J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1993/07/16/1993021256/justel

Titel
16 JULI 1993. - Bijzondere wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-12-1998 en tekstbijwerking tot 31-01-2014)

Bron : EERSTE MINISTER
Publicatie : 20-07-1993 nummer :   1993021256 bladzijde : 17170
Dossiernummer : 1993-07-16/32
Inwerkingtreding : 30-07-1993

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - De verkiezing van (het Vlaams Parlement) en (het Waals Parlement). <W 2006-03-27/33, art. 13, A, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - De verkiezing van (het Brussels Hoofdstedelijk Parlement). <W 2006-03-27/33, art. 13, B, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
Art. 3
HOOFDSTUK III. - (Gelijktijdigheid van de verkiezingen voor [1 de Kamer van volksvertegenwoordigers]1 of het Europees Parlement en (de Gewest- en Gemeenschapsparlementen) enerzijds, en voor [1 de Kamer van volksvertegenwoordigers]1 , het Europees Parlement en (de Gewest- en Gemeenschapsparlementen) anderzijds.) <W 1998-12-18/40, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 10-01-1999> <W 2006-03-27/33, art. 13, C, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
Art. 4

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - De verkiezing van (het Vlaams Parlement) en (het Waals Parlement). <W 2006-03-27/33, art. 13, A, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>

  Artikel 1. De artikelen 1, § 1, 5°, en 49 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, zijn naar analogie van toepassing op de verkiezing van (het Vlaams Parlement) en (het Waals Parlement). <W 2006-03-27/33, art. 13, A, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>

  Art. 2. Ten laste van het Vlaamse Gewest of het Waalse Gewest, naargelang van het geval, komen de verkiezingsuitgaven voor :1° de verzekeringspremies om de lichamelijke schade te dekken die voortvloeit uit ongevallen die de leden van de kiesbureaus zijn overkomen in de uitoefening van hun ambt; de Koning bepaalt de regels volgens welke deze risico's worden gedekt;2° de reiskosten voorgelegd door de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezer zijn ingeschreven, onder de voorwaarden bepaald door de Koning;3° het presentiegeld en de reisvergoeding waarop de leden van de kiesbureaus aanspraak kunnen maken, onder de voorwaarden bepaald door de Koning.

  HOOFDSTUK II. - De verkiezing van (het Brussels Hoofdstedelijk Parlement). <W 2006-03-27/33, art. 13, B, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>

  Art. 3. Ten laste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest komen de verkiezingsuitgaven voor :
  1° de verzekeringspremies om de lichamelijke schade te dekken die voortvloeit uit ongevallen die de leden van de kiesbureaus zijn overkomen in de uitoefening van hun ambt; de Koning bepaalt de regels volgens welke deze risico's worden gedekt;
  2° de reiskosten voorgelegd door de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezer zijn ingeschreven, onder de voorwaarden bepaald door de Koning;
  3° het presentiegeld en de reisvergoeding waarop de leden van de kiesbureaus aanspraak kunnen maken, onder de voorwaarden bepaald door de Koning.

  HOOFDSTUK III. - (Gelijktijdigheid van de verkiezingen voor [1 de Kamer van volksvertegenwoordigers]1 of het Europees Parlement en (de Gewest- en Gemeenschapsparlementen) enerzijds, en voor [1 de Kamer van volksvertegenwoordigers]1 , het Europees Parlement en (de Gewest- en Gemeenschapsparlementen) anderzijds.) <W 1998-12-18/40, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 10-01-1999> <W 2006-03-27/33, art. 13, C, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
  ----------
  (1)<W 2014-01-06/53, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 25-05-2014>

  Art. 4.<W 1998-12-18/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 10-01-1999> Wanneer de verkiezing voor de vernieuwing [1 van de Kamer van volksvertegenwoordigers]1 of van het Europees Parlement terzelfdertijd plaatsheeft als de verkiezingen voor (de Gewest- en Gemeenschapsparlementen), worden het presentiegeld van de leden van de kiesbureaus en de reiskostenvergoeding voor de kiezers, eenvormig bepaald overeenkomstig de bedragen die naar gelang van het geval voor de parlementsverkiezingen of voor de verkiezingen van het Europees Parlement vastgesteld zijn. <W 2006-03-27/33, art. 13, C, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
  Wanneer de verkiezing voor de vernieuwing [1 van de Kamer van volksvertegenwoordigers]1 terzelfdertijd plaatsheeft als de verkiezingen voor het Europees Parlement en voor (de Gewest- en Gemeenschapsparlementen), worden de in het eerste lid bedoelde gelden en vergoedingen eenvormig bepaald [1 door de Koning]1. <W 2006-03-27/33, art. 13, C, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
  Wanneer de verkiezingen voor de vernieuwing [1 van de Kamer van volksvertegenwoordigers]1 en (de Gewest- en Gemeenschapsparlementen) terzelfdertijd plaatshebben, zijn de verzekeringspremies ter vergoeding van de lichamelijke letsels die de leden van de kiesbureaus in de uitoefening van hun ambt hebben opgelopen, de reiskosten voorgelegd door de kiezers, het presentiegeld en de reiskostenvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor [1 50 %]1 ten laste van al de betrokken gemeenschappen en gewesten. <W 2006-03-27/33, art. 13, C, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
  Wanneer de verkiezingen voor de vernieuwing van het Europees Parlement en van de (Gewest- en Gemeenschapsparlementen) terzelfdertijd plaatshebben, zijn de in het derde lid bedoelde uitgaven voor 50 % ten laste van al de betrokken gemeenschappen en gewesten. <W 2006-03-27/33, art. 13, C, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
  Wanneer de verkiezingen voor de vernieuwing [1 van de Kamer van volksvertegenwoordigers]1, van het Europees Parlement en van (de Gewest- en Gemeenschapsparlementen) terzelfdertijd plaatshebben, zijn de in het derde lid bedoelde uitgaven voor [1 35 %]1 ten laste van al de betrokken gemeenschappen en gewesten. <W 2006-03-27/33, art. 13, C, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
  De op grond van het derde, vierde en vijfde lid ten laste van de gemeenschappen en gewesten vallende uitgaven worden overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door de Koning onder deze overheden verdeeld naar rato van het aantal kiezers.
  ----------
  (1)<W 2014-01-06/53, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 25-05-2014>
  

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 06-01-2014 GEPUBL. OP 31-01-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • WET VAN 27-03-2006 GEPUBL. OP 11-04-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4)
 • 1998121851; 1998-12-31
 • WET VAN 18-12-1998 GEPUBL. OP 31-12-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 4)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 1992-1993. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Voorstel van bijzondere wet (gelichte bepalingen), nr. 1011/1. - Amendementen, nr. 1011/2 en 3. - Verslag, nr. 1011/4. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 1011/5. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 10 en 11 juni 1993. Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 778/1. - Verslag, nr. 778/2. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 13 en 14 juli 1993.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie