J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 24 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1995/02/22/1995035610/justel

Titel
22 FEBRUARI 1995. - Decreet tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-05-1995 en tekstbijwerking tot 14-12-2017)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 31-05-1995 nummer :   1995035610 bladzijde : 15342
Dossiernummer : 1995-02-22/46
Inwerkingtreding : 31-05-1995

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1987029116        1949122210       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 1/1, 2-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127, 128 en 129 van de Grondwet.

  Art. 1/1. [1 In dit decreet wordt verstaan onder toebehoren: interesten, invorderingskosten, rechtsplegingsvergoedingen, gerechtskosten en betekeningskosten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2017-12-08/05, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 24-12-2017>
  

  Art. 2.De Vlaamse regering stelt de [2 personeelsleden]2 van de (Vlaamse Belastingdienst) aan en belast hen met het invorderen van de onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen [2 , met de invordering van de administratieve geldboeten en met de invordering van de toebehoren]2 in de door haar aan te duiden gemeenschapsaangelegenheden. <DVR 2006-06-16/33, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2006>
  De in het eerste lid bedoelde [2 personeelsleden]2 kunnen ook in naam en voor rekening van een openbare instelling die afhangt van de Vlaamse Gemeenschap de bedoelde niet-fiscale schuldvorderingen [2 , administratieve geldboeten en toebehoren]2 invorderen op verzoek van deze instelling en met akkoord van de Vlaamse regering.
  De met invordering belaste [2 personeelsleden]2 zijn gemachtigd om een dwangbevel uit te vaardigen.
  Het dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door [2 het daartoe door de Vlaamse Regering aangewezen personeelslid]2 van (de Vlaamse Belastingdienst) en wordt betekend bij exploot van een gerechtsdeurwaarder. <DVR 2006-06-16/33, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2006>
  [1 De Vlaamse Regering kan:
   1° de wijze regelen van de onrechtstreekse vervolging en van de bijhorende onderzoeksbevoegdheden;
   2° de regels in verband met de vervolgingskosten bepalen.]1
  [2 De personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst kunnen gebruikmaken van het identificatienummer, vermeld in artikel III.17 van het Wetboek van Economisch Recht, als het gaat om een rechtspersoon, en het rijksregisternummer of, bij gebrek daaraan, het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, als het gaat om een natuurlijk persoon, om de schuldenaar te identificeren.]2
  ----------
  (1)<DVR 2016-12-23/05, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (2)<DVR 2017-12-08/05, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 24-12-2017>

  Art. 3.Onverminderd specifieke regelingen in wetten, decreten en verordeningen, zijn de overeenkomstig artikel 2, eerste lid van dit decreet aangestelde [1 personeelsleden]1 gemachtigd om aan de schuldenaars van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen [1 , van administratieve geldboeten en van toebehoren]1 die bijzondere omstandigheden kunnen bewijzen, uitstel van betaling toe te staan en gedeeltelijke betalingen vooreerst op het kapitaal aan te rekenen.
  [1 Het op grond van artikel 2, vierde lid, aangewezen personeelslid]1 kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld in intresten verlenen wanneer de schuldenaar kennelijk onvermogend is.
  In de gevallen waarin de toestand van de schuldenaar te goeder trouw dat wettigt, kan de Vlaamse regering met hem dadingen aangaan.
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-08/05, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 24-12-2017>

  Art. 4. § 1. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in §2, worden opgeheven :
  1° artikel 4 van de domaniale wet van 22 december 1949, zoals ingevoegd bij artikel 9 van het decreet van 26 juli 1991 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1991 en opnieuw ingevoegd bij artikel 6 van het financiedecreet van 23 oktober 1991 voor het begrotingsjaar 1992;
  2° het decreet van 23 december 1986 houdende bevoegdverklaring van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke verrichtingen voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de instellingen die ervan afhangen, wat de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen betreft.
  § 2. De in § 1 vermelde bepalingen blijven evenwel van toepassing voor het invorderen van de niet-fiscale schuldvorderingen.
  1° in die gemeenschapsaangelegenheden die niet, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, door de Vlaamse regering worden aangeduid;
  2° die ter invordering worden ingediend bij de (Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen) voor het in werking treden van het besluit van de Vlaamse regering waarbij, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, de gemeenschapsaangelegenheden worden aangeduid. <DVR 2006-06-16/33, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2006>

  Art. 5. Dit decreet treedt in werking op datum van publikatie in het Belgisch Staatsblad.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 22 februari 1995.
De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Financiėn en Begroting, Gezondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin,
Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-12-2017 GEPUBL. OP 14-12-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 1/1; 2; 3)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2016 GEPUBL. OP 30-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 16-06-2006 GEPUBL. OP 05-07-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1994-1995. Stukken. - Ontwerp van decreet : 6545, nr. 1. - Amendement : 655, nr. 2. - Verslag : 655, nr. 3. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 7 en 8 februari 1995.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 24 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie