J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1994/01/17/1994033020/justel

Titel
17 JANUARI 1994. - Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest in de aangelegenheid " Monumenten en Landschappen ". (Vertaling)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-09-1999 en tekstbijwerking tot 30-12-2015)

Bron : DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Publicatie : 16-03-1994 nummer :   1994033020 bladzijde : 6544
Dossiernummer : 1994-01-17/31
Inwerkingtreding : 01-01-1994

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Binnen het Duitse taalgebied oefent de Duitstalige Gemeenschap alle bevoegdheden van het Waalse Gewest uit in de aangelegenheid " Monumenten en Landschappen " bedoeld in artikel 6, § 1, I, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, (...). <DDG 1999-05-10/37, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2000>
  De bevoegdheden van het Waalse Gewest die deze aangelegenheid betreffen, worden door de Raad en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap uitgeoefend bij wege van decreten, besluiten of verordeningen, naar gelang van het geval.

  Art. 2. De in artikel 1 bedoelde aangelegenheid wordt overgedragen zonder overdracht van goederen en zonder overdracht van personeel.

  Art. 3.§ 1. Vanaf 1994 wordt jaarlijks een op de begroting van het Waalse Gewest ingeschreven dotatie aan de Duitstalige Gemeenschap verleend.
  § 2. Het bedrag van de jaarlijkse dotatie bedoeld in § 1 stemt overeen met het bedrag van 36 miljoen frank (aangevuld met een bedrag van 5,3 miljoen frank), vermenigvuldigd met het bedrag van het in artikel 32 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bedoelde derde gedeelte middelen van het Waalse Gewest voor het betrokken begrotingsjaar, gedeeld door het in artikel 28 van dezelfde wet vermelde bedrag van 25,0478 miljard frank. <DDG 1999-05-10/37, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2000>
  Het wordt vermeerderd met een percentage van het in artikel 32bis van dezelfde wet bedoelde vierde gedeelte middelen, dat gelijk is aan de verhouding tussen het bedrag van 36 miljoen en het totaal van de in de artikelen 13, 15, 16bis, 22, 23bis en 28 van de in het eerste lid bedoelde bijzondere wet bedoelde basisbedragen van de eerste, tweede en derde gedeelten middelen van het Waalse Gewest.
  Het bedrag van de jaarlijkse dotatie wordt aangepast aan de geactualiseerde bedragen van de in het eerste en het tweede lid bedoelde derde en vierde gedeelten middelen, zo nodig door correctie van het bedrag van de volgende dotatie.
  § 3. De in § 1 bedoelde dotatie wordt gestort op de eerste werkdag van de maand mei van het betreffende jaar.
  § 4. Wordt de in § 3 vastgestelde termijn overschreden, dan heeft de Duitstalige Gemeenschap het recht, nadat ze die situatie aan het Waalse Gewest heeft bekendgemaakt, een lening aan te gaan bij een kredietinstelling die bij voorbaat in onderlinge overeenstemming met het Gewest werd aangewezen.
  Voor die lening geldt van rechtswege de waarborg van het Waalse Gewest. Het financiėle stelsel van die lening wordt geregeld bij een algemene overeenkomst van tevoren gesloten tussen de Regeringen en de betrokken kredietinstelling.
  De financiėle dienst van die lening wordt rechtstreeks gedragen door het Waalse Gewest.
  § 5. [1 Vanaf het jaar 2000 tot en met het jaar 2015]1 wordt het bedrag van de dotatie vastgesteld uitgaande van het bedrag van het voorgaande jaar, dat wordt aangepast aan de verandering van de middelen van het Waalse Gewest bedoeld in artikel 33 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
  [1 § 6. Vanaf het begrotingsjaar 2016 geldt als basisbedrag voor de vaststelling van de dotatie het bedrag van het voorgaande jaar dat jaarlijks aangepast wordt aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het betrokken begrotingsjaar en aan een percentage van de reėle groei van het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar, op de wijze als bepaald in artikel 33, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. Dat percentage is gelijk aan :
   1° voor het begrotingsjaar 2016 : 75 %;
   2° vanaf het begrotingsjaar 2017 :
   a) 55 % op het deel van de reėle groei dat niet hoger is dan 2,25 %;
   b) 100 % op het deel van de reėle groei dat hoger is dan 2,25 %.]1
  ----------
  (1)<DDG 2015-12-15/07, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

  Art. 4. De Gemeenschap neemt de rechten en verplichtingen van het Waalse Gewest betreffende de aangelegenheid bedoeld in artikel 1 over, met inbegrip van de rechten en verplichtingen verbonden aan hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.
  In geval van geding mag het Waalse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap, naar gelang van het geval, in de zaak tussenkomen, of de overheid die haar opvolgt of die ze opvolgt, in het geding roepen.

  Art. 5. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1994 voor zover een gelijkaardig decreet aangenomen door de Waalse Gewestraad ook op die dag in werking treedt.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • VARIA VAN 15-12-2015 GEPUBL. OP 30-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 10-05-1999 GEPUBL. OP 29-09-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1993-1994. Bescheiden van de Raad. - 104 (1993-1994) Nr. 1. Ontwerp van decreet. - 104 (1993-1994) Nr. 2. Verslag. Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 17 januari 1994.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie