J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1994/02/07/1994015103/justel

Titel
7 FEBRUARI 1994. - Wet om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-09-1994 en tekstbijwerking tot 16-12-2000.)

Bron : BUITENLANDSE ZAKEN.BUITENLANDSE HANDEL.ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 13-09-1994 nummer :   1994015103 bladzijde : 23132
Dossiernummer : 1994-02-07/32
Inwerkingtreding : 23-09-1994

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking wordt getoetst aan de eerbied voor de Rechten van de Mens.

  Art. 2. Binnen de drie maanden na afkondiging van deze wet zal de Regering een beleidsnota neerleggen in de Kamer en de Senaat, die de algemene beleidsprincipes schetst met betrekking tot de in deze wet geregelde materie.

  Art. 3. De Regering maakt jaarlijks, voor 31 maart, aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat een schriftelijk verslag over omtrent de eerbiediging van de internationaal erkende mensenrechten, en dit voor elk land waarmee BelgiŽ een algemene overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking afgesloten heeft.

  Art. 4. Elk verslag, zoals vermeld in artikel 3, omvat minstens volgende elementen :
  1. Een korte sociaal-economische en politieke situatieschets van het betrokken land en van de Belgische ontwikkelingssamenwerking met dit land.
  2. De mate van eerbiediging van de fysische integriteit van de persoon en in het bijzonder het eventueel voorkomen van :
  - politieke moorden en mishandelingen met de dood als gevolg;
  - verdwijningen;
  - folteringen en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandelingen en straffen;
  - willekeurige aanhoudingen, hechtenis of uitwijzing;
  - de ontzegging van het recht op eerlijke en openbare rechtspraak;
  - willekeurige schendingen van het privť-leven.
  3. De mate van eerbiediging van de burgerlijke rechten.
  4. De mate van eerbiediging van de politieke rechten.
  5. De mate van eerbiediging van de sociale en economische rechten als gedefinieerd in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen door de Verenigde Naties op 16 december 1966 en bekrachtigd door BelgiŽ op 21 april 1983.
  6. De houding van de plaatselijke overheid tegenover internationaal en niet-goevernementeel onderzoek naar vermeende schendingen van de mensenrechten.
  Dit verslag wordt op een eenvormige wijze geformuleerd en dient te beantwoorden aan een door de Minister voorgesteld schema.
  (7. Een evaluatie van de ontwikkeling van de toestand van de werkende kinderen, meer bepaald in het licht van Conventie nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de ergste vormen van kinderarbeid.) <W 2000-09-17/62, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 26-12-2000>

  Art. 5. Bij elk verslag worden de specifieke beleidsconclusies geformuleerd die de Regering aan dat verslag verbindt.

  Art. 6. <Ingevoegd bij W 2000-09-17/62, art. 3; Inwerkingtreding : 26-12-2000> In de ontwikkelingssamenwerking van BelgiŽ met de andere Staten, ziet de Regering toe op de eerbiediging van de rechten van het kind als gedefinieerd in het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, en bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden in geval van schending van deze rechten.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 7 februari 1994.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Buitenlandse Zaken,
  W. CLAES
  De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken,
  E. DERYCKE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 17-09-2000 GEPUBL. OP 16-12-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 6)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Buitengewone zitting 1991-1992. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Wetsvoorstel, nr. 330/1. - Verslag, nr. 330/32. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 13 mei 1993. Aanneming. 19 mei 1993. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 750/1 (1992-1993). - Verslag, nr. 750/2. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 27 oktober 1993. Aanmerking. 20 januari 1994.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie