J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 140 uitvoeringbesluiten 31 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1990/04/10/1990000280/justel

Titel
10 APRIL 1990. - [Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid] (Opschrift vervangen door W 2004-12-27/30, art. 487, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005)
(NOTA : opgeheven voor de Federale Staat bij W 2017-10-02/08, art. 277, 031; Inwerkingtreding : 10-11-2017)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-10-1991 en tekstbijwerking tot 24-06-2019)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 29-05-1990 nummer :   1990000280 bladzijde : 10963       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1990-04-10/33
Inwerkingtreding : 29-05-1991
Opheffing : 10-11-2017

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1934072950       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied.
Art. 1
Art. 1 VLAAMS GEWEST
HOOFDSTUK II. - Vergunning en erkenning.
Art. 2-4, 4bis, 4ter, 4quater
HOOFDSTUK III. - Uitoefeningsvoorwaarden.
Art. 5-6, 6bis, 7-13
HOOFDSTUK IIIbis. - Bijzondere uitoefeningsvoorwaarden voor de organisatie van veiligheidsdiensten binnen een openbare vervoersmaatschappij. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
Afdeling I. - Toepassingsgebied. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
Art. 13.1-13.3
Afdeling II. - Middelen. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
Art. 13.4-13.8
Afdeling III. - Bevoegdheden. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
Art. 13.9-13.15
Afdeling IV. - Controle. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
Art. 13.16-13.17
HOOFDSTUK IIIter. [1 - Bijzondere bepalingen betreffende de maritieme veiligheidsondernemingen]1
Art. 13.18-13.33
HOOFDSTUK IV. - Controle.
Art. 14-16
Art. 16 VLAAMS GEWEST
HOOFDSTUK V. - [1 Maatregelen en sancties]1
Art. 17, 17bis, 18-19
HOOFDSTUK VI. - Slot-, overgangs- en opheffingsbepalingen.
Art. 20-21, 21bis, 22-23, 23bis, 24
BIJLAGE
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied.

  Artikel 1.§ 1. (In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die, anders dan in het verband van een arbeidsovereenkomst, een activiteit uitoefent bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van : (NOTA : het Arrest nr. 126/98 van het Arbitragehof, dd. 03-12-1998, vernietigt in onderhavig § 1 de woorden ", anders dan in het verband van een arbeidsovereenkomst,"; B.St. 25-12-1998, p. 41185-91.)
  1° toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen;
  2° bescherming van personen;
  3° [2 a) toezicht en/of bescherming bij het vervoer van goederen;
   b) vervoer van geld of van door de Koning bepaalde goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn;
   c) beheer van een geldtelcentrum;
   d) bevoorrading, bewaking bij werkzaamheden aan biljettenautomaten en onbewaakte werkzaamheden aan biljettenautomaten indien er toegang mogelijk is tot de geldbiljetten of geldcassettes.]2;
  4° beheer van alarmcentrales.
  (5° toezicht op een controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid (op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen).) <W 1999-06-09/52, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999> <W 2004-05-07/42, art. 3, 1°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (6° verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie;
  7° begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid;) <W 2004-05-07/42, art. 3, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [1 8° begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.]1
  (De activiteit, bedoeld in het eerste lid, 5°, mag niet worden uitgeoefend op de openbare weg behoudens op plaatsen, bedoeld in artikel 11, § 3.
  De vaststellingen, bedoeld in het eerste lid, 6°, hebben de waarde van het vermoeden, zoals bedoeld in artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen de aangifte van inbreuken inhouden voorzover deze uitsluitend bestraft kunnen worden met een administratieve sanctie.
  De activiteit, bedoeld in het eerste lid, 7°, mag enkel worden uitgeoefend voor de begeleiding van groepen fietsers en automobilisten, van deelnemers aan sportwedstrijden en van scholieren.) <W 2004-05-07/42, art. 3, 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [2 Vijfde lid opgeheven.]2
  [5 De burgemeester van de gemeente waar een dansgelegenheid zich bevindt, kan bepalen dat in dansgelegenheden op het grondgebied van zijn gemeente bewaking moet worden georganiseerd. Hij kan, omwille van veiligheidsredenen en na advies van de korpschef van de lokale politie, tevens bepalen dat deze bewaking moet bestaan uit een minimaal aantal personen. Dat aantal wordt bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, dat een minimum en maximum aantal vastlegt.]5
  (Bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad kunnen de categorieën van inrichtingen, evenementen of activiteiten worden bepaald waarvoor toezicht, bescherming of controle moet worden georganiseerd in de zin van het eerste lid. Deze verplichting kan evenwel slechts worden opgelegd indien aan volgende voorwaarden is voldaan :
  a) de verplichting is verantwoord om redenen van veiligheid of ter voorkoming van misdrijven;
  b) de inzet van politiecapaciteit zou de opdrachten, bedoeld in de artikelen 36 of 62 van de wet van 7 december 1998 tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het gedrang kunnen brengen;
  c) de beoogde bewakingsactiviteiten vinden plaats op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke plaatsen.) <W 2004-05-07/42, art. 3, 4°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [2 In de zin van het eerste lid, 3°, c) wordt als een geldtelcentrum beschouwd, de plaats waar een onderneming, andere dan een kredietinstelling of bpost, voor rekening van derden geld telt, verpakt, beveiligd bewaart, verdeelt of op een andere wijze manueel of geautomatiseerd behandelt.
   In afwijking van het eerste lid, 3°, d), worden de werkzaamheden aan biljettenautomaten, opgesteld in bemande kantoren van kredietinstellingen of bpost, niet als een bewakingsactiviteit beschouwd.
   Een kantoor van een kredietinstelling of bpost wordt geacht bemand te zijn wanneer er in dit kantoor minstens één personeelslid werkzaam is.
   Met werkzaamheden aan biljettenautomaten wordt het onderhoud of de herstellingswerken aan deze automaten bedoeld.]2
  § 2. [5 In de zin van deze wet wordt als interne bewakingsdienst beschouwd, elke dienst die door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon ten eigen behoeve wordt georganiseerd in de vorm van een in § 1, eerste lid, 5° of 3°, d), bedoelde activiteit, of, voor zover ze plaatsvindt op voor publiek toegankelijke plaatsen, in de vorm van een in § 1, eerste lid, 1°, 2°, 3°, a) of b), 4°, 6° tot 8°, bedoelde activiteit.]5
  [2 In afwijking van het eerste lid wordt evenwel niet als een interne bewakingsdienst beschouwd, de dienst die ten eigen behoeve het volgende organiseert :
   1° [5 de activiteit "vervoer van geld" bedoeld in § 1, eerste lid, 3°, b) :
   a) indien het vervoer gebeurt door kredietinstellingen zelf, van of naar hun klanten, voor zover het uitsluitend particulieren betreft en indien het bedrag van het vervoerde geld, de som van 3.000 euro niet overschrijdt;
   b) indien het vervoer geen vervoer betreft van of naar klanten en het vervoerde geld de som van 30.000 euro niet overschrijdt en uitsluitend vervoer betreft tussen rechtspersonen;]5
   2° één van de activiteiten bedoeld in § 1, eerste lid, 3°, d), in bemande kantoren van kredietinstellingen of van bpost.
   Diensten aan elkaar verleend door rechtspersonen of natuurlijke personen die onder dezelfde handelsbenaming handelsactiviteiten, andere dan het uitoefenen van bewakingsactiviteiten, verrichten, worden in de zin van deze wet beschouwd als diensten die ten eigen behoeve worden georganiseerd.]2
  [5 Een interne bewakingsdienst, met uitzondering van een veiligheidsdienst, kan enkel de in § 1 bedoelde activiteiten voor derden uitvoeren, indien deze activiteiten uitsluitend worden uitgeoefend op het grondgebied van de site waarvan de onderneming die de dienst organiseert, de beheerder is en dit alleen in de gevallen bepaald in een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.]5
  § 3. (In de zin van deze wet wordt als beveiligingsonderneming beschouwd, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een activiteit uitoefent bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales.
  In afwijking van het eerste lid en zonder afbreuk te doen aan artikel 12 wordt evenwel niet als beveiligingsonderneming beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon die de in het eerste lid bepaalde activiteiten uitsluitend uitoefent met het oog op de beveiliging van voertuigen, zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.) <W 1997-07-18/44, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 28-08-1997>
  § 4. [3 De in dit artikel bedoelde alarmsystemen en alarmcentrales zijn de systemen en centrales bestemd om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen, om brand, gaslekken of ontploffingen te voorkomen of vast te stellen of om, in het algemeen, noodsituaties waarin personen verkeren, vast te stellen.]3
  (§ 5. In de zin van deze wet wordt als exploitatiezetel beschouwd elke permanente infrastructuur van waaruit de natuurlijke en rechtspersonen, bedoeld in de §§ 1 tot 3 van dit artikel, bewakings- of beveiligingsactiviteiten organiseren.)<W 2001-06-10/51, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  (§ 6. In de zin van deze wet wordt als onderneming voor veiligheidsadvies beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een activiteit uitoefent bestaande uit het aan derden verstrekken van diensten van advies ter voorkoming van strafbare feiten tegen personen of goederen, met inbegrip van het uitwerken, uitvoeren en evalueren van doorlichtingen, analyses, strategieën, concepten, procedures en trainingen op veiligheidsgebied.
  In afwijking van het eerste lid wordt niet als een onderneming voor veiligheidsadvies beschouwd :
  1° de onderneming waarvan de activiteit inzake veiligheidsadvies niet als een afzonderlijke dienst wordt aangeboden en een inherent bestanddeel uitmaakt van een andere hoofdactiviteit;
  2° de levering van de diensten van advies door de overheid.
  (3° de levering van diensten van veiligheidsadvies met betrekking tot informaticasystemen en van gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen.) <W 2004-12-27/30, art. 488, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  § 7. In de zin van deze wet wordt als een voor het publiek toegankelijke plaats beschouwd elke plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben ofwel omdat ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd.
  § 8. In de zin van deze wet wordt als opleidingsinstelling beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een opleiding organiseert met betrekking tot domeinen zoals bedoeld in de §§ 1 of 3.
  § 9. In de zin van deze wet wordt onder " personen die de werkelijke leiding hebben " verstaan de bedrijfsleider en alle personen met een gezagsfunctie, die aan de uitoefening van activiteiten, bedoeld in de §§ 1, 3, 6 of 8, verbonden is.) <W 2004-05-07/42, art. 3, 6°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (§ 10. Ondernemingen die behoren tot dezelfde verbonden of geassocieerde vennootschap, in de zin van de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen, worden voor de toepassing van dit artikel niet als derden beschouwd.
  [4 Infrabel als beheerder van de spoorweginfrastructuur evenals de spoorwegondernemingen worden voor de toepassing van dit artikel niet beschouwd als derden ten aanzien van de NMBS.]4
  § 11. [4 In de zin van deze wet wordt als een veiligheidsdienst beschouwd :
   a) elke dienst die in de schoot van een openbare vervoersmaatschappij is georganiseerd met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, die door de openbare vervoersmaatschappij worden uitgebaat;
   b) voor wat betreft de NMBS, elke dienst die in haar schoot is georganiseerd met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de goederen en personen op de plaatsen bedoeld in artikel 13.1., § 2.]4
  In de zin van deze wet wordt als veiligheidsagent beschouwd, elk personeelslid van een openbare vervoersmaatschappij, werkzaam in het kader van een veiligheidsdienst.
  De algemene verplichtingen en de bevoegdheden van enerzijds de veiligheidsdiensten en anderzijds van de veiligheidsagenten, zijn dezelfde als deze van enerzijds de interne bewakingsdiensten, bedoeld in § 2, en anderzijds van de bewakingsagenten, behorend tot een interne bewakingsdienst. De bijkomende, specifieke verplichtingen en bevoegdheden van de veiligheidsdiensten en van de veiligheidsagenten, zijn bepaald in de artikelen 13.1 tot 13.17.
  In afwijking van het derde lid en van de artikelen, 5, eerste lid, 5° en 6, eerste lid, 5°, worden de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten moet voldoen, bepaald bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.) <W 2004-12-27/30, art. 488, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  [5 § 12. Deze wet is van openbare orde.]5
  ----------
  (1)<W 2010-04-28/01, art. 46, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>
  (2)<W 2012-03-29/01, art. 49, 021; Inwerkingtreding : 09-04-2012>
  (3)<W 2013-08-17/35, art. 12, 024; Inwerkingtreding : 27-02-2012>
  (4)<KB 2013-12-11/03, art. 48, §1 en §2, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2014 of op een latere door de Koning te bepalen datum, maar ten laatste op 1 april 2014>
  (5)<W 2014-01-13/04, art. 2, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>

  Art. 1_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. (In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die, anders dan in het verband van een arbeidsovereenkomst, een activiteit uitoefent bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van : (NOTA : het Arrest nr. 126/98 van het Arbitragehof, dd. 03-12-1998, vernietigt in onderhavig § 1 de woorden ", anders dan in het verband van een arbeidsovereenkomst,"; B.St. 25-12-1998, p. 41185-91.)
  1° toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen;
  2° bescherming van personen;
  3° [2 a) toezicht en/of bescherming bij het vervoer van goederen;
   b) vervoer van geld of van door de Koning bepaalde goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn;
   c) beheer van een geldtelcentrum;
   d) bevoorrading, bewaking bij werkzaamheden aan biljettenautomaten en onbewaakte werkzaamheden aan biljettenautomaten indien er toegang mogelijk is tot de geldbiljetten of geldcassettes.]2;
  4° beheer van alarmcentrales.
  (5° toezicht op een controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid (op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen).) <W 1999-06-09/52, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999> <W 2004-05-07/42, art. 3, 1°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (6° verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie;
  7° begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid;) <W 2004-05-07/42, art. 3, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [1 8° [6 ...]6.]1
  (De activiteit, bedoeld in het eerste lid, 5°, mag niet worden uitgeoefend op de openbare weg behoudens op plaatsen, bedoeld in artikel 11, § 3.
  De vaststellingen, bedoeld in het eerste lid, 6°, hebben de waarde van het vermoeden, zoals bedoeld in artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen de aangifte van inbreuken inhouden voorzover deze uitsluitend bestraft kunnen worden met een administratieve sanctie.
  De activiteit, bedoeld in het eerste lid, 7°, mag enkel worden uitgeoefend voor de begeleiding van groepen fietsers en automobilisten, van deelnemers aan sportwedstrijden en van scholieren.) <W 2004-05-07/42, art. 3, 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [2 Vijfde lid opgeheven.]2
  [5 De burgemeester van de gemeente waar een dansgelegenheid zich bevindt, kan bepalen dat in dansgelegenheden op het grondgebied van zijn gemeente bewaking moet worden georganiseerd. Hij kan, omwille van veiligheidsredenen en na advies van de korpschef van de lokale politie, tevens bepalen dat deze bewaking moet bestaan uit een minimaal aantal personen. Dat aantal wordt bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, dat een minimum en maximum aantal vastlegt.]5
  (Bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad kunnen de categorieën van inrichtingen, evenementen of activiteiten worden bepaald waarvoor toezicht, bescherming of controle moet worden georganiseerd in de zin van het eerste lid. Deze verplichting kan evenwel slechts worden opgelegd indien aan volgende voorwaarden is voldaan :
  a) de verplichting is verantwoord om redenen van veiligheid of ter voorkoming van misdrijven;
  b) de inzet van politiecapaciteit zou de opdrachten, bedoeld in de artikelen 36 of 62 van de wet van 7 december 1998 tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het gedrang kunnen brengen;
  c) de beoogde bewakingsactiviteiten vinden plaats op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke plaatsen.) <W 2004-05-07/42, art. 3, 4°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [2 In de zin van het eerste lid, 3°, c) wordt als een geldtelcentrum beschouwd, de plaats waar een onderneming, andere dan een kredietinstelling of bpost, voor rekening van derden geld telt, verpakt, beveiligd bewaart, verdeelt of op een andere wijze manueel of geautomatiseerd behandelt.
   In afwijking van het eerste lid, 3°, d), worden de werkzaamheden aan biljettenautomaten, opgesteld in bemande kantoren van kredietinstellingen of bpost, niet als een bewakingsactiviteit beschouwd.
   Een kantoor van een kredietinstelling of bpost wordt geacht bemand te zijn wanneer er in dit kantoor minstens één personeelslid werkzaam is.
   Met werkzaamheden aan biljettenautomaten wordt het onderhoud of de herstellingswerken aan deze automaten bedoeld.]2
  § 2. [5 In de zin van deze wet wordt als interne bewakingsdienst beschouwd, elke dienst die door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon ten eigen behoeve wordt georganiseerd in de vorm van een in § 1, eerste lid, 5° of 3°, d), bedoelde activiteit, of, voor zover ze plaatsvindt op voor publiek toegankelijke plaatsen, in de vorm van een in § 1, eerste lid, 1°, 2°, 3°, a) of b), 4°, 6° tot 8°, bedoelde activiteit.]5
  [2 In afwijking van het eerste lid wordt evenwel niet als een interne bewakingsdienst beschouwd, de dienst die ten eigen behoeve het volgende organiseert :
   1° [5 de activiteit "vervoer van geld" bedoeld in § 1, eerste lid, 3°, b) :
   a) indien het vervoer gebeurt door kredietinstellingen zelf, van of naar hun klanten, voor zover het uitsluitend particulieren betreft en indien het bedrag van het vervoerde geld, de som van 3.000 euro niet overschrijdt;
   b) indien het vervoer geen vervoer betreft van of naar klanten en het vervoerde geld de som van 30.000 euro niet overschrijdt en uitsluitend vervoer betreft tussen rechtspersonen;]5
   2° één van de activiteiten bedoeld in § 1, eerste lid, 3°, d), in bemande kantoren van kredietinstellingen of van bpost.
   Diensten aan elkaar verleend door rechtspersonen of natuurlijke personen die onder dezelfde handelsbenaming handelsactiviteiten, andere dan het uitoefenen van bewakingsactiviteiten, verrichten, worden in de zin van deze wet beschouwd als diensten die ten eigen behoeve worden georganiseerd.]2
  [5 Een interne bewakingsdienst, met uitzondering van een veiligheidsdienst, kan enkel de in § 1 bedoelde activiteiten voor derden uitvoeren, indien deze activiteiten uitsluitend worden uitgeoefend op het grondgebied van de site waarvan de onderneming die de dienst organiseert, de beheerder is en dit alleen in de gevallen bepaald in een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.]5
  § 3. (In de zin van deze wet wordt als beveiligingsonderneming beschouwd, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een activiteit uitoefent bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales.
  In afwijking van het eerste lid en zonder afbreuk te doen aan artikel 12 wordt evenwel niet als beveiligingsonderneming beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon die de in het eerste lid bepaalde activiteiten uitsluitend uitoefent met het oog op de beveiliging van voertuigen, zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.) <W 1997-07-18/44, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 28-08-1997>
  § 4. [3 De in dit artikel bedoelde alarmsystemen en alarmcentrales zijn de systemen en centrales bestemd om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen, om brand, gaslekken of ontploffingen te voorkomen of vast te stellen of om, in het algemeen, noodsituaties waarin personen verkeren, vast te stellen.]3
  (§ 5. In de zin van deze wet wordt als exploitatiezetel beschouwd elke permanente infrastructuur van waaruit de natuurlijke en rechtspersonen, bedoeld in de §§ 1 tot 3 van dit artikel, bewakings- of beveiligingsactiviteiten organiseren.)<W 2001-06-10/51, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  (§ 6. In de zin van deze wet wordt als onderneming voor veiligheidsadvies beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een activiteit uitoefent bestaande uit het aan derden verstrekken van diensten van advies ter voorkoming van strafbare feiten tegen personen of goederen, met inbegrip van het uitwerken, uitvoeren en evalueren van doorlichtingen, analyses, strategieën, concepten, procedures en trainingen op veiligheidsgebied.
  In afwijking van het eerste lid wordt niet als een onderneming voor veiligheidsadvies beschouwd :
  1° de onderneming waarvan de activiteit inzake veiligheidsadvies niet als een afzonderlijke dienst wordt aangeboden en een inherent bestanddeel uitmaakt van een andere hoofdactiviteit;
  2° de levering van de diensten van advies door de overheid.
  (3° de levering van diensten van veiligheidsadvies met betrekking tot informaticasystemen en van gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen.) <W 2004-12-27/30, art. 488, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  § 7. In de zin van deze wet wordt als een voor het publiek toegankelijke plaats beschouwd elke plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben ofwel omdat ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd.
  § 8. In de zin van deze wet wordt als opleidingsinstelling beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een opleiding organiseert met betrekking tot domeinen zoals bedoeld in de §§ 1 of 3.
  § 9. In de zin van deze wet wordt onder " personen die de werkelijke leiding hebben " verstaan de bedrijfsleider en alle personen met een gezagsfunctie, die aan de uitoefening van activiteiten, bedoeld in de §§ 1, 3, 6 of 8, verbonden is.) <W 2004-05-07/42, art. 3, 6°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (§ 10. Ondernemingen die behoren tot dezelfde verbonden of geassocieerde vennootschap, in de zin van de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen, worden voor de toepassing van dit artikel niet als derden beschouwd.
  [4 Infrabel als beheerder van de spoorweginfrastructuur evenals de spoorwegondernemingen worden voor de toepassing van dit artikel niet beschouwd als derden ten aanzien van de NMBS.]4
  § 11. [4 In de zin van deze wet wordt als een veiligheidsdienst beschouwd :
   a) elke dienst die in de schoot van een openbare vervoersmaatschappij is georganiseerd met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, die door de openbare vervoersmaatschappij worden uitgebaat;
   b) voor wat betreft de NMBS, elke dienst die in haar schoot is georganiseerd met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de goederen en personen op de plaatsen bedoeld in artikel 13.1., § 2.]4
  In de zin van deze wet wordt als veiligheidsagent beschouwd, elk personeelslid van een openbare vervoersmaatschappij, werkzaam in het kader van een veiligheidsdienst.
  De algemene verplichtingen en de bevoegdheden van enerzijds de veiligheidsdiensten en anderzijds van de veiligheidsagenten, zijn dezelfde als deze van enerzijds de interne bewakingsdiensten, bedoeld in § 2, en anderzijds van de bewakingsagenten, behorend tot een interne bewakingsdienst. De bijkomende, specifieke verplichtingen en bevoegdheden van de veiligheidsdiensten en van de veiligheidsagenten, zijn bepaald in de artikelen 13.1 tot 13.17.
  In afwijking van het derde lid en van de artikelen, 5, eerste lid, 5° en 6, eerste lid, 5°, worden de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van de veiligheidsdiensten moet voldoen, bepaald bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.) <W 2004-12-27/30, art. 488, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  [5 § 12. Deze wet is van openbare orde.]5
  
----------
  (1)<W 2010-04-28/01, art. 46, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>
  (2)<W 2012-03-29/01, art. 49, 021; Inwerkingtreding : 09-04-2012>
  (3)<W 2013-08-17/35, art. 12, 024; Inwerkingtreding : 27-02-2012>
  (4)<KB 2013-12-11/03, art. 48, §1 en §2, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2014 of op een latere door de Koning te bepalen datum, maar ten laatste op 1 april 2014>
  (5)<W 2014-01-13/04, art. 2, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>
  (6)<DVR 2019-04-26/34, art. 4, 032; Inwerkingtreding : 01-01-2020>
  

  HOOFDSTUK II. - Vergunning en erkenning.

  Art. 2.§ 1. ((Niemand mag de diensten van een bewakingsonderneming aanbieden of deze van een interne bewakingsdienst organiseren), of zich als dusdanig bekend maken, indien hij daartoe vooraf geen vergunning heeft gekregen van de Minister van Binnenlandse Zaken, (na advies van de Veiligheid van de Staat en van de procureur des Konings van de vestigingsplaats van de onderneming en, bij ontstentenis ervan, van de Minister van Justitie).) <W 1999-06-09/52, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999> <W 2001-06-10/51, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001> <W 2004-05-07/42, art. 4, 1°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (Tweede lid opgeheven) <W 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (Derde lid opgeheven) <W 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  De vergunning kan het uitoefenen van bepaalde activiteiten en het aanwenden van bepaalde middelen en methodes uitsluiten of aan specifieke voorwaarden verbinden.
  (Vijfde lid opgeheven) <W 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (Zesde lid opgeheven) <W 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  § 1bis. (oude zevende lid van § 1) (In afwijking van § 1, zijn de interne bewakingsdiensten, als bedoeld in artikel 1, § 2, niet onderworpen aan de vergunningsplicht bedoeld in artikel 2, § 1 :
  1° indien zij de activiteiten bepaald in artikel 1, § 1, eerste lid, 5° of 7°, slechts sporadisch uitoefenen en hierbij uitsluitend een beroep doen op natuurlijke personen die deze activiteiten sporadisch en op een onbezoldigde wijze uitoefenen;
  2° indien zij uitsluitend activiteiten bepaald in artikel 1, § 1, eerste lid, 6°, uitoefenen in het kader van een met de overheid afgesloten concessieovereenkomst.
  Deze interne bewakingsdiensten zijn niet onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 2, § 2, 3, 8, §§ 3 en 7, 13, 14 en 20. In het geval bedoeld onder het 1°, zijn zij bovendien niet onderworpen aan artikel 11, eerste lid, b).
  De natuurlijke personen die worden ingezet door deze interne bewakingsdiensten zijn niet onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 5, eerste lid, 5°, en 6, eerste lid, 5°. In het geval bedoeld onder het 1°, zijn zij bovendien niet onderworpen aan artikel 5, eerste lid, 2°, en aan artikel 6, eerste lid, 2°, voorzover zij gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats hebben in België.
  Zij kunnen de activiteiten bedoeld onder het 1° en het 2° uitoefenen na de toestemming te hebben verkregen :
  a) van de burgemeester van de gemeente waar deze activiteiten plaatsvinden;
  b) of van de burgemeester van de gemeente waar deze activiteiten starten, ingeval deze plaatsvinden op het grondgebied van meerdere gemeenten.
  In beide gevallen wordt de toestemming van de burgemeester verleend na advies van de korpschef van de lokale politie.) <W 2004-05-07/42, art. 4, 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  § 2. (De bewakingsondernemingen mogen geen andere activiteiten uitoefenen dan die opgesomd in artikel 1, § 1, en waarvoor zij een krachtens § 1 verleende vergunning hebben verkregen. Zij kunnen nochtans erkend worden om de in artikel 1, § 3, bedoelde activiteiten uit te oefenen en vergund worden om de in artikel 1, § 6, [2 en in artikel 13.18]2 bedoelde activiteiten uit te oefenen.
  [3 De ondernemingen, vergund voor de uitoefening van de activiteit, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 4°, kunnen alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het verwerken van meldingen van alle aard.]3) <W 2004-05-07/42, art. 4, 4°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  § 3. Indien de bewakingsondernemingen rechtspersonen zijn, moeten zij opgericht zijn volgens de in het Belgisch recht geldende bepalingen of overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat van de (Europese Unie.) <W 1997-07-18/44, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 28-08-1997>
  (De exploitatiezetel van de bewakingsonderneming moet in een lidstaat van de Europese Unie gelegen zijn.) <W 1999-06-09/52, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999>
  (...) <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  [3 § 3bis. De bewakingsopdrachten kunnen niet aan een andere onderneming worden uitbesteed, noch aanvaard of in onderaanneming worden uitgevoerd, behalve indien :
   1° zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer vergund zijn voor het uitoefenen van deze activiteiten;
   2° de schriftelijke overeenkomst tussen de hoofdaannemer en de opdrachtgever de naam van de onderaannemer, zijn contactgegevens en de periode, de tijdstippen en de plaatsen waar hij de activiteiten zal uitvoeren, bepaalt.
   De hoofdaannemer neemt in elk geval alle voorzorgsmaatregelen en verricht de nodige controles opdat de onderaannemer en de personen die voor zijn rekening werken de wetten in het algemeen en deze wet en haar uitvoeringsbesluiten in het bijzonder naleven en hetgeen wat met de opdrachtgever is overeengekomen op een correcte wijze uitvoeren.]3
  § 4. De Koning kan specifieke regels bepalen met betrekking tot de activiteiten bestaande in het toezicht op en de bescherming bij het internationaal vervoer van (waarden). <W 2001-06-10/51, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  (§ 5. De minister van Binnenlandse Zaken mag de bevoegdheden bedoeld in §§ 1 en 2, behalve aangaande beslissingen bestaande uit [1 een vergunning onder voorwaarden]1 een weigering van een vergunning of een weigering van een vernieuwing van een vergunning, overdragen aan een door hem aangewezen ambtenaar.) <W 2004-12-27/30, art. 489, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  ----------
  (1)<W 2010-04-28/01, art. 47, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>
  (2)<W 2013-01-16/03, art. 10, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>
  (3)<W 2014-01-13/04, art. 3,2°,3°, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>

  Art. 3. Geen bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst mag de in artikel 1, § 1, bedoelde activiteiten uitoefenen indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, niet gedekt is door een verzekering die de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst heeft afgesloten bij een verzekeringsonderneming die erkend is of van erkenning ontslagen is krachtens de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
  De verzekering geeft aan de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. Geen enkele nietigheid, exceptie of verval van rechten kan door de verzekeraar aan de benadeelde worden tegengeworpen. De verzekeraar kan zich evenwel een verhaalsrecht voorbehouden op de verzekerde. De Koning bepaalt nadere regelen met betrekking tot de verzekering, inzonderheid wat betreft de omvang van de dekking.

  Art. 4.(§ 1.) ((Niemand mag de diensten van een beveiligingsonderneming aanbieden), of zich als dusdanig bekendmaken, (indien hij niet vooraf erkend is door de Minister van Binnenlandse Zaken of door de door hem aangewezen ambtenaar).) <W 1999-06-09/52, art. 4, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999> <W 2001-06-10/51, art. 4, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001> <W 2004-05-07/42, art. 5, 1° en 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (Tweede lid opgeheven) <W 2004-05-07/42, art. 5, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (Derde lid opgeheven) <W 2004-05-07/42, art. 5, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (Vierde lid opgeheven) <W 2004-05-07/42, art. 5, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (lid opgeheven) <W 1997-07-18/44, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 28-08-1997>
  (§ 2. (Niemand mag de diensten van een onderneming voor veiligheidsadvies aanbieden, of zich als dusdanig bekend maken, indien hij daartoe vooraf geen vergunning heeft verkregen van de minister van Binnenlandse Zaken, na advies van de Veiligheid van de Staat en van de procureur des Konings van de vestigingsplaats van de onderneming en, bij ontstentenis ervan, van de minister van Justitie.
  De minister van Binnenlandse Zaken kan aan de door hem vergunde ondernemingen voor veiligheidsadvies een kwaliteitslabel toekennen op basis van een door hem bepaald kwaliteitscertificaat.) <W 2004-12-27/30, art. 490, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  § 3. Niemand mag de diensten van een opleidingsinstelling aanbieden of zich als dusdanig bekendmaken, indien hij daartoe vooraf geen erkenning heeft gekregen van de Minister van Binnenlandse Zaken.
  De Minister van Binnenlandse Zaken erkent, onder de door de Koning vastgestelde voorwaarden, de opleidingen, voorgeschreven door deze wet. Hij kan tevens de centra aanduiden belast met de organisatie van de examens.) <W 2004-05-07/42, art. 5, 4°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (§ 4. De minister van Binnenlandse Zaken mag de bevoegdheden bedoeld in §§ 2 en 3, behalve aangaande beslissingen bestaande uit [1 een vergunning onder voorwaarden]1 , een weigering van een vergunning of een weigering van een vernieuwing van een vergunning, overdragen aan een door hem aangewezen ambtenaar.) <W 2004-12-27/30, art. 490, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  ----------
  (1)<W 2010-04-28/01, art. 48, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>

  Art. 4bis.(§ 1. De vergunning of de erkenning vermeldt de vergunde of erkende activiteiten en wordt eerst verleend indien de aanvrager voldoet aan alle voorschriften van deze wet en aan de door de Koning vastgestelde minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen waarover de onderneming, dienst of instelling moet beschikken.
  Indien de aanvrager van de vergunning of de erkenning geen exploitatiezetel heeft in België, houdt de Minister van Binnenlandse Zaken bij de beoordeling van de aanvraag rekening met de waarborgen verstrekt in het kader van de wettelijke en gereglementeerde uitoefening van de activiteiten, waarop de aanvraag betrekking heeft, in een andere lidstaat van de Europese Unie.
  De vergunning en de erkenning worden verleend voor een termijn van vijf jaar; zij kunnen voor gelijke termijnen worden vernieuwd, met uitzondering van de erkenning als beveiligingsonderneming die wordt verleend voor een termijn van vijf jaar en voor termijnen van tien jaar kan vernieuwd worden.
  [1 Een onderneming kan enkel een vernieuwing van de vergunning of de erkenning verkrijgen voor de activiteiten die zij werkelijk heeft uitgeoefend in de loop van de twee jaren voorafgaand aan de vervaldag van de vergunning of van de erkenning.
   Een onderneming of een instelling kan de vernieuwing van haar vergunning of erkenning niet verkrijgen als zij sociale of fiscale schulden heeft, of schulden ingevolge de toepassing van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten.]1
  De vergunning of de erkenning kan geschorst of ingetrokken worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17. Zij kunnen bovendien, op verzoek van de houder, ingetrokken worden overeenkomstig de door de Koning te bepalen nadere regels terzake.) <W 2004-05-07/42, art. 6, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [1 De vergunning of de erkenning wordt ingetrokken in de volgende gevallen :
   1° wanneer de onderneming, de instelling of de onderneming die een dienst organiseert zich in staat van faillissement bevindt;
   2° wanneer de natuurlijke persoon, tevens onderneming of instelling, geschrapt is in het Rijksregister van de natuurlijke personen wegens overlijden, wegens vertrek naar het buitenland zonder een nieuw adres achter te laten of indien hij ambtshalve geschrapt is;
   3° wanneer de inschrijving van de rechtspersoon, tevens onderneming of onderneming waartoe een dienst behoort of de instelling, is doorgehaald of geschrapt in de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
   4° wanneer de minister vaststelt dat de onderneming of de instelling niet voldoet aan de in artikel 4quater, § 1, eerste lid, voorziene voorwaarde;
   5° wanneer de minister vaststelt dat de onderneming, de dienst of de instelling de vergunning of de erkenning heeft verkregen op basis van opzettelijk onjuiste of bedrieglijke verklaringen;
   6° wanneer de minister vaststelt dat de onderneming, de dienst of de instelling niet meer voldoet aan de door de Koning ter uitvoering van artikel 4bis, § 1, eerste lid, vastgestelde minimumvereisten inzake het personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen waarover de onderneming, dienst of instelling moet beschikken;
   7° wanneer de minister vaststelt dat de onderneming of de dienst niet meer voldoet aan de in artikel 3 bedoelde verzekeringsvoorwaarden.
   In de in het zevende lid bedoelde gevallen is de procedure voorzien in artikel 17 niet van toepassing. De onderneming, dienst of instelling wordt bij aangetekende zending op de hoogte gebracht van de intrekking. In de in het zevende lid, 2° tot 7°, bedoelde gevallen gebeurt deze intrekking nadat de onderneming, dienst of instelling er bij een aangetekende zending over is ingelicht dat de intrekking van de vergunning of de erkenning wordt overwogen en om welke redenen en dat deze over een termijn van dertig dagen beschikt te rekenen vanaf de notificatie van deze brief om de gedane vaststelling te betwisten.]1
  § 2. [1 Omwille van dringende redenen en onvoorziene omstandigheden kan de minister van Binnenlandse Zaken, in afwijking van artikelen 2, § 1, eerste lid, en 4, §§ 1 tot 3, en onder de door hem bepaalde voorwaarden, beslissen dat een derde de door deze laatste overgenomen activiteiten bedoeld in artikel 1, van een vergunde of erkende natuurlijke of rechtspersoon tijdelijk kan voortzetten gedurende de periode voorafgaand aan de notificatie van de beslissing betreffende zijn vergunnings- of erkenningsaanvraag.
   De Koning bepaalt de voorwaarden waaraan deze derde, evenals de in artikel 5 en 6 bedoelde personen, dienen te voldoen alsook de aanvraagprocedure en de uitoefeningswijze verbonden aan de in het eerste lid bedoelde beslissing.
   Het recht om de overgedragen activiteiten uit te oefenen vervalt van rechtswege voor de vergunde of erkende natuurlijke of rechtspersoon die de activiteiten heeft overgedragen en dit vanaf de datum dat de in het eerste lid bedoelde beslissing hem ter kennis werd gebracht.]1
  
   (NOTA : bij arrest nr 125/2015 van 24-09-2015 (B.St. 27.11.2015, p. 70969), heeft het Grondwettelijk Hof dit artikel 4bis,§1 vijfde lid en zevende lid 4° vernietigd)
  ----------
  (1)<W 2014-01-13/04, art. 4, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>

  Art. 4ter. <Inséré par W 2004-12-27/30, art. 491; Inwerkingtreding : 10-01-2005> In afwijking van artikel 2, § 1, eerste lid, dienen beveiligingsondernemingen, die er zich uitsluitend toe beperken diensten bestaande uit de activiteiten, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1°, bestaande uit interventie na alarm, of bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 4°, aan te bieden, zonder deze zelf uit te oefenen, niet over een vergunning als bewakingsonderneming te beschikken.
  In afwijking van artikel 4, § 1, dienen bewakingsondernemingen, vergund tot het uitoefenen van activiteiten, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1°, bestaande uit interventie na alarm of bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 4°, die er zich uitsluitend toe beperken diensten van beveiliging, bedoeld in artikel 1, § 3, aan te bieden, zonder deze zelf uit te oefenen, niet over een erkenning als beveiligingsonderneming te beschikken.
  De burgerlijke aansprakelijkheid voor de activiteiten die worden aangeboden en waarvoor zij aanleiding kunnen geven, is gedekt door een verzekering die de aanbiedende onderneming heeft afgesloten met een verzekeringsonderneming. De verzekering voldoet aan de vereisten van artikel 3, tweede lid.
  De in dit artikel vermelde diensten maken het voorwerp uit van een schriftelijke overeenkomst tussen de aanbiedende onderneming en de opdrachtgever. Deze bevat, op straffe van nietigheid, volgende inlichtingen en bepalingen :
  1° de naam, het adres en het telefoonnummer van de ondernemingen die de verschillende aangeboden diensten zullen uitoefenen;
  2° de verbintenis van de aanbiedende onderneming om de aangeboden diensten niet door een andere onderneming, dan deze die bepaald is in de overeenkomst, te laten uitvoeren, zonder het akkoord van de opdrachtgever;
  3° een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden diensten en de verbintenissen van de onderneming die de aangeboden diensten zal uitoefenen;
  4° het recht van diegene die op de aangeboden diensten beroep doet, om jaarlijks, mits een opzeggingstermijn van minstens drie maanden, van een of meer van de aangeboden diensten af te zien of voor deze aangeboden diensten beroep te doen op een andere onderneming;
  5° de naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij van de aanbiedende onderneming, bedoeld in het derde lid, alsook het polisnummer van de verzekeringsovereenkomst;
  6° een gedetailleerde prijsvermelding, met een afzonderlijke prijsopgave voor de verschillende aangeboden diensten.
  De nietigheid, bedoeld in het vierde lid, kan alleen door de opdrachtgever worden ingeroepen.

  Art. 4quater.[1 § 1. De in artikel 1 bedoelde ondernemingen en instellingen, mogen, om vergund of erkend te worden, geen fiscale en sociale schulden hebben.
   § 2. De ondernemingen en instellingen mogen onder de bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers, personen bevoegd om de onderneming of instelling te verbinden of personen die de controle uitvoeren over de onderneming of instelling in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen, geen natuurlijke personen of rechtspersonen hebben :
   1° aan wie het uitoefenen van dergelijke functies verboden is krachtens het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
   2° die de voorbije vijf jaar aansprakelijk zijn gesteld voor de verbintenissen of schulden van een gefailleerde vennootschap met toepassing van de artikelen 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, of 530 van het Wetboek van vennootschappen, of die door de rechtbank niet verschoonbaar zijn verklaard op basis van artikel 80 van de faillissementswet van 8 augustus 1997;
   3° die de voorbije drie jaar verwikkeld waren in een faillissement of die fiscale of sociale schulden, of schulden ingevolge de toepassing van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten hebben gehad.
   § 3. De in artikel 1 bedoelde ondernemingen en instellingen moeten voldoen aan de verplichtingen ingevolge de sociale en fiscale wetgeving.
   § 4. Het bewijs van afwezigheid van fiscale of sociale schulden, bedoeld door of krachtens deze wet, wordt aangetoond door de overzending aan de minister van Binnenlandse Zaken van actuele attesten van de daartoe bevoegde overheden.]1
  
   (NOTA : bij arrest nr 125/2015 van 24-09-2015 (B.St. 27.11.2015, p. 70969), heeft het Grondwettelijk Hof dit artikel 4quater,§1, §2,3° en §4)
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-01-13/04, art. 5, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>

  HOOFDSTUK III. - Uitoefeningsvoorwaarden.

  Art. 5.(De personen die de werkelijke leiding hebben van een onderneming, dienst of instelling, als bedoeld in artikel 1, en de personen [1 die zitting hebben in de raad van bestuur van een onderneming of een instelling]1 [2 alsmede de personen die de controle uitvoeren over een onderneming of instelling in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen]2 , moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :
  ) <W 2004-05-07/42, art. 7, 1°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  1° (niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, (behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer) tot enige correctionele of criminele straf, [3 bestaande uit een geldboete, een autonome probatiestraf, een werkstraf, een straf onder elektronisch toezicht of een gevangenisstraf]3. <W 2007-03-01/37, art. 139, 1°, 015; Inwerkingtreding : 24-03-2007>
  Personen die soortgelijke, in kracht van gewijsde gegane veroordelingen hebben opgelopen in het buitenland, worden geacht niet aan de hierboven gestelde voorwaarde te voldoen.
  Elke onderneming, dienst of instelling, bedoeld in artikel 1, is ertoe gehouden ogenblikkelijk de Minister van Binnenlandse Zaken te waarschuwen, zodra zij kennis neemt van het feit dat een persoon ingevolge een in kracht van gewijsde gegane veroordeling niet meer aan deze voorwaarde voldoet, en dient ogenblikkelijk een einde te maken aan elke taak die bij deze onderneming, dienst of instelling door deze persoon wordt vervuld.) <W 2004-05-07/42, art. 7, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  2° (onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie.) <W 1997-07-18/44, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 28-08-1997>
  (3° hun (hoofdverblijfplaats) hebben in een lidstaat van de Europese Unie;) <W 1999-06-09/52, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999> <W 2001-06-10/51, art. 6, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  4° niet tegelijkertijd werkzaamheden van [2 penitentiair beambte, van]2 privé-detective, van wapen- of munitiefabrikant, van wapen- of munitiehandelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen die, doordat ze wordt uitgeoefend door dezelfde persoon die ook (een leidinggevende functie uitoefent), een gevaar kan opleveren voor de openbare orde of voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat. <W 2001-06-10/51, art. 6, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  5° voldoen aan de door de Koning vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en -vorming en beroepservaring.
  6° [2 tijdens de afgelopen vijf jaar, met uitzondering van aspirant-agenten en aspirant-inspecteurs die maximaal vier maanden opleiding genoten hebben, geen lid geweest zijn van een politiedienst, zoals bepaald in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt of van een openbare inlichtingendienst, zoals bepaald in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.]2
  7° volle eenentwintig jaar oud zijn.
  (8° voldoen aan de (veiligheidsvoorwaarden) noodzakelijk voor een leidinggevende functie, en geen feiten gepleegd hebben die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, (raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat hij zijn [2 sociaalrechtelijke of fiscale]2 verplichtingen als ondernemer of als leidinggevende in een onderneming niet nakomt, of omdat deze feiten een ernstige tekortkoming van de beroepsdeontologie of een tegenindicatie van het gewenste profiel, zoals bedoeld in artikel 7, § 1bis, uitmaken).) <W 1999-06-09/52, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999> <W 2004-05-07/42, art. 7, 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004> <W 2008-12-22/33, art. 231, 016; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  (9° niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen voor een onderneming of dienst die diensten levert, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 3°, en voor een onderneming of dienst die activiteiten uitvoert voor cafés of dansgelegenheden;
  10° niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen voor een veiligheidsdienst en voor een onderneming of dienst die activiteiten uitvoert voor cafés of dansgelegenheden;
  11° niet tegelijkertijd de werkelijke leiding hebben van een café of dansgelegenheid en van een onderneming die diensten levert, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 5°;) <W 2007-03-01/37, art. 139, 2°, 015; Inwerkingtreding : 24-03-2007>
  [1 12° in de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken waarbij werd vastgesteld dat zij aan de voorwaarden, bedoeld onder 8°, niet voldeden.]1
  De onder 2°, 3° en 5° vermelde voorwaarden gelden niet voor de leden van de raad van bestuur [2 en de personen die de controle uitvoeren over de onderneming of instelling in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen]2 voor zover zij geen deel uitmaken van de werkelijke leiding van de onderneming (of instelling). <W 2004-05-07/42, art. 7, 4°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  De onder het 3° vermelde voorwaarde geldt niet voor de beveiligingsondernemingen.
  (De onder 5° vermelde voorwaarde geldt niet voor ondernemingen voor veiligheidsadvies en opleidingsinstellingen.) <W 2004-05-07/42, art. 7, 5°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [1 De onder 12° vermelde voorwaarde geldt niet indien, na de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken, de gerechtelijke overheid de feiten, waarop de beslissing is gebaseerd, niet bewezen verklaart of indien de belanghebbende nieuwe elementen aanbrengt ten opzichte van deze waarop de beslissing is gebaseerd.]1
  ----------
  (1)<W 2010-04-28/01, art. 49, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>
  (2)<W 2014-01-13/04, art. 6, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>
  (3)<W 2014-04-10/80, art. 22, 029; Inwerkingtreding : 01-05-2016, (zie W 2015-11-23/02, art. 13)>

  Art. 6.<W 1997-07-18/44, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 28-08-1997> De personen die in (een onderneming, dienst of instelling, bedoeld in artikel 1) een andere functie uitoefenen dan die welke beoogd worden in artikel 5, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : <W 2004-05-07/42, art. 8, 1°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  1° (niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een gevangenisstraf van ten minste zes maanden wegens enig misdrijf, (...), tot een gevangenisstraf of een andere straf wegens diefstal, heling, afpersing, misbruik van vertrouwen, oplichting, valsheid in geschriften, (opzettelijke slagen en verwondingen) aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, of misdrijven, bepaald bij de artikelen 379 tot 386ter van het Strafwetboek, (bij artikel 227 van het Strafwetboek) bij artikel 259bis van het Strafwetboek, [1 bij artikel 280]1 van het Strafwetboek, bij de artikelen 323, 324 en 324ter van het Strafwetboek, bij de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en haar uitvoeringsbesluiten, de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie en haar uitvoeringsbesluiten, de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, of de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden.
  Personen die activiteiten uitoefenen zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, §§ 1, 6°, 6 en 8, mogen, in afwijking van het eerste lid, niet veroordeeld zijn, zelfs niet met uitstel (behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer) tot enige correctionele of criminele straf, bestaande uit een geldboete, een werkstraf of een gevangenisstraf. <W 2007-03-01/37, art. 140, 1°, 015; Inwerkingtreding : 24-03-2007>
  [2 Personen die de activiteit uitoefenen bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 8°, mogen niet vervallen zijn of mogen gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moeten voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die eventueel krachtens artikel 38 van de wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, werden opgelegd.]2
  Personen die soortgelijke in kracht van gewijsde gegane veroordelingen hebben opgelopen in het buitenland, worden geacht niet aan de hierboven gestelde voorwaarde te voldoen.
  Iedere persoon die ingevolge een in kracht van gewijsde gegane veroordeling niet meer aan deze voorwaarde voldoet is gehouden hiervan onmiddellijk de personen die de werkelijke leiding hebben van de onderneming, dienst of instelling op de hoogte te brengen.
  De onderneming, dienst of instelling is gehouden ogenblikkelijk de Minister van Binnenlandse Zaken te waarschuwen, zodra de onderneming, dienst of instelling kennis heeft van het feit dat een persoon ingevolge een in kracht van gewijsde gegane veroordeling niet meer aan deze voorwaarde voldoet, en dient ogenblikkelijk een einde te maken aan elke taak die bij deze onderneming, dienst of instelling door deze persoon wordt vervuld.) <W 2004-05-07/42, art. 8, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  2° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie;
  3° (hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie.) <W 2001-06-10/51, art. 7, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  4° niet tegelijkertijd werkzaamheden van [3 penitentiair beambte, van]3 privé-detective, van wapen- of munitiefabrikant, van wapen- of munitiehandelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen die, doordat ze wordt uitgeoefend door deze zelfde persoon die ook (een uitvoerende functie uitoefent), een gevaar kan opleveren voor de openbare orde of voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat;
  5° voldoen aan de door de Koning vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en -vorming (, beroepservaring) en medisch en psychotechnisch onderzoek; <W 2004-05-07/42, art. 8, 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  6° [3 in de afgelopen vijf jaar, met uitzondering van aspirant-agenten en aspirant-inspecteurs die maximaal vier maanden opleiding genoten hebben, geen lid geweest zijn van een politiedienst, zoals bepaald in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt of van een openbare inlichtingendienst, zoals bepaald in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.]3
  7° volle achttien jaar oud zijn.
  (8° voldoen aan de (veiligheidsvoorwaarden), noodzakelijk voor (een uitvoerende functie), en geen feiten gepleegd hebben die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, (raken aan het vertrouwen in de betrokkene omdat ze een ernstige tekortkoming van de beroepsdeontologie of een tegenindicatie van het gewenste profiel, zoals bedoeld in artikel 7, § 1bis, uitmaken).) <W 1999-06-09/52, art. 6, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999> <W 2004-05-07/42, art. 8, 5°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004> <W 2008-12-22/33, art. 232, 016; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  (9° niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen voor een onderneming of dienst die diensten levert, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 3°, en voor een onderneming of dienst die activiteiten uitvoert voor cafés of dansgelegenheden;
  10° niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen voor een veiligheidsdienst en voor een onderneming of dienst die activiteiten uitvoert voor cafés of dansgelegenheden;) <W 2007-03-01/37, art. 140, 2°, 015; Inwerkingtreding : 24-03-2007>
  [2 11° in de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken waarbij werd vastgesteld dat zij aan de voorwaarden, bedoeld onder 8°, niet voldeden.]2
  (De in het eerste lid onder het 2°, 3° en 5° vermelde voorwaarden) gelden niet voor het administratief of logistiek personeel van de in dit artikel bedoelde (ondernemingen, diensten en instellingen). (...) <W 2001-06-10/51, art. 7, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001> <W 2004-05-07/42, art. 8, 5°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  Wordt als administratief en logistiek personeel beschouwd in de zin van deze wet, het personeel dat op geen enkele wijze deelneemt aan de uitoefening van de activiteiten opgesomd in artikel 1.
  (De in het eerste lid onder het 2° en 3°, vermelde voorwaarden, alsook de onder het 5° bedoelde voorwaarden betreffende het medisch en psychotechnisch onderzoek zijn niet van toepassing op het personeel van de beveiligingsondernemingen en van de opleidingsinstellingen.) <W 2004-05-07/42, art. 8, 6°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (De onder 5° vermelde voorwaarde geldt niet voor het personeel van ondernemingen voor veiligheidsadvies.
  De onder 6° vermelde voorwaarde geldt niet voor het personeel van opleidingsinstellingen.) <W 2004-05-07/42, art. 8, 7°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  De voorwaarden gesteld in artikel 5 en in onderhavig artikel moeten cumulatief vervuld worden door de personen die tegelijkertijd leidinggevende en uitvoerende functies uitoefenen.
  [2 De onder 11° vermelde voorwaarde geldt niet indien de gerechtelijke overheid, na de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken, de feiten, waarop de beslissing is gebaseerd, niet bewezen verklaart of indien de belanghebbende nieuwe elementen aanbrengt ten opzichte van deze waarop de beslissing is gebaseerd.]2
  ----------
  (1)<W 2010-03-08/08, art. 9, 018; Inwerkingtreding : 09-04-2010>
  (2)<W 2010-04-28/01, art. 50, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>
  (3)<W 2014-01-13/04, art. 7, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>

  Art. 6bis. (afgeschaft) <W 2004-05-07/42, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>

  Art. 7.(oud art. 6bis) <W 2004-05-07/42, art. 9, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004> § 1. Het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden waaraan de personen bedoeld in de artikelen 5 en 6 moeten voldoen, gebeurt op initiatief van de door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen ambtenaar.
  De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, vraagt een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden slechts aan nadat hij heeft vastgesteld dat betrokkene gekend is bij de diensten, als bedoeld in het derde lid, voor feiten of handelingen, (zoals bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, 8°, en 6, eerste lid, 8°). <W 2008-12-22/33, art. 233, 1°, 016; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  Het onderzoek wordt uitgevoerd, al naargelang het geval, door de personen bedoeld in artikel 16, eerste lid, of door de Veiligheid van de Staat.
  (§ 1bis. Het gewenste profiel van het personeel, bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, 8°, en 6, eerste lid, 8°, is gekenmerkt door :
  1° respect voor de grondrechten van de medeburgers;
  2° integriteit;
  3° een incasseringsvermogen ten aanzien van agressief gedrag en het vermogen om zich daarbij te beheersen;
  4° afwezigheid van verdachte relaties met het crimineel milieu.
  De beroepsdeontologie, zoals bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, 8°, en 6, eerste lid, 8°, wordt opgenomen in een beroepsdeontologische code, die het profiel omvat bedoeld in het eerste lid, en wordt vastgelegd door de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.) <W 2008-12-22/33, art. 233, 2°, 016; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  § 2. De aard van de gegevens die kunnen worden onderzocht, heeft betrekking op inlichtingen van gerechtelijke of bestuurlijke politie of beroepsgegevens van belang in het kader van de bepalingen vervat in de artikelen 5, eerste lid, 4° en 8° en 6, eerste lid, 4° en 8°.
  De persoon die aan het onderzoek bedoeld in § 1, eerste lid, onderworpen wordt, dient hiertoe voorafgaandelijk en eenmalig, via de onderneming, dienst of instelling, waarvoor hij de activiteiten, zoals bedoeld in artikel 1 uitoefent of zal uitoefenen, zijn instemming te hebben gegeven, op een door de Minister van Binnenlandse Zaken te bepalen wijze.
  De onderneming, dienst of instelling kan omtrent een persoon die zij beoogt aan te werven, en slechts nadat die zijn instemming, als bedoeld in het tweede lid, heeft verleend, de ambtenaar, als bedoeld in het eerste lid, vragen of hij een vraag tot onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden in overweging neemt.
  (§ 3. Met het oog op de verificatie van de voorwaarden, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 1° en 8°, en in artikel 6, eerste lid, 1° en 8°, voorafgaand aan de procedure bedoeld in § 1, hebben de personen, werkzaam bij de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Directie Private Veiligheid, van de FOD Binnenlandse Zaken, aangeduid bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kosteloos en rechtstreeks toegang tot de in het centraal strafregister opgenomen gegevens, met uitzondering van :
  1° beslissingen vernietigd op grond van artikel 416 tot 442 of artikel 443 tot 447bis van het Wetboek van Strafvordering;
  2° beslissingen tot intrekking genomen op grond van de artikelen 10 tot 14 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het [1 Grondwettelijk Hof]1;
  3° veroordelingen en beslissingen uitgesproken op grond van een opgeheven wetsbepaling, op voorwaarde dat de strafbaarheid van het feit is opgeheven.
  Zij kunnen kennis nemen van de gegevens bedoeld in § 2, eerste lid.
  De persoonsgegevens die in toepassing van het eerste lid worden ingewonnen of ontvangen, worden onmiddellijk vernietigd zodra de administratieve beslissing, waartoe het onderzoek van deze persoonsgegevens aanleiding gaf, definitief geworden is.) <W 2005-09-02/40, art. 2, 011; Inwerkingtreding : 07-10-2005>
  ----------
  (1)<W 2010-02-21/03, art. 11, 017; Inwerkingtreding : 08-03-2010>

  Art. 8.§ 1. (De personen die in dienst van of voor rekening van bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten werken, kunnen werkkleding dragen op voorwaarde dat :
  1° deze geen aanleiding kan geven tot verwarring met die welke de agenten van de openbare macht dragen;
  2° het model ervan is goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken of door een door hem aangewezen ambtenaar.
  De kledij is, op de wijze bepaald door de Minister van Binnenlandse Zaken en naar het door hem vastgelegd model, steeds voorzien van een embleem.) <W 2004-05-07/42, art. 11, 1°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [1 De Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt de activiteiten, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, waarbij werkkledij verplicht moet worden gedragen.]1
  § 2. ( (In afwijking van de artikelen 11, 13 en 14 van de wapenwet worden de vergunningen tot het voorhanden hebben en tot het dragen van wapens uit hoofde van de ondernemingen, diensten en personen bedoeld in deze wet, onder de voorwaarden bepaald door deze wet, en de door de Koning bepaalde bijkomende voorwaarden, en volgens een door hem te bepalen procedure, verleend, beperkt, geschorst of ingetrokken door de minister van Binnenlandse Zaken.
  Onverminderd de bepalingen, bedoeld in artikel 29 van de wapenwet, worden de inbreuken door de ondernemingen, diensten en personen, bedoeld in deze wet op en in uitvoering van de bepaling, bedoeld in het vorige lid, opgespoord en vastgesteld door de personen bedoeld in artikel 16 van deze wet.) <W 2006-06-08/30, art. 41, 012; Inwerkingtreding : 09-06-2006>
  Buiten het kader van die opdrachten worden de vuurwapens in een wapenkamer bewaard onder de verantwoordelijkheid van een daartoe aangesteld personeelslid.
  In een register wordt voor elk vuurwapen vermeld welk personeelslid op een bepaald ogenblik voor welke opdracht over het desbetreffende wapen beschikte.
  De Koning kan beperkingen opleggen met betrekking tot het aantal en het soort wapens in gebruik en kan bepalen aan welke voorwaarden de wapenkamer moet voldoen.
  (Zesde lid opgeheven) <W 2004-05-07/42, art. 11, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (De Koning kan tevens het dragen van wapens bij de uitoefening van bepaalde bewakingsactiviteiten verbieden of aan voorwaarden verbinden. Voor het uitoefenen van de volgende activiteiten mogen geen wapens worden gedragen :
  1° activiteiten, zoals bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 4° tot [1 8°]1 ;
  2° activiteiten, zoals bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1°, voorzover deze plaatsvinden op de openbare weg of op voor publiek toegankelijke plaatsen;
  3° activiteiten zoals bedoeld in artikel 1, §§ 3 en 6.) <W 2004-05-07/42, art. 11, 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  § 3. (De personen die de werkelijke leiding hebben van een onderneming of dienst, bedoeld in artikel 1, en de personen die de in artikel 1, §§ 1, 3 en 6 bedoelde activiteiten uitvoeren moeten, indien zij een verblijfplaats hebben in België of indien zij geen verblijfplaats hebben in België, maar activiteiten uitoefenen, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 5° tot 7°, houder zijn van een identificatiekaart, waarvan het model door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt vastgesteld. De onderneming of de dienst kan zelf geen enkel soortgelijk document aan haar personeel afgeven.) <W 2004-05-07/42, art. 11, 4°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  De identificatiekaart wordt afgegeven (door de Minister van Binnenlandse Zaken of een door hem aangewezen ambtenaar) indien de betrokkene voldoet aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 5 of 6 van deze wet of, als hij geen verblijfplaats heeft in België, wanneer hij minstens voldoet aan de voorwaarden die een gelijkwaardige waarborg bieden. <W 2004-05-07/42, art. 11, 5°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  De personen bedoeld in het eerste lid kunnen de activiteiten slechts uitoefenen als zij de identificatiekaart dragen. De personen die niet onderworpen zijn aan de verplichting tot het bezitten van een identificatiekaart, kunnen deze activiteiten slechts uitoefenen als zij de identificatiekaart of de documenten dragen, bepaald door de Koning, waaruit blijkt dat zij aan alle wettelijke voorwaarden of minstens aan de voorwaarden die een gelijkwaardige waarborg bieden, voldoen. Zij moeten deze identificatiekaart of deze documenten overhandigen bij elke vordering van de personen, bedoeld in artikel 16 van deze wet.
  De personen die de in (artikel 1, §§ 1 en 3) bedoelde activiteiten uitoefenen, moeten bij de uitoefening van hun activiteiten de identificatiekaart of een herkenningsteken waarop hun naam, de naam van de onderneming en het adres van de exploitatiezetel vermeld staan, op een duidelijk leesbare wijze dragen. <W 2004-05-07/42, art. 11, 6°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  De Koning bepaalt de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur en de vernietiging van de identificatiekaarten.
  [3 De identificatiekaart kan ingetrokken worden overeenkomstig artikel 17.
   De identificatiekaart wordt ingetrokken indien de betrokkene :
   1° geschrapt werd uit het rijksregister van natuurlijke personen wegens overlijden of vertrek naar het buitenland zonder nieuw adres achter te laten, of als hij ambtshalve werd geschrapt;
   2° niet meer voldoet aan de voorwaarde bepaald in artikelen 5, eerste lid, 1°, of 6, eerste lid, 1°, ten gevolge van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling;
   3° geen onderdaan meer is van een lidstaat van de Europese Unie en bijgevolg niet meer voldoet aan de voorwaarde bepaald in artikelen 5, eerste lid, 2°, of 6, eerste lid, 2° ;
   4° geen hoofdverblijfplaats meer heeft in een lidstaat van de Europese Unie en bijgevolg niet meer voldoet aan de voorwaarde bepaald in artikelen 5, eerste lid, 3°, of 6, eerste lid, 3°.
   In de in het zevende lid bedoelde gevallen is de procedure voorzien in artikel 17 niet van toepassing. De betrokkene en de onderneming, dienst of instelling waartoe hij behoort, worden bij aangetekende zending op de hoogte gebracht van de intrekking. In de gevallen bedoeld in het zevende lid, 1°, 3° en 4°, gebeurt deze intrekking nadat de betrokkene er bij een aangetekende zending over is ingelicht dat een intrekking van de identificatiekaart wordt overwogen en om welke redenen en dat hij over een termijn van dertig dagen beschikt te rekenen vanaf de notificatie van deze zending om de gedane vaststelling te betwisten.]3
  (§ 3bis. De ondernemingen en diensten die activiteiten als bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 6°, uitoefenen, kunnen deze activiteiten slechts uitvoeren nadat zij hiertoe uitdrukkelijk aangesteld zijn in een openbaar gemaakte beschikking, uitgevaardigd door de opdrachtgevende overheid of de overheid waarmee de opdrachtgevende onderneming een concessieovereenkomst heeft afgesloten.
  Bij het uitvoeren van de activiteit bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 6°, is het de bewakingsagent verboden betrokken personen, getuigen of verantwoordelijken op te sporen, de identiteit te controleren, bijkomende inlichtingen in te winnen of personen te verhoren.) <W 2004-05-07/42, art. 11, 7°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  § 4. (De Koning stelt de bijzondere technische normen vast waaraan de voertuigen, waarvan de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten gebruik willen maken voor het uitoefenen van hun bewakingsactiviteiten, moeten voldoen.
  De Minister van Binnenlandse Zaken keurt de technische kenmerken van de voertuigen goed en kan bepalen dat deze, op kosten van de eigenaar, worden onderworpen aan een bijkomende autokeuring.
  Die voertuigen mogen geen aanleiding geven tot verwarring met die welke gebruikt worden door de openbare macht.) <W 2004-05-07/42, art. 11, 8°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  § 5. (De Koning kan de middelen, methodes en procedures bepalen die de ondernemingen en diensten kunnen of moeten aanwenden bij het uitoefenen van hun opdrachten.
  Hij kan tevens voorwaarden opleggen aan de gebruiker van de dienstverlening zoals bedoeld in artikel 1, § 1 en § 3, met het oog op het nemen van maatregelen teneinde een maximale veiligheid te garanderen.) <W 2004-05-07/42, art. 11, 9°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  In dringende gevallen en in geval van ernstige en onmiddellijke bedreiging van de openbare orde, kan de Minister van Binnenlandse Zaken, in het belang van de openbare orde, op de openbare weg en in voor het publiek toegankelijke plaatsen, tijdelijk of blijvend, de uitoefening van bepaalde opdrachten of het gebruik van bepaalde middelen of methodes verbieden of aanvullende veiligheidsmaatregelen opleggen.) <W 1997-07-18/44, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 28-08-1997>
  Niemand kan, zonder zijn uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven, door een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst bijzonder worden bewaakt of beschermd.
  § 6. (De controle van de kledij of de persoonlijke goederen is verboden, behoudens onder de voorwaarden, bepaald in § 6bis tot § 6quater.) <W 2006-12-27/32, art. 362, 014; Inwerkingtreding : 07-01-2007>
  (§ 6bis. De controle van de kledij en de goederen van personen bij de toegang tot een plaats is verboden, behoudens wanneer de controle uitsluitend gericht is op het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen in een plaats het goede verloop van het evenement kan verstoren of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen, nadat, ingeval de activiteiten plaatsvinden in een voor het publiek toegankelijke plaats, de bevoegde burgemeester overeenkomstig de door de minister van Binnenlandse Zaken bepaalde regels zijn toestemming hiertoe heeft verleend.
  De in het eerste lid bedoelde controles zijn onderworpen aan de volgende cumulatieve voorwaarden :
  a) zij kunnen enkel uitgevoerd worden in het kader van activiteiten zoals bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 5°;
  b) zij gebeuren uitsluitend door bewakingsagenten van hetzelfde geslacht als de gecontroleerde persoon;
  c) zij kunnen enkel uitgevoerd worden indien de betrokken personen zich vrijwillig aan de controle onderwerpen;
  d) zij bestaan uitsluitend uit een oppervlakkige betasting van de kledij van de persoon en de controle van de door hem voorgelegde goederen die hij op zich of in zijn handbagage draagt;
  e) zij hebben uitsluitend betrekking op goederen die relevant zijn in het licht van hun wettelijk doel;
  f) zij gebeuren niet systematisch, maar uitsluitend indien er op grond van de gedragingen van de betrokkene, van materiële aanwijzingen of van de omstandigheden, redelijke gronden zijn om te denken dat deze persoon een wapen of een gevaarlijk voorwerp kan dragen.
  [3 De in het tweede lid, f), bedoelde voorwaarde is niet van toepassing wanneer de controles plaatsvinden in de luchthavens, de havens en de stations, in het kader van de grenscontroles of de toegangscontrole tot plaatsen die om veiligheidsredenen beschermd moeten worden, overeenkomstig de Europese regelgeving of een bijzondere wetgeving.]3
  De bewakingsagenten kunnen aan eenieder die zich tegen deze controle verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een ander gevaarlijk voorwerp de toegang tot de plaatsen waarop de toegangscontrole betrekking heeft, ontzeggen.) <W 2006-12-27/32, art. 362, 014; Inwerkingtreding : 07-01-2007>
  (§ 6ter. De controle van goederen van personen bij het verlaten van een plaats is verboden, behoudens indien de controle uitsluitend gericht is op het vaststellen van de ontvreemding van goederen in een winkelruimte ten overstaan van klanten.
  De controle kan alleen gebeuren nadat, voorafgaand aan de uitvoering ervan, na observatie wordt vermoed dat de klant een winkelruimte verlaat zonder bepaalde goederen die hij bij zich heeft, te hebben betaald.
  De controle is onderworpen aan de volgende cumulatieve voorwaarden :
  a) de voorwaarde bedoeld onder artikel 8, § 6bis, tweede lid, a), c) en e), met dien verstande dat de controles niet kunnen worden uitgevoerd door personen die optreden in het kader van artikel 2, § 1bis, 1°;
  b) de controle bestaat uitsluitend uit het nazicht van de door de betrokkene vrijwillig voorgelegde goederen die hij bij zich of in zijn handbagage draagt;
  c) de betrokkene wordt, uiterlijk bij het betreden van de plaats ervan in kennis gesteld dat uitgangscontroles kunnen worden uitgevoerd;
  d) de betrokkene heeft zijn individuele toestemming tot de controle verleend.
  De Koning kan de methodes en de procedures voor de controle nader bepalen.) <L 2006-12-27/32, art. 362, 014; Inwerkingtreding : 07-01-2007>
  (§ 6quater. De controle van goederen van personen bij het verlaten van een plaats is verboden, behoudens indien de controle uitsluitend gericht is op het voorkomen of het vaststellen van de ontvreemding van goederen in de onderneming of op de werkplaats, ten overstaan van personen die er werkzaam zijn.
  De controle kan ofwel gebeuren :
  a) indien er op grond van de gedragingen van de betrokkene, van materiële aanwijzingen of van de omstandigheden, redelijke gronden zijn om te denken dat deze persoon goederen in de plaats die hij verlaat, heeft ontvreemd;
  b) steekproefsgewijze.
  De controle is onderworpen aan de volgende cumulatieve voorwaarden :
  a) de voorwaarde bedoeld onder artikel 8, § 6ter, derde lid, a) en c) ;
  b) in het geval van het tweede lid, a), de betrokkene zijn individuele toestemming tot de controle heeft verleend;
  c) de controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de informatie- en toestemmingsvereisten van de collectieve arbeidsovereenkomst die betreffende de diefstalpreventie en de uitgangscontroles van werknemers bij het verlaten van de onderneming of de werkplaats is afgesloten in de Nationale Arbeidsraad en wanneer deze collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing is, mits de betrokkene zijn individuele toestemming heeft verleend;
  d) in het geval de collectieve arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld onder c), op de betrokken plaats maar niet op de betrokken persoon van toepassing is, kan de controle, zoals bedoeld in het tweede lid, b), slechts plaatsvinden indien aan de voorwaarde bedoeld onder artikel 8, § 6ter, derde lid, d), is voldaan;
  e) de controle bestaat uitsluitend uit het nazicht van de door de betrokkene vrijwillig voorgelegde goederen die hij op zich of in zijn handbagage draagt of die zich in zijn voertuig bevinden.
  De minister van Binnenlandse Zaken kan, in afwijking van het tweede lid, b), een tijdelijke en hernieuwbare toestemming verlenen om systematische controles uit te voeren, indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan :
  1° het verzoek gaat uit daartoe van de onderneming of dienst waartoe de bewakingsagenten die de controles zullen uitvoeren, behoren;
  2° er is door middel van een veiligheidsadvies aangetoond dat andere voor de private levenssfeer minder ingrijpende middelen of methodes niet afdoende kunnen bijdragen tot de realisatie van de bedoelde doelstelling;
  3° er is over de uit te voeren controles een schriftelijk akkoord afgesloten in de schoot van de ondernemingsraad, en bij ontstentenis van ondernemingsraad, tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, en bij ontstentenis van vakbondsafvaardiging, de werknemers.) <W 2006-12-27/32, art. 362, 014; Inwerkingtreding : 07-01-2007>
  (§ 7. Een bewakingsagent mag nooit aan iemand de toegang tot een voor publiek toegankelijke plaats ontzeggen op basis van een directe of indirecte discriminatie, zoals bedoeld in [4 artikel 4, 7° en 9°, van de wet van 10 mei 2007 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie]4 . Een bewakingsagent mag, in het bijzonder bij toegangscontrole, bij controle van kleding en goederen of bij het verzoek tot het verlaten van een plaats, geen dwang of geweld gebruiken, behoudens de dwang die bij de uitoefening van het recht, bedoeld in artikel 1, 3°, van de wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis noodzakelijk is.) <W 2006-12-27/32, art. 362, 014; Inwerkingtreding : 07-01-2007>
  (§ 8. De personen die activiteiten verrichten bedoeld in artikel 1 van deze wet, kunnen geen andere handelingen stellen dan deze die voortvloeien uit de rechten waarover iedere burger beschikt, alsmede deze bevoegdheden die uitdrukkelijk voorzien zijn in deze wet of haar uitvoeringsbesluiten.) <W 2001-06-10/51, art. 9, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  (Ze kunnen hun bevoegdheden slechts uitoefenen voorzover deze krachtens een wet niet uitsluitend zijn voorbehouden aan vertegenwoordigers van het openbaar gezag.) <W 2004-05-07/42, art. 11, 12°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (§ 9. Het is de bewakingsagenten verboden van derden fooien of andere beloningen te bekomen, met uitzondering van de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald door de Koning.) <W 2001-06-10/51, art. 9, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  (§ 10. Behoudens de artikelen 40bis.1 tot 3, 41.3.1 en 2, 59.19, tweede lid en 59.21, tweede zin, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, is de regelgeving van toepassing op activiteiten, uitgeoefend door gemachtigde opzichters, signaalgevers, wegkapiteins, groepsleiders en werfopzichters, niet van toepassing op de uitoefening van de activiteit, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 7°, door bewakingsagenten.
  § 11. Het is bewakingsagenten verboden om personen identiteitsdocumenten te laten voorleggen of te laten overhandigen, te controleren, te kopiëren of in te houden, behoudens in volgende gevallen en voorzover ze niet optreden in het kader van de regeling bedoeld in artikel 2, § 1bis :
  1° (identiteitsdocumenten te laten voorleggen gedurende de tijd nodig voor het controleren van de identiteit bij de toegang van niet voor publiek toegankelijke plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico kunnen uitmaken;) <W 2004-12-27/30, art. 492, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  2° identiteitsdocumenten te laten voorleggen in zoverre de bewakingsagent is aangesteld door de exploitant van een kansspelinrichting voor taken van toegangscontrole in de zin van artikel 62 van [2 de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers]2.
  Deze identiteitscontroles zijn bovendien onderworpen aan de voorafgaande voorwaarde dat de betrokkene, na door de bewakingsagenten op de hoogte te zijn gesteld van zijn recht om zich tegen deze controle te verzetten, vrijwillig hiermee ingestemd heeft. De bewakingsagenten kunnen aan eenieder die zich tegen deze controle verzet de toegang tot de plaatsen waarop de toegangscontrole betrekking heeft, ontzeggen.) <W 2004-05-07/42, art. 11, 13°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [3 § 12. De onderneming sluit voorafgaand aan de uitoefening van de in artikel 1, § 1, eerste lid, bedoelde activiteiten, een schriftelijke overeenkomst af met de opdrachtgever. De minister van Binnenlandse Zaken kan de regels bepalen die in de overeenkomst moeten worden opgenomen.]3
  ----------
  (1)<W 2010-04-28/01, art. 51, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>
  (2)<W 2010-01-10/12, art. 54, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (3)<W 2014-01-13/04, art. 8, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>
  (4)<W 2013-08-17/43, art. 12, 027; Inwerkingtreding : 15-03-2014>

  Art. 9.
  § 1. [1 De Koning bepaalt de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van de activiteiten, bedoeld in artikel 1, moeten worden op de hoogte gebracht.]1
  § 2. [1 De Minister van Binnenlandse Zaken kan bepalen dat de meldingen, bedoeld in of krachtens § 1, op een elektronische wijze aan de administratie van de FOD Binnenlandse Zaken worden overgemaakt, die op haar beurt de instantie van bestemming op de hoogte stelt.]1
  § 3. (De Koning kan de bescheiden en de inlichtingen bepalen die door de ondernemingen en diensten in uitvoering van de §§ 1 en 2 dienen te worden overgemaakt.) <W 2004-05-07/42, art. 12, 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  § 4. (De ondernemingen, diensten en instellingen, bedoeld in artikel 1) beantwoorden onverwijld elke vraag om inlichtingen betreffende hun activiteiten die uitgaat van de gerechtelijke en administratieve overheden of van de met het toezicht op de uitvoering van deze wet belaste ambtenaren en agenten. <W 2004-05-07/42, art. 12, 4°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  ----------
  (1)<W 2010-04-28/01, art. 52, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>

  Art. 10.<W 1997-07-18/44, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 28-08-1997> Onverminderd artikel 30 van het Wetboek van strafvordering en artikel 1, 3°, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, delen (de ondernemingen, diensten en instellingen, bedoeld in artikel 1, alsmede de personeelsleden van die ondernemingen, diensten of instellingen) en de personen die voor hun rekening werken, aan de rechterlijke instanties, telkens als deze erom verzoeken, onverwijld alle inlichtingen mede over misdrijven waarvan zij tijdens of naar aanleiding van de uitoefening van hun activiteiten kennis krijgen. <W 2004-05-07/42, art. 13, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [1 Het leidinggevend personeel van de ondernemingen, diensten en instellingen meldt aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, van zodra het er kennis van krijgt, alle feiten die een wanbedrijf of een misdaad opleveren, begaan door de personen die een in deze wet bedoelde functie uitoefenen en die gepleegd zijn in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van hun functie.]1
  ----------
  (1)<W 2014-01-13/04, art. 9, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>

  Art. 11.(§ 1.) Onverminderd artikel 422bis van het Strafwetboek en elke andere wettelijke verplichting om bijstand te verlenen aan personen in gevaar, is het de bewakingsondernemingen (, de ondernemingen voor veiligheidsadvies) (en de interne bewakingsdiensten) verboden, in het kader van hun activiteiten : <W 2001-06-10/51, art. 12, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001> <W 2004-05-07/42, art. 14, 1°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  a) zich in te laten met of tussen te komen in een politiek of een arbeidsconflict;
  b) op te treden tijdens of naar aanleiding van vakbondsactiviteiten of activiteiten met een politieke finaliteit.
  Het is (de ondernemingen, diensten en instellingen) eveneens verboden toezicht te houden op politieke, filosofische, godsdienstige of vakbondsovertuigingen (of op het mutualisch lidmaatschap) en op de uiting van die overtuigingen (of van dat lidmaatshap), alsmede te dien einde gegevensbestanden aan te leggen. <W 1997-07-18/44, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 28-08-1997> <W 2004-05-07/42, art. 14, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (§ 2.) Het is de (ondernemingen) verboden enig gegeven over hun cliënten of de personeelsleden ervan aan derden mede te delen. <W 2004-05-07/42, art. 14, 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  § 3. [1 De in artikel 1, § 1, tweede lid, bedoelde plaatsen zijn de volgende :
   1° de publiek toegankelijke plaatsen, behorend tot de infrastructuur van openbare vervoersmaatschappijen of luchthavens;
   2° de plaatsen waar een evenement van uitsluitend culturele, folkloristische, commerciële of sportieve aard georganiseerd wordt en gedurende de duur ervan;
   3° de volgende plaatsen die voor het publiek tijdelijk of periodiek zijn afgesloten en gedurende de duur van de afsluiting :
   a. niet-bewoonde plaatsen;
   b. industriezones, waar er zich geen andere bewoonde panden bevinden dan deze bewoond in het raam van activiteiten verbonden aan de er gevestigde ondernemingen;
   4° de beperkte perimeter van de gedeelten van de openbare weg grenzend aan de door de minister van Binnenlandse Zaken bepaalde gebouwen van internationale instellingen of ambassades waarvan de toegang voor het publiek tijdelijk beperkt is en gedurende de duur van deze beperking.
   In de in het eerste lid, 2° en 4°, bedoelde gevallen kunnen de activiteiten slechts uitgeoefend worden, indien de bestuurlijke overheid niet beschikt over aanwijzingen dat de openbare orde zal worden verstoord.
   In de in het eerste lid, 2° tot 4°, bedoelde gevallen bepaalt een politiereglement de afbakening van de zone of perimeter waar bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend, de duur of, in voorkomend geval, de periodiciteit gedurende dewelke de maatregel geldt evenals de bewakingsonderneming die de opdracht zal uitvoeren.
   In de in deze paragraaf bedoelde gevallen wordt het begin en het einde van de zone waar de activiteiten plaatsvinden, zichtbaar aangeduid op de door de minister van Binnenlandse Zaken bepaalde wijze.]1
  ----------
  (1)<W 2014-01-13/04, art. 10, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>

  Art. 12.[2 § 1. [1 De voorwaarden voor de installatie, het onderhoud en het gebruik van de in artikel 1, § 4, bedoelde alarmsystemen en alarmcentrales en hun componenten worden voor wat betreft de systemen en centrales bestemd om :
   1° misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen, door de Koning bepaald;
   2° brand, gaslekken of ontploffingen te voorkomen of vast te stellen, na overleg in de Ministerraad, door de Koning bepaald.]1]2
  [2 § 2. De definities van de begrippen eCall', particuliere eCall', eCall-alarmcentrale', nooddienst', beheerscentrale van noodoproepen' en minimumreeks van gegevens' zijn deze zoals bedoeld in artikel 3 van de ITS-kaderwet.
   De operatoren van openbare mobiele elektronische communicatienetwerken en de verstrekkers van openbare mobiele elektronische communicatiediensten in de zin van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, schakelen de eCall en de particuliere eCall naar een eCall-alarmcentrale door die de eCall afwikkelt als beschreven in dit artikel.
   De alarmcentrale die een eCall of een particuliere eCall ontvangt gaat na of deze het gevolg is van een incident die de tussenkomst vereist van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden, zoals bedoeld in artikel 107, § 1, eerste lid, a., van dezelfde wet.
   Indien na evaluatie blijkt dat een interventie van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden nodig is, stuurt de eCall-alarmcentrale kostenloos de minimum reeks van gegevens onmiddellijk door naar de betrokken beheerscentrale van noodoproepen. De eCall-alarmcentrale verzekert ook kostenloos de doorschakeling van de spraakverbinding tussen de inzittende(n) van het voertuig en de betrokken beheerscentrale van noodoproepen
   De Koning bepaalt, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Volksgezondheid, de andere gegevens noodzakelijk om de tussenkomst van de nooddiensten efficiënt en effectief te laten verlopen evenals de regels volgens dewelke het incident en de ernst ervan worden geëvalueerd.
   § 3. De alarmcentrale bewaart gedurende een periode van twee jaar vanaf de dag van een eCall of een particuliere eCall, de minimum reeks van gegevens en van de andere gegevens bepaald door de Koning.
   De Koning bepaalt, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Volksgezondheid, de andere gegevens betreffende eCall en particuliere eCall die de alarmcentrales dienen te bewaren en over te maken aan de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden, alsook de vorm en inhoud ervan en de overmakingswijze van deze gegevens.
   Ten laatste op 1 maart van elk jaar maken de eCall-alarmcentrales aan de Minister van Binnenlandse Zaken de maandelijkse geanonimiseerde statistieken over betreffende het totale aantal van eCall en particuliere eCall dat gegenereerd werd gedurende het voorbije burgerlijk jaar, onderscheid makende overeenkomstig elke waarde voor de " emergency service categorie value".]2
  ----------
  (1)<W 2010-04-28/01, art. 53, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>
  (2)<W 2013-08-17/35, art. 13, 024; Inwerkingtreding : 27-02-2012>

  Art. 13. <W 2004-05-07/42, art. 16, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004> Elk voertuig dat door een onderneming of dienst wordt gebruikt en waarop een opschrift verwijst naar de vergunde of erkende activiteit en elk document dat uitgaat van een onderneming, dienst of instelling, bedoeld in artikel 1, moet melding maken van de in artikel 2 bedoelde vergunning of de in artikel 4 bedoelde erkenning.

  HOOFDSTUK IIIbis. - Bijzondere uitoefeningsvoorwaarden voor de organisatie van veiligheidsdiensten binnen een openbare vervoersmaatschappij. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005>

  Afdeling I. - Toepassingsgebied. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005>

  Art. 13.1.[1 § 1. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze wet, zijn de in onderhavig hoofdstuk bedoelde bepalingen uitsluitend van toepassing :
   1° op de in artikel 1, § 11, bedoelde veiligheidsdiensten en de veiligheidsagenten die tot een veiligheidsdienst behoren;
   2° [2 op de plaatsen bedoeld in dit artikel]2
   § 2. [2 Voor wat betreft de veiligheidsdienst behorend tot de NMBS, kunnen de in § 1, 1°, bedoelde veiligheidsagenten de bevoegdheden zoals voorzien in dit hoofdstuk uitoefenen in de stations, de onbemande stopplaatsen, de treinen die toebehoren aan de spoorwegondernemingen, de sporen, met inbegrip van de reizigers- en goederenbundels, de andere plaatsen van het spoorwegdomein die toegankelijk zijn voor het publiek en alle plaatsen die beheerd worden door de NMBS, met uitzondering van :
   a) de infrastructuur die aan derden als concessie wordt gegeven, behalve in geval van samenwerkingsakkoord met de concessiehouder en volgens de modaliteiten die door voornoemd akkoord zijn bepaald;
   b) de wegen die een openbare weg vormen, met uitzondering van de ondergrondse doorgangen en passerellen;
   c) de transportvoertuigen van andere spoorwegondernemingen dan de NMBS indien deze geen voorafgaandelijk verzoek hebben geformuleerd aan de voornoemde veiligheidsdienst.]2
   § 3. Met betrekking tot de regionale openbare vervoersmaatschappijen die diensten organiseren inzake metro, tram en bus, kunnen de in § 1, 1°, bedoelde veiligheidsagenten hun bevoegdheden uitoefenen :
   a) op de al dan niet publiek toegankelijke plaatsen en die tot deze maatschappijen behoren, met inbegrip van de bovengrondse infrastructuur die toegankelijk is voor het publiek, de tram- en busstations die door de maatschappij worden gedefinieerd als zijnde bovengronds, de ondergrondse premetrostations met uitzondering van de infrastructuur die aan derden als concessie wordt gegeven behalve in geval van samenwerkingsakkoord met de concessiehouder en volgens de modaliteiten die door voornoemd akkoord zijn bepaald;
   b) in de transportvoertuigen die door deze vervoersmaatschappijen worden gebruikt, met inbegrip van de voertuigen die gebruikt worden op verzoek en voor rekening van de vervoersmaatschappij.
   § 4. In geval van samenwerkingsakkoord tussen de openbare vervoersmaatschappijen, kunnen de veiligheidsagenten hun bevoegdheden uitoefenen op de plaatsen en in de transportvoertuigen van de andere vervoersmaatschappijen volgens de voorwaarden die in voornoemd akkoord bepaald zijn.
   § 5. Bij wijze van uitzondering, kunnen de veiligheidsagenten hun bevoegdheden op de openbare weg uitoefenen, onder de volgende cumulatieve voorwaarden :
   1° in geval van verkeersongeval of gemeenrechtelijk wanbedrijf of misdaad die zojuist werd gepleegd of in geval van gedrag dat de veiligheid van derden of van de betrokkene ernstig in het gedrang brengt;
   2° binnen een perimeter geldende van 15 meter rond het voertuig van de openbare vervoersmaatschappij;
   3° in geval van afwezigheid van de politiediensten en in afwachting van het toekomen van deze diensten.]1
  ----------
  (1)<W 2012-08-03/39, art. 2, 022; Inwerkingtreding : 15-09-2012>
  (2)<KB 2013-12-11/03, art. 48, §3 en §4, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2014 of op een latere door de Koning te bepalen datum, maar ten laatste op 1 april 2014>

  Art. 13.2. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> Overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de organisatie van het openbaar vervoer, kunnen de beëdigde veiligheidsagenten de inbreuken die door deze bepalingen worden voorzien, vaststellen. Zij genieten de bevoegdheden die hen volgens deze bepalingen worden toegekend.

  Art. 13.3.<Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> In de zin van dit hoofdstuk wordt als openbare vervoersmaatschappij beschouwd, [1 ...]1 elke publiek rechtelijke rechtspersoon die vervoer van reizigers of goederen organiseert op het Belgisch grondgebied.
  De bijzondere bevoegdheden zoals bedoeld in de artikelen 13.5, 13.11, eerste lid, 1°, en 13.12 tot 13.14, kunnen enkel uitgeoefend worden in afwachting dat de politie ter plaatse komt.
  ----------
  (1)<KB 2013-12-11/03, art. 48, §5, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2014 of op een latere door de Koning te bepalen datum, maar ten laatste op 1 april 2014>

  Afdeling II. - Middelen. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005>

  Art. 13.4. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> De veiligheidsagenten zijn verplicht werkkledij te dragen. Deze kledij moet voldoen aan de bepalingen van artikel 8, § 1.

  Art. 13.5. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> (In afwijking van (artikel 3, § 1, 10°), van de wapenwet), kunnen de veiligheidsagenten uitsluitend worden uitgerust met een spuitbus van klein vermogen met een niet-gasvormig neutraliserend product dat geen blijvende lichamelijke of materiële schade veroorzaakt, en haar houder. <W 2006-06-08/30, art. 42, 012; Inwerkingtreding : 09-06-2006> <W 2006-07-20/39, art. 40, 013; Inwerkingtreding : 09-06-2006>
  Het model en de inhoud van de spuitbus die door de veiligheidsagenten kan gedragen worden, alsook de manier waarop zij moet gedragen worden en de omstandigheden waarin zij gebruikt kan worden, worden bepaald bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

  Art. 13.6. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> De veiligheidsagenten kunnen uitgerust worden met handboeien. De gebruiksvoorwaarden van de handboeien, de omstandigheden waarin zij gedragen en gebruikt mogen worden, evenals hun type en hun model worden bepaald bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

  Art. 13.7.[1 De beslissing de mogelijkheden aan te wenden die bepaald zijn in de artikelen 13.5 en 13.6 wordt genomen door de minister van Binnenlandse Zaken op voordracht van de openbare vervoersmaatschappij.]1
  ----------
  (1)<W 2012-08-03/39, art. 3, 022; Inwerkingtreding : 15-09-2012>

  Art. 13.8. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> De vigerende regelgeving blijft van toepassing zolang de koninklijke besluiten vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bedoeld in de artikelen 13.5 en 13.6 niet in werking getreden zijn.

  Afdeling III. - Bevoegdheden. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005>

  Art. 13.9. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> Onverminderd artikel 30 van het Wetboek van Strafvordering en artikel 1, 3°, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, lichten de veiligheidsagenten de politiedienst in, telkens zij, tijdens de uitoefening van hun activiteiten, kennis krijgen van een gemeenrechtelijk wanbedrijf of een misdaad.
  Daartoe brengen zij verslag uit aan de politiediensten.

  Art. 13.10. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> Veiligheidsagenten kunnen, voor zover dit kadert in het vigerend beleid van de openbare vervoersmaatschappij, personen die niet in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs de toegang ontzeggen tot de door de openbare vervoersmaatschappij ingestelde en duidelijk afgebakende zone, waarbinnen het bezit van een vervoersbewijs vereist is.
  De veiligheidsagenten kunnen een persoon die zich, zonder een geldig vervoersbewijs te bezitten, in deze vervoersbewijszone bevindt, verzoeken deze zone te verlaten of zich bij een personeelslid van de openbare vervoersmaatschappij alsnog in orde te stellen met de geldende regels aangaande de betaling van het vervoer, voor zover dit verzoek kadert in het vigerend beleid van de openbare vervoersmaatschappij.
  De veiligheidsagenten kunnen een persoon dwangmatig uit de vervoersbewijszone verwijderen, nadat achtereenvolgens :
  a. tot hem het verzoek is gericht, bedoeld in het tweede lid;
  b. hij dit verzoek duidelijk negeert;
  c. de veiligheidsagenten hem hebben ingelicht dat hij met dwang uit de vervoersbewijszone zal worden verwijderd;
  d. hij dit verzoek nog steeds duidelijk blijft negeren.

  Art. 13.11.[1 In afwijking van artikel 8, § 11, kunnen de in dit hoofdstuk bedoelde veiligheidsagenten personen vragen identiteitsdocumenten voor te leggen of te overhandigen, deze controleren, kopiëren of inhouden, in de volgende gevallen :
   1° nadat de betrokkene een gemeenrechtelijk wanbedrijf of misdaad heeft gepleegd of in geval hij een gedrag heeft vertoond dat de veiligheid van derden of zijn eigen veiligheid ernstig in het gedrang brengt;
   2° om het naleven van de vigerende regelgeving inzake openbaar vervoer na te gaan of in geval van inbreuk op voornoemde regelgeving.
   De veiligheidsagent verwittigt de betrokkene dat hij het voorwerp kan uitmaken van de vatting voorzien in artikel 13.12 indien hij weigert zich te identificeren of een identiteit opgeeft die vals blijkt te zijn.
   De veiligheidsagent kan het identiteitsdocument slechts gedurende de voor de verificatie van de identiteit noodzakelijke tijd controleren, kopiëren of inhouden en dient dit document daarna onmiddellijk aan de betrokkene terug te geven.]1
  ----------
  (1)<W 2012-08-03/39, art. 4, 022; Inwerkingtreding : 15-09-2012>

  Art. 13.12.[1 § 1. De veiligheidsagenten kunnen personen vatten indien volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn :
   1° de betrokkene heeft :
   a) ofwel een gemeenrechtelijk wanbedrijf of een misdaad, of als hij minderjarig is, een als gemeenrechtelijk wanbedrijf of misdaad omschreven feit gepleegd;
   b) ofwel een inbreuk gepleegd op de vigerende regelgeving inzake openbaar vervoer waarbij hij de veiligheid van derden of zijn eigen veiligheid ernstig in het gedrang bracht;
   c) ofwel, na de in artikel 13.11, tweede lid, bedoelde verwittiging klaarblijkelijk geweigerd zich met alle middelen te identificeren of een identiteit opgegeven die, na contact met de bevoegde diensten, vals is gebleken;
   2° de vattende veiligheidsagent of een personeelslid van de openbare vervoersmaatschappij of vijf personen van wie de identiteit onmiddellijk door de veiligheidsagent of een personeelslid van de vervoersmaatschappij wordt opgenomen zijn ooggetuigen geweest van deze inbreuk of dit feit;
   3° de vatting doet zich voor onmiddellijk nadat de in 1° bedoelde feiten werden gepleegd en vastgesteld;
   4° onmiddellijk na de vatting wordt een politiedienst ingelicht. Indien de vatting gebeurt op een rijdend voertuig, dient de verwittiging te gebeuren uiterlijk op het ogenblik dat de betrokkene uit het voertuig wordt verwijderd;
   5° de betrokkene wordt zo vlug mogelijk aan het zicht van het publiek onttrokken.
   § 2. Tot de aankomst van de politieambtenaren blijft de betrokkene onder het rechtstreekse toezicht van de veiligheidsdienst. Het is verboden om de betrokkene op te sluiten of hem door enig middel ergens aan vast te maken.
   § 3. De vatting dient onmiddellijk te worden beëindigd :
   1° indien de verwittigde politiedienst laat weten dat hij niet ter plaatse zal komen;
   2° indien de verwittigde politiedienst te kennen geeft dat hij achteraf niet ter plaatse zal komen :
   a) binnen twee uur te rekenen vanaf de verwittiging in geval van gemeenrechtelijk wanbedrijf of misdaad of gedrag dat de veiligheid van derden of van de betrokkene ernstig in het gedrang brengt;
   b) binnen dertig minuten vanaf de verwittiging in geval van klaarblijkelijke weigering zich te identificeren of het aangeven van een identiteit die, na contact met de bevoegde dienst, vals bleek;
   3° indien de politiedienst aangeeft dat hij ter plaatse zal komen maar dat de opgeroepen politieambtenaren achteraf niet ter plaatse zijn binnen de termijnen die bepaald zijn bij 2°.
   De vatting mag niet langer duren dan verantwoord door de omstandigheden. In ieder geval mag de vatting niet langer duren dan twee uren, in het in § 3, 2°, a) bedoelde geval en dertig minuten in het in § 3, 2°, b) bedoelde geval, onverminderd artikel 34, § 4, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.]1
  ----------
  (1)<W 2012-08-03/39, art. 5, 022; Inwerkingtreding : 15-09-2012>

  Art. 13.13. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> Veiligheidsagenten kunnen bij een vatting zoals bedoeld in artikel 13.12. overgaan tot een veiligheidscontrole, indien de volgende voorwaarden worden nageleefd :
  1° de controle is uitsluitend gericht op het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen die de veiligheid van de personen in het gedrang kunnen brengen of het materiaal van de openbare vervoersmaatschappij kunnen beschadigen;
  2° de controle kan uitsluitend worden uitgevoerd door veiligheidsagenten van hetzelfde geslacht als de betrokken persoon;
  3° zij bestaat uitsluitend uit een oppervlakkige betasting van de kleding van de persoon en de controle van de handbagage.

  Art. 13.14. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> § 1. Het gebruik van handboeien is slechts toegelaten bij de vatting bedoeld in artikel 13.12, § 1, en indien de volgende voorwaarden opeenvolgend zijn vervuld :
  1° betrokkene werd gevat in de omstandigheden bedoeld in artikel 13.12;
  2° betrokkene is kennelijk meerderjarig;
  3° betrokkene heeft fysiek geweld gebruikt voor of tijdens de vatting;
  4° betrokkene werd voorafgaandelijk door de veiligheidsagent gewaarschuwd dat hij zal geboeid worden indien hij het fysiek geweld of de weerspannigheid verder uitoefent;
  5° niettegenstaande deze waarschuwing kan betrokkene slechts door het gebruik van handboeien in bedwang gehouden worden.
  Het gebruik van handboeien dient beperkt te blijven tot de gevallen van volstrekte noodzakelijkheid en in de gevallen waarbij geen andere, minder ingrijpende methodes, de vatting mogelijk maken.
  § 2. De handboeien kunnen slechts door de ter plaatse gekomen politieambtenaren worden losgemaakt.
  In afwijking van het eerste lid moeten zij in volgende omstandigheden onmiddellijk door de veiligheidsagenten worden losgemaakt :
  1° in de omstandigheden, bepaald in artikel 13.12, § 3;
  2° indien de gezondheidstoestand van de betrokkene dit vereist.

  Art. 13.15.<Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> Om te voorkomen dat veiligheidsagenten hun bevoegdheden aanwenden buiten de omstandigheden voorzien in dit hoofdstuk en om de betrokkene in de mogelijkheid te stellen de handelingen van de veiligheidsagenten in rechte te betwisten, overhandigen deze laatste, die handelingen stellen bedoeld [1 in de artikelen 13.5 en 13.12 tot 13.14.]1, de betrokkene een formulier, dat de nodige gegevens bevat aangaande de plaats van de handelingen, het nummer van de identificatiekaart van de betrokken veiligheidsagenten, de gevolgde procedure en de omstandigheden van de handelingen. De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt het model van dit formulier.
  [1 De personen die de in dit hoofdstuk bedoelde bevoegdheden uitvoeren, dragen bij de uitoefening van hun activiteiten op een duidelijk leesbare manier hun identificatiekaart of een identificatiekenteken met vermelding van hun naam, de benaming van de openbare vervoersmaatschappij en het adres van de exploitatiezetel. Zij legitimeren zich door deze kaart of kenteken voor te leggen aan de betrokken persoon bij de uitvoering van de in artikel 13.11 bedoelde controle.]1
  Om de gerechtelijke overheid, de door de Koning aangewezen ambtenaren en agenten, bedoeld in artikel 16 en het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, zoals opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, in staat te stellen de naleving van de bepalingen, bedoeld in de artikelen 13.1 tot 13.17 te controleren, houdt de veiligheidsdienst een register bij van de handelingen voorzien [2 in de artikelen 13.5 en 13.12 tot 13.14]2. De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt de vorm en de inhoud van dit register, alsmede de tijdsduur van de opname van de te vermelden gegevens.
  ----------
  (1)<W 2014-01-13/04, art. 11, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>
  (2)<W 2014-04-25/H2, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 29-08-2014>

  Afdeling IV. - Controle. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005>

  Art. 13.16.<Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> De door de Koning aangewezen ambtenaren en agenten, bedoeld in artikel 16 en het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, zoals opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, zijn gemachtigd toezicht uit te oefenen op de veiligheidsdiensten en -agenten die bij een openbare vervoersmaatschappij worden tewerkgesteld tijdens deze tewerkstelling of de uitvoering van deze opdrachten.
  De politiediensten zijn gemachtigd toezicht uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden waaraan de handelingen, voorzien [1 in de artikelen 13.1, § 5, 13.5 en 13.11 tot 13.14]1 onderworpen zijn. Het derde tot vijfde lid van dit artikel zijn op hen van toepassing.
  Het Vast Comité van toezicht op de politiediensten heeft het recht processen-verbaal op te stellen die bewijskracht hebben tot bewijs van het tegendeel.
  Het origineel van dit proces-verbaal wordt binnen de vijftien dagen na de vaststelling van de inbreuk gestuurd :
  1° aan de ambtenaar bedoeld in artikel 19, §2, indien de vastgestelde feiten administratieve inbreuken betreffen;
  2° aan de procureur des Konings, indien de vastgestelde inbreuken misdrijven betreffen.
  Gelijktijdig wordt een afschrift gestuurd aan de overtreder.
  ----------
  (1)<W 2012-08-03/39, art. 7, 022; Inwerkingtreding : 15-09-2012>

  Art. 13.17. <Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 493; Inwerkingtreding : 10-01-2005> Het Vast Comité van toezicht op de politiediensten heeft te allen tijde toegang tot de infrastructuur van de openbare vervoersmaatschappij waar de veiligheidsdienst haar toezichtsopdrachten uitoefent of kan uitoefenen. Het kan inzage nemen van alle stukken die daartoe noodzakelijk zijn.
  Het kan ter plaatse de staking van een handeling bevelen die een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van deze wet die betrekking hebben op de veiligheidsdiensten en hun leden.
  Het kan in de uitoefening van zijn ambt de bijstand van de politiediensten vorderen.

  HOOFDSTUK IIIter. [1 - Bijzondere bepalingen betreffende de maritieme veiligheidsondernemingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 11, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>

  Art. 13.18.[1 Alleen de bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken vergunde maritieme veiligheidsondernemingen zijn gemachtigd om activiteiten uit te oefenen van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen, om tegen piraterij te strijden ten voordele van de geregistreerde eigenaar of exploitant.
   De voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken gebeurt na advies van de Veiligheid van de Staat en van de procureur des Konings van de vestigingsplaats van de onderneming en, bij ontstentenis ervan, van de minister van Justitie.
   De geregistreerde eigenaar of exploitant kan geen beroep doen op een niet vergunde maritieme veiligheidsonderneming.
   De maritieme veiligheidsondernemingen en hun personeelsleden zijn uitsluitend onderworpen aan de bepalingen van dit hoofdstuk en aan de bepalingen bedoeld in de volgende artikelen en hun uitvoeringsbesluiten :
   - artikel 3;
   - [2 artikel 4bis, § 1, eerste tot en met vierde lid]2, en § 2;
   - artikel 5, eerste lid, 1° tot 4°, 7°, 8° en 12°, en tweede en derde lid;
   - artikel 6, eerste lid, 1° tot 4°, 7°, 8° en 11°, en tweede, derde, zevende en achtste lid;
   - artikel 7;
   - artikel 8, §§ 2, 3, 8 en 9;
   - artikel 9;
   - artikel 10;
   - artikel 11, §§ 1 en 2;
   - artikel 15, §§ 1 en 2;
   - artikel 16;
   - artikel 17bis;
  [2 - artikel 19, § 5, vijfde lid]2
   - artikel 20.]1
  [2 Bij het uitvoeren van de bewakingsopdracht laat de geregistreerde eigenaar of exploitant uitsluitend de personeelsleden van de maritieme veiligheidsonderneming aan boord van het schip komen waarvan voorafgaandelijk werd vastgesteld dat zij in het bezit zijn van een identificatiekaart zoals bedoeld in artikel 8, § 3, eerste lid.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 12, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>
  (2)<W 2015-11-09/19, art. 47, 030; Inwerkingtreding : 10-12-2015>

  Art. 13.19.[1 Het verzoek tot de bij artikel 13.18 bedoelde vergunning [2 of de vernieuwing]2 wordt door de maritieme veiligheidsonderneming ingediend volgens de door de Koning bepaalde nadere regels.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 13, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>
  (2)<W 2015-11-09/19, art. 48, 030; Inwerkingtreding : 10-12-2015>

  Art. 13.20.[1 § 1. Om vergund te worden om de bij artikel 13.18 bedoelde opdrachten uit te voeren, dient de maritieme veiligheidsonderneming de volgende voorwaarden te vervullen :
   1° de maritieme veiligheidsonderneming mag geen opdracht inzake maritieme veiligheid in onderaanneming aanvaarden of uitvoeren, behalve in de door de minister van Binnenlandse Zaken bepaalde gevallen;
   2° de maritieme veiligheidsonderneming moet een rechtspersoon zijn die is opgericht volgens de bepalingen van een lidstaat van de Europese Unie en die zijn exploitatiezetel heeft in een lidstaat van de Europese Unie;
   3° de maritieme veiligheidsonderneming moet :
   a) ofwel gedurende ten minste twee jaar, op gewapende wijze, wettig activiteiten hebben uitgeoefend inzake bewaking, bescherming en veiligheid van schepen met het oog op het bestrijden van piraterij zonder dat er zware inbreuken op de wetgeving of regelgeving werden vastgesteld bij de uitoefening van deze activiteiten;
   b) ofwel, ertoe vergund zijn bewakingsactiviteiten uit te oefenen overeenkomstig de bepalingen van deze wet en sedert meer dan drie jaar, op gewapende wijze, deze activiteiten met vergunning hebben uitgeoefend, zonder dat er bij de uitoefening van deze activiteiten inbreuken op de wetgeving of regelgeving werden vastgesteld en, bovendien, voor de uitoefening van de activiteiten van bewaking, bescherming en veiligheid van schepen met het oog op het bestrijden van piraterij, een operationeel samenwerkingsprotocol hebben afgesloten met een maritieme veiligheidsonderneming die beantwoordt aan de voorwaarden voorzien bij het ten a);
   4° de maritieme veiligheidsonderneming moet aantonen dat de wapens waarmee haar agenten ter plaatse zullen worden uitgerust, bij de uitoefening van de activiteiten van bewaking en bescherming aan boord van schepen om te strijden tegen piraterij, in de betrokken havens worden bewaard en aan boord worden gebracht, conform de geldende wetgeving en dat zij de voorschriften naleeft van het besluit bedoeld bij artikel 13.22, derde lid;
   5° de maritieme veiligheidsonderneming moet aantonen dat de personeelsleden die in dienst zullen worden genomen voor de uitoefening van deze activiteit :
   a) [2 gedurende een totale duur van ten minste twee jaar, zelfs indien niet aaneensluitend, op wettige wijze gewapend activiteiten hebben uitgeoefend inzake bewaking en bescherming aan boord van schepen en nog steeds toegelaten zijn om dat te doen volgens de wetgeving die op hen van toepassing is;]2
   b) [2 in het bezit zijn van een geldig bewijs van bekwaamheid inzake sectie A-VI/1, tweede lid, punten 1.1. "persoonlijke overlevingstechnieken" en 1.3. "elementaire eerste hulp" van de Code inzake opleiding, diplomering en wachtdienst voor zeevarenden (STCW-Code), afgegeven krachtens de desbetreffende wetgeving van een lidstaat van de europese Unie;]2
   c) een opleiding hebben gevolgd overeenkomstig de bij koninklijk besluit bepaalde nadere regels;
   d) voldoen aan de door de Koning vastgestelde voorwaarden inzake psycho-technisch onderzoek, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, 5°.
   § 2. De beslissing tot vergunning of weigering van vergunning bedoeld bij artikel 13.18 wordt genomen bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, binnen een termijn van maximum [2 zes maanden]2 nadat de volledigheid van het aanvraagdossier is vastgesteld.
   Het besluit preciseert de duur van de vergunning die [2 drie]2 jaar niet overschrijden mag.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 14, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>
  (2)<W 2015-11-09/19, art. 49, 030; Inwerkingtreding : 10-12-2015>

  Art. 13.21. [1 De Koning kan het minimum aantal personen van een ploeg die een schip bewaakt bepalen. Elke ploeg staat onder de leiding van een operationeel leidinggevend personeelslid, dat beantwoordt aan de door de Koning bepaalde voorwaarden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 15, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>

  Art. 13.22.[1 De agenten van de maritieme veiligheidsonderneming dragen werkkledij en beschermingskledij waarvan de nadere regels door de Koning worden bepaald.
   [2 Het toezicht en de bescherming aan boord van schepen gebeuren altijd op een gewapende wijze. Hiertoe worden de agenten, volgens de door de Koning te bepalen nadere regels, uitgerust met niet-automatische of half-automatische vuurwapens van maximum kaliber.50.]2
   De Koning kan de nadere regels bepalen betreffende de lading, de opslag en het overhandigen van de wapens.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 16, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>
  (2)<W 2015-11-09/19, art. 50, 030; Inwerkingtreding : 10-12-2015>

  Art. 13.23. [1 De operationele verantwoordelijke van de maritieme bewakingsploeg voert voor de uitoefening van de bewakingsopdracht de richtlijnen en de bevelen uit, die hij gekregen heeft van de kapitein van het schip.
   Hij informeert de kapitein onverwijld van elke onregelmatigheid en iedere verdachte omstandigheid die de agenten hebben vastgesteld. Behoudens in geval van uiterste hoogdringendheid stellen de agenten geen handelingen totdat de kapitein hiervoor de toestemming verleende aan de operationele verantwoordelijke van de maritieme bewakingsploeg.
   Indien er, op grond van artikel 3 van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij, een beroep wordt gedaan op een maritieme veiligheidsonderneming aan boord van het schip en tijdens de reis, met het akkoord van de kapitein, een bijkomende tussenkomst van militairen ter bescherming tegen piraterij wordt geboden door een Belgisch oorlogsschip of een schip toebehorend aan een lidstaat van de Europese Unie of deel uit makend van een operatie van de NAVO, die in het kader van de preventie en bestrijding van piraterij in het betrokken gebied opereert, dan richt de operationeel leidinggevende van de maritieme veiligheidsonderneming aan boord van het schip zich naar de operationele instructies van de betrokken militairen ter coördinatie en veiligheid van de tussenkomsten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 17, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>

  Art. 13.24. [1 De activiteit van bewaking en bescherming aan boord van schepen om te strijden tegen piraterij wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van deze wet die op maritieme veiligheidsondernemingen van toepassing zijn en met toepassing van de door de Koning bepaalde methodes en procedures.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 18, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>

  Art. 13.25. [1 De agenten kunnen elke persoon die, zonder de toelating te hebben van de kapitein, zich aan boord van het bewaakte schip bevindt, vatten, op voorwaarde dat ze de kapitein van het schip onverwijld van de feiten inlichten en deze persoon vasthouden in afwachting van de beslissing van de kapitein over wat er met deze persoon dient te gebeuren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 19, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>

  Art. 13.26. [1 Bij een vatting gaan de agenten over tot een veiligheidscontrole die bestaat uit een betasting van de kleding van de persoon, teneinde wapens of gevaarlijke voorwerpen die de veiligheid van de opvarenden in het gedrang zouden kunnen brengen of schade aan het schip zouden kunnen veroorzaken, op te sporen.
   De agenten maken de bij de veiligheidscontrole aangetroffen goederen onmiddellijk over aan de kapitein.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 20, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>

  Art. 13.27. [1 Bij de vatting is het gebruik van handboeien, waarvan het type en het model door de Koning worden bepaald, toegelaten. Het gebruik van handboeien dient beperkt te blijven tot de gevallen van volstrekte noodzakelijkheid, waarbij geen andere, minder ingrijpende, methode de vatting mogelijk maakt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 21, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>

  Art. 13.28. [1 De agenten bewaken elke persoon van wie de kapitein, in het kader van zijn bevoegdheden inzake het bestrijden van piraterij, besloten heeft hem aan te houden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 22, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>

  Art. 13.29. [1 De operationeel verantwoordelijke noteert bij elke opdracht in een logboek de door de Koning bepaalde gegevens en feiten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 23, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>

  Art. 13.30. [1 De operationeel verantwoordelijke maakt van elke opdracht een verslag op. De Koning bepaalt de inhoud van het verslag en het tijdstip waarop het uiterlijk dient te worden aangemaakt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 24, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>

  Art. 13.31. [1 In geval de agenten gebruik hebben gemaakt van vuurwapens of personen hebben aangetroffen, verdacht van deelname aan feiten van piraterij, of indien het schip werd aangevallen door piraten, verricht de operationele verantwoordelijke onverwijld een incidentmelding aan de door de Koning aangewezen overheden en op de door Hem bepaalde wijze.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 25, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>

  Art. 13.32.[1 De maritieme veiligheidsonderneming bewaart alle documenten bedoeld in dit hoofdstuk en de opgenomen beelden [2 op het adres van haar maatschappelijke zetel]2, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van beëindiging van de bewakingsopdracht. De documenten worden gedurende deze bewaringstermijn ter beschikking gehouden van de controlerende overheidsdiensten en de gerechtelijke overheid.]1
  [2 In geval van incident zoals bedoeld in artikel 13.31 bewaart de geregistreerde eigenaar of exploitant eveneens de documenten bedoeld in en in uitvoering van dit hoofdstuk alsmede de opgenomen beelden op het adres van zijn maatschappelijke zetel en dit op de wijze zoals voorzien in het eerste lid.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 26, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>
  (2)<W 2015-11-09/19, art. 51, 030; Inwerkingtreding : 10-12-2015>

  Art. 13.33. [1 Onverminderd de toepassing van de strafbepalingen wordt in geval van niet-naleving van de verplichtingen bedoeld bij de artikelen 13.18 tot 13.32 of diens uitvoeringsbesluiten :
   1° een verwittiging gericht tot de overtreder met aanmaning een einde te stellen aan het feit dat wordt ten laste gelegd;
   2° een administratieve geldboete door de minister van Binnenlandse Zaken opgelegd, gaande van 12.500 tot 25.000 euro; de administratieve geldboete kan worden verdubbeld indien de inbreuk vastgesteld wordt binnen de drie jaar volgend op een beslissing een administratieve geldboete op te leggen of indien de inbreuk bleef voortduren ondanks de verwittiging bedoeld bij 1° ;
   3° de vergunning bedoeld in dit hoofdstuk kan worden ingetrokken of geschorst bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, in de gevallen en volgens de nadere regels bedoeld in artikel 17, eerste lid, 2°, en met inachtneming van de bepalingen bedoeld in artikel 17, tweede en derde lid.
   Bij het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig het eerste lid, 2°, zijn de procedure en de beroepsmogelijkheid, bedoeld in artikel 19, van toepassing.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-16/03, art. 27, 023; Inwerkingtreding : 30-01-2013>

  HOOFDSTUK IV. - Controle.

  Art. 14. <W 1997-07-18/44, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 28-08-1997> (De ondernemingen, diensten en instellingen, bedoeld in artikel 1) sturen de Minister van Binnenlandse Zaken jaarlijks, op de door hem bepaalde datum, een activiteitenverslag waarvan hij de inhoud bepaalt. <W 2004-05-07/42, art. 17, 1°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  De Minister van Binnenlandse Zaken brengt jaarlijks vóór 30 oktober aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers schriftelijk verslag uit over de toepassing van deze wet.
  (De Minister van Binnenlandse Zaken stelt de Kamer van volksvertegenwoordigers jaarlijks in kennis van de evolutie van de technische middelen die het veiligheidsrisico voor de bewakingsagenten bij de uitvoering van hun opdrachten kunnen beperken, alsook de maatregelen die genomen werden teneinde het gebruik van deze middelen te bevorderen.) <W 2004-05-07/42, art. 17, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>

  Art. 15. (§ 1. (De personen die door een onderneming, dienst of instelling worden ingezet, verrichten de activiteiten, bedoeld in artikel 1, onder het uitsluitend gezag van het personeel belast met de werkelijke leiding van de onderneming, dienst of instelling.) <W 2004-05-07/42, art. 18, 1°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (De onderneming, dienst of instelling) neemt alle voorzorgsmaatregelen en de personen belast met de werkelijke leiding verrichten de nodige controles opdat hun personeelsleden of de personen die voor hun rekening werken de wetten in het algemeen en deze wet en haar uitvoeringsbesluiten in het bijzonder zouden naleven.) <W 1999-06-09/52, art. 13, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999> <W 2004-05-07/42, art. 18, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (§ 2.) Onverminderd de mogelijkheid om zich tot de rechterlijke instanties te wenden, kan al wie bij (activiteiten, bedoeld in artikel 1) onregelmatigheden vaststelt, hiervan kennis geven aan de Minister van Binnenlandse Zaken. <W 1999-06-09/52, art. 13, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999> <W 2004-05-07/42, art. 18, 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (§ 3. Niemand mag gebruik maken van de dienstverlening van een niet-vergunde bewakingsonderneming (een onderneming voor veiligheidsadvies) of een niet-erkende beveiligingsonderneming.) <W 2001-06-10/51, art. 13, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001> <W 2004-05-07/42, art. 18, 4°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>

  Art. 16.De (leden van de politiediensten) en de door de Koning aangewezen ambtenaren en agenten houden toezicht op de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. [2 ...]2 <W 2001-06-10/51, art. 14, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  (Tweede lid opgeheven) <W 2004-05-07/42, art. 19, 1°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [1 De personen die het voorwerp uitmaken van een controle verlenen daartoe hun medewerking. Ze geven ten allen tijde aan de personen, bedoeld in het eerste lid, toegang tot de onderneming, de dienst of de instelling of de plaatsen waar de in artikel 1 bedoelde activiteiten worden uitgeoefend. Ze geven inzage van alle stukken die daartoe noodzakelijk zijn. Zij leggen hun identiteitsdocumenten voor op vraag van de personen belast met de controle.]1
  [2 In de uitoefening van hun ambt kunnen de in het eerste lid bedoelde personen :
   1° zich toegang verschaffen tot de onderneming, dienst of instelling tijdens de openings- of werkuren;
   2° overgaan tot elk onderzoek, elke controle en elk verhoor, alsook alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden nageleefd, en inzonderheid :
   a) indien ze het nodig achten de identiteit controleren van alle personen met kennis van feiten die nuttig zijn voor het goede verloop van de controle alsook ze verhoren;
   b) ter plaatse de bescheiden, stukken, registers, boeken, schijven, opnames, informatiedragers of registraties van camerabeelden, die zij voor hun opsporingen en vaststellingen nodig hebben, doen voorleggen en daarvan uittreksels, afschriften of kopieën nemen;
   c) tegen ontvangstbewijs beslag leggen op de in b) bedoelde documenten die noodzakelijk zijn voor het bewijs van een inbreuk op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten;
   d) indien zij redenen hebben te geloven aan het bestaan van een inbreuk, in de bewoonde lokalen binnentreden, mits voorafgaande toestemming van de bewoner of mits machtiging van de onderzoeksrechter. De bezoeken, zonder toestemming van de bewoner, in de bewoonde lokalen geschieden tussen acht en achttien uur door minstens twee ambtenaren of agenten gezamenlijk.
   Zij hebben het recht processen-verbaal op te stellen die bewijskracht hebben tot bewijs van het tegendeel.
   De in het eerste lid bedoelde personen nemen de nodige maatregelen om het vertrouwelijk karakter te respecteren van de persoonsgegevens waarvan ze kennis hebben gekregen in de uitoefening van hun opdracht en om er zich van te verzekeren dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend voor de uitoefening van hun opdracht.]2
  (Zij kunnen ter plaatse de staking van een handeling bevelen die een inbreuk uitmaakt op de artikelen 2, 4 of 8, §§ 1, 2, 5, 6, 6bis, 9 of 11 en de uitvoeringsbesluiten ervan. Het bevel moet, indien de inbreuk betrekking heeft op de artikelen 2 of 4, binnen tien werkdagen na ontvangst van het proces-verbaal dat de inbreuk waarop het bevel tot staking slaat, vaststelt, worden bekrachtigd door de ambtenaar, bedoeld in artikel 19, § 2.) <W 2004-05-07/42, art. 19, 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  De ambtenaren en agenten kunnen in de uitoefening van hun ambt de bijstand van (de politiediensten) vorderen. <W 2001-06-10/51, art. 14, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  (Het proces-verbaal dat de overtreding vaststelt wordt binnen vijftien dagen gestuurd aan de bevoegde ambtenaar, bedoeld in artikel 19, § 2.
  Een afschrift van het proces-verbaal wordt gestuurd aan :
  1° de overtreder;
  2° de procureur des Konings, [1 ...]1 voor zover de vastgestelde feiten een misdrijf kunnen uitmaken.) <W 2004-05-07/42, art. 19, 4°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>jst voor het opleggen van de administratieve geldboete.
  ----------
  (1)<W 2010-04-28/01, art. 54, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>
  (2)<W 2014-01-13/04, art. 12, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>

  Art. 16_VLAAMS_GEWEST.
   De (leden van de politiediensten) en de door de Koning aangewezen ambtenaren en agenten houden toezicht op de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. [2 ...]2 <W 2001-06-10/51, art. 14, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  (Tweede lid opgeheven) <W 2004-05-07/42, art. 19, 1°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [1 De personen die het voorwerp uitmaken van een controle verlenen daartoe hun medewerking. Ze geven ten allen tijde aan de personen, bedoeld in het eerste lid, toegang tot de onderneming, de dienst of de instelling of de plaatsen waar de in artikel 1 bedoelde activiteiten worden uitgeoefend. Ze geven inzage van alle stukken die daartoe noodzakelijk zijn. Zij leggen hun identiteitsdocumenten voor op vraag van de personen belast met de controle.]1
  [2 In de uitoefening van hun ambt kunnen de in het eerste lid bedoelde personen :
   1° zich toegang verschaffen tot de onderneming, dienst of instelling tijdens de openings- of werkuren;
   2° overgaan tot elk onderzoek, elke controle en elk verhoor, alsook alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden nageleefd, en inzonderheid :
   a) indien ze het nodig achten de identiteit controleren van alle personen met kennis van feiten die nuttig zijn voor het goede verloop van de controle alsook ze verhoren;
   b) ter plaatse de bescheiden, stukken, registers, boeken, schijven, opnames, informatiedragers of registraties van camerabeelden, die zij voor hun opsporingen en vaststellingen nodig hebben, doen voorleggen en daarvan uittreksels, afschriften of kopieën nemen;
   c) tegen ontvangstbewijs beslag leggen op de in b) bedoelde documenten die noodzakelijk zijn voor het bewijs van een inbreuk op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten;
   d) indien zij redenen hebben te geloven aan het bestaan van een inbreuk, in de bewoonde lokalen binnentreden, mits voorafgaande toestemming van de bewoner of mits machtiging van de onderzoeksrechter. De bezoeken, zonder toestemming van de bewoner, in de bewoonde lokalen geschieden tussen acht en achttien uur door minstens twee ambtenaren of agenten gezamenlijk.
   Zij hebben het recht processen-verbaal op te stellen die bewijskracht hebben tot bewijs van het tegendeel.
   De in het eerste lid bedoelde personen nemen de nodige maatregelen om het vertrouwelijk karakter te respecteren van de persoonsgegevens waarvan ze kennis hebben gekregen in de uitoefening van hun opdracht en om er zich van te verzekeren dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend voor de uitoefening van hun opdracht.]2
  (Zij kunnen ter plaatse de staking van een handeling bevelen die een inbreuk uitmaakt op de artikelen 2, 4 of 8, §§ 1, 2, 5, 6, 6bis, 9 of 11 en de uitvoeringsbesluiten ervan. Het bevel moet, indien de inbreuk betrekking heeft op de artikelen 2 of 4, binnen tien werkdagen na ontvangst van het proces-verbaal dat de inbreuk waarop het bevel tot staking slaat, vaststelt, worden bekrachtigd door de ambtenaar, bedoeld in artikel 19, § 2.) <W 2004-05-07/42, art. 19, 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  De ambtenaren en agenten kunnen in de uitoefening van hun ambt de bijstand van (de politiediensten) vorderen. <W 2001-06-10/51, art. 14, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  (Het proces-verbaal dat de overtreding vaststelt wordt binnen vijftien dagen gestuurd aan de bevoegde ambtenaar, bedoeld in artikel 19, § 2.
  Een afschrift van het proces-verbaal wordt gestuurd aan :
  1° de overtreder;
  2° de procureur des Konings, [1 ...]1 voor zover de vastgestelde feiten een misdrijf kunnen uitmaken.) <W 2004-05-07/42, art. 19, 4°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>jst voor het opleggen van de administratieve geldboete.
  [3 Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) kunnen de ambtenaren en agenten, vermeld in het eerste lid, beslissen de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het elfde tot en met het negentiende lid.
   De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tiende lid, geldt alleen gedurende de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren en agenten, vermeld in het eerste lid, en op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast.
   De persoonsgegevens, vermeld in het tiende lid, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
   De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tiende lid, heeft geen betrekking op de gegevens die los staan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het tiende lid, rechtvaardigt.
   Als de betrokkene in het geval, vermeld in het tiende lid, tijdens de periode, vermeld in het elfde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming de ontvangst daarvan.
   De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen de termijn van een maand na ontvangst van het verzoek, over elke weigering of beperking van de rechten, vermeld in het tiende lid. De informatie over de weigering of beperking hoeft niet te worden verstrekt als de verstrekking daarvan de decretale en reglementaire opdrachten van de ambtenaren en agenten, vermeld in het eerste lid, zou ondermijnen, met behoud van het zeventiende lid. Indien nodig kan die termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van deze verlenging en van de redenen voor het uitstel.
   De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 10/5 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.
   De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter beschikking van de voornoemde Vlaamse toezichtcommissie.
   Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13 tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel 12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.
   Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het tiende lid, bevat, is verzonden naar het Openbaar Ministerie en kan leiden tot activiteiten onder leiding van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.]3
  
----------
  (1)<W 2010-04-28/01, art. 54, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>
  (2)<W 2014-01-13/04, art. 12, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>
  (3)<DVR 2019-04-26/34, art. 5, 032; Inwerkingtreding : 04-07-2019>
  

  HOOFDSTUK V. - [1 Maatregelen en sancties]1
  ----------
  (1)<W 2014-01-13/04, art. 13, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>

  Art. 17.[1 Onverminderd de artikelen 4bis, § 1, zevende lid, 8, § 3, [2 zevende lid]2, en 19]1 kan de Minister van Binnenlandse Zaken, overeenkomstig een door de Koning te bepalen procedure :
  1° (de verleende vergunning of erkenning, voor alle of voor sommige activiteiten, voor alle plaatsen waar die activiteiten worden uitgeoefend of sommigen ervan, intrekken of voor een termijn van ten hoogste zes maanden schorsen wanneer een in artikel 1 bedoelde onderneming, dienst of instelling de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten niet in acht neemt of niet meer aan de voorwaarden ervan voldoet of activiteiten uitoefent die onverenigbaar zijn met de openbare orde of de inwendige of de uitwendige veiligheid van de staat of wanneer gebreken werden vastgesteld in de controle die door dergelijke ondernemingen, diensten of instellingen wordt uitgeoefend op de naleving van de bepalingen van deze wet door hun personeelsleden of de personen die voor hun rekening werken;) <W 2004-05-07/42, art. 20, 1°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (2° de identificatiekaart die aan de in artikel 8, § 3, bedoelde personen overeenkomstig de genoemde bepaling is afgegeven, voor alle activiteiten of voor een gedeelte ervan, voor alle plaatsen waar die activiteiten worden uitgeoefend of voor sommige ervan, intrekken of voor een termijn van ten hoogste zes maanden inhouden, wanneer die personen de bepalingen van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten niet in acht nemen (of niet meer aan de voorwaarden ervan voldoen); <W 2001-06-10/51, art. 15, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  3° (...). <W 2004-05-07/42, art. 20, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  De beslissingen bedoeld in het eerste lid worden gemotiveerd en worden genomen na de betrokkenen gehoord te hebben.
  De procedure bedoeld in het eerste lid omvat bepalingen die gericht zijn op het waarborgen van de rechten van de verdediging, de motivering en de kennisgeving van de beslissingen.
  ----------
  (1)<W 2014-01-13/04, art. 14, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>
  (2)<W 2015-11-09/19, art. 52, 030; Inwerkingtreding : 10-12-2015>

  Art. 17bis. <Ingevoegd bij W 2004-04-25/75, art. 2; Inwerkingtreding : 03-06-2004> Op verzoek van een door de Minister van Binnenlandse Zaken aangeduide beroepsvereniging met rechtspersoonlijkheid stelt de voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan vast en beveelt hij de staking van elke daad die een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de artikelen 2 en 4.
  De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding. Zij wordt ingesteld bij verzoekschrift, dat op straffe van nietigheid de volgende vermeldingen bevat :
  1. de volledige datum;
  2. de naam en de vestigingsplaats van de verzoeker;
  3. de naam en het adres van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon en van haar wettelijke vertegenwoordiger tegen wie de vordering wordt ingesteld;
  4. het onderwerp en de uiteenzetting van de middelen van de vordering;
  5. de handtekening van de vertegenwoordiger van de verzoeker.
  Dit wordt in vier exemplaren neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel of bij een ter post aangetekende brief verzonden aan deze griffie. De griffier van de rechtbank verwittigt onverwijld de tegenpartij bij gerechtsbrief en nodigt haar uit te verschijnen ten vroegste drie dagen en uiterlijk acht dagen na het verzenden van de gerechtsbrief, waaraan een exemplaar van het inleidend verzoekschrift wordt gevoegd.
  Er wordt uitspraak gedaan over de vordering niettegenstaande enige andere procedure wegens dezelfde feiten voor een ander rechtscollege. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht. Het vonnis wordt binnen de acht dagen en door toedoen van de griffier van de rechtbank medegedeeld aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

  Art. 18.
  <Opgeheven bij W 2010-04-28/01, art. 55, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>

  Art. 19.§ 1. (Aan elke natuurlijke of rechtspersoon, die de bepalingen van de wet of haar uitvoeringsbesluiten niet naleeft, de [1 ...]1, kan :
  1° [2 een waarschuwing worden gericht waarbij de overtreder tot de stopzetting of de niet herhaling van de hem ten laste gelegde feiten wordt aangemaand;]2
  2° of een minnelijke schikking worden voorgesteld die [1 30 %]1 bedraagt van het bedrag van het administratieve geldboete, bedoeld onder 3°, zonder evenwel lager te zijn dan 100 euro. De betaling van de minnelijke schikking doet de procedure tot het opleggen van een administratieve geldboete vervallen;
  3° [2 of een administratieve geldboete worden opgelegd van 100 euro tot 25 000 euro, met dien verstande dat het bedrag van de administratieve geldboete wordt vastgesteld volgens de boetevorken die gelden voor de inbreuken op de bepalingen bedoeld in de in de bijlage bij deze wet gevoegde boetetabel.]2
  (lid 2 opgeheven) <W 2005-09-02/40, art. 4, 011; Inwerkingtreding : 07-10-2005>
  (De toepasbare tarieven van de administratieve geldboetes worden :
  1° met de helft vermeerderd indien binnen het jaar, nadat aan de overtreder een waarschuwing is gericht, zoals bedoeld in het eerste lid, 1°, [1 met de helft vermeerderd indien binnen de drie jaar, nadat door de overtreder een minnelijke schikking werd aanvaard, zoals bedoeld in het eerste lid, 2°, een inbreuk op dezelfde bepaling, als deze die aanleiding gaf tot de minnelijke schikking, wordt vastgesteld;]1
  2° verdubbeld indien de overtreding binnen de drie jaar, nadat [1 ...]1 een administratieve geldboete werd opgelegd, wordt vastgesteld;
  3° verdubbeld indien de overtreding wordt vastgesteld, nadat zij eerder werd vastgesteld in de omstandigheid dat de staking van de handeling bevolen was in het kader van artikel 16, derde lid.
  Bij samenloop van inbreuken worden de tarieven samengeteld, waarbij het totale bedrag het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, 3°, niet mag overschrijden.) <W 2004-12-27/30, art. 494, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  [1 De bevoegde ambtenaar, bedoeld in § 2, eerste lid, kan, wanneer er verzachtende omstandigheden zijn, een administratieve geldboete onder de in het eerste lid, 3°, vermelde minimumbedragen opleggen, zonder dat de geldboete lager mag zijn dan 70 % van deze minimumbedragen.]1
  § 2. (De Koning wijst de bevoegde ambtenaren aan, bedoeld in de artikelen 16, 19 en 20.) <W 2004-05-07/42, art. 21, 3°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  [1 ...]1
  § 3. (De bevoegde ambtenaar, bedoeld in § 2, eerste lid, beslist of er reden is om een waarschuwing te richten, een minnelijke schikking voor te stellen of een administratieve geldboete op te leggen.) <W 2004-12-27/30, art. 494, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  (§ 4. De waarschuwing wordt de overtreder bij een ter post aangetekende brief ter kennis gebracht. De waarschuwing vermeldt :
  1° de ten laste gelegde feiten en de geschonden bepalingen;
  2° [2 het gevolg dat aan de waarschuwing moet gegeven worden]2
  3° dat, indien aan de waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, een administratieve geldboete kan worden opgelegd, overeenkomstig § 5.) <W 2004-05-07/42, art. 21, 7°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (§ 5. De bevoegde ambtenaar, bedoeld in § 2, eerste lid, beslist tot het opleggen van een administratieve geldboete na degene die de wet schendt in de gelegenheid te hebben gesteld zijn verweermiddelen voor te dragen.) <W 2004-05-07/42, art. 21, 8°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (De beslissing bepaalt het bedrag van de geldboete en wordt met redenen omkleed.
  Zij wordt bij een ter post aangetekende brief ter kennis gebracht van degene die de wet schendt, alsmede van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor het betalen van de administratieve geldboete. Er wordt een verzoek aan toegevoegd de geldboete te betalen binnen de termijn bepaald door de Koning.) (Na het verstrijken van deze termijn is een nalatigheidsintrest, gelijk aan de wettelijke intrestvoet, verschuldigd.) <W 2004-05-07/42, art. 21, 6°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004> <W 2004-12-27/30, art. 494, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  (De in artikel 1 bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen van de administratieve geldboete die aan hun bestuurders, leden van het leidinggevend en uitvoerend personeel, aangestelden of lasthebbers wordt opgelegd.
  [2 De bewakingsondernemingen en, indien zij geen exploitatiezetel hebben in België, de ondernemingen, de instellingen en de ondernemingen die een dienst organiseren, stellen een op eerste verzoek uitvoerbare bankwaarborg ten belope van een som van 12.500 euro als waarborg tot betaling van retributies en administratieve geldboetes.]2 Deze bankwaarborg moet kunnen aangesproken worden door de Belgische overheid. De Koning bepaalt de modaliteiten en de procedure tot het stellen van deze bankwaarborg, de wijze waarop de overheid beroep doet op deze bankwaarborg en de aanvulling ervan.) <W 2004-05-07/42, art. 21, 2°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  ((Degene aan wie een administratieve geldboete werd opgelegd) of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon kan binnen de door de Koning bepaalde termijn voor de betaling van de geldboete bij verzoekschrift voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel de toepassing van de administratieve geldboete betwisten. Dit beroep schorst de uitvoering van de beslissing.) <W 2004-05-07/42, art. 21, 9°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (Het beroep waarbij de toepassing van de administratieve geldboete wordt betwist, is slechts ontvankelijk indien een kopie van het verzoekschrift uiterlijk op de datum van neerlegging van het verzoekschrift bij de rechtbank tevens bij ter post aangetekende brief wordt gezonden aan de bevoegde ambtenaar, bedoeld in § 2, eerste lid.
  [1 De rechtbank kan, wanneer verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, het bedrag van een opgelegde administratieve geldboete onder de in artikel 19, § 1, eerste lid, 3°, vermelde minimumbedragen verminderen, zonder dat de geldboete lager mag zijn dan 70 % van deze minimumbedragen.]1
  Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg is geen hoger beroep mogelijk.) <W 2004-12-27/31, art. 20, 010; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  (Indien (degene aan wie een administratieve geldboete werd opgelegd) of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn de geldboete te betalen en zijn beroepsmogelijkheid, zoals bepaald in het eerste lid, is uitgeput, heeft de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie uitvoerbare kracht, en : <W 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  1° verzoekt (de bevoegde ambtenaar, bedoeld in § 2, eerste lid), per aangetekend schrijven de kredietinstelling die de bankwaarborg verleende aan diegene die de wet schendt of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon, over te gaan tot betaling van het bedrag van de geldboete; <W 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  2° bij afwezigheid van bankwaarborg, vaardigt (de bevoegde ambtenaar, bedoeld in § 2, eerste lid), een dwangbevel uit waarop de bepalingen van het Vijfde Deel van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn.) <W 2004-05-07/42, art. 21, 10°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (Er kan geen administratieve geldboete worden opgelegd drie jaar na het feit dat de bij § 1 bedoelde schending oplevert.) <W 2004-05-07/42, art. 21, 11°, 008; Inwerkingtreding : 03-06-2004>
  (§ 7. De Koning kan de procedures, die voortspruiten uit dit artikel, nader regelen.) <W 2004-12-27/30, art. 494, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  ----------
  (1)<W 2010-04-28/01, art. 56, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>
  (2)<W 2014-01-13/04, art. 15, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>

  HOOFDSTUK VI. - Slot-, overgangs- en opheffingsbepalingen.

  Art. 20. (§ 1. Teneinde de kosten voor administratie, controle en toezicht, nodig voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten, te dekke bepaalt de Koning het tarief, de termijn en de wijze van betaling van de retributies die aan elke onderneming, dienst of instelling voor de activiteiten waarvan een vergunning of een erkenning vereist is, moeten worden aangerekend.
  § 2. Van het bedrag van de retributies wordt kennis gegeven (op de wijze bepaald door de Minister van Binnenlandse Zaken). <W 2005-09-02/40, art. 5, 011; Inwerkingtreding : 07-10-2005>
  § 3. (Indien de retributieplichtige in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn de retributie te betalen :
  1° wordt het bedrag van de retributies zoals bedoeld in § 2, vanaf de eerste dag van de eerste maand volgende op het verstrijken van de gestelde betalingstermijn van rechtswege verhoogd met de verwijlintresten, zonder dat het bedrag van deze verhoging evenwel minder dan 200 euro bedraagt;
  2° verzoekt de bevoegde ambtenaar, bedoeld in artikel 19, § 2, eerste lid, per aangetekend schrijven de kredietinstelling die de bankwaarborg verleende aan de retributieplichtige, over te gaan tot betaling van het bedrag bedoeld onder 1°;
  3° bij afwezigheid van bankwaarborg vaardigt de bevoegde ambtenaar, bedoeld in artikel 19, § 2, eerste lid, een dwangbevel tot het betalen van het bedrag bedoeld onder 1° uit waarop de bepalingen van het Vijfde Deel van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn.) <W 2005-09-02/40, art. 5, 011; Inwerkingtreding : 07-10-2005>
  (§ 4.) (De opbrengst van de retributies wordt geaffecteerd op de Rijksmiddelenbegroting en is bestemd voor spijzing van het fonds voor de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-detectives, ingesteld door artikel 20, § 2, van de wet tot regeling van het beroep van privé-detective.) <W 1991-07-19/33, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 17-04-1992> <W 2001-06-10/51, art. 18, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>

  Art. 21.[1 § 1. Deze wet is van toepassing bij de uitoefening van de in artikel 1 bedoelde activiteiten, ook al voorziet een Europese regelgeving of een bijzondere wetgeving in de verplichting dergelijke activiteiten uit te oefenen of te organiseren.
   De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst vaststellen van de beroepen of activiteiten die niet als een in artikel 1 bedoelde activiteit worden beschouwd omdat de functie en de bevoegdheden van de beoefenaars ervan geregeld zijn door een wet die voorziet in de nodige beschermingsregels ten aanzien van de personen die het voorwerp uitmaken van deze activiteiten.
   § 2. De middelen, methodes en procedures, aangewend door de ondernemingen en de diensten bij de uitoefening van in artikel 1, § 1, bedoelde activiteiten worden uitgevoerd zonder afbreuk te doen aan de Europese regelgeving of bijzondere wetgevingen die meer specifieke regels omvatten dan deze voorzien in of krachtens deze wet.]1
  ----------
  (1)<W 2014-01-13/04, art. 16, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>

  Art. 21bis. <Ingevoegd bij W 1998-11-17/33, art. 19, Inwerkingtreding : 1999-03-01> De in de artikelen 5, eerste lid, 6°, en 6, eerste lid, 6°, gestelde voorwaarden zijn niet van toepassing op de vroegere personeelsleden van de bijzondere politiediensten.

  Art. 22.§ 1. De ondernemingen die bij de inwerkingtreding van deze wet het voordeel genieten van een uitzondering toegestaan op grond van artikel 1, tweede lid, van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden en waarbij de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in munitie, aangevuld wordt, evenals de in artikel 1, § 3, van deze wet bedoelde ondernemingen, beschikken over een termijn van drie jaar om te voldoen aan de voorschriften van deze wet.
  § 2. De bewakingsondernemingen die bij de inwerkingtreding van deze wet activiteiten bedoeld in (artikel 1, § 1, eerste lid, 1° en 2°), uitoefenen ten behoeve van openbare rechtspersonen, mogen de lopende contracten nog uitvoeren tot maximum drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet. <W 2001-06-10/51, art. 19, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  § 3. (De personen die op 29 mei 1990 in dienst waren van een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst (en op 1 januari 1999 in dienst waren bij een vergunde bewakingsonderneming of een vergunde interne bewakingdienst) worden geacht aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 5°, (met uitzondering van de voortgezette vorming) te hebben voldaan, indien zij er een leidinggevende functie bekleedden en aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 5°, (met uitzonderking van de voortgezette vorming) indien zij er(, met uitzondering van de activiteit bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 5°,) een uitvoerende functie bekleedden. <W 1999-06-09/52, art; 18, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999> <W 2001-06-10/51, art. 19, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  De personen die op 29 mei 1990 in dienst waren van een beveiligingsonderneming (en op 1 januari 1999 in dienst waren bij een erkende beveiligingsonderneming) worden geacht aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 5°, (met uitzondering van de voortgezette vorming) te hebben voldaan, indien zij er een leidinggevende functie bekleedden en aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 5°, (met uitzondering van de voorgezette vorming) indien zij er een uitvoerende functie bekleedden.) <W 1997-07-18/44, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 28-08-1997> <W 1999-06-09/52, art. 18, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999> <W 2001-06-10/51, art. 19, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  § 4. De personen die lid zijn geweest van een politie- of openbare inlichtingendienst, (...), of die een openbaar (of militair) ambt hebben bekleed dat is bedoeld op de in de artikelen 5, eerste lid, 6°, en 6, eerste lid, 6° bedoelde lijst, en die op de datum van de bekendmaking van deze wet bestuurders, leidinggevend of uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming, (een interne bewakingsdienst of een beveiligingsonderneming) waren, behoeven niet te voldoen aan de voorwaarden die in de artikelen 5, eerste lid, 6°, en 6, eerste lid, 6° worden ingesteld. <W 1991-07-19/33, art. 23, 002; Inwerkingtreding : 17-04-1992>
  (§ 5. Ondernemingen en interne diensten die binnen een termijn van twee maanden na de datum van inwerkingtreding van de wet de in de artikel 2, § 1, bedoelde vergunning hebben aangevraagd voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 5°, van de wet, conform de regels terzake door de Koning bepaald, kunnen deze activiteiten gedurende de periode voorafgaand aan de betekening van de beslissing omtrent hun aanvraag verderzetten, ook zonder dat een vergunning is verkregen.
  De personen in dienst bij de ondernemingen en interne diensten, kunnen de bewakingsactiviteit bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 5°, van de wet uitoefenen tot maximum zes maanden na de betekening van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, zonder aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 5°, te hebben voldaan.) <W 1999-06-09/52, art. 18, 005; Inwerkingtreding : 01-11-1999>
  (§ 6. Voor de periode van de dag van inwerkingtreding van deze wet tot 31 december 2001, gelden in de plaats van de bedragen van 2,50 tot EUR 2 500,00, vermeld in artikel 18, eerste lid, de bedragen van 100 tot 100 000 Belgische frank, in de plaats van de bedragen van 25,00 tot EUR 25 000,00 vermeld in de artikelen 18, eerste lid, en 19, § 1, eerste lid, de bedragen van 1 000 tot 1 000 000 Belgische frank en in de plaats van het bedrag van EUR 12 500,00 vermeld in artikel 19, § 1, eerste lid, het bedrag van 500 000 Belgische frank.) <W 2001-06-10/51, art. 19, 007; Inwerkingtreding : 19-07-2001>
  (§ 7. (Ondernemingen en diensten kunnen de activiteiten die ze op datum van inwerkingtreding van deze paragraaf uitoefenden en waarvoor de wet van 7 mei 2004 of deze wet voor het eerst een vergunningsplicht instelt, voortzetten gedurende de periode voorafgaand aan de betekening van de beslissing dienaangaande, indien zij de aanvraag tot vergunning voor deze activiteiten binnen twee maanden na de datum van inwerkingtreding van deze paragraaf, hebben ingediend.) <W 2004-12-27/30, art. 495, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  § 8. In afwijking van artikel 5, eerste lid, 1°, dienen de personen die de functie zoals bedoeld in artikel 5 uitoefenden op datum van inwerkingtreding van de wet te voldoen aan volgende voorwaarden : niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, voor de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 houdende verbod van private milities en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, tot een gevangenisstraf van ten minste zes maanden wegens enig misdrijf of tot een gevangenisstraf van ten minste drie maanden wegens opzettelijke slagen of verwondingen of tot een lagere gevangenisstraf wegens diefstal, heling, afpersing, misbruik van vertrouwen, oplichting, valsheid in geschriften, aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, of misdrijven, bepaald bij de artikelen 379 tot 386ter van het Strafwetboek, bij artikel 259bis van het Strafwetboek, [1 bij artikel 280]1 van het Strafwetboek, bij de artikelen 323, 324 en 324ter van het Strafwetboek, bij de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en haar uitvoeringsbesluiten, bij de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie en haar uitvoeringsbesluiten, bij de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens of bij de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, en niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, sedert de inwerkingtreding van dezelfde wet tot enige correctionele of criminele straf, bestaande uit een geldboete of een gevangenisstraf.
  § 9. (In afwachting van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit, dat de beroepsdeontologie omvat, bedoeld in artikel 7, § 1bis, tweede lid, beoordeelt de Minister van Binnenlandse Zaken, de feiten, die een ernstige beroepsdeontologische inbreuk uitmaken, bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, 8° en 6, eerste lid, 8°. De huidige paragraaf is niet langer van kracht dan uiterlijk vierentwintig maanden na zijn inwerkingtreding.) <W 2008-12-22/33, art. 234, 016; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  [2 § 10. Ondernemingen en diensten die binnen een termijn van twee maanden na de datum van inwerkingtreding van artikel 1, § 1, eerste lid, 8°, de in de artikel 2, § 1, bedoelde vergunning hebben aangevraagd voor het uitoefenen van de activiteiten bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 8°, conform de regels door de Koning bepaald, kunnen deze activiteiten gedurende de periode voorafgaand aan de betekening van de beslissing omtrent hun aanvraag verder zetten, ook zonder dat de vergunning is verkregen.
   De personen in dienst bij de ondernemingen en interne diensten, kunnen, zonder aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 5°, of in artikel 6, eerste lid, 5°, te hebben voldaan, de bewakingsactiviteit bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 8°, van de wet uitoefenen tot maximum achttien maanden na de betekening van de vergunning, bedoeld in het eerste lid.
   § 11. Ondernemingen die op datum van de inwerkingtreding van deze paragraaf, alarmsystemen uitsluitend bestemd voor het voorkomen of vaststellen van brand, gaslekken of ontploffingen installeren, onderhouden of herstellen, en de daartoe in artikel 4, § 1, bedoelde erkenning hebben aangevraagd binnen de twee maanden na de datum van inwerkingtreding van deze paragraaf, kunnen deze activiteiten gedurende de periode voorafgaand aan de betekening van de beslissing omtrent hun aanvraag verderzetten, ook zonder dat de erkenning is verkregen.
   De personen in dienst bij een onderneming, kunnen, zonder aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 5°, of in artikel 6, eerste lid, 5°, te hebben voldaan, de activiteit bedoeld in het eerste lid uitoefenen tot maximum achttien maanden na de betekening van de erkenning, bedoeld in het eerste lid.]2
  [3 § 12. In afwijking van artikel 1, § 2, eerste lid, kan een dienst die ten eigen behoeve de activiteit " vervoer van geld " bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 3°, b), organiseert, zulks tot 1 januari 2013 doen, zonder als een interne bewakingsdienst te worden beschouwd.]3
  [4 § 13. De geldigheidsduur van de vergunningen als maritieme veiligheidsonderneming die voor de inwerkingtreding van deze paragraaf zijn verleend, wordt verlengd tot drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop ze ingaan.]4
  ----------
  (1)<W 2010-03-08/08, art. 10, 018; Inwerkingtreding : 09-04-2010>
  (2)<W 2010-04-28/01, art. 58, 019; Inwerkingtreding : 20-05-2010>
  (3)<W 2012-03-29/01, art. 2, 021; Inwerkingtreding : 09-04-2012>
  (4)<W 2015-11-09/19, art. 53, 030; Inwerkingtreding : 10-12-2015>

  Art. 23. <Wijzigingsbepaling van art. 1 van W 1934-07-29/30>

  Art. 23bis. <ingevoegd bij W 1997-07-18/44, art. 16, Inwerkingtreding : 28-08-1997> Er wordt een Adviesraad inzake Private veiligheid opgericht, wiens opdracht er in bestaat de Minister van Binnenlandse Zaken te adviseren omtrent het beleid inzake de in deze wet beoogde en aanverwante aangelegenheden.
  De Koning bepaalt de samenstelling, de taken en de organisatie van deze Raad.

  Art. 24. Deze wet treedt in werking één jaar na haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
  De Koning kan nochtans voor iedere bepaling van deze wet een vroegere datum van inwerkingtreding vaststellen.

  BIJLAGE

  Art. N.[1 - Boetetabel.
  

  
De administratieve geldboete is begrepen tussen :In geval van inbreuken, bedoeld in of krachtens :
15.000 euros en 25.000 eurosArt. 2, § 1, art. 4, § 1, art. 4, § 2, art. 4, § 3, eerste lid en art. 13.18, telkens de activiteiten daadwerkelijk werden uitgevoerd
12.500 euros et 15.000 eurosArt. 2, § 1, art. 4, § 1, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er et art.13.18, telkens de activiteiten niet werden uitgevoerd, maar de betrokkene zicht als dusdanig bekend maakte, art. 8, §5, derde lid
10.000 euros en 12.500 eurosArt. 2, § 3bis, art. 3, en art. 15, § 3
7.500 euros en 10.000 eurosArt. 1, § 1, tweede en vijfde lid, art. 2, § 2, eerste en tweede lid, § 3bis, art. 8, § 2, zede lid, § 5, vierde lid en § 12, art. 11, § 1 en § 3, art. 13.5 tot en met art 13.7, art. 13.21, art. 13.22, tweede en derde lid, art. 13.23, art. 13.29, art. 13.30 tot en met art. 13.32, art. 15, § 1
5.000 euros en 7.500 eurosArt. 5, eerste lid, 1° en 8°, art. 8, § 2, eerste, derde en vijfde lid, § 3bis, eerste lid, § 4, § 5, twwede lid, § 7, en § 11, art. 9, § 4, art. 10, art. 11, § 2; art. 13.9, art. 13.11 tot en met 13.15, art. 13.24 tot en met 13.28, art. 16, tweede lid; art. 20
2.500 euros en 5.000 eurosArt. 1, § 11, tweede lid, art. 2, § 1bis, art. 4, § 3, tweede lid, art. 4bis, § 1, art. 4ter, vierde, art. 5, eerste lid, 2° tot en met 7° en 9° tot en met 12°, art. 6, eerste lid, 1° en 8°, art. 7, art. 8, § 1, § 2, vierde lid, § 3, eerste en vierde lid, § 3bis, tweede lid § 5, eerste lid, § 6 tot en met § 6quater, § 8 en § 9, art. 12, § 2, art. 13, art. 13.4, art. 13.10 en art. 13.22, eerste lid, art. 14
1.000 euros en 2.500 eurosArt. 6, eerste lid, 2° tot en met 7° en 9° tot en met 11°, art. 8, § 3, eerste lid, art. 9, § 1 tot en met § 3
500 euros en 1.000 eurosArt. 8, § 3, derde en vierde lid, art. 12, § 1.

]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-01-13/04, art. 17, 026; Inwerkingtreding : 02-02-2014>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 26-04-2019 GEPUBL. OP 24-06-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 16)
 • originele versie
 • WET VAN 02-10-2017 GEPUBL. OP 31-10-2017
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • originele versie
 • WET VAN 09-11-2015 GEPUBL. OP 30-11-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 13.18; 13.19; 13.20; 13.22; 13.32; 17; 22)
 • originele versie
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 24-09-2015 GEPUBL. OP 27-11-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 4bis; 4quater)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 19-08-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 13.15; N)
 • originele versie
 • WET VAN 10-04-2014 GEPUBL. OP 19-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • WET VAN 17-08-2013 GEPUBL. OP 05-03-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 13-01-2014 GEPUBL. OP 23-01-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4bis; 4quater; 5; 6; 8; 10; 11; 13.15; 16; 17; 19; 21; N)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-12-2013 GEPUBL. OP 16-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 13.1; 13.3)
 • originele versie
 • WET VAN 17-08-2013 GEPUBL. OP 19-09-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 12)
 • originele versie
 • WET VAN 16-01-2013 GEPUBL. OP 30-01-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 13.18; 13.19; 13.20; 13.21; 13.22; 13.23; 13.24; 13.25; 13.26; 13.27; 13.28; 13.29; 13.30; 13.31; 13.32; 13.33)
 • originele versie
 • WET VAN 03-08-2012 GEPUBL. OP 05-09-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 13.1; 13.7; 13.11; 13.12; 13.15; 13.16)
 • originele versie
 • WET VAN 29-03-2012 GEPUBL. OP 30-03-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 28-04-2010 GEPUBL. OP 10-05-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 16; 18; 19; 21; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 08-03-2010 GEPUBL. OP 30-03-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 21-02-2010 GEPUBL. OP 26-02-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 7)
 • originele versie
 • WET VAN 10-01-2010 GEPUBL. OP 01-02-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6; 7; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 01-03-2007 GEPUBL. OP 14-03-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 13.5)
 • originele versie
 • WET VAN 08-06-2006 GEPUBL. OP 09-06-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 13.5)
 • originele versie
 • WET VAN 02-09-2005 GEPUBL. OP 27-09-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 13.3; 19; 20)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 4; 4TER; 8)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 13.1-13.17; 19; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2004 GEPUBL. OP 03-06-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 17BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 03-06-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIF; 1; 2; 4; 4BIS; 5; 6; 6BIS)
  (GEWIJZIGDE ART. : 7-16; 17; 19; 20; 22)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 10-06-2001 GEPUBL. OP 19-07-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4; 4BIS; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11)
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 09-06-1999 GEPUBL. OP 29-07-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4; 5; 6; 6BIS; 8; 9; 10; 11; 12)
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 17; 18; 19; 21; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 19-04-1999 GEPUBL. OP 13-05-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 21)
 • originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 03-12-1998 GEPUBL. OP 25-12-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 03-12-1998 GEPUBL. OP 25-12-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6)
 • originele versie
 • WET VAN 17-11-1998 GEPUBL. OP 11-12-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 21BIS) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 18-07-1997 GEPUBL. OP 28-08-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 14; 17; 18)
  (GEWIJZIGDE ART. : 19; 21; 22; 23BIS)
 • WET VAN 19-07-1991 GEPUBL. OP 02-10-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 22)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1985-1986. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet nr. 298/1 - Advies nr. 298/2. Zitting 1986-1987. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Adviezen nr. 298/3 en 4 - Verslag nr. 298/5. Zitting 1988-1989. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet nr. 775/1. Zitting 1989-1990. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Verslag nr. 775/2. Amendementen nr. 775/3 en 4. Parlementaire handelingen. - Bespreking. Vergaderingen van 13 en 15 februari 1990. Aanneming. Vergadering van 15 februari 1990. Kamer van volkvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet overgezonden door de Senaat nr. 1 097/1 - Amendementen nr. 1 097/2 - Verslag nr. 1 097/3. Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 29 maart 1990.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 140 uitvoeringbesluiten 31 gearchiveerde versies
  Franstalige versie