J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 200 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1995/05/11/1995015117/justel

Titel
11 MEI 1995. - Wet inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-07-1995 en tekstbijwerking tot 21-05-2019)

Bron : BUITENLANDSE ZAKEN.BUITENLANDSE HANDEL.ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 29-07-1995 nummer :   1995015117 bladzijde : 20444
Dossiernummer : 1995-05-11/35
Inwerkingtreding : 08-08-1995

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 1/1, 1/2, 2-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de maatregelen nemen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de bindende besluiten die de Veiligheidsraad krachtens het Handvest der Verenigde Naties neemt.
  Deze maatregelen kunnen de volledige of gedeeltelijke opschorting van de economische betrekkingen, alsmede van spoor-, zee-, lucht-, post-, telegraaf- en radioverbindingen en van verbindingen, alsmede de inbeslagneming van roerende en onroerende goederen en het blokkeren van financiŽle tegoeden omvatten.

  Art. 1/1.
  <Opgeheven bij W 2019-05-02/25, art. 238, 003; Inwerkingtreding : 31-05-2019>

  Art. 1/2.
  <Opgeheven bij W 2019-05-02/25, art. 238, 003; Inwerkingtreding : 31-05-2019>

  Art. 2. Deze wet laat onverlet de bevoegdheden die de Koning krachtens andere wetten kan uitoefenen, waaronder met name de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, alsook de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole.

  Art. 3.De Wetgevende Kamers worden onverwijld in kennis gesteld van de besluiten die de Koning [2 ...]2 krachtens deze wet [2 neemt]2.
  De Koning [2 ...]2 [2 geeft]2 onverwijld kennis aan de Gemeenschappen en Gewesten van de bindende besluiten die krachtens het Handvest van de Verenigde Naties door de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties worden genomen.
  ----------
  (1)<W 2015-12-18/17, art. 71, 002; Inwerkingtreding : 08-01-2016>
  (2)<W 2019-05-02/25, art. 239, 003; Inwerkingtreding : 31-05-2019>

  Art. 4. Onverminderd de toemeting van strengere straffen op grond van andere wetsbepalingen worden inbreuken op de maatregelen vervat in de ter uitvoering van deze wet genomen besluiten bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een boete van duizend tot ťťn miljoen frank. Alle bepalingen van het Eerste Boek van het Strafwetboek zijn van toepassing op deze inbreuken.

  Art. 5.Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke politie en van de ambtenaren van het Bestuur der Douane en Accijnzen, zijn de [1 de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn]1 bevoegd om, zelfs alleen, inbreuken op de krachtens deze wet genomen maatregelen op te sporen en vast te stellen.
  ----------
  (1)<W 2019-05-02/25, art. 240, 003; Inwerkingtreding : 31-05-2019>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 11 mei 1995.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Buitenlandse Zaken,
E. DERIJCKE
De Minister van Justitie en van Economische Zaken,
M. WATHELET
De Minister van FinanciŽn,
Ph. MAYSTADT
De Minister van Buitenlandse Handel en van Europese Zaken,
R. URBAIN
Met 's Lands zegel gezegeld,
De Minister van Justitie,
M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 02-05-2019 GEPUBL. OP 21-05-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 1/1; 1/2; 3; 5)
 • originele versie
 • WET VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 29-12-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 1/1; 1/2; 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1993-1994. Senaat. Documenten. - Ontwerp van wet, nr. 1173/1. - Verslag, nrs. 1173/2-1173/3. Parlementaire Handelingen. - Stemming. Zitting van 3 april 1995. Kamer van volksvertegenwoordigers. Documenten. - Ontwerp overgezonden door de Senaat op 4 april 1995, nr. 1792/1. Parlementaire Handelingen. - Stemming. Zitting van 7 april 1995.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 200 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie