.1993
       
                      Titel II. - Verzekering voor geneeskundige verzorging
       
                                Hoofdstuk I. - Organen
       
  Art. 5:       Art. 5, vervangen door het koninklijk besluit van 28.2.1993
  Art. 6:       Art. 6, vervangen door het koninklijk besluit van 28.2.1993
                en art. 28
  Art. 7:       Art. 7, vervangen door het koninklijk besluit van 28.2.1993
  Art. 8:       Art. 8, vervangen door het koninklijk besluit van 28.2.1993
  Art. 9:       Art. 9, vervangen door het koninklijk besluit van 28.2.1993
  Art. 10:      Art. 10, vervangen door het koninklijk besluit van 28.2.1993
  Art. 11:      Art. 30
  Art. 12:      Art. 31, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2.12.1982
                en 16.12.1986
  Art. 13:      Art. 31bis, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 10.7.1990
  Art. 14:      Art. 32
  Art. 15:      Art. 32bis, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.11.1990
  Art. 16:      Art. 33
  Art. 17:      Art. 34
  Art. 18:      Art. 35, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20.10.1992
                (Franse tekst)
  Art. 19:      Art. 36
  Art. 20:      Art. 37
  Art. 21:      Art. 38
  Art. 22:      Art. 39
  Art. 23:      Art. 39bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                27.10.1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                6.4.1995 (Nederlandse tekst)
  Art. 24:      Art. 40
  Art. 25:      Art. 41
  Art. 26:      Art. 42
  Art. 27:      Art. 43
  Art. 28:      Art. 44, vervangen door het koninklijk besluit van 23.10.1967
  Art. 29:      Art. 44bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                28.9.1965 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 12.5.1975
  Art. 30:      Art. 44ter, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                28.9.1965
  Art. 31:      Art. 44quater, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                28.9.1965 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten
                van 16.12.1966 en 2.12.1968
  Art. 32:      Art. 44quinquies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.4.1966
  Art. 33:      Art. 44sexies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.4.1966
  Art. 34:      Art. 44septies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.4.1966
  Art. 35:      Art. 44octies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.4.1966
  Art. 36:      Art. 44nonies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.4.1966
  Art. 37:      Art. 44decies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.4.1966
  Art. 38:      Art. 44undecies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.4.1966
  Art. 39:      Art. 44duodecies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.4.1966
  Art. 40:      Art. 44tredecies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.4.1966
  Art. 41:      Art. 44quater decies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 23.4.1991
  Art. 42:      Art. 44quindecies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 23.4.1991
  Art. 43:      Art. 44sedecies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 23.4.1991
  Art. 44:      Art. 44septies decies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 23.4.1991
  Art. 45:      Art. 44duodevicies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 23.4.1991
  Art. 46:      Art. 44undevicies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 23.4.1991
  Art. 47:      Art. 84, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19.5.1995
  Art. 48:      Art. 85, vervangen door het koninklijk besluit van 13.1.1995
  Art. 49:      Art. 86, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11.10.1989
  Art. 50:      Art. 87, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                25.6.1969, 29.9.1971 en 11.10.1989
  Art. 51:      Art. 87sexies, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                27.10.1989
  Art. 52:      Art. 88, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13.1.1995
  Art. 53:      Art. 89, vervangen door het koninklijk besluit van 13.1.1995
  Art. 54:      Art. 90
  Art. 55:      Art. 91
  Art. 56:      Art. 92, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13.1.1995
  Art. 57:      Art. 93, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13.1.1995
  Art. 58:      Art. 94
  Art. 59:      Art. 95, vervangen door het koninklijk besluit van 13.1.1995
  Art. 60:      Art. 95bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                28.9.1965, vervangen door het koninklijk besluit van
                29.9.1971 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                3.7.1975 en 19.8.1992
  Art. 61:      Art. 95ter, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                28.9.1965, vervangen door het koninklijk besluit van
                29.9.1971 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                14.9.1995
  Art. 62:      Art. 95quater, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                28.9.1965 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 23.10.1967
  Art. 63:      Art. 95quinquies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 28.9.1965
  Art. 64:      Art. 96, vervangen door het koninklijk besluit van 19.8.1992
  Art. 65:      Art. 97, vervangen door het koninklijk besluit van 19.8.1992
  Art. 66:      Art. 98, vervangen door het koninklijk besluit van 19.8.1992
  Art. 67:      Art. 99, vervangen door het koninklijk besluit van 19.8.1992
  Art. 68:      Art. 100, vervangen door het koninklijk besluit van 19.8.1992
  Art. 69:      Art. 104, vervangen door het koninklijk besluit
                van 20.10.1992
  Art. 70:      Art. 105, vervangen door het koninklijk besluit
                van 20.10.1992
  Art. 71:      Art. 106, vervangen door het koninklijk besluit
                van 20.10.1992
  Art. 72:      Art. 106bis, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.10.1992
  Art. 73:      Art. 106ter, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.10.1992
  Art. 74:      Art. 106quater, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.10.1992
  Art. 75:      Art. 106quinquies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.10.1992
  Art. 76:      Art. 106sexies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 20.10.1992
  Art. 77:      Art. 107, vervangen door het koninklijk besluit
                van 20.10.1992
  Art. 78:      Art. 108
  Art. 79:      Art. 109, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2.8.1985
  Art. 80:      Art. 110, vervangen door het koninklijk besluit van
                3.8.1983 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 2.8.1985
  Art. 81:      Art. 111, vervangen door het koninklijk besluit van 3.8.1983
  Art. 82:      Art. 113
  Art. 83:      Art. 114, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2.8.1985
  Art. 84:      Art. 115, vervangen door het koninklijk besluit van 3.8.1983
                en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2.8.1985
                en 11.1.1988
  Art. 85:      Art. 115bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                1.12.1977, vervangen door het koninklijk besluit van 3.8.1983
                en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2.8.1985
                en 27.10.1989
  Art. 86:      Art. 115ter, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                3.8.1983 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                27.10.1989
  Art. 87:      Art. 116, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                27.10.1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                6.4.1995 (Nederlandse tekst)
  Art. 88:      Art. 116bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                25.10.1972, vervangen door het koninklijk besluit van
                3.8.1983 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                2.8.1985, 27.10.1989 en 6.4.1995 (Nederlandse tekst)
  Art. 89:      Art. 116ter, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                1.12.1977 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 27.10.1989
  Art. 90:      Art. 117
  Art. 91:      Art. 118, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2.8.1985
  Art. 92:      Art. 119, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                28.4.1975 en 8.4.1988
  Art. 93:      Art. 120
  Art. 94:      Art. 121
  Art. 95:      Art. 122, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2.8.1985
  Art. 96:      Art. 123, vervangen door het koninklijk besluit van 28.4.1975
  Art. 97:      Art. 124
  Art. 98:      Art. 125
  Art. 99:      Art. 126
  Art. 100:     Art. 127
  Art. 101:     Art. 128
  Art. 102:     Art. 129
  Art. 103:     Art. 130
  Art. 104:     Art. 131
  Art. 105:     Art. 132
  Art. 106:     Art. 133, vervangen door het koninklijk besluit
                van 18.11.1970
  Art. 107:     Art. 138, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
  Art. 108:     Art. 139, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
  Art. 110:     Art. 141, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
  Art. 111:     Art. 142, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
  Art. 112:     Art. 143, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
  Art. 113:     Art. 144, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
  Art. 114:     Art. 144bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                11.6.1991
  Art. 115:     Art. 144ter, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                11.6.1991
  Art. 116:     Art. 144quater, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                11.6.1991
  Art. 117:     Art. 144quinquies, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                11.6.1991
  Art. 118:     Art. 144sexies, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                11.6.1991
  Art. 119:     Art. 144septies, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                11.6.1991
  Art. 120:     Art. 153septies decies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 2.12.1982, vervangen door het koninklijk besluit van
                11.4.1991 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 23.4.1996
  Art. 121:     Art. 153duodevicies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 2.12.1982, vervangen door het koninklijk besluit
                van 10.4.1991
  Art. 122:     Art. 153undevicies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 2.12.1982, vervangen door het koninklijk besluit
                van 10.4.1991
       
                                Hoofdstuk II. - Toepassingssfeer
       
  Art. 123:     Art. 165, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                23.10.1967, 25.6.1969, 18.4.1970, 3.9.1971, 16.5.1980,
                1.12.1982, 14.5.1984, 25.4.1986, 4.8.1986, 6.11.1987,
                29.1.1988, 3.5.1988 en 7.12.1989
  Art. 124:     Art. 166, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                1.12.1982, 8.3.1983, 14.5.1984, 29.12.1984, 13.7.1989,
                29.10.1990 en 17.12.1992
  Art. 125:     Art. 167, vervangen door het koninklijk besluit van
                1.12.1982 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 14.5.1984
  Art. 126:     Art. 167bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                1.12.1982, gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 14.5.1984
  Art. 127:     Art. 168, vervangen door het koninklijk besluit van 7.12.1989
  Art. 128:     Art. 168bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                3.9.1971
       
                                Hoofdstuk III. - Voorwaarden tot toekenning
                                                 van de prestaties
       
  Art. 129:     Art. 204ter, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                26.4.1989 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                7.12.1989, 23.5.1990, 19.8.1991, 17.12.1992 en 8.6.1995
  Art. 130:     Art. 213bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                26.4.1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                7.12.1989
  Art. 131:     Art. 213ter, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                26.4.1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                7.12.1989
  Art. 132:     Art. 214bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                3.9.1971, vervangen door het koninklijk besluit van 26.4.1989
                en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7.12.1989
  Art. 133:     Art. 214quinquies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 23.5.1990
  Art. 134:     Art. 214sexies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 23.5.1990
  Art. 135:     Art. 214septies, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                23.5.1990 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                19.8.1991
  Art. 136:     Art. 214octies, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                23.5.1990, vervangen door het koninklijk besluit van
                19.8.1991
  Art. 137:     Art. 145, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
                en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9.9.1993
  Art. 138:     Art. 146, vervangen door het koninklijk besluit van 9.9.1993
                en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28.9.1995
  Art. 139:     Art. 147, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
  Art. 140:     Art. 148, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
  Art. 141:     Art. 149, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
  Art. 142:     Art. 150, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
                en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9.9.1993
  Art. 143:     Art. 151, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
  Art. 144:     Art. 151bis, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 9.9.1993
  Art. 145:     Art. 152, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
  Art. 146:     Art. 153, vervangen door het koninklijk besluit van 2.1.1991
  Art. 147:     Art. 153decies, vervangen door het koninklijk besluit
                van 10.4.1991
  Art. 148:     Art. 153undecies, vervangen door het koninklijk besluit
                van 19.5.1992
  Art. 149:     Art. 153duodecies, vervangen door het koninklijk besluit
                van 10.4.1991
  Art. 150:     Art. 153terdecies, vervangen door het koninklijk besluit
                van 19.5.1992
  Art. 151:     Art. 153quaterdecies, vervangen door het koninklijk besluit
                van 10.4.1991
  Art. 152:     Art. 153quindecies, vervangen door het koninklijk besluit
                van 10.4.1991 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 23.4.1996
  Art. 153:     Art. 153sedecies, vervangen door het koninklijk besluit
                van 10.4.1991 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten
                van 19.5.1992 en 23.4.1996
  Art. 154:     Art. 153tricies semel, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 30.1.1989 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten
                van 6.2.1990 en 23.6.1995
  Art. 155:     Art. 153tricies bis, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 24.9.1992 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 23.6.1995
       
                                Hoofdstuk IV. - Inschrijving van de
                                                paramedische medewerkers
       
  Art. 156:     Art. 134
  Art. 157:     Art. 135
  Art. 158:     Art. 136, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                20.10.1992 (Franse tekst) en 6.4.1995
  Art. 159:     Art. 137
       
                               Hoofdstuk V. - Openbaarmaking van de
                                              verzekeringsreglementering,
                                              van de lijsten van erkende
                                              personen en van personen en
                                              van verplegingsinrichtingen die
                                              tot een overeenkomst of tot een
                                              akkoord zijn toegetreden
       
  Art. 160:     Art. 327
       
                      Titel III. - Uitkerings- en moederschapsverzekering
       
                                Hoofdstuk I. - Organen
       
  Art. 161:     Art. 11, 26, 27
  Art. 162:     Art. 12
  Art. 163:     Art. 13
  Art. 164:     Art. 14
  Art. 165:     Art. 15
  Art. 166:     Art. 16
  Art. 167:     Art. 45, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
                en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23.12.1982
  Art. 168:     Art. 46, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 169:     Art. 47, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 170:     Art. 48, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
                en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17.6.1982
  Art. 171:     Art. 49, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 172:     Art. 50, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
                en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23.12.1982
  Art. 173:     Art. 51, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 174:     Art. 52, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 175:     Art. 53, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 176:     Art. 54, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 177:     Art. 55, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 178:     Art. 56, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 179:     Art. 57, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 180:     Art. 58, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 181:     Art. 59, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 182:     Art. 60, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 183:     Art. 61, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 184:     Art. 62, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 185:     Art. 63, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 186:     Art. 64, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 187:     Art. 65, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 188:     Art. 66, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 189:     Art. 67, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 190:     Art. 68, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 191:     Art. 69, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 192:     Art. 70, vervangen door het koninklijk besluit van 22.12.1969
  Art. 193:     Art. 77, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23.10.1967
  Art. 194:     Art. 78
  Art. 195:     Art. 79
  Art. 196:     Art. 80
  Art. 197:     Art. 81
  Art. 198:     Art. 82
       
                                Hoofdstuk II. - Toepassingsgebied
       
  Art. 199:     Art. 168ter, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 18.5.1982
  Art. 200:     Art. 168quater, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                18.5.1982 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                26.4.1989
  Art. 201:     Art. 168quinquies, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                18.5.1982, vervangen door het koninklijk besluit
                van 26.4.1989
  Art. 202:     Art. 168sexies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 26.4.1989
       
                                Hoofdstuk III. - Voorwaarden tot toekenning
                                                 van de prestaties
       
  Art. 203:     Art. 204, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                12.11.1970, 3.9.1971, 12.7.1976, 22.4.1985, 3.11.1987,
                26.4.1989, 10.5.1990, 18.5.1992, 28.4.1993 en 8.6.1995
  Art. 204:     Art. 204bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                16.12.1969, vervangen door het koninklijk besluit van
                26.4.1989
  Art. 205:     Art. 214, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                18.5.1971, 3.9.1971, 17.10.1977, 23.10.1981, 3.11.1987,
                26.4.1989, 10.5.1990, 23.1.1991, 17.12.1992, 28.4.1993,
                6.4.1995, 19.5.1995 en 8.6.1995
  Art. 206:     Art. 214quater, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                3.11.1975 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                3.11.1987, 26.4.1989 en 8.6.1995
  Art. 207:     Art. 215, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                18.5.1982, 26.4.1989 en 8.6.1995
  Art. 208:     Art. 222
  Art. 209:     Art. 223
  Art. 210:     Art. 224
  Art. 211:     Art. 225, vervangen door het koninklijk besluit
                van 10.6.1996
  Art. 212:     Art. 225bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                13.1.1976
  Art. 213      Art. 226, vervangen door het koninklijk besluit van 19.7.1971
                en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26.6.1973,
                20.12.1977, 13.12.1978, 12.4.1984 en 30.7.1986
  Art. 214:     Art. 227, vervangen door het koninklijk besluit van 22.6.1983
                en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16.5.1994
                en 2.2.1996
  Art. 215:     Art. 227bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                6.7.1971 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                11.12.1974
  Art. 216:     Art. 227quinquies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 10.1.1990
  Art. 217:     Art. 227sexies, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                10.1.1990 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                19.10.1993
  Art. 218:     Art. 227septies, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                10.1.1990 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                15.1.1991
  Art. 219:     Art. 227octies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 10.1.1990
  Art. 220:     Art. 227undecies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 10.2.1994
  Art. 221:     Art. 227nonies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 5.8.1991, vervangen door het koninklijk besluit
                van 25.7.1994
  Art. 222:     Art. 227decies, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 5.8.1991, vervangen door het koninklijk besluit
                van 25.7.1994
  Art. 223:     Art. 227decies bis, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 25.7.1994
  Art. 224:     Art. 228, vervangen door het koninklijk besluit van
                30.7.1976 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                8.3.1983, 31.12.1983, 26.4.1989, 6.4.1989,
                6.4.1990 en 8.6.1995
  Art. 225:     Art. 229, vervangen door het koninklijk besluit van
                23.3.1982 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                17.6.1982, 8.3.1983, 15.10.1987, 22.3.1988, 16.11.1990
                17.12.1992, 28.4.1993 en 14.5.1996
  Art. 226:     Art. 229bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                30.7.1986, vervangen door het koninklijk besluit van
                17.12.1992
  Art. 227:     Art. 229ter, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 15.10.1987
  Art. 228:     Art. 230, vervangen door het koninklijk besluit van
                2.6.1980 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 2.7.1993
  Art. 229:     Art. 231, vervangen door het koninklijk besluit van
                16.12.1969 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten
                van 14.3.1974, 11.12.1974 en 17.6.1976
  Art. 230:     Art. 232, vervangen door het koninklijk besluit van
                16.12.1969 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten
                van 15.10.1987 en 28.4.1993
  Art. 231:     Art. 232bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                17.10.1991 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                2.2.1996
  Art. 232:     Art. 233, vervangen door het koninklijk besluit van
                16.12.1969 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 17.6.1976
  Art. 233:     Art. 234, vervangen door het koninklijk besluit van
                16.12.1969 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 4.6.1987
  Art. 234:     Art. 235, vervangen door het koninklijk besluit
                van 16.12.1969
  Art. 235:     Art. 235bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                16.12.1969 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                17.6.1976
  Art. 236:     Art. 236, vervangen door het koninklijk besluit
                van 17.10.1991
  Art. 237:     Art. 237, vervangen door het koninklijk besluit van
                28.12.1971 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten
                van 17.7.1974 en 23.3.1982
  Art. 238:     Art. 238, vervangen door het koninklijk besluit van
                10.6.1996
  Art. 239:     Art. 239, vervangen door het koninklijk besluit van
                6.1.1969 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                31.12.1983, 14.6.1985, 10.1.1990 en 2.2.1996
  Art. 240:     Art. 239bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                17.10.1991 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 2.2.1996
  Art. 241:     Art. 240bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                16.12.1969, vervangen door het koninklijk besluit van
                13.3.1973 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                29.5.1973 (Nederlandse tekst)
  Art. 242:     Art. 240ter, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                16.12.1969 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten
                van 17.12.1984 en 28.4.1993
  Art. 243:     Art. 240quater, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 10.6.1996
  Art. 244:     Art. 241bis, ##1 tot 3, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 2.6.1976 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                van 30.7.1981 en 26.4.1989
  Art. 245:     Art. 241ter, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                14.12.1978 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
                van 31.12.1983
       
                      Titel IV. - Gemeenschappelijke bepalingen
       
                                Hoofdstuk I. - Toepassingsgebied
       
  Art. 246:     Art. 164, vervangen door het koninklijk besluit
                van 23.10.1967, gewijzigd bij de koninklijke besluiten
                van 5.11.1986, 3.8.1987, 28.4.1993, 10.2.1994 en 6.4.1995
  Art. 247:     Art. 216, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                23.10.1967, 3.9.1971, 11.8.1978, 11.12.1987, 22.11.1990,
                17.12.1992 en 28.4.1993
  Art. 248:     Art. 217, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                23.10.1967, 3.9.1971, 27.6.1972, 23.7.1974, 31.1.1986,
                26.4.1989 en 7.12.1989
  Art. 249:     Art. 218
  Art. 250:     Art. 219, vervangen door het koninklijk besluit van
                23.10.1967 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten
                van 30.12.1977, 25.7.1981 en 26.4.1989
  Art. 251:     Art. 220, vervangen door het koninklijk besluit van 26.4.1989
       
                                Hoofdstuk II. - Voorwaarden tot toekenning
                                                van de prestaties
       
  Art. 252:     Art. 169, vervangen door het koninklijk besluit van 31.3.1992
                en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16.9.1992,
                17.12.1992 en 8.6.1995
  Art. 253:     Art. 170, vervangen door het koninklijk besluit van 26.4.1989
  Art. 254:     Art. 171, vervangen door het koninklijk besluit van 26.4.1989
                en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7.12.1989
                en 8 juni 1995
  Art. 255:     Art. 173, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3.9.1971
  Art. 256:     Art. 173bis, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 31.3.1992
  Art. 257:     Art. 174
  Art. 258:     Art. 175, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                13.4.1965, 23.10.1967 (Nederlandse tekst) en 4.11.1974
  Art. 259:     Art. 176, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                4.11.1974 en 13.7.1981
  Art. 260:     Art. 177, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                13.4.1965, 3.9.1971, 4.11.1974 en 7.12.1989
                (Nederlandse tekst)
  Art. 261:     Art. 178, vervangen door het koninklijk besluit van 4.11.1974
  Art. 262:     Art. 179, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                4.11.1974 en 26.4.1989
  Art. 263:     Art. 180, vervangen door het koninklijk besluit van 26.4.1989
  Art. 264:     Art. 181, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                4.11.1974 en 17.12.1992
  Art. 265:     Art. 182, vervangen door het koninklijk besluit van 3.9.1971
                en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4.11.1974
  Art. 266:     Art. 183, vervangen door het koninklijk besluit van 13.4.1965
  Art. 267:     Art. 183bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                13.7.1981
  Art. 268:     Art. 184
  Art. 269:     Art. 185, vervangen door het koninklijk besluit van 13.4.1965
                en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13.7.1981
  Art. 270:     Art. 186
  Art. 271:     Art. 187
  Art. 272:     Art. 188
  Art. 273:     Art. 189, vervangen door het koninklijk besluit van
                17.12.1992
  Art. 274:     Art. 190
  Art. 275:     Art. 193
  Art. 276:     Art. 194, vervangen door het koninklijk besluit van
                26.4.1989 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                7.12.1989 en 28.4.1993
  Art. 277:     Art. 195, vervangen door het koninklijk besluit van
                8.6.1995
  Art. 278:     Art. 195bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                23.10.1967, vervangen door het koninklijk besluit van
                8.6.1995 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                11.1.1996
  Art. 279:     Art. 196, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                26.4.1989 en 20.9.1989
  Art. 280:     Art. 196, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                26.4.1989 en 20.9.1989
  Art. 281:     Art. 198, vervangen door het koninklijk besluit van
                26.4.1989 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                20.9.1989, 28.4.1993 en 21.5.1996
  Art. 282:     Art. 199, vervangen door het koninklijk besluit van 12.2.1969
                en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3.9.1971,
                17.10.1977 en 7.12.1989
  Art. 283:     Art. 200
  Art. 284:     Art. 201, vervangen door het koninklijk besluit van 21.5.1996
  Art. 285:     Art. 203, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14.5.1986
  Art. 286:     Art. 205, vervangen door het koninklijk besluit van
                26.4.1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                7.12.1989
  Art. 287:     Art. 206, vervangen door het koninklijk besluit van
                14.5.1986 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                26.4.1989
  Art. 288:     Art. 207, vervangen door het koninklijk besluit van
                26.4.1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                7.12.1989
  Art. 289:     Art. 208, vervangen door het koninklijk besluit van
                14.5.1986 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                26.4.1989
  Art. 290:     Art. 210, vervangen door het koninklijk besluit van
                19.8.1991
  Art. 291:     Art. 210bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                23.10.1967 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                3.9.1971 en 26.4.1989
  Art. 292:     Art. 211, vervangen door het koninklijk besluit van 26.4.1989
  Art. 293:     Art. 213, vervangen door het koninklijk besluit van 14.5.1986
  Art. 294:     Art. 221, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                25.6.1969, 3.9.1971, 26.4.1989, 10.4.1991, 17.12.1992
                en 15.9.1994
  Art. 295:     Art. 241, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26.4.1989
       
                      Titel V. - Controle en geschillen
       
                                Hoofdstuk I. - Geneeskundige controle
       
  Art. 296:     Art. 17, vervangen door het koninklijk besluit van 28.9.1965
  Art. 297:     Art. 20
  Art. 298:     Art. 26, 27
  Art. 299:     Art. 28
  Art. 300:     Art. 242
  Art. 301:     Art. 243
  Art. 302:     Art. 244
  Art. 303:     Art. 245
  Art. 304:     Art. 246, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28.11.1967
  Art. 305:     Art. 247
  Art. 306:     Art. 248, vervangen door het koninklijk besluit van
                28.11.1967 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                7.10.1971, 30.9.1976, 8.12.1976, 20.10.1992 (Franse tekst)
                en 21.4.1995
  Art. 307:     Art. 249, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                28.11.1967, 7.10.1971, 30.9.1976, 2.9.1992 en 21.4.1995
  Art. 308:     Art. 250
  Art. 309:     Art. 251, vervangen door het koninklijk besluit van
                28.11.1967
  Art. 310:     Art. 252
  Art. 311:     Art. 327
       
                                Hoofdstuk II. - Administratieve controle
  Art. 312:     Art. 21, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                29.9.1993 en art. 26, 27
  Art. 313:     Art. 22
  Art. 314:     Art. 23
  Art. 315:     Art. 24, 28
  Art. 316:     Art. 25, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23.10.1967
  Art. 317:     Art. 253, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15.3.1996
  Art. 318:     Art. 254, vervangen door het koninklijk besluit van
                18.1.1969 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                18.1.1969, 3.9.1971, 30.9.1976, 27.11.1979, 17.7.1981,
                14.5.1986, 14.12.1988, 22.3.1991, 31.3.1992, 27.4.1993
                en 15.3.1996
  Art. 319:     Art. 254bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                15.3.1996
  Art. 320:     Art. 255, vervangen door het koninklijk besluit van 15.3.1996
  Art. 321:     Art. 256, vervangen door het koninklijk besluit van 15.3.1996
  Art. 322:     Art. 257, terug ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 30.9.1976
  Art. 323:     Art. 258, terug ingevoegd door het koninklijk besluit van
                30.9.1976 en vervangen door het koninklijk besluit van
                24.8.1994
  Art. 324:     Art. 259, terug ingevoegd door het koninklijk besluit van
                30.9.1976
  Art. 325:     Art. 260, terug ingevoegd door het koninklijk besluit van
                30.9.1976 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                27.4.1993
  Art. 326:     Art. 261, terug ingevoegd door het koninklijk besluit van
                30.9.1976 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                22.3.1991
  Art. 327:     Art. 262, terug ingevoegd door het koninklijk besluit van
                30.9.19976
  Art. 328:     Art. 262bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                12.7.1991
  Art. 329:     Art. 262ter, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                12.7.1991
       
                                Hoofdstuk III. - Beediging
       
  Art. 330:     Art. 328
       
                      Titel VI. - Financiele en statistische bepalingen
       
                                Hoofdstuk I. - Ontvangstenbescheiden
       
  Art. 331:     Art. 307
  Art. 332:     Art. 308, vervangen door het koninklijk besluit van 14.5.1986
  Art. 333:     Art. 309, vervangen door het koninklijk besluit van 14.5.1986
                en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26.4.1989
  Art. 334:     Art. 311, vervangen door het koninklijk besluit van 14.5.1986
       
                                Hoofdstuk II. - Uitgavenbescheiden
       
  Art. 335:     Art. 312, vervangen door het koninklijk besluit van 19.8.1992
  Art. 336:     Art. 312bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                14.5.1986
  Art. 337:     Art. 313, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
                21.5.1965, 16.12.1969, 3.9.1971, 13.1.1976 en 14.5.1986
  Art. 338:     Art. 315, vervangen door het koninklijk besluit van 10.1.1990
  Art. 339:     Art. 316, vervangen door het koninklijk besluit van 10.1.1990
  Art. 340:     Art. 317
       
                                Hoofdstuk III. - Vermindering van de op de
                                                 uitgavenbescheiden vermelde
                                                 bedragen
       
  Art. 341:     Art. 256bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                14.5.1986
       
                                Hoofdstuk IV. - Verzamelbescheiden en
                                                financiele bescheiden
       
  Art. 342:     Art. 318, vervangen door het koninklijk besluit van 14.5.1986
  Art. 343:     Art. 319, vervangen door het koninklijk besluit van 14.5.1986
  Art. 344:     Art. 319bis, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 14.5.1986
       
                                Hoofdstuk V. - Getalsterktestaten
       
  Art. 345:     Art. 320, vervangen door het koninklijk besluit van 14.5.1986
       
                                Hoofdstuk VI. - Statistische tabellen
       
  Art. 346:     Art. 321, vervangen door het koninklijk besluit van 14.5.1986
                en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14.9.1995
  Art. 347:     Art. 322, vervangen door het koninklijk besluit van 14.5.1986
                en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19.8.1992
  Art. 348:     Art. 322bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                14.5.1986 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                14.9.1995
  Art. 349:     Art. 322ter, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                14.5.1986 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
                14.9.1995
  Art. 350:     Art. 322quater, ingevoegd door het koninklijk besluit
                van 14.9.1995
  Art. 351:     Art. 322quinquies, ingevoegd door het koninklijk besluit van
                14.9.1995
  Art. 352:     Art. 323, vervangen door het koninklijk besluit van 10.1.1990
  Art. 353:     Art. 323bis, vervangen door het koninklijk besluit van
                10.1.1990
       
                                Hoofdstuk VII. - Bijzondere bepalingen ter
                                                 zake van de internationale
                                                 verdragen
       
  Art. 354:     Art. 324
  Art. 355:     Art. 325, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14.5.1986  Art. 4N2. IV. Concordantietabel van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

  KB. van 4 november 1963                    Gecoordineerd besluit
       
  Art. 1.....................................Art. 1
  Art. 2.....................................Art. 2
  Art. 3.....................................Art. 3
  Art. 4.....................................Art. 4
  Art. 5.....................................Art. 5
  Art. 6.....................................Art. 6, eerste lid
  Art. 7.....................................Art. 7
  Art. 8.....................................Art. 8
  Art. 9.....................................Art. 9
  Art. 10, ## 1 tot 5........................Art. 10, ## 1 tot 5
     Art. 10, # 6............................   Art. 10, # 6, eerste lid
     Art. 10, ## 7 tot 10....................   Art. 10, ## 7 tot 10
  Art. 11....................................Art. 161, eerste lid
  Art. 12....................................Art. 162
  Art. 13....................................Art. 163
  Art. 14....................................Art. 164
  Art. 15....................................Art. 165
  Art. 16....................................Art. 166
  Art. 17....................................Art. 296
  Art. 18....................................niet opgenomen
  Art. 19....................................opgeheven: KB. 28.9.1965
  Art. 20....................................Art. 297
  Art. 21....................................Art. 312, eerste en tweede lid
  Art. 22....................................Art. 313
  Art. 23....................................Art. 314
  Art. 24....................................Art. 315, eerste lid
  Art. 25....................................Art. 316
  Art. 26....................................Art. 161, tweede tot vijfde lid;
                                             298, eerste tot vierde lid;
                                             312, derde tot zesde lid
  Art. 27....................................Art. 161, zesde lid; 298, vijfde
                                             lid; 312, zevende lid
  Art. 28....................................Art. 2, tweede lid; 6, tweede
                                             lid; 10, # 6, tweede lid; 162,
                                             tweede lid, 299, 315, tweede lid
  Art. 29....................................Art. opgeheven: KB. 28.9.1965
  Art. 30....................................Art. 11
  Art. 31....................................Art. 12
  Art. 31bis.................................Art. 13
  Art. 32....................................Art. 14
  Art. 32bis.................................Art. 15
  Art. 33....................................Art. 16
  Art. 34....................................Art. 17
  Art. 35....................................Art. 18
  Art. 36....................................Art. 19
  Art. 37....................................Art. 20
  Art. 38....................................Art. 21
  Art. 39....................................Art. 22
  Art. 39bis.................................Art. 23
  Art. 40....................................Art. 24
  Art. 41....................................Art. 25
  Art. 42....................................Art. 26
  Art. 43....................................Art. 27
  Art. 44....................................Art. 28
  Art. 44bis.................................Art. 29
  Art. 44ter.................................Art. 30
  Art. 44quater..............................Art. 31
  Art. 44quinquies...........................Art. 32
  Art. 44sexies..............................Art. 33
  Art. 44septies.............................Art. 34
  Art. 44octies..............................Art. 35
  Art. 44nonies..............................Art. 36
  Art. 44decies..............................Art. 37
  Art. 44undecies............................Art. 38
  Art. 44duodecies...........................Art. 39
  Art. 44tredecies...........................Art. 40
  Art. 44quater decies.......................Art. 41
  Art. 44quindecies..........................Art. 41
  Art. 44sedecies............................Art. 43
  Art. 44septies decies......................Art. 44
  Art. 44duodevicies.........................Art. 45
  Art. 44undevicies..........................Art. 46
  Art. 45....................................Art. 167
  Art. 46....................................Art. 168
  Art. 47....................................Art. 169
  Art. 48....................................Art. 170
  Art. 49....................................Art. 171
  Art. 50....................................Art. 172
  Art. 51....................................Art. 173
  Art. 52....................................Art. 174
  Art. 53....................................Art. 175
  Art. 54....................................Art. 176
  Art. 55....................................Art. 177
  Art. 56....................................Art. 178
  Art. 57....................................Art. 179
  Art. 58....................................Art. 180
  Art. 59....................................Art. 181
  Art. 60....................................Art. 182
  Art. 61....................................Art. 183
  Art. 62....................................Art. 184
  Art. 63....................................Art. 185
  Art. 64....................................Art. 186
  Art. 65....................................Art. 187
  Art. 66....................................Art. 188
  Art. 67....................................Art. 189
  Art. 68....................................Art. 190
  Art. 69....................................Art. 191
  Art. 70....................................Art. 192
  Art. 71 en 72..............................opgeheven: KB. 22.12.1969
  Art. 73....................................opgeheven: KB. 23.10.1967
  Art. 74 tot 76.............................opgeheven: KB. 22.12.1969
  Art. 77....................................Art. 193
  Art. 78....................................Art. 194
  Art. 79....................................Art. 195
  Art. 80....................................Art. 196
  Art. 81....................................Art. 197
  Art. 82....................................Art. 198
  Art. 83....................................opgeheven: KB. 28.9.1965
  Art. 84, 1 tot 3...........................Art. 47, 1 tot 3
     Art. 84, 3bis...........................   Art. 47, 4
     Art. 84, 4..............................   Art. 47, 5
     Art. 84, 5..............................   Art. 47, 6
     Art. 84, 6..............................   Art. 47, 7
  Art. 85....................................Art. 48
  Art. 86, 1 tot 3...........................Art. 49, 1 tot 3
     Art. 86, 3bis...........................   Art. 49, 4
     Art. 86, 4..............................   Art. 49, 5
     Art. 86, 5..............................   Art. 49, 6
  Art. 87, 1 tot 4...........................Art. 50, 1 tot 4
     Art. 87, 4bis...........................   Art. 50, 5
     Art. 87, 4ter...........................   Art. 50, 6
     Art. 87, 5..............................   Art. 50, 7
     Art. 87, 6..............................   Art. 50, 8
  Art. 87bis tot 87quinquies.................opgeheven: KB. 28.3.1986
  Art. 87sexies..............................Art. 51
  Art. 88....................................Art. 52
  Art. 89....................................Art. 53
  Art. 90....................................Art. 54
  Art. 91....................................Art. 55
  Art. 92....................................Art. 56
  Art. 93....................................Art. 57
  Art. 94....................................Art. 58
  Art. 95....................................Art. 59
  Art. 95bis.................................Art. 60
  Art. 95ter.................................Art. 61
  Art. 95quater..............................Art. 62
  Art. 95quinquies...........................Art. 63
  Art. 96....................................Art. 64
  Art. 97....................................Art. 65
  Art. 98....................................Art. 66
  Art. 99....................................Art. 67
  Art. 100...................................Art. 68
  Art. 101 tot 103...........................opgeheven: KB. 28.9.1965
  Art. 104...................................Art. 69
  Art. 105...................................Art. 70
  Art. 106...................................Art. 71
  Art. 106bis................................Art. 72
  Art. 106ter................................Art. 73
  Art. 106quater.............................Art. 74
  Art. 106quinquies..........................Art. 75
  Art. 106sexies.............................Art. 76
  Art. 107...................................Art. 77
  Art. 108...................................Art. 78
  Art. 109...................................Art. 79
  Art. 110...................................Art. 80
  Art. 111...................................Art. 81
  Art. 112...................................opgeheven: KB. 3.8.1983
  Art. 113...................................Art. 82
  Art. 114...................................Art. 83
  Art. 115...................................Art. 84
  Art. 115bis................................Art. 85
  Art. 115ter................................Art. 86
  Art. 116...................................Art. 87
  Art. 116bis................................Art. 88
  Art. 116ter................................Art. 89
  Art. 117...................................Art. 90
  Art. 118...................................Art. 91
  Art. 119, # 1..............................Art. 92, # 1
     Art. 119, # 1bis........................   Art. 92, # 2
     Art. 119, # 2...........................   Art. 92, # 3
  Art. 121...................................Art. 94
  Art. 122...................................Art. 95
  Art. 123...................................Art. 96
  Art. 124...................................Art. 97
  Art. 125...................................Art. 98
  Art. 126...................................Art. 99
  Art. 127...................................Art. 100
  Art. 128...................................Art. 101
  Art. 129...................................Art. 102
  Art. 130...................................Art. 103
  Art. 131...................................Art. 104
  Art. 132...................................Art. 105
  Art. 133...................................Art. 106
  Art. 134...................................Art. 156
  Art. 135...................................Art. 157
  Art. 136...................................Art. 158
  Art. 137...................................Art. 159
  Art. 138...................................Art. 107
  Art. 139...................................Art. 108
  Art. 140...................................Art. 109
  Art. 141...................................Art. 110
  Art. 142...................................Art. 111
  Art. 143...................................Art. 112
  Art. 144...................................Art. 113
  Art. 144bis................................Art. 114
  Art. 144ter................................Art. 115
  Art. 144quater.............................Art. 116
  Art. 144quinquies..........................Art. 117
  Art. 144sexies.............................Art. 118
  Art. 144septies............................Art. 119
  Art. 145...................................Art. 137
  Art. 146...................................Art. 138
  Art. 147...................................Art. 139
  Art. 148...................................Art. 140
  Art. 149...................................Art. 141
  Art. 150, ## 1 tot 4.......................Art. 142
     Art. 150, # 5...........................   opgeheven: KB 9.9.1993
  Art. 151...................................Art. 143
  Art. 151bis................................Art. 144
  Art. 152...................................Art. 145
  Art. 153...................................Art. 146
  Art. 153bis tot 153nonies..................niet opgenomen
  Art. 153decies.............................Art. 147
  Art. 153undecies...........................Art. 148
  Art. 153duodecies..........................Art. 149
  Art. 153terdecies..........................Art. 150
  Art. 153quaterdecies.......................Art. 151
  Art. 153quindecies.........................Art. 152
  Art. 153sedecies...........................Art. 153
  Art. 153septies decies.....................Art. 120
  Art. 153duodevicies........................Art. 121
  Art. 153undevicies.........................Art. 122
  Art. 153vicies tot 153vicies quater........niet opgenomen
  Art. 153vicies quinquies
       tot 153undetricies....................opgeheven: KB. 10.4.1991
  Art. 153tricies semel......................Art. 154
  Art. 153tricies bis........................Art. 155
  Art. 154 tot 163...........................niet opgenomen
  Art. 163bis tot 163septiesdecies...........niet opgenomen
  Art. 164...................................Art. 246
  Art. 165, # 1, 1...........................Art. 123, 1
     Art. 165, # 1, 1........................   opgeheven: KB. 16.5.1980
     Art. 165, # 1, 3........................   Art. 123, 2
     Art. 165, # 1, 4........................   Art. 123, 3
     Art. 165, # 1, 5, a)....................   Art. 123, 4, a)
     Art. 165, # 1, 5, b)....................   opgeheven: KB. 1.12.1982
     Art. 165, # 1, 5, c)....................   Art. 123, 4, b)
  Art. 165, # 2..............................opgeheven: KB. 1.12.1982
  Art. 166...................................Art. 124
  Art. 167...................................Art. 125
  Art. 167bis................................Art. 126
  Art. 168...................................Art. 127
  Art. 168bis................................Art. 128
  Art. 168ter................................Art. 199
  Art. 168quater.............................Art. 200
  Art. 168quinquies..........................Art. 201
  Art. 168sexies.............................Art. 202
  Art. 169...................................Art. 252
  Art. 170...................................Art. 253
  Art. 171...................................Art. 254
  Art. 172...................................opgeheven: KB. 16.9.1992
  Art. 173...................................Art. 255
  Art. 173bis................................Art. 256
  Art. 174...................................Art. 257
  Art. 175...................................Art. 258
  Art. 176, a) tot f)........................Art. 259, a) tot f)
     Art. 176, g)............................   opgeheven: KB. 4.11.1974
     Art. 176, h)............................   Art. 259, g)
     Art. 176, I)............................   Art. 259, h)
  Art. 177...................................Art. 260
  Art. 178...................................Art. 261
  Art. 179...................................Art. 262
  Art. 180...................................Art. 263
  Art. 181...................................Art. 264
  Art. 182...................................Art. 265
  Art. 183...................................Art. 266
  Art. 183bis................................Art. 267
  Art. 184...................................Art. 268
  Art. 185...................................Art. 269
  Art. 186...................................Art. 270
  Art. 187...................................Art. 271
  Art. 188...................................Art. 272
  Art. 189...................................Art. 273
  Art. 190...................................Art. 274
  Art. 191 en 192............................niet opgenomen
  Art. 193...................................Art. 275
  Art. 194, # 1, 1 tot 4.....................Art. 276, # 1, 1 tot 4,
     Art. 194, # 1, 5........................   opgeheven: KB. 28.4.1993
     Art. 194, # 1, 6........................   Art. 276, # 1, 5
     Art. 194, # 1, 7........................   Art. 276, # 1, 6
     Art. 194, # 1, 8........................   Art. 276, # 1, 7
     Art. 194, # 2...........................   Art. 276, # 2
  Art. 195...................................Art. 277
  Art. 195bis................................Art. 278
  Art. 196...................................Art. 279
  Art. 197...................................Art. 280
  Art. 198, # 1..............................Art. 281, # 1
     Art. 198, # 2...........................   opgeheven: KB. 28.4.1993
     Art. 198, # 3...........................   Art. 281, # 2
     Art. 198, # 4...........................   Art. 281, # 3
     Art. 198, # 5...........................   niet opgenomen
  Art. 199...................................Art. 282
  Art. 200...................................Art. 283
  Art. 201...................................Art. 284
  Art. 202...................................opgeheven: KB. 23.10.1967
  Art. 203...................................Art. 285
  Art. 204, eerste tot derde lid.............Art. 203, eerste tot derde lid
     Art. 204, vierde lid, 1.................   Art. 203, vierde lid, 1
     Art. 204, vierde lid, 1bis..............   Art. 203, vierde lid, 2
     Art. 204, vierde lid, 2.................   Art. 203, vierde lid, 3
     Art. 204, vierde lid, 3.................   Art. 203, vierde lid, 4
     Art. 204, vierde lid, 4.................   opgeheven: KB. 28.4.1993
     Art. 204, vierde lid, 5 tot 13..........   Art. 203, vierde lid,
                                                          5 tot 13
     Art. 204, vijfde tot zesde lid..........   Art. 203, vijfde tot zesde
                                                          lid
     Art. 204, zevende lid...................   opgeheven: KB. 26.4.1989
  Art. 204bis................................Art. 204
  Art. 204ter................................Art. 129
  Art. 205...................................Art. 286
  Art. 206...................................Art. 287
  Art. 207...................................Art. 288
  Art. 208...................................Art. 289
  Art. 209...................................opgeheven: KB. 7.12.1989
  Art. 210...................................Art. 290
  Art. 210bis................................Art. 291
  Art. 211...................................Art. 292
  Art. 212...................................opgeheven: KB. 26.4.1989
  Art. 213...................................Art. 293
  Art. 213bis................................Art. 130
  Art. 213ter................................Art. 131
  Art. 214, # 1..............................Art. 205, # 1
     Art. 214, # 1, 1°, a) tot b)...........   Art. 205, # 1, 1°, a) tot b)
     Art. 214, # 1, 1°, c)..................   opgeheven: KB. 3.9.1971
     Art. 214, # 1, 1°, d) tot f)...........   Art. 205, # 1, 1°, c) tot e)
     Art. 214, # 1, 2°......................   Art. 205, # 1, 2°
     Art. 214, # 1, 3°, a) tot b)...........   Art. 205, # 1, 3°, a) tot b)
     Art. 214, # 1, 3°, c), 1...............   opgeheven: KB. 28.4.1993
     Art. 214, # 1, 3°, c), 2 tot 6.........   Art. 205, # 1, 3°, c),
                                                          1 tot 5
     Art. 214, # 1, 4° tot 5°..............   Art. 205, # 1, 4° tot 5°
     Art. 214, # 2...........................   opgeheven: KB. 26.4.1989
     Art. 214, # 3...........................   Art. 205, # 4
     Art. 214, # 3bis........................   Art. 205, # 5
     Art. 214, # 4...........................   Art. 205, # 6
     Art. 214, # 4bis........................   Art. 205, # 2
     Art. 214, # 4ter........................   Art. 205, # 3
     Art. 214, # 5...........................   Art. 205, # 7
     Art. 214, # 6...........................   opgeheven: KB. 26.4.1989
  Art. 214bis................................Art. 132
  Art. 214ter................................opgeheven: KB. 26.4.1989
  Art. 214quater.............................Art. 206
  Art. 214quinquies..........................Art. 133
  Art. 214sexies.............................Art. 134
  Art. 214septies............................Art. 135
  Art. 214octies.............................Art. 136
  Art. 215...................................Art. 207
  Art. 216, # 1, 1° tot 6°.................Art. 247, # 1, 1° tot 6°
     Art. 216, # 1, 7°......................   opgeheven: KB. 3.9.1971
     Art. 216, # 1, 8° tot 23°.............   Art. 247, # 1, 7° tot 22°
     Art. 216, # 2...........................   Art. 247, # 2
     Art. 217................................   Art. 248
     Art. 217bis.............................   niet opgenomen
     Art. 218................................   Art. 249
     Art. 219................................   Art. 250
     Art. 220................................   Art. 251
  Art. 221...................................Art. 294
  Art. 222...................................Art. 208
  Art. 223...................................Art. 209
  Art. 224...................................Art. 210
  Art. 225...................................Art. 211
  Art. 225bis................................Art. 212
  Art. 226...................................Art. 213
  Art. 227...................................Art. 214
  Art. 227bis................................Art. 215
  Art. 227ter................................opgeheven: KB. 10.1.1990
  Art. 227quater.............................opgeheven: KB. 31.12.1983
  Art. 227quinquies..........................Art. 216
  Art. 227sexies.............................Art. 217
  Art. 227septies............................Art. 218
  Art. 227octies.............................Art. 219
  Art. 227nonies.............................Art. 221
  Art. 227decies.............................Art. 222
  Art. 227decies bis.........................Art. 223
  Art. 227undecies...........................Art. 220
  Art. 228...................................Art. 224
  Art. 229, # 1..............................Art. 225, # 1
     Art. 229, # 2...........................   Art. 225, # 2
     Art. 229, # 2bis........................   Art. 225, # 3
     Art. 229, # 3...........................   Art. 225, # 4
  Art. 229bis................................Art. 226
  Art. 229ter................................Art. 227
  Art. 230...................................Art. 228
  Art. 231...................................Art. 229
  Art. 232...................................Art. 230
  Art. 232bis................................Art. 231
  Art. 233...................................Art. 232
  Art. 234...................................Art. 233
  Art. 235...................................Art. 234
  Art. 235bis................................Art. 235
  Art. 236...................................Art. 236
  Art. 237...................................Art. 237
  Art. 238...................................Art. 238
  Art. 239...................................Art. 239
  Art. 239bis................................Art. 240
  Art. 240...................................niet opgenomen
  Art. 240bis................................Art. 241
  Art. 240ter................................Art. 242
  Art. 240quater.............................Art. 243
  Art. 241...................................Art. 295
  Art. 241bis, ## 1 tot 3....................Art. 244, ## 1 tot 3
  Art. 241bis, # 4...........................niet opgenomen
  Art. 241ter, # 1...........................Art. 245
  Art. 241ter, ## 2 en 3.....................opgeheven: KB. 31.12.1983
  Art. 242...................................Art. 300
  Art. 243...................................Art. 301
  Art. 244...................................Art. 302
  Art. 245...................................Art. 303
  Art. 246...................................Art. 304
  Art. 247...................................Art. 305
  Art. 248...................................Art. 306
  Art. 249...................................Art. 307
  Art. 250...................................Art. 308
  Art. 251...................................Art. 309
  Art. 252...................................Art. 310
  Art. 253...................................Art. 317
  Art. 254...................................Art. 318
  Art. 254bis................................Art. 319
  Art. 255...................................Art. 320
  Art. 256...................................Art. 321
  Art. 256bis................................Art. 341
  Art. 257...................................Art. 322
  Art. 258...................................Art. 323
  Art. 259...................................Art. 324
  Art. 260...................................Art. 325
  Art. 261...................................Art. 326
  Art. 262...................................Art. 327
  Art. 262bis................................Art. 328
  Art. 262ter................................Art. 329
  Art. 263 tot 306...........................opgeheven: Wet 10.10.1967
                                             (Gerechtelijk wetboek)
  Art. 307...................................Art. 331
  Art. 308...................................Art. 332
  Art. 309...................................Art. 333
  Art. 310...................................opgeheven: KB. 14.5.1986
  Art. 311...................................Art. 334
  Art. 312...................................Art. 335
  Art. 312bis................................Art. 336
  Art. 313...................................Art. 337
  Art. 314...................................opgeheven: KB. 14.5.1986
  Art. 315...................................Art. 338
  Art. 316...................................Art. 339
  Art. 317...................................Art. 340
  Art. 318...................................Art. 342
  Art. 319...................................Art. 343
  Art. 319bis................................Art. 344
  Art. 320...................................Art. 345
  Art. 321...................................Art. 346
  Art. 322...................................Art. 347
  Art. 322bis................................Art. 348
  Art. 322ter................................Art. 349
  Art. 322quater.............................Art. 350
  Art. 322quinquies..........................Art. 351
  Art. 323...................................Art. 352
  Art. 323bis................................Art. 353
  Art. 324...................................Art. 354
  Art. 325...................................Art. 355
  Art. 326...................................Art. 160
  Art. 327...................................Art. 311
  Art. 328...................................Art. 330
  Art. 329 tot 330quater.....................niet opgenomen
  Art. 331...................................niet opgenomen
  Art. 332...................................niet opgenomen  Art. 5N2. V. Aantekeningen ter verantwoording betreffende het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  De coördinatie van het koninklijk besluit van 4 november 1963 heeft de volgende aanpassingen meegebracht:
  1. Aanpassingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering gecoördineerd voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994
  De aanpassingen betreffen:
  - de verwijzing naar artikelen van de gecoördineerde wet
  - aanpassing aan de terminologie die in de wet wordt gebruikt (bv.
  "zorgverleners" ipv. "zorgverstrekkers", "conseil d'agrément" ipv. "conseil d'agréation")
  - aanpassing aan de nieuwe beheersstructuur van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Beheerscomité vervangen door Algemene raad en/of Verzekeringscomité) en van het RIZIV. (Algemene raad vervangen door Algemeen comité)
  - aanpassing aan een specifieke bevoegdheidswijziging met name artikel 307 van het KB. van 4 november 1963 aan artikel 205 van de gecoördineerde wet.
  2. Aanpassingen aan andere wetgevingen of reglementeringen
  Het betreft hier:
  - aanpassingen aan de gecoördineerde Grondwet (bv. de nieuwe indeling in provincies) of aan wetten die de bepalingen van het KB van 4 november 1963 impliciet hebben gewijzigd (bv. de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen)
  - aanpassing van de verwijzingen naar andere reglementeringen of artikelen van andere wetgevingen die werden vervangen of opgeheven (bv. de verwijzing naar artikel 101 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheid dat vanaf 1.1.1996 is opgeheven)
  - aanpassing aan de gewijzigde opschriften van andere koninklijke besluiten in uitvoering van de gecoördineerde wet, waarnaar in het KB. van 4 november 1963 wordt verwezen
  - aanpassing aan bevoegdheidswijzigingen tussen de federale overheid en de gemeenschappen en/of gewesten
  - omzetting van de verwijzing naar de EEG.-Lidstaten in een verwijzing naar de Lidstaten van de Europese Unie
  - verwijzing naar het prijsindexcijfer (voor de uitkeringen) ipv. naar het indexcijfer van de consumptieprijzen gelet op de aanpassing van de wet van 2 augustus 1971, art. 1bis
  3. Technische aanpassingen
  Het betreft:
  - overeenstemming Nederlandse en Franse tekst
  - errata
  - legistieke- en taalcorrecties - hernummering en aanpassing van de indeling
  4. Niet in de coördinatie opgenomen bepalingen
  Hoofdstuk VIIbis.
  De wettelijke basis voor de Raad voor klinische biologie (oud artikel 153, § 6, 2°, van de wet van 9 augustus 1963, ingevoegd door de wet van 20 juli 1971) bestaat niet meer sinds de wijziging van het artikel 153 door het KB. nr. 283 van 31 maart 1984.
  Hoofdstuk VIIquater.
  De wettelijke basis voor de bronkuren (artikel 34, 14°, van de gecoördineerde wet) werd opgeheven door de wet van 20 december 1995.
  Hoofdstuk VIII.
  De wettelijke basis voor de aparte categorie van de sociale ziekten (oud artikel 23, 6°, van de wet van 9 augustus 1963) bestaat niet meer. De bepaling werd niet meer overgenomen in de gecoördineerde wet en werd opgeheven bij de wet van 9 januari 1995 (tot bekrachtiging van de coördinatie en tot opheffing van een aantal niet in de coördinatie opgenomen bepalingen).
  Hoofdstuk VIIIbis.
  De wettelijke basis voor deze bepalingen betreffende het voorschrijfgedrag van geneesheren inzake klinische biologie (oud artikel 37quater, § 2, van de wet van 9 augustus 1963) werd vernietigd door het Arbitragehof bij arrest nr. 60/94 van 14 juli 1994.
  Artikelen 191 en 192. Deze artikelen betreffende de gezamenlijke mutatie werden impliciet opgeheven. Deze materie wordt nu geregeld door artikel 5 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
  Artikel 198, § 4.Deze paragraaf betreft bewijzen uitgereikt door het Ministerie van Onderwijs aan rechthebbenden op een onderbrekingsuitkering zoals bedoeld in artikel 6, § 3, eerste en derde lid van het koninklijk besluit van 29 augustus 1985. Dit koninklijk besluit werd opgeheven door het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 (BS. 27.8.1991, p. 18466-18470). Het Ministerie van Onderwijs reikt geen bewijzen meer uit.
  Artikel 225, derde lid.
  Dit lid betreft de categorie van onvrijwillig deeltijdse werknemers bedoeld in artikel 101 van het koninklijk besluit van 25 november 1991. Dit artikel 101 is opgeheven door het koninklijk besluit van 22 november 1995 met uitwerking op 1 januari 1996.
  Overgangsbepalingen.
  Overgangsbepalingen, enkel van belang voor het verleden:
  * Artikel 18
  * Artikel 217bis
  * Artikel 240
  * Artikel 241bis, § 4
  * Artikelen 329 tot 330quater
  * Artikel 331.
  Artikel 331 regelt de inwerkingtreding van het KB. van 4 november 1963

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel 36 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie