J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 194 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1993/07/22/1993029401/justel

Titel
22 JULI 1993. - Decreet III tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie. (Vertaling)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 21-07-2000 en tekstbijwerking tot 25-06-2014)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 10-09-1993 nummer :   1993029401 bladzijde : 20017
Dossiernummer : 1993-07-22/40
Inwerkingtreding : 01-01-1994

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1990027874        1989027129       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-15

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.
  <Opgeheven bij DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 7. 1. Vanaf het begrotingsjaar 1994, worden (overeenkomstig 2 tot 6bis) van dit besluit bepaalde bijzondere dotaties uitgetrokken op de begroting van de Gemeenschap en jaarlijks toegekend aan de Commissie en aan het Gewest. <DEC 1999-12-15/59, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2000; het wijzigend decreet 1999-12-15/74 heeft een identische inhoud>
   2. Het basisbedrag is op 21 000 miljoen frank vastgesteld. Vanaf het jaar 1994, wordt dat bedrag, volgens de in artikel 13, 2, van de financieringswet bedoelde modaliteiten, aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, jaarlijks verhoogd met 1 % tot en met 1999.
   3. Van het in 2 bepaalde bedrag wordt een bedrag afgetrokken dat gelijk is aan de totale lasten van het Gewest en de Commissie. Die lasten worden berekend als volgt :
  1) jaarlijks wordt een cofficint met vier decimalen berekend die overeenstemt met de verhouding tussen de krachtens 4 vastgestelde jaarlijkse percentages voor het Gewest en de Commissie, vermeerderd met n eenheid;
  2) jaarlijks wordt een tweede cofficint berekend door de in punt 1 bedoelde cofficint te vermenigvuldigen met een in 1994 op 100 % vastgesteld percentage. Vanaf 1995, wordt dat percentage met de instemming van de regeringen en het College tussen 90 % en 100 % vastgesteld. Die tweede cofficint wordt met vier decimalen berekend;
  3) (Jaarlijks worden de totale kosten van het Gewest en van de Commissie berekend door het bedrag vastgesteld in toepassing van artikel 83quater, 1, eerste lid, laatste streepje, van de wet van 12 januari 1989 te vermenigvuldigen met de cofficint die men bekomt bij toepassing van punt 2.) <DEC 1999-12-15/59, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2000; het wijzigend decreet 1999-12-15/74 heeft een identische inhoud>
   4. Het overeenkomstig 2 en 3 verkregen bedrag wordt jaarlijks over de Commissie en het Gewest verdeeld als volgt :
  1) In 1994 en 1995 :
  - voor de Commissie : 25 %;
  - voor het Gewest : 75 %.
  2) Vanaf 1996, zullen de Gemeenschapsregering, de Waalse Regering en het College in onderlinge overeenstemming een verdeling bepalen, berekend op grond van de werkelijke lokalisatie van de uitgaven zonder dat het aan de Commissie toegekende deel kleiner dan 20 % en groter dan 25 % mag zijn.
  Bij gebrek aan die onderlinge overeenstemming, geschiedt de verdeling als volgt :
  - voor de Commissie : 23 %;
  - voor het Gewest : 77 %.
   5. De in 4 bedoelde dotaties worden in 1994 met 1 100 miljoen, in 1995 met 2 200 miljoen, in 1996 met 3 300 miljoen en in de volgende jaren met 4 400 miljoen vermeerderd. Die bedragen worden over het Gewest en de Commissie verdeeld volgens een sleutel die in onderlinge overeenstemming wordt bepaald door de Gemeenschapsregering, de Waalse Regering en het College. Die sleutel wordt vastgesteld naar verhouding van de leningen die voor de aankoop van schoolgebouwen van de Franse Gemeenschap werden aangegaan door de publiekrechtelijke maatschappijen opgericht krachtens het decreet van 5 juli 1993 houdende oprichting van zes publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs.
   6. Voor het jaar 1994, worden de in 1 overgedragen bedragen verminderd met :
  - 800 miljoen voor de Commissie;
  - 1 600 miljoen voor het Gewest, na aftrek van de inbreng van het Gewest ten bate van de " Etablissement " in 1993.
  ( 6bis. Vanaf het jaar 2000 worden de dotaties aan de Commissie en aan het Gewest in toepassing van de voorgaande paragrafen verminderd met respectievelijk 800 miljoen BEF en 2,4 miljard BEF, vermenigvuldigd met een cofficint die in onderling overleg door de twee Regeringen en het College wordt vastgesteld, maar die niet lager mag zijn dan 1 en niet hoger dan 1,5. Voor het jaar 2000 is de voormelde cofficint gelijk aan 1. Bij gebrek aan overeenstemming is de cofficint vanaf 2001 gelijk aan de cofficint van het voorgaande jaar.
  Het af te trekken bedrag dat in toepassing van het vorige lid werd berekend, wordt jaarlijks aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In afwachting van een definitieve vastlegging van deze index worden de bedragen aangepast op grond van het gemiddelde indexcijfer van het voorafgaande jaar.) <DEC 1999-12-15/59, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2000; het wijzigend decreet 1999-12-15/74 heeft een identische inhoud>
   7. De in 1 vermelde bedragen worden vanaf de inwerkingtreding van alle in artikel 6 bedoelde besluiten verhoogd met een bedrag dat vastgesteld wordt bij een op eensluidend advies van de Waalse Regering en het College door de Gemeenschapsregering genomen besluit. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan het totale bedrag van de uitgaven veroorzaakt door de bezoldiging en de werkingskosten van het krachtens artikel 6 overgedragen personeel.
   8. De dotaties worden overeenkomstig de regels die nader te bepalen zijn bij een op eensluidend advies van de Waalse Regering en het College door de Gemeenschapsregering genomen besluit, met inachtneming van de in artikel 54, 1, derde lid, en 2, van de financieringswet bedoelde beginselen uitbetaald op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de in dat artikel bedoelde middelen aan de Gemeenschap werden overgemaakt.

  Art. 8.
  <Opgeheven bij DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 9.[1 ...]1.
  Blijven echter ten laste van de Gemeenschap :
   1 de voor de inwerkingtreding van dit decreet door haar aangegane verplichtingen die voor die datum als vastlegging op niet-gesplitste kredieten van haar begroting aan te rekenen zijn;
   2 de voor de inwerkingtreding van het in artikel 7, 7, bedoelde besluit door haar aangegane verplichtingen betreffende de bezoldiging en de werkingskosten van het krachtens artikel 6 overgedragen personeel, die voor die datum als vastlegging op niet-gesplitste kredieten van haar begroting aan te rekenen zijn;
   3 de verplichtingen waarvan de betaling of de uitvoering opeisbaar waren voor de eigendomsoverdracht van de in artikel 5 bedoelde goederen.
  [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 10. 1. Het " Institut de formation permanente des classes moyennes " (Instituut voor de voortgezette opleiding voor de middenstand), opgericht bij het decreet van de Gemeenschap van 3 juli 1991 betreffende de voortgezette opleiding voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen wordt, voor de uitoefening van zijn bevoegdheid inzake onderwijs, inzonderheid inzake echtverklaring en homologatie, gezamenlijk beheerd door het Gewest, de Commissie en de Gemeenschap, volgens in een samenwerkingsakkoord nader te bepalen regels. Het samenwerkingsakkoord voorziet in de eventuele wijzigingen die aan te brengen zijn in het voormelde decreet of aan de krachtens dit decreet genomen toepassingsbesluiten.
   2 [1 ...]1.
   3. [1 ...]1.
   4. [1 ...]1.
   5. [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 11.[1 ...]1.
  3 de Europese structurele fondsen, in het kader van de in artikel 3 bedoelde bevoegdheden, met het oog op de oprichting van een gemeenschappelijke cel bij de Gemeenschap, waarbij deze laatste de betrekking met de Europese Gemeenschap namens het Gewest en de Commissie waarneemt.
  ----------
  (1)<DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 12.
  <Opgeheven bij DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 14.[1 ...]1.
  De normen die op 30 juni 1989 van toepassing waren op de instellingen die het optierecht krachtens artikel 65, 5, van de financieringswet in de Gemeenschap hebben uitgeoefend, zoals die in voorkomend geval krachtens het in het eerste lid bedoelde decreet door de Commissie werden gewijzigd, blijven echter van kracht tot op de dag waarop de Commissie ze krachtens dit decreet zal hebben gewijzigd.
  ----------
  (1)<DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

  Art. 15.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1994.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET (BRUSSEL) VAN 04-04-2014 GEPUBL. OP 25-06-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15)
 • originele versie
 • DECREET (BRUSSEL) VAN 15-12-1999 GEPUBL. OP 03-05-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 7)
 • originele versie
 • DECREET (BRUSSEL) VAN 15-12-1999 GEPUBL. OP 21-07-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 7)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1992-1993. Stukken van de Raad. - 48 (1992-1993) nr. 1-4. Volledig en analytisch verslag. - Vergadering van 19 juli 1993.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 194 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie