J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
8 MAART 1994. - SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen.

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 17-12-1996 nummer :   1994030855 bladzijde : 31346
Dossiernummer : 1994-03-08/41
Inwerkingtreding : 27-12-1996

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt, voor de materies die tot zijn bevoegdheid behoren, betrokken bij het onderhandelingsproces, over de zgn. gemengde Verdragen.

  Art. 2. Van zodra de Minister van Buitenlandse Zaken over het voor België bestemde origineel of eensluidend afschrift van een gemengd verdrag beschikt maakt hij de tekst hiervan over aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met het oog op de instemming, voor de materies die tot haar bevoegdheid behoren, van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

  Art. 3. Het Onderhavig Samenwerkingsakkoord wordt voor onbepaalde duur gesloten.

  Art. 4. De bepalingen van het Samenwerkingsakkoord kunnen op verzoek van elke partij worden herzien. Een veroek tot herziening wordt binnen de drie maanden onderzocht in de ICBB.
  Gedaan te Brussel, op 8 maart 1994, in zeven originelen, in de Nederlandse, Franse en Duitse taal.
  Voor de federale Regering:
  Minister van Buitenlandse Zaken,
  W. CLAES
  Voor de Waalse Gewestregering:
  Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l' Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
  R. COLLIGNON
  Voor de Vlaamse Regering:
  Minister-president en Vlaamse minister van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,
  L. VAN DEN BRANDE
  Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:
  Président,
  Ch. PICQUE
  Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap:
  Minister-president und minister für Finanzien, Gesundheit und Familie, Sport und Tourismus,
  J. MARAITE
  Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
  Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
  J. CHABERT
  Voor de Regering van de Franse Gemeenschap:
  Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
  M. LEBRUN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de artikelen 1, 2, 3, 33, 34, 35, 39, 127 - 130, 136, 167 van de Grondwet;
   Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen gewijzigd door de wet van 8 augustus 1988, de Bijzondere Wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de Bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de Gemeenschappen en de Gewesten en de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid de artikelen 4, 5, 6, 6bis, 92bis, § 1 en § 4ter.
   Gelet op de Bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd door de Bijzondere Wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de Gemeenschappen en de Gewesten en de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur inzonderheid de artikelen 4, 42, 60, 63;
   Gelet op artikel 31bis van de wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij de wet van 16 juni 1489 houdende diverse institutionele hervormingen en gewijzigd door de wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de Gemeenschappen en de Gewesten;
   Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd door de wet van 18 juli 1990 en de wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid de artikelen 4, 6, 55bis;
   Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de federale Overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van gemengde Verdragen;
   Overwegende dat het aangewezen is om in de interne rechtsorde nadere regelen op te stellen die toelaten het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, voor de materies die tot zijn bevoegdheid behoren, te betrekken bij de onderhandelingsprocessus van Verdragen die slaan op gemengde bevoegdheden;

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie