J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 16 uitvoeringbesluiten 15 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1992/07/16/1992000150/justel

Titel
16 JULI 1992. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-06-1994 en tekstbijwerking tot 14-02-2020)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 15-08-1992 nummer :   1992000150 bladzijde : 18038       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1992-07-16/33
Inwerkingtreding : 01-11-1992

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Alleen de volgende informatie betreffende de Belgen en de vreemdelingen wordt opgenomen in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister :
  1° de naam en voornamen en, op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene, het pseudoniem;
  2° het geslacht en eventueel de referentie aan de gerechtelijke beslissing die, wat het geslacht betreft, een rechtzetting van de geboorteakte met zich heeft gebracht;
  3° de geboorteplaats en -datum;
  4° de hoofdverblijfplaats, met inbegrip van de veranderingen met betrekking tot het verblijf en de vermelding van de afvoering in het geval de vreemdeling zich in het buitenland heeft gevestigd; in voorkomend geval het adres waar de betrokkene tijdelijk verblijft buiten de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft;
  5° de nationaliteit;
  6° het statuut van vluchteling;
  7° het statuut van staatloze;
  8° het voorlopige gemis van nationaliteit of van status aangegeven met de woorden " onbepaalde nationaliteit " of " onbepaalde status ";
  [5 9° de vermelding van de ascendenten in de eerste graad, ongeacht of de afstamming tot stand komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, een erkenning of een adoptie;
   9° /1 de vermelding van de afstammelingen in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste graad, ongeacht of de afstamming tot stand komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, een erkenning of een adoptie;]5
  10° (de burgerlijke staat, en in voorkomend geval, de verklaring door de betrokken persoon van het bestaan van een huwelijkscontract, van een overeenkomst tot stand gekomen na een verklaring van wettelijke samenwoning en waarbij de samenwonenden de modaliteiten ervan regelen, of van een vermogensrechtelijk contract gesloten met één of meer personen die niet onderworpen zijn aan het huwelijksvermogenstelsel en de aanduiding van de notaris bij wiens minuten het contract, of in voorkomend geval de overeenkomst, werd opgemaakt;) <KB 1999-12-30/34, art. 1, 1°, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2000>
  11° het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen;
  12° het beroep, met uitzondering van iedere vermelding die betrekking heeft op de specialisatie, de werkgever, een nevenberoep of een bijkomende functie;
  13° de samenstelling van het gezin;
  14° de plaats en de datum van het overlijden;
  15° [4 de akten en beslissingen betreffende de bekwaamheid van de meerderjarige en de onbekwaamheid van de minderjarige en, vanaf het inwerkingtreden van artikel 204 van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, de beslissing tot bewind over de goederen of over de persoon bedoeld in artikel 1249, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;]4
  [4 15° /1 de identiteit men van de persoon die iemand vertegenwoordigt of bijstaat die minderjarig, onbekwaamverklaard, afgezonderd, geïnterneerd of onder het statuut van verlengde minderjarigheid geplaatst is en, vanaf het inwerkingtreden van artikel 204 van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, de naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of de persoon van wie melding wordt gemaakt in de in artikel 1249, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde beslissing;
   15° /2 het statuut van ontvoogde minderjarige;
   15° /3 de naam, de voornaam en het adres van de voogd en van de toeziende voogd van een niet-ontvoogde minderjarige, aangewezen krachtens de artikelen 389 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;
   15° /4 de naam, de voornaam en het adres van de pleegvoogd, aangewezen krachtens de artikelen 475bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek;]4
  [6 15° /5 de naam, de voornaam en het adres van de ouder van een niet-ontvoogd minderjarig kind, aan wie de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend opgedragen werd, in toepassing van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek;]6
  16° (de vermelding van de verklaringen betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging bepaald bij de wet, het decreet of de ordonnantie;) <KB 2006-04-19/35, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 15-05-2006>
  17° [3 ...]3
  18° de aard en het nummer van het Belgisch paspoort met opgaaf van de afgiftedatum en -plaats en van de geldigheidsduur;
  19° het nummer van de identiteitskaart bedoeld in de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen of de aard en het nummer van het geldig document dat geldt als bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister, met opgaaf van de datum en de plaats van afgifte en van de geldigheidsduur;
  20° het nummer en de datum van afgifte van de kaart voor sociale zekerheid;
  21° de pensioenbrevetten;
  22° de verklaring met betrekking tot de transplantatie van organen en weefsels na het overlijden, overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 oktober 1986 tot regeling van de wijze waarop de donor of de personen bedoeld in artikel 1, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen hun wil te kennen geven;
  23° de erkenning van titels ten gevolge van oorlogsfeiten;
  24° de geldigheidsduur van de kaart van reizend handelaar;
  25° de vermelding van de categorie bepaald in artikel 95 van het Kieswetboek;
  26° de vermelding van het feit dat een persoon geen kiezer is en, in voorkomend geval, tot welke datum;
  (27° de verklaring van wettelijke samenwoning;
  28° de beëindiging van de wettelijke samenwoning.) <KB 1999-12-30/34, art. 1, 2°, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2000>
  [2 29° behalve de identificatiegegevens van de persoon met wie het huwelijk gepland is, de informatie betreffende de formaliteiten en beslissingen die voorafgaan aan de huwelijksvoltrekking bedoeld in de artikelen 63, § 2 en 4, 64, § 1, en 167 van het Burgerlijk Wetboek, met name :
   1° de afgifte van het bericht van ontvangst bedoeld in artikel 64, § 1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, wanneer aan het huwelijk een verblijfsrechtelijk voordeel verbonden is;
   2° de weigering van de opmaak van de akte van aangifte van het huwelijk zoals voorzien in artikel 63, § 2, tweede lid, en § 4 van het Burgerlijk wetboek, gemotiveerd door twijfels over de authenticiteit of de geldigheid van de documenten bedoeld in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek waardoor een vermoeden van een huwelijk zoals bedoeld in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek kan ontstaan, en de datum waarop de betrokken partijen in kennis gesteld werden van deze beslissing;
   3° het uitstel van de voltrekking van het huwelijk zoals voorzien in artikel 167, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gemotiveerd door een ernstig vermoeden van een huwelijk zoals bedoeld in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek;
   4° de weigering van de voltrekking van het huwelijk, zoals voorzien in artikel 167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, gemotiveerd op basis van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek, en de datum waarop de betrokken partijen in kennis gesteld werden van deze beslissing,
   30° behalve de identificatiegegevens van de persoon met wie een verklaring van wettelijke samenwoning wordt afgelegd, de informatie betreffende de beslissingen die voorafgaan aan de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning bedoeld in artikel 1476, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, met name :
   1° het uitstel van de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning, zoals voorzien in artikel 1476quater, tweede lid
   2° de weigering van de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning en de datum waarop de betrokken partijen in kennis gesteld werden van deze weigeringsbeslissing, zoals voorzien in artikel 1476quater, eerste lid;
  [7 31° de vermelding van het feit dat de minderjarige gedeeltelijk, al dan niet op gelijkmatig verdeelde wijze, bij de huisvesting verlenende ouder verblijft, namelijk de ouder bij wie de minderjarige niet ingeschreven is als hebbende aldaar zijn/haar hoofdverblijfplaats, op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk akkoord tussen de ouders wat de huisvesting van de minderjarige betreft, in toepassing van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek; deze vermelding wordt doorgevoerd op verzoek van de huisvesting verlenende ouder;
   32° de vermelding van het feit dat de huisvesting verlenende ouder, in de zin van punt 31°, één of meerdere van zijn/haar minderjarige kinderen tegenover welke de afstamming vastgesteld is, gedeeltelijk opvangt, al dan niet op gelijkmatig verdeelde wijze, op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk akkoord tussen de ouders wat de huisvesting van de minderjarige betreft, in toepassing van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek; de identiteit van de betrokken minderjarige(n) wordt eveneens vermeld.]7
   De gegevens bedoeld in punt 29° worden gewist vijf jaar na de datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de betrokken partijen in kennis heeft gesteld van de beslissing van weigering om de akte van huwelijksverklaring op te maken of vijf jaar na de datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de betrokken partijen in kennis heeft gesteld van de beslissing van weigering om het huwelijk te voltrekken.
   De gegevens bedoeld in punt 30° worden gewist vijf jaar na de datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de betrokken partijen in kennis heeft gesteld van de beslissing van weigering om melding te maken van de verklaring van wettelijke samenwoning.
   De gegevens bedoeld in de punten 29° en 30° worden gewist, respectievelijk na de voltrekking van het huwelijk tussen de betrokken partijen of na de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning door de betrokken personen in het bevolkingsregister.
   Indien de persoon die het voornemen heeft om in het huwelijk te treden of een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen, niet over een identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen beschikt, wordt hij ingeschreven in het wachtregister van de gemeente van de aangifte van het huwelijk of van de verklaring van wettelijke samenwoning.
   Hij zal worden geschrapt uit het wachtregister na dezelfde periode en volgens dezelfde modaliteiten als deze die voorzien zijn in het tweede, derde en vierde lid voor het wissen van de gegevens bedoeld in de punten 29° en 30°, onverminderd de toepassing van artikel 1, § 1, eerste lid, 2° en derde lid.]2
  [1 Zodra een gemeente paspoorten aflevert met biometrische gegevens in de zin van de Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten alsook de latere wijzigingen, wordt het in punt 18° vermelde informatiegegeven ingevoerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.]1
  ----------
  (1)<KB 2013-07-08/03, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 27-07-2013>
  (2)<KB 2014-02-28/10, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 03-04-2014>
  (3)<KB 2014-03-26/36, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 15-06-2014>
  (4)<KB 2014-07-21/16, art. 1, 011; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (5)<KB 2014-11-23/01, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (6)<KB 2015-05-04/08, art. 1, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (7)<KB 2015-12-26/46, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 15-02-2016>

  Art. 2.Alleen de volgende informatie betreffende de vreemdelingen wordt opgenomen in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister :
  1° het dossiernummer toegekend door de Dienst Vreemdelingenzaken;
  2° andere identiteitsgegevens dan die vermeld in artikel 1, 1°, en waarvan de vreemdeling gebruik maakt;
  3° het land en de plaats van herkomst;
  4° de vermelding van het verblijf waarvan de duur beperkt is tot die van de schoolopleiding;
  5° de vermelding van het verblijf dat beperkt is wegens bijzondere omstandigheden of wegens de aard of de duur van de prestaties;
  6° de aard, het nummer en geldigheidsduur van de arbeidsvergunning;
  7° de aard, het nummer en de geldigheidsduur van de beroepskaart;
  8° de datum van vertrek naar het buitenland en de datum van terugkeer naar België in geval van tijdelijke afwezigheid met recht op terugkeer;
  9° de aard en de referte van de documenten bedoeld in artikel 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of van de documenten toegelaten krachtens dit artikel;
  10° de aard en de referte van het Belgisch of buitenlands reisdocument als het niet overeenstemt met 9°;
  11° de naam, de voornamen, de geboorteplaats en -datum, de nationaliteit en het adres van de echtgenoot;
  12° de naam, de voornamen, de geboorteplaats en -datum, de nationaliteit en het adres van elk kind;
  13° de eventuele vermelding van het dossiernummer dat door de Dienst Vreemdelingenzaken is toegekend aan het dossier van de ouders, de echtgenoot en de kinderen.
  (14° de inwilliging door het college van burgemeester en schepenen van de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europese Parlement, ingediend door de onderdanen van een andere Lid-Staat van de Europese Unie.) <KB 1994-05-30/40, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 16-06-1994>
  (15° de datum waarop het statuut van de personen bedoeld in artikel 54, § 1, eerste lid, 5°, van de wet van 15 december 1980 werd toegekend;
  16° de verplichte plaats van inschrijving bepaald door de Minister of door zijn gemachtigde krachtens artikel 54 van de wet van 15 december 1980;
  [2 17° in het dossier van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling, in de zin van Titel XIII, Hoofdstuk VI, van de programmawet (I) van 24 december 2002 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen", de naam, de voornamen en het Rijksregisternummer van de voogd of, in voorkomend geval, de voorlopige voogd van de niet-begeleide minderjarige aangewezen door de Dienst Voogdij opgericht bij de Federale Overheidsdienst Justitie, alsook de datum van de aanwijzing en de datum van de beëindiging van de voogdij; deze informatiegegevens worden geregistreerd om de bevoegde overheden de mogelijkheid te bieden de voogd of, in voorkomend geval, de voorlopige voogd van een niet-begeleide minderjarige te contacteren, opdat deze laatste wettelijk vertegenwoordigd zou kunnen worden in zijn/haar contacten met die overheid.]2
  [1 De informatie vermeld in het eerste lid, 10°, wordt aangevuld met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken wanneer dit informatiegegeven betrekking heeft op een Belgisch reisdocument uitgereikt aan een door België erkende vluchteling, aan een door België erkende staatloze of aan een vreemdeling die door België niet erkend is als vluchteling of staatloze en niet terechtkan bij een buitenlandse nationale overheid of een erkende internationale organisatie bevoegd of in staat om een paspoort of een reistitel uit te reiken.]1
  De informatiegegevens bedoeld in de punten 15° en 16° kunnen, behalve door de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de Dienst Vreemdelingenzaken, geraadpleegd worden door de diensten van de Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.
  De informatie vermeld in punt 15° wordt ingevoerd door de gemeente.
  (De informaties vermeld in de punten 1° en 16° worden ingevoerd door de Dienst Vreemdelingenzaken.)) <KB 1999-05-07/40, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 18-04-1999> <KB 2005-01-27/40, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 28-02-2005>
  [2 De informatie vermeld in punt 17° van het eerste lid wordt ingevuld door de Dienst Voogdij opgericht bij de FOD Justitie. Die informatie kan worden geraadpleegd door de Dienst Voogdij, de Dienst Vreemdelingenzaken, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, de gemeenten, het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de parketten en de politiediensten, overeenkomstig artikel 5, § 2, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. De informatie wordt geschrapt hetzij op initiatief van de Dienst Voogdij zodra de betrokkene het statuut van niet-begeleide minderjarige vreemdeling niet meer heeft, hetzij automatisch bij de meerderjarigheid van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling.]2
  ----------
  (1)<KB 2017-07-31/14, art. 1, 015; Inwerkingtreding : 24-08-2017>
  (2)<KB 2019-07-03/24, art. 1, 016; Inwerkingtreding : 24-02-2020>

  Art. 3. Iedere informatie bedoeld in de artikelen 1 en 2 vermeldt de datum waarop deze informatie ingang heeft.
  Bij iedere wijziging of rechtzetting van een informatie dient de nieuwe datum vermeld te worden.
  De Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt, voor elke informatie van de artikelen 1 en 2, de datum welke in aanmerking dient genomen te worden.
  Het nummer van elke akte van de burgerlijke stand en de plaats, te weten de gemeente en eventueel het land waar deze opgemaakt of ingeschreven werd, moeten worden vermeld. Voor gerechtelijke of administratieve beslissingen moet de overheid die de beslissing heeft genomen, samen met de datum hiervan, worden vermeld.
  De Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt hoe de informatie wordt geordend en op welke wijze ze wordt bijgehouden.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 5. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   BOUDEWIJN
Van Koningswege :
De Minister fan Binnenlandse Zaken,
L. TOBBACK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij de wetten van 28 juni 1984, 14 juli 1987 en 18 juli 1991;
   Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 2, tweede lid;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-07-2019 GEPUBL. OP 14-02-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-07-2017 GEPUBL. OP 14-08-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-12-2015 GEPUBL. OP 05-02-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-05-2015 GEPUBL. OP 22-05-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-11-2014 GEPUBL. OP 10-12-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-07-2014 GEPUBL. OP 27-08-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-03-2014 GEPUBL. OP 05-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-02-2014 GEPUBL. OP 24-03-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-07-2013 GEPUBL. OP 17-07-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-04-2006 GEPUBL. OP 05-05-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-01-2005 GEPUBL. OP 18-02-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-12-1999 GEPUBL. OP 31-12-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-05-1999 GEPUBL. OP 15-05-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-06-1996 GEPUBL. OP 27-08-1996
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-05-1994 GEPUBL. OP 16-06-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 16 uitvoeringbesluiten 15 gearchiveerde versies
  Franstalige versie