J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1994/04/29/1996021107/justel

Titel
29 APRIL 1994. - Wet betreffende het statuut van gespecialiseerd opvoeder-begeleider. Zie wijziging(en)

Bron :
EERSTE MINISTER
Publicatie : 20-04-1996 nummer :   1996021107 bladzijde : 9412
Dossiernummer : 1994-04-29/34
Inwerkingtreding : 30-04-1996

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Onder gespecialiseerd opvoeder-begeleider in de zin van deze wet wordt verstaan de houder van het in artikel 2 bepaalde diploma die door het gebruik van specifieke methodes en technieken, de persoonlijke ontwikkeling, de sociale bewustwording en de zelfstandigheid bevordert van de personen die hij begeleidt of opvoedt. Hij oefent zijn beroep uit in een instelling of dienst of in de natuurlijke omgeving van de betrokken personen.

  Art. 2. § 1. Niemand mag de titel va gespecialiseerd opvoeder-begeleider voeren indien hij niet in het bezit is van het door de Koning vastgestelde diploma dat is uitgereikt na het beëindigen van of het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd, gesubsidieerd of erkend sociaal hoger onderwijs met volledig leerplan korte type, afdeling orthopedagogie of voor sociale promotie; of het door de Franse Gemeenschap georganiseerd, gesubsidieerd of erkend pedagogisch of sociaal hoger onderwijs met volledig leerplan korte type, afdeling opvoedkunde of voor sociale promotie; of het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd, gesubsidieerd of erkend pedagogisch of sociaal hoger onderwijs met volledig leerplan korte type, afdeling opvoedkunde of voor sociale promotie.
  § 2. Na het advies te hebben ingewonnen van elke in artikel 2 van de Grondwet bedoelde gemeenschap, alsmede van elke andere instelling waaraan een gemeenschap het geheel of een gedeelte van de uitoefening van haar sociale bevoegdheden zou hebben gedelegeerd, neemt de Koning binnen een termijn van drie jaar na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad de nodige maatregelen met het oog op de vaststelling van de structuur, de duur en de bekrachtiging van de opleiding van gespecialiseerd opvoeder-begeleider en van de opleidingen die in dit verband leiden tot herscholing, specialisering en vervolmaking overeenkomstig de bepalingen die de Raad van de Europese Gemeenschappen in dat verband heeft uitgevaardigd, alsmede overeenkomstig de algemene bevoegdheid inzake onderwijs die aan de gemeenschappen krachtens de artikelen 127, § 1, eerste lid, 2°, en 130, § 1, eerste lid, 3°, van de Grondwet wordt toegewezen.

  Art. 3. Elke houder van een diploma van opvoeder, uitgereikt door het hoger onderwijs met volledig leerplan of voor sociale promotie, wordt geacht te voldoen aan de vereisten van artikel 2, § 1, en mag de titel van gespecialiseerd opvoeder-begeleider voeren.

  Art. 4. Bij gebreke van het diploma bedoeld in artikel 3, kan een andere titel, uitgereikt door het sociaal of pedagogisch hoger onderwijs met volledig leerplan of voor sociale promotie, daarmee worden gelijkgesteld, mits de betrokkene een aanvullende specifieke opleiding heeft gevolgd, of mits hij een ervaring bezit van minstens vijf jaar. Betrokkenen mogen in dat geval ook de titel van gespecialiseerd opvoeder-begeleider voeren.
  De Koning zal de aanvullende specifieke opleidingen alsook de criteria inzake ervaring vastleggen op eensluidend advies van de commissie bedoeld in artikel 5.

  Art. 5. Binnen drie maanden na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt een commissie ingesteld die belast is met de gelijkschakeling van de titels.
  De commissie wordt samengesteld bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, genomen op voordracht van de Minister die bevoegd is voor het bepalen van de minimumvoorwaarden voor de uitreiking van de diploma's.
  Zij wordt voorgezeten door een magistraat en omvat vertegenwoordigers van iedere gemeenschap bedoeld in artikel 2 van de Grondwet.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 29 april 1994.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Wetenschapsbeleid,
  J.-M. DEHOUSSE
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting,
  H. VAN ROMPUY
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
1998021420; 1998-01-28
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 17-12-1997 GEPUBL. OP 28-01-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Bijzondere zittijd 1991-1992. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel, nr. 107/1. - Amendementen, nrs. 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6. - Verslag, nrs. 107/7, 107/10. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 107/8. - Ontwerp gewijzigd door de Senaat, nr. 107/9. - Artikelen gewijzigd in plenaire vergadering, nr. 107/11. Parlementaire Handelingen. - Bespreking van 19 juli 1993. Aanneming van 29 maart 1994. Zittijd 1992-1993. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 825/1. - Verslag, nr. 825/2. Parlementaire Handelingen. - Vergadering van 3 maart 1994.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
  Franstalige versie