J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel 9 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1992/07/08/1992021216/justel

Titel
8 JULI 1992. - Wet betreffende de uitoefening van de bij wet toegekende bevoegdheden aan ministeriële comités en aan minister.

Bron :
EERSTE MINISTER
Publicatie : 10-07-1992 nummer :   1992021216 bladzijde : 15802
Dossiernummer : 1992-07-08/35
Inwerkingtreding :
07-03-1992 (ART. 1)
10-07-1992 (ART. 2 - ART. 3)

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De beraadslaging of de beslissing van een Ministerieel Comité wordt, in de gevallen waarin ze vereist wordt door een wet of door een koninklijk besluit waarvan de wijziging bij wet moet geschieden, vervangen door de beraadslaging of de beslissing van de Ministerraad.

  Art. 2. De Ministers aan wie bevoegdheden zijn toegekend door een wet of door een koninklijk besluit waarvan de wijziging bij wet moet geschieden, zijn, niettegenstaande de bewoordingen van deze wetten en besluiten, de Ministers die overeenkomstig het koninklijk besluit houdende benoeming van de Regeringsleden, eventueel gepreciseerd bij of aangevuld met andere koninklijke besluiten, bevoegd zijn voor de desbetreffende aangelegenheden.

  Art. 3. De Koning kan de wetteksten of de teksten van koninklijke besluiten waarvan de wijziging bij wet moet geschieden en die een bevoegdheid toekennen aan Ministeriële Comités of aan een bepaalde Minister, in overeenstemming brengen met de bepalingen van deze wet.

  Art. 4. § 1. Artikel 1 van deze wet heeft uitwerking met ingang van 7 maart 1992.
  § 2. De artikelen 2 en 3 treden in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel 9 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie