J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 15 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1994/07/14/1994071454/justel

Titel
14 JULI 1994. - Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. - DEEL 2. : BIJLAGEN en REFERENTIES.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-08-1994 en tekstbijwerking tot 20-10-2004)

Bron : SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 27-08-1994 nummer :   1994071454 bladzijde : 21524       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1994-07-14/60
Inwerkingtreding : 06-09-1994

Inhoudstafel Tekst Begin
BIJLAGEN.
Art. N1-5N5
REFERENTIES.
Art. R1-R218

Tekst Inhoudstafel Begin
BIJLAGEN.

  Artikel N1. Bijlage 1. Bepalingen niet opgenomen in de coördinatie (1).

  Art. 1N1. Wet van 9 augustus 1963.
  
  Art. 22. vijfde, zesde en zevende lid (2). De verzekeringstegemoetkomingen zullen, wat deze personen betreft, aanvangen ten laatste binnen zes maanden na de inwerkingtreding van onderhavige wet.
  De door de personen opgesomd in lid 1 onderschreven privé-verzekeringsovereenkomsten waarvan de waarborgen gelijk of kleiner zijn dan die welke voor hen voortvloeien uit de toepassing van deze wet, zijn van rechtswege ontbonden op de datum waarop deze personen rechthebbende worden van de bepalingen van deze wet. De premie wordt terugbetaald door de verzekeraar onder aftrek van 25 pct. naar rato van het niet gedekte gedeelte van het risico.
  De verzekeringsovereenkomsten waarvan de waarborgen groter zijn dan die welke, voor de personen die ze onderschreven, voortvloeien uit de toepassing van deze wet worden, op de datum waarop deze personen rechthebbende worden van de bepalingen van deze wet, evenredig verminderd. De terugbetaling van de premie voor het van rechtswege ontbonden gedeelte, geschiedt overeenkomstig het in het vorig alinea bepaalde.
  Art. 23. (3) 6° behandeling van de geestesziekten, de tuberculose, de kanker, de poliomyelitis, de aangeboren aandoeningen en misvormingen.
  11°, tweede lid. De tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de reiskosten van de zieken die in een centrum voor nierdialyse ambulant worden behandeld; kan evenwel slechts verstrekt worden met ingang van 1 oktober 1984.
  Art. 29. § 10, derde lid. (4) Bijzondere voorwaarden kunnen worden vastgesteld voor de personen die reeds op 1 januari 1964 tot een overeenkomst toetreden.
  Art. 31bis. § 3. (5) In afwachting dat de in artikel 27 bedoelde commissie kan functioneren, wordt de in artikel 33, § 1 bedoelde procedure toegepast.

  Art. 34N1. Art. 34. § 14. (6) Bij ontstentenis van een in § 2 bedoeld akkoord in 1980 stelt de Minister van Sociale Voorzorg een document op dat hij overzendt aan de representatieve beroepsorganisaties van het geneesherenkorps of van de tandheelkundigen en aan de verzekeringsinstellingen. Dit document bepaalt de tarieven van de honoraria voor de prestaties die de grondslag zijn voor de terugbetaling door de verzekering, de specifieke regels voor bekendmaking en de voorwaarden inzake tijd en plaats waarin deze tarieven en regels strikt dienen te worden toegepast; deze voorwaarden zijn die welke opgenomen werden in het jongst afgesloten akkoord. Dit document bevat eveneens het bedrag van het in artikel 34quinquies bedoelde voordeel. De representatieve beroepsorganisaties van het geneesherenkorps of van de tandheelkundigen en de verzekeringsinstellingen laten aan de Minister van Sociale Voorzorg hun opmerkingen over dit document kennen binnen een termijn van vijftien werkdagen.
  Na afloop van deze termijn stelt de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, een definitief document op waarover de Minister van Sociale Voorzorg de toetreding vraagt aan de geneesheren of de tandheelkundigen. De geneesheren of de tandheelkundigen die hun weigering niet schriftelijk hebben betekend binnen 30 dagen worden beschouwd als zijnde toegetreden.
  Onverminderd de andere bepalingen die voortvloeien uit de vaststelling dat meer dan 40 pct. van de geneesheren of tandheelkundigen hun weigering hebben betekend, wordt het voordeel van het sociaal statuut toegekend aan de in vorig lid bedoelde geneesheren of tandartsen die er om verzoeken volgens de van kracht zijnde procedure.
  Art. 34ter. § 3. (7) Voor 1980 mag de schrapping of vermindering van het voordeel van dit statuut, in geval van herhaalde vaststelling van overschrijding van de honoraria uit hoofde van personen die toegetreden zijn of geacht worden toegetreden te zijn, uitgesproken worden door het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  Art. 34undecies. § 7. (8) De Minister kan, voor het jaar 1991, het in § 4, eerste lid, bedoelde voorstel vanaf de datum van bekendmaking van dit artikel in het Belgisch Staatsblad, voor advies toesturen aan de representatieve beroepsorganisaties van geneesheren en de verzekeringsinstellingen.
  Art. 54. § 1. Tweede lid. (9) Voor het jaar 1974 is deze coëfficiënt vastgesteld als volgt :
  1,10 wanneer de arbeidsongeschiktheid is aangevangen voor 1 januari 1966;
  1,085 wanneer de arbeidsongeschiktheid is aangevangen in de loop van 1966 en 1967;
  1,07 wanneer de arbeidsongeschiktheid is aangevangen in de loop van 1968, 1969 en 1970;
  1,05 wanneer de arbeidsongeschiktheid is aangevangen in de loop van 1971 en 1972;
  1,04 wanneer de arbeidsongeschiktheid is aangevangen in de loop van 1973.
  Art. 71bis. § 1. De gerechtigden die, overeenkomstig de bepalingen van toepassing tot 31 december 1988 recht hebben op geneeskundige verstrekkingen gedurende het vierde kwartaal van 1988, en het eerste en tweede kwaal van 1989, behouden dit recht tot en met 30 juni 1990.
  § 2. De gerechtigden wier recht op geneeskundige verstrekkingen, overeenkomstig de bepalingen van toepassing tot 31 december 1988, is ontstaan in de loop van de in § 1 bedoelde periode en gehandhaafd tot 30 juni 1989, behouden dat recht tot 30 juni 1990.
  Met betrekking tot het doormaken van een eventuele wachttijd, wordt uitsluitend rekening gehouden met de minimumwaarde van de bijdrage.
  § 3. De Koning kan de voorwaarden vaststellen waaronder gerechtigden die niet voldoen aan de bepalingen van de in §§ 1 en 2, aanspraak kunnen maken op geneeskundige verstrekkingen in de loop van de periode van 1 juli 1989 tot 30 juni 1990.
  Art. 106. § 2. (10) De verlopen tijd van de verjarings- of vervaltermijnen welke voor het inwerkingtreden van deze wet toepasselijk waren, wordt, in voorkomend geval, afgerekend van de in dit artikel vastgestelde verjaringstermijnen.
  Art. 121. (11) eerste lid, 12°. Een som waarvan het bedrag wordt bepaald door de Koning vooraf te nemen op de ontvangsten voortkomend van de accijns en de belasting over de toegevoegde waarde op tabakfabricaten. Deze som wordt aangewend tot stijving van het fonds geopend in de afzonderlijke sectie van de begroting van het Ministerie van Sociale Voorzorg om verdeeld te worden onder de verschillende stelsels van de ziekteverzekering. De Koning bepaalt de wijze van verdeling van deze opbrengst. De koninklijke besluiten, genomen krachtens de twee voorgaande leden, worden overlegd in Ministerraad.
  eerste lid, 14° de compensatie voor verbintenissen aangegaan in het kader van de programmaovereenkomsten bedoeld in artikel 2bis van de wet van 9 juli 1975 tot opheffing van artikel 62 van de wet van 14 februari 1961 voor de economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel en tot instelling van een regime betreffende de prijzen van de farmaceutische produkten en andere medicamenten.
  tweede lid. Voor 1979 mag het bedrag van de Rijkstegemoetkomingen bedoeld in 3°, 4°, 6° en 8° niet hoger zijn dan het initiaal bedrag voorzien voor 1978, vermeerderd met het verhogingsbedrag van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
  Art. 123. § 1. (12) 2° een deel van de in artikel 122, vierde lid, 1°, d) bedoelde tegemoetkoming; die tegemoetkoming wordt verdeeld naar rata van het aantal dagen gecontroleerde werkloosheid van de gerechtigden bedoeld in artikel 21, 3°.
  Art. 133. (13) § 6. De in de artikelen 8, 2°, en 12, 1°, bedoelde begrotingen bevatten een vooruitzicht van de Rijkstegemoetkoming om in het gemis aan bijdragen van de werklozen te voorzien; die tegemoetkoming wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 121, 7°, berekend uitgaande van het aantal werklozen vastgesteld in 's Rijks begrotingsramingen.
  § 7. De begrotingen moeten het peil bevatten van de verwachte inkomsten uit de bijdragen van werknemers en werkgevers, rekening houdende met het aantal geraamde dagen werkloosheid dat bedoeld is in § 6 hierboven.
  Art. 148. Worden geacht de in artikel 66, § 1, bepaalde wachttijd te hebben volbracht, de gerechtigden die bij de inwerkingtreding van deze wet recht hadden op prestaties bij toepassing van het bepaalde in het organiek koninklijk besluit van 22 september 1955 van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Die gerechtigden behouden, persoonlijk en voor de personen te hunnen laste, aanspraak op prestaties over een tijdvak van drie maanden vanaf de dag van inwerkingtreding van deze wet.
  Art. 149. Het bedrag van de uitkering welke wordt verleend aan de gerechtigden die zich de dag van inwerkingtreding van deze wet in een bij de artikelen 46 en 50 van deze wet bedoeld tijdvak van arbeidsongeschiktheid bevinden, wordt als volgt bepaald :
  a) indien de arbeidsongeschiktheid minder dan twaalf maanden voor de inwerkingtreding van deze wet is aangevangen, hebben de gerechtigden recht op de uitkering welke overeenstemt met het krachtens de bepalingen van het organiek koninklijk besluit van 22 september 1955 van de ziekte- en invaliditeitsverzekering berekende gemiddelde dagloon, uiterlijk tot bij het aflopen van de twaalfde maand van hun arbeidsongeschiktheid te rekenen vanaf de dag dat deze aanvangt; duurt de arbeidsongeschiktheid na die termijn voort, dan genieten zij de in artikel 50 omschreven invaliditeitsuitkering;
  b) indien de arbeidsongeschiktheid meer dan twaalf maanden voor de inwerkingtreding van deze wet is aangevangen, behouden de gerechtigden het bedrag van de hun krachtens de bepalingen van vorengenoemd koninklijk besluit van 22 september 1955 van de ziekte- en invaliditeitsverzekering verleende uitkering. Het dagbedrag van die uitkering mag evenwel niet lager zijn dan het minimumbedrag dat krachtens de artikel 50 of 55 van deze wet gewaarborgd is.
  Art. 150. De gerechtigden die bij de inwerkingtreding van deze wet, als gepensioneerde of weduwe recht hadden op geneeskundige verstrekkingen zonder betaling van een bijdrage, hebben daarop verder recht onder dezelfde voorwaarden.
  Art. 151. § 1. De overeenkomsten waartoe de vroedvrouwen, de verpleegsters, de kinesitherapeuten en de verstrekkers van prothesen en toestellen zijn toegetreden, hebben op zijn vroegst uitwerking op 1 januari 1964.
  § 2. opgeheven.
  § 3. Met ingang van 1 januari 1965 mogen de personen die niet tot de van kracht zijnde overeenkomst zijn toegetreden, geen hogere honoraria en prijzen aanrekenen dan die welke zijn bepaald in genoemde overeenkomst.
  Onverminderd het bepaalde in deze paragraaf, vierde lid, heeft de bepaling van vorig lid niet langer uitwerking zodra wordt vastgesteld dat ten minste 60 % van het totaal aantal beoefenaars van het betrokken beroep tot een overeenkomst zijn toegetreden.
  In dat geval is de vergoeding van de verzekering voor de verstrekkingen welke verleend worden door de niet tot een overeenkomst toegetreden personen gelijk aan 75 % van deze welke wordt toegestaan voor de verstrekkingen verleend door de tot een overeenkomst toegetreden personen.
  De personen die niet tot de overeenkomst zijn toegetreden, mogen in geen geval hogere honoraria of prijzen aanrekenen dan die welke in de overeenkomst zijn bepaald voor de verstrekkingen verleend aan de gepensioneerden, de weduwnaars en weduwen, de wezen en degenen die in het genot zijn van invaliditeitsuitkeringen, respectievelijk bedoeld in de artikelen 21, eerste lid, 7° tot 9° en 13° en 50, waarvan de inkomsten, zoals zij door de Koning worden vastgesteld een door Hem bepaald bedrag niet overtreffen, evenals aan de personen te hunnen laste.
  De bepalingen van artikel 33, § 5, vijfde, zesde en zevende lid, zijn van toepassing voor het bepaalde in deze paragraaf.
  § 4. Onverminderd het bepaalde in deze paragraaf, tweede lid, houden de bepalingen van dit artikel definitief op uitwerking te hebben voor de in § 1 bedoelde personen, wanneer een nationale of streekovereenkomst die op hen betrekking heeft, gesloten is en waartoe tenminste 60 % van het totaal aantal beoefenaars van het betrokken beroep zijn toegetreden.
  In dat geval blijven de bepalingen van § 3, vierde lid, tot een door de Koning bepaalde datum, van toepassing op de personen die niet tot de overeenkomst zijn toegetreden; de Koning kan bovendien de hoegrootheden van de verzekeringsvergoeding voor de door deze personen aan de andere rechthebbenden verleende verstrekkingen verminderen tot een beloop van ten hoogste 25 %.
  De bepalingen van artikel 33, § 5, vijfde, zesde en zevende lid, zijn van toepassing voor het bepaalde in deze paragraaf.
  § 5. opgeheven.
  § 6. De beroepsprocedure bepaald in artikel 11 van de wet van 9 augustus 1963, zoals is gewijzigd bij artikel 4 van deze wet, is niet van toepassing op de beslissingen die het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging voor 1 januari 1964 met toepassing van artikel 12, 12° neemt voor het in § 2 van dit artikel bedoelde geval. Die beslissingen worden onmiddellijk aan de Minister van Sociale Voorzorg tot goedkeuring voorgelegd.
  § 7. opgeheven.
  Art. 152. § 1. De Koning maakt de in de artikelen 12, 4°, en 40, 11°, bedoelde verordeningen op, in afwachting dat de in de artikelen 11 en 39 van deze wet bedoelde Beheerscomités dat doen.
  § 2. De Koning bepaalt de hoegrootheden en de bedragen van de in de artikelen 46 en 50 bedoelde uitkeringen, in afwachting dat het in artikel 39 van deze wet bedoelde Beheerscomité dat doet.
  § 3. In afwachting van het vervullen van de in artikel 79, 1°, 2°, 4°, 5° en 6°, bedoelde opdrachten door het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle, blijven de reglementen in werking, opgemaakt door het Instituut voor geneeskundige controle, ingesteld bij de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel.
  Totdat de in artikel 78, 1° tot en met 5° bedoelde voorzitter en leden door de Koning zijn benoemd, worden die mandaten uitgeoefend door de voorzitter en leden die bij toepassing van artikel 34 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel benoemd zijn om de Raad van het Instituut voor geneeskundige controle samen te stellen en wier mandaat wordt bevestigd.
  § 4. In afwachting van de sluiting van de in titel III, hoofdstuk 4, afdeling 1, bedoelde overeenkomsten, bepaalt de Minister van Sociale Voorzorg het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de in artikel 23 bedoelde geneeskundige verstrekkingen.
  De op 1 januari 1964 bestaande overeenkomsten blijven van kracht zolang geen nieuwe overeenkomsten worden opgemaakt overeenkomstig titel III, hoofdstuk 4, afdeling 1.
  § 5. De bij toepassing van dit artikel opgemaakte verordeningen of bepaalde hoegrootheden en bedragen blijven gelden totdat zij overeenkomstig de bepalingen van deze wet worden gewijzigd.
  § 6. De begrotingen bedoeld in artikel 133 worden voor het eerst opgemaakt voor de dienstjaren 1964, 1965 en 1966.
  Tijdens dit eerste driejarig tijdvak mogen, bij afwijking van het bepaalde in artikel 133, § 1, de begrotingen van de nog te lopen dienstjaren herzien worden op basis van de verrichtingen geboekt tijdens de voorbije dienstjaren.
  § 7. Er wordt afgeweken van de bepalingen van artikel 138, § 4, voor de vaststelling van het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen, bestemd ter financiering van de verzekering tijdens het bij § 6 van dit artikel bedoelde eerste driejarige tijdvak, het bedrag van die bijdragen wordt, zelfs indien het een verhoging inhoudt gelijk aan of hoger dan 0,25 % van de lonen, vastgesteld onder de bij artikel 138, § 1, bepaalde voorwaarden.
  § 8. De erkenningen, door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin toegestaan krachtens het koninklijk besluit van 10 juli 1957 betreffende de erkenning van de verplegingsinrichtingen alsmede de in genoemd besluit bepaalde erkenningsmodaliteiten worden behouden totdat ze door nieuwe wettelijke bepalingen ter zake zijn gewijzigd.
  Art. 154. De rekeningen van de landsbonden en van de in artikel 6 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders ingestelde Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering worden op 31 december 1963 afgesloten.
  De boni van de landsbonden en van de Hulpkas ingevolge de toepassing van het organiek koninklijk besluit van 22 september 1955 van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden besteed ter aanzuivering van het eventueel tekort van het Rijksfonds voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit en van dat van de landsbonden en de Hulpkas, voor zover dat tekort het gevolg is van de toepassing van dat besluit.
  De door het Rijk aan het Rijksfonds voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit toegestane terugvorderbare voorschotten worden als Rijkstoelage geboekt in de op 31 december 1963 af te sluiten rekeningen.
  De door de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen aan het Rijksfonds voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit toegestane lening van 600 miljoen frank alsmede het bedrag van het deficit van het dienstjaar 1963 komen voor de rekening van de bij deze wet ingestelde regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en worden door deze over een tijdvak van tien jaar gedelgd onder de voorwaarden welke de Koning bepaalt.
  Om de thesauriemiddelen van de bij deze wet ingestelde regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te waarborgen, stelt het Rijk haar een op de begroting van de buitengewone uitgaven uit te trekken voorschot van 1 miljard frank ter beschikking.
  Art. 154bis. § 1. (14) Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt gemachtigd leningen af te sluiten ten belope van een bedrag van 5,6 miljard frank om te komen, over een periode van ten minste 10 jaar, tot een aanzuivering van de boekhoudkundige toestand van de regelingen voor werknemers en voor zelfstandigen, sector geneeskundige verzorging, zoals afgesloten op 31 december 1974.
  De jaarlijkse lasten van rente en aflossing van deze leningen zullen door deze regelingen ten laste genomen worden.
  § 3. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt ertoe gemachtigd leningen aan te gaan, om, over een periode van twaalf jaar, de aanzuivering toe te laten van de boekhoudkundige situatie der stelsels van de werknemers en zelfstandigen, sector van de geneeskundige verzorging en sector uitkeringen, afgesloten op 31 december 1979. De Staatswaarborg is verbonden aan deze leningen.
  De jaarlijkse aflossings- en interestenlast van deze leningen wordt gedragen door die stelsels.
  Art. 155. Totdat de eerstaanwezend geneesheren-inspecteurs en de geneesheren-inspecteurs benoemd zijn overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 117, § 4 en 156, wordt de taak van die geneesheren vervuld door de geneesheren-inspecteurs en de geneesheren-controleurs die de dag van inwerkingtreding van deze wet in dienst zijn van het Instituut voor geneeskundige controle.
  Totdat de adviserend geneesheren benoemd en erkend zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 88, wordt de taak van die geneesheren vervuld door de adviserend geneesheren die de dag van inwerkingtreding van deze wet in dienst zijn van de verzekeringsinstellingen.
  Art. 156. § 1. Indien de in artikel 7 bedoelde Algemene raad en de in de artikelen 11, 38, 78 en 92 bedoelde comités niet tijdig zijn samengesteld, en voor zover als nodig is voor de normale werking van de instellingen, benoemt de Koning de leidend ambtenaren, adjunct-leidend ambtenaren, eerstaanwezend geneesheren-inspecteurs, geneesheren-inspecteurs, inspecteurs, secretarissen -verslaggevers en andere ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de ambtenaren die de dag van de inwerkingtreding van deze wet in dienst zijn van het Rijksfonds voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit en van het Instituut voor geneeskundige controle.
  De Koning kan vaste ambtenaren die in dienst zijn van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering benoemen in de betrekkingen die bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vacant zouden blijven nadat de in het eerste lid bedoelde benoemingen zijn gedaan.
  De ambtenaren bedoeld in het eerste en het tweede lid behouden in het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering de dienst- en graadanciënniteit die ze hadden in de aldaar vermelde instellingen.
  De in het eerste lid bedoelde ambtenaren die, bij ontstentenis van met hun graad overeenstemmende betrekking, bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering slechts zouden kunnen benoemd worden in een lagere betrekking dan die welke overeenstemt met de graad die zij in een der ontbonden instellingen hadden, behouden onder persoonlijke titel hun vroegere graad en weddeschaal.
  De geslaagden voor de in het Rijksfonds voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit, het Instituut voor geneeskundige controle en de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering ingerichte examens en vergelijkende examens, buiten de vergelijkende aanwervingsexamens, behouden die hoedanigheid met het oog op bevordering of promotie in een of ander van de in deze wet bedoelde organen.
  § 2. De besluiten en reglementen die de dag van inwerkingtreding van deze wet toepasselijk zijn op het personeel van het Rijksfonds voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit, blijven toepasselijk op het personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, totdat het koninklijk besluit van 14 februari 1961 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut of een andere door de Koning vast te stellen reglementering voor die instelling in werking treedt.
  De ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die de dag van inwerkingtreding van deze wet in dienst waren van het Instituut voor geneeskundige controle kunnen zich echter, voor het bepalen van hun persoonlijke administratieve toestand en van de hun toekomende wedde en vergoedingen, beroepen op de regelen die bij het Instituut voor geneeskundige controle toepasselijk waren.
  § 3. De in § 2 bedoelde besluiten en reglementen zijn niet toepasselijk op de in § 1 bedoelde eerste benoemingen van ambtenaren. De benoemingen die een bevordering tot een hogere graad medebrengen, mogen echter niet tot gevolg hebben dat een graad wordt verleend die, door de evengenoemde besluiten en reglementen is gerangschikt in een hogere categorie dan die waarin de vroegere graad van de ambtenaar is gerangschikt, behalve indien deze voldoet aan de voorwaarden tot overgang naar de hogere categorie.
  De Minister moet de vacature van iedere betrekking waarvan de toekenning met een bevordering in graad moet gepaard gaan, ter kennis brengen van de ambtenaren die voor bevordering in aanmerking komen.
  Alleen de ambtenaren die zich kandidaat gesteld hebben, kunnen bevorderd worden. De kandidaturen worden onderzocht door een college, samengesteld uit de leidend ambtenaren van de bijzondere diensten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dat college brengt een gemotiveerd advies uit en maakt de rangschikking der kandidaten op.
  Art. 157. tweede lid. (15) Hij is er niet toe gebonden de in het vorige lid bepaalde procedure in acht te nemen, voor zover het besluit tot vaststelling van dat kader in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt binnen drie maanden na de datum van bekendmaking van deze wet.
  Art. 159. Deze wet treedt in werking op 1 januari 1964.
  De Koning kan echter besluiten dat, op data voor die bepaald voor de algehele inwerkingtreding der wet, de bepalingen betreffende de instelling en de werking van de in deze bedoelde organen, diensten, comités, raden, commissies en colleges in werking treden alsmede de bepalingen op grond waarvan de begrotingen en de verordeningen kunnen worden opgemaakt en over de overeenkomsten kan worden onderhandeld.

  (1) in deze bijlage worden de bepalingen opgenomen van de wetten van
  9 augustus 1963 en 15 februari 1993 die niet worden opgenomen in de
  coordinatie. Indien het gaat om gedeelten van een artikel waarvan andere
  delen in de coordinatie zijn opgenomen, wordt in voetnoot verwezen naar
  het artikel van de coordinatie.
  (2) artikel 33 van de coordinatie.
  (3) artikel 34 van de coordinatie.
  (4) artikel 44, 6 van de coordinatie.
  (5) artikel 47 van de coordinatie.
  (6) artikel 50 van de coordinatie.
  (7) artikel 51 van de coordinatie.
  (8) artikel 60 van de coordinatie.
  (9) artikel 98 van de coordinatie.
  (10) artikel 174 van de coordinatie.
  (11) artikel 191 van de coordinatie.
  (12) artikel 193 van de coordinatie.
  (13) artikel 203 van de coordinatie.
  (14) artikel 216 van de coordinatie.
  (15) artikel 214 van de coordinatie.


  

  Art. 2N1. Wet van 15 februari 1993
  
  Art. 85. De rechthebbenden als bedoeld in de wet van 9 augustus 1963 en in de uitvoeringsbesluiten ervan, behouden op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, dezelfde rechten en verplichtingen als die welke de wet van 9 augustus 1963 en de maatregelen tot uitvoering ervan hen gaven.
  Art. 86. De overeenkomsten en akkoorden die lopen op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, worden verder toegepast totdat ze worden vervangen door volgens deze wet gesloten overeenkomsten en akkoorden.
  Art. 87. Het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging ingesteld door de voornoemde wet van 9 augustus 1963, oefent, bij wege van overgangsmaatregel, de bevoegdheden van de Algemene raad en van het Verzekeringscomité uit totdat de leden van deze organen door de Koning zijn benoemd.
  Art. 88. De Algemene raad ingesteld door de voornoemde wet van 9 augustus 1963 oefent, bij wege van overgangsmaatregel, de bevoegdheden van het Algemeen Comité uit totdat de leden van die Raad door de Koning zijn benoemd.
  Art. 89. De besluiten en verordeningen genomen ter uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, blijven van toepassing op de datum van inwerkingtreding van deze wet.
  Art. 90. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de bepalingen van deze wet coördineren met de bepalingen van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  Daartoe kan Hij :
  1° de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en, in het algemeen, de teksten naar de vorm wijzigen;
  2° de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe nummering overeenbrengen;
  3° de redactie van de te coördineren bepalingen wijzigen teneinde ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen, zonder afbreuk te doen aan de beginselen welke in deze bepalingen vervat zijn.
  Art. 91. Deze wet treedt op 1 januari 1993 in werking, behalve artikel 51 dat op 1 november 1992 in werking treedt.

  Art. N2. Bijlage II. - Inhoudsopgave.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 27/08/1994, p. 21666 tot 21669).

  Art. N3. BIJLAGE III. - Concordantietabel van de coördinatie met de oorspronkelijke wet.

              TITEL I. - Algemene bepalingen
  Art. 1 : Wet van 9 augustus 1963, art. 1, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 2
  Art. 2 : Wet van 9 augustus 1963, art. 2, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 3
  Art. 3 : Wet van 9 augustus 1963, art. 3
  Art. 4 : Wet van 9 augustus 1963, art. 4
  Art. 5 : Wet van 9 augustus 1963, art. 5
  Art. 6 : Wet van 9 augustus 1963, art. 5bis, ingevoegd door de wet van
  29 december 1990, art. 42
  Art. 7 : Wet van 9 augustus 1963, art. 5ter, ingevoegd door de wet van
  4 april 1991, art. 12, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, art. 39
  Art. 8 : Wet van 9 augustus 1963, art. 5quater, ingevoegd door de wet van
  4 april 1991, art. 13, en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 1991,
  art. 40 en 15 februari 1993, art. 4
  Art. 9 : Wet van 9 augustus 1963, art. 5quinquies, ingevoegd door de wet
  van 4 april 1991, art. 14, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, art. 41
              TITEL II. - Rijksinstituut voor ziekte- en
                          invaliditeitsverzekering
  Art. 10 : Wet van 9 augustus 1963, art. 6, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 5
  Art. 11 : Wet van 9 augustus 1963, art. 7, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 6
  Art. 12 : Wet van 9 augustus 1963, art. 8, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 7
  Art. 13 : Wet van 9 augustus 1963, art. 9, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 8
              TITEL III. - Verzekering voor geneeskundige verzorging
                    HOOFDSTUK I. - Organen
              Afdeling I. - Dienst voor geneeskundige verzorging
  Art. 14 : Wet van 9 augustus 1963, art. 10, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 9
              Afdeling II. - Algemene raad van de verzekering voor
                             geneeskundige verzorging
  Art. 15 : Wet van 9 augustus 1963, art. 11, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 11
  Art. 16 : Wet van 9 augustus 1963, art. 12, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 12
              Afdeling III. - Commissie voor begrotingscontrole
  Art. 17 : Wet van 9 augustus 1963, art. 12bis, ingevoegd door de wet van
  15 februari 1993, art. 14
  Art. 18 : Wet van 9 augustus 1963, art. 12ter, ingevoegd door de wet van
  15 februari 1993, art. 15 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994,
  art. 25
              Afdeling IV. - De Wetenschappelijke raad
  Art. 19 : Wet van 9 augustus 1963, art. 13, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 17
  Art. 20 : Wet van 9 augustus 1963, art. 14, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 18
              Afdeling V. - Comite van de verzekering voor geneeskundige
                            verzorging
  Art. 21 : Wet van 9 augustus 1963, art. 15, ingevoegd door de wet van
  15 februari 1993, art. 21
  Art. 22 : Wet van 9 augustus 1963, art. 15bis, ingevoegd door de wet van
  15 februari 1993, art. 22 en gewijzigd bij de wet van 30
  maart 1994, art. 18
              Afdeling VI. - College van geneesheren-directeurs en Raad
                             voor advies inzake revalidatie
  Art. 23 : Wet van 9 augustus 1963, art. 16, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 24
  Art. 24 : Wet van 9 augustus 1963, art. 17, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 25
              Afdeling VII. - Bijzonder solidariteitsfonds
  Art. 25 : Wet van 9 augustus 1963, art. 18, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 29
              Afdeling VIII. - Overeenkomsten- en akkoordencommissies
  Art. 26 : Wet van 9 augustus 1963, art. 19, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 32 en wet van 9 augustus 1963, art. 27, gewijzigd
  bij de wetten van 24 december 1963, art. 14 en 29 december 1990, art. 16
              Afdeling IX. - Technische raden
  Art. 27 : Wet van 9 augustus 1963, art. 20, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 34 en gewijzigd bij de wetten van
  6 augustus 1993, art. 18 en 30 maart 1994, art. 19
  Art. 28 : Wet van 9 augustus 1963, art. 20bis, ingevoegd door de wet van
  15 februari 1993, art. 35 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994,
  art. 20
  Art. 29 : Wet van 9 augustus 1963, art. 20ter, ingevoegd door de wet van
  15 februari 1993, art. 35
              Afdeling X. - Profielencommissies
  Art. 30 : Wet van 9 augustus 1963, art. 20quater, ingevoegd door de
  wet van 15 februari 1993, art. 36
              Afdeling XI. - De Geneesmiddelencommissie
  Art. 31 : Wet van 9 augustus 1963, art. 20quinquies, ingevoegd bij de wet
  van 30 maart 1994, art. 24
                    HOOFDSTUK II. - Toepassingssfeer
  Art. 32 : Wet van 9 augustus 1963, art. 21, gewijzigd bij de wetten
  van 24 december 1963, art. 8, 27 juni 1969, art. 2, 1 augustus 1985,
  art. 54, 29 december 1990, art. 43, 15 februari 1993, art. 37 en 6
  augustus 1993, art. 10 en het koninklijk besluit van 20 juli 1971, art. 4
  Art. 33 : Wet van 9 augustus 1963, art. 22, gewijzigd bij de wetten van
  8 april 1965, art. 13, 27 juni 1969, art. 3, 9 juni 1970, art. 35,
  4 april 1991, art. 15 en 6 augustus 1993, art. 4, het koninklijk besluit
  nr. 74 van 10 november 1967, art. 7 en het koninklijk besluit van
  20 juli 1971, art. 5
                    HOOFDSTUK III. - Geneeskundige verstrekkingen
  Art. 34 : Wet van 9 augustus 1963, art. 23, gewijzigd bij de wetten van
  24 december 1963, art. 10, 8 april 1965, art. 14, 22 januari 1985, art. 19,
  1 augustus 1985, art. 55, 6 juli 1989, art. 14, 22 december 1989, art. 114
  en 29 december 1990, art. 36 en bij de koninklijke besluiten nr. 22 van
  23 maart 1982, art. 1, nr. 58 van 22 juli 1982, art. 1, nr. 132 van 30
  december 1982, art. 1, nr. 283 van 31 maart 1984, art. 1, nr. 500
  van 31 december 1986, art. 1 en nr. 533 van 31 maart 1987, art. 2
  Art. 35 : Wet van 9 augustus 1963, art. 24, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 38 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994,
  art. 21
  Art. 36 : Wet van 9 augustus 1963, art. 24ter, ingevoegd door de wet van
  20 juli 1971, art. 1 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, art. 22
  Art. 37 : Wet van 9 augustus 1963, art. 25, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 40 en gewijzigd bij de wetten van 6 augustus 1993,
  art. 5 en 30 maart 1994, art. 23 en 41
                    HOOFDSTUK IV. - Opmaken van de begroting voor
                                    geneeskundige verzorging
  Art. 38 : Wet van 9 augustus 1963, art. 25bis, ingevoegd door de wet van
  15 februari 1993, art. 42
  Art. 39 : Wet van 9 augustus 1963, art. 25ter, ingevoegd door de wet van
  15 februari 1993, art. 43
  Art. 40 : Wet van 9 augustus 1963, art. 25quater, ingevoegd door de
  wet van 15 februari 1993, art. 44 en gewijzigd bij de wet van 30
  maart 1994, art. 12
  Art. 41 : Wet van 9 augustus 1963, art. 25quinquies, ingevoegd door de
  wet van 15 februari 1993, art. 45
                    HOOFDSTUK V - Betrekkingen met de zorgverleners,
                                  de diensten en de instellingen
              Afdeling I. - Overeenkomsten
                A. Algemene bepalingen
  Art. 42 : Wet van 9 augustus 1963, art. 26, gewijzigd bij de wetten
  6 juli 1989, art. 16 en 22 december 1989, art. 117 en bij de koninklijke
  besluiten nr. 58 van 22 juli 1982, art. 4, nr. 132 van 30 december 1982,
  art. 4 en nr. 533 van 31 maart 1987, art. 5
                B. Overeenkomsten met de vroedvrouwen, de
                   verpleegkundigen, de kinesitherapeuten en de verstrekkers
                   van prothesen, toestellen en implantaten
  Art. 43 : Wet van 9 augustus 1963, art. 28, gewijzigd bij de wetten van
  24 december 1963, art. 15, 8 april 1965, art. 19 en 6 juli 1989, art. 16
  Art. 44 : Wet van 9 augustus 1963, art. 29, gewijzigd bij de wetten van
  24 december 1963, art. 16, 8 april 1965, art. 20, 1 augustus 1985,
  art. 59 en 6 juli 1989, art. 16 en bij het koninklijk besluit nr. 408 van
  18 april 1986, art. 3
  Art. 45 : Wet van 9 augustus 1963, art. 30, gewijzigd bij de wet van
  29 december 1990, art. 17
                C. Overeenkomsten met de verplegingsinrichtingen
  Art. 46 : Wet van 9 augustus 1963, art. 31, gewijzigd bij de wetten van
  24 december 1963, art. 18 en 29 december 1990, art. 18
                D. Overeenkomsten met de in art. 34, 11 en 12 bedoelde
                   diensten en inrichtingen
  Art. 47 : Wet van 9 augustus 1963, art. 31bis, 1 en 2, ingevoegd bij het
  koninklijk besluit nr. 58 van 22 juli 1987, art. 5 en gewijzigd bij de wet
  van 29 december 1990, art. 19 en bij het koninklijk besluit nr. 132 van
  30 december 1982, art. 5
                E. Overeenkomst met de apothekers
  Art. 48 : Wet van 9 augustus 1963, art. 32, gewijzigd bij de wetten van
  1 augustus 1985, art. 60, 29 december 1990, art. 20 en 30 maart 1994,
  art. 26
                F. Gemeenschappelijke bepalingen
  Art. 49 : Wet van 9 augustus 1963, art. 33, gewijzigd bij de wetten van
  24 december 1963, art. 20, 8 april 1965, art. 21, 5 juli 1971, art. 9,
  1 augustus 1985, art. 61, 29 december 1990, art. 21 en 30 maart 1994,
  art. 40
              Afdeling II. - Betrekkingen met de geneesheren en
                             de tandheelkundigen
  Art. 50 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34, 1 tot 13 en 15,
  vervangen door de wet van 8 april 1965, art. 22 en gewijzigd bij
  de wetten van 7 juli 1966, art. 5, 26 maart 1970, art. 3, 22 december 1977,
  art. 153, 29 december 1990, art. 22, 15 februari 1993, art. 46,
  6 augustus 1993, art. 14 en 30 maart 1994, art. 27
              Afdeling III. - Gemeenschappelijke bepalingen ter zake
                              van de afdelingen I en II betreffende andere
                              geneeskundige verstrekkingen
  Art. 51 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34bis, vervangen door de wet van
  30 maart 1994, art. 17
  Art. 52 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34ter, 1, 2 en 4, ingevoegd
  door de wet van 8 april 1965, art. 22, en gewijzigd bij de wetten van
  26 maart 1970, art. 4, 8 augustus 1980, art. 130 en 15 februari 1993,
  art. 47
  Art. 53 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34quater, vervangen door de wet
  van 15 februari 1993, art. 48
              Afdeling IV. - Sociaal statuut van de geneesheren,
                             tandheelkundigen en apothekers, en andere
                             voordelen die aan sommige geneesheren
                             kunnen worden toegekend
  Art. 54 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34quinquies, ingevoegd door de wet
  van 27 juni 1969, art. 8, gewijzigd bij de wetten van 26 maart 1970,
  art. 5, 8 augustus 1980, art. 131, 1 augustus 1985, art. 62 en 29 december
  1990, art. 25 en bij het koninklijk besluit nr 533 van 31 maart 1987,
  art. 7
              Afdeling V. - Vergoeding aan de stagemeesters in de
                            huisartsgeneeskunde
  Art. 55 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34sexies, ingevoegd door de wet
  van 1 augustus 1985, art. 63
              Afdeling VI. - Tegemoetkoming van de verzekering voor
                             geneeskundige verzorging voor bijzondere
                             modellen van verstrekking of betaling van
                             geneeskundige verzorging
  Art. 56 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34septies, ingevoegd door de wet
  van 1 augustus 1985, art. 84
              Afdeling VII. - Verstrekkingen van klinische biologie voor
                              gehospitaliseerde rechthebbenden
  Art. 57 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34octies, ingevoegd door de wet
  van 7 november 1987, art. 68 en gewijzigd bij de wet van 30 december 1988,
  art. 26
  Art. 58 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34nonies, ingevoegd door de wet
  van 7 november 1987, art. 68
              Afdeling VIII. - Verstrekkingen van klinische biologie,
                               verleend aan de in een ziekenhuis en de niet
                               in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
  Art. 59 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34decies, ingevoegd door de wet van
  30 december 1988, art. 27
              Afdeling IX. - Verstrekkingen van klinische biologie, verleend
                             aan de niet in een ziekenhuis opgenomen
                             rechthebbenden
  Art. 60 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34undecies, 1 tot 6 en 8,
  ingevoegd door de wet van 30 december 1988, art. 28 en gewijzigd bij de
  wetten van 29 december 1990, art. 26 en 26 juni 1992, art. 20
  Art. 61 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34undecies-bis, ingevoegd door de
  wet van 26 juni 1992, art. 21 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994,
  art. 28
  Art. 62 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34undecies-ter, ingevoegd door de
  wet van 15 februari 1993, art. 49
              Afdeling X. - Voorwaarden voor de tegemoetkoming van de
                            verzekering voor geneeskundige verzorging voor
                            bepaalde verstrekkingen
  Art. 63 : Wet van 9 augustus 1963, art. 153, 6, gewijzigd bij de wet van
  7 november 1987, art. 69 en het koninklijk besluit nr. 283 van 31
  maart 1984, art. 9
  Art. 64 : Wet van 9 augustus 1963, art. 153, 7, vervangen door de wet
  van 30 maart 1994, art. 39
  Art. 65 : Wet van 9 augustus 1963, art. 153, 8, ingevoegd door de wet
  van 22 december 1989, art. 120
  Art. 66 : Wet van 9 augustus 1963, art. 153, 8bis, ingevoegd door de
  wet van 30 maart 1994, art. 39
  Art. 67 : Wet van 9 augustus 1963, art. 153, 9, ingevoegd door de wet
  van 29 december 1990, art. 32 en gewijzigd door de wet van 30 maart
  1994, art. 39
              Afdeling XI. - Bijzondere bepalingen betreffende de wijzigingen
                             in de nomenclatuur van de geneeskundige
                             verstrekkingen en de vermindering van sommige
                             honoraria
  Art. 68 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34duodecies, ingevoegd door de wet
  van 30 december 1988, art. 51, vervangen door de wet van 29 december
  1990, art. 27 en gewijzigd bij de wet van 26 juni 1992, art. 23
              Afdeling XII. - Verstrekkingen inzake medische beeldvorming en
                              andere verstrekkingen bedoeld in art. 33
  Art. 69 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34terdecies, ingevoegd door de wet
  van 30 december 1988, art. 52 en gewijzigd bij de wetten van 26 juni 1992,
  art. 24 en 30 maart 1994, art. 29
              Afdeling XIII. - In onderaanneming verrichte geneeskundige
                               verstrekkingen
  Art. 70 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34quaterdecies, ingevoegd door de
  wet van 6 juli 1989, art. 18 en gewijzigd bij de wet van 29 december 1990,
  art. 28
              Afdeling XIV. - Revalidatieverstrekkingen
  Art. 71 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34quindecies, ingevoegd door de
  wet van 29 december 1990, art. 38
              Afdeling XV. - Contracten inzake innoverende farmaceutische
                             specialiteiten
  Art. 72 : Wet van 9 augustus 1963, art. 34sedecies, ingevoegd door de wet
  van 30 maart 1994, art. 30
              Afdeling XVI. - Plichten van de zorgverleners
  Art. 73 : Wet van 9 augustus 1963, art. 35, vervangen door de wet van
  20 juli 1991, art. 33 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, art. 31
  Art. 74 : Wet van 9 augustus 1963, art. 36, vervangen door de wet van
  8 april 1965, art. 25
  Art. 75 : Wet van 9 augustus 1963, art. 37, vervangen door de wet van
  8 april 1965, art. 26 en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 1971,
  art. 2, 8 augustus 1980, art. 132 en 30 maart 1994,
  art. 32 en de wet van 9 augustus 1963, art. 37bis, ingevoegd door de wet
  van 8 augustus 1980, art. 133
              Afdeling XVII. - Plichten van de paramedische medewerkers
  Art. 76 : Wet van 9 augustus 1963, art. 37ter, ingevoegd door het
  koninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986, art. 7
              Afdeling XVIII. - Financiele verantwoordelijkheid van de
                                voorschrijvende geneesheren
  Art. 77 : Wet van 9 augustus 1963, art. 37quater, ingevoegd bij de wet van
  15 februari 1993, art. 51 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994,
  art. 33
              TITEL IV. - Uitkeringsverzekering
                     HOOFDSTUK I. - Organen
              Afdeling I. - Dienst voor uitkeringen
  Art. 78 : Wet van 9 augustus 1963, art. 38
              Afdeling II. - Beheerscomite
  Art. 79 : Wet van 9 augustus 1963, art. 39, gewijzigd bij de wetten van
  24 december 1963, art. 25 en 15 februari 1993, art. 52
  Art. 80 : Wet van 9 augustus 1963, art. 40, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 53
              Afdeling III. - Geneeskundige raad voor invaliditeit
  Art. 81 : Wet van 9 augustus 1963, art. 41
  Art. 82 : Wet van 9 augustus 1963, art. 42, gewijzigd bij de wet van
  27 juni 1969, art. 10
              Afdeling IV. - Technische ziekenfondsraad
  Art. 83 : Wet van 9 augustus 1963, art. 43
  Art. 84 : Wet van 9 augustus 1963, art. 44
              Afdeling V. - Evaluatiecommissie
  Art. 85 : Wet van 9 augustus 1963, art. 44bis, ingevoegd door het
  koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982, art. 5
                    HOOFDSTUK II. - Toepassingssfeer
  Art. 86 : Wet van 9 augustus 1963, art. 45, gewijzigd bij de wetten
  van 20 juli 1971, art. 1, 16 juli 1974, art. 6, en 15 februari 1993
  art. 54, bij het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 art. 27
  en bij het koninklijk besluit van 20 juli 1971, art. 11
                    HOOFDSTUK III. - Uitkeringen
              Afdeling I. - Primaire ongeschiktheidsuitkering
  Art. 87 : Wet van 9 augustus 1963, art. 46, gewijzigd bij de wetten van
  27 juni 1969, art. 11, 5 juli 1971, art. 12, 5 januari 1976, art. 122,
  22 december 1989, art. 18 en 15 februari 1993, art. 55, de koninklijke
  besluiten nr. 22 van 23 maart 1982, art. 6, nr. 176 van 30 december 1982,
  art. 1 en nr. 422 van 23 juli 1986, art. 2
  Art. 88 : Wet van 9 augustus 1963, art. 47, vervangen door de wet van
  27 juni 1969, art. 12
  Art. 89 : Wet van 9 augustus 1963, art. 47bis, ingevoegd door de wet van
  8 april 1965, art. 29, vervangen door de wet van 27 juni 1969, art. 13
  Art. 90 : Wet van 9 augustus 1963, art. 48, vervangen door de wet van
  27 juni 1969, art. 14 en gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 22 van
  23 maart 1982, art. 7
  Art. 91 : Wet van 9 augustus 1963, art. 48bis, ingevoegd door de wet van
  27 juni 1969, art. 15
  Art. 92 : Wet van 9 augustus 1963, art. 49
              Afdeling II. - Invaliditeitsuitkering
  Art. 93 : Wet van 9 augustus 1963, art. 50, gewijzigd bij de wetten van
  24 december 1963, art. 26, 27 juni 1969, art. 17, 5 juli 1971, art. 13,
  1 augustus 1985, art. 64, 22 december 1989, art. 19, de koninklijke
  besluiten nr. 283 van 31 maart 1984, art. 3 en nr. 422 van 23 juli 1986,
  art. 3
  Art. 94 : Wet van 9 augustus 1963, art. 51, vervangen door de wet van
  27 juni 1969, art. 18
  Art. 95 : Wet van 9 augustus 1963, art. 52, vervangen door de wet van
  27 juni 1969, art. 19
              Afdeling III. - Over het leerlingenwezen voor beroepen
                              uitgeoefend door arbeiders in loondienst
  Art. 96 : Wet van 9 augustus 1963, art. 52bis, ingevoegd door
  het koninklijk besluit van 13 augustus 1984, art. 4
              Afdeling IV. - Mogelijkheid tot herwaardering van
                             bepaalde uitkeringen
  Art. 97 : Wet van 9 augustus 1963, art. 53, gewijzigd bij de wet van
  5 juli 1971, art. 15
  Art. 98 : Wet van 9 augustus 1963, art. 54, opnieuw ingevoegd door de
  wet van 16 juli 1974, art. 7
  Art. 99 : Wet van 9 augustus 1963, art. 55, opnieuw ingevoegd door de
  wet van 16 juli 1974 art. 8
              Afdeling V. - Gemeenschappelijke bepalingen ter zake van
                            de uitkeringen
  Art. 100 : Wet van 9 augustus 1963, art. 56, gewijzigd bij de wetten van
  27 juni 1969, art. 20 en 22 december 1989, art. 20 en bij het koninklijk
  besluit nr. 22 van 23 maart 1982, art. 8
  Art. 101 : Wet van 9 augustus 1963, art. 56bis, ingevoegd door de wet
  van 18 oktober 1991, art. 2
  Art. 102 : Wet van 9 augustus 1963, art. 56ter, ingevoegd door de wet van
  18 oktober 1991, art. 3
  Art. 103 : Wet van 9 augustus 1963, art. 57, vervangen door de wet van
  27 juni 1969, art. 21 en gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1971,
  art. 16 en 22 december 1989, art. 21, bij de koninklijke besluiten
  nr. 176 van 30 december 1982; art. 2 en nr. 283 van 31 maart 1984,
  art. 4 en bij het koninklijk besluit van 21 maart 1985, art. 1
  Art. 104 : Wet van 9 augustus 1963, art. 58, vervangen door de wet van
  27 juni 1969, art. 22 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
  20 juli 1971, art. 12
  Art. 105 : Wet van 9 augustus 1963, art. 58bis, ingevoegd door de wet
  van 27 juni 1969, art. 23 en gewijzigd bij de wet van 15 februari 1993,
  art. 56
  Art. 106 : Wet van 9 augustus 1963, art. 58ter, ingevoegd door de wet van
  27 juni 1969, art. 24
  Art. 107 : Wet van 9 augustus 1963, art. 59, vervangen door het koninklijk
  besluit van 28 december 1971, art. 1
  Art. 108 : Wet van 9 augustus 1963, art. 60, vervangen door de wet
  van 27 juni 1969, art. 25
  Art. 109 : Wet van 9 augustus 1963, art. 60bis, ingevoegd door de
  wet van 15 februari 1993, art. 58
              Afdeling VI. - Uitkering voor begrafeniskosten
  Art. 110 : Wet van 9 augustus 1963, art. 61, vervangen door de wet van
  16 juli 1974, art. 9
              TITEL V. - Moederschapsverzekering
                    HOOFDSTUK I. - Instellingen
  Art. 111 : Wet van 9 augustus 1963, art. 61bis, ingevoegd door de wet van
  22 december 1989, art. 22
                    HOOFDSTUK II. - Toepassingssfeer
  Art. 112 : Wet van 9 augustus 1963, art. 61ter, ingevoegd door de
  wet van 22 december 1989, art. 22
                    HOOFDSTUK III. - Moederschapsuitkering
  Art. 113 : Wet van 9 augustus 1963, art. 61quater, ingevoegd door de wet
  van 22 december 1989, art. 22
                    HOOFDSTUK IV. - Tijdvakken van moederschapsrust
  Art. 114 : Wet van 9 augustus 1963, art. 61quinquies, vervangen door
  de wet van 15 februari 1993, art. 59
  Art. 115 : Wet van 9 augustus 1963, art. 61sexies, ingevoegd door
  de wet van 22 december 1989, art. 22 en gewijzigd bij de wet van
  15 februari 1993, art. 60
                    HOOFDSTUK V. - Toekenningsvoorwaarden - Bijzondere
                                   bepaling voor de moederschapsverzekering
  Art. 116 : Wet van 9 augustus 1963, art. 61septies, ingevoegd door de wet
  van 22 december 1989, art. 22
                    HOOFDSTUK VI. - Algemene bepaling
  Art. 117 : Wet van 9 augustus 1963, art. 61octies, ingevoegd door de wet
  van 22 december 1989, art. 22
              TITEL VI. - Voorwaarden tot toekenning van de prestaties
                    HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
  Art. 118 : Wet van 9 augustus 1963, art. 62, vervangen
  door de wet van 29 december 1990, art. 44
  Art. 119 : Wet van 9 augustus 1963, art. 64
  Art. 120 : Wet van 9 augustus 1963, art. 65
                    HOOFDSTUK II. - Bijzondere bepalingen ter zake van
                                    de verzekering voor geneeskundige
                                    verzorging
  Art. 121 : Wet van 9 augustus 1963, art. 66, vervangen door de wet van
  30 december 1988, art. 32
  Art. 122 : Wet van 9 augustus 1963, art. 67, vervangen door de wet van
  30 december 1988, art. 33
  Art. 123 : Wet van 9 augustus 1963, art. 68, vervangen door de wet van
  30 december 1988, art. 34
  Art. 124 : Wet van 9 augustus 1963, art. 69, vervangen door de wet van
  22 december 1989, art. 118 en gewijzigd bij de wet van 15 februari 1993,
  art. 61
  Art. 125 : Wet van 9 augustus 1963, art. 70, vervangen door de wet van
  30 december 1988, art. 36
  Art. 126 : Wet van 9 augustus 1963, art. 70bis, ingevoegd door de wet van
  6 juli 1989, art. 17 en vervangen door de wet van 22 december 1989,
  art. 119
  Art. 127 : Wet van 9 augustus 1963, art. 71, hernummerd door de wet van
  30 december 1988, art. 37 en gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985,
  art. 67 en 29 december 1990, art. 63
                    HOOFDSTUK III. - Bijzondere bepalingen ter zake van de
                                     uitkeringsverzekering
  Art. 128 : Wet van 9 augustus 1963, art. 72, opnieuw opgenomen door de
  wet van 30 december 1988, art. 38
  Art. 129 : Wet van 9 augustus 1963, art. 73, vervangen door de wet van
  30 december 1988, art. 39
  Art. 130 : Wet van 9 augustus 1963, art. 74, vervangen door de wet van
  30 december 1988, art. 40
  Art. 131 : Wet van 9 augustus 1963, art. 75, gewijzigd bij de wet van
  5 juli 1971, art. 18
  Art. 132 : Wet van 9 augustus 1963, art. 75bis, ingevoegd door de wet van
  30 december 1988, art. 41
  Art. 133 : Wet van 9 augustus 1963, art. 76, vervangen door de wet van
  24 december 1963, art. 31 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
  20 juli 1971, art. 17
  Art. 134 : Wet van 9 augustus 1963, art. 76bis, hernummerd door de wet
  van 30 december 1988, art. 42 en gewijzigd door de wet van 8 juli 1987,
  art. 1
                    HOOFDSTUK IV. - Gemeenschappelijke bepalingen ter zake
                                    van de verzekering voor geneeskundige
                                    verzorging en van de
                                    uitkeringsverzekering
  Art. 135 : Wet van 9 augustus 1963, art. 76ter, hernummerd door de wet
  van 30 december 1988, art. 43
  Art. 136 : Wet van 9 augustus 1963, art. 76quater, hernummerd door de
  wet van 30 december 1988, art. 44 en gewijzigd bij de wetten van
  27 juli 1969, art. 28, 1 augustus 1985, art. 66, 6 augustus 1993,
  art. 11 en 30 maart 1994, art. 34 en het koninklijk besluit nr. 19 van
  4 december 1978, art. 1
  Art. 137 : Wet van 9 augustus 1963, art. 76quinquies, ingevoegd door
  de wet van 30 december 1988, art. 44
              TITEL VII. - Controle en geschillen
                    HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke bepaling ter zake van
                                   de Dienst voor geneeskundige controle
                                   en de Dienst voor administratieve controle
  Art. 138 : Wet van 9 augustus 1963, art. 76sexies, ingevoegd
  door de wet van 15 februari 1993, art. 62
                    HOOFDSTUK II. - Geneeskundige Controle
              Afdeling I. - Dienst voor geneeskundige controle
  Art. 139 : Wet van 9 augustus 1963, art. 77, vervangen door de wet van
  22 december 1989, art. 24
  Art. 140 : Wet van 9 augustus 1963, art. 78, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 63
  Art. 141 : Wet van 9 augustus 1963, art. 79, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 64
  Art. 142 : Wet van 9 augustus 1963, art. 79bis, ingevoegd door de wet van
  22 december 1989, art. 26 en gewijzigd bij de wetten van
  20 juli 1991, art. 34 en 26 juni 1992, art. 45
  Art. 143 : Wet van 9 augustus 1963, art. 79ter, ingevoegd door de wet van
  22 december 1989, art. 27 en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 1991,
  art. 35 en 26 juni 1992, art. 46
  Art. 144 : Wet van 9 augustus 1963, art. 79quater, ingevoegd door de wet
  van 22 december 1989, art. 28 en gewijzigd bij de wetten van
  29 december 1990, art. 30 en 26 juni 1992, art. 47
  Art. 145 : Wet van 9 augustus 1963, art. 79quinquies, ingevoegd door de
  wet van 22 december 1989, art. 29 en gewijzigd bij de wetten van
  29 december 1990, art. 31, 20 juli 1991, art. 36 en 26 juni 1992, art. 48
  Art. 146 : Wet van 9 augustus 1963, art. 80, gewijzigd bij de wetten van
  7 juli 1976, art. 4 en 1 augustus 1985, art. 69 en bij de koninklijke
  besluiten nr. 22 van 23 maart 1982, art. 9 en nr. 533 van 31 maart 1987,
  art. 8
              Afdeling II. - Geneesheren-inspecteurs, apothekers-inspecteurs,
                             verpleegkundigen-controleurs, controleurs en
                             adjunct-controleurs
  Art. 147 : Wet van 9 augustus 1963, art. 81, gewijzigd bij het
  koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982, art. 11
  Art. 148 : Wet van 9 augustus 1963, art. 82, vervangen door het
  koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982, art. 12
  Art. 149 : Wet van 9 augustus 1963, art. 83, gewijzigd bij de wet
  van 8 april 1965, art. 37 en bij het koninklijk besluit nr. 533 van
  31 maart 1987, art. 10
  Art. 150 : Wet van 9 augustus 1963, art. 84, gewijzigd bij de wetten
  van 24 december 1963, art. 34 en 8 april 1965, art. 38 en de koninklijke
  besluiten nr. 22 van 23 maart 1982, art. 13 en het koninklijk besluit
  nr. 533 van 31 maart 1987, art. 11
  Art. 151 : Wet van 9 augustus 1963, art. 85, vervangen door de wet van
  1 augustus 1985, art. 70
  Art. 152 : Wet van 9 augustus 1963, art. 86, gewijzigd bij de wet van
  1 augustus 1985, art. 71
              Afdeling III. - Adviserend geneesheren
  Art. 153 : Wet van 9 augustus 1963, art. 87, gewijzigd bij de wet van
  27 juni 1969, art. 30, bij de koninklijke besluiten nr. 58 van
  22 juli 1982, art. 6 en nr. 533 van 31 maart 1987, art. 12
  23 maart 1982, art. 14
  Art. 154 : Wet van 9 augustus 1963, art. 88, gewijzigd bij de wet van
  7 juli 1976, art. 5 en bij het koninklijk besluit nr. 22 van
              Afdeling IV. - Tuchtmaatregelen
  Art. 155 : Wet van 9 augustus 1963, art. 89, gewijzigd bij de wetten van
  8 april 1965, art. 40, 5 juli 1971, art. 21 en 1 augustus 1985, art. 72
              Afdeling V. - Verbod tot tegemoetkoming in de kosten van de
                            geneeskundige verstrekkingen
  Art. 156 : Wet van 9 augustus 1963, art. 90, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 65
  Art. 157 : Wet van 9 augustus 1963, art. 90bis, ingevoegd door de wet van
  22 december 1989, art. 30 en gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991,
  art. 37
              Afdeling VI. - Bepalingen betreffende de adviserend geneesheren
                             van de Kas der geneeskundige verzorging van de
                             Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
  Art. 158 : Wet van 9 augustus 1963, art. 90ter, ingevoegd door de wet van
  29 december 1990, art. 45
                    HOOFDSTUK III. - Administratieve controle
              Afdeling I. - Dienst voor administratieve controle
  Art. 159 : Wet van 9 augustus 1963, art. 91, gewijzigd bij de wetten van
  29 december 1990, art. 64 en 15 februari 1993, art. 66 en bij het
  koninklijk besluit nr. 176 van 30 december 1982, art. 3
  Art 160 : Wet van 9 augustus 1963, art. 92, gewijzigd bij de wet van
  29 december 1990, art. 65 en gewijzigd bij de wet van 15 februari 1993,
  art. 67
  Art. 161 : Wet van 9 augustus 1963, art. 93, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 68
  Art. 162 : Wet van 9 augustus 1963, art. 94, gewijzigd bij de wetten van
  7 juli 1976, art. 6 en 1 augustus 1985, art. 73
  Art. 163 : Wet van 9 augustus 1963, art. 96, gewijzigd bij de wetten van
  24 december 1963, art. 35, 27 juni 1969, art. 31, 1 augustus 1985,
  art. 74, 29 december 1990, art. 46 en 15 februari 1993, art. 70, bij de
  koninklijke besluiten nr. 408 van 18 april 1986, art. 8 en nr. 533 van
  31 maart 1987, art. 13
  nr. 533 van 31 maart 1987, art. 14
              Afdeling II. - Terugvordering van de ten onrechte
                             betaalde prestaties
  Art. 164 : Wet van 9 augustus 1963, art. 97, vervangen bij de wet van
  27 juni 1969, art. 32 en gewijzigd bij de wetten van 12 mei 1971, art. 18,
  7 juli 1976, art. 7, 22 december 1977, art. 155, 29 december 1990,
  art. 67 en 15 februari 1993, art. 71 en bij de koninklijke besluiten
  nr. 10 van 11 oktober 1978, art. 3, nr. 408 van 18 april 1986, art. 9 en
              Afdeling III. - Tariferingsdiensten
  Art. 165 : Wet van 9 augustus 1963, art. 98, aangevuld bij de wet van
  22 december 1989, art. 35 en gewijzigd bij de wet van 26 juni 1992,
  art. 28
              Afdeling IV. - Straffen die toepasselijk zijn op de
                             verzekeringsinstellingen en op de
                             tariferingsdiensten
  Art. 166 : Wet van 9 augustus 1963, art. 99, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 72 en gewijzigd door de wet van 30 maart 1994,
  art. 35
                    HOOFDSTUK IV. - Rechtscolleges en sancties
              Afdeling I. - Rechtscolleges
  Art. 167 : Wet van 9 augustus 1963, art. 100, gewijzigd bij de wetten van
  10 oktober 1967, art. 84, 3 (hoofdart. 3) en 15 februari 1993,
  art. 73 en bij het koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982, art. 15
              Afdeling II. - Administratieve en strafsancties
  Art. 168 : Wet van 9 augustus 1963, art. 101, gewijzigd bij de wetten van
  15 februari 1993, art. 74 en 30 maart 1994, art. 36 en bij het koninklijk
  besluit nr. 408 van 18 april 1986, art. 11
  Art. 169 : Wet van 9 augustus 1963, art. 102, vervangen door de wet van
  22 december 1989, art. 124
  Art. 170 : Wet van 9 augustus 1963, art. 103, vervangen door de wet van
  8 april 1965, art. 43, gewijzigd bij de wetten van 7 juli 1976, art. 9
  en 6 augustus 1993, art. 12 en 16
  Art. 171 : Wet van 9 augustus 1963, art. 104, gewijzigd bij de wet van
  8 april 1965, art. 44 en bij de koninklijke besluiten nr. 22 van
  23 maart 1982, art. 17 en nr. 533 van 31 maart 1987, art. 16
  Art. 172 : Wet van 9 augustus 1963, art. 105
  Art. 173 : Wet van 9 augustus 1963, art. 105bis, ingevoegd door de wet
  van 24 november 1963, art. 39
  24 mei 1989, enig art. en 6 augustus 1993, art. 17 en bij het koninklijk
  besluit nr. 10 van 11 oktober 1978, art. 4
                    HOOFDSTUK V. - Verjaring
  Art. 174 : Wet van 9 augustus 1963, art. 106, 1, gewijzigd bij de wetten
  van 8 april 1965, art. 45, 7 juli 1976, art. 10, 1 augustus 1985, art. 76,
                    HOOFDSTUK VI. - Beediging
  Art. 175 : Wet van 9 augustus 1963, art. 107, vervangen door de wet van
  7 juli 1976, art. 11 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 22 van
  23 maart 1982, art. 18 en nr. 533 van 31 maart 1987, art. 17
              TITEL VIII. - Gemeenschappelijke bepalingen ter zake van
                            het Instituut, van de Hulpkas voor ziekte- en
                            invaliditeitsverzekering en van de Kas der
                            geneeskundige verzorging van de Nationale
                            Maatschappij der Belgishe spoorwegen
                    HOOFDSTUK I. - Personeel
  Art. 176 : Wet van 9 augustus 1963, art. 108
  Art. 177 : Wet van 9 augustus 1963, art. 109
  Art. 178 : Wet van 9 augustus 1963, art. 110
  Art. 179 : Wet van 9 augustus 1963, art. 111, vervangen door de wet van
  8 april 1965, art. 47
  Art. 180 : Wet van 9 augustus 1963, art. 112
  Art. 181 : Wet van 9 augustus 1963, art. 113, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 75
  Art. 182 : Wet van 9 augustus 1963, art. 114, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 76
  Art. 183 : Wet van 9 augustus 1963, art. 115
  Art. 184 : Wet van 9 augustus 1963, art. 116
  Art. 185 : Wet van 9 augustus 1963, art. 117, vervangen door de wet van
  15 februari 1993, art. 77
  Art. 186 : Wet van 9 augustus 1963, art. 118
  Art. 187 : Wet van 9 augustus 1963, art. 120ter, ingevoegd door de wet van
  29 december 1990, art. 49
                    HOOFDSTUK II. - De controleorganen
  Art. 188 : Wet van 9 augustus 1963, art. 119, gewijzigd bij de wet van
  29 december 1990, art. 47
  Art. 189 : Wet van 9 augustus 1963, art. 120, gewijzigd bij de wet van
  29 december 1990, art. 48.
  Art. 190 : Wet van 9 augustus 1963, art. 120bis, vervangen door de wet
  van 15 februari 1993, art. 78
              TITEL IX. - Financiering
                    HOOFDSTUK I. - Verzekeringsinkomsten en hun verdeling
              Afdeling I. - Verzekeringsinkomsten
  Art. 191 : Wet van 9 augustus 1963, art. 121, gewijzigd bij de wetten
  van 27 juni 1969, art. 34, 9 juni 1970, art. 1, 16 juli 1974, art. 10,
  23 december 1974, art. 57, 5 augustus 1978, art. 29, 8 augustus 1980,
  art. 161, 1 augustus 1985, art. 79, 30 december 1988, art. 49, 22
  december 1989, art. 32, 29 december 1990, art. 55, 60 en 61, 26
  juni 1992, art. 15, 31 en 26, 30 december 1992, art. 7, 6 augustus
  1993, art. 7, 8 en 9 en 30 maart 1994, art. 37, de koninklijke besluiten
  nr. 22 van 23 maart 1982, art. 19 en 20, nr. 176 van 30 december 1982,
  art. 5 en nr. 283 van 31 maart 1984, art. 6 en de koninklijke
  besluiten van 20 juli 1971, art. 20 en 23 oktober 1981, art. 1;
  de wet van 29 juni 1981, art. 26 gewijzigd bij het koninklijk besluit
  nr. 528 van 31 maart 1987, art. 6; de wet van 29 juni 1981, art. 39bis, 3,
  gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 214 van 30 september
  1983, art. 3; de gecoordineerde wet van 13 maart 1991, art. 7, 2,
  eerste, derde en vierde lid, gewijzigd bij de wet van 26 juni 1992,
  art. 7; de wet van 29 december 1990, art. 6
  Art. 192 : Wet van 9 augustus 1963, art. 122, gewijzigd bij de wetten van
  24 december 1963, art. 41, 27 juni 1969, art. 35, 22 december 1977,
  art. 157, 29 december 1990, art. 57 en de koninklijke besluiten van
  22 december 1969, art. 2 en 23 oktober 1981, art. 2
              Afdeling II. - Verdeling van de verzekeringsinkomsten
  Art. 193 : Wet van 9 augustus 1963, art. 123, gewijzigd bij de wetten van
  27 juni 1969, art. 36, 20 juni 1975, art. 1, 22 december 1977, art. 158,
  29 december 1990, art. 50 en 58 en de koninklijke besluiten van
  22 december 1969, art. 3 en 20 juli 1971, art. 21 en de wet van
  29 juni 1981, art. 26, laatste lid
              Afdeling III. - Administratiekosten van de
                              verzekeringsinstellingen
  Art. 194 : Wet van 9 augustus 1963, art. 124, gewijzigd bij de wetten van
  7 juli 1976, art. 12 en 29 december 1990, art. 51 en 69
  Art. 195 : Wet van 9 augustus 1963, art. 125, gewijzigd bij de wetten van
  8 april 1965, art. 49, 26 juni 1992, art. 5 en 29, 15 februari 1993,
  art. 79 en 6 augustus 1993, art. 13 en bij het koninklijk besluit nr. 283
  van 31 maart 1984, art. 8
              Afdeling IV - Financiele bepalingen
  Art. 196 : Wet van 9 augustus 1963, art. 126, gewijzigd bij de wet van
  27 juni 1969, art. 38
  Art. 197 : Wet van 9 augustus 1963, art. 127
  Art. 198 : Wet van 9 augustus 1963, art. 128, vervangen door de wet van
  27 juni 1969, art. 39
  Art. 199 : Wet van 9 augustus 1963, art. 129
  Art. 200 : Wet van 9 augustus 1963, art. 130
  Art. 201 : Wet van 9 augustus 1963, art. 131, gewijzigd bij het koninklijk
  besluit van 22 december 1969, art. 4
  Art. 202 : Wet van 9 augustus 1963, art. 132, gewijzigd bij het koninklijk
  besluit nr. 176 van 30 december 1982, art. 7
  Art. 203 : Wet van 9 augustus 1963, art. 133, 1 tot 5, vervangen door
  de wet van 27 juni 1969, art. 40 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
  van 22 december 1969, art. 5
              Afdeling V. - Bijzondere bepalingen
  Art. 204 : Wet van 9 augustus 1963, art. 33bis, ingevoegd door de wet
  van 5 februari 1993, art. 81
                    HOOFDSTUK II. - Administratieve bepalingen
  Art. 205 : Wet van 9 augustus 1963, art. 134, vervangen door de wet
  van 15 februari 1993, art. 82
  Art. 206 : Wet van 9 augustus 1963, art. 135, vervangen door het
  koninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986, art. 12 en gewijzigd bij de
  wetten van 29 december 1990, art. 70 en 30 maart 1994, art. 38
              TITEL X. - Slotbepalingen
  Art. 207 : Wet van 9 augustus 1963, art. 138, gewijzigd bij de wet van
  27 juni 1969, art. 41
  Art. 208 : Wet van 9 augustus 1963, art. 144
  Art. 209 : Wet van 9 augustus 1963. art. 145, gewijzigd bij de wet van
  27 juni 1969, art. 42
  Art. 210 : Wet van 9 augustus 1963. art. 146, gewijzigd bij K.B. nr. 10
  van 11 oktober 1978, art. 5
  Art. 211 : Wet van 9 augustus 1963, art. 147bis, ingevoegd bij de wet van
  23 december 1974, art. 58, en vervangen door de wet van 8 december
  1977, art. 1
  Art. 212 : Wet van 9 augustus 1963, art. 147ter, ingevoegd door de wet
  van 8 december 1977, art. 2
  Art. 213 : Wet van 9 augustus 1963, art. 147quater, ingevoegd door de wet
  van 15 februari 1993, art. 84
  Art. 214 : Wet van 9 augustus 1963, art. 157, eerste lid
              TITEL XI. - Overgangsbepalingen
  Art. 215 : Wet van 9 augustus 1963, art. 153, 1 tot 5, gewijzigd bij
  de wetten van 8 april 1965, art. 51, 29 december 1990, art. 32,
  26 juni 1992, art. 30
  Art. 216 : Wet van 9 augustus 1963, art. 154bis, 2, ingevoegd door de
  wet van 23 december 1974, art. 59, gewijzigd bij de wet van 7 juni 1976,
  art. 13 en het koninklijk besluit nr. 10 van 11 oktober 1978, art. 6
  Art. 217 : Wet van 9 augustus 1963, art. 154ter, ingevoegd door de wet
  van 5 januari 1976, art. 123
              TITEL XII. - Openbaarmaking
  Art. 218 : Wet van 9 augustus 1963, art. 158, gewijzigd bij de wetten van
  8 april 1965, art. 52, 26 maart 1970, art. 6 en
  8 augustus 1980, art. 136  Art. N4. Bijlage IV. - Concordantietabel van de oorspronkelijke wetten van de coördinatie.

  A. Wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van
  een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
  en uitkeringen
  Art. 1 :
             vervangen door de wet van                Art. 1
                     15 februari 1993, art. 2
  Art. 2 :
             vervangen door de wet van                Art. 2
                     15 februari 1993, art. 3
  Art. 3 :
                                                      Art. 3
  Art. 4 :
                                                      Art. 4
  Art. 5 :
                                                      Art. 5
  Art. 5bis :
          ingevoegd door de wet van                Art. 6
                     29 december 1990, art. 42
  Art. 5ter :
          ingevoegd door de wet van                Art. 7
                     4 april 1991, art. 12, gewijzigd bij
                     de wet van 20 juli 1991, art. 39
  Art. 5quater :
       ingevoegd door de wet van                Art. 8
                     4 april 1991, art. 13, en gewijzigd
                     bij de wetten van 20 juli 1991,
                     art. 40 en 15 februari 1993, art. 4
  Art. 5quinquies :
    ingevoegd door de wet van                Art. 9
                     4 april 1991, art. 14, gewijzigd bij
                     de wet van 20 juli 1991, art. 41
  Art. 6 :
             vervangen door de wet van                Art. 10
                     15 februari 1993, art. 5
  Art. 7 :
             vervangen door de wet van                Art. 11
                     15 februari 1993, art. 6
  Art. 8 :
             vervangen door de wet van                Art. 12
                     15 februari 1993, art. 7
  Art. 9 :
             vervangen door de wet van                Art. 13
                     15 februari 1993, art. 8
  Art. 10 :
            vervangen door de wet van                Art. 14
                     15 februari 1993, art. 9
  Art. 11 :
            vervangen door de wet van                Art. 15
                     15 februari 1993, art. 11
  Art. 12 :
            vervangen door de wet van                Art. 16
                     15 februari 1993, art. 12
  Afdeling IIbis :
                                             Afdeling III
  Art. 12bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 17
                     15 februari 1993, art. 14
  Art. 12ter :
         ingevoegd door de wet van                Art. 18
                     15 februari 1993, art. 15 en gewijzigd
                     bij de wet van 30 maart 1994, art. 25
  Afdeling III :
                                               Afdeling IV
  Art. 13 :
            vervangen door de wet van                Art. 19
                     15 februari 1993, art. 17
  Art. 14 :
            vervangen door de wet van                Art. 20
                     15 februari 1993, art. 18
  Afdeling IIIbis :
                                            Afdeling V
  Art. 15 :
            ingevoegd door de wet van                Art. 21
                     15 februari 1993, art. 21
  Art. 15bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 22
                     15 februari 1993, art. 22 en gewijzigd
                     bij de wet van 30 maart 1994, art. 18
  Afdeling IV :
                                                Afdeling VI
  Art. 16 :
            vervangen door de wet van                Art. 23
                     15 februari 1993, art. 24
  Art. 17 :
            vervangen door de wet van                Art. 24
                     15 februari 1993, art. 25
  Afdeling V :
                                                 Afdeling VII
  Art. 18 :
            vervangen door de wet van                Art. 25
                     15 februari 1993, art. 29
  Afdeling VI :
                                                Afdeling VIII
  Art. 19 :
            vervangen door de wet van                Art. 26
                     15 februari 1993, art. 32
  Afdeling VII :
                                               Afdeling IX
  Art. 20 :
            vervangen door de wet van                Art. 27
                     15 februari 1993, art. 34 en gewijzigd
                     bij de wetten van 6 augustus 1993,
                     art. 18 en 30 maart 1994, art. 19
  Art. 20bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 28
                     15 februari 1993, art. 35 en gewijzigd
                     bij de wet van 30 maart 1994, art. 20
  Art. 20ter :
         ingevoegd door de wet van                Art. 29
                     15 februari 1993, art. 35
  Afdeling VIII :
                                              Afdeling X
  Art. 20quater :
      ingevoegd door de wet van                Art. 30
                     15 februari 1993, art. 36
  Afdeling IX :
                                                Afdeling XI
  Art. 20quinquies : ingevoegd bij de wet van                 Art. 31
                     30 maart 1994, art. 24 en gewijzigd
  Art. 21 :
            bij de wetten van 24 december 1963,      Art. 32
                     art. 8, 27 juni 1969, art. 2,
                     1 augustus 1985, art. 54,
                     29 december 1990, art. 43,
                     15 februari 1993, art. 37 en
                     6 augustus 1993, art. 10 en het
                     koninklijk besluit van 20 juli 1971,
                     art. 4
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  1 :
                                                          lid, 1
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  2 :
                                                          lid, 2
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  3 :
                                                          lid, 3
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  4  :                                                        lid, 4
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  5  :                                                        lid, 5
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  6  :                                                        lid, 6
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  7 :
                                                          lid, 7
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  8 :
                                                          lid, 8
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  8bis :
                                                       lid, 9
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  8ter :
                                                       lid, 10
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  8quater :
                                                    lid, 11
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  9 :
                                                          lid 12
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  10  :                                                       lid, 13
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  11  :                                                       lid, 14
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  12  :                                                       lid, 15
  Art. 21, 1e lid,                                            Art. 32, 1e
  13  :                                                       lid, 16
  Art. 22 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 33
                     8 april 1965, art. 13, 27 juni 1969,
                     art. 3, 9 juni 1970, art. 35,
                     4 april 1991, art. 15 en
                     6 augustus 1993, art. 4, het
                     koninklijk besluit nr. 74 van
                     10 november 1967, art. 7 en het
                     koninklijk besluit van 20 juli 1971,
                     art. 5
  Art. 23 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 34
                     24 december 1963, art. 10,
                     8 april 1965, art. 14,
                     22 januari 1985, art. 19,
                     1 augustus 1985, art. 55, 6 juli 1989,
                     art. 14, 22 december 1989, art. 114
                     en 29 december 1990, art. 36 en bij de
                     koninklijke besluiten nr. 22 van
                     23 maart 1982, art. 1, nr. 58 van
                     22 juli 1982, art. 1, nr. 132 van
                     30 december 1982, art. 1, nr. 283
                     van 31 maart 1984, art. 1, nr. 500 van
                     31 december 1986, art. 1 en nr. 533
                     van 31 maart 1987, art. 2
  Art. 23, 1  :                                               Art. 34, 1
  Art. 23, 2  :                                               Art. 34, 2
  Art. 23, 3 :
                                                 Art. 34, 3
  Art. 23, 4 :
                                                 Art. 34, 4
  Art. 23, 4bis :
                                              Art. 34, 4
  Art. 23, 5 :
                                                 Art. 34, 5
  Art. 23, 6 :
        niet opgenomen in de  coordinatie           -
  Art. 23, 7 :
                                                 Art. 34, 6
  Art. 23, 8  :                                               Art. 34, 7
  Art. 23, 9  :                                               Art. 34, 8
  Art. 23, 10  :                                              Art. 34, 9
  Art. 23, 11  :                                              Art. 34, 10
  Art. 23, 12  :                                              Art. 34, 11
  Art. 23, 13  :                                              Art. 34, 12
  Art. 23, 14  :                                              Art. 34, 13
  Art. 23, 15  :                                              Art. 34, 14
  Art. 23, 16  :                                              Art. 34, 15
  Art. 23, 17  :                                              Art. 34, 16
  Art. 23, 18  :                                              Art. 34, 17
  Art. 23, 19  :                                              Art. 34, 18
  Art. 24 :
            vervangen door de wet van                Art. 35
                     15 februari 1993, art. 38 en gewijzigd
                     bij de wet van 30 maart 1994, art. 21
  Art. 24bis :
         opgeheven, wet van 15 februari 1993         -
  Art. 24ter :
         ingevoegd door de wet van                Art. 36
                     20 juli 1971, art. 1 en gewijzigd
                     bij de wet van 30 maart 1994, art. 22
  Art. 25 :
            vervangen door de wet van                Art. 37
                     15 februari 1993, art. 40 en gewijzigd
                     bij de wetten van 6 augustus 1993,
                     art. 5 en 30 maart 1994, art. 23 en 41
  Hoofdstuk IIIbis :
                                           Hoofdstuk IV
  Art. 25bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 38
                     15 februari 1993, art. 42
  Art. 25ter :
         ingevoegd door de wet van                Art. 39
                     15 februari 1993, art. 43
  Art. 25quater :
      ingevoegd door de wet van                Art. 40
                     15 februari 1993, art. 44 en gewijzigd
                     bij de wet van 30 maart 1994, art. 12
  Art. 25quinquies : ingevoegd door de wet van                Art. 41
                     15 februari 1993, art. 45
  Hoofdstuk IV :
                                               Hoofdstuk V
  Art. 26 :
            gewijzigd bij de wetten 6 juli 1989,     Art. 42
                     art. 16 en 22 december 1989, art. 117
                     en bij de koninklijke besluiten nr. 58
                     van 22 juli 1982, art. 4, nr. 132 van
                     30 december 1982, art. 4 en nr. 533
                     van 31 maart 1987, art. 5
  Art. 27 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 26
                     24 december 1963, art. 14 en
                     29 december 1990, art. 16
  Art. 28 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 43
                     24 december 1963, art. 15,
                     8 april 1965, art. 19 en 6 juli 1989,
                     art. 16
  Art. 29 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 44
                     24 december 1963, art. 16,
                     8 april 1965, art. 20,
                     1 augustus 1985, art. 59 en
                     6 juli 1989, art. 16 en bij het
                     koninklijk besluit nr. 408 van
                     18 april 1986, art. 3
  Art. 29, 1 :
                                                  Art. 44, 1
  Art. 29, 2 :
                                                  Art. 44, 2
  Art. 29, 3 :
         opgeheven, wet van 8 april 1965             -
  Art. 29, 4 :
         opgeheven, wet van 8 april 1965             -
  Art. 29, 5 :
         opgeheven, K.B. nr. 408 van                 -
                     18 april 1986
  Art. 29, 6 :
                                                  Art. 44, 3
  Art. 29, 7 :
         opgeheven, wet van 8 april 1965             -
  Art. 29, 8 :
                                                  Art. 44, 4
  Art. 29, 9 :
                                                  Art. 44, 5
  Art. 29, 10 :
                                                 Art. 44, 6
  Art. 30 :
            gewijzigd bij de wet van                 Art. 45
                     29 december 1990, art. 17
  Art. 31 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 46
                     24 december 1963, art. 18 en
                     29 december 1990, art. 18
  Cbis :
                                                       D
  Art. 31bis :
         1 en 2, ingevoegd bij het koninklijk     Art. 47
                     besluit nr. 58 van 22 juli 1987,
                     art. 5 en gewijzigd bij de wet van
                     29 december 1990, art. 19 en bij het
                     koninklijk besluit nr. 132 van
                     30 december 1982, art. 5
  Art. 31bis, 1 :
                                               Art. 47, 1
  Art. 31bis, 2 :
                                               Art. 47, 2
  Art. 31bis, 3 :
      niet opgenomen in de coordinatie            -
  D :
                                                          E
  Art. 32 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 48
                     1 augustus 1985, art. 60,
                     29 december 1990, art. 20 en
                     30 maart 1994, art. 26
  E :
                                                          F
  Art. 33 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 49
                     24 december 1963, art. 20,
                     8 april 1965, art. 21, 5 juli 1971,
                     art. 9, 1 augustus 1985, art. 61,
                     29 december 1990, art. 21 en
                     30 maart 1994, art. 40
  Afdeling Ibis :
                                              Afdeling II
  Art. 34 :
            1 tot 13 en 15, vervangen door de        Art. 50
                     wet van 8 april 1965, art. 22 en
                     gewijzigd bij de wetten van
                     7 juli 1966, art. 5, 26 maart 1970,
                     art. 3, 22 december 1977, art. 153,
                     29 december 1990, art. 22,
                     15 februari 1993, art. 46,
                     6 augustus 1993, art. 14 en
                     30 maart 1994, art. 27
  Art. 34, 1 :
                                                  Art. 50, 1
  Art. 34, 2 :
                                                  Art. 50, 2
  Art. 34, 3 :
                                                  Art. 50, 3
  Art. 34, 4 :
                                                  Art. 50, 4
  Art. 34, 5 :
         opgeheven, wet van 29 december 1990         -
  Art. 34, 6 :
                                                  Art. 50, 5
  Art. 34, 7 :
                                                  Art. 50, 6
  Art. 34, 8 :
                                                  Art. 50, 7
  Art. 34, 9 :
         opgeheven, wet van 26 maart 1970            -
  Art. 34, 10 :
                                                 Art. 50, 8
  Art. 34, 11 :
                                                 Art. 50, 9
  Art. 34, 12 :
                                                 Art. 50, 10
  Art. 34, 13 :
                                                 Art. 50, 11
  Art. 34, 14 :
        niet opgenomen in de coordinatie            -
  Art. 34, 15 :
                                                 Art. 50, 12
  Afdeling Iter :
                                              Afdeling III
  Art. 34bis :
         vervangen door de wet van                Art. 51
                     30 maart 1994, art. 17
  Art. 34bis :
         vervangen door de wet van                Art. 51
                     30 maart 1994, art. 17
  Art. 34ter :
         1, 2 en 4, ingevoegd door de wet van     Art. 52
                     8 april 1965, art. 22, en gewijzigd
                     bij de wetten van 26 maart 1970,
                     art. 4, 8 augustus 1980, art. 130 en
                     15 februari 1993, art. 47
  Art. 34ter, 1 :
                                               Art. 52, 1
  Art. 34ter, 2 :
                                               Art. 52, 2
  Art. 34ter, 3 :
      niet opgenomen in de coordinatie            -
  Art. 34ter, 4 :
                                               Art. 52, 3
  Art. 34quater :
      vervangen door de wet van                Art. 53
                     15 februari 1993, art. 48
  Afdeling Iter :
                                              Afdeling IV
  Art. 34            ingevoegd door de wet van                Art. 54
  quinquies          27 juni 1969, art. 8, gewijzigd bij
                     de wetten van 26 maart 1970, art. 5,
                     8 augustus 1980, art. 131,
                     1 augustus 1985, art. 62 en
                     29 december 1990, art. 25 en bij het
                     koninklijk besluit nr. 533 van
                     31 maart 1987, art. 7
  Afdeling                                                   Afdeling V
  Iquinquies :
  Art. 34sexies :
      ingevoegd door de wet van                Art. 55
                     1 augustus 1985, art. 63
  Afdeling Isexies :
                                           Afdeling VI
  Art. 34septies :
     ingevoegd door de wet van                Art. 56
                     1 augustus 1985, art. 84
  Afdeling Isepties :
                                          Afdeling VII
  Art. 34octies :
      ingevoegd door de wet van                Art. 57
                     7 november 1987, art. 68 en gewijzigd
                     bij de wet van 30 december 1988,
                     art. 26
  Art. 34nonies :
      ingevoegd door de wet van                Art. 58
                     7 november 1987, art. 68
  Afdeling Iocties :
                                           Afdeling VIII
  Art. 34decies :
      ingevoegd door de wet van                Art. 59
                     30 december 1988, art. 27
  Afdeling Inonies :
                                           Afdeling IX
  Art. 34undecies :
    1 tot 6 en 8, ingevoegd door de wet      Art. 60
                     van 30 december 1988, art. 28 en
                     gewijzigd bij de wetten van
                     29 december 1990, art. 26 en
                     26 juni 1992, art. 20
  Art. 34undecies,                                            Art. 60, 1
  1 :
                                                              
  Art. 34undecies,                                            Art. 60, 2
  2 :
                                                              
  Art. 34undecies,                                            Art. 60, 3
  3 :
                                                              
  Art. 34undecies,                                            Art. 60, 4
  4 :
                                                              
  Art. 34undecies,                                            Art. 60, 5
  5 :
                                                              
  Art. 34undecies,                                            Art. 60, 6
  6 :
                                                              
  Art. 34undecies,   niet opgenomen in de coordinatie            -
  7 :
    
  Art. 34undecies,                                            Art. 60, 7
  8 :
    
  Art. 34undecies
  bis :
                ingevoegd door de wet van                Art. 61
                     26 juni 1992, art. 21 en gewijzigd
                     bij de wet van 30 maart 1994, art. 28
  Art. 34undecies
  ter :
                ingevoegd door de wet van                Art. 62
                     15 februari 1993, art. 49
  Afdeling Idecies :
                                           Afdeling XI
  Art. 34duodecies : ingevoegd door de wet van 30             Art. 68
                     30 december 1988, art. 51, vervangen
                     door de wet van 29 december 1990,
                     art. 27 en gewijzigd bij de wet van
                     26 juni 1992, art. 23
  Afdeling                                                   Afdeling XII
  Iundecies :
  Art. 34terdecies : ingevoegd door de wet van                Art. 69
                     30 december 1988, art. 52 en gewijzigd
                     bij de wetten van 26 juni 1992,
                     art. 24 en 30 maart 1994, art. 29
  Afdeling                                                   Afdeling XIII
  Iduodecies :
  Art. 34quater
  decies :
             ingevoegd door de wet van 6 juli 1989,   Art. 70
                     art. 18 en gewijzigd bij de wet van
                     29 december 1990, art. 28
  Afdeling                                                   Afdeling XIV
  Iterdecies :
  Art. 34quin        ingevoegd door de wet van                Art. 71
  decies :
             29 december 1990, art. 38
  Afdeling Iquater                                           Afdeling XV
  decies :
  Art. 34sedecies :
    ingevoegd door de wet van                Art. 72
                     30 maart 1994, art. 30
  Afdeling II :
                                                Afdeling XVI
  Art. 35 :
            vervangen door de wet van                Art. 73
                     20 juli 1991, art. 33 en gewijzigd
                     bij de wet van 30 maart 1994,
                     art. 31
  Art. 36 :
            vervangen door de wet van                Art. 74
                     8 april 1965, art. 25
  Art. 37 :
            vervangen door de wet van                Art. 75
                     8 april 1965, art. 26 en gewijzigd
                     bij de wetten van 20 juli 1971,
                     art. 2, 8 augustus 1980, art. 132 en
                     30 maart 1994, art. 32
  Art. 37bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 75
                     8 augustus 1980, art. 133
  Afdeling III :
                                               Afdeling XVII
  Art. 37ter :
         ingevoegd door het koninklijk besluit    Art. 76
                     nr. 408 van 18 april 1986, art. 7
  Afdeling IV :
                                                Afdeling XVIII
  Art. 37quater :
      ingevoegd bij de wet van                 Art. 77
                     15 februari 1993, art. 51 en gewijzigd
                     bij de wet van 30 maart 1994, art. 33.
  Art. 38 :
                                                     Art. 78
  Art. 39 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 79
                     24 december 1963, art. 25 en
                     15 februari 1993, art. 52
  Art. 40 :
            vervangen door de wet van                Art. 80
                     15 februari 1993, art. 53
  Art. 41 :
                                                     Art. 81
  Art. 42 :
            gewijzigd bij de wet van 27 juni 1969,   Art. 82
                     art. 10
  Art. 43 :
                                                     Art. 83
  Art. 44 :
                                                     Art. 84
  Art. 44bis :
         ingevoegd door het koninklijk besluit    Art. 85
                     nr. 22 van 23 maart 1982, art. 5
  Art. 45 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 86
                     20 juli 1971, art. 1, 16 juli 1974,
                     art. 6, en 15 februari 1993, art. 54,
                     bij het koninklijk besluit nr. 38 van
                     27 juli 1967, art. 27 en bij het
                     koninklijk besluit van 20 juli 1971,
                     art. 11
  Art. 46 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 87
                     27 juni 1969, art. 11, 5 juli 1971,
                     art. 12, 5 januari 1976, art. 122,
                     22 december 1989, art. 18 en
                     15 februari 1993, art. 55, de
                     koninklijke besluiten nr. 22 van
                     23 maart 1982, art. 6, nr. 176 van
                     van 30 december 1982, art. 1 en
                     nr. 422 van 23 juli 1986, art. 2
  Art. 47 :
            vervangen door de wet van
                     27 juni 1969, art. 12
  Art. 47bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 89
                     8 april 1965, art. 29, vervangen door
                     de wet van 27 juni 1969, art. 13
  Art. 48 :
            vervangen door de wet van                Art. 90
                     27 juni 1969, art. 14 en gewijzigd
                     bij het koninklijk besluit nr. 22 van
                     23 maart 1982, art. 7
  Art. 48bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 91
                     27 juni 1969, art. 15
  Art. 49 :
                                                     Art. 92
  Art. 50 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 93
                     24 december 1963, art. 26,
                     27 juni 1969, art. 17, 5 juli 1971,
                     art. 13, 1 augustus 1985, art. 64,
                     22 december 1989, art. 19, de
                     koninklijke besluiten nr. 283 van
                     31 maart 1984, art. 3 en nr. 422
                     van 23 juli 1986, art. 3
  Art. 51 :
            vervangen door de wet van                Art. 94
                     27 juni 1969, art. 18
  Art. 52 :
            vervangen door de wet van                Art. 95
                     27 juni 1969, art. 19
  Afdeling IIbis :
                                             Afdeling III
  Art. 52bis :
         ingevoegd door het koninklijk besluit    Art. 96
                     van 13 augustus 1984, art. 4
  Afdeling III :
                                               Afdeling IV
  Art. 53 :
            gewijzigd bij de wet van 5 juli 1971,    Art. 97
                     art. 15
  Art. 54 :
            opnieuw ingevoegd door de wet van        Art. 98
                     16 juli 1974, art. 7
  Art. 55 :
            opnieuw ingevoegd door de wet van        Art. 99
                     16 juli 1974, art. 8
  Afdeling IV :
                                                Afdeling V
  Art. 56 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 100
                     27 juni 1969, art. 20 en
                     22 december 1989, art. 20 en bij het
                     koninklijk besluit nr. 22 van
                     23 maart 1982, art. 8
  Art. 56bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 101
                     18 oktober 1991, art. 2
  Art. 56ter :
         ingevoegd door de wet van                Art. 102
                     18 oktober 1991, art. 3
  Art. 57 :
            vervangen door de wet van                Art. 103
                     27 juni 1969, art. 21 en gewijzigd
                     bij de wetten van 5 juli 1971,
                     art. 16 en 22 december 1989, art. 21,
                     bij de koninklijke besluiten nr. 176
                     van 30 december 1982, art. 2 en
                     nr. 283 van 31 maart 1984, art. 4 en
                     bij het koninklijk besluit van
                     21 maart 1985, art. 1
  Art. 57, 1 :
                                                  Art. 103, 1
  Art. 57, 1bis :
                                               Art. 103, 2
  Art. 57, 2 :
                                                  Art. 103, 3
  Art. 58 :
            vervangen door de wet van                Art. 104
                     27 juni 1969, art. 22 en gewijzigd
                     bij het koninklijk besluit van
                     20 juli 1971, art. 12
  Art. 58bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 105
                     27 juni 1969, art. 23 en gewijzigd
                     bij de wet van 15 februari 1993,
                     art. 56
  Art. 58ter :
         ingevoegd door de wet van                Art. 106
                     27 juni 1969, art. 24
  Art. 59 :
            vervangen door het koninklijk besluit    Art. 107
                     van 28 december 1971, art. 1
  Art. 60 :
            vervangen door de wet van                Art. 108
                     27 juni 1969, art. 25
  Art. 60bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 109
                     15 februari 1993, art. 58
  Afdeling V :
                                                 Afdeling VI
  Art. 61 :
            vervangen door de wet van                Art. 110
                     16 juli 1974, art. 9
  Titel IVbis :
                                                Titel V
  Art. 61bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 111
                     22 december 1989, art. 22
  Art. 61ter :
         ingevoegd door de wet van                Art. 112
                     22 december 1989, art. 22
  Art. 61quater :
      ingevoegd door de wet van                Art. 113
                     22 december 1989, art. 22
                     1989, art. 22
  Art. 61quinquies : vervangen door de wet van                Art. 114
                     15 februari 1993, art. 59
  Art. 61sexies :
      ingevoegd door de wet van                Art. 115
                     22 december 1989, art. 22 en gewijzigd
                     bij de wet van 15 februari 1993,
                     art. 60
  Art. 61septies :
     ingevoegd door de wet van                Art. 116
                     22 december 1989, art. 22
  Art. 61octies :
      ingevoegd door de wet van                Art. 117
                     22 december 1989, art. 22
  Titel V :
                                                    Titel VI
  Art. 62 :
            vervangen door de wet van                Art. 118
                     29 december 1990, art. 44
  Art. 63 :
            opgeheven, wet van 30 december 1988         -
  Art. 64 :
                                                     Art. 119
  Art. 65 :
                                                     Art. 120
  Art. 66 :
            vervangen door de wet van                Art. 121
                     30 december 1988, art. 32
  Art. 67 :
            vervangen door de wet van 30 december    Art. 122
                     30 december 1988, art. 33
  Art. 68 :
            vervangen door de wet van                Art. 123
                     30 december 1988, art. 34
  Art. 69 :
            vervangen door de wet van                Art. 124
                     22 december 1989, art. 118 en
                     gewijzigd bij de wet van
                     15 februari 1993, art. 61
  Art. 70 :
            vervangen door de wet van                Art. 125
                     30 december 1988, art. 36
  Art. 70bis :
         ingevoegd door de wet van 6 juli 1989,   Art. 126
                     art. 17 en vervangen door de wet van
                     22 december 1989, art. 119
  Art. 71 :
            hernummerd door de wet van               Art. 127
                     30 december 1988, art. 37 en gewijzigd
                     bij de wetten van 1 augustus 1985,
                     art. 67 en 29 december 1990, art. 63
  Art. 71bis :
         niet opgenomen in de coordinatie            -
  Art. 72 :
            opnieuw opgenomen door de wet van        Art. 128
                     30 december 1988, art. 38
  Art. 73 :
            vervangen door de wet van                Art. 129
                     30 december 1988, art. 39
  Art. 74 :
            vervangen door de wet van                Art. 130
                     30 december 1988, art. 40
  Art. 75 :
            gewijzigd bij de wet van 5 juli 1971,    Art. 131
                     art. 18
  Art. 75bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 132
                     30 december 1988, art. 41
  Art. 76 :
            vervangen door de wet van                Art. 133
                     24 december 1963, art. 31 en gewijzigd
                     bij het koninklijk besluit van
                     20 juli 1971, art. 17
  Art. 76bis :
         hernummerd door de wet van 30 december   Art. 134
                     30 december 1988, art. 42 en gewijzigd
                     door de wet van 8 juli 1987, art. 1
  Art. 76ter :
         hernummerd door de wet van               Art. 135
                     30 december 1988, art. 43
  Art. 76quater :
      hernummerd door de wet van               Art. 136
                     30 december 1988, art. 44 en gewijzigd
                     bij de wetten van 27 juni 1969,
                     art. 28, 1 augustus 1985, art. 66,
                     6 augustus 1993, art. 11 en
                     30 maart 1994, art. 34 en het
                     koninklijk besluit nr. 19 van
                     4 december 1978, art. 1
  Art. 76quinquies : ingevoegd door de wet van                Art. 137
                     30 december 1988, art. 44
  Titel VI :
                                                   Titel VII
  - :
                                                          Hoofdstuk I
  Art. 76sexies :
      ingevoegd door de wet van                Art. 138
                     15 februari 1993, art. 62
  Hoofdstuk I :
                                                Hoofdstuk II
  Art. 77 :
            vervangen door de wet van                Art. 139
                     22 december 1989, art. 24
  Art. 78 :
            vervangen door de wet van                Art. 140
                     15 februari 1993, art. 63
  Art. 79 :
            vervangen door de wet van                Art. 141
                     15 februari 1993, art. 64
  Art. 79bis :
         ingevoegd door de wet van 22 december    Art. 142
                     22 december 1989, art. 26 en gewijzigd
                     bij de wetten van 20 juli 1991,
                     art. 34 en 26 juni 1992, art. 45
  Art. 79ter :
         ingevoegd door de wet van                Art. 143
                     22 december 1989, art. 27 en gewijzigd
                     bij de wetten van 20 juli 1991,
                     art. 35 en 26 juni 1992, art. 46
  Art. 79quater :
      ingevoegd door de wet van                Art. 144
                     22 december 1989, art. 28 en gewijzigd
                     bij de wetten van 29 december 1990,
                     art. 30 en 26 juni 1992, art. 47
  Art. 79quinquies : ingevoegd door de wet van                Art. 145
                     22 december 1989, art. 29 en gewijzigd
                     bij de wet van 29 december 1990,
                     art. 31, 20 juli 1991, art. 36 en
                     26 juni 1992, art. 48
  Art. 80 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 146
                     7 juli 1976, art. 4 en
                     1 augustus 1985, art. 69 en bij de
                     koninklijke besluiten nr. 22 van
                     23 maart 1982, art. 9 en nr. 533 van
                     31 maart 1987, art. 8
  Art. 81 :
            gewijzigd bij het koninklijk besluit     Art. 147
                     nr. 22 van 23 maart 1982, art. 11
  Art. 82 :
            vervangen door het koninklijk besluit    Art. 148
                     nr. 22 van 23 maart 1982, art. 12
  Art. 83 :
            gewijzigd bij de wet van 8 april 1965,   Art. 149
                     art. 37 en bij het koninklijk besluit
                     nr. 533 van 31 maart 1987, art. 10
  Art. 84 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 150
                     24 december 1963, art. 34 en
                     8 april 1965, art. 38 en dekoninklijke
                     besluiten nr. 22 van 23 maart 1982,
                     art. 13 en het koninklijk besluit
                     nr. 533 van 31 maart 1987, art. 11
  Art. 85 :
            vervangen door de wet van                Art. 151
                     1 augustus 1985, art. 70
  Art. 86 :
            gewijzigd bij de wet van                 Art. 152
                     1 augustus 1985, art. 71
  Art. 87 :
            gewijzigd bij de wet van 27 juni 1969,   Art. 153
                     art. 30, bij de koninklijke besluiten
                     nr. 58 van 22 juli 1982, art. 6 en
                     nr. 533 van 31 maart 1987, art. 12
  Art. 88 :
            gewijzigd bij de wet van 7 juli 1976,    Art. 154
                     art. 5 en bij het koninklijk besluit
                     nr. 22 van 23 maart 1982, art. 14
  Art. 89 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 155
                     8 april 1965, art. 40, 5 juli 1971,
                     art. 21 en 1 augustus 1985, art. 72
  Art. 90 :
            vervangen door de wet van                Art. 156
                     15 februari 1993, art. 65
  Art. 90bis :
         ingevoegd door de wet van                Art. 157
                     22 december 1989, art. 30 en
                     gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991,
                     art. 37
  Art. 90ter :
         ingevoegd door de wet van                Art. 158
                     29 december 1990, art. 45
  Hoofdstuk II :
                                               Hoofdstuk III
  Art. 91 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 159
                     29 december 1990, art. 64 en
                     15 februari 1993, art. 66 en bij
                     het koninklijk besluit nr. 176 van
                     30 december 1982, art. 3
  Art. 92 :
            gewijzigd bij de wet van                 Art. 160
                     29 december 1990, art. 65 en
                     gewijzigd bij de wet van
                     15 februari 1993, art. 67
  Art. 93 :
            vervangen door de wet van                Art. 161
                     15 februari 1993, art. 68
  Art. 94 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 162
                     7 juli 1976, art. 6 en
                     1 augustus 1985, art. 73
  Art. 95 :
            opgeheven, wet van 15 februari 1993         -
  Art. 96 :
            gewijzigd bij de wetten van              Art. 163
                     22 decembre 1963, art. 35,
                     27 juni 1969, art. 31,
                     1 augustus 1985, art. 74,
                     29 december 1990, art. 46 en
                     en 15 februari 1993, art. 70, bij de
                     koninklijke besluiten nr. 408 van
                     18 april 1986, art. 8 en nr. 533
                     van 31 maart 1987, art. 13
  Art. 97 :
            vervangen bij de wet van 27 juni 1969,   Art. 164
                     art. 32 en gewijzigd bij de wetten
                     van 12 mei 1971, art. 18, 7 juli 1976,
                     art. 7, 22 december 1977, art. 155,
                     29 december 1990, art. 67 en
                     15 februari 1993, art. 71 en bij de
                     koninklijke besluiten nr. 10 van
                     11 oktober 1978, art. 3, nr. 408 van
                     18 april 1986, art. 9 en nr. 533 van
                     31 maart 1987, art. 14
  Art. 98 :
            aangevuld bij de wet van 22 december     Art. 165
                     1989, art. 35 en gewijzigd bij de wet
                     van 26 juni 1992, art. 28
  Art. 99 :
            vervangen door de wet van                Art. 166
                     15 februari 1993, art. 72 en gewijzigd
                     door de wet van 30 maart 1994, art. 35
  Hoofdstuk III :
                                              Hoofdstuk IV
  Art. 100 :
           gewijzigd bij de wetten van              Art. 167
                     10 oktober 1967, art. 84, 3
                     (hoofdart. 3) en 15 februari 1993,
                     art. 73 en bij het koninklijk
                     besluit nr. 22 van 23 maart 1982,
                     art. 15
  Art. 101 :
           gewijzigd bij de wetten van              Art. 168
                     15 februari 1993, art. 74 en
                     30 maart 1994, art. 36 en bij het
                     koninklijk besluit nr. 408 van
                     18 april 1986, art. 11
  Art. 102 :
           vervangen door de wet van                Art. 169
                     22 december 1989, art. 124
  Art. 103 :
           vervangen door de wet van                Art. 170
                     8 april 1965, art. 43, gewijzigd bij
                     de wetten van 7 juli 1976, art. 9 en
                     6 augustus 1993, art. 12 en 16
  Art. 104 :
           gewijzigd bij de wet van 8 april 1965,   Art. 171
                     art. 44 en bij de koninklijke
                     besluiten nr. 22 van 23 maart 1982,
                     art. 17 en nr. 533 van 31 maart 1987,
                     art. 16
  Art. 105 :
                                                    Art. 172
  Art. 105bis :
        ingevoegd door de wet van                Art. 173
                     24 november 1963, art. 39
  Hoofdstuk IV :
                                               Hoofdstuk V
  Art. 106, 1 :
        gewijzigd bij de wetten van              Art. 174
                     8 april 1965, art. 45, 7 juli 1976,
                     art. 10, 1 augustus 1985, art. 76,
                     24 mei 1989, enig art. en
                     6 augustus 1993, art. 17 en bij het
                     het koninklijk besluit nr. 10 van
                     11 oktober 1978, art. 4
  Art. 106, 1,                                                Art. 174, 9
  8bis :
                                                             
  Art. 106, 1,                                                Art. 174, 10
  9:                                                               
  Art. 106,   2 :
      niet opgenomen in de coordinatie            -
  Hoofdstuk V :
                                                Hoofdstuk VI
  Art. 107 :
           vervangen door de wet van 7 juli 1976,   Art. 175
                     art. 11 en gewijzigd bij de
                     koninklijke besluiten nr. 22 van
                     23 maart 1982, art. 18 en nr. 533
                     van 31 maart 1987, art. 17
  Titel VII :
                                                  Titel VIII
  Art. 108 :
                                                    Art. 176
  Art. 109 :
                                                    Art. 177
  Art. 110 :
                                                    Art. 178
  Art. 111 :
           vervangen door de wet van                Art. 179
                     8 april 1965, art. 47
  Art. 112 :
                                                    Art. 180
  Art. 113 :
           vervangen door de wet van 15             Art. 181
                     15 februari 1993, art. 75
  Art. 114 :
           vervangen door de wet van                Art. 182
                     15 februari 1993, art. 76
  Art. 115 :
                                                    Art. 183
  Art. 116 :
                                                    Art. 184
  Art. 117 :
           vervangen door de wet van                Art. 185
                     15 februari 1993, art. 77
  Art. 118 :
                                                    Art. 186
  Art. 119 :
           gewijzigd bij de wet van                 Art. 188
                     29 december 1990, art. 47
  Art: 120 :
           gewijzigd bij de wet van                 Art. 189
                     29 december 1990, art. 48
  Art. 120bis :
        vervangen door de wet van                Art. 190
                     15 februari 1993, art. 78
  Art. 120ter :
        ingevoegd door de wet van                Art. 187
                     29 december 1990, art. 49
  Titel VIII :
  Art. 121 :
           gewijzigd bij de wetten van              Art. 191
                     27 juni 1969, art. 34, 9 juni 1970,
                     art. 1, 16 juli 1974, art. 10,
                     23 december 1974, art. 57,
                     5 augustus 1978, art. 29,
                     8 augustus 1980, art. 161,
                     1 augustus 1985, art. 79,
                     30 december 1988, art. 49,
                     22 december 1989, art. 32,
                     29 december 1990, art. 55, 60 en 61,
                     26 juni 1992, art. 15, 31 en 26,
                     30 december 1992, art. 7,
                     6 augustus 1993, art. 7, 8 en 9 en
                     30 maart 1994, art. 37, de
                     koninklijke besluiten nr. 22 van
                     23 maart 1982, art. 19 en 20,
                     nr. 176 van 30 december 1982, art. 5
                     en nr. 283 van 31 maart 1984, art. 6
                     en de koninklijke besluiten van
                     20 juli 1971, art. 20 en
                     23 oktober 1981, art. 1
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  1 :
                                                           1e lid, 1
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  2:                                                         1e lid, 2
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  3:                                                         1e lid, 3
  tot 8:                                                     tot 5
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  9:                                                         1e lid, 6
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  10:                                                        1e lid, 7
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  11:                                                        1e lid, 8
  Art. 121, 1e lid,  niet opgenomen in de coordinatie            -
  12: 
  - :
                  nieuw                                    Art. 191,
                                                              1e lid, 9
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  13:                                                        1e lid, 10
  Art. 121, 1e lid,  niet opgenomen in de coordinatie            -
  14: 
  - :
                  nieuw                                    Art. 191,
                                                              1e lid, 11
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  15:                                                        1e lid, 12
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  16:                                                        1e lid, 13
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  17:                                                        1e lid, 14
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  18:                                                        1e lid, 15
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  18bis:                                                     1e lid, 16
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  19:                                                        1e lid, 17
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  20:                                                        1e lid, 18
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  21:                                                        1e lid, 19
  Art. 121, 1e lid,                                           Art. 191,
  22:                                                        1e lid, 20
  - :
                  nieuw                                    Art. 191,
                                                              1e lid, 21
  Art. 121, 2e lid : niet opgenomen in de coordinatie            -
  -                  nieuw                                    Art. 121,
                                                              2e lid
  Art. 122 :
           gewijzigd bij de wetten van              Art. 192
                     24 december 1963, art. 41,
                     27 juni 1969, art. 35,
                     22 december 1977, art. 157,
                     29 december 1990, art. 57 en de
                     koninklijke besluiten van
                     22 december 1969, art. 2 en
                     23 oktober 1981, art. 2
  Art. 123 :
           gewijzigd bij de wetten van              Art. 193
                     27 juni 1969, art. 36, 20 juni 1975,
                     art. 1, 22 december 1977, art. 158,
                     29 december 1990, art. 50 en 58 en de
                     koninklijke besluiten van
                     22 december 1969, art. 3 en
                     20 juli 1971, art. 21
                     en de wet van 29 juni 1981, art. 26,
                     laatste lid
  Art. 123, 1,                                                Art. 193, 1,
  1e lid, 1:                                                 1e lid, 1
  Art. 123, 1,       niet opgenomen in de coordinatie            -
  1e lid, 2:
  Art. 123, 1,                                                Art. 193, 1
  1e lid, 3,                                                  1e lid, 2
  1e lid :
                                                       
  Art. 123, 1,                                                Art. 193,
  1e lid, 3,                                                  1, 2e lid
  2e lid :
  Art. 123, 1,                                                Art. 193,
  1e lid, 4:                                                 1, 1e lid, 3
  5:                                                         - 4
  - :
                  nieuw                                    Art. 193,
                                                              1, 1e lid
                                                              5 - 8
  - :
                  nieuw                                    Art. 193,
                                                              1, 3e lid
  Art. 123, 1,                                                Art. 193,
  2e lid :
                                                      1, 4e lid
  Art. 123, 2 :
                                                 Art. 193, 2
  Art. 124 :
           gewijzigd bij de wetten van              Art. 194
                     7 juli 1976, art. 12 en
                     29 december 1990, art. 51 en 69
  Art. 125 :
           gewijzigd bij de wetten van              Art. 195
                     8 april 1965, art. 49, 26 juni 1992,
                     art. 5 en 29, 15 februari 1993,
                     art. 79 en 6 augustus 1993, art. 13
                     en bij het koninklijk besluit nr. 283
                     van 31 maart 1984, art. 8
  Art. 126 :
           gewijzigd bij de wet van                 Art. 196
                     27 juni 1969, art. 38
  Art. 127 :
                                                    Art. 197
  Art. 128 :
           vervangen door de wet van                Art. 198
                     27 juni 1969, art. 39
  Art. 129 :
                                                    Art. 199
  Art. 130 :
                                                    Art. 200
  Art. 131 :
           gewijzigd bij het koninklijk             Art. 201
                     besluit van 22 december 1969, art. 4
  Art. 132 :
           gewijzigd bij het koninklijk besluit     Art. 202
                     nr. 176 van 30 december 1982, art. 7
  Art. 133 :
           1 tot 5, vervangen door de wet           Art. 203
                     van 27 juni 1969, art. 40 en gewijzigd
                     bij het koninklijk besluit van
                     22 december 1969, art. 5
  Art. 133,                                                 Art. 203
  1 - 5 :
  Art. 133,        niet opgenomen in de coordinatie            -
  6 - 7 :
  Art. 133bis :
        ingevoegd door de wet van                Art. 204
                     15 februari 1993, art. 81
  Art. 134 :
           vervangen door de wet van                Art. 205
                     15 februari 1993, art. 82
  Art. 135 :
           vervangen door het koninklijk besluit    Art. 206
                     nr. 408  van 18 april 1986, art. 12
                     en gewijzigd bij de wetten van
                     29 december 1990, art. 70 en
                     30 maart 1994, art. 38
  Titel IX.                                                  Titel X
  Art. 136 :
           wijzigende bepaling                         -
  Art. 137 :
           wijzigende bepaling                         -
  Art. 138 :
           gewijzigd bij de wet van 27 juni 1969,   Art. 207
                     art. 41
  Art. 139 :
           wijzigende bepaling                         -
  Art. 140 :
           wijzigende bepaling                         -
  Art. 141 :
           wijzigende bepaling                         -
  Art. 142 :
           wijzigende bepaling                         -
  Art. 143 :
           opheffingsbepaling                          -
  Art. 144 :
                                                    Art. 208
  Art. 145 :
           gewijzigd bij de wet van 27 juni 1969,   Art. 209
                     art. 42
  Art. 146 :
           gewijzigd bij K.B. nr. 10 van            Art. 210
                     11 oktober 1978, art. 5
  Art. 147bis:
         ingevoegd bij de wet van                 Art. 211
                     23 december 1974, art. 58, en
                     vervangen door de wet van
                     8 december 1977, art. 1
  Art. 147ter :
        ingevoegd door de wet van                Art. 212
                     8 december 1977 , art. 2
  Art. 147quater :
     ingevoegd door de wet van                Art. 213
                     15 februari 1993, art. 84
  Titel X :
                                                    Titel XI
  Art. 148 :
           niet opgenomen in de coordinatie            -
  Art. 149 :
           niet opgenomen in de coordinatie            -
  Art. 150 :
           niet opgenomen in de coordinatie            -
  Art. 151 :
           niet opgenomen in de coordinatie            -
  Art. 152 :
           niet opgenomen in de coordinatie            -
  Art. 153,        gewijzigd bij de wetten van              Art. 215
  1 - 5 :
              8 april 1965, art. 51,
                     29 december 1990, art. 32,
                     26 juni 1992, art. 30
  Art. 153, 6 :
        gewijzigd bij de wet van                 Art. 63
                     7 november 1987, art. 69 en het
                     koninklijk besluit nr. 283 van
                     31 maart 1984, art. 9
  Art. 153, 7 :
        vervangen door de wet van                Art. 64
                     30 maart 1994, art. 39
  Art. 153, 8 :
        ingevoegd door de wet van                Art. 65
                     22 december 1989, art. 120
  Art. 153,         ingevoegd door de wet van                Art. 66
  8bis :
               30 maart 1994, art. 39
  Art. 153, 9 :
        ingevoegd door de wet van 29 december    Art. 67
                     29 december 1990, art. 32 en gewijzigd
                     door de wet van 30 maart 1994, art. 39
  Art. 154 :
           niet opgenomen in de coordinatie            -
  Art. 154bis,       niet opgenomen in de coordinatie            -
  1 :
    
  Art. 154bis,       ingevoegd door de wet van                Art. 216
  2 :
                  23 december 1974, art. 59, gewijzigd
                     bij de wet van 7 juli 1976, art. 13
                     en het koninklijk besluit nr. 10
                     van 11 oktober 1978, art. 6
  Art. 154bis,       niet opgenomen in de coordinatie            -
  3 :
    
  Art. 154ter :
        ingevoegd door de wet van                Art. 217
                     5 januari 1976, art. 123
  Art. 155 :
           niet opgenomen in de coordinatie            -
  Art. 156 :
           niet opgenomen in de coordinatie            -
  Art. 157, 1e lid :
                                            Art. 214
  Art. 157, 2e lid : niet opgenomen in de coordinatie            -
  Titel XI :
                                                   Titel XII
  Art. 158 :
           gewijzigd bij de wetten van              Art. 218
                     8 april 1965, art. 52, 26 maart 1970,
                     art. 6 en 8 augustus 1980, art. 136
  Art. 159 :
           niet opgenomen in de coordinatie
     B. Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale
        zekerheid voor werknemers
  Art. 26 :
            gewijzigd bij het koninklijk besluit     Art. 191,
                     nr. 528 van 31 maart 1987, art. 6        1e lid,
                                                              3, 4, 5
  Art. 39bis, 3 :
      gewijzigd bij het koninklijk besluit     Art. 191,
                     nr. 214 van 30 september 1983, art. 3    1e lid, 11
     C. Wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen
  Art. 6 :
             -                                        Art. 191,
                                                              2e lid
     D. Wet betreffende de afschaffing en de herstructurering van
        instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten,
        gecoordineerd op 13 maart 1991
  Art. 7, 2, 1e,     gewijzigd bij de wet van 26 juni 1992,   Art. 191,
  3e en 4e lid :
       , art. 7                                 1e lid, 9  Art. N5. Bijlage V. Aantekeningen ter verantwoording.

  Art. 1N5. A. Algemene bemerkingen.
  Het voorliggende ontwerp van coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een stelsel van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen beoogt vooral de voornoemde wet aan te passen aan de wijzigingen die hierin werden aangebracht door de wet van 15 februari 1993 (Wet tot hervorming van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering). Daarnaast worden echter ook in de financiële bepalingen talrijke aanpassingen doorgevoerd. Deze bepalingen geven immers ingevolge een aantal impliciete wijzigingen een sterk vertekend beeld van de werkelijke toestand.
  Aan de te coördineren tekst werden in de loop van de jaren vele bepalingen toegevoegd. Dit bracht mee dat de tekst bv. al tot een artikel 34sedecies is gevorderd. Daarnaast heeft ook de wet van 15 februari 1993 de nummering van sommige artikelen gewijzigd. Een hernummering is bijgevolg ten zeerste aangewezen ondanks de aanpassingen die het onvermijdelijk meebrengt in de uitvoeringsbesluiten.
  Wat de bevoegdheid van de Koning voor de coördinatie aangaat steunt het ontwerp zich bijgevolg zowel op artikel 90 van de wet van 15 februari 1993 als op artikel 145 van de wet van 9 augustus 1963.

  Art. 2N5. B. De eenvormigheid van de terminologie en het correct taalgebruik.
  1° De Ministers
  a) De Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft wordt op verschillende wijzen aangewezen in de Nederlandse tekst :
  - Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale voorzorg behoort;
  - Minister van Sociale voorzorg;
  - Minister van Sociale zaken;
  - Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft.
  Naar het voorbeeld van de coördinatie van de wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987 (Belgisch Staatsblad 7 oktober 1987) wordt geopteerd voor de formulering "Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft".
  Artikel 2, b) van het ontwerp van gecoördineerde wet stelt echter dat voor deze gecoördineerde wet onder "Minister" wordt verstaan de "Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft". Als gevolg hiervan zal in de meeste artikelen enkel het woord "Minister" voorkomen.
  b) Voor de andere Ministers die in het ontwerp van gecoördineerde wet worden vernoemd wordt dezelfde formulering aangehouden, met name :
  - "de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft" vervangt de vroegere verwijzingen naar de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin en de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort;
  - "de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft" vervangt de vroegere verwijzingen naar de Minister van Financiën;
  - "de Minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft" vervangt de vroegere verwijzingen naar de Minister van Middenstand en de Minister tot wiens bevoegdheid de Middenstand behoort.
  2° Benaming van de verzekering Daar zowel het opschrift als artikel 1 thans de benaming "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen" gebruikt i.p.v. "ziekte- en invaliditeitsverzekering" wordt de oude benaming in de tekst door de nieuwe vervangen.
  3° Het begrip zorgverlener, zorgverstrekker, verzorgingsverstrekker
  Geen van de drie hierboven vermelde begrippen bevinden zich in de officiële woordenlijst van de Nederlandse taal noch in de meer recent uitgebrachte officieuze woordenlijst. In deze laatste bevindt zich echter wel het woord "zorgverlening". Ten einde een eenheid in de terminologie te bekomen en een woord te kiezen dat het best aanleunt bij het Nederlands taalgebruik wordt geopteerd voor het woord "zorgverlener" en wordt dit begrip in artikel 2) n) ingevoerd.
  4° Definities opgesomd in artikel 2 van de gecoördineerde wet.
  In de gecoördineerde tekst wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met de definities van artikel 2 :
  - de woorden "het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" worden vervangen door de woorden "het Instituut";
  - de woorden "verzorgingsverstrekker" of "zorgverstrekker" of "verstrekker" worden vervangen door het woord "zorgverlener";
  - de woorden "de Algemene raad" zijn vervangen door de woorden "het Algemeen comité";
  - de woorden "het beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door de woorden "de Algemene raad" of de woorden "het Verzekeringscomité" naargelang de bevoegdheid van het vroegere Beheerscomité is overgegaan naar de Algemene raad of het Verzekeringscomité.
  5° Andere begrippen die eenvormig gemaakt worden in de Nederlandse tekst
  - "verpleegster/verpleger" wordt vervangen door "verpleegkundige";
  - "kinesist" wordt vervangen door "kinesitherapeut";
  - "profielcommissies" wordt vervangen door "profielencommissies" gelet op het opschrift van afdeling VIII van hoofdstuk II en het begrip gebruikt in artikel 30 van het ontwerp van coördinatie (cf. ook nr. 11).
  6° De "overeenkomsten- en akkoordencommissies" in de Nederlandse tekst.
  De overeenkomsten- en akkoordencommissies zijn respectievelijk bevoegd om overeenkomsten of akkoorden met bepaalde groepen zorgverleners te sluiten. Er is geen commissie die bevoegd is om zowel overeenkomsten als akkoorden te sluiten.
  Om deze reden is bij verwijzing naar deze commissies in een aantal artikelen het woord "en" vervangen door het woord "of".
  In de Franse tekst stelt het probleem zich op een andere manier, cf. de verantwoording aldaar.
  7° Het begrip derdebetalersregeling.
  Het artikel 34quater van de wet van 9 augustus 1963 (artikel 53 van het ontwerp) is het basisartikel voor de regeling van de rechtstreekse betaling. Deze laatste is echter beter bekend als "derdebetalersregeling" (régime du tiers payant). Deze laatste term heeft een grotere bekendheid gekregen, wordt op meerdere plaatsen in de wet gebruikt en ook in het uitvoeringsbesluit van art. 34quater (koninklijk besluit van 30 november 1989). Daarom worden in het ontwerp de woorden " rechtstreekse betaling" vervangen door "derdebetalersregeling". Naast artikel 53 gebeurt dit bv. ook in de artikelen 157 en 164.
  8° de verwijzing naar de wet op de ziekenhuizen.
  De tekst van de te coördineren wet van 9 augustus 1963 bevat verschillende verwijzingen naar de wet op de ziekenhuizen waarbij nog het vroegere opschrift wordt gebruikt met name wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gelet op de coördinatie van deze wet op 7 augustus 1987 wordt de verwijzing aangepast.
  9° de wet op de ziekenfondsen en de landsbonden.
  In het algemeen wordt de tekst van de coördinatie aangepast aan het opschrift van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
  10° Wetten op de Rijkscomptabiliteit.
  De verwijzing naar artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949 wordt vervangen door een verwijzing naar artikel 94 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.
  11° Correct taalgebruik.
  In de tekst van de coördinatie worden een aantal fouten inzake taalgebruik verbeterd. Voor de spelling van woorden wordt de voorkeurspelling toegepast. Deze aanpassingen worden niet vermeld in voetnoot.
  Bv. : in het Nederlands : "dewelke" wordt vervangen door "welke", "met dewelke " door "waarmee", "afsluiten" van overeenkomsten wordt vervangen door "sluiten" van overeenkomsten en "profielcommissie" door "profielencommissie"; in het Frans : "médecins-conseil" wordt vervangen door "médecins-conseils" en "commission de profil" door "commission de profils".
  Indien het om stijlverbeteringen gaat worden ze wel in voetnoot vermeld.

  Art. 3N5. C. De indeling van het ontwerp van coördinatie in titels, hoofdstukken en afdelingen.
  Het ontwerp van coördinatie volgt het plan van de wet van 9 augustus 1963 waarbij wel de nummering van de titels, hoofdstukken, afdelingen wordt aangepast. Zo wordt de titel IVbis betreffende de moederschapsverzekering hernummerd tot V zodat ook de daarop volgende nummering wordt gewijzigd.
  Hetzelfde gebeurde waar nodig met de hoofdstukken en afdelingen.
  De titel VIIbis van de te coördineren tekst "Bepalingen betreffende het personeel van de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen" die enkel het artikel 120ter bevat wordt evenals het artikel 120ter opgenomen in de titel VII.
  Het gewijzigde opschrift van titel VII (nu titel VIII in het ontwerp van coördinatie) luidt als volgt :
  "Gemene bepalingen ter zake van het Instituut, de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen".
  Het artikel 120ter wordt aan het einde van het hoofdstuk I van deze titel hernomen.
  Hierdoor wordt een betere samenhang verkregen van de bepalingen betreffende de Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Zowel het artikel 119 (m.b.t. de regeringscommissarissen) als het artikel 120 (m.b.t. de revisoren) opgenomen in het hoofdstuk II van titel VII van de te coördineren tekst van de wet van 9 augustus 1963, bevatten immers reeds verwijzingen naar de voornoemde Kas.
  Een aantal artikelen van de te coördineren wet van 9 augustus 1963 worden niet opgenomen in de coördinatie, maar wel in de bijlage I. Dit brengt mee dat in het ontwerp van coördinatie uitzonderlijk een verwijzing is terug te vinden naar een artikel van de wet van 9 augustus 1963 (bv. in artikel 170 van het ontwerp).
  Ingevolge een bemerking van de Raad van State bij het ontwerp van wet dat later de voornoemde wet van 15 februari 1993 wordt (Senaat, 1992-93, 579-1, p. 131), wordt de nummering van de titels, hoofdstukken en afdelingen in Romeinse cijfers weergegeven in het voorliggende ontwerp van coördinatie. De aanpassingen worden natuurlijk zowel in de opschriften als in de tekst zelf doorgevoerd. Indien het enkel een omzetting van Arabische naar Romeinse cijfers betrof doch met behoud van het volgnummer wordt in de voetnoten hiervan geen melding gemaakt.

  Art. 4N5. D. De nummering van de artikelen en de verwijzingen in de artikelen en in de voetnoten.
  1° nieuwe nummering :
  Door de wet van 15 februari 1993 wordt de inhoud van een aantal artikelen van de verzekering voor geneeskundige verzorging verplaatst naar andere artikelen. Zo worden bv. bepalingen die voor de wet van 15 februari 1993 het artikel 19 uitmaakten nu hernomen in artikel 16 en wordt de inhoud van artikel 20bis (profielencommissies) artikel 20quater. De wet van 15 februari heeft echter niet alle verwijzingen naar de vroegere artikelen 19 en 20bis vervangen door verwijzingen naar de nieuwe artikelen 16 en 20quater.
  Bij de hernummering van de artikelen diende met de voorgaande bemerking rekening te worden gehouden. Dit geeft aanleiding geeft tot een aantal verwarrende doch niettemin correcte voetnoten.
  Bv. a) - in de noot bij artikel 153 van het ontwerp van coördinatie wordt de verwijzing "artikel 19" vervangen door "artikel 23";
  - in de noot bij artikel 156 van het ontwerp wordt de verwijzing "artikel 19" vervangen door "artikel 26". Beide voetnoten zijn correct daar het in het eerste geval gaat om een verwijzing naar het vroegere artikel 19 (van voor de wet van 15 februari 1993) en in het tweede geval om een verwijzing naar het artikel 19 ingevoegd door de wet van 15 februari 1993.
  b) in de noot bij artikel 143 van het ontwerp wordt de verwijzing "artikel 20bis" vervangen door "artikel 30". Dit is correct hoewel de concordantietabel stelt dat "artikel 20bis" in de coördinatie "artikel 28" wordt. De verwijzing naar het "artikel 20bis" in artikel 143 betreft immers een verwijzing naar het artikel "20quater" zoals ingevoegd door de wet van 15 februari 1993 en dit laatste wordt in de coördinatie wel degelijk "artikel 30".
  Voor de verwijzing naar de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen wordt gekozen om zowel de verwijzing "artikel 24" (cf. bv. art. 18 en 25 van het ontwerp) als de verwijzing "artikel 24, § 1" (cf. bv. art. 22 en 23 van het ontwerp) te vervangen door de verwijzing "artikel 35, § 1".
  2° voetnoten
  In de voetnoten worden de aanpassingen inzake de verwijzingen naar artikelen als volgt weergegeven :
  1) enkel het artikel als de indeling onveranderd blijft
  bv. vroeger art. 23, 1° en 2° nu art. 34, 1 en 2°
  voetnoot : "art. 23" wordt "art. 34".
  2) als ook de indeling wijzigt wordt deze laatste mee opgenomen
  bv. voetnoot "art. 23, 7° en 8°" wordt "art. 34, 6° en 7°"
  3) indien in een voetnoot de voormelde punten 1) en 2) samen voorkomen voor eenzelfde artikel worden, voor dat artikel, de indelingen altijd opgenomen in de voetnoot, ook als sommige onveranderd bleven.
  bv. voetnoot "art. 23, 1°" wordt "art. 34, 1°"; "art. 23, 8° en 9°" wordt "art. 34, 7° en 8°".
  4) in een opsomming van artikelen worden de indelingen mee opgenomen
  bv. voetnoot "artikelen 79, § 1, en 93, eerste lid, 8°" wordt "artikelen 141, § 1, en 161, eerste lid, 8°".
  3° wetgevingstechniek
  Conform met de regels van de wetgevingstechniek worden een aantal verwijzingen aangepast :
  - in het Nederlands, bv. : het woord "alinea" wordt vervangen door het woord "lid" en de verwijzingen "lid 1" en "lid 2" worden vervangen door de verwijzingen "eerste lid" en "tweede lid".
  - in het Frans, bv. : de verwijzingen : "premier alinéa", "deuxičme alinéa" en "troisičme alinéa" worden "alinéa 1er" "alinéa 2" en "alinéa 3".
  4° overbodige vermeldingen na een verwijzing of overbodige verwijzingen
  In de wet wordt ook na de vermelding van een artikel, een titel, een hoofdstuk of een afdeling meermaals benadrukt dat het een artikel, titel, ... "van deze wet" betreft. Deze vermelding wordt als overbodig beschouwd en wordt dan ook geschrapt om de tekst leesbaarder te maken.
  In een aantal gevallen wordt, omwille van de duidelijkheid, toch de formulering "van deze wet" behouden. Bv. als verwezen wordt naar "de bepalingen/regels/voorwaarden/... van deze wet". In die gevallen wordt de vermelding wel aangepast tot "... van deze gecoördineerde wet.
  Ook de vermelding "van dit artikel" na een paragraafnummer of na een verwijzing naar een lid wordt meestal weggelaten, tenzij de duidelijkheid erdoor wordt geschaad.
  De verwijzing naar een artikel waarin een definitie van een woord of begrip wordt gegeven is meestal overbodig en wordt dan ook weggelaten zodat de zin eenvoudiger wordt.
  Bv. : artikel 7 van het ontwerp : de woorden "Het bij titel II van deze wet ingestelde Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering evenals de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 2" worden vervangen door de woorden "Het Instituut evenals de verzekeringsinstellingen".

  Art. 5N5. E. Specifieke verantwoording voor de wijzigingen aangebracht aan een aantal artikelen.
  Artikel 12 van het ontwerp.
  Art. 12, 7°. Daar artikel 121 van de wet van 9 augustus 1963 (artikel 191 van het ontwerp van coördinatie) in een aantal gevallen de regeling aangaande de affectatie van inkomsten van de verzekering aan de Koning toevertrouwt, wordt de tekst van artikel 12, 7° (artikel 8, 7° van de wet van 9 augustus 1963) aangepast in de volgende zin :
  "onder de in de wet gestelde voorwaarden" wordt vervangen door "onder de in of krachtens deze gecoördineerde wet gestelde voorwaarden".
  De verwijzing, in het punt 7°, naar artikel 121 wordt aangepast aan de nieuwe tekst van laatstgenoemd artikel zoals opgenomen in artikel 191.
  Deze aanpassing blijft echter beperkt daar de tekst van artikel 8, 7° zoals gewijzigd door de voornoemde wet van 15 februari 1993, immers een vergissing bevatte. De bedoeling van artikel 12, 7° (8, 7°) is dat het R.I.Z.I.V. de verzekeringsinkomsten die op het Instituut ontvangen worden toewijst. De enige inkomsten die niet op het R.I.Z.I.V. worden ontvangen zijn de persoonlijke bijdragen (art. 191, eerste lid, 2°) en de renteopbrengst uit beleggingen (art. 191, eerste lid, 10°). Deze laatste twee inkomsten worden immers rechtstreeks door de verzekeringsinstellingen ontvangen zonder tussenkomst van het R.I.Z.I.V. Het artikel 8, 7° vermeldde ten onrechte het artikel 121, 10° (bijdragen op de pensioenen, die wel degelijk op het Instituut worden ontvangen, zodat een affectatie nodig is) als uitzondering i.p.v. het punt 121, 13°.
  Art. 12, 10° De tekst van punt 10° (rechtsvorderingen) wordt eenvormig gemaakt met de tekst die voor de raad en Comités van de bijzondere diensten is gebruikt (cf. art. 16, § 1, 5°, 80, 8°, 141, § 1, eerste lid, 17° en 161, eerste lid, 10°).
  Artikel 16 van het ontwerp.
  In de § 1, 5°, laatste lid, wordt de Franse terminologie ("il y aura lieu ŕ") afgestemd op deze die in andere artikelen van de wet voor gelijkaardige situaties wordt gebruikt (cf. art. 12, 80, 141 en 161).
  Artikel 17 van het ontwerp.
  In het punt 6° wordt in de Franse tekst gepreciseerd dat de Begrotings- en financieel adviseur aangewezen wordt door de Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft en door de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft, zoals dit staat :
  - in de Nederlandse tekst van punt 6° - in de Franse tekst van de parlementaire werken
  - en in artikel 190 van het ontwerp van coördinatie (artikel 120) waarnaar het punt 6° verwijst.
  Artikel 22 van het ontwerp.
  De verwijzing in punt 12° naar artikel 193 van het ontwerp van coördinatie (123 van de wet van 9 augustus 1963) wordt aangepast aan de inhoud van artikel 193 . Het was duidelijk de bedoeling van de wetgever dat het Verzekeringscomité de modaliteiten zou bepalen voor het toekennen aan de verzekeringsinstellingen aangaande alle inkomsten van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Cf. Memorie van Toelichting bij de wet van 15.2.1993, senaat, zitting 92-93, 579-1, p. 12.). Bijgevolg wordt verwezen naar artikel 193, § 1, eerste lid, dat al die voornoemde inkomsten omvat behoudens deze waarvan een wet de verdeling aan de Koning heeft opgedragen.
  Artikel 23 van het ontwerp.
  In het derde lid van § 2 van de Nederlandse tekst is het woord "revalidatieverstrekkingen" vervangen door het woord "herscholingsverstrekkingen".
  Hiermee wordt de Nederlandse tekst in overeenstemming gebracht met de inhoud van artikel 34, 8° waarnaar wordt verwezen en dat wel degelijk over "herscholing" handelt. De Franse tekst vermeldde reeds het juiste begrip "rééducation professionnelle".
  Artikel 28 van het ontwerp.
  Aangezien de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, het diploma van "arts" afleveren na het doorlopen van de geneeskunde-opleiding, is het nodig in de Nederlandse tekst de vroegere terminologie "doctor in de geneeskunde" te vervangen door een term die zowel naar de vroegere titel "doctor in de geneeskunde" als naar de titel "arts" verwijst. Om die reden wordt de term "geneesheer" ter aanduiding van beide kwalificaties gebruikt. Ten einde de Franse tekst zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de Nederlandse tekst wordt ook daar de term "docteur en médecine" vervangen door "médecin" zonder dat dit evenwel een betekenisverschil uitmaakt.
  In de Nederlandse tekst wordt, in de plaats van de onduidelijke term "eenvoudige meerderheid" de meer gangbare taalkundige en juridische term "gewone meerderheid" voorgesteld. De inhoud van de term ondergaat geen wijziging daar de tekst zelf specificeert dat het gaat om een meerderheid van de leden die aan de stemming deelnemen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen.
  Artikel 32 van het ontwerp.
  In de Nederlandse tekst zijn de woorden "rust- en overlevingspensioen" vervangen door de woorden "rust- of overlevingspensioen". Hiermee wordt een overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst bereikt. De Franse tekst verdient hier de voorkeur daar de twee soorten pensioenen niet aan dezelfde persoon kunnen worden toegekend.
  Artikel 33 van het ontwerp.
  De drie laatste leden worden niet opgenomen in de coördinatie zelf maar enkel in de bijlage daar ze een overgangsbepaling inhouden die zonder voorwerp is geworden.
  De voorbeelden in het tweede lid van het artikel worden aangepast aan de benamingen van de nieuwe organen van de Dienst voor geneeskundige verzorging.
  Artikel 34 van het ontwerp.
  In punt 4° worden de leveranciers van implantaten, die nu nog uitdrukkelijk voorzien zijn in punt 4°bis, ingevoegd ten einde alle leveranciers onder een enkel punt te groeperen.
  Het punt 6° betreffende de "behandeling van de geestesziekten, de tuberculose, de kanker, de poliomyelitis, de aangeboren aandoeningen en misvormingen" wordt weggelaten in het ontwerp;
  deze prestaties worden in de huidige tekst van de wet van 9 augustus 1963 immers slechts in een apart punt opgenomen omwille van een financiële bepaling aangaande een specifieke rijkstegemoetkoming. Deze laatste wordt echter niet meer toe gepast sinds de inwerkingtreding van artikel 26 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
  Artikel 35 van het ontwerp.
  In de Nederlandse tekst van § 2, tweede lid, wordt de termijn waarbinnen de Technische raad een voorstel moet doen op één maand na het verzoek daartoe bepaald en niet op één maand na de ontvangst van dit verzoek. De Franse tekst vermeldt immers niet de bewoordingen "na de ontvangst van".
  Onder punt 3° van het eerste lid van § 2 worden bovendien dezelfde bewoordingen gebruikt. Dit is ook de normale aanduiding voor het bepalen van een termijn voor het geven van advies in de wet.
  Artikel 40 van het ontwerp.
  In § 3 zijn de woorden "de voorwaarden bepaald in artikel 34bis" weggelaten daar artikel 51 van het ontwerp (artikel 34bis van de wet van 9 augustus 1963) geen bepaling van die aard omvat.
  Artikel 42 van het ontwerp.
  Zoals blijkt uit artikel 22, 3° van het ontwerp (zoals gewijzigd door de recente programmawet van 30 maart 1994), keurt het Verzekeringscomité de overeenkomsten en akkoorden goed, rekening houdend met de beslissing van de Algemene raad aangaande hun overeenstemming met de begroting en onder voorbehoud van een eventueel verzet van de Minister. Om de lezing van de betrokken artikelen te vergemakkelijken werd de tussenkomst op dat drievoudig niveau niet elke keer herhaald. Het is immers vanzelfsprekend dat de bepalingen van artikel 22, 3° moeten worden nageleefd.
  Artikel 27 van de wet van 9 augustus 1963.
  Dit artikel is weggelaten. De bepalingen hiervan zijn opgenomen in het artikel 26 van het ontwerp van coördinatie.
  Artikel 44 van het ontwerp.
  In § 6 (§ 10 van artikel 29 van de wet van 9 augustus 1963) wordt het lid met de inhoud "Bijzondere voorwaarden kunnen worden vastgesteld voor de personen die reeds op 1 januari 1964 tot een overeenkomst toetreden.", niet in de coördinatie opgenomen daar de erin geviseerde hypothese achterhaald is.
  Artikel 45 van het ontwerp.
  Voor meer duidelijkheid worden de woorden "de tekst van de goedgekeurde overeenkomsten welke op hen betrekking heeft" vervangen door de woorden "de tekst van de goedgekeurde overeenkomsten welke op hen betrekking hebben".
  Artikel 47 van het ontwerp.
  Artikel 37 van het ontwerp van coördinatie (artikel 25 van de wet van 9.8.1963) stelt de tegemoetkomingen vast voor de verschillende geneeskundige verstrekkingen opgesomd in artikel 34 van het ontwerp. Artikel 47, eerste lid stelt dat in de overeenkomsten voor bepaalde diensten en inrichtingen de modaliteiten kunnen vastgelegd worden inzake de toekenning van die tegemoetkomingen. De Franse tekst van artikel 47 (31bis van de wet van 9.8.1963) lijkt aan te geven dat de overeenkomsten modaliteiten zouden vastleggen van de tegemoetkomingen zelf. Daar deze echter wettelijk zijn geregeld in artikel 37 is het duidelijk dat de modaliteiten enkel kunnen slaan op de toekenning van de tegemoetkomingen zoals aangegeven in de Nederlandse tekst. De Franse tekst wordt dienovereenkomstig aangepast.
  Artikel 50 van het ontwerp.
  De § 2 wordt aangepast om een dubbel gebruik met de bepalingen van artikel 26 van het ontwerp van coördinatie te vermijden.
  Artikel 53 van het ontwerp.
  De bewoordingen van het eerste lid van dit artikel worden aangepast ten einde de Franse en de Nederlandse tekst in overeenstemming te brengen en de verplichting om de betrokken documenten af te leveren éénduidig te maken.
  De woorden "rechtstreekse betaling" zijn vervangen door "derdebetalersregeling ", cf. verantwoording onder punt B. 7 hiervoor.
  Artikel 57 van het ontwerp.
  In de Franse tekst van § 2, c), worden de woorden "tels que visés" vervangen door de woorden "tel que visé" omdat met deze termen verwezen wordt naar de term "budget des moyens financiers".
  Dat wel degelijk naar deze term verwezen wordt, blijkt uit de uitdrukkelijke referentie na "tel que visé" naar artikel 59 van het ontwerp, waarin het globaal budget van de financiële middelen behandeld wordt.
  In de Franse tekst van § 5 zijn de woorden "avant de préciser" vervangen door de woorden "avant que soit précisée" gelet op de betekenis van deze zinswendingen.
  - "avant de préciser la période" betekent dat degene die de periode vaststelt, dezelfde is als degene die later als onderwerp wordt vermeld van de hoofdzin;
  - "avant que soit précisée la période" betekent dat het onderwerp van de hoofdzin en van "préciser" verschillend is.
  Daar het in dit geval de Koning is die de periode vaststelt en de Minister het onderwerp is van de hoofdzin, dient voor de duidelijkheid de tweede formulering te worden gekozen.
  Artikel 59 van het ontwerp.
  Dit artikel wordt, zonder afbreuk te doen aan het initiatiefrecht van de Koning, aangepast aan de nieuwe structuren ingesteld door de wet van 15 februari 1993 en aan de bevoegdheden van de Algemene raad en het Verzekeringscomité zoals vastgesteld door de artikelen 16 en 22 van het ontwerp.
  Artikel 60 van het ontwerp.
  In § 7 (§ 8 van artikel 34undecies van de wet van 9 augustus 1963) wordt het woord "tweede" vervangen door "derde" waardoor een materiële vergissing wordt rechtgezet.
  Artikel 68, § 3 van het ontwerp.
  In de verwijzing naar artikel 34undecies (artikel 60 van het ontwerp) wordt de § 7 van dat artikel niet meer opgenomen daar de § 7 niet meer wordt hernomen in de coördinatie, maar enkel in de bijlage daar hij enkel een regeling voor het jaar 1991 inhoudt.
  In de verwijzing naar artikel 34terdecies (artikel 69 van het ontwerp) wordt de § 3 niet meer opgenomen daar de vroegere tijdelijke bepaling (voor 1992 en 1993) thans is opgeheven door de wet van 30 maart 1994.
  Artikel 69 van het ontwerp.
  De Nederlandse en de Franse tekst van § 3 worden in overeenstemming gebracht, wat tot volgende wijzigingen aanleiding geeft :
  in het Frans : de woorden "du présent article" na de verwijzing "§ § 1er et 2" zijn overbodig. Ze hebben bovendien geen tegenhanger in de Nederlandse tekst zodat ze worden weggelaten.
  in het Nederlands : de zinsnede "de in artikel 16 bevoegde technische raad" wordt vervangen door de zinsnede "de bevoegde technische raad, bedoeld in artikel 27". De tekst wordt hiermee verduidelijkt in het Nederlands en komt zo overeen met de Franse tekst die al luidde "le conseil technique compétent, visé ŕ l'article 16". De wijziging van het artikelnummer volgt uit de in de coördinatie toegepaste hernummering.
  De wijziging in de §§ 4 en 5 heeft dezelfde reden en gebeurde op dezelfde wijze als de wijziging van artikel 59.
  In de Franse tekst van § 5 wordt het woord "révision" vervangen door het woord "répartition". Hiermee worden de Franse en de Nederlandse tekst met elkaar in overeenstemming gebracht. Er wordt de voorkeur gegeven aan de Nederlandse tekst (opsplitsing). Volgens de Memorie van Toelichting (Senaat, B.Z. 1991-92, 315-1, p. 9) is het o.m. de bedoeling van dit artikel 69 (artikel 34terdecies van de wet van 9 augustus 1963) om de verruiming mogelijk te maken van de systemen van forfaitaire betaling en het procédé voor het vaststellen van een jaarlijks globaal budget van de financiële middelen, tot andere verstrekkingen, onder meer tot de farmaceutische produkten. Een gelijkaardige bepaling als artikel 69, § 5 bestond al voor de klinische biologie in artikel 59 van het ontwerp (artikel 34decies van de wet van 9 augustus 1963). Deze bepaling vermeldt in het Nederlands de term "opsplitsing" en in het Frans de term "répartition".
  Artikel 71 van het ontwerp.
  De wijziging in het tweede lid heeft dezelfde reden en gebeurde op dezelfde wijze als de wijziging van artikel 59.
  Artikel 75 van het ontwerp.
  Artikel 37bis van de wet van 9 augustus 1963 verwees naar de artikelen 24bis en 37 van de wet. Daar artikel 24bis werd opgeheven door de wet van 15 februari 1993 verwijst artikel 37bis bijgevolg alleen nog naar artikel 37. De beide artikelen (37 en 37bis) werden dan ook in het ontwerp van coördinatie samengevoegd in het artikel 75.
  Door de opheffing van artikel 24bis vervalt ook de verwijzing naar het Beheerscomité en naar de Technische raden in het meervoud in het laatste lid van artikel 75 (vroeger artikel 37bis). Artikel 75, laatste lid, handelt enkel nog over de Technische geneeskundige raad zodat "Technische raad" in het enkelvoud wordt vermeld.
  De onderlinge verwijzingen tussen de twee voormalige artikelen (37 en 37bis) worden eveneens aangepast.
  Artikelen 79 en 82 van het ontwerp.
  De Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgisch e Spoorwegen heeft geen zitting in het Beheerscomité, aangezien deze instelling inzake uitkeringsverzekering geen bevoegdheid heeft.
  Artikel 86, § 3 van het ontwerp.
  Aangaande de bevoegdheden van de regeringscommissarissen is het passender om in artikel 188 (119 van de wet van 9 augustus 1963) naar artikel 86 (45) te verwijzen (zoals artikel 119 ook naar andere artikelen van het coördinatieontwerp verwijst) en niet andersom.
  De Nederlandse en Franse tekst van artikel 45 § 3, zesde lid van de wet van 9 augustus 1963 (artikel 86 van het ontwerp) vertoont een gebrek aan overeenkomst.
  Dit lid betreft de samenstelling van de Technische ziekenfondsraad voor het uitbrengen van adviezen over de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen.
  In het Nederlands wordt de formulering "De Koning kan bepalen ..." gebruikt en in het Frans "Le Roi détermine ...".
  De beide teksten worden in het ontwerp met elkaar in overeenstemming gebracht waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de Franse tekst. Deze voorkeur is ingegeven door het verslag van de Kamercommissie tot voorbereiding van de wet van 20 juli 1971 waarbij de voormelde tekst is ingevoegd (Kamer, 70-71, 1003/2, p. 2). Daarin wordt immers gesteld dat de Koning belast wordt met de samenstelling van voormelde raad wat eerder een verplichting (détermine) lijkt dan een facultatief uit te oefenen bevoegdheid (kan bepalen).
  Artikel 102 van het ontwerp.
  Met het oog op een verduidelijking van de tekst van artikel 102, derde lid, wordt de formulering enigszins aangepast waarbij ook een betere overeenstemming tussen de Nederlandse en Franse tekst wordt nagestreefd.
  Het artikel 102, derde lid, handelt over de bevoegdheid van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen om geheel of gedeeltelijk af te zien van terugvordering waarbij verwezen wordt naar de voorwaarden van artikel 101.
  Deze laatste verwijzing kan bijgevolg alleen slaan op het derde lid van artikel 101 dat eveneens handelt over de bevoegdheid van het Beheerscomité om geheel of gedeeltelijk af te zien van terugvordering.
  Een verwijzing naar het eerste lid van artikel 101 heeft immers geen zin daar dit handelt over de medische voorwaarden die opnieuw gedefinieerd worden in artikel 102, eerste lid.
  Een verwijzing naar het tweede lid van artikel 101 - dat handelt over een vermoeden van arbeidsongeschiktheid voor bepaalde dagen en gelijkstelling voor andere sectoren van de sociale zekerheid - heeft evenmin zin gelet op het bepaalde in het eerste lid van artikel 102 dat ook een vermoeden van arbeidsongeschiktheid instelt.
  Artikel 105 van het ontwerp.
  In de Nederlandse tekst wordt het begrip "gesticht voor sociale bescherming" vervangen door het begrip "inrichting tot bescherming van de maatschappij". Hiermee wordt de tekst in overeenstemming gebracht met de terminologie gebruikt in de wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadig ers van 1 juli 1964. In het Frans was de benaming "établissements de défense sociale" reeds conform de voornoemde wet van 1 juli 1964.
  Hoofdstuk VI van de wet van 12 januari 1993 houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving (Belgisch Staatsblad 4 februari 1993) heeft enerzijds, de artikelen 342 tot 347 van het Strafwetboek en anderzijds, de wet van 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, opgeheven.
  Artikel 110 van het ontwerp.
  De wet van 16 juli 1974 heeft artikel 61 van de wet van 9 augustus 1963 (artikel 110 van het ontwerp) vervangen. Zoals blijkt uit de parlementaire stukken van deze wet (Senaat, Hand., 26 juni 1974, p. 445 en Kamer, Hand., 11 juli 1974, p. 1127 en 1155-1156) vermeldt de door de beide Kamers goedgekeurde tekst de woorden "rechthebbende" en "bénéficiaire" in het enkelvoud. De meervoudsvorm "rechthebbenden" in artikel 61 is dus een erratum en wordt in het ontwerp van coördinatie rechtgezet.
  Artikel 71bis van de wet van 9 augustus 1963.
  Artikel 71bis is niet meer opgenomen in de coördinatie daar het een overgangsmaatregel betreft (jaren 88-90).
  Artikel 138 van het ontwerp.
  De vervanging van het tweede lid door een nieuw tweede lid heeft enkel tot doel de tekst leesbaar der te maken maar wijzigt de betekenis niet.
  Artikel 139 van het ontwerp.
  In het punt 2° zijn de woorden "provinciale en nationale" weggelaten voor de woorden "commissies bedoeld in artikel 142". Deze aanpassing heeft de bedoeling de tekst van artikel 139 in overeenstemming te brengen met deze van artikel 142.
  Dit laatste artikel voorziet immers geen nationale en provinciale commissies maar enkel een controlecommissie met provinciale afdelingen en een commissie van beroep met twee afdelingen.
  Artikel 140 van het ontwerp.
  De toevoeging van het woord "pharmaciens" in punt 6°, is een erratum in de Franse tekst. Dit woord bevond zich, zoals het Nederlandse woord "apothekers", wel in de door de Kamers goedgekeurde tekst van artikel 63 van de voornoemde wet van 15 februari 1993 (cf. Kamer, B.Z. 92-93, 847/1, p. 38; in de verdere besprekingen ongewijzigd gebleven).
  Artikel 141 van het ontwerp.
  Zie de verantwoording inzake de vervanging van "doctors in de geneeskunde" bij artikel 28 van het ontwerp.
  Artikel 152 van het ontwerp.
  De Franse en de Nederlandse tekst van het eerste lid van dit artikel (artikel 86 van de wet van 9 augustus 1963) werden uniform gemaakt waarbij de voorkeur werd gegeven aan de Franse tekst door een weglating van de woorden "eerstaanwezend geneesheer-inspecteur of" in de Nederlandse tekst.
  Volgens de memorie van toelichting bij de wet van 1 augustus 1985 (Kamer 84-85, 1194/1) waarbij de huidige tekst werd ingevoerd, had de aangebrachte wijziging aan o.m. artikel 86 (artikel 71 van het wetsontwerp) tot doel om "deze bepalingen te verduidelijken, zonder er evenwel de draagwijdte van te wijzigen door ondubbelzinnig te stellen dat de termen..
  . "geneesheer-inspecteurs",... moeten begrepen worden in algemene en functionele zin welke ook de exacte graad is waarmee de agent is bekleed.
  Er moet inderdaad worden vermeden dat, door een te restrictieve interpretatie van genoemde teksten, verschillen van statuut of bevoegdheden, duidelijk in tegenspraak met de ratio legis, zouden tot stand komen tussen agenten van dezelfde hiërarchie door het enige feit dat de juiste graad waarmee ze zijn bekleed niet duidelijk wordt weergegeven in deze artikelen." Daar het dus de bedoeling van de wetgever was om een algemene benaming te verkiezen boven een opsomming van verschillende graden verdient de Franse tekst de voorkeur en dienen de hierboven geciteerde woorden in de Nederlandse tekst weggelaten te worden.
  Artikel 154 van het ontwerp.
  Zie de verantwoording inzake de vervanging van "doctors in de geneeskunde" bij artikel 28 van het ontwerp.
  Artikel 155 van het ontwerp.
  Commissies van beroep.
  In het derde lid van dit artikel zijn de woorden "beroep aangetekend worden bij daartoe ingestelde commissies" vervangen door de woorden "beroep aangetekend worden bij daartoe ingestelde commissies van beroep". In de verdere leden van het artikel wordt de tekst dienovereenkomstig aangepast.
  Gelet op context is het duidelijk dat het hier om commissies van beroep gaat.
  Deze commissies zijn niet enkel een beroepsinstantie voor de tuchtrechtelijke beslissingen van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle (art. 155) maar ook voor de beslissingen van de beperkte kamers, cf. artikel 156, derde lid van het ontwerp van coördinatie. In dit laatstgenoemde artikel worden de commissies van artikel 155 echter steeds "commissies van beroep" genoemd.
  Met het oog op een een heid van terminologie en daar dit ook de in de praktijk gebruikte benaming is, wordt ervoor gekozen om in artikel 155 de woorden "van beroep" toe te voegen na de betrokken commissies.
  Verwijzing naar artikel 140 van het ontwerp.
  In het zesde lid, b) van artikel 155 wordt de verwijzing naar artikel 78 (van de wet van 9 augustus 1963, artikel 140 van het ontwerp) aangevuld met de nieuwe groepen van zorgverleners die door de wet van 15 februari 1993 zijn ingesteld in dat artikel 78 (artikel 140, 2°, 3°, 5° tot 21°).
  De bedoeling van de wetgever was immers om enkel de categorieën personen bedoeld in artikel 78, 1° en 4° uit te sluiten.
  Oorspronkelijk bepaalde de tekst van artikel 89 (155 van het ontwerp) dat de commissies van beroep samengesteld waren uit drie magistraten.
  Later heeft de wetgever de samenstelling van deze commissies uitgebreid met de vertegenwoordigers van de verschillende representatieve organisaties van zorgverleners bij het onderzoek van vragen die hun groep interesseren. Dit gebeurde door een verwijzing naar artikel 78 waar de verschillende representatieve organisaties zijn opgesomd.
  Gelet op deze ratio legis is het echter logisch dat de Nationale raad van de Orde van geneesheren (artikel 78, 4°) niet vertegenwoordige is in de commissie daar het niet gaat om een orgaan dat de belangen van een beroep verdedigt maar om een instelling met een deontologisch en tuchtrechtelijk karakter.
  Ook het niet opnemen van de "groep" bedoeld in artikel 78, 1° is logisch daar deze groep is samengesteld uit leden van de magistratuur die in artikel 89 (155 van het ontwerp) reeds uitdrukkelijk zijn voorzien in het punt a), nl. "drie door de Koning benoemde magistraten van de rechterlijke orde".
  Het niet vermelden van de punten 1° en 4° van artikel 78 is bijgevolg volledig gerechtvaardigd. Hieruit volgt dat er geen reden is om één van de andere categorieën, vermeld in artikel 78 uit te sluiten. De verwijzing in artikel 89 (155 van het ontwerp) wordt daarom aangevuld met de door de wet van 15 februari 1993 ingevoerde nieuwe representatieve organisaties.
  Bovendien brengt deze aanpassing de samenstelling van de commissies van beroep terug in overeenstemming met de samenstelling van de beperkte kamers (waarin de zelfde groepen vertegenwoordigd zijn). Voor deze laatste werd deze aanpassing reeds doorgevoerd door de wijziging van artikel 79 van de wet van 9 augustus 1963 bij de wet van 15 februari 1993 (cf. artikel 79, § 2, zevende lid, artikel 141, § 2, zevende lid van het ontwerp).
  Artikel 156 van het ontwerp.
  Dit artikel (artikel 90 van de wet van 9 augustus 1963) werd vervangen bij de wet van 15 februari 1993. Het vroegere artikel 90 bevatte een eenvoudige verwijzing naar artikel 44 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, dat zelf werd gewijzigd bij artikel 140 van de wet van 9 augustus 1963. Om de lezing te vergemakkelijken heeft de wet van 15 februari 1993 de tekst van artikel 44 rechtstreeks opgenomen in artikel 90 en artikel 44 opgeheven.
  In het laatste lid van artikel 44 werd verwezen naar het gezamenlijk voorstel van de Nationale commissies geneeskundigen-ziekenfondsen en tandheelkundigen-ziekenfondsen ofwel naar het voorstel van de "in artikel 27 (van de wet van 9/8/1963) bepaalde bevoegde vaste commissie". De vaste of bestendige commissies zijn de zelfde als de overeenkomstencommissies.
  In het wetsontwerp (Senaat 92-93, 579-1, p. 79) werd de verwijzing aangepast tot "in artikel 19 bepaalde bevoegde bestendige commissie". Het artikel 19, zoals gewijzigd in het wetsontwerp, gebruikt enkel de termen "akkoorden- en overeenkomstencommissies". Daar de wet van 15 februari, zoals blijkt uit de memorie van toelichting, niet de bedoeling had om de inhoud van artikel 44 op dit punt te wijzigen (Senaat 92-93, 579-1, p. 31-32) zou de correcte verwijzing moeten luiden " in artikel 19 bepaalde bevoegde overeenkomstencommissie".
  In de Senaat werden de woorden "bestendige commissie" evenwel bij vergissing vervangen door het woord "akkoordencommissie" en deze tekst werd door de Kamers goedgekeurd. Zoals hierboven vermeld lag deze wijziging van de tekst niet in de bedoeling van de wetgever en de verwijzing naar het voorstel van de "bevoegde akkoordencommissie" heeft bovendien geen zin daar dit voorstel reeds eerder in het lid werd vermeld. Om deze redenen wordt in de coördinatie het woord "akkoordencommissie" vervangen door "overeenkomstencommissie".
  In de Franse tekst wordt dezelfde wijziging doorgevoerd doch daar wordt eveneens het woord "compétente" toegevoegd na de woorden "commission de conventions".
  De Franse tekst wordt hierdoor in overeenstemming gebracht met de Nederlandse.
  Deze laatste verdient de voorkeur daar in artikel 19 alle overeenkomstencommissies zijn bedoeld (net als alle bestendige commissies in artikel 27) en het voorstel in artikel 90 enkel van de terzake bevoegde commissie kan uitgaan.
  Artikel 164 van het ontwerp.
  In het eerste lid wordt omwille van de duidelijkheid een volzin opgesplitst in twee volzinnen.
  Artikel 168 van het ontwerp.
  In het achtste lid van dit artikel worden de woorden "per verkeerd geattesteerde of gefactureerde prestatie" vervangen door de woorden "per verkeerd opgesteld getuigschrift of opgestelde factuur". Deze aanpassing beoogt de gebruikte terminologie in de bepaling inzake de sanctie in overeenstemming te brengen met de bewoordingen in de bepaling aangaande de vaststelling van de overtreding (zesde lid van dit artikel). Deze leden werden toegevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 74. De drie laatste leden zijn het gevolg van een amendement op de tekst van het wetsontwerp (cf. Senaat (92-93), 579-2, p. 114). Hieruit blijkt duidelijk dat het in het vijfde en zevende lid om dezelfde overtreding gaat zodat een eenvormige terminologie is aangewezen. Daar de bevoegdheid tot het vaststellen van de overtreding aan de Dienst voor administratieve controle wordt toevertrouwd kan de inbreuk uiteraard niet slaan op de medische inhoud van het attest of de factuur doch enkel op de vorm.
  In de Franse tekst wordt het woord "rédigée" vervangen door het woord "établie" omdat "rédigée" eerder naar een geschreven tekst verwijst, terwijl facturen meestal op geautomatiseerde wijze worden aangemaakt. Het woord "établie" lijkt daarom in deze context een betere vertaling van het Nederlandse woord "opgesteld".
  Artikel 170 van het ontwerp.
  Zie de verantwoording inzake de vervanging van "doctors in de genees-, heel- en verloskunde" bij artikel 28 van het ontwerp.
  Artikel 175 van het ontwerp.
  De Nederlandse tekst wordt in overeenstemming gebracht met de Franse door :
  - het toevoegen van de woorden "van het Comité" na het woord voorzitter.
  - het wijzigen van de term "eedformulieren" in "eedformules".
  Artikel 181 van het ontwerp.
  Het artikel 113 van de wet van 9 augustus 1963 (artikel 181 van het ontwerp van coördinatie) bevatte inzake het instellen van rechtsvorderingen een verwijzing naar artikel 8, 9°. Deze verwijzing was foutief daar het instellen van rechtsvorderingen door het Algemeen beheerscomité vermeld staat in artikel 8, 10° (artikel 12, 10° van het ontwerp). In artikel 181 van het ontwerp wordt dit rechtgezet door een verwijzing op te nemen naar artikel 12, 10° en niet naar artikel 12, 9°.
  Artikel 187 van het ontwerp.
  Zoals hierboven vermeld onder punt C wordt dit artikel verplaatst van de weggelaten titel VIIbis naar de titel VII (titel VIII in het ontwerp van coördinatie).
  Artikel 188 van het ontwerp.
  In artikel 188, eerste en vijfde lid wordt een verwijzing naar artikel 86 aangebracht, ter compensatie van het wegvallen van de verwijzing naar artikel 188 in voornoemd artikel 86, cf. de verantwoording aldaar.
  In artikel 188, eerste lid en vijfde lid wordt een verwijzing naar artikel 6 toegevoegd waardoor het zesde lid kan worden weggelaten. De tekst van de andere leden wordt in overeenstemming gebracht met deze aanpassing.
  In het eerste en vijfde lid is er bovendien geen verwijzing meer naar een artikel uit het hoofdstuk over de verzekering voor geneeskundige verzorging daar thans door de wet van 9 augustus 1963, zoals gewijzigd door de wet van 15 februari 1993, geen regeringscommissarissen meer zijn voorzien bij de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging en bij het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
  Krachtens artikel 11 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, bestaan er echter toch regeringscommissarissen bij het Verzekeringscomité. Daar niet blijkt dat de wetgever artikel 188 op deze regeringscommissarissen niet van toepassing wou verklaren, wordt artikel 188 aangevuld met een bepaling dat het artikel eveneens van toepassing is op regeringscommissarissen die bij het Instituut rechtstreeks worden aangewezen krachtens de wet van 16 maart 1954.
  TITEL IX van het ontwerp.
  De artikelen van Titel IX van het ontwerp van coördinatie (Financiering) worden aangepast gelet op de vele wettelijke bepalingen die vooral de artikelen 191, 192 en 193 (artikelen 121, 122 en 123 van de wet van 9 augustus 1963) impliciet hebben gewijzigd.
  Artikel 191 van het ontwerp.
  Daar dit artikel een overzicht geeft van de verschillende inkomsten van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt het, behoudens de aanpassingen die hierboven worden vermeld, voor de volledigheid ook aangevuld met de verwijzing naar een aantal inkomsten van de verzekering die in andere wetgevingen zijn voorzien.
  a) de aanpassing in punt 1° b) is een gevolg van een wijziging van de indeling en de inhoud van het artikel 2 van de besluitwet van 10 januari 1945 door het K.B. nr. 96 van 28 september 1982, artikel 3 (Koninklijk besluit nr. 96 tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij en de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970).
  b) de aanpassing van punt 2° is het gevolg van de wijzigingen die in de titel V van de wet van 9 augustus 1963 (inzonderheid de artikelen 66 tot 76quinquies) werden aangebracht door de programmawet van 30 december 1988, hoofdstuk IV, afdeling 1, artikelen 30 tot 47.
  c) de omvorming van punt 3° tot 8° tot de punten 3° tot 5° van het ontwerp van coördinatie gebeurde ingevolge de tekst van het artikel 26 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers dat in het algemeen de Rijkstegemoetkomingen heeft geregeld.
  Alle Rijkstegemoetkomingen bepaald in het artikel 121 vervallen ingevolge de bepaling van het voornoemde artikel 26. De vijf Rijkstoelagen die waren vermeld in artikel 121, eerste lid, 3° tot 8° worden daardoor herleid naar de drie tegemoetkomingen zoals voorzien in het artikel 26. Doch ook de tegemoetkoming voorzien in artikel 121, 12° (accijns en btw op tabaksprodukten) vervalt (cf. punt f).
  d) de aanpassing in punt 7°, vierde lid van het ontwerp van coördinatie bracht deze tekst in overeenstemming met het bepaalde in artikel 1, § 2, 5° van de wet houdende sociale bepalingen van 1 augustus 1985 (cf. ook het artikel 8 van deze wet).
  e) door de aanpassing in punt 8° van het ontwerp van coördinatie wordt deze bepaling in overeenstemming gebracht met de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. Een gelijkaardige aanpassing was vroeger reeds doorgevoerd in het artikel 136, § 2 van het ontwerp van coördinatie.
  f) punt 12° van de wet van 9 augustus 1963 (accijns en btw op tabaksprodukten) wordt weggelaten. Door het vaststellen krachtens het voormelde artikel 26 van de wet van 29 juni 1981, van vast percentages voor alle rijkstoelagen dient aangenomen dat de som die in dit punt wordt bedoeld wegvalt wat ook in de praktijk het geval is geweest.
  Op deze plaats wordt een nieuwe bepaling ingevoegd (punt 9° van het ontwerp van coördinatie). Het betreft de inkomsten van de verzekering voor geneeskundige verzorging ingevolge artikel 24 van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen. Bij artikel 7, § 2 van de wet betreffende de afschaffing en de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, werden deze inkomsten aan het R.I.Z.I.V. overgedragen voor zover deze middelen nodig zijn voor de financiering van de taken in verband met de revalidatieverstrekkingen.
  g) de woorden "instellingen bedoeld in artikel 2" zijn vervangen door de woorden "verzekeringsinstellingen". Deze aanpassing beoogt de tekst duidelijker te maken door niet naar een ander artikel te verwijzen als het niet nodig is. De instellingen bedoeld in artikel 2 zijn de aldaar gedefinieerde verzekeringsinstellingen (cf. Verslag aan de Koning bij het K.B. nr. 176 van 30 december 1982).
  h) het punt 14° van de wet van 9 augustus 1963 wordt weggelaten. Dit betrof de compensatie voor verbintenissen aangegaan in het kader van de programmaovereenkomsten bedoeld in artikel 2bis van de wet van 9 juli 1975. Bij artikel 201, 3° van de programmawet van 30 december 1988 (met uitwerking op 1 januari 1989) werd dit artikel 2bis opgeheven zodat de programmaovereenkomsten vervielen.
  Ook hier wordt een nieuwe bepaling (punt 11° van het ontwerp van coördinatie) ingevoegd, nl. betreffende de inkomsten van de verzekering vanwege het Fonds voor het financieel evenwicht, bedoeld in artikel 39bis, § 3 van de voornoemde wet van 29 juni 1981.
  i) het punt 21° van het ontwerp van coördinatie wordt nieuw ingevoegd. Het betreft hier belangrijke inkomsten van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ingevolge de overdracht van bedragen uit andere sectoren van de sociale zekerheid. Deze aanvulling is van beschrijvende aard en vormt geen wettelijke basis voor de hier bedoelde overdrachten, waarvoor specifieke wetsbepalingen nodig zijn. Als voorbeeld kan verwezen worden naar de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.
  j) het tweede lid wordt niet hernomen daar het een regeling voor het verleden uitmaakt en niet past in een coördinatie die vooral voor de toekomst is bedoeld.
  In het ontwerp van coördinatie wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat voortvloeit uit artikel 6 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.
  Artikel 192 van het ontwerp.
  a) in het tweede lid van dit artikel worden de woorden "alsmede het in artikel 128, tweede lid, bedoelde bedrag van het tekort van dezelfde Hulpkas" weggelaten. Het werkelijke tekort van de Hulpkas kan immers niet op voorhand begroot worden maar kan slechts bepaald worden na het opmaken van de rekeningen. De rekeningen kunnen maar opgemaakt worden nadat er al een verdeling is geweest van de inkomsten over de twee takken en over de verzekeringsinstellingen (dus na toepassing van de verdeelregels van artikel 122 en 123, oude nummering). In de praktijk is dus de tekst van artikel 122 aangaande de voorafname op de verzekeringsinkomsten van het tekort van de Hulpkas, voor elke verdeling, niet toepasbaar.
  Er wordt dan ook gekozen voor het weglaten van deze zinsnede in artikel 122 (192 van het ontwerp).
  Dit tekort dient echter wel ten laste van het stelsel te worden gelegd, zoals duidelijk is bepaald in artikel 128, tweede lid (198 van het ontwerp). Door de aanpassing van artikel 122 (192) vervalt de verwijzing hiernaar in artikel 128 (198) doch deze verwijzing wordt vervangen door een aangepaste tekst. Door die wijziging in artikel 128 (198) wordt hetzelfde eindresultaat bereikt als indien het tekort op voorhand van de verzekeringsinkomsten zou kunnen worden voorafgenomen.
  Daar dit de enige manier is waarop de oorspronkelijke bepalingen van de artikelen 122 en 128 toepassing kunnen vinden, wordt deze aanpassing in de coördinatie doorgevoerd.
  b) de aanpassingen in het vierde lid zijn het gevolg van :
  1) de wijzigingen die in de titel V van de wet van 9 augustus 1963 (inzonderheid de artikelen 66 tot 76quinquies) werden aangebracht door de programmawet van 30 december 1988, hoofdstuk IV, afdeling 1, artikelen 30 tot 47.
  2) de wijzigingen aangebracht aan de structuur van de Dienst voor geneeskundige verzorging door de wet van 5 februari 1993 het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging is vervangen door het Verzekeringscomité. Hiervoor wordt verwezen naar de bevoegdheden van laatstgenoemd comité (cf. artikel 22, 11° van het ontwerp van coördinatie).
  3) de wijzigingen aangebracht in artikel 191, vooral wat de rijkstegemoetkomingen betreft.
  4) aanvullingen die aangewezen zijn voor de duidelijkheid en de volledigheid van de teksten :
  - vierde lid, 1° f) van het ontwerp van coördinatie. De artikelen 8 en 9 van de sociale programmawet van 6 augustus 1993 hebben twee nieuwe inkomsten ingevoerd in artikel 121 (191, 18° en 19° van het ontwerp van coördinatie).
  Hier bij werd nagelaten ook het artikel 122 (192 van het ontwerp van coördinatie) aan te passen wat de toewijzing van die nieuwe inkomsten aan de tak geneeskundige verzorging betreft. Deze punten worden daarom toegevoegd aan de littera f).
  - de punten 1° en 2° van het vierde lid worden respectievelijk aangevuld met punten g) tot k) bij 1° en e) tot h) bij 2°. Ook deze aanvullingen beogen meer duidelijkheid te creëren. Voor een aantal inkomsten bedoeld in artikel 19l bestond immers in artikel 192 nog geen uitdrukkelijke toewijzing aan de takken van de geneeskundige verzorging en uitkeringen. Door de toevoeging wordt geen nieuwe verdeling ingevoegd maar wordt enkel hernomen wat reeds uit artikel 191 voortvloeide.
  Artikel 193 van het ontwerp.
  a) in de § 1 wordt het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging vervangen door het Verzekeringscomité gelet op de bepaling van artikel 22, 12° van het ontwerp van coördinatie (cf. de verantwoording die bij artikel 22 van het ontwerp wordt gegeven).
  b) het punt 2° van artikel 123, § 1, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1963 wordt weggelaten op de wijzigingen aangebracht in artikel 191 (121 vroeger) inzake de rijkstegemoetkomingen (cf. hierboven). De nummering van de volgende punten wordt aangepast.
  c) in de § 1, eerste lid, 2° (artikel 123, § 1, eerste lid, 3° van de wet van 9 augustus 1963) wordt de verwijzing "artikel 21, 7° tot 9°" vervangen door de verwijzing "artikel 31, eerste lid, 7° tot 12° (conform aan de aanpassingen van artikel 31 van het ontwerp) en 16°" (dit laatste wordt toegevoegd).
  De toevoeging wordt als volgt verantwoord :
  De bedoeling van de tekst is om bij de verdeling rekening te houden met het aantal gerechtigden die een voorkeurtarief genieten, de zogenaamde WIGW's (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen). Vandaar ook de verwijzing naar artikel 93 van het ontwerp dat de invaliden betreft. De categorie bedoeld bij artikel 31, eerste lid, 16° zijn de wezen.
  De hier bedoelde verdeling betrof in beginsel de Rijkstegemoetkoming voor de geneeskundige verzorging voorzien in artikel 121, 8° van de wet van 9 augustus 1963. Later werden daar ook de bijdragen van de gepensioneerden aan toe gevoegd. De bedoeling van de wetgever om het geheel van de WIGW's te omvatten blijkt uit het voornoemd artikel 26 van de wet van 29 juni 1981 dat bij het bepalen van de Rijkstegemoetkoming voor de geneeskundige verstrekkingen rekening houdt met het geheel van de WIGW's (cf. artikel 191, eerste lid, 3° van het ontwerp). De administratie past deze bepaling toe in de zin die uit artikel 26 wordt afgeleid, nl.
  dat voor de verdeling rekening wordt gehouden met de volledige groep van WIGW's.
  d) Nieuw tweede en derde lid in de § 1.
  - De laatste zin van artikel 123, § 1, eerste lid, 3° van de wet van 9 augustus 1963 gaf aan de Koning de bevoegdheid om het deel te bepalen van de in punt 3° bedoelde inkomsten die voor de Kas van de geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. bestemd zijn. Dit zijn de inkomsten uit de rijkstegemoetkomingen en de bijdragen van de gepensioneerden.
  Deze zin wordt nu weggelaten in het artikel 193, § 1, eerste lid, 2° (dat nog enkel over de bijdragen van de gepensioneerden handelt) maar wordt hernomen als een tweede lid in § 1. De reden hiertoe is dat de aanhef van het eerste lid van § 1 en de aanhef van de weggelaten zin onverenigbaar zijn. Immers :
  - de aanhef van het eerste lid van § 1 stelt : "Volgens de modaliteiten welke het Verzekeringscomité bepaalt, verleent het Instituut ..." (bepaalde inkomsten aan de verzekeringsinstellingen)
  - de weggelaten zin begint met : "De Koning stelt jaarlijks het deel ... vast ..." (van bepaalde inkomsten dat toekomt aan de Kas van de N.M.B.S.) Voor de duidelijkheid wordt daarom gekozen voor de vermelding van de specifieke bevoegdheid van de Koning in een apart lid.
  Op grond van artikel 22, 12° van het ontwerp van coördinatie zou het Verzekeringscomité wel een advies moeten uitbrengen over het ontwerp van koninklijk besluit.
  - Opdat artikel 193 een volledig beeld zou geven van de verdeling van de verschillende inkomsten naar de verzekeringsinstellingen, wordt een nieuw derde lid ingevoegd in de § 1.
  Dit lid bevat de bevoegdheid van de Koning om onder de verzekeringsinstellingen te verdelen :
  l. de rijkstegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging (artikel 191, eerste lid, 3°) (cf. bevoegdheid van de Koning bepaald in het laatste lid van het voornoemde artikel 26 van de wet van 29 juni 1981);
  2. de opbrengst bedoeld in artikel 191, eerste lid, 8° van het ontwerp (motorrijtuigverzekeringen) (cf. bevoegdheid van de Koning bepaald in het derde lid van dit punt 8°);
  3. de ontvangsten bedoeld in artikel 191, eerste lid, 9° van het ontwerp (sociale reclassering) (cf. bevoegdheid van de Koning bepaald in het art.
  24,
  § 1, tweede lid van de wet van 18 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen).
  De inkomsten van punt 1) en 3) hierboven zijn enkel voor de tak geneeskundige verzorging bestemd. De inkomsten in punt 2) betreffen zowel de geneeskundige verzorging als de uitkeringen.
  - De eerste drie leden van het ontwerp betreffen ofwel geheel ofwel gedeeltelijk de verzekering voor geneeskundige verzorging. Het huidige tweede lid dat enkel de uitkeringen betreft wordt alzo het vierde lid in het ontwerp van coördinatie.
  e) de punten 5° tot 8° van het eerste lid van § 1 worden toegevoegd.
  In de tekst van artikel 123 ontbreekt de verdeling van een aantal inkomsten van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
  Bij gebrek aan een duidelijke regeling en daar deze verdeling in ieder geval diende te gebeuren, stelde, voor de wijzigingen aangebracht door de wet van 15 februari 1993, het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging deze modaliteiten vast. Deze bevoegdheid is thans naar het Verzekeringscomité overgegaan (cf. verantwoording bij artikel 22, 12° van het ontwerp van coördinatie). De coordinatie heeft beoogd hierin meer duidelijkheid te scheppen door de verdeling te verwoorden in artikel 193. Het is de realisatie van de bedoeling van de wetgever zoals uiteengezet bij artikel 22 van het ontwerp, nl. dat voor alle inkomsten die voor de tak van de geneeskundige verzorging zijn bestemd, de modaliteiten inzake verdeling naar de verzekeringsinstellingen door het Verzekeringscomité worden bepaald (behoudens de gevallen dat de wet deze bevoegdheid uitdrukkelijk aan de Koning geeft, cf. punt d) hierboven).
  De opsplitsing over de punten 5° tot 8° gebeurt met het oog op de praktijk waarin die inkomsten in een bepaalde, doch verschillend naargelang de onder de verschillende punten vermelde inkomsten, verhouding worden toegewezen.
  f) in artikel 193 wordt voor de inkomsten van de verzekering telkens verwezen naar artikel 192 van het ontwerp. Uit artikel 192, tweede lid, blijkt immers dat de inkomsten slechts worden verdeeld na een voorafname (van o.m. de administratiekosten van het R.I.Z.I.V.). Voor een correcte verwijzing naar de over de verzekeringsinstellingen te verdelen inkomsten, dient dan ook naar artikel 192 te worden verwezen (inkomsten na voorafname) en niet naar artikel 191.
  g) in de § 2 wordt de verwijzing naar de bevoegdheid van het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging weggelaten gelet op de wijziging aangebracht aan de bepaling inzake de rijkstegemoetkoming voorzien in het artikel 121, eerste lid, 3° (artikel 191, eerste lid, 3° van het ontwerp van coördinatie bevat nu geen verwijzing meer naar artikel 23, 6° dat zelf ook is weggelaten).
  h) de § 2 wordt bovendien aangevuld met de moederschapsuitkering ingevolge de invoeging van de titel IVbis in de wet van 9 augustus 1963 (titel V van het ontwerp van coördinatie) door de wet van 22 december 1989, artikel 22.
  Artikel 194 van het ontwerp.
  In de § 1, a) wordt de verwijzing naar de prestaties inzake de moederschapsverzekering toegevoegd (cf. invoeging van de titel IVbis in de wet van 9 augustus 1963 (titel V van het ontwerp van coördinatie) door de wet van 22 december 1989, artikel 22).
  Artikel 195 van het ontwerp.
  Het eerste lid van § 1, 1° wordt aangepast aan de herwerking van het artikel 188 van het ontwerp.
  Het tweede lid van § 1, 1° wordt aangepast aan de wijzigingen aangebracht door de wet van 15 februari 1993, nl. dat het vroegere artikel 8, 3° (het indienen bij de Minister van de begroting en de rekeningen van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen) niet meer wordt hernomen in het nieuwe artikel 8 (artikel 12 van het ontwerp). De verwijzing naar de in artikel 8, 3° bedoelde begroting wordt daarom in artikel 195 vervangen door de verwijzing "de begroting van die administratiekosten". Het woord "die" verwijst dan naar de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen vermeld in het vorige lid.
  In de § 5 wordt de verwijzing naar de prestaties inzake de moederschapsverzekering toegevoegd (cf. invoeging van de titel IVbis in de wet van 9 augustus 1963 (titel V van het ontwerp van coördinatie) door de wet van 22 december 1989, artikel 22).
  Artikel 198 van het ontwerp.
  cf. de opmerking bij artikel 192 van het ontwerp, punt a).
  Artikel 201 van het ontwerp.
  De sociale bijdragen zijn nu niet meer vastgesteld door de artikelen 136 en 137 van de wet van 9 augustus 1963 maar door de artikelen 23, vierde lid (globale bijdrage voor de sociale zekerheid) en 38 (bijdrage per sector) van de voornoemde wet van 29 juni 1981 zodat de nodige aanpassingen worden doorgevoerd.
  Bij de bespreking in de Senaatscommissie van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (Senaat, 93-94, 980-2) werd gesteld dat de globale bijdrage geen afbreuk doet aan specifieke bijdragen die in bijzondere wetten zijn vastgesteld.
  Op het einde van het artikel wordt de verwijzing naar het artikel 122, vierde lid, 1°, e) van de wet van 9 augustus 1963 weggelaten. Het artikel 201 heeft betrekking op iedere reglementaire wijziging die meeruitgaven meebrengt.
  Er wordt gesteld dat de wijziging aan de Koning moet worden voorgelegd samen met een raming van de overeenkomstige bijkomende ontvangsten. Om het bedrag van de te realiseren bijkomende inkomsten te bepalen mochten de inkomsten bedoeld in artikel 122, vierde lid, 1°, e) hiervan worden afgetrokken. Die bepaling hield in dat als de nieuwe uitgave een bijkomende rijkstegemoetkoming van 27 % meebracht (artikel 121, 8° waarnaar artikel 122, vierde lid, 1°, e) verwijst), die tegemoetkoming mocht worden meegerekend voor het vaststellen van het bedrag van de te ontvangen bijkomende inkomsten. Toen artikel 122, vierde lid, 1°, e) in 1969 werd aangevuld met een verwijzing naar artikel 121, 10° werd de verwijzing in het artikel 131 (201 van het ontwerp) uit het oog verloren. Door de vaststelling van de rijkstegemoetkomingen bij het voornoemde artikel 26 van de wet van 29 juni 1981 werd artikel 121, 8° impliciet opgeheven (cf. nota c) bij artikel 191 van het ontwerp) evenals de reden van de verwijzing daarnaar in het artikel 131 (201).
  Artikel 203 van het ontwerp.
  Door de wijzigingen in de structuur en vooral in de bevoegdheid van de verschillende organen van het Instituut dienen de verwijzingen naar de artikelen van de wet aangepast te worden.
  In het tweede lid van de § 3 gebeurde een aanpassing ingevolge de instelling van een Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen artikel 1 en 8).
  Het vierde lid van de § 3 wordt vervangen. Het artikel 121, 8° van de wet van 9 augustus 1963 waarnaar dit lid oorspronkelijk verwees (bijzondere rijkstegemoetkoming) is weggevallen zodat een andere verwijzing diende ingevoerd te worden. De verwijzing naar dit artikel 121, 8° betrof de uitgavenbegrotingsvooruitzichten van de ziekteverzekering met uitsluiting van de uitkeringen, om daarmee rekening te houden bij het berekenen van de veiligheidscoëfficiënt. Om uitgaven van geneeskundige verzorging ingevolge eventuele transferten naar andere sectoren uit te sluiten wordt gekozen voor een verwijzing naar de uitgavenbegrotingsvooruitzichten die overeenkomen met de prestaties bedoeld in artikel 33 van het ontwerp, nl alle geneeskundige verstrekkingen.
  In het achtste lid van § 3 wordt de verwijzing naar de artikelen van het ontwerp van coördinatie aangepast aan de wet van 15 februari 1993 en aan het K.B nr.
  422 van 23 juli 1986 tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Laatstgenoemd K.B. had reeds de punten 3°, 4° en 5° van het artikel 40 van de wet van 9 augustus 1963 opgeheven.
  In de § 4 wordt de verwijzing "artikel 21, 7°, 8° en 9°" vervangen door de verwijzing "artikel 31, eerste lid, 7° tot 12° (conform aan de aanpassingen van artikel 31) en 16°" (dit laatste wordt toegevoegd). Voor de verantwoording hiervan wordt verwezen naar de nota bij artikel 193, punt c).
  De §§ 6 en 7 worden weggelaten. Ze hebben geen reden van bestaan meer wegens het wegvallen van de rijkstegemoetkoming die bestemd was als compensatie voor de bijdragen van de werklozen.
  Artikel 206 van het ontwerp.
  De verwijzing naar prestaties inzake de moederschapsverzekering wordt toegevoegd (cf. invoeging van de titel IVbis in de wet van 9 augustus 1963 (titel V van het ontwerp van coördinatie) door de wet van 22 december 1989, artikel 22).
  Artikel 207 van het ontwerp.
  Het artikel 138 van de wet van 9 augustus 1963 voorziet de bevoegdheid voor de Koning om, onder bepaalde voorwaarden, het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen (geneeskundige verzorging en uitkeringen) te wijzigen.
  Deze bedragen zijn thans vastgesteld door de artikelen 23, vierde lid (globale bijdrage voor de sociale zekerheid) en artikel 38 (bijdrage per sector) van de voornoemde wet van 29 juni 1981.
  Artikel 215 van het ontwerp.
  De tekst van de paragrafen 6, 7 en 8 van artikel 153 van de wet van 9 augustus 1963 wordt opgenomen in de titel over de verzekering voor geneeskundige verzorging van het ontwerp van coördinatie (de artikelen 63, 64 en 65) daar het geen overgangsbepalingen betreft. De paragrafen 1 tot 5 en 9 van voornoemd artikel 153 worden behouden in artikel 215 van het ontwerp.
  Artikel 216 van het ontwerp.
  De paragrafen 1 en 3 worden niet hernomen daar het leningen betreft die afgerond zijn en deze bepalingen dus geen reden van bestaan meer hebben naar de toekomst toe.
  Artikel 218 van het ontwerp.
  In de § 1 worden enkel die organen van het Instituut hernomen die een verordenende bevoegdheid hebben met name het Verzekeringscomité (artikel 22, 11° van het ontwerp) en het Beheerscomité van de uitkeringen (artikel 80, 5° van het ontwerp).
  In de § 2, tweede lid wordt, behoudens de aanpassingen aan de wet van 15 februari en aan de hernummering van de artikelen in de coördinatie, een verbetering aangebracht.
  De overeenkomsten worden wat de andere zorgverleners dan de geneesheren en de tandheelkundigen betreft niet afgesloten tussen vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en van de 'beroepsorganisaties van de apothekers' maar wel tussen vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en van de 'betrokken beroepsorganisaties van zorgverleners'. De tekst van artikel 218 wordt daarom in overeenstemming gebracht met de andere bepalingen van de gecoördineerde wet.
  In het Nederlands is het begrip "in landelijk verband" vervangen door "op nationaal vlak". De tekst wordt hierdoor eenvormig gemaakt met andere bepalingen van het ontwerp van coördinatie (cf. artikelen 43 en 49).
  Bijlage 1 bij het ontwerp.
  De bepalingen van de wetten van 9 augustus 1963 en 15 februari 1993 die niet hernomen worden in het ontwerp van coördinatie worden opgenomen in de bijlage 1.
  Een aantal bestaande bepalingen van de wet van 9 augustus 1963 worden noch in de coördinatie, noch in de bijlage 1 hernomen. Het betreft artikelen die bepalingen van andere wetgevingen wijzigen of opheffen (cf. bijlage 4).

  REFERENTIES.

  Art. R1. (1) Wet van 9 augustus 1963, artikel 1, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 2; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet".

  Art. R2. (2) Wet van 9 augustus 1963, artikel 2, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 3; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de woorden "bedoeld in artikel 10" zijn toegevoegd op het einde van punt a); de woorden "in deze wet" zijn weggelaten na de verwijzing "artikel 86, § 1"; het woord "zorgverstrekker" is vervangen door het woord "zorgverlener"; de woorden "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale voorzorg behoort" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft"; de verwijzingen "artikel 21, 1° tot 9° en 13°", "artikel 23" en "artikel 45" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 32, eerste lid, 1° tot 12° en 16°", "artikel 34" en "artikel 86".

  Art. R3. (3) Wet van 9 augustus 1963, artikel 3; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet".

  Art. R4. (4) Wet van 9 augustus 1963, artikel 4; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de woorden "De algemene raad van het in titel II van deze wet ingestelde Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" en de woorden "de Algemene raad van het Rijksinstituut" zijn vervangen door de woorden "het Algemeen comité van het Instituut".

  Art. R5. (5) Wet van 9 augustus 1963, artikel 5; in de Franse tekst is het woord "juridique" vervangen door het woord "civile"; in het eerste en het tweede lid zijn de woorden "geniet" en "genieten" respectievelijk vervangen door de woorden "heeft" en "hebben"; de woorden "hebben beslissende stem" zijn vervangen door de woorden "zijn stemgerechtigd"; de woorden "Minister van Sociale voorzorg respectief de Minister van Financiën" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft, respectief de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft"; tussen de woorden "de wet" en "betreffende het beheer" worden de woorden "van 25 april 1963" ingevoegd.

  Art. R6. (6) Wet van 9 augustus 1963, artikel 5bis, ingevoegd door de wet van 29 december 1990, artikel 42; in het eerste lid is het woord "geniet" vervangen door het woord "heeft"; de woorden "Minister van Sociale voorzorg en de Minister van Financiën" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft".

  Art. R7. (7) Wet van 9 augustus 1963, artikel 5ter, ingevoegd door de wet van 4 april 1991, artikel 12, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, artikel 39; de woorden "Het bij titel II van deze wet ingestelde Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "Het Instituut"; in het eerste lid is het woord "bekomen" vervangen door het woord "verkrijgen" en in het tweede lid zijn de woorden "kunnen bekomen" vervangen door de woorden "verkregen kunnen"; de woorden "bedoeld in artikel 2" zijn weggelaten na het woord "verzekeringsinstellingen".

  Art. R8. (8) Wet van 9 augustus 1963, artikel 5quater, ingevoegd door de wet van 4 april 1991, artikel 13, en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 1991, artikel 40 en 15 februari 1993, artikel 4; de verwijzing "artikel 5ter" is vervangen door de verwijzing "artikel 7"; de woorden "ten titel van" zijn vervangen door het woord "als".

  Art. R9. (9) Wet van 9 augustus 1963, artikel 5quinquies, ingevoegd door de wet van 4 april 1991, artikel 14, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, artikel 41; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de verwijzing "artikelen 12, 4° en 40, 11°" is vervangen door de verwijzing "artikel 22, 11° en 80, 5°".

  Art. R10. (10) Wet van 9 augustus 1963, artikel 6, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 5; de woorden "geniet rechtspersoonlijkheid" zijn vervangen door de woorden "heeft rechtspersoonlijkheid"; in de Franse tekst zijn de woorden "la personne civile" vervangen door de woorden "la personnalité civile"; de woorden "van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzing "titel II"; de verwijzing "artikel 147quater" is vervangen door de verwijzing "artikel 213".

  Art. R11. (11) Wet van 9 augustus 1963, artikel 7, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 6; in de Franse tekst zijn in het tweede lid de woorden "de ces représentants" vervangen door de woorden "des membres"; de woorden "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Voorzorg behoort en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft"; de verwijzing "artikel 8" is vervangen door de verwijzing "artikel 12".

  Art. R12. (12) Wet van 9 augustus 1963, artikel 8, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 7; de woorden "in deze wet" zijn vervangen door de woorden "in of krachtens deze gecoördineerde wet"; de woorden "kan de administrateur-generaal de rechtsvordering inleiden" zijn vervangen door de woorden "kan de Administrateur-generaal beslissen over de rechtsvordering"; de verwijzingen "artikel 93" en "artikel 121, 1°, 3° tot 9° en 11° tot 18°" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 161" en "artikel 191, eerste lid, 1°, 3° tot 9° en 11° tot 20°".

  Art. R13. (13) Wet van 9 augustus 1963, artikel 9, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 8; de woorden "van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzing "titels III of IV en VII".

  Art. R14. (14) Wet van 9 augustus 1963, artikel 10, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 9.

  Art. R15. (15) Wet van 9 augustus 1963, artikel 11, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 11; het woord "zorgverstrekker" is vervangen door het woord "zorgverlener"; de woorden "de Minister tot wiens bevoegdheid de Middenstand behoort, de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort" zijn vervangen door de woorden "de Minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft".

  Art. R16. (16) Wet van 9 augustus 1963, artikel 12, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 12; de verwijzing "artikel 12ter" is vervangen door de verwijzing "artikel 18", "artikel 79" door "artikel 141", "artikel 93" door "artikel 161" en "artikel 11" door de verwijzing "artikel 15"; in de Franse tekst zijn in het derde lid van punt 5° de woorden "il y aura" vervangen door de woorden "il y aura lieu `a"; in § 3 zijn de woorden "leden van de Algemene raad met beslissende stem" vervangen door de woorden "stemgerechtigde leden van de Algemene raad".

  Art. R17. (17) Wet van 9 augustus 1963, artikel 12bis, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 14; het woord "zorgverstrekker" is vervangen door het woord "zorgverlener", de woorden "de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort" zijn vervangen door de woorden "de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft", de woorden "de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Voorzorg behoort en door de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort" zijn vervangen door de woorden "de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft en door de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft"; de verwijzing "artikel 120bis" is vervangen door de verwijzing "artikel 190"; in het vijfde lid zijn de woorden "de overeenkomsten en de akkoorden" vervangen door de woorden "de overeenkomsten of de akkoorden".

  Art. R18. (18) Wet van 9 augustus 1963, artikel 12ter ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 15 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, artikel 25; de verwijzing "Titel III, hoofdstuk IV afdelingen I en Ibis" is vervangen door de verwijzing "Titel III, hoofdstuk V, afdelingen I en II", "artikel 16" door "artikel 23", "artikel 23" door "artikel 34", "artikel 24" door "artikel 35, § 1" en "het artikel 34bis" door "artikel 51"; in het eerste en tweede lid zijn de woorden "de overeenkomsten en de akkoorden" vervangen door de woorden "de overeenkomsten of de akkoorden".

  Art. R19. (19) Wet van 9 augustus 1963, artikel 13, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 17; de woorden "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Voorzorg behoort, aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort," zijn vervangen door de woorden "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft, aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft,".

  Art. R20. (20) Wet van 9 augustus 1963, artikel 14, vervangen door de wet 15 februari 1993, artikel 18.

  Art. R21. (21) Wet van 9 augustus 1963, artikel 15 ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 21; de verwijzing "artikel 23, 12°, 13°, 14° en 19°" is vervangen door de verwijzing "artikel 34, 11°, 12°, 13° en 18°", de woorden "Het aantal onder b) tot e)" zijn vervangen door de woorden "het aantal in het eerste lid, onder b) tot e)".

  Art. R22. (22) Wet van 9 augustus 1963, artikel 15bis, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 22 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, artikel 18; de verwijzing "artikel 12" is vervangen door de verwijzing "artikel 16", "artikel 16, § 2, en 24, § 1" door "de artikelen 23, § 2, en 35, § 1", "artikel 16, § 3" door "artikel 23, § 3", "artikel 23" door "artikel 34", "artikel 23, 1° b), c), 4° en 4°bis" door "artikel 34, 1°, b), c) en 4°", "artikel 33" door "artikel 49", "artikel 34bis" door "artikel 51", "artikel 34septies" door "artikel 56", "artikel 71" door "artikel 127", "artikel 122" door "artikel 192" en "artikel 123, § 1, 1°, 2° en 3° door "artikel 193, § 1, eerste lid"; in 3° zijn de woorden "14 werkdagen" vervangen door de woorden "vijftien werkdagen"; in 5° van de Franse tekst zijn de woorden "Commissions de conventions et d'accords" vervangen door de woorden "commissions de conventions ou d'accords"; in 6° zijn de woorden "van deze wet" weggelaten na de verwijzing "artikel 23, § 3"; in 7° zijn de woorden "van deze wet" weggelaten na de verwijzing "artikel 34, 1°, b), c) en 4°"; in 11° zijn de woorden "deze wet" vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet".

  Art. R23. (23) Wet van 9 augustus 1963, artikel 16, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 24; in § 1 zijn de woorden "adviserend geneesheer" vervangen door de woorden "adviserend geneesheren"; in het derde lid van § 2 is het woord "revalidatieverstrekkingen" vervangen door het woord "herscholingsverstrekkingen"; in § 4, tweede lid, tweede zin, zijn de woorden "de Raad voor advies inzake revalidatie" vervangen door de woorden "deze Raad"; de verwijzing "artikel 12bis, 6°" is vervangen door de verwijzing "artikel 17, tweede lid, 6°", "artikel 23, 8°" door "artikel 34, 7°", "artikel 23, 9°" door "artikel 34, 8°", "artikel 24" door "artikel 35" en "artikel 87" door "artikel 153".

  Art. R24. (24) Wet van 9 augustus 1963, artikel 17, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 25; de verwijzing "artikel 16" werd vervangen door de verwijzing "artikel 23"; de woorden "de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort" zijn vervangen door de woorden "de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft"; in § 1 zijn de woorden "van het Instituut" weggelaten na de woorden "geneeskundige verzorging".

  Art. R25. (25) Wet van 9 augustus 1963, artikel 18, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 29; de verwijzing "artikel 20" is vervangen door de verwijzing "artikel 27", "artikelen 21 en 22" door "artikelen 32 en 33", "artikel 24" door "artikel 35, § 1", "artikel 87" door "artikel 153" en "artikel 121" door "artikel 191".

  Art. R26. (26) Wet van 9 augustus 1963, artikel 19, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 32 en wet van 9 augustus 1963, artikel 27, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, artikel 14 en 29 december 1990, artikel 16; de verwijzing "artikelen 26 en 34" is vervangen door de verwijzing "artikelen 42 en 50"; in de Franse tekst zijn de woorden "Commissions de conventions et d'accords" vervangen door de woorden "commissions de conventions ou d'accords".

  Art. R27. (27) Wet van 9 augustus 1963, artikel 20, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 34 en gewijzigd bij de wetten van 6 augustus 1993 , artikel 18 en 30 maart 1994, artikel 19; in de Franse tekst zijn de woorden "Commissions de conventions et d'accords" vervangen door de woorden "commissions de conventions ou d'accords"; de verwijzing "artikel 24" is vervangen door de verwijzing "artikel 35", "artikel 79, § 1, eerste lid, 9° en 89 van deze wet" door "artikel 141, § 1, eerste lid, 9° en 155".

  Art. R28. (28) Wet van 9 augustus 1963, artikel 20bis, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 35 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, artikel 20; de verwijzing "artikel 20" is vervangen door de verwijzing "artikel 27"; de woorden "doctors in de geneeskunde" en "doctor in de geneeskunde" zijn vervangen door de woorden "geneesheren" en "geneesheer"; de woorden "eenvoudige meerderheid" zijn vervangen door de woorden "gewone meerderheid".

  Art. R29. (29) Wet van 9 augustus 1963, artikel 20ter, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 35.

  Art. R30. (30) Wet van 9 augustus 1963, artikel 20quater, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 36; de verwijzing "artikel 135" is vervangen door de verwijzing "artikel 206"; het woord "verstrekker" is vervangen door het woord "zorgverlener".

  Art. R31. (31) Wet van 9 augustus 1963, artikel 20quinquies, ingevoegd door de wet van 30 maart 1994, artikel 24, de woorden "van het Instituut" zijn weggelaten na de woorden "geneeskundige verzorging"; de woorden "Ministers tot wier bevoegdheid de Sociale voorzorg en de Economische zaken behoren" zijn vervangen door de woorden "Ministers die de Sociale voorzorg en de Economische Zaken onder hun bevoegdheid hebben"; de verwijzing "artikel 34sedecies" is vervangen door de verwijzing "artikel 72".

  Art. R32. (32) Wet van 9 augustus 1963, artikel 21, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, artikel 8, 27 juni 1969, artikel 2, 1 augustus 1985, artikel 54, 29 december 1990, artikel 43, 15 februari 1993, artikel 37 en 6 augustus 1993, artikel 10 en het koninklijk besluit van 20 juli 1971, artikel 4; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de woorden "tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging" zijn vervangen door de woorden "voor geneeskundige verzorging"; in 7° zijn de woorden "van arbeiders en bedienden" vervangen door de woorden "voor werknemers"; het volgnummer 8°bis is vervangen door 9°, het volgnummer 8°ter door 10°, het volgnummer 8quater door 11°, het volgnummer 9° door 12°, het volgnummer 10° door 13° , het volgnummer 11° door 14° het volgnummer 12° door 15° en het volgnummer 13° door 16°; de verwijzingen naar die volgnummers zijn dienovereenkomstig aangepast ; in 11° zijn de woorden "rust- en overlevingspensioen" vervangen door de woorden "rust- of overlevingspensioen" en zijn de woorden "in 7° en 8°" vervangen door de woorden "in 7° of 8°"; in het tweede lid zijn de woorden "van dit artikel" weggelaten na de verwijzing "16°".

  Art. R33. (33) Wet van 9 augustus 1963, artikel 22, gewijzigd bij de wetten van 8 april 1965, artikel 13, 27 juni 1969, artikel 3, 9 juni 1970, artikel 35, 4 april 1991, artikel 15 en 6 augustus 1993, artikel 4, het koninklijk besluit nr. 74 van 10 november 1967, artikel 7 en het koninklijk besluit van 20 juli 1971, artikel 5; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de verwijzing "artikel 21" is vervangen door de verwijzing "artikel 32"; de verwijzing naar "titel VIII van deze wet" is vervangen door de verwijzing naar "titel IX"; de woorden "de Algemene raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en van het Beheerscomité" zijn vervangen door de woorden "het Algemeen comité, de Algemene raad en het Verzekeringscomité"; het woord "rijkstegemoetkoming" is vervangen door het woord "rijkstoelage"; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; de drie laatste leden van het artikel zijn niet in de coördinatie opgenomen.

  Art. R34. (34) Wet van 9 augustus 1963, artikel 23, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, artikel 10, 8 april 1965, artikel 14, 22 januari 1985, artikel 19, 1 augustus 1985, artikel 55, 6 juli 1989, artikel 14, 22 december 1989, artikel 114 en 29 december 1990, artikel 36 en bij de koninklijke besluiten nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 1, nr. 58 van 22 juli 1982, artikel 1, nr. 132 van 30 december 1982, artikel 1, nr. 283 van 31 maart 1984, artikel 1, nr. 500 van 31 december 1986, artikel 1 en nr. 533 van 31 maart 1987, artikel 2; het woord "ziekteverzekering" is vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging"; de woorden "verpleegsters, verzorgsters en ziekenoppassers" zijn vervangen door het woord "verpleegkundigen"; in de Franse tekst is het woord "kinésistes" vervangen door het woord "kinésithérapeutes"; in de Franse tekst is het woord "agréation" vervangen door het woord "agrément"; de woorden "de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen" zijn vervangen door de woorden "de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987"; de term "implantaten" is in het punt 4° ingevoegd; de inhoud van het punt 4°bis is opgenomen in punt 4°; het punt 6° is niet opgenomen in de coördinatie; het tweede lid van punt 11° is niet in de coördinatie opgenomen; de volgnummers 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° en 19° zijn respectievelijk vervangen door de volgnummers 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° en 18°; de verwijzingen naar die volgnummers zijn dienovereenkomstig aangepast; in punt 10° zijn de woorden "prestaties van revalidatie en herscholing" vervangen door de woorden "revalidatie- en herscholingsverstrekkingen"; de verwijzing "artikel 153" is vervangen door de verwijzing "artikel 215"; in de punten 15° en 16° is het woord "het" telkens ingevoegd voor het woord "verstrekken".

  Art. R35. (35) Wet van 9 augustus 1963, artikel 24, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 38 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, artikel 21; de verwijzing "artikel 23, 4°bis en 5°" is vervangen door de verwijzing "artikel 34, 4°, voor zover het de implantaten betreft, en 5°", "artikel 23, 12°, 13°, 14°" door "artikel 34, 11°, 12°, 13°", "artikel 23, 7°" door "artikel 34, 6°", "artikel 23, 19°" door "artikel 34, 18°", "artikel 23, 15°" door "artikel 34, 14°", "artikel 34bis, § 3" door "artikel 51, § 3", en "artikel 34duodecies" door "artikel 68"; het woord "verstrekker" is vervangen door het woord "zorgverlener"; in § 2, 1°, zijn de woorden "doorsturen aan" vervangen door de woorden "doorsturen ervan aan"; in § 2, 3°, van de Franse tekst zijn de woorden "Commission de conventions et d'accords" vervangen door de woorden "commission de conventions ou d'accords"; in § 2, 3°, a) zijn de woorden "de datum van ontvangst van" weggelaten na de woorden "één maand na".

  Art. R36. (36) Wet van 9 augustus 1963, artikel 24ter, ingevoegd door de wet van 20 juli 1971, artikel 1 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, artikel 22; de verwijzing "artikel 34" is vervangen door de verwijzing "artikel 50"; de woorden "beheerscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door het woord "Verzekeringscomité"; de woorden "de in de bovenstaande leden 1 en 2 bedoelde voorstellen" zijn vervangen door de woorden "de voorstellen bedoeld in het eerste en het tweede lid"; het woord "verstrijking" is vervangen door de woorden "het verstrijken".

  Art. R37. (37) Wet van 9 augustus 1963, artikel 25, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 40 en gewijzigd bij de wetten van 6 augustus 1993, artikel 5 en 30 maart 1994, artikelen 23 en 41; het woord "zorgverstrekkers" is vervangen door het woord "zorgverleners"; de woorden "verstrekker van de prestatie" zijn vervangen door het woord "zorgverlener";
  (a) in de Franse tekst zijn de woorden "par Lui, qui ne peut ętre supérieure ŕ" vervangen door de woorden "par Lui; ce montant ne peut ętre supérieur ŕ"; de verwijzing "artikelen 21, eerste lid, 7° tot 9° en 13°, en 50" is vervangen door de verwijzing "artikel 32, eerste lid, 7° tot 12° en 16°, en 93", "artikel 23" door "artikel 34", "artikel 24" en "artikel 24, § 1" door "artikel 35, § 1", "artikel 29" door "artikel 44"; "artikel 33" door "artikel 49" en "artikel 34, § 13" door "artikel 50, § 11";
  (b) de verwijzing "artikelen 21, eerste lid, 7° tot 9° en 13°, en 50" is vervangen door de verwijzing "artikel 32, eerste lid, 7° tot 12° en 16°, en 93", "artikel 23" door "artikel 34";
  (c) de verwijzing "artikel 23" is vervangen door de verwijzing "artikel 34", "artikel 24" door "artikel 35, § 1";
  (d) de verwijzing "artikel 23, 2°, 3°, 4° en 4°bis" is vervangen door de verwijzing "artikel 34, 2°, 3° en 4°"; "artikel 23, 3° 4° en 4°bis" door "artikel 34, 3° en 4°", "artikel 24" door "artikel 35", "artikelen 26 en 34" door "artikelen 42 en 50", "artikel 33" door "artikel 49", "artikel 34, § 13" door "artikel 50, § 11", "artikel 34bis, § 2, vijfde lid, 2°" door "artikel 51, § 1, zesde lid, 2°"; in de Franse tekst, derde lid, is het woord "supplémentaires" ingevoegd na het woord "conditions";
  (e) de verwijzing "artikel 15bis" is vervangen door de verwijzing "artikel 22", "artikel 23, 8°" door "artikel 34, 7°"; "artikel 23, 8° en 9°" door "artikel 34, 7° en 8°", "artikel 24" door "artikel 35, § 1", "artikel 26" door "artikel 42 ", "artikel 103" door "artikel 170";
  (f) in het eerste lid zijn de woorden "van de verzekering voor geneeskundige verzorging" ingevoegd na het woord "tegemoetkoming"; de verwijzing "artikel 23, 7°" is vervangen door de verwijzing "artikel 34, 6°";
  (g) de verwijzing "artikel 23, 16° en 17°" is vervangen door verwijzing "artikel 34, 15° en 16°";
  (h) de verwijzing "artikel 23, 18°" is vervangen door de verwijzing "artikel 34, 17°";
  (i) de verwijzing "artikel 29" is vervangen door de verwijzing "artikel 44", "artikel 34" door "artikel 50";
  (j) de verwijzing "artikel 23, 10°, a) en 11°" is vervangen door de verwijzing "artikel 34, 9°, a) en 10°";
  (k) de verwijzing "artikel 23, 12°, 13° en 14° is vervangen door de verwijzing "artikel 34, 11°, 12° en 13°";
  (l) de verwijzing "artikel 23, 15°" is vervangen door de verwijzing "artikel 34, 14°", "artikel 24" door "artikel 35, § 1";
  (m) de verwijzing "artikel 23, 19°" is vervangen door de verwijzing "artikel 34, 18°";
  (n) de verwijzing "artikel 23, 1°, a)" is vervangen door de verwijzing "artikel 34, 1°, a)", "artikel 34duodecies" door "artikel 68", "artikel 37quater" door "artikel 77";
  (o) de verwijzing "artikel 23" is vervangen door de verwijzing "artikel 34".

  Art. R38. (38) Wet van 9 augustus 1963, artikel 25bis, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 42; in de Franse tekst zijn de woorden "Commissions de conventions et d'accords" vervangen door de woorden "commissions de conventions ou d'accords".

  Art. R39. (39) Wet van 9 augustus 1963, artikel 25ter, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 43; in de Franse tekst zijn de woorden "Il formule" vervangen door de woorden "Le Comité de l'assurance formule".

  Art. R40. (40) Wet van 9 augustus 1963, artikel 25quater, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 44 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, artikel 12; in de Franse tekst zijn de woorden ""Commissions de conventions et d'accords" vervangen door de woorden "commissions de conventions ou d'accords" ; in de Franse tekst, in § 2, zijn de woorden "de l'objectif budgétaire" ingevoegd na het woord "non-approbation; in § 3 zijn de woorden "onder de voorwaarden bepaald in artikel 34bis" weggelaten na het woord "medegedeeld"; de verwijzing " artikel 25ter" is vervangen door de verwijzing "artikel 39".

  Art. R41. (41) Wet van 9 augustus 1963, artikel 25quinquies, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 45; de verwijzing "artikel 34bis, §§ 2 en 3" is vervangen door de verwijzing "artikel 51, § 1".

  Art. R42. (42) Wet van 9 augustus 1963, artikel 26, gewijzigd bij de wetten 6 juli 1989, artikel 16 en 22 december 1989, artikel 117 en bij de koninklijke besluiten nr. 58 van 22 juli 1982, artikel 4, nr. 132 van 30 december 1982, artikel 4 en nr. 533 van 31 maart 1987, artikel 5; de woorden "de verstrekkers van prothesen en toestellen en de verstrekkers van implantaten" zij vervangen door de woorden "de verstrekkers van prothesen, toestellen en implantaten"; het laatste lid dat luidt als volgt :
  "De overeenkomsten met de in artikel 23, 19° bedoelde inrichtingen worden aan de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft ter goedkeuring voorgelegd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 31, § 3." is weggelaten; de verwijzingen "artikel 23, 12°, 13°, en 19° en "artikel 23, 14°, 15°, 16° en 17°" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 34, 11°, 12° en 18° en "artikel 34, 13°, 14°, 15° en 16°"; in de Franse tekst zijn de woorden "infirmi`eres" en "kinésistes" vervangen door de woorden "praticiens de l'art infirmier" en "kinésithérapeutes".

  Art. R43. (43) Wet van 9 augustus 1963, artikel 28, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, artikel 15, 8 april 1965, artikel 19 en 6 juli 1989, artikel 16; de woorden "in nationaal vlak" zijn vervangen door de woorden "op nationaal vlak"; het woord "verpleegsters" is vervangen door het woord "verpleegkundigen"; in de Franse tekst is het woord "kinésistes" vervangen door het woord "kinésithérapeutes"; de woorden "overeenkomstig artikel 30" zijn weggelaten na het woord "goedgekeurd"; de woorden ", de verstrekkers van prothesen en toestellen en de verstrekkers van implantaten" zijn vervangen door de woorden "en de verstrekkers van prothesen, toestellen en implantaten"; in het tweede lid zijn de woorden "voor de" weggelaten tussen de woorden "vertegenwoordigers van de" en "verzekeringsinstellingen"; de woorden "zoals gezegd in artikel 30" zijn vervangen door de woorden "door het Verzekeringscomité".

  Art. R44. (44) Wet van 9 augustus 1963, artikel 29, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, artikel 16, 8 april 1965, artikel 20, 1 augustus 1985, artikel 59 en 6 juli 1989, artikel 16 en bij het koninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986, artikel 3; het paragraafnummer "§ 6" is vervangen door het paragraafnummer "§ 3", "§ 8" door "§ 4", "§ 9" door "§ 5" en "§ 10" door "§ 6"; het woord "verpleegsters" is vervangen door het woord "verpleegkundigen"; de woorden " Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; de woorden ", de verstrekkers van prothesen en toestellen en de verstrekkers van implantaten" zijn vervangen door de woorden "en de verstrekkers van prothesen, toestellen en implantaten"; in § 6 is de zin "Bijzondere voorwaarden kunnen worden vastgesteld voor de personen die reeds op 1 januari 1964 tot een overeenkomst toetreden" niet in de coördinatie opgenomen; in § 6, vierde lid, is het woord "genoemde" vervangen dor het woord "het"; de verwijzing "artikel 24" is vervangen door de verwijzing "artikel 35, § 1", "artikel 21" door "artikel 32", "artikel 21, eerste lid, 7° tot 9° en 13°, en 50" door "artikel 32, eerste lid, 7° tot 12° en 16°, en 93" en "artikel 23" door "artikel 34".

  Art. R45. (45) Wet van 9 augustus 1963, artikel 30, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990, artikel 17; de verwijzingen "hoofdstuk 4, afdeling 1" en "artikel 27" zijn vervangen door de verwijzingen "hoofdstuk V, afdeling 1" en "artikel 26"; de woorden "welke op hen betrekking heeft" zijn vervangen door de woorden "welke op hen betrekking hebben".

  Art. R46. (46) Wet van 9 augustus 1963, artikel 31, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, artikel 18 en 29 december 1990, artikel 18; de verwijzing "artikel 27" is vervangen door de verwijzing "artikel 26".

  Art. R47. (47) Wet van 9 augustus 1963, artikel 31bis, §§ 1 en 2, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 58 van 22 juli 1987, artikel 5 en gewijzigd bij de wet van 29 december 1990, artikel 19 en bij het koninklijk besluit nr. 132 van 30 december 1982, artikel 5; in § 1 van de Franse tekst zijn de woorden "l'intervention pour les prestations" vervangen door de woorden "l'attribution des interventions"; in § 2 is de zinsnede "De overeenkomsten worden aan de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft ter goedkeuring voorgelegd door tussenkomst van het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging; de Minister kan die overeenkomsten goedkeuren," vervangen door de zinsnede "De overeenkomsten worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Verzekeringscomité; het Verzekeringscomité kan die overeenkomsten goedkeuren"; de verwijzing "artikel 23, 12° en 13° is vervangen door de verwijzing "artikel 34, 11° en 12°", "artikel 25, § 9" door "artikel 37, § 12" en "artikel 26" door "artikel 42".

  Art. R48. (48) Wet van 9 augustus 1963, artikel 32, gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985, artikel 60, 29 december 1990, artikel 20 en 30 maart 1994, artikel 26; in § 1 zijn de woorden "op de aflevering" vervangen door de woorden "voor de aflevering" en "prestaties" door "verstrekkingen"; de verwijzing "artikel 21, eerste lid, 7° tot 9° en 13°, en 50" is vervangen door de verwijzing " artikel 32, eerste lid, 7° tot 12° en 16°, en 93", "artikel 21" door "artikel 32 ", "artikel 23" door "artikel 34"; de verwijzing "artikel 27" is vervangen door de verwijzing "artikel 42" in § 1 en door de verwijzing "artikel 26" in § 4.

  Art. R49. (49) Wet van 9 augustus 1963, artikel 33, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, artikel 20, 8 april 1965, artikel 21, 5 juli 1971, artikel 9, 1 augustus 1985, artikel 61, 29 december 1990, artikel 21 en 30 maart 1994, artikel 40; in § 1 zijn de woorden "door het Beheerscomité vastgestelde en door de Minister van Sociale Voorzorg goedgekeurde tekst" vervangen door de woorden "door het Verzekeringscomité vastgestelde tekst"; in § 2 is het woord "verzorgingsinstelling" vervangen door het woord "verzorgingsinrichting"; in § 4, tweede lid zijn de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "het Verzekeringscomité"; in § 4, derde lid en in het laatste lid van § 5 zijn de woorden "Beheerscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging" vervangen door het woord "Verzekeringscomité"; in het tweede lid van § 5 is het woord "Beheerscomité" vervangen door het woord "Verzekeringscomité" en is het woord "gewesten" vervangen door het woord "streken"; in § 5, vierde lid, zijn de woorden "tweede en derde lid" vervangen door de woorden "het tweede en der de lid"; "in nationaal vlak" door "op nationaal vlak" en "alsdan, indien het in het tweede lid bepaalde quorum is bereikt, kunnen" door "alsdan kunnen, indien het in het tweede lid bepaalde quorum is bereikt," en in de Franse tekst zijn de woorden "aux deuxi`eme et troisi`eme alinéas" vervangen door de woorden "aux alinéas 2 et 3", "au deuxi`eme alinéa" door "`a l'alinéa 2", "du troisi`eme alinéa" door "de l'alinéa 3" en "du deuxi`eme alinéa" door "de l'alinéa 2"; in § 5, zesde lid, zijn de woorden "tot hetwelk" vervangen door het woord "waarmee"; de verwijzing "hoofdstuk 4, afdeling 1, B, C, Cbis, D" is vervangen door de verwijzing " hoofdstuk V, afdeling I, B, C, D en E", "hoofdstuk 4, afdeling 1, B, C, Cbis, D en E" door "hoofdstuk V, afdeling I, B, C, D, E en F", "artikel 21, eerste lid, 7° tot 9° en 13°, en 50" door "artikel 32, eerste lid, 7° tot 12° en 16°, en 93", "artikel 25" door "artikel 37", "artikel 28" door "artikel 43" en "artikelen 30 en 32" door "artikelen 45 en 48".

  Art. R50. (50) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34, §§ 1 tot 13 en 15, vervangen door de wet van 8 april 1965, artikel 22 en gewijzigd bij de wetten van 7 juli 1966, artikel 5, 26 maart 1970, artikel 3, 22 december 1977, artikel 153, 29 december 1990, artikel 22, 15 februari 1993, artikel 46, 6 augustus 1993, artikel 14 en 30 maart 1994, artikel 27; de nummers van de paragrafen 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 en 15 zijn vervangen door de nummers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12; de verwijzing "artikel 24" is vervangen door de verwijzing "artikel 35, § 1", "artikel 25" door "artikel 37" en "artikel 34duodecies" door "artikel 68"; de woorden "bepaald gewest", "elk gewest", "gewest per gewest" en "gewesten" zijn vervangen door de woorden "bepaalde streek", "elke streek", streek per streek" en "strekken";
  (a) in het eerste lid van § 1 zijn de woorden "de in § 2 bedoelde" weggelaten;
  (b) in § 2 is de eerste zin van het eerste lid en het derde en vierde lid weggelaten, deze was respectievelijk gesteld als volgt : "Over de akkoorden tussen de representatieve beroepsorganisaties van het geneesherenkorps en van de tandheelkundigen enerzijds en de verzekeringsinstellingen anderzijds wordt in nationaal vlak onderhandeld door een Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, respectief door een Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, die zitting hebben bij de Dienst voor geneeskundige verzorging en die samengesteld zijn uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van het geneesherenkorps, respectief van de tandheelkundigen en van de verzekeringsinstellingen.",
  "Die Commissies kunnen eigener beweging aan de bevoegde technische raden of, voor de verstrekkingen verleend door personen die behoren tot beroepen waarvoor geen technische raad bestaat, aan het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging voorstellen tot aanpassing van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen doen",
  "De samenstelling van die Commissies wordt door de Koning vastgesteld."; in het eerste lid is de zin "Bij die vertegenwoordiging van het geneesherenkorps en van de tandheelkundigen wordt rekening gehouden met eventuele minderheden." vervangen door de zin "Bij de vertegenwoordiging van het geneesherenkorps en van de tandheelkundigen in de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen en in de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen wordt rekening gehouden met de eventuele minderheden."; in het derde lid zijn de woorden "ieder van die commissies" vervangen door de woorden "de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen en van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen" en is tussen de woorden "advies van de" en "Commissie" en het woord "betrokken" ingevoegd;
  (c) In § 3 is in het vierde lid de verwijzing "het tweede, het derde en het zesde lid" vervangen door de verwijzing "het eerste, tweede en het vijfde lid" en is in het vijfde en het zesde lid de verwijzing "tweede lid" vervangen door de verwijzing "eerste lid"; het woord "zorgverstrekkers" is vervangen door het woord "zorgverleners";
  (d) in het vijfde lid zijn de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering (sector van de geneeskundige verzorging)" vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging"; in het vijfde lid is het woord "tussenkomst" vervangen door het woord "tegemoetkoming";
  (e) de woorden "in vorig artikel bedoelde" zijn weggelaten tussen de woorden "De" en "akkoorden voorzien";
  (f) in § 8 zijn de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "het Verzekeringscomité"; de woorden "van dit artikel" zijn weggelaten na de woorden "achtste lid"; het woord "zorgverstrekkers" is vervangen door het woord "zorgverleners";
  (g) in § 9 is de verwijzing "§ 12" vervangen door de verwijzing "§ 10";
  (h) het woord "bekomen" is vervangen door het woord "bereikt";
  (i) in het eerste lid zijn de woorden "in § 2 bedoeld" weggelaten tussen de woorden "van een" en "akkoord,"; de woorden "in artikel 34bis, § 1, zesde lid, 2°, bedoeld dokument" zijn vervangen door de woorden "een in artikel 51, § 1, zesde lid, 2° bedoeld document".
  (j) in § 12 zijn de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "het Verzekeringscomité".

  Art. R51. (51) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34bis, vervangen door de wet van 30 maart 1994, artikel 17; de verwijzing "afdeling 1 en 1bis" is vervangen door de verwijzing "afdeling I en II", "artikel 12" door "artikel 16", "artikel 24" door "artikel 35, § 1", "artikel 33, §§ 1 en 5" door "artikel 49, §§ 1 en 5", "artikel 34, § 3" door "artikel 50, § 3", "artikel 34, § 13" door artikel 50, § 11"; in de Franse tekst zijn de woorden "Commission de convention ou d'accord" vervangen door de woorden "commission de conventions ou d'accords";

  Art. R52. (52) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34ter, §§ 1, 2 en 4, ingevoegd door de wet van 8 april 1965, artikel 22, en gewijzigd bij de wetten van 26 maart 1970, artikel 4, 8 augustus 1980, artikel 130 en 15 februari 1993, artikel 47; de woorden "verstrekkers van verzorging" zijn vervangen door het woord "zorgverleners"; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de woorden "Beheerscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door het word "Verzekeringscomité"; de woorden "de Minister van Sociale Voorzorg" zijn vervangen door de woorden "de Minister"; in § 2 zijn de woorden "binnen hetwelk" vervangen door het woord "waarin"; het paragraafnummer "4" is vervangen door het nummer "3"; de verwijzing "artikelen 26 en 34" is vervangen door de verwijzing "artikelen 42 en 50", "artikel 34" door "artikel 50" en "artikel 34quinquies" door "artikel 54".

  Art. R53. (53) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34quater, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 48; het woord "zorgverstrekkers" is vervangen door het woord "zorgverleners" en het woord "zorgverstrekker" door het woord "zorgverlener"; de verwijzing "artikel 24" is vervangen door de verwijzing "artikel 35", "artikel 90" door "artikel 156" en "artikel 153, § 6" door "artikel 63" ; in het eerste lid is de zinsnede "in geval van rechtstreekse betaling, een getuigschrift van verstrekte hulp of van aflevering of een gelijkwaardig document waarvan het model door het Verzekeringscomité wordt vastgesteld, waarop de verrichte verstrekkingen zijn vermeld, uit te reiken aan de rechthebbenden en aan de verzekeringsinstellingen;
  " vervangen door de zinsnede "aan de rechthebbenden of, bij toepassing van de derdebetalersregeling, aan de verzekeringsinstellingen, een getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering of een gelijkwaardig document waarvan het model door het Verzekeringscomité wordt vastgesteld, waarop de verrichte verstrekkingen zijn vermeld;
  ";
  in het achtste lid zijn de woorden "de rechtstreekse betaling van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de door Hem bepaalde geneeskundige verstrekkingen door de verzekeringsinstellingen aan de zorgverstrekkers" vervangen door de woorden "de derdebetalersregeling voor de door Hem bepaalde geneeskundige verstrekkingen"; in het negende lid zijn de woorden "rechtstreekse betaling" vervangen door het woord "derdebetalersregeling"; in het tiende lid zijn de woorden "rechtstreekse betaling van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging" vervangen door het woord "derdebetalersregeling" in het elfde lid is het woord "in" ingevoegd tussen de woorden "verboden" en "inrichtingen" en zijn de woorden "bedoeld in artikel 2, g), h), i)," weggelaten na het woord "verzekeringsinstellingen".

  Art. R54. (54) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34quinquies, ingevoegd door de wet van 27 juni 1969, artikel 8, gewijzigd bij de wetten van 26 maart 1970, artikel 5, 8 augustus 1980, artikel 131, 1 augustus 1985, artikel 62 en 29 december 1990, artikel 25 en bij het koninklijk besluit nr. 533 van 31 maart 1987, artikel 7; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut" en de woorden "Minister van Sociale Voorzorg" zijn vervangen door het woord "Minister"; het woord "ziekteverzekering" is vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging"; de woorden "ziekenfondsen en verbonden van ziekenfondsen, erkend overeenkomstig de wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de maatschappijen voor onderlinge bijstand" zijn vervangen door de woorden "ziekenfondsen en landsbonden, erkend overeenkomstig de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen"; in de Franse tekst is het woord "agréation" vervangen door het woord "agrément"; in § 1, zevende en achtste lid van de Franse tekst zijn de cijfers "4" en "20" vervangen door de woorden "quatre" en "vingt"; de verwijzing "artikel 34, § 2" is vervangen door de verwijzing "artikel 50, § 1".

  Art. R55. (55) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34sexies, ingevoegd door de wet van 1 augustus 1985, artikel 63; de woorden "Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut".

  Art. R56. (56) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34septies, ingevoegd door de wet van 1 augustus 1985, artikel 84; het woord "ziekteverzekering" is vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging"; de woorden "beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door het woord "Verzekeringscomité"; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet".

  Art. R57. (57) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34octies, ingevoegd door de wet van 7 november 1987, artikel 68 en gewijzigd bij de wet van 30 december 1988, artikel 26; het woord "ziekteverzekering" is vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging"; de woorden "Minister van Sociale Voorzorg" zijn vervangen door het woord "Minister"; de woorden "gehospitaliseerde" en "hospitalisatie" zijn respectievelijk vervangen door de woorden "in een ziekenhuis opgenomen" en "opname in een ziekenhuis"; in de Franse tekst zijn in § 1 de woorden "l'h^opital" vervangen door het woord "h^opital"; in de Franse tekst zijn in § 2, c), de woorden "tels que visés" vervangen door de woorden "tel que visé"; in § 5 is het woord "tussenkomst" vervangen door het woord "tegemoetkoming" en in de Franse tekst van § 5 zijn de woorden "Avant de préciser" vervangen door de woorden "Avant que soit précisée"; de verwijzing "artikel 34" is vervangen door de verwijzing "artikel 50", "artikel 34decies" door "artikel 59" en "artikel 34quater" door "artikel 53".

  Art. R58. (58) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34nonies, ingevoegd door de wet van 7 november 1987, artikel 68, de woorden "Minister van Sociale Voorzorg" zijn vervangen door het woord "Minister" en de verwijzing "artikel 34octies" is vervangen door de verwijzing "artikel 57".

  Art. R59. (59) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34decies, ingevoegd door de wet van 30 december 1988, artikel 27, de woorden "Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door het woord "Verzekeringscomité", de woorden "van de Algemene raad en" zijn ingevoegd na het woord "advies".

  Art. R60. (60) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34undecies, §§ 1 tot 6 en 8, ingevoegd door de wet van 30 december 1988, artikel 28 en gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, artikel 26 en 26 juni 1992, artikel 20, de woorden " Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut", de woorden "Minister van Sociale Voorzorg" zijn vervangen door het woord "Minister"; het woord "ziekteverzekering" is vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging", in § 1 zijn de woorden "door de laboratoria voor klinische biologie" ingevoegd na de woorden "zal overschreden worden", het paragraafnummer 8 is vervangen door het paragraafnummer 7, in § 7 zijn de woorden "tweede zin" vervangen door de woorden "derde zin", in § 7, eerste lid, zijn de woorden "van dit artikel" weggelaten na de verwijzing "§ 1", in § 7 zijn de woorden "vorige alinéa" en "de vorige alinea" vervangen door de woorden "het vorige lid", de verwijzing "artikel 34" is vervangen door de verwijzing "artikel 50", "artikel 34quater" door "artikel 53", "artikel 34decies" door "artikel 59" en "artikel 34undecies-bis" door "artikel 61".

  Art. R61. (61) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34undecies-bis, ingevoegd door de wet van 26 juni 1992, artikel 21 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, artikel 28; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" en "Rijksinstituut" zijn vervangen door het woord "Instituut"; de woorden "voormeld Rijksinstituut" zijn vervangen door de woorden "het Instituut"; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen"; het woord "prestaties" is vervangen door het woord "verstrekkingen"; de verwijzingen "artikel 34decies" en "artikel 153, § 6, 3° van deze wet" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 59" en "artikel 63, 3°"; in § 1 zijn de woorden "van dit artikel" weggelaten na de verwijzing "§§ 1 tot 9" en zijn de woorden "van deze wet" weggelaten na de verwijzing "artikel 63"; in de Franse tekst, §§ 3 en 5, zijn de woorden "une m^eme association personnelle" vervangen door de woorden "une m^eme association civile"; de woorden "van deze paragraaf" zijn weggelaten na de woorden "tweede lid" in het voorlaatste lid van § 5; in § 6 zijn de woorden "deze paragraaf" vervangen door de woorden "het vorige lid"; in § 7 zijn de woorden "deze paragraaf" vervangen door de woorden "het vorige lid"; de twee leden van punt q) van § 10 zijn samengevoegd tot één lid; in de Franse tekst van de § 10, h en r, § 12, vijfde lid, en § 14, zevende lid, is het woord "adapté" ingevoegd na de woorden "coefficient-part du marché"; in § 13 worden de eerste twee leden samengevoegd tot één lid; in § 14, vijfde lid, zijn de woorden "van deze paragraaf" weggelaten na de woorden "tweede lid" en zijn de woorden "aangepaste uitgaven" vervangen door de woorden "aangepaste gefactureerde uitgaven"; in § 15 zijn de woorden "deze paragraaf" vervangen door de woorden "het vorige lid" en zijn, in de Franse tekst, de woorden "les 30 jours" vervangen door de woorden "les trente jours".

  Art. R62. (62) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34undecies-ter, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 49; de verwijzing "artikel 34undecies-bis" is vervangen door de verwijzing "artikel 61".

  Art. R63. (63) Wet van 9 augustus 1963, artikel 153, § 6, gewijzigd bij de wet van 7 november 1987, artikel 69 en het koninklijk besluit nr. 283 van 31 maart 1984, artikel 9; de woorden "de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen" zijn vervangen door de woorden "de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987"; de woorden "Minister die Volksgezondheid" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Volksgezondheid"; de woorden "de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft" zijn vervangen door de woorden "de Minister".

  Art. R64. (64) Wet van 9 augustus 1963, artikel 153, § 7, vervangen door de wet van 30 maart 1994, artikel 39; de woorden "de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft" zijn vervangen door de woorden "de Minister"; de woorden "de voorgenoemde wet van 23 december 1963" zijn vervangen door de woorden "de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987"; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet".

  Art. R65. (65) Wet van 9 augustus 1963, artikel 153, § 8, ingevoegd door de wet van 22 december 1989, artikel 120; de woorden "de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft" zijn vervangen door de woorden "de Minister".

  Art. R66. (66) Wet van 9 augustus 1963, artikel 153, § 8bis, ingevoegd door de wet van 30 maart 1994, artikel 39.

  Art. R67. (67) Wet van 9 augustus 1963, artikel 153, § 9, ingevoegd door de wet van 29 december 1990, artikel 32 en gewijzigd door de wet van 30 maart 1994, artikel 39; de verwijzing "§§ 6, 8 en 8bis" is vervangen door de verwijzing "artikelen 63, 65 en 66".

  Art. R68. (68) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34duodecies, ingevoegd door de wet van 30 december 1988, artikel 51, vervangen door de wet van 29 december 1990, artikel 27 en gewijzigd bij de wet van 26 juni 1992, artikel 23; de verwijzing "artikel 23" is vervangen door de verwijzing "artikel 34", "artikel 24" door "artikel 35, § 1", "artikel 34octies" door "artikel 57", "artikel 34undecies §§ 4 en 7" door "artikel 60, § 4" en "artikel 34terdecies §§ 3 en 4" door "artikel 69, § 4"; de woorden "de Minister van Sociale Zaken" zijn vervangen door de woorden "de Minister".

  Art. R69. (69) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34terdecies, ingevoegd door de wet van 30 december 1988, artikel 52 en gewijzigd bij de wetten van 26 juni 1992, artikel 24 en 30 maart 1994, artikel 29; de woorden "Beheerscomité" en "Beheerscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door het woord "Verzekeringscomité"; de woorden "Minister van Sociale Zaken" zijn vervangen door het woord "Minister"; de verwijzing "artikel 16" is vervangen door de verwijzing "artikel 27", "artikel 23" door "artikel 34", "artikel 23, 12° en in artikel 23, 13°" door "artikel 34, 11° en 12°", "artikel 23, 5°, b) en c)" door "artikel 34, 5°, b) en c)", "artikelen 34octies, 34nonies, 34decies, 34undecies, § 1" door "artikelen 57, 58, 59 en 60, § 1" en "artikel 34undecies, § 2" door "artikel 60, § 2"; in § 2 is het woord "en" tussen de woorden "akkoorden" en "overeenkomsten" vervangen door het woord "of"; in § 3 van de Franse tekst zijn de woorden "du présent article" weggelaten na de verwijzing "§§ 1er et 2"; in § 3 zijn de woorden "in artikel 16 bevoegde Technische Raad" vervangen door de woorden "bevoegde technische raad, bedoeld in artikel 27"; in § 3 zijn de woorden "in artikel 15 bedoelde" weggelaten voor het woord "Verzekeringscomité"; in § 4 en § 5 zijn de woorden "van de Algemene raad en" ingevoegd na het woord "advies"; in § 4 zijn de woorden "het eerste lid van deze paragraaf" en de woorden "de eerste alinea" vervangen door de woorden "het vorige lid"; in de Franse tekst van § 5 zijn de woorden "hospitalisés et non hospitalisés" vervangen door de woorden "hospitalisés ou non hospitalisés" en in de Franse tekst is het woord "révision" vervangen door het woord "répartition".

  Art. R70. (70) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34quaterdecies, ingevoegd door de wet van 6 juli 1989 artikel 18 en gewijzigd bij de wet van 29 december 1990, artikel 28; het woord "zorgenverstrekker" is vervangen door het woord "zorgverlener"; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen" en de woorden "Beheerscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door het woord "Verzekeringscomité".

  Art. R71. (71) Wet van 9 augustus 1963, artikel 34quindecies ingevoegd door de wet van 29 december 1990, artikel 38, de woorden "Beheerscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging" en "voornoemd comité" zijn vervangen door het woord "Verzekeringscomité", de woorden "op voorstel van de Algemene raad" zijn ingevoegd na het woord "besluit"; de verwijzingen "artikel 12, 7°" en "artikel 23, 8° en 9°" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 23, 6°" en "artikel 34, 7° en 8°".

  Art. R72. (72) Wet van 9 augustus 1963 artikel 34sedecies ingevoegd door de wet van 30 maart 1994, artikel 30, de woorden "Minister en de Minister die bevoegd is voor Ekonomische Zaken" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Economische zaken onder zijn bevoegdheid heeft" de verwijzing "artikel 20" is vervangen door de verwijzing "artikel 27" en "artikel 20quinquies" door "artikel 31".

  Art. R73. (73) Wet van 9 augustus 1963, artikel 35, vervangen door de wet van 20 juli 1991, artikel 33 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, artikel 31, de woorden "zorgverstrekkers" en "zorgverstrekker" zijn vervangen door de woorden "zorgverleners" en "zorgverlener", de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen"; in het vierde lid zijn de woorden "in dit artikel bedoeld" weggelaten voor het woord "onnodig"; in het vierde lid in de Franse tekst is het woord "prescrit," ingevoegd tussen de woorden "dispensateur de soins" en "exécute", de verwijzing "artikel 23" is vervangen door de verwijzing "artikel 34".

  Art. R74. (74) Wet van 9 augustus 1963, artikel 36, vervangen door de wet van 8 april 1965, artikel 25.

  Art. R75. (75) Wet van 9 augustus 1963, artikel 37, vervangen door de wet van 8 april 1965, artikel 26 en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 1971, artikel 2, 8 augustus 1980, artikel 132 en 30 maart 1994, artikel 32 en de wet van 9 augustus 1963, artikel 37bis, ingevoegd door de wet van 8 augustus 1980, artikel 133; de woorden "Minister van Sociale Voorzorg" zijn vervangen door het woord "Minister"; de verwijzing "artikel 37bis" is vervangen door de verwijzing "het vijfde lid"; de zin "De Koning kan de termijn bepalen binnen welke de in de artikelen 24bis en 37 bedoelde adviezen en voorstellen van het Beheerscomité en de Technische raden moeten worden verstrekt" is vervangen door de zin "De Koning kan de termijn bepalen binnen welke het advies en het voorstel, moeten worden verstrekt door de Technische raad".

  Art. R76. (76) Wet van 9 augustus 1963, artikel 37ter, ingevoegd door het koninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986, artikel 7.

  Art. R77. (77) Wet van 9 augustus 1963, artikel 37quater, ingevoegd bij de wet van 15 februari 1993, artikel 51 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994 , artikel 33; het woord "zorgverstrekker" is vervangen door het woord "zorgverlener"; de verwijzing "artikel 23" is vervangen door de verwijzing "artikel 34", " artikel 34" door "artikel 50" en artikel 34undecies" door "artikel 60".

  Art. R78. (78) Wet van 9 augustus 1963, artikel 38; de woorden "het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "het Instituut".

  Art. R79. (79) Wet van 9 augustus 1963, artikel 39, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, artikel 25 en 15 februari 1993, artikel 52; de verwijzing "artikel 40" is vervangen door de verwijzing "artikel 80"; de woorden "bevoegd in het kader van de uitkeringsverzekering" zijn toegevoegd in het tweede lid; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; in het vijfde lid zijn de woorden "de Minister van Sociale Voorzorg" vervangen door de woorden "de Minister"; de woorden "de Minister van Sociale Voorzorg, respectief de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de Minister van Financiën" zijn vervangen door de woorden "de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft, respectievelijk de Minister die Tewerkstelling en Arbeid onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft".

  Art. R80. (80) Wet van 9 augustus 1963, artikel 40, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 53; de verwijzing "de artikelen 79, § 1, 14°, en 93, eerste lid, 4°" is vervangen door de verwijzing "de artikelen 141, § 1, 14°, en 161, eerste lid, 4°", "artikel 39" door "artikel 79" en "artikel 48bis" door "artikel 91"; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet".

  Art. R81. (81) Wet van 9 augustus 1963, artikel 41.

  Art. R82. (82) Wet van 9 augustus 1963, artikel 42, gewijzigd bij de wet van 27 juni 1969, artikel 10; de verwijzingen "artikel 51" en "artikel 19" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 94" en "artikel 23, § 1"; de woorden "Minister van Sociale Voorzorg" zijn ve rvangen door het woord "Minister"; de woorden "bevoegd in het kader van de uitkeringsverzekering" zijn toegevoegd in het eerste lid, 2°.

  Art. R83. (83) Wet van 9 augustus 1963, artikel 43.

  Art. R84. (84) Wet van 9 augustus 1963, artikel 44.

  Art. R85. (85) Wet van 9 augustus 1963, artikel 44bis, ingevoegd door het koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 5.

  Art. R86. (86) Wet van 9 augustus 1963, artikel 45, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 1971, artikel 1, 16 juli 1974, artikel 6, en 15 februari 1993, artikel 54, bij het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, artikel 27 en bij het koninklijk besluit van 20 juli 1971, artikel 11; de verwijzing "artikel 21, 4°" is vervangen door de verwijzing "artikel 32, eerste lid, 4", "artikel 21, 3° en 5°" door "artikel 32, eerste lid, 3° en 5°", artikel 21, 6°" door "artikel 32, eerste lid, 6°", "artikel 61" door "artikel 110", "artikel 22, lid 1, 1°" door "artikel 33, eerste lid, 1°" en "artikel 39" door "artikel 79"; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector van de uitkeringen" zijn vervangen door het woord "uitkeringsverzekering"; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; in § 3 zijn de woorden "onder dewelke" vervangen door het woord "waaronder" en het woord "rijkstegemoetkoming" door het woord "rijkstoelage"; de woorden "van de Minister van Sociale Voorzorg, van de Minister van Middenstand en van de Minister van Financiën" zijn vervangen door de woorden "van de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft, van de Minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft en van de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft"; de laatste zin van het vierde lid van § 3, die luidt als volgt : "Zij beschikken over de macht die de in artikel 119 bedoelde Regeringscommissarissen wordt toegewezen" is weggelaten; in § 3, zesde lid, zijn de woorden "kan bepalen" vervangen door het woord "bepaalt".

  Art. R87. (87) Wet van 9 augustus 1963, artikel 46, gewijzigd bij de wetten van 27 juni 1969, artikel 11, 5 juli 1971, artikel 12, 5 januari 1976, artikel 122, 22 december 1989, artikel 18 en 15 februari 1993, artikel 55, de koninklijke besluiten nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 6, nr. 176 van 30 december 1982, artikel 1 en nr. 422 van 23 juli 1986, artikel 2; de verwijzing "artikel 53" is vervangen door de verwijzing "artikel 97", "artikel 45" door "artikel 86", "artikel 56" door "artikel 100", "artikel 40, 11°" door "artikel 80, 5°", "artikel 45" door "artikel 86", "artikel 75" door "artikel 131" en "artikel 61quinquies" door "artikel 114"; in het vierde lid zijn de woorden "de werknemers" vervangen door de woorden "deze werknemers".

  Art. R88. (88) Wet van 9 augustus 1963, artikel 47, vervangen door de wet van 27 juni 1969, artikel 12.

  Art. R89. (89) Wet van 9 augustus 1963, artikel 47bis, ingevoegd door de wet van 8 april 1965, artikel 29, vervangen door de wet van 27 juni 1969, artikel 13; de verwijzing "artikel 47" is vervangen door de verwijzing "artikel 88".

  Art. R90. (90) Wet van 9 augustus 1963, artikel 48, vervangen door de wet van 27 juni 1969, artikel 14 en gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 7; de verwijzingen "artikel 48bis" en "artikel 56" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 91" en "artikel 100".

  Art. R91. (91) Wet van 9 augustus 1963, artikel 48bis, ingevoegd door de wet van 27 juni 1969, artikel 15.

  Art. R92. (92) Wet van 9 augustus 1963, artikel 49.

  Art. R93. (93) Wet van 9 augustus 1963, artikel 50, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, artikel 26, 27 juni 1969, artikel 17, 5 juli 1971, artikel 13, 1 augustus 1985, artikel 64, 22 december 1989, artikel 19, de koninklijke besluiten nr. 283 van 31 maart 1984, artikel 3 en nr. 422 van 23 juli 1986, artikel 3; de verwijzing "artikel 56" is vervangen door de verwijzing "artikel 100", "artikel 61 quinquies" door "artikel 114" en "artikel 46" door "artikel 87".

  Art. R94. (94) Wet van 9 augustus 1963, artikel 51, vervangen door de wet van 27 juni 1969, artikel 18; de verwijzingen "artikel 42" en "artikel 56" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 82" en "artikel 100".

  Art. R95. (95) Wet van 9 augustus 1963, artikel 52, vervangen door de wet van 27 jun i 1969, artikel 19; de verwijzing "artikelen 47, eerste en derde lid, en 47bis" is vervangen door de verwijzing "artikelen 88, eerste en derde lid, en 89".

  Art. R96. (96) Wet van 9 augustus 1963, artikel 52bis, ingevoegd door het koninklijk besluit van 13 augustus 1984, artikel 4; de verwijzing "artikel 46" is vervangen door de verwijzing "artikel 87".

  Art. R97. (97) Wet van 9 augustus 1963, artikel 53, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1971, artikel 15; de verwijzing "artikel 46" is vervangen door de verwijzing "artikel 87"; de woorden "verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sect or van de uitkeringen" zijn vervangen door het woord "uitkeringsverzekering".

  Art. R98. (98) Wet van 9 augustus 1963, artikel 54, opnieuw ingevoegd door de wet van 16 juli 1974, artikel 7; de verwijzingen "artikel 53" en "artikel 50, vierde lid" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 97" en "artikel 93, vijfde lid"; het tweede lid van § 1 is niet in de coördinatie opgenomen.

  Art. R99. (99) Wet van 9 augustus 1963, artikel 55, opnieuw ingevoegd door de wet van 16 juli 1974, artikel 8; de verwijzing "artikel 50, vierde lid" is vervangen door de verwijzing "artikel 93, vijfde lid".

  Art. R100. (100) Wet van 9 augustus 1963, artikel 56, gewijzigd bij de wetten van 27 juni 1969, artikel 20 en 22 december 1989, artikel 20 en bij het koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 8; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de verwijzing "artikel 40, 11°" is vervangen door de verwijzing "artikel 80, 5°"; de woorden "de Minister van volksgezondheid" zijn vervangen door de woorden "de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft".

  Art. R101. (101). Wet van 9 augustus 1963, artikel 56bis, ingevoegd door de wet van 18 oktober 1991, artikel 2; de verwijzing "artikel 56" is vervangen door de verwijzing "artikel 100".

  Art. R102. (102) Wet van 9 augustus 1963, artikel 56ter, ingevoegd door de wet van 18 oktober 1991, artikel 3; de woorden "Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door het woord "Verzekeringscomité "; de verwijzing "artikel 56" is vervangen door de verwijzing "artikel 100"; in het derde lid zijn de woorden "volgens de voorwaarden van artikel 56bis" vervangen door de woorden "volgens de voorwaarden vastgesteld in artikel 101, derde lid ."

  Art. R103. (103) Wet van 9 augustus 1963, artikel 57, vervangen door de wet van 27 juni 1969, artikel 21 en gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1971, artikel 16 en 22 december 1989, artikel 21, bij de koninklijke besluiten nr. 176 van 30 december 1982, artikel 2 en nr. 283 van 31 maart 1984, artikel 4 en bij het koninklijk besluit van 21 maart 1985, artikel 1; de verwijzingen "artikel 45" en "artikel 61quater" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 86" en "artikel 113".

  Art. R104. (104) Wet van 9 augustus 1963, artikel 58, vervangen door de wet van 27 juni 1969, artikel 22 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1971, artikel 12.

  Art. R105. (105) Wet van 9 augustus 1963, artikel 58bis, ingevoegd door de wet van 27 juni 1969, artikel 23 en gewijzigd bij de wet van 15 februari 1993, artikel 56; de verwijzing "artikel 50" is vervangen door de verwijzing "artikel 93"; de woorden "hetzij in een bedelaarstehuis is geplaatst" zijn weggelaten; de woorden "hetzij in een gevangenis is opgesloten of in een gesticht voor sociale bescherming is geďnterneerd" zijn vervangen door de woorden "in een gevangenis is opgesloten of in een inrichting tot bescherming van de maatschappij is geďnterneerd".

  Art. R106. (106) Wet van 9 augustus 1963, artikel 58ter, ingevoegd door de wet van 27 juni 1969, artikel 24; het woord "vakherscholing" is vervangen door het woord "herscholing".

  Art. R107. (107) Wet van 9 augustus 1963, artikel 59, vervangen door het koninklijk besluit van 28 december 1971, artikel 1.

  Art. R108. (108) Wet van 9 augustus 1963, artikel 60, vervangen door de wet van 27 juni 1969, artikel 25.

  Art. R109. (109) Wet van 9 augustus 1963, artikel 60bis, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 58; de verwijzing "artikel 60" is vervangen door de verwijzing "artikel 108".

  Art. R110. (110) Wet van 9 augustus 1963, artikel 61, vervangen door de wet van 16 juli 1974, artikel 9; de verwijzing "artikel 45" is vervangen door de verwijzing "artikel 86", "artikel 21, eerste lid, 7° en 8°" door "artikel 32, eerste lid, 7° en 8°" en "artikel 45" door "artikel 86"; het woord "rechthebbenden" is vervangen door het woord "rechthebbende".

  Art. R111. (111) Wet van 9 augustus 1963, artikel 61bis, ingevoegd door de wet van 22 december 1989, artikel 22.

  Art. R112. (112) Wet van 9 augustus 1963, artikel 61ter, ingevoegd door de wet van 22 december 1989, artikel 22; de verwijzingen "titel IVbis" en "artikel 45" zijn vervangen door de verwijzingen "titel V" en "artikel 86"; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet".

  Art. R113. (113) Wet van 9 augustus 1963, artikel 61quater, ingevoegd door de wet van 22 december 1989, artikel 22; de verwijzing "artikel 61 ter" is vervangen door de verwijzing "artikel 112", "artikel 61 quinquies" door "artikel 114", "artikel 40, 11°" door "artikel 80, 5°", "artikel 46" door "artikel 87", "artikel 45" door "artikel 86" en "artikel 50" door "artikel 93"; in de Franse tekst, in het eerste lid, zijn de woorden "périodes de repos" vervangen door de woorden "périodes de repos de maternité".

  Art. R114. (114) Wet van 9 augustus 1963, artikel 61quinquies, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 59; de verwijzingen "artikel 45" en "artikelen 72 tot 75bis" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 86" en "artikelen 128 tot 132".

  Art. R115. (115) Wet van 9 augustus 1963, artikel 61sexies, ingevoegd door de wet van 22 december 1989, artikel 22 en gewijzigd bij de wet van 15 februari 1993, artikel 60; de verwijzing "artikel 61quinquies" is vervangen door de verwijzing "artikel 114".

  Art. R116. (116) Wet van 9 augustus 1963, artikel 61septies, ingevoegd door de wet van 22 december 1989, artikel 22; de verwijzing "titel IVbis van deze wet" is vervangen door de verwijzing "titel V", "artikel 61ter" door "artikel 112", "artikelen 72 tot 75bis" door "artikelen 128 tot 132" en "artikel 72" door " artikel 128".

  Art. R117. (117) Wet van 9 augustus 1963, artikel 61octies, ingevoegd door de wet van 22 december 1989, artikel 22; de verwijzing "artikel 50" is vervang en door de verwijzing "artikel 93" en "titels I, II, IV, V tot IX en XI van deze wet" door "titels I, II, IV, VI tot X en XII".

  Art. R118. (118) Wet van 9 augustus 1963, artikel 62, vervangen door de wet van 29 december 1990, artikel 44; de verwijzing "artikel 21, 1° tot 9° en 12°" is vervangen door de verwijzing "artikel 32, eerste lid, 1° tot 12° en 15°", "artikel 21, 1° tot 9°" door "artikel 32, eerste lid, 1° tot 12°" en artikel 21, 12°" door "artikel 32, eerste lid, 15°".

  Art. R119. (119) Wet van 9 augustus 1963, artikel 64; de woorden "Minister van Sociale Voorzorg" zijn vervangen door het woord "Minister".

  Art. R120. (120) Wet van 9 augustus 1963, artikel 65; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet".

  Art. R121. (121) Wet van 9 augustus 1963, artikel 66, vervangen door de wet van 30 december 1988, artikel 32; de woorden, "van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzingen "artikel 32, eerste lid, 1° tot 12° en 16°" en "titel III"; de verwijzing "artikel 21, 1° tot 9° en 13°" is vervangen door de verwijzing "artikel 32, eerste lid, 1° tot 12° en 16°; de woorden "sector gezondheidszorgen" zijn vervangen door de woorden "sector geneeskundige verzorging".

  Art. R122. (122) Wet van 9 augustus 1963, artikel 67, vervangen door de wet van 30 december 1988, artikel 33; de verwijzing "artikel 66" is vervangen door de verwijzing "artikel 121".

  Art. R123. (123) Wet van 9 augustus 1963, artikel 68, vervangen door de wet van 30 december 1988, artikel 34; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de woorden "van onderhavige wet" respectievelijk "van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzing "titel III"; de woorden " in de voorwaarden door Hem bepaald, eventueel vervolledigd wordt met persoonlijke bijdragen" zijn vervangen door de woorden "die, in de voorwaarden door Hem bepaald, eventueel vervolledigd worden met persoonlijke bijdragen"; de verwijzing " artikel 67" is vervangen door de verwijzing "artikel 122", "artikel 21, eerste lid, 2°, 3° en 4°" door "artikel 32, eerste lid, 2°, 3° en 4°" en "artikel 21, eerste lid, 10° tot 12°" door "artikel 32, eerste lid , 13° tot 15°".

  Art. R124. (124) Wet van 9 augustus 1963, artikel 69, vervangen door de wet van 22 december 1989, artikel 118 en gewijzigd bij de wet van 15 februari 1993, artikel 61; de verwijzingen "artikel 21, eerste lid, 7° tot 9°" en "artikel 21, eerste lid, 1° tot 9° en 13°" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 32, eerste lid, 7° tot 12°" en "artikel 32, eerste lid, 1° tot 12° en 16°".

  Art. R125. (125) Wet van 9 augustus 1963, artikel 70, vervangen door de wet van 30 december 1988, artikel 36; de woorden "het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door de woorden "het Verzekeringscomité"; de verwijzing "artikel 21, eerste lid, 7° en 9°" is vervangen door de verwijzing "artikel 32, eerste lid, 7°, 11° en 12°".

  Art. R126. (126) Wet van 9 augustus 1963, artikel 70bis, ingevoegd door de wet van 6 juli 1989, artikel 17 en vervangen door de wet van 22 december 1989, artikel 119; de verwijzingen "artikel 21", "artikel 22" en "artikel 23" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 32", "artikel 33" en "artikel 34"; het woord "geneeskundige" is ingevoegd na de woorden "behouden op de".

  Art. R127. (127) Wet van 9 augustus 1963, artikel 71, hernummerd door de wet van 30 december 1988, artikel 37 en gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985, artikel 67 en 29 december 1990, artikel 63; in § 2 zijn de woorden "noch de in § 1, a), b) en c) bedoelde personen en inrichtingen" vervangen door de woorden "noch de zorgverleners bedoeld in § 1"; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging"; het woord "zorgverstrekkers" is vervangen door het woord "zorgverleners"; het woord "verstrekkers" is vervangen door het woord "zorgverleners"; de woorden "het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door de woorden "het Verzekeringscomité"; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; in de Franse tekst is het woord "agréation" vervangen door het woord "agrément"; de verwijzing "artikel 23" is vervangen door de verwijzing "artikel 34", "artikel 23, 1°, b), c) en 4°" door "artikel 34, 1°, b), c) en 4°", "artikel 23, 12° en 13°" door "artikel 34, 11° en 12°", "artikel 12, 8°" door "artikel 22, 7°", artikel 23, 1° tot 3° en 5° tot 14°" door "artikel 34, 1° tot 3° en 5° tot 13°", "artikel 23, 4°" door "artikel 34, 4°", "hoofdstuk 4" door "hoofdstuk V" en "afdeling 1bis" door "afdeling II"; in de §§ 2, 4 en 7 is het woord "geneeskundige" ingevoegd tussen de woorden "bedoelde" en "verstrekkingen".
  Het artikel 71bis, ingevoegd door de wet van 30 december 1988, artikel 45 is niet opgenomen in de coördinatie.

  Art. R128. (128) Wet van 9 augustus 1963, artikel 72, opnieuw opgenomen door de wet van 30 december 1988, artikel 38; de woorden "van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzing "titel IV" de verwijzing "artikel 45" is vervangen door de verwijzing "artikel 86".

  Art. R129. (129) Wet van 9 augustus 1963, artikel 73, vervangen door de wet van 30 december 1988, artikel 39; de verwijzing "artikel 75" is vervangen door de verwijzing "artikel 131", "artikel 72" door "artikel 128" en "artikel 72" door "artikel 128"; de woorden "van onderhavige wet" zijn weggelaten na de verwijzing "titel IV".

  Art. R130. (130) Wet van 9 augustus 1963, artikel 74, vervangen door de wet van 30 december 1988, artikel 40; de verwijzing "artikel 72" is vervangen door de verwijzing "artikel 128" en "artikel 45" door "artikel 86"; de woorden "van onderhavige wet" zijn weggelaten na de verwijzing "titel IV".

  Art. R131. (131) Wet van 9 augustus 1963, artikel 75, gewijzigd bij de wet van 5 juli 1971, artikel 18; de verwijzing "artikel 45" is vervangen door de verwijzing "artikel 86"; de woorden "van deze wet" zijn vervangen door de woorden "van deze gecoördineerde wet".

  Art. R132. (132) Wet van 9 augustus 1963, artikel 75bis, ingevoegd door de wet van 30 december 1988, artikel 41; de verwijzing "de artikelen 72 tot en met 75" is vervangen door de verwijzing "de artikelen 128 tot en met 131".

  Art. R133. (133) Wet van 9 augustus 1963, artikel 76, vervangen door de wet van 24 december 1963, artikel 31 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1971, artikel 17; de verwijzing "artikel 61" is vervangen door de verwijzing "artikel 110"; "artikel 21, 7° en 8°" door "artikel 32, eerste lid, 7° en 8°" en "artikel 75" door "artikel 131".

  Art. R134. (134) Wet van 9 augustus 1963, artikel 76bis, hernummerd door de wet van 30 december 1988, artikel 42 en gewijzigd door de wet van 8 juli 1987 , artikel 1; de woorden "van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzing "titel I V".

  Art. R135. (135) Wet van 9 augustus 1963, artikel 76ter, hernummerd door de wet van 30 december 1988, artikel 43; de verwijzing "artikel 21, 6°" is vervangen door de verwijzing "artikel 32, eerste lid, 6°".

  Art. R136. (136) Wet van 9 augustus 1963, artikel 76quater, hernummerd door de wet van 30 december 1988, artikel 44 en gewijzigd bij de wetten van 27 juni 1969, artikel 28, 1 augustus 1985, artikel 66, 6 augustus 1993, artikel 11 en 30 maart 1994, artikel 34 en het koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978, artikel 1; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de woorden "lid 1" zijn vervangen door de woorden "het eerste lid".

  Art. R137. (137) Wet van 9 augustus 1963, artikel 76quinquies, ingevoegd door de wet van 30 december 1988, artikel 44; de verwijzing "de artikelen 66, 68, 72, § 1 en 74" is vervangen door de verwijzing "de artikelen 121, 123, 128, § 1 en 130".

  Art. R138. (138) Wet van 9 augustus 1963, artikel 76sexies, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 62; het letterwoord "R.I.Z.I.V." is vervangen door het woord "Instituut"; de woorden "waarvoor ze de terugbetaling via rechtstreekse betaling heeft verzekerd" zijn vervangen door de woorden "waarvoor de derdebetalersregeling werd toegepast"; het tweede lid dat luidt als volgt :
  "Deze lijsten, die de gegevens bevatten nodig om de verstrekte verzorging correct te identificeren zijn, na waarmerking door een gevolmachtigde aangewezen door de verzekeringsinstelling en erkend door de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle, geldig als bewijsmiddel, ook ten aanzien van derden, van de in het kader van deze wet aangerekende verstrekkingen, tot bewijs van het tegendeel." is vervangen door het tweede lid van de tekst van de coördinatie.

  Art. R139. (139) Wet van 9 augustus 1963, artikel 77, vervangen door de wet van 22 december 1989, artikel 24; de woorden "het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "het Instituut"; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de woorden "provinciale en nationale" zijn weggelaten voor het woord "commissies"; de verwijzing "artikel 79bis" is vervangen door de verwijzing "artikel 142".

  Art. R140. (140) Wet van 9 augustus 1963, artikel 78, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 63; in de Franse tekst is het woord "infirmiers" vervangen door "praticiens de l'art infirmier", "acousticiens" door "audiciens" en "logopédistes" door "logopčdes"; de woorden "Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft"; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; het woord "personen" is in punten 20° en 21° vervangen door het woord "zorgverleners"; de woorden "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Voorzorg behoort" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft"; in de Franse tekst zijn de woorden "`a conférer" vervangen door de woorden "`a attribuer"; in de Franse tekst, punt 6° van het eerste lid, is het woord "pharmaciens," ingevoegd tussen de woorden "suppléants," en "choisis"; de verwijzing "artikel 23, 12°" is vervangen door de verwijzing "artikel 34, 11°", "artikel 23, 13°" door "artikel 34, 12°" en "artikel 79" door "artikel 141".

  Art. R141. (141) Wet van 9 augustus 1963, artikel 79, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 64; de verwijzing "artikel 77" is vervangen door de verwijzing "artikel 139", "artikel 80" door "artikel 146", "artikel 88" door "artikel 154", "artikel 90" door "artikel 156", " artikel 87" door "artikel 153" en "artikel 78" door "artikel 140"; de woorden "het Algemeen comité van het Instituut" zijn vervangen door de woorden "het Algemeen comité"; in het Frans zijn de woorden "il y aura désistement" vervangen door de woorden "il y aura lieu `a désistement"; de woorden "met de toepassing van de bepalingen van 9° en 10° van dit artikel" zijn vervangen door de woorden "met de toepassing van de bepalingen van 9° en 10° van § 1, eerste lid"; in de Franse tekst van § 2, tweede lid, zijn de woorden "un suppléant" vervangen door de woorden "son suppléant"; in hetzelfde tweede lid zijn de woorden "eenvoudige meerderheid" vervangen door "gewone meerderheid"; in het vierde lid van § 2, is het woord "praktizerende" vervangen door het woord "zorgverlener" en de woorden " doctor in de geneeskunde" door het woord "geneesheer".

  Art. R142. (142) Wet van 9 augustus 1963, artikel 79bis, ingevoegd door de wet van 22 december 1989, artikel 26 en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 1991, artikel 34 en 26 juni 1992, artikel 45; de verwijzing "artikel 35" is vervangen door de verwijzing "artikel 73"; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; het woord " zorgverstrekkers" is vervangen door het woord "zorgverleners"; het cijfer "10" is vervangen door het woord "tien".

  Art. R143. (143) Wet van 9 augustus 1963, artikel 79ter, ingevoegd door de wet van 22 december 1989, artikel 27 en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 1991 , artikel 35 en 26 juni 1992, artikel 46; het woord "zorgverstrekkers" is vervangen door het woord "zorgverleners"; de verwijzing "artikel 79bis" is vervangen door de verwijzing "artikel 142", "artikel 20bis" door "artikel 30"; de woorden " van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzing "bij artikel 30".

  Art. R144. (144) Wet van 9 augustus 1963, artikel 79quater, ingevoegd door de wet van 22 december 1989, artikel 28 en gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, artikel 30 en 26 juni 1992, artikel 47; de verwijzing "artikel 79bis" is vervangen door de verwijzing "artikel 142"; de woorden "de Minister van Sociale Zaken" zijn vervangen door de woorden "de Minister"; in § 1 zijn de woorden "Franstaligen en de helft Nederlandstaligen" vervangen door de woorden "Nederlandstaligen en de helft Franstaligen"; in § 2 zijn de indelingen 1°, 2° en 3° weggelaten; in de Franse tekst van § 2, tweede lid, zijn de woorden "néerlandophones et pour moitié de francophones" vervangen door de woorden "francophones et pour moitié de néerlandophones"; in § 2 zijn de woorden "hebben een beslissende stem" vervangen door de woorden "zijn stemgerechtigd".

  Art. R145. (145) Wet van 9 augustus 1963, artikel 79quinquies, ingevoegd door de wet van 22 december 1989, artikel 29 en gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, artikel 31, 20 juli 1991, artikel 36 en 26 juni 1992, artikel 48; de verwijzing "artikel 20bis" is vervangen door de verwijzing "artikel 30", "artikel 35" door "artikel 73", "artikel 79bis" door "artikel 142"; de woorden "van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzing "artikel 30"; het woord "zorgverstrekker" is vervangen door het woord "zorgverlener".

  Art. R146. (146) Wet van 9 augustus 1963, artikel 80, gewijzigd bij de wetten van 7 juli 1976, artikel 4 en 1 augustus 1985, artikel 69 en bij de koninklijke besluiten nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 9 en nr. 533 van 31 maart 1987, artikel 8; de verwijzing "artikel 79, 1°" is vervangen door de verwijzing "artikel 141, § 1, eerste lid, 1°"; de woorden "de Minister van Sociale Voorzorg" zijn vervangen door de woorden "de Minister".

  Art. R147. (147) Wet van 9 augustus 1963, artikel 81, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 11; de verwijzing "de artikelen 48 en 51" is vervangen door de verwijzing "de artikelen 90 en 94".

  Art. R148. (148) Wet van 9 augustus 1963, artikel 82, vervangen door het koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 12; tussen de woorden "diensten voor geneeskundige" en "en voor administratieve controle" is het woord "controle" ingevoegd; de verwijzingen "artikelen 80 en 94" en "artikel 83" zijn vervangen door de verwijzingen "artikelen 146 en 162" en "artikel 149".

  Art. R149. (149) Wet van 9 augustus 1963, artikel 83, gewijzigd bij de wet van 8 april 1965, artikel 37 en bij het koninklijk besluit nr. 533 van 31 maart 1987, artikel 10.

  Art. R150. (150) Wet van 9 augustus 1963, artikel 84, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, artikel 34 en 8 april 1965, artikel 38 en de koninklijke besluiten nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 13 en het koninklijk besluit nr.
  533 van 31 maart 1987, artikel 11; in het tweede lid van de Franse tekst zijn de woorden "la fourniture des renseignements et documents visés au § 1" vervangen door de woorden "cette communication de renseignements et documents"; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; in het vierde lid zijn de woorden "de profielgegevens en hun verwerkingen" vervangen door de woorden "de profielgegevens en de verwerking ervan"; het woord "zorgverstrekkers" is vervangen door het woord "zorgverleners".

  Art. R151. (151) Wet van 9 augustus 1963, artikel 85, vervangen door de wet van 1 augustus 1985, artikel 70.

  Art. R152. (152) Wet van 9 augustus 1963, artikel 86, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985, artikel 71; de woorden "eerstaanwezend geneesheren-inspecteurs of" zijn weggelaten in het eerste lid.

  Art. R153. (153) Wet van 9 augustus 1963, artikel 87, gewijzigd bij de wet van 27 juni 1969, artikel 30, bij de koninklijke besluiten nr. 58 van 22 juli 1982, artikel 6 en nr. 533 van 31 maart 1987, artikel 12; de woorden "van deze wet" zijn vervangen door de woorden "van deze gecoördineerde wet"; de verwijzing "artikel 51" is vervangen door de verwijzing "artikel 94", "artikel 19, eerste lid" door "artikel 23, § 1" en "artikel 25, § 9" door "artikel 37, § 12".

  Art. R154. (154) Wet van 9 augustus 1963, artikel 88, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1976, artikel 5 en bij het koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 14; de woorden "doctors in de geneeskunde" zijn vervangen door het woord "geneesheren"; in de Franse tekst is het woord "agréation" vervangen door het woord "agrément"; de verwijzing "artikel 89" is vervangen door de verwijzing "artikel 155".

  Art. R155. (155) Wet van 9 augustus 1963, artikel 89, gewijzigd bij de wetten van 8 april 1965, artikel 40, 5 juli 1971, artikel 21 en 1 augustus 1985, artikel 72; de verwijzing "artikel 88" is vervangen door de verwijzing "artikel 154", "artikel 80" door "artikel 146", "artikel 78, 2°, 3°, 5° tot en met 14°" door "artikel 140, 2°, 3°, 5° tot en met 21°"; de woorden "Van de tuchtstraffelijke beslissingen van het Comité kan beroep aangetekend worden bij een der ten deze ingestelde commissies" zijn vervangen door de woorden "Tegen de tuchtrechtelijke beslissingen van het Comité kan beroep aangetekend worden bij daartoe ingestelde commissies van beroep"; in de Franse tekst zijn de woorden "chaque fois que l'intér^et du service ou l'intér^et général l'exige" vervangen door de woorden "chaque fois que l'intér^et du service ou que l'intér^et général l'exige"; de woorden " De Minister van Sociale voorzorg" zijn vervangen door de woorden "de Minister";
  de woorden "in het derde lid bedoelde commissies" zijn vervangen door de woorden "commissies van beroep".

  Art. R156. (156) Wet van 9 augustus 1963, artikel 90, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 65; de woorden "van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzing "titel III"; de woorden "van voornoemde wet" zijn weggelaten na de verwijzing "artikel 141, § 2,"; het woord "zorgverstrekker" is vervangen door het woord "zorgverlener"; de woorden "bepaalde bevoegde akkoordencommissie" zijn vervangen door de woorden "bedoelde bevoegde overeenkomstencommissie"; de verwijzing "artikel 79" is vervangen door de verwijzing "artikel 141", "artikel 89" door "artikel 155", "artikel 34" door "artikel 50" en "artikel 19" door "artikel 26".

  Art. R157. (157) Wet van 9 augustus 1963, artikel 90bis, ingevoegd door de wet van 22 december 1989, artikel 30 en gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, artikel 37; de verwijzing "artikel 35" is vervangen door de verwijzing "artikel 73", "artikel 79bis" door "artikel 142" en "artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949" door "artikel 94 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991"; de woorden "de ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen", het woord "zorgverstrekker" is vervangen door het woord "zorgverlener"; in de Franse tekst zijn de woorden "le tiers payant" vervangen door de woorden "le régime du tiers payant"; de woorden "prestaties verstrekt door de betrokken zorgverlener" zijn vervangen door de woorden "verstrekkingen door de betrokken zorgverlener verstrekt,"; de woorden "de registratie en de domeinen" zijn vervangen door de woorden "registratie en domeinen".

  Art. R158. (158) Wet van 9 augustus 1963, artikel 90ter, ingevoegd door de wet van 29 december 1990, artikel 45.

  Art. R159. (159) Wet van 9 augustus 1963, artikel 91, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, artikel 64 en 15 februari 1993, artikel 66 en bij het koninklijk besluit nr. 176 van 30 december 1982, artikel 3; de woorden "het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "het Instituut"; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet".

  Art. R160. (160) Wet van 9 augustus 1963, artikel 92, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990, artikel 65 en gewijzigd bij de wet van 15 februari 1993, artikel 67.

  Art. R161. (161) Wet van 9 augustus 1963, artikel 93, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 68; de verwijzingen "artikel 98" en "artikel 92 " zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 165" en "artikel 160"; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen"; de verwijzing "onder de punten 1°, 9° en 10°" is vervangen door de verwijzing "in het eerste lid, 1°, 9° en 10°".

  Art. R162. (162) Wet van 9 augustus 1963, artikel 94, gewijzigd bij de wetten van 7 juli 1976, artikel 6 en 1 augustus 1985, artikel 73; de verwijzing "artikel 91" is vervangen door de verwijzing "artikel 159"; de woorden "de Minister van Sociale Voorzorg" zijn vervangen door de woorden "de Minister".

  Art. R163. (163) Wet van 9 augustus 1963, artikel 96, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, artikel 35, 27 juni 1969, artikel 31, 1 augustus 1985, artikel 74, 29 december 1990, artikel 46 en 15 februari 1993, artikel 70, bij de koninklijke besluiten nr. 408 van 18 april 1986, artikel 8 en nr.
  533 van 31 maart 1987, artikel 13; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de verwijzing "artikel 94" is vervangen door de verwijzing "artikel 162".

  Art. R164. (164) Wet van 9 augustus 1963, artikel 97 vervangen bij de wet van 27 juni 1969, artikel 32 en gewijzigd bij de wetten van 12 mei 1971, artikel 18, 7 juli 1976, artikel 7, 22 december 1977, artikel 155, 29 december 1990, artikel 67 en 15 februari 1993, artikel 71 en bij de koninklijke besluiten nr. 10 van 11 oktober 1978, artikel 3, nr. 408 van 18 april 1986, artikel 9 en nr. 533 van 31 maart 1987, artikel 14; in het eerste lid, tweede zin zijn de woorden "die bij moet naleven; indien evenwel de erelonen" vervangen door de woorden "die hij moet naleven. Indien evenwel de erelonen"; de woorden "verstrekker van de verzorging" en "zorgverstrekker" zijn vervangen door het woord "zorgverlener"; de woorden "het stelsel van de betalende derde" zijn vervangen door de woorden "de derdebetalersregeling"; de verwijzing "artikel 94" is vervangen door de verwijzing "artikel 162".

  Art. R165. (165) Wet van 9 augustus 1963, artikel 98, aangevuld bij de wet van 22 december 1989, artikel 35 en gewijzigd bij de wet van 26 juni 1992, artikel 28; de woorden "de Minister van Sociale Voorzorg" zijn vervangen door de woorden "de Minister"; de verwijzing "artikel 27" is vervangen door de verwijzing "artikel 26"; de woorden "het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" en "het voornoemd Instituut" zijn vervangen door de woorden "het Instituut"; het woord "verzekeringsorganismen" is vervangen door het woord "verzekeringsinstellingen".

  Art. R166. (166) Wet van 9 augustus 1963, artikel 99, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 72 en gewijzigd bij de wet van 30 maart 1994, artikel 35; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de verwijzing "artikel 100" is vervangen door de verwijzing "artikel 167"; het woord "arbeidsrechtbanken" is vervangen door het woord "arbeidsrechtbank".

  Art. R167. (167) Wet van 9 augustus 1963, artikel 100, gewijzigd bij de wetten van 10 oktober 1967, artikel 84, § 3 (hoofdartikel 3) en 15 februari 1993, artikel 73 en bij het koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 15; de verwijzing "artikel 34ter, § 4" is vervangen door de verwijzing "artikel 52, § 3"; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen".

  Art. R168. (168) Wet van 9 augustus 1963, artikel 101, gewijzigd bij de wetten van 15 februari 1993, artikel 74 en 30 maart 1994, artikel 36 en bij het koninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986, artikel 11; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; het woord "zorgverstrekker" is vervangen door het woord "zorgverlener"; de woorden "per verkeerd geattesteerde of gefactureerde prestatie" zijn vervangen door de woorden "per verkeerdelijk opgesteld getuigschrift of opgestelde factuur"; de woorden "het Bestuur van de belasting over de toegevoegde waarde, van Registratie en domeinen" zijn vervangen door de woorden "de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen"; de verwijzing "artikel 37ter" is vervangen door de verwijzing "artikel 76"; "artikel 34, § 13" door "artikel 50, § 11", "artikel 33" door "artikel 49" en "artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949" door "artikel 94 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991".

  Art. R169. (169) Wet van 9 augustus 1963, artikel 102, vervangen door de wet van 22 december 1989, artikel 124; de verwijzingen "artikel 80", "artikel 94" en "artikel 65" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 146", "artikel 162" en "artikel 120".

  Art. R170. (170) Wet van 9 augustus 1963, artikel 103, vervangen door de wet van 8 april 1965, artikel 43, gewijzigd bij de wetten van 7 juli 1976, artikel 9 en 6 augustus 1993, artikelen 12 en 16; de woorden "deze wet" worden vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; de verwijzing "artikel 151" is vervangen door de verwijzing "artikel 151 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen", "artikel 90" door "artikel 156" en "artikel 70, § 2, zesde lid van deze wet" door "artikel 136, § 2, zesde lid"; de woorden "doctors in de genees-, heel- en verloskunde" zijn vervangen door het woord "geneesheren".

  Art. R171. (171) Wet van 9 augustus 1963, artikel 104, gewijzigd bij de wet van 8 april 1965, artikel 44 en bij de koninklijke besluiten nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 17 en nr. 533 van 31 maart 1987, artikel 16; in het derde lid is het woord "ressort" vervangen door het woord "rechtsgebied"; de verwijzingen "artikelen 87, 80, 85 en 94" en "artikel 121, 10° en 11°" zijn vervangen door de verwijzingen "artikelen 153, 146, 151 en 162" en "artikel 191, 7° en 8°".

  Art. R172. (172) Wet van 9 augustus 1963, artikel 105, de verwijzing "artikel 103 en 104" is vervangen door de verwijzing "artikel 170 en 171".

  Art. R173. (173) Wet van 9 augustus 1963, artikel 105bis, ingevoegd door de wet van 24 november 1963, artikel 39; de woorden "bij deze wet" zijn vervangen door de woorden "bij deze gecoördineerde wet".

  Art. R174. (174) Wet van 9 augustus 1963, artikel 106, § 1, gewijzigd bij de wetten van 8 april 1965, artikel 45, 7 juli 1976, artikel 10, 1 augustus 1985, artikel 76, 24 mei 1989, enig artikel en 6 augustus 1993, artikel 17 en bij het koninklijk besluit nr. 10 van 11 oktober 1978, artikel 4; de woorden "van dit artikel" zijn weggelaten; de verwijzing "artikel 97" is vervangen door de verwijzing "artikel 164", "artikel 99" door "artikel 166", de "artikels 22 en 73" door "de artikels 33 en 129", "artikel 79, 9°" door "artikel 141, § 1, eerste lid, 9°" en "artikel 79, alinea 5" door "artikel 141, § 2", "artikel 89" door "artikel 155"; de volgnummers 8°bis en 9° zijn vervangen door de volgnummers 9° en 10°.

  Art. R175. (175) Wet van 9 augustus 1963, artikel 107, vervangen door de wet van 7 juli 1976, artikel 11 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 22 van 23 maart 1982, artikel 18 en nr. 533 van 31 maart 1987, artikel 17; de woorden "Minister van Sociale voorzorg" zijn vervangen door het woord "Minister"; de woorden "van het Comité" zijn ingevoegd tussen de woorden "de voorzitter" en "van de Dienst voor administratieve controle"; het woord "eedformulieren" is vervangen door het woord "eedformules"; de verwijzing "artikel 80" is vervangen door de verwijzing "artikel 146" en "artikel 94" door "artikel 162".

  Art. R176. (176) Wet van 9 augustus 1963, artikel 108; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut".

  Art. R177. (177) Wet van 9 augustus 1963, artikel 109; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut".

  Art. R178. (178) Wet van 9 augustus 1963, artikel 110; de tekst van dit artikel dat luidde als volgt "Het personeel van de dienst voor uitkeringen en dat van de dienst voor geneeskundige verzorging staan onder de leiding hetzij van de administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, respectief hetzij van zijn adjunct-administrateur-generaal" is vervangen door de tekst van de coördinatie.

  Art. R179. (179) Wet van 9 augustus 1963, artikel 111, vervangen door de wet van 8 april 1965, artikel 47.

  Art. R180. (180) Wet van 9 augustus 1963, artikel 112.

  Art. R181. (181) Wet van 9 augustus 1963, artikel 113, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 75; de verwijzing "de artikels 8, 9°, 12, § 1, 5°, 40, 8°, 79, 17°, en 93, 10°" is vervangen door de verwijzing "de artikels 12, 10°, 16, § 1, 5°, 80, 8°, 141, § 1, eerste lid, 17° en 161, 10°".

  Art. R182. (182) Wet van 9 augustus 1963, artikel 114, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 76.

  Art. R183. (183) Wet van 9 augustus 1963, artikel 115.

  Art. R184. (184) Wet van 9 augustus 1963, artikel 116.

  Art. R185. (185) Wet van 9 augustus 1963, artikel 117, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 77; de verwijzingen "de artikels 79, 11° en 89 ", "artikel 8, 3°", "artikel 80" en "artikel 94" zijn vervangen door de verwijzingen "de artikels 141, § 1, eerste lid, 11° en 155", "artikel 12, 3°", "artikel 146" en "artikel 162".

  Art. R186. (186) Wet van 9 augustus 1963, artikel 118; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut".

  Art. R187. (187) Wet van 9 augustus 1963, artikel 120ter, ingevoegd door de wet van 29 december 1990, artikel 49.

  Art. R188. (188) Wet van 9 augustus 1963, artikel 119, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990, artikel 47; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; tussen de woorden "Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" en het woord "en" zijn in het tweede en derde lid de woorden "van de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen" en in het vierde lid de woorden "de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen" tussengevoegd; het zesde lid, dat gesteld was als volgt : "Dit artikel is van toepassing op de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen" is vervangen door het zesde lid van de coördinatietekst; de verwijzing "artikels 5, 7, 11, 39 en 78" is vervangen door de verwijzing "artikels 5 , 6, 11, 79, 86 en 140".

  Art. R189. (189) Wet van 9 augustus 1963, artikel 120, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990, artikel 48; de woorden "Minister van Sociale voorzorg en de Minister tot wiens bevoegdheid de Financiën behoort" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft"; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; de woorden "met gemeen overleg" zijn vervangen door de woorden "in onderlinge overeenstemming".

  Art. R190. (190) Wet van 9 augustus 1963, artikel 120bis, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 78; de woorden "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale voorzorg behoort en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft"; de verwijzingen "artikels 78 en 92" en "hoofdstuk IV, afdeling I, Ibis en Iter" zijn vervangen door de verwijzingen "artikels 140 en 160" en "hoofdstuk I, afdeling VIII".

  Art. R191. (191) Wet van 9 augustus 1963, artikel 121, gewijzigd bij de wetten van 27 juni 1969, artikel 34, 9 juni 1970, artikel 1, 16 juli 1974, artikel 10, 23 december 1974, artikel 57, 5 augustus 1978, artikel 29, 8 augustus 1980 , artikel 161, 1 augustus 1985, artikel 79, 30 december 1988, artikel 49, 22 december 1989, artikel 32, 29 december 1990, artikelen 55, 60 en 61, 26 juni 1992, artikelen 15, 31 en 26, 30 december 1992, artikel 7, 6 augustus 1993, artikelen 7, 8 en 9 en 30 maart 1994, artikel 37, de koninklijke besluiten nr. 22 van 23 maart 1982, artikelen 19 en 20, nr. 176 van 30 december 1982, artikel 5 en nr. 28 3 van 31 maart 1984, artikel 6 en de koninklijke besluiten van 20 juli 1971, artikel 20 en 23 oktober 1981, artikel 1; de wet van 29 juni 1981, artikel 26 gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 528 van 31 maart 1987, artikel 6; de wet van 29 juni 1981, artikel 39bis, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 214 van 30 september 1983, artikel 3; de gecoördineerde wet van 13 maart 1991, artikel 7, § 2, eerste, derde en vierde lid, gewijzigd bij de wet van 26 juni 1992, artikel 7; de wet van 29 december 1990, artikel 6; het volgnummer 9° is vervangen door het volgnummer 6°, 10° door 7°, 11° door 8°, 13° door 10°, 15° door 12°, 16° door 13°, 17° door 14°, 18° door 15°, 19° door 16°, 20° door 17°, 21° door 18° en 22° door 19°; artikel 121, eerste lid, 12° en 14° en 121, tweede lid zijn niet opgenomen in de coördinatie;
  (a) de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen"; de verwijzing "artikel 2, § 4, A" is vervangen door de verwijzing "artikel 2, § 7, 3°; in de punten c) en d) zijn de woorden "maatschappelijke zekerheid" vervangen door de woorden "sociale zekerheid";
  (b) de tekst "2° de persoonlijke bijdragen gestort door de gerechtigden bij toepassing van de artikelen 66, § 1, 2° en § 2, 68, eerste lid, 2°, 69, 71 en 73;" is vervangen door punt 2° van de coördinatietekst;
  (c) de punten 3° tot 8° die luiden als volgt :
  "3° een Rijkstegemoetkoming gelijk aan 95 pct. van het bedrag der kosten gemoeid met de in artikel 23, 6° bedoelde verstrekkingen, zowel wat de kosten van ziekenhuisverpleging in de diensten welke gespecialiseerd zijn in de behandeling van de aldaar opgesomde aandoeningen, als wat de specifieke behandeling van die aandoeningen betreft; de Koning bepaalt wat wordt verstaan onder "gespecialiseerde dienst" en onder "specifieke behandeling";" "4° een Rijkstegemoetkoming gelijk aan 75 pct. van het bedrag der kosten gemoeid met de uitkeringen, welke tijdens het tweede en derde jaar van de arbeidsongeschiktheid de gerechtigden worden toegekend;
  " "5° een Rijkstegemoetkoming gelijk aan 75 pct. van het bedrag der kosten gemoeid met de uitkeringen, welke vanaf het vierde jaar van de arbeidsongeschiktheid de gerechtigden worden toegekend;
  " "6° een Rijkstegemoetkoming gelijk aan het 70 pct. van het bedrag der kosten gemoeid met de uitkeringen voor de begrafeniskosten;
  " "7° een Rijkstegemoetkoming bestemd om de bijdrage van de werklozen te vervangen. Die tegemoetkoming wordt berekend op basis van een bedrag dat gelijk is aan de gemiddelde werkloosheidsuitkering vermenigvuldigd met 100/60 en wordt betaald voor elke effectieve dag gecontroleerde werkloosheid in de zin van artikel 21, tweede lid;
  " "8° een Rijkstegemoetkoming gelijk aan 27 pct. van de uitgavenbegrotingsvooruitzichten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, met uitsluiting van de prestaties inzake de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de uitkeringen voor begrafeniskosten, en van de administratiekosten der verzekeringsinstellingen daarmee in verband, alsmede van de uitgavenbegrotingsvooruitzichten inzake de in 3° van dit artikel bedoelde verstrekkingen";" zijn vervangen door de punten 3° tot 5° van de coördinatie, ingevolge de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 26.
  (d) de tekst "9° de giften en legaten bestemd voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering welke door de Algemene raad van het Instituut of door de Minister van Sociale Voorzorg worden aanvaard" is vervangen door punt 6° van de coördinatietekst;
  (e) de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; de woorden "Dit laatste stort de opbrengst van de inhouding aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "Met uitzondering van de overheidsdiensten die krachtens artikel 32 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, van rechtswege aangesloten zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, storten de uitbetalingsorganismen de opbrengst van de inhouding aan het Instituut"; de woorden "zijn Algemene raad" zijn vervangen door de woorden "zijn Algemeen comité"; de woorden "Minister van Sociale voorzorg" zijn vervangen door het woord "Minister";
  (f) de verwijzing "wet van 1 juli 1956" is vervangen door de verwijzing "wet van 21 november 1989"; de woorden "door het bij diezelfde wet opgericht Gemeenschappelijk Waarborgfonds" zijn vervangen door de woorden "het Gemeenschappelijk Waarborgfonds bedoeld in artikel 49 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen"; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen";
  (g) punt 9° ingevoegd ingevolge de wet betreffende de afschaffing en de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, artikel 7, § 2, eerste, derde en vierde lid;
  (h) de verwijzing "artikel 127" is vervangen door de verwijzing "artikel 197";de woorden "instellingen bedoeld in artikel 2" zijn vervangen door het woord "verzekeringsinstellingen"; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de worden "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen";
  (i) punt 11° ingevoegd ingevolge de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 39bis, § 3;
  (j) de verwijzing "artikel 71" is vervangen door de verwijzing "artikel 127";
  (k) de verwijzing "artikel 23" is vervangen door de verwijzing "artikel 34", de woorden "van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzing "artikel 34, 5° b) en c)"; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; de woorden "aan dat Instituut" zijn vervangen door de woorden "aan het Instituut";
  (l) de verwijzing "artikel 23" is vervangen door de verwijzing "artikel 34", de woorden "van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzing "artikel 34, 5°, b) en c)"; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut";
  (m) de verwijzing "artikel 34sedecies" is vervangen door de verwijzing "artikel 72";
  (n) de verwijzing "artikel 90bis" is vervangen door de verwijzing "artikel 157"; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging";
  (o) de verwijzing "artikel 34undecies" is vervangen door de verwijzing "artikel 60"; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen, door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging";
  (p) de verwijzing "artikel 23" is vervangen door de verwijzing "artikel 34"; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut";
  (q) de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut";
  (r) de tekst van punt 21° van de coördinatietekst is ingevoegd;
  (s) tweede lid ingevoegd ingevolge de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, artikel 6.

  Art. R192. (192) Wet van 9 augustus 1963, artikel 122, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1963, artikel 41, 27 juni 1969, artikel 35, 22 december 1977, artikel 157, 29 december 1990, artikel 57 en de koninklijke besluiten van 2 2 december 1969, artikel 2 en 23 oktober 1981, artikel 2; de verwijzing "artikel 121" is vervangen door de verwijzing "artikel 191"; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut";
  (a) het tweede lid "Het heft op die inkomsten het bedrag van zijn administratiekosten opgenomen in de in artikel 8, 2°, bedoelde begroting, het in artikel 125, § 2, bedoelde meerbedrag der administratiekosten van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, alsmede het in artikel 128, tweede lid, bedoelde bedrag van het tekort van dezelfde Hulpkas" is vervangen door het tweede lid van de coördinatietekst;
  (b) de litterae b) tot f) die als volgt waren gesteld :
  "b) het deel van de in artikel 121, 2°, bedoelde persoonlijke bijdragen dat vastgesteld is op :
  60 pct. van de bij toepassing van de artikelen 66, § 1, 2°, en § 2, en 68, eerste lid, 2°, verschuldigde bijdragen, 100 pct. van de bij toepassing van artikel 69 verschuldigde bijdragen;
  100 pct. van de bij toepassing van artikel 71 verschuldigde bijdragen;
  100 pct. van de bij toepassing van artikel 73 verschuldigde bijdragen;
  c) de in artikel 121, 3° bedoelde Rijkstegemoetkoming;
  d) 60 pct. van de in artikel 121, 7° bedoelde Rijkstegemoetkoming;
  e) de in artikel 121, 8° bedoelde Rijkstegemoetkoming, evenals de opbrengst van de inhouding verricht bij toepassing van artikel 121, 10°;
  (f) de in artikel 121, 9°, bedoelde giften en legaten, naar rata van :
  100 % wanneer ze uitdrukkelijk voor de verzekering voor geneeskundige verzorging zijn bestemd;
  60 % wanneer ze voor de gezamenlijke regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zijn bestemd;
  " zijn vervangen door de litterae b) tot e) van de coördiniatietekst; de littera g) is vervangen door de littera j); de verwijzing "artikel 121, 14° tot 20°" is vervangen door de verwijzing "artikel 191, eerste lid , 12° tot 20°" en "artikel 121, 17°" door "artikel 191, eerste lid, 14°"; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen"; de woorden "het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door de woorden "het Verzekeringscomité"; dit punt 1° is aangevuld met de litterae f) tot i) en k) zoals gesteld in de coördinatietekst;
  (c) de litterae b) en c) die als volgt waren gesteld :
  "b) het deel van de in artikel 121, 2°, bedoelde persoonlijke bijdragen dat vastgesteld is op 40 pct. van de bij toepassing van de artikelen 66, § 1, 2°, en § 2 en 68, eerste lid, 2°, verschuldigde bijdragen;
  c) de in artikel 121, 4°, 5° en 6° bedoelde Rijkstegemoetkomingen;
  " zijn vervangen door de litterae b) en c) van de coördinatietekst; in de littera d) is de verwijzing "artikel 121, 9°" vervangen door de verwijzing "artikel 191, eerste lid, 6°"; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen"; de littera e) is weggelaten, dit was gesteld als volgt : "e) 40 pct. van de in artikel 121, 7°, bedoelde Rijkstegemoetkoming.
  De Koning is ertoe gemachtigd, bij een in Ministerraad overlegd besluit en voor een door Hem vast te stellen periode, de hierboven bepaalde verdeling van de in artikel 121, 7°, bedoelde Rijkstegemoetkoming, te wijzigen."; het punt 2° is daarna aangevuld met de litterae e) tot h) zoals gesteld in de coördinatietekst.

  Art. R193. (193) Wet van 9 augustus 1963, artikel 123, gewijzigd bij de wetten van 27 juni 1969, artikel 36, 20 juni 1975, artikel 1, 22 december 1977, artikel 158, 29 december 1990, artikelen 50 en 58 en de koninklijke besluiten van 22 december 1969, artikel 3 en 20 juli 1971, artikel 21 en de wet van 29 juni 1981, artikel 26, laatste lid;
  (a) tussen het eerste en het tweede lid zijn twee leden zoals gesteld in de coördinatietekst ingevoegd; het punt 2° van het eerste lid is niet in de coördinatie opgenomen; de volgnummers 3°, 4° en 5° zijn vervangen door de volgnummers 2°, 3° en 4°; de derde zin van het punt 2° is ingevoegd als tweede lid van deze paragraaf; het eerste lid is aangevuld met de punten 5° tot 8° van de coördinatietekst; de woorden "het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door de woorden "het Verzekeringscomité"; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; in de punten 1° en 2° zijn de woorden "een deel van" weggelaten; in punt 1° zijn tussen de woorden "bijdragen" en "volgens" de woorden ";
  deze bijdragen worden verdeeld" ingevoegd; de verwijzing "artikel 122, vierde lid, 1°, a) en b)" is vervangen door de verwijzing "artikel 192, vierde lid, 1°, a) en b)", "artikel 122, vierde lid, 1°, a)" door "artikel 192, vierde lid, 1°, a)", "artikel 12, 1°" door "artikel 16, § 1, 3°", "artikelen 124 en 125" door "artikelen 194 en 195", "artikel 122, vierde lid, 1°, e)" door "artikel 192, vierde lid, 1°, e)" in het eerste lid, 2° en door "artikel 192 , vierde lid, 1°, c) en e)" in het tweede lid, "artikel 21, 7° tot en met 9°" door "artikel 32, eerste lid, 7° tot en met 12° en 16°", "artikel 50" door "artikel 93", "artikel 121, eerste lid, 19° bedoelde inkomsten" door "artikel 192, vierde lid, 1°, j), bedoelde inkomsten, afkomstig van artikel 191, eerste lid, 16°", "artikel 90bis" door "artikel 157", "artikel 121, eerste lid, 20° bedoelde inkomsten" door "artikel 192, vierde lid, 1°, j), bedoelde inkomsten, afkomstig van artikel 191, eerste lid, 17°", "artikel 125" door "artikel 195" en "artikel 122, vierde lid, 2°" door "artikel 192, vierde lid, 2°".
  (b) de tekst "§ 2. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering betaalt aan de verzekeringsinstellingen, onder de door het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging, respectief het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen bepaalde voorwaarden, eensdeels, het bedrag der kosten gemoeid met de in artikel 23, 6°, bedoelde verstrekkingen welke in artikel 121, 3° zijn omschreven en, andersdeels, het bedrag van de door hen verleende uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en voor begrafeniskosten" is vervangen door de § 2 van de coördinatietekst.

  Art. R194. (194) Wet van 9 augustus 1963, artikel 124, gewijzigd bij de wetten van 7 juli 1976, artikel 12 en 29 december 1990, artikelen 51 en 69; in de inleidende zin zijn de woorden "deze wet" vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet"; in het eerste lid, a) van § 1, zijn de woorden "en de in titel IV, hoofdstuk 3" vervangen door de woorden ", in titel IV, hoofdstuk III en in titel V, hoofdstuk III"; de verwijzing "artikel 99 van deze wet" is vervangen door de verwijzing "artikel 166".

  Art. R195. (195) Wet van 9 augustus 1963, artikel 125, gewijzigd bij de wetten van 8 april 1965, artikel 49, 26 juni 1992, artikelen 5 en 29, 15 februari 1993, artikel 79 en 6 augustus 1993, artikel en bij het koninklijk besluit nr. 283 van 31 maart 1984, artikel 8; de nummers van de paragrafen 1bis, 1ter, 2 en 3 zijn vervangen door de nummers 2, 3, 4 en 5;
  (a) de woorden "op de verzekeringsinkomsten voor de regeling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering die volgt uit de toepassing van de bepalingen van artikel 26 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers of op de Rijkstoelagen die volgen uit de in afwijking van laatstgenoemd artikel genomen bepalingen op de verzekeringsinkomsten die volgen uit de toepassing van artikel 39bis van dezelfde wet" zijn vervangen door de woorden "op de verzekeringsinkomsten bedoeld in artikel 191, eerste lid, 3° tot 5° of op de Rijkstoelagen die volgen uit de in afwijking van laatstgenoemde punten genomen bepalingen en op de verzekeringsinkomsten bedoeld in artikel 191, eerste lid, 11° "; de woorden "de in artikel 8, 3° bedoelde afzonderlijke begroting" zijn vervangen door de woorden "de begroting van die administratiekosten"; de verwijzing "artikel 122" is vervangen door de verwijzing "artikel 192", "artikel 123" door "artikel 193", "artikel 121, 10°, 11° en 16°" door "artikel 191, eerste lid, 7°, 8 ° en 13°"; tussen de woorden "voor de" en "geneeskundige verzorging" zijn de woorden "verzekering voor" ingevoegd;
  (b) de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging";
  (c) de verwijzingen "artikel 76quater, § 2" en "artikel 97" zijn vervangen door "artikel 136, § 2" en "artikel 164";
  (d) de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen"; de verwijzing "artikel 121, 13°" is vervangen door de verwijzing "artikel 191, eerste lid, 10°";
  (e) de verwijzing "artikel 122" is vervangen door de verwijzing "artikel 192";
  (f) in het eerste lid zijn de woorden "en de in titel IV, hoofdstuk 3" vervangen door de woorden ", in titel IV, hoofdstuk III en in titel V, hoofdstuk III".

  Art. R196. (196) Wet van 9 augustus 1963, artikel 126, gewijzigd bij de wet van 27 juni 1969, artikel 38; in het tweede lid is tussen de woorden "het bedrag" en "de wettelijke reserve" het woord "van" ingevoegd; de woorden "Minister van Sociale voorzorg" zijn vervangen door het woord "Minister"; de verwijzing "artikel 23" is vervangen door de verwijzing "artikel 34".

  Art. R197. (197) Wet van 9 augustus 1963, artikel 127; in het eerste lid, b), zijn de woorden ", een verbond van ziekenfondsen" weggelaten; in het eerste lid, c), is het woord "Staatsgarantie" vervangen door het woord "Staatswaarborg".

  Art. R198. (198) Wet van 9 augustus 1963, artikel 128, vervangen door de wet van 27 juni 1969, artikel 39; de verwijzing "artikel 133" is vervangen door de verwijzing "artikel 203"; in het tweede lid zijn de woorden "gedekt met de verzekeringsinkomsten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 122, tweede lid" vervangen door de woorden "ten laste gelegd van de landsbonden in verhouding tot hun ontvangsten".

  Art. R199. (199) Wet wan 9 augustus 1963, artikel 129; het woord "Rijkstegemoetkoming" is vervangen door het woord "Rijkstoelage"; de woorden "Minister van volksgezondheid en van het Gezin" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft".

  Art. R200. (200) Wet van 9 augustus 1963, artikel 130; de verwijzing "artikel 40, 6°" is vervangen door de verwijzing "artikel 80, 2°".

  Art. R201. (201) Wet van 9 augustus 1963, artikel 131, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 1969, artikel 4; de verwijzing "artikel 12, 4°" is vervangen door de verwijzing "artikel 22, 11°"; de woorden "de in de artikelen 136 en 137 bedoelde bijdragen" zijn vervangen door de woorden "de in de artikelen 23, vierde lid, en 38 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers bedoelde bijdragen"; in fine van het artikel zijn de woorden "na aftrek van de in artikel 122, vierde lid, 1°, e), bedoelde inkomsten" weggelaten.

  Art. R202. (202) Wet van 9 augustus 1963, artikel 132, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 176 van 30 december 1982, artikel 7; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord " Instituut"; de woorden "de in artikel 8, 2°, bedoelde begroting" zijn vervangen door de woorden "het in artikel 12, 4° bedoelde begrotingsdocument".

  Art. R203. (203) Wet van 9 augustus 1963, artikel 133, §§ 1 tot 5, vervangen door de wet van 27 juni 1969, artikel 40 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 1969, artikel 5;
  (a) de verwijzing "de artikelen 8, 2°, 3° en 4°, 12, 1° en 2°, 40, 7° en 8°, 79, 15°, en 93, 8°" is vervangen door de verwijzing "de artikelen 12, 6°, 16, § 1, 3° en 80, 1°";
  (b) de verwijzing "artikel 12, 1°" is vervangen door de verwijzing "artikel 16, § 1, 3°"; de woorden "het Beheerscomité v an de Dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door de woorden "de Algemene raad"; de woorden "het genoemde Beheerscomité" zijn vervangen door de woorden "de genoemde Raad";
  (c) de verwijzing "de artikelen 8, 2°, 12, 1°, en 40, 8°" is vervangen door de verwijzing "de artikelen 16, § 1, 3° en 80, 1°", "artikel 8, 2°" door "artikel 12, 5°", "artikel 122, vierde lid, 1°, a)" door "artikel 192, vierde lid, 1°, a)", "artikel 122, vierde lid, 1°, a), d) en e)" door "artikel 192, vierde lid, 1° , a), c) en d)", "artikelen 124 en 125" door "artikelen 194 en 195", "artikelen 8, 1°, b) en c), 12, 4°, 6° en 11° en 40, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° en 11°" door "artikelen 12, 2° en 3°, 22, 3°, 4° en 11° en 80, 1° en 5°", "artikel 124" door "artikel 194", "artikel 126" door "artikel 196"; in het eerste lid zijn de woorden "het geheel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering respectief" vervangen door het woord "respectievelijk"; in het tweede lid zijn de woorden "Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid" vervangen door de woorden "Rijksdienst voor sociale zekerheid, de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten"; het vierde lid "Voor ieder begrotingsjaar worden de in artikel 121, 8°, bedoelde begrotingsramingen inzake uitgaven verhoogd met een veiligheidscoëfficiënt van 5 pct." is vervangen door het vierde lid van de coördinatietekst; in het vijfde lid zijn de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" vervangen door het woord "Instituut" en is het woord "Rijkstegemoetkoming" vervangen door het woord "Rijkstoelage";
  (d) de woorden "de bij de artikelen 8, 2° en 12, 1° bedoelde begrotingen" zijn vervangen door de woorden "de bij artikel 16, § 1, 3° bedoelde begroting"; de woorden "in de artikelen 21, 7°, 8°, 9° en 50 bedoelde rechthebbenden" zijn vervangen door de woorden "in de artikelen 32, eerste lid, 7° tot 12° en 16° en 93 bedoelde gerechtigden";
  (e) de woorden "de bij de artikelen 8, 2° en 12, 1° bedoelde begrotingen" zijn vervangen door de woorden "de bij artikel 16, § 1, 3° bedoelde begroting"; in de Franse tekst zijn de woorden "sur base des" vervangen door de woorden "sur la base des"; de verwijzing "artikel 123, § 1, 3°" is vervangen door de verwijzing "artikel 193, § 1, 2°", "artikel 122, vierde lid, 1°, e)" door "artikel 192, vierde lid, 1°, d)".

  Art. R204. (204) Wet van 9 augustus 1963, artikel 133bis, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 81; in § 1, tweede lid, zijn de woorden "van de verzekering voor geneeskundige verzorging" weggelaten; in § 3 is het woord "ziekteverzekering" vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging".

  Art. R205. (205) Wet van 9 augustus 1963, artikel 134, vervangen door de wet van 15 februari 1993, artikel 82; de verwijzing "artikel 92" is vervangen door de verwijzing "artikel 160".

  Art. R206. (206) Wet van 9 augustus 1963, artikel 135, vervangen door het koninklijk besluit nr. 408 van 18 april 1986, artikel 12 en gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, artikel 70 en 30 maart 1994, artikel 38; in het tweede lid zijn de woorden "en de in titel IV, hoofdstuk 3" vervangen door de woorden", de in titel IV, hoofdstuk III en de in titel V, hoofdstuk III"; de woorden " Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; de verwijzingen "artikel 93" en "artikel 12, 1°" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 161" en "artikel 16, § 1, 4°".

  Art. R207. (207) Wet van 9 augustus 1963, artikel 138, gewijzigd bij de wet van 27 juni 1969, artikel 41; de verwijzing "artikel 131" is vervangen door de verwijzing "artikel 201", "artikel 39" door "artikel 79", "artikel 121, 4°, 5° en 6°" door "artikel 191, eerste lid, 4° en 5°" en "artikel 130" door "artikel 200"; het woord "Rijkstegemoetkomingen" is vervangen door het woord "Rijkstoelagen".

  Art. R208. (208) Wet van 9 augustus 1963, artikel 144; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet".

  Art. R209. (209) Wet van 9 augustus 1963, artikel 145, gewijzigd bij de wet van 27 juni 1969, artikel 42; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet".

  Art. R210. (210) Wet van 9 augustus 1963, artikel 146, gewijzigd bij K.B. nr. 10 van 11 oktober 1978, artikel 5; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden " deze gecoördineerde wet"; de woorden "bevoegde Beheerscomité" zijn vervangen door de woorden "Verzekeringscomité of het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen binnen hun bevoegdheid".

  Art. R211. (211) Wet van 9 augustus 1963, artikel 147bis, ingevoegd bij de wet van 23 december 1974, artikel 58, en vervangen door de wet van 8 december 1977, artikel 1; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; de verwijzing "artikel 1 van de wet van 1 augustus 1974 tot oprichting van gewestelijke instellingen in voorbereiding van de toepassing van artikel 107quater van de Grondwet" is vervangen door de verwijzing "artikel 3 van de Grondwet".

  Art. R212. (212) Wet van 9 augustus 1963, artikel 147ter, ingevoegd door de wet van 8 december 1977, artikel 2; de verwijzingen "artikel 27" en "artikel 18" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 26" en "artikel 29".

  Art. R213. (213) Wet van 9 augustus 1963, artikel 147quater, ingevoegd door de wet van 15 februari 1993, artikel 84; de woorden "Ministers tot wiens bevoegdheden, respectievelijk de Begroting en de Sociale voorzorg behoren" zijn vervangen door de woorden "Ministers die, respectievelijk de Begroting en de Sociale voorzorg onder hun bevoegdheid hebben"; de woorden ", bedoeld in artikel 11 van deze wet" zijn weggelaten na de woorden "Algemene raad"; de woorden "deze wet" zijn vervangen door de woorden "deze gecoördineerde wet".

  Art. R214. (214) Wet van 9 augustus 1963, artikel 157, eerste lid; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; de woorden "de in artikel 7 bedoelde Algemene raad" zijn vervangen door de woorden "het Algemeen comité"; het tweede lid is niet opgenomen in de coördinatie.

  Art. R215. (215) Wet van 9 augustus 1963, artikel 153, §§ 1 tot 5, gewijzigd bij de wetten van 8 april 1965, artikel 51, 29 december 1990, artikel 32, 26 juni 1992, artikel 30; de woorden "het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging" zijn vervangen door de woorden "het Verzekeringscomité"; het woord "Beheerscomité" is vervangen door het woord "Verzekeringscomité"; de woorden "Minister van Volksgezondheid en van het Gezin" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft"; de verwijzing "artikel 23" is vervangen door de verwijzing "artikel 34".

  Art. R216. (216) Wet van 9 augustus 1963, artikel 154bis, § 2, ingevoegd door de wet van 23 december 1974, artikel 59, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1976, artikel 13 en het koninklijk besluit nr. 10 van 11 oktober 1978, artikel 6; de woorden "Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door het woord "Instituut"; de woorden "Minis ter van Financiën" zijn vervangen door de woorden "Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft".

  Art. R217. (217) Wet van 9 augustus 1963, artikel 154ter, ingevoegd door de wet van 5 januari 1976, artikel 123; de woorden "ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen"; het woord "Rijkstegemoetkoming" is vervangen door het woord "Rijkstoelage"; de verwijzingen "artikel 121" en "artikel 70" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 191" en "artikel 136"; de woorden "van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzingen "artikel 191, 3°" en "artikel 136, § 2"; de verwijzing "artikel 9 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen" is vervangen door de verwijzing "artikel 98 van de op 7 augustus 1987 gecoördineerde wet op de ziekenhuizen".

  Art. R218. (218) Wet van 9 augustus 1963, artikel 158, gewijzigd bij de wetten van 8 april 1965, artikel 52, 26 maart 1970, artikel 6 en 8 augustus 1980, artikel 136; de woorden "van de Algemene raad en van de Beheerscomités van de bijzondere diensten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" zijn vervangen door de woorden "van het Verzekeringscomité en van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen"; de woorden "van deze wet" zijn weggelaten na de verwijzingen "artikel 50, § 2," en "artikelen 42 en 26"; het woord "verzorgingsverstrekkers" is vervangen door het woord "zorgverleners"; de woorden "de Vaste Commissie" zijn vervangen door de woorden "de Overeenkomstencommissie"; de woorden "de beroepsorganisaties der apothekers" zijn vervangen door de woorden "de betrokken beroepsorganisaties van zorgverleners"; de woorden "in landelijk verband" zijn vervangen door de woorden "op nationaal vlak"; de verwijzingen "artikel 12, 8°", "artikel 34" en "artikelen 26 en 27" zijn vervangen door de verwijzingen "artikel 22, 7°", "artikel 50" en "artikelen 42 en 26".

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-10-2004 GEPUBL. OP 20-10-2004

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    Inhoudstafel 15 uitvoeringbesluiten
    Franstalige versie