J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 9 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/07/29/1991000416/justel

Titel
29 JULI 1991. - Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 12-09-1991 nummer :   1991000416 bladzijde : 19976
Dossiernummer : 1991-07-29/36
Inwerkingtreding : 01-01-1992

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet moeten worden verstaan onder:
  - Bestuurshandeling:
  De eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur;
  - Bestuur:
  De administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
  - Bestuurde:
  Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur.

  Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

  Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.

  Art. 4. De bij deze wet voorgeschreven motiveringsplicht is niet van toepassing indien de motivering van de handeling:
  1° de uitwendige veiligheid van de Staat in het gedrang kan brengen;
  2° de openbare orde kan verstoren;
  3° afbreuk kan doen aan de eerbied voor het privéleven;
  4° afbreuk kan doen aan de bepalingen inzake de zwijgplicht.

  Art. 5. Dringende noodzakelijkheid ontslaat het bestuur niet van de plicht zijn handelingen uitdrukkelijk te motiveren.

  Art. 6. Deze wet is slechts van toepassing op de bijzondere regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen is voorgeschreven, in zoverre deze regelingen minder strenge verplichtingen opleggen dan die bepaald in de voorgaande artikelen.

  Art. 7. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand volgend op die van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Motril (Spanje), 29 juli 1991.
  BOUDEWIJN
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  L. TOBBACK

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Buitengewone zitting 1988. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Voorstel van wet, nr. 215-1 (B.Z. 1988). - Advies van de Raad van State, nr. 215-2 (B.Z. 1988). Zitting 1990-1991. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Verslag, nr. 215-3 (B.Z. 1988). - Amendement, nr. 215-4 (B.Z. 1988). Parlementaire Handelingen. - Vergaderingen van 24 en 25 april 1991. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1595/1-90/91. - Amendementen, nr. 1595/2-90/91. - Amendement, nr. 1595/3-90/91. Voorstel van wet, nr. 1397/1-90/91. - Amendementen, nr. 1397/2-90/91. - Verslag, nrs. 1595/4-90/91 en 1397/3-90/91. - Verslag, (erratum), nr. 1595/5-90/91. Parlementaire Handelingen. - Vergaderingen van 12 en 13 juli 1991.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 9 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie