J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 36 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1993/08/06/1993021262/justel

Titel
6 AUGUSTUS 1993. - Wet houdende sociale en diverse bepalingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-03-1994 en tekstbijwerking tot 17-02-2012)

Bron : EERSTE MINISTER
Publicatie : 09-08-1993 nummer :   1993021262 bladzijde : 17876
Dossiernummer : 1993-08-06/30
Inwerkingtreding : 19-08-1993

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1987025045        1967111082        1973122801        1993018031        1971052802        1963080914        1975071708        1958032903        1938011550        1967111040        1987016057        1991031350        1944122750        1987800433        1891082550        1990022014        1991021203        1945011001        1974080250        1984022160        1990009905        1971041001        1969062710        1967072702        1981001048        1992021199        1991003014        1804032155       

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Sociale zaken.
HOOFDSTUK I. - Begrotingsmaatregelen.
Art. 1-9
HOOFDSTUK II. - Diverse bepalingen.
Afdeling 1. - Bijzondere bepalingen inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Art. 10-13
Afdeling 2. - Bijkomende bepalingen betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Art. 14-18
Afdeling 3. - Maatregelen tegen de aktiviteiten van de koppelbazen.
Art. 19-22
Afdeling 4. - Wijziging van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de sociale zekerheid van mijnwerkers en gelijkgestelden.
Art. 23
Afdeling 5. - Wijzigingen van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
Art. 24-27
Afdeling 6. - Wijzigingen van de wet op de ziekenhuizen.
Art. 28-29
Afdeling 7. - Arbeidsongevallen.
Art. 30-32
TITEL II. - Volksgezondheid.
Art. 33-37
TITEL III. - Pensioenen.
HOOFDSTUK I. - Bepalingen betreffende de pensioenen voor werknemers.
Art. 38-39
HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende de pensioenen voor zelfstandigen.
Art. 40
TITEL IV. - Tewerkstelling en arbeid.
Art. 41-43
TITEL V. - Middenstand en sociaal statuut der zelfstandigen.
HOOFDSTUK I. - Oprichting van een Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen.
Art. 44
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van diverse wettelijke bepalingen.
Art. 45-50
TITEL VI. - Diverse bepalingen.
HOOFDSTUK I. - Justitie.
Afdeling 1. - Statuut van de bedienaars van de erediensten.
Art. 51-56
Afdeling 2. - Wet van 26 juni 1990 op de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
Art. 57-59
Afdeling 3. - Wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 60-62
Afdeling 4. - Wijzigingen aan het Burgerlijk Wetboek.
Art. 63-64
Afdeling 5. - Wijziging aan het Wetboek van Koophandel.
Art. 65
HOOFDSTUK II. - Binnenlandse Zaken.
Afdeling 1. - Wijziging van de wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren.
Art. 66
Afdeling 2. - Wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.
Art. 67
Afdeling 3. - Financiële ondersteuning voor de werking van de gemeentepolitie.
Art. 68
Afdeling 4. - Wijziging van artikel 161 van de wet van van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.
Art. 69
HOOFDSTUK III. - Tewerkstelling en arbeid, volksgezondheid en leefmilieu.
Afdeling 1. - Wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële aktiviteiten.
Art. 70
Afdeling 2. - Wijzigingen van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.
Art. 71-72
HOOFDSTUK IV. - Ontwikkelingssamenwerking.
Art. 73
HOOFDSTUK V. - Landbouw en economische zaken.
Afdeling 1. - Afschaffing van het Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (IWONL).
Art. 74
Afdeling 2. - Herstructurering van de Belgische Dienst voor bedrijfsleven en landbouw (BDBL).
Art. 75-81
HOOFDSTUK VI. - Landbouw.
Afdeling 1. - Afschaffing van de Nationale Zuiveldienst.
Art. 82
Afdeling 2. - Wijzigingen van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987.
Art. 83-84
Afdeling 3. - Wijzigingen van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.
Art. 85
HOOFDSTUK VII. - Economische Zaken.
Art. 86-87
HOOFDSTUK VIII. - Verkeerswezen.
Afdeling 1. - Dienst " ombudsman ".
Art. 88-91
Afdeling 2. - Overdracht van personeelsleden van de Regie der gebouwen.
Art. 92-93

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Sociale zaken.

  HOOFDSTUK I. - Begrotingsmaatregelen.

  Artikel 1. <Wijzigingsbepaling van artikel 39bis van de W 1981-06-29/02>

  Art. 2. <Wijzigingsbepaling van artikel 7, § 2 van de W 1991-03-13/37>

  Art. 3. De opbrengst van de bij artikel 22 van de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, ingevoerde aanvullende crisisbijdrage wordt voor het jaar 1994, ten belope van 19 000 miljoen frank, toegewezen aan het Fonds voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid, bedoeld bij artikel 39bis van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

  Art. 4. § 1. <Wijzigingsbepaling van artikel 22 van de W 1963-08-09/01>
  § 2. <Opheffingsbepaling van artikel 37, lid 3 van de W 1973-12-28/04 en van het decreet van 4 augustus 1959 tot vervanging van het decreet van 5 september 1955 op de verzekering voor gezondheidszorg van de administratieve en militaire ambtenaren en gewezen ambtenaren, van de beroepsmagistraten en gewezen beroepsmagistraten, van de ambtenaren en gewezen ambtenaren van de rechtelijke orde en van de gerechtelijke politie bij de parketten>.

  Art. 5. <Wijzigingsbepaling van artikel 25 van de W 1963-08-09/01>

  Art. 6. De heffing van de bijdragen op de verzekeringspremies, verricht met toepassing van het koninklijk besluit van 6 februari 1989 tot inning van een bijdrage op de verzekeringspremies inzake hospitalisatie, wordt bekrachtigd.

  Art. 7. <Wijzigingsbepaling van artikel 121, 18° van de W 1963-08-09/01>

  Art. 8. <Wijzigingsbepaling van artikel 121 van de W 1963-08-09/01>

  Art. 9. <Wijzigingsbepaling van artikel 121 van de W 1963-08-09/01>

  HOOFDSTUK II. - Diverse bepalingen.

  Afdeling 1. - Bijzondere bepalingen inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

  Art. 10. <Wijzigingsbepaling van artikel 21 van de W 1963-08-09/01>

  Art. 11. <Wijzigingsbepaling van artikel 76quater van de W 1963-08-09/01>

  Art. 12. <Wijzigingsbepaling van artikel 103 van de W 1963-08-09/01>

  Art. 13. <Wijzigingsbepaling van artikel 125, § 1bis van de W 1963-08-09/01>

  Afdeling 2. - Bijkomende bepalingen betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

  Art. 14. <Wijzigingsbepaling van artikel 34, § 10 van de W 1963-08-09/01>

  Art. 15. <Wijzigingsbepaling van artikel 34terdecies, § 2 van de W 1963-08-09/01>

  Art. 16. <Wijzigingsbepaling van artikel 103 van de W 1963-08-09/01>

  Art. 17. <Wijzigingsbepaling van artikel 106, § 1 van de W 1963-08-09/01>

  Art. 18. <Wijzigingsbepaling van artikel 20 van de W 1963-08-09/01>

  Afdeling 3. - Maatregelen tegen de aktiviteiten van de koppelbazen.

  Art. 19. <Wijzigingsbepaling van artikel 30ter, §4 van de W 1969-06-27/04>

  Art. 20. <Wijzigingsbepaling van artikel 30ter van de W 1969-06-27/04>

  Art. 21. 1° <Wijzigingsbepaling van artikel 30ter, §6, A van de W 1969-06-27/04>
  2° <Wijzigingsbepaling van artikel 30ter, §6, C van de W 1969-06-27/04>

  Art. 22. <W 1994-03-30/31, art. 129, 002; Inwerkingtreding : 10-04-1994> De artikelen 19, 20 en 21, 1°, van deze afdeling treden in werking op 1 juli 1994.

  Afdeling 4. - Wijziging van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de sociale zekerheid van mijnwerkers en gelijkgestelden.

  Art. 23. <Wijzigingsbepaling van artikel 3, § 1 van de BESL 1945-01-10/01>

  Afdeling 5. - Wijzigingen van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

  Art. 24. <Wijzigingsbepaling van afdeling 3 van Hoofdstuk IV, bevattende de artikelen 24 en 25, van de W 1990-01-15/31>

  Art. 25. <Wijzigingsbepaling van artikel 46 van de W 1990-01-15/31>

  Art. 26. <Wijzigingsbepaling van artikel 54 van de W 1990-01-15/31>

  Art. 27. <Wijzigingsbepaling van artikel 62 van de W 1990-01-15/31>

  Afdeling 6. - Wijzigingen van de wet op de ziekenhuizen.

  Art. 28. <Wijzigingsbepaling van artikel 94 van de W 1987-08-07/32>

  Art. 29. <Opheffingsbepaling van artikel 140, § 3, lid 3 van de W 1987-08-07/32>

  Afdeling 7. - Arbeidsongevallen.

  Art. 30. <Wijzigingsbepaling van artikel 39 van de W 1971-04-10/01>

  Art. 31. Overschrijdt, voor de ongevallen overkomen vóór 1 juli 1993, het jaarloon het bedrag van 891 510 frank, dan wordt het voor de vaststelling van de vergoedingen en renten, verschuldigd vanaf deze datum, slechts in aanmerking genomen tot het beloop van dit bedrag.

  Art. 32. De bepalingen van deze afdeling treden in werking op 1 juli 1993.

  TITEL II. - Volksgezondheid.

  Art. 33. <Wijzigingsbepaling van artikel 7 van het KB78 1967-11-10/08>

  Art. 34.§ 1. <Wijzigingsbepaling van artikel 11 van het KB78 1967-11-10/08>
  § 2. [1 ...]1
  
  (NOTA : in § 1 wordt de bepaling onder 1° opgeheven bij W 2012-02-17/01, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 27-02-2012)
  
  ----------
  (1)<W 2012-02-17/01, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 27-02-2012>

  Art. 35. <Wijzigingsbepaling van artikel 21quater van het KB78 1967-11-10/08>

  Art. 36. <Wijzigingsbepaling van artikel 24 van het KB78 1987-11-10/08>

  Art. 37. <Wijzigingsbepaling van artikel 45 van het KB78 1967-11-10/08>

  TITEL III. - Pensioenen.

  HOOFDSTUK I. - Bepalingen betreffende de pensioenen voor werknemers.

  Art. 38. <Wijzigingsbepaling van artikel 36, §1 van het KB50 1967-10-24/01>

  Art. 39. <Wijzigingsbepaling van artikel 7, §2 van de W 1971-05-28/02>

  HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende de pensioenen voor zelfstandigen.

  Art. 40. <Wijzigingsbepaling van artikel 152 van de W 1984-05-15/30>

  TITEL IV. - Tewerkstelling en arbeid.

  Art. 41. <Wijzigingsbepaling van artikel 94 van de W 1992-06-26/30>

  Art. 42. De Koning kan de voorwaarden en de modaliteiten bepalen waaronder de volgens fotografische, optische, elektronische of elke andere techniek uitgewisselde, meegedeelde, opgeslagen, bewaarde of weergegeven informatiegegevens evenals hun weergave op een leesbare drager, bewijskracht hebben voor de toepassing der sociale zekerheid en voor de toepassing van iedere andere wetgeving waarmee zij belast zijn, voor wat betreft de ministeriële diensten en in de instellingen van sociale zekerheid die onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ressorteren.

  Art. 43. Artikel 41 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1992.

  TITEL V. - Middenstand en sociaal statuut der zelfstandigen.

  HOOFDSTUK I. - Oprichting van een Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen.

  Art. 44. <Invoeging van een artikel 21bis in het KB38 1967-07-27/01>

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van diverse wettelijke bepalingen.

  Art. 45. In de wet van 17 maart 1993 tot aanvulling van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, wordt een artikel 3 toegevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 3. - Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993. "

  Art. 46. <Wijzigingsbepaling van artikel 20, §2bis van het KB38 1967-07-27/01>

  Art. 47. <Wijzigingsbepaling van artikel 77, §1 van de W 1992-06-26/30>

  Art. 48. <Wijzigingsbepaling van artikel 78 van de W 1992-06-26/30>

  Art. 49. <Wijzigingsbepaling van artikel 79, 3° van de W 1992-06-26/30>

  Art. 50. Artikel 46 van dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993 en de artikelen 47, 48 en 49 hebben uitwerking met ingang van 1 juli 1992.
  

  TITEL VI. - Diverse bepalingen.

  HOOFDSTUK I. - Justitie.

  Afdeling 1. - Statuut van de bedienaars van de erediensten.

  Art. 51. In artikel 26 van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten, gewijzigd bij de wetten van 26 juni 1992 en van 11 januari 1993, worden de bedragen " 496 925 " vervangen door de bedragen " 540 922 ".

  Art. 52. In artikel 27 van dezelfde wet, wordt het bedrag " 496 925 " vervangen door het bedrag " 540 922 ".

  Art. 53. In artikel 27bis van dezelfde wet, worden de bedragen " 496 925 " vervangen door de bedragen " 540 922 ".

  Art. 54. In artikel 29 van dezelfde wet, wordt het bedrag " 496 925 " vervangen door het bedrag " 540 922 ".

  Art. 55. In artikel 29bis van dezelfde wet, wordt het bedrag " 496 925 " vervangen door het bedrag " 540 922 ".

  Art. 56. De artikelen 51 tot 55 treden in werking op 1 november 1993.

  Afdeling 2. - Wet van 26 juni 1990 op de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

  Art. 57. <Wijzigingsbepaling van artikel 627, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek>

  Art. 58. <Wijzigingsbepaling van artikel 5, §1, lid 1 van de W 1990-06-26/32>

  Art. 59. <Wijzigingsbepaling van artikel 35 van de W 1990-06-26/32>

  Afdeling 3. - Wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek.

  Art. 60. <Invoeging van een artikel 327bis in het Gerechtelijk Wetboek>

  Art. 61. <Wijzigingsbepaling van artikel 365, § 2, eerste lid, a), van het Gerechtelijk Wetboek>

  Art. 62. Artikel 61 treedt in werking op 1 juni 1994.

  Afdeling 4. - Wijzigingen aan het Burgerlijk Wetboek.

  Art. 63. In artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1. Het eerste lid wordt opgeheven;
  2. In het tweede lid wordt het woord " Die " vervangen door de woorden " De rechtsvordering ".

  Art. 64. In hetzelfde wetboek wordt een artikel 2277bis ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 2277bis. - De rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen geleverde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de vordering wegens bijkomende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door verloop van een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn verstrekt.
  Dezelfde bepaling is van toepassing voor geneeskundige verstrekkingen, diensten, goederen en bijkomende kosten welke door de verplegings- en verzorgingsinstelling of door derden werden geleverd of gefaktureerd. "

  Afdeling 5. - Wijziging aan het Wetboek van Koophandel.

  Art. 65. <Wijzigingsbepaling van titel VIIbis, artikel 9, lid 1 van het Wetboek van koophandel> <Zie W 1891-08-25/30>

  HOOFDSTUK II. - Binnenlandse Zaken.

  Afdeling 1. - Wijziging van de wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren.

  Art. 66. <Wijzigingsbepaling van artikel 3bis, §1 van de W 1958-03-29/01>

  Afdeling 2. - Wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

  Art. 67. In de tabel gevoegd bij de wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, wordt de rubriek " 13 - Binnenlandse Zaken " aangevuld met de volgende bepalingen :
  " Benaming van het organiek begrotingsfonds.
  13-8. Fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen.
  Aard van de toegewezen ontvangsten.
  De retributies bedoeld in het artikel 3bis, § 1, derde lid, van de wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren.
  Aard van de gemachtigde uitgaven.
  Personeels-, bestuurs-, werkings- studie- en investeringskosten van de civiele bescherming en kosten van alle aard, onder andere interventiekosten teweeggebracht door de toepassing van de wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren. "

  Afdeling 3. - Financiële ondersteuning voor de werking van de gemeentepolitie.

  Art. 68. (Opgeheven) <W 1994-12-21/31, art. 155, 003; Inwerkingtreding : 02-01-1995>

  Afdeling 4. - Wijziging van artikel 161 van de wet van van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.

  Art. 69. <Wijzigingsbepaling van artikel 161, §3 van de W 1992-06-26/30>

  HOOFDSTUK III. - Tewerkstelling en arbeid, volksgezondheid en leefmilieu.

  Afdeling 1. - Wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële aktiviteiten.

  Art. 70. <Wijzigingsbepaling van artikel 7, § 2bis, 2°, van de W 1987-01-21/35>

  Afdeling 2. - Wijzigingen van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

  Art. 71. In de tabel gevoegd bij de wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, worden in de rubriek " 23 - Tewerkstelling en Arbeid " de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de sub-rubriek 23-1 " Technische veiligheid van de kerninstallaties ", wordt onder de hoofding " Aard van de toegewezen ontvangsten ", de verwijzing naar " artikel 3bis " vervangen door " artikel 3bis, § 1, 1° ";
  2° een nieuwe sub-rubriek 23-5 wordt toegevoegd, luidend als volgt :
  " Benaming van het organiek begrotingsfonds.
  23-5. Fonds voor de preventie van zware ongevallen.
  Aard van de toegewezen ontvangsten.
  De heffingen bedoeld in he artikel 7, § 2bis, 1°, van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij beppalde industriële aktiviteiten, ten belope van het bedrag voorzien in artikel 7, § 2bis, 2°, eerste lid, a), van bedoelde wet.
  Aard van de gemachtigde uitgaven.
  Kosten van de preventie-opdrachten aangegaan met toepassing van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële aktiviteiten. "

  Art. 72. In dezelfde tabel gevoegd bij dezelfde wet, wordt in de sub-rubriek " 25-3 Bescherming tegen ioniserende stralingen " van de rubriek " 25 - Volksgezondheid en Leefmilieu " de tekst onder de hoofding " Aard van de toegewezen ontvangsten " gewijzigd als volgt :
  " Bijdragen verschuldigd met toepassing van artikel 3bis, § 1, 1°, van de wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren. "

  HOOFDSTUK IV. - Ontwikkelingssamenwerking.

  Art. 73. In afwijking van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, en in afwijking van de artikelen 1 en 2 van de wet van 10 augustus 1981 tot oprichting van een Fonds voor ontwikkelingssamenwerking en van een Fonds voor leningen aan vreemde Staten, mag tijdens het begrotingsjaar 1993 een bedrag van 3 070 miljoen frank bestemd worden voor de deelneming van België in de Internationale Ontwikkelingsassociatie. Dit bedrag zal daartoe door de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking overgeschreven worden op een thesaurierekening, waarover zal beschikt worden door de Minister van Financiën of zijn afgevaardigde ordonnateur.

  HOOFDSTUK V. - Landbouw en economische zaken.

  Afdeling 1. - Afschaffing van het Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (IWONL).

  Art. 74. § 1. Het Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (IWONL), hierna " het Instituut " genoemd, wordt afgeschaft op de datum vast te stellen door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit.
  § 2. Met het oog op de in § 1 bedoelde afschaffing regelt de Koning, bij in Ministerraad overlegde besluiten, de overdracht van de personeelsleden van het Instituut naar de diensten die Hij aanwijst.
  De overdracht van de personeelsleden vindt plaats met inachtneming van artikel 11 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
  Bij wijze van overgangsmaatregel, behoudt het personeel van het Instituut dat in dienst is bij de afschaffing van die instelling, de verworven administratieve toestand en bezoldigingsregeling.
  § 3. Met het oog op de in § 1 bedoelde afschaffing regelt de Koning, bij in Ministerraad overlegde besluiten, de overdracht van de opdrachten, goederen, rechten en verplichtingen van het Instituut naar de diensten die Hij aanwijst.
  In de gevallen waarin het Instituut opdrachten als lasthebber van een Gemeenschap of een Gewest heeft uitgevoerd, worden die opdrachten en de daarbij horende goederen, rechten en verplichtingen overgedragen aan de respectieve lastgevers, op een datum overeen te komen tussen het Instituut en elke betrokken lastgever.
  Deze overdracht moet gebeuren vóór de datum van inwerkingtreding van het in § 1 bedoelde koninklijk besluit.
  Bij ontstentenis van overdracht vóór deze datum, zal ze van rechtswege geschieden.
  § 4. De besluitwet van 27 december 1944 tot oprichting van een Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (IWONL), herzien bij het koninklijk besuit van 5 juni 1957 en gewijzigd bij het koninklijk besluit nr 86 van 10 november 1967 en bij de wet van 2 augustus 1968, wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van het in § 1 bedoelde koninklijk besluit, en de vermelding van het Instituut in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, vervalt op dezelfde datum. "

  Afdeling 2. - Herstructurering van de Belgische Dienst voor bedrijfsleven en landbouw (BDBL).

  Art. 75. <Wijzigingsbepaling van het opschrift van de W 1967-11-10/38>

  Art. 76. <Wijzigingsbepaling van artikel 1 van de W 1967-11-10/38>

  Art. 77. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, genomen op de gezamenlijke voordracht van de Ministers bevoegd voor Landbouw en Economische Zaken, de bepalingen van het koninklijk besluit nr 82 van 10 november 1967 houdende de oprichting van de Belgische Dienst voor bedrijfsleven en landbouw en afschaffing van de Handelsdienst voor ravitaillering en de Dienst voor economische recuperatie, geheel of ten dele zo coördineren dat het statuut van voornoemde Dienst aangepast wordt aan de overheveling van de sector " Industrieel bedrijfsleven " naar de openbare dienst die Hij aanwijst, en aan de afschaffing van de voogdij van de Minister van Ecomische Zaken, alsmede aan de overheveling van een deel van het Bestuur van de Centrale Dienst voor contingenten en vergunningen naar het Belgische Interventie- en Restitutiebureau en van een deel van de sector " Landbouw- en voedingsprodukten en -industrieën " van de Belgische Dienst voor bedrijfsleven en landbouw, naar de openbare dienst die Hij aanwijst.
  Te dien einde kan Hij :
  1° de rangorde, de nummering en, in het algemeen, de voorstelling van de te coördineren bepalingen wijzigen;
  2° de referenties die zouden opgenomen zijn in de te coördineren bepalingen wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe nummering;
  3° de redactie van de te coördineren bepalingen wijzigen ten einde hun concordantie te verzekeren en hun terminologie te harmoniseren, zonder dat kan worden geraakt aan de in deze bepalingen ingeschreven principes;
  4° alle wets- of reglementsbepalingen aanduiden waar de woorden " Belgische Dienst van bedrijfsleven en landbouw " moeten worden vervangen door de woorden " Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ".

  Art. 78. <Wijzigingsbepaling van artikelen 2, 2°, 3, 3° en 8, 2° van de W 1967-11-10/38>

  Art. 79. <Wijzigingsbepaling van artikel 3 van de W 1967-11-10/38>

  Art. 80. De Koning wijst, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de ambtenaren aan die zullen worden overgeheveld van het Bestuur van de Centrale Dienst voor contingenten en vergunningen van het Ministerie van Economische Zaken naar het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau en van de Belgische Dienst voor bedrijfsleven en landbouw naar de openbare diensten die Hij aanwijst in overeenstemming met de over te hevelen opdrachten.
  De overgehevelde personeelsleden behouden hun graad of verkrijgen een gelijkwaardige graad. Ze behouden ook hun bezoldigingsregeling of verkrijgen een gelijkwaardige bezoldigingsregeling.
  Het personeel dat onder contract is aangeworven, wordt overgeheveld met behoud van de rechten en verplichtingen die uit dit contract voortvloeien.
  De Koning regelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de overdracht van de betrokken goederen, rechten en verplichtingen van het Bestuur van de Centrale Dienst voor contingenten en vergunningen van het Ministerie van Economische Zaken en van de Belgische Dienst voor bedrijfsleven en landbouw.

  Art. 81. Dit hoofdstuk treedt in werking op een datum, vast te stellen door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, en uiterlijk op 1 januari 1994.

  HOOFDSTUK VI. - Landbouw.

  Afdeling 1. - Afschaffing van de Nationale Zuiveldienst.

  Art. 82. De Nationale Zuiveldienst, hierna " de Dienst " genoemd, wordt afgeschaft op de datum vast te stellen door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit.
  De Koning regelt, bij in Ministerraad overlegde besluiten, de ontbinding van de Dienst en de overdracht van de personeelsleden, alsmede van de goederen, rechten en verplichtingen van de Dienst naar de openbare dienst die Hij aanwijst met ingang van 1 januari 1994. De met ingang van 1 januari 1994 overgedragen personeelsleden behouden hun graad en bezoldigingsregeling of verkrijgen een gelijkwaardige graad of bezoldigingsregeling.
  Het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van het departement zal van toepassing zijn op de overgedragen personeelsleden.
  Al de retributies en rechten, die werden geheven door de Dienst, zullen ontvangsten uitmaken van het Fonds voor de gezondheid en de produktie van de dieren.
  De wet van 15 januari 1938 betreffende de oprichting van een Nationale Zuiveldienst, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 1955 en bij de wet van 28 juli 1992, wordt opgeheven en de Koning wordt gemachtigd de vermelding van de Dienst in de andere wetten te wijzigen op de datum van inwerkingtreding van het in eerste lid bedoelde besluit.

  Afdeling 2. - Wijzigingen van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987.

  Art. 83. <Wijzigingsbepaling van artikel 32, § 2, lid 1 van de W 1987-03-24/35>

  Art. 84. <Wijzigingsbepaling van artikel 32, § 2, lid 2 van de W 1987-03-24/35>

  Afdeling 3. - Wijzigingen van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

  Art. 85. In de tabel gevoegd bij de wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotigsfondsen, worden in de subrubriek 31-1 " Fonds voor de gezondheid en de produktie van de dieren " van de rubriek " 31 - Landbouw " de volgende wijzigingen aangebracht :onder de hoofding " Aard van de toegewezen ontvangsten " wordt na de woorden : " of verhandelen; " de volgende tekst ingevoegd : " de retributies en rechten geheven met het oog op de uitvoering van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten, alsmede van de maatregelen die deze ordening aanvullen; "
  onder de hoofding " Aard van de gemachtigde uitgaven " : worden de woorden : " en de dierlijke produkten " aangevuld met de volgende tekst : " en met betrekking tot de uitvoering van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten, alsmede van de maatregelen die deze ordening aanvullen; ".

  HOOFDSTUK VII. - Economische Zaken.

  Art. 86. (Opgeheven) <W 1994-12-21/31, art. 173, 003; Inwerkingtreding : 02-01-1995>

  Art. 87. <Wijzigingsbepaling van artikel 14 van de W 1975-07-17/31>

  HOOFDSTUK VIII. - Verkeerswezen.

  Afdeling 1. - Dienst " ombudsman ".

  Art. 88. <Invoeging van de artikelen 44bis en 44ter in de W 1991-03-21/30>

  Art. 89. <Opheffingsbepaling van artikel 44, § 4 van de W 1991-03-21/30>

  Art. 90. <Wijzigingsbepaling van artikel 7, § 2 van de W 1991-07-20/31>

  Art. 91. <Wijzigingsbepaling van artikel 122, § 1 van de W 1991-03-21/30>

  Afdeling 2. - Overdracht van personeelsleden van de Regie der gebouwen.

  Art. 92. De personeelsleden van de Regie der gebouwen tewerkgesteld bij de Dienst van de stuwdammen van " Platte Taille " en van de " Eau d'Heure ", in dienst op datum van inwerkingtreding van dit artikel, worden, met behoud van hun hoedanigheid, naar het Waalse Gewest overgedragen, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, genomen op de gezamenlijke voordracht van de Eerste Minister en de op de Regie toezichthoudende Minister, na advies van de Waalse Regering.
  Artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestexecutieven en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 28 december 1989 en 1 oktober 1990, is van toepassing op de in het eerste lid vermelde overdrachten.

  Art. 93. Artikel 92 treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   IN NAAM VAN HET BELGISCHE VOLK
   Wij, Ministers in Raad verenigd,
   Krachtens de macht die ons verleend wordt bij artikel 79 van de Grondwet;
   De Kamers hebben aangenomen en Wij, in Raad verenigde Ministers, bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
1993021307
PUBLICATIE :
1993-08-27
bladzijde : 18869

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 17-02-2012 GEPUBL. OP 17-02-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 34)
 • WET VAN 21-12-1994 GEPUBL. OP 23-12-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 68; 86)
 • WET VAN 30-03-1994 GEPUBL. OP 31-03-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 22; 68)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 1992-1993. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Ontwerp van wet, nr. 1040/1. - Amendementen, nr. 1040/2 tot 5. - Verslagen, nr. 1040/6 tot 12. - Tekst aangenomen door de Commissies, nr. 1040/13. - Amendementen, nr. 1040/14 tot 16. - Tekst aangenomen bij de eerste stemming in plenaire vergadering, nr. 1040/17. - Aanvullend verslag, nr. 1040/18. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 30 juni en 1 juli 1993. Senaat. Parlementaire stukken. - Tekst overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 804/1. - Verslagen, nr. 804/2 tot 9. - Amendementen, nr. 804/10 tot 13. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 19 en 20 juli 1993.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 36 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie