J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 gearchiveerde versies
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1995/03/23/1995009273/justel

Titel
23 MAART 1995. - Wet tot bestraffing van het ontkennen, [minimaliseren], rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd. (Erratum, zie B.St. 22-04-1995, p.10571)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-03-1995 en tekstbijwerking tot 31-12-2018)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 30-03-1995 nummer :   1995009273 bladzijde : 7996
Dossiernummer : 1995-03-23/31
Inwerkingtreding : 30-03-1995

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot vijfduizend frank wordt gestraft, hij die onder één der omstandigheden bepaald bij artikel 444 van het Strafwetboek, de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, ontkent, schromelijk minimaliseert, poogt te rechtvaardigen of goedkeurt.
  Voor de toepassing van het vorige lid, dient de term genocide te worden begrepen in de zin van artikel 2 van het Internationaal Verdrag van 9 december 1948 inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide.
  (De veroordeelde kan bovendien overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek tot de ontzetting worden veroordeeld.) <W 1999-05-07/57, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 05-07-1999>

  Art. 2. In geval van veroordeling wegens overtreding van deze wet, kan worden bevolen dat het vonnis in zijn geheel of bij uittreksel in een of meer dagbladen wordt bekendgemaakt, alsmede dat het wordt aangeplakt, een en ander op kosten van de veroordeelde.

  Art. 3. Hoofdstuk VII van het eerste Boek van het Strafwetboek en artikel 85 van hetzelfde Wetboek zijn op deze wet van toepassing.

  Art. 4.[1 Het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme opgericht door het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013]1 , alsmede iedere [2 rechtspersoon]2 die zich, op grond van haar statuten, tot doel stelt de morele belangen en de eer van het verzet of van de gedeporteerden te verdedigen [2 en die de voorwaarden voorzien in artikel 17, tweede lid, 1° tot 3°, van het Gerechtelijk Wetboek vervult]2, kunnen in rechte optreden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van deze wet aanleiding van geven.
  ----------
  (1)<W 2013-08-17/43, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 15-03-2014>
  (2)<W 2018-12-21/09, art. 142, 004; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

  Art. 5. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 23 maart 1995.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
M. WATHELET
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
1995009357
PUBLICATIE :
1995-04-22
bladzijde : 10571

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 21-12-2018 GEPUBL. OP 31-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • WET VAN 17-08-2013 GEPUBL. OP 05-03-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-1999 GEPUBL. OP 25-06-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Buitengewone zitting 1991-1992. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsvoorstel nr. 557/1. - Verslag nr. 557/5. - Amendementen nr. 557/2 tot 4; 557/6 tot 8. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 1 februari 1995. - Aanneming. Vergadering van 2 februari 1995. Gewone zitting 1994-1995. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp nr. 1299/1. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 8 maart 1995. - Aanneming. Vergadering van 14 maart 1995.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie