J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1990/06/06/1990014220/justel

Titel
6 JUNI 1990. - Wet betreffende de luchtvaartondernemingen.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 22-09-1990 nummer :   1990014220 bladzijde : 18123
Dossiernummer : 1990-06-06/35
Inwerkingtreding : 02-10-1990

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1960062301        1985021271       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
Bijlage.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. Met afwijking van het alleenrecht dat aan de Belgische naamloze vennootschap tot exploitatie van het luchtverkeer (Sabena) is verleend bij artikel 6 van de statuten, goedgekeurd bij de wet van 6 april 1949, kan de machtiging tot het exploiteren van het geregeld luchtvervoer van personen, poststukken en goederen op Belgisch grondgebied, zowel in binnenverkeer als in internationaal verkeer, eveneens aan andere luchtvaartondernemingen worden verleend, overeenkomstig de Belgische wetgeving en reglementering, wanneer dat vervoer begint en eindigt op het Europese grondgebied van de lid-staten van de Europese Gemeenschap, met uitsluiting van vervoerdiensten tussen de grote internationale luchthavens.
  § 2. Met het oog op de toepassing van paragraaf 1 :
  1° maakt de Koning de lijst op van de grote internationale luchthavens;
  2° stelt Hij de voorwaarden vast waaronder het geregeld luchtvervoer kan worden geëxploiteerd door andere ondernemingen dan de Belgische naamloze vennootschap tot exploitatie van het luchtverkeer (Sabena).

  Art. 2. De Belgische naamloze vennootschap tot exploitatie van het luchtverkeer (Sabena) is gemachtigd om in haar statuten de wijzigingen aan te brengen die zijn opgeheven in de bijlage bij deze wet.

  Art. 3. Met ingang van 1 januari 1988 worden opgeheven :
  1° <Opheffingsbepaling van art. 4 van de wet van 1960-06-23/30>2° <Opheffingsbepaling van art. 170 van W 1985-01-22/30>

  Bijlage.

  Art. N. Wijzigingen aan de statuten van de Belgische naamloze vennootschap tot exploitatie van het luchtverkeer (Sabena).1. Artikel 6, a, 1°, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister tot wiens bevoegdheid de luchtvaart behoort, verleent aan de Vennootschap de alleenvergunning van het geregeld luchtvervoer van personen, poststukken en goederen op Belgisch grondgebied, zowel tussen de grote internationale luchthavens waarvan de lijst door de Koning wordt opgemaakt als buiten de landen van de Europese Gemeenschap. "2. In artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de onderverdeling in A en B vervalt;
  2° het eerste en het vierde lid worden respectievelijk vervangen door de volgende bepalingen :
  " Met toestemming van de Minister tot wiens bevoegdheid de luchtvaart behoort en met toestemming van de Minister van Financiën kan de vennootschap obligatieleningen of andere leningen uitgeven en gebruik maken van andere financieringsverrichtingen waarvan de betaling van de intresten en de terugbetaling door de Staat kunnen worden gewaarborgd. "" De Staat kan tevens, wat de hoofdsom en de intresten betreft, de uitvoering waarborgen van de financieringsverrichtingen die de Vennootschap met Belgische of buitenlandse bouwers heeft aangegaan met het oog op de in het tweede lid van dit artikel bedoelde aankopen ";3° het zesde, zevende en achtste lid worden opgeheven;
  4° de tekst onder letter B wordt opgeheven.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1989-1990. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp nr. 898/1 - Verslag nr. 898/2. - Amendement nr. 898/3. Parlementaire handelingen. - Bespreking : vergadering van 28 maart 1990. - Aanneming : vergadering van 29 maart 1990. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp nr. 1140/1 - Verslag nr. 1140/2. - Amendement nr. 1140/3. Parlementaire handelingen. - Bespreking : vergadering van 21 mei 1990. - Aanneming : vergadering van 23 mei 1990.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie