J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 448 uitvoeringbesluiten 31 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1993/07/22/1993000447/justel

Titel
22 JULI 1993. - Wet houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 23-12-1994 en tekstbijwerking tot 08-07-2020)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 14-08-1993 nummer :   1993000447 bladzijde : 18101       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1993-07-22/33
Inwerkingtreding :
14-08-1993 (Art.23)     (Art.24)     (Art.27)     (Art.28)     (Art.29)     (Art.30)     (Art.31)     (Art.35)     A19
31-12-1994 (ART. 25)     (ART. 26)     (ART. 36,9$)     (Art.25)     (Art.26)     (Art.36,9°)
onbepaald (ART. 20)     (ART. 22)

Opheffing : onbepaald (ART. 15,$2)

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1980090102        1976033002        1973122801        1981000206        1981000213        1982000298        1982000849        1982001095        1983021362        1984021102        1984021114        1983021322        1967111035        1974121902        1984021096        1966071850        1989021219        1981000205        1984021199       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - De werving in sommige overheidsdiensten. <vervalt door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>
Art. 1-4, 4/1, 5-11, 11bis
HOOFDSTUK II. - De mobiliteit in sommige overheidsdiensten. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>
Art. 12-16
HOOFDSTUK III.- Verscheidene bepalingen. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>
AFDELING 1. - Wijziging van de regels inzake de controle op sommige instellingen van openbaar nut. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>
Art. 17-18
AFDELING 2. - Wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
Art. 19-20
AFDELING 3. - Bepalingen die sommige overheidsdiensten gemeenschappelijk hebben.
Art. 21-22
AFDELING 4. - Wijziging van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>
Art. 23-26
AFDELING 5. - Wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>
Art. 27-32
AFDELING 6. - Andere wijzigingsbepalingen. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>
Art. 33-35
HOOFDSTUK IV. - Opheffings- en slotbepalingen. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003
Art. 36-38

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - De werving in sommige overheidsdiensten. <vervalt door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Artikel 1.<W 2002-12-24/31, art. 439, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003> Deze wet is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt. Dit omvat :
  1° de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen;
  2° het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging of van elke andere benaming die het zou opvolgen;
  3° de volgende rechtspersonen van publiek recht :
  - de Regie der gebouwen;
  - het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;
  - het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau;
  - (...); <W 2003-04-03/68, art. 33, 016; Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  - de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging;
  - het Nationaal Geografisch Instituut;
  - [9 het War Heritage Institute]9;
  - de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;
  - de CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN;
  - [4 ...]4;
  - het Fonds voor arbeidsongevallen;
  - het Fonds voor beroepsziekten;
  - [7 ...]7;
  - de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  - de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen;
  - [1 ...]1
  - de Rijksdienst voor de kinderbijslag voor werknemers;
  - de Rijksdienst voor sociale zekerheid;
  - [4 ...]4;
  - het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;
  - het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  - de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie;
  - de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening;
  - [5 de Federale Pensioendienst;]5
  - de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
  - (het Federaal Planbureau;) <W 2004-12-27/30, art. 506, 017; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  (- het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;) <W 2003-02-27/50, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 03-04-2003>
  - [5 ...]5;
  (- Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten;) <W 2006-07-20/39, art. 75, 019; Inwerkingtreding : 07-08-2006>
  (- Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;) <W 2006-07-20/78, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  [2 - het eHealth-platform;]2
  [3 - ...]3;
  [6 ...]6
  [8 ...]8.
  (NOTA : Artikel 1 moet door W 2003-01-07/38, art. 3 gewijzigd worden met inwerkingtreding op 16-03-2003 maar de wetgever heeft geen rekening gehouden met de wijziging gebracht door W 2002-12-24/31, art. 440 die op 10-01-2003 in werking treedt)
  ----------
  (1)<W 2009-06-17/01, art. 40, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  (2)<W 2010-04-28/01, art. 27, 022; Inwerkingtreding : 23-10-2008>
  (3)<W 2013-03-19/03, art. 38, 024; Inwerkingtreding : 01-04-2013>
  (4)<W 2014-05-12/10, art. 52, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (5)<W 2016-03-18/03, art. 117, 026; Inwerkingtreding : 01-04-2016>
  (6)<W 2016-07-10/03, art. 40, 027; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (7)<W 2017-12-17/17, art. 25, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (8)<W 2018-07-30/47, art. 58, 030; Inwerkingtreding : 15-09-2018>
  (9)<KB 2020-05-26/03, art. 1, 032; Inwerkingtreding : 18-07-2020>

  Art. 2. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 440, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 3. <W 2002-12-24/31, art. 442, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003> De personeelsleden worden aangeworven in de hoedanigheid van statutair ambtenaar.

  Art. 4. § 1. In afwijking van artikel 3, in de besturen en andere diensten van de federale ministeries (in de openbare instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels,) alsook in de instellingen van openbaar nut die onder het gezag, de controle of het toezicht van de Staat staan, vermeld in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en die vallen onder de bevoegdheid van het comité voor de nationale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, met uitzondering van deze die een financiële, industriële of handelsactiviteit uitoefenen, kunnen personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst worden genomen uitsluitend om : <KB 1997-04-03/37, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 10-05-1997>
  1° aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen; het betreft ofwel in de tijd beperkte acties ofwel een buitengewone toename van het werk;
  2° (personeelsleden te vervangen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid, ongeacht of ze in dienstactiviteit zijn of niet, wanneer de duur van die afwezigheid tot vervanging noopt), onverminderd de mogelijkheid om een statutair personeelslid door een ander statutair personeelslid te vervangen; <W 2001-03-26/35, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 11-04-2001>
  3° bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen.
  (4° te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere kennis of ruime ervaring op hoog niveau vereisen, beide relevant voor de uit te voeren taken, ook wanneer de uit te voeren taken permanente opdrachten betreffen.) <W 2001-03-26/35, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 11-04-2001>
  § 2. Na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties en op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren, bepaalt de Koning :
  1° (de voorwaarden en de wijze van indienstneming alsook de arbeidsvoorwaarden van de met een arbeidsovereenkomst in dienst genomen personen zoals bedoeld in § 1, en dit onverminderd de dwingende bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) <W 1997-05-20/52, art. 22, 004; Inwerkingtreding : 18-07-1997>
  2° de in § 1, 3°, bedoelde specifieke of bijkomende opdrachten.
  § 3. De in § 2 bedoelde koninklijke besluiten vinden van rechtswege toepassing op de in het eerste lid bedoelde instellingen van openbaar nut, zonder dat het nodig is om de bij de wets- of verordeningsbepalingen voorgeschreven adviezen of voorstellen van die instellingen te vragen of af te wachten.
  § 4. (...) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>
  § 5. (...) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>
  (§ 6. De koninklijke besluiten die uitgevaardigd zijn met toepassing van § 2, 1°, voor de besturen en andere diensten van de ministeries, bedoeld in § 1, zijn niet toepasselijk op de overeenkomsten afgesloten in de diplomatieke en consulaire posten in het buitenland.) <W 1997-05-20/52, art. 22, 004; Inwerkingtreding : onbepaald>
  ((§ 7.) De paragrafen 2 tot 4 zijn niet van toepassing op de openbare instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. <W 1999-03-22/47, art. 14, 006; Inwerkingtreding : 20-05-1997>
  (§ 8.) Na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties, bepaalt de Koning, wat betreft de openbare instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, op de voordracht van de ministers onder wie de openbare instellingen van sociale zekerheid ressorteren, en in overeenstemming met de minister tot wiens bevoegdheden de ambtenarenzaken behoren, de in § 1, 3° bedoelde bijkomende of specifieke opdrachten, alsook de voorwaarden en de wijze waarop personen in dienst worden genomen bij arbeidsovereenkomst met inachtneming van de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. <W 1999-03-22/47, art. 14, 006; Inwerkingtreding : 20-05-1997>
  (§ 9.) Elke openbare instelling van sociale zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels kan personeelsleden aanwerven en tewerkstellen onder arbeidsovereenkomst onderworpen aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de uitvoering van taken op het vlak van informatica die een gespecialiseerde kennis of ervaring vereisen van niveau 1 of 2+, en waarvoor geen personeel kon worden aangeworven volgens de gewone procedures. <W 1999-03-22/47, art. 14, 006; Inwerkingtreding : 20-05-1997>
  (§ 10.) De voorontwerpen van wet tot wijziging van de paragrafen 6 tot 9 of van de paragraaf 1, wat betreft de openbare instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, worden voorgelegd aan de voorafgaande akkoordbevinding van de ministers waaronder de openbare instellingen van sociale zekerheid ressorteren.) <KB 1997-04-03/37, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 10-05-1997> <W 1999-03-22/47, art. 14, 006; Inwerkingtreding : 20-05-1997>
  
  TOEKOMSTIG RECHT
  
  Art. 4. <W 2002-12-24/31, art. 443, 013; Inwerkingtreding : onbepaald> In afwijking van artikel 3 en onverminderd de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, bepaalt de Koning, op voorstel van de minister bevoegd voor de Ambtenarenzaken, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, de omstandigheden waarin er kan worden overgegaan tot de indienstneming van personen via arbeidsovereenkomst, de voorwaarden en de modaliteiten van hun indienstneming en hun arbeidsvoorwaarden.
  Voor de rechtspersonen van publiek recht bedoeld in artikel 1, 3°, die gerangschikt zijn bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, wordt het voorstel samen opgesteld door de ministers waaronder ze ressorteren met het akkoord van de minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren.
  Bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, genomen op voorstel van de minister tot wiens bevoegdheid de Buitenlandse Zaken behoren, kan de Koning afwijken van de bepalingen die uitgevaardigd zijn in uitvoering van het eerste lid, voor de arbeidsovereenkomsten die afgesloten worden met het oog op het uitoefenen van functies in de diplomatieke en consulaire posten in het buitenland.


  Art. 4/1. [1 In afwijking van artikel 3 en artikel 4 kunnen de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten worden aangesteld in statutair of in contractueel dienstverband.
   De Koning stelt, op voordracht van de ministers bevoegd voor Volksgezondheid en voor ambtenarenzaken, en bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden en modaliteiten voor de contractuele aanwerving vast. Hij kan, op voordracht van de ministers bevoegd voor Volksgezondheid en voor ambtenarenzaken, de geldelijke rechten van de personeelsleden in contractueel dienstverband vaststellen bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-10-30/06, art. 82, 031; Inwerkingtreding : 26-11-2018>
  

  Art. 5. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 6. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 7. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 4°, 012; Inwerkingtreding : onbepaald> (NOTA : Inwerkingtreding van art. 444, 4° vastgesteld op 23-07-2007, door KB 2007-07-09/31, art. 7, voor de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, alsook de diensten die ervan afhangen)

  Art. 8. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 9. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 10. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 11. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 11bis. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  HOOFDSTUK II. - De mobiliteit in sommige overheidsdiensten. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 12. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 13. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 14. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 15. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 16. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  HOOFDSTUK III.- Verscheidene bepalingen. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  AFDELING 1. - Wijziging van de regels inzake de controle op sommige instellingen van openbaar nut. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 17. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 18. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  AFDELING 2. - Wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

  Art. 19. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 20. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  AFDELING 3. - Bepalingen die sommige overheidsdiensten gemeenschappelijk hebben.

  Art. 21. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 22. (Opgeheven) <W 2001-12-30/30, art. 98, 008; Inwerkingtreding : 01-0

  AFDELING 4. - Wijziging van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 23. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 24. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 25. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 26. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  AFDELING 5. - Wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 27. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 28. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 29. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 30. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 31. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003> "

  Art. 32. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  AFDELING 6. - Andere wijzigingsbepalingen. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 33. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 34. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 35.

  HOOFDSTUK IV. - Opheffings- en slotbepalingen. <Opgeheven door W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003

  Art. 36. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 37. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

  Art. 38. (Opgeheven) <W 2002-12-24/31, art. 444, 012; Inwerkingtreding : 10-01-2003>

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-05-2020 GEPUBL. OP 08-07-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 30-10-2018 GEPUBL. OP 16-11-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 4/1)
 • originele versie
 • WET VAN 30-07-2018 GEPUBL. OP 05-09-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 17-12-2017 GEPUBL. OP 29-12-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 16-08-2016 GEPUBL. OP 05-09-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 10-07-2016 GEPUBL. OP 26-07-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 18-03-2016 GEPUBL. OP 30-03-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 12-05-2014 GEPUBL. OP 10-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 19-03-2013 GEPUBL. OP 29-03-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 29-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 28-04-2010 GEPUBL. OP 10-05-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 17-06-2009 GEPUBL. OP 26-06-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 08-09-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 12-01-2006 GEPUBL. OP 03-02-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 03-04-2003 GEPUBL. OP 27-05-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 27-02-2003 GEPUBL. OP 24-03-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 07-01-2003 GEPUBL. OP 06-03-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-12-2002 GEPUBL. OP 10-01-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 7) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 11BIS)
  (GEWIJZIGDE ART. : 12-16; 17-21; 23-35; 36-38)
 • originele versie
 • WET VAN 16-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-04-2002 GEPUBL. OP 08-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 30-12-2001 GEPUBL. OP 31-12-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 26-03-2001 GEPUBL. OP 11-04-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 12; 13; 14; 15; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 22-03-1999 GEPUBL. OP 30-04-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 6; 7; 9; 11BIS; 15; 34)
 • originele versie
 • WET VAN 07-12-1998 GEPUBL. OP 05-01-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 20-05-1997 GEPUBL. OP 08-07-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 4; 7; 14)
 • 1997022273; 1997-04-30
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-04-1997 GEPUBL. OP 30-04-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4; 8; 11BIS)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-01-1995 GEPUBL. OP 24-02-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 21-12-1994 GEPUBL. OP 23-12-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 13; 14)
 • WET VAN 30-03-1994 GEPUBL. OP 31-03-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 4)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 1992-1993. Senaat. Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 661/1. - Verslag nr. 661/2. - Amendementen, nr. 661/3 tot 5. - Artikel gewijzigd bij de Commissie, nr. 661/6. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 29 en 30 juni 1993. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1099/1. - Amendementen, nr. 1099/2 tot 4. - Verslag, nr. 1099/5. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 19 juli 1993.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 448 uitvoeringbesluiten 31 gearchiveerde versies
  Franstalige versie