J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1989/01/23/1989009071/justel

Titel
23 JANUARI 1989. - [Wet betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid.] <W 1993-07-16/31, art. 354, 002; Inwerkingtreding : 30-07-1993>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 20-07-1993 en tekstbijwerking tot 08-05-2019)

Bron : EERSTE MINISTER
Publicatie : 24-01-1989 nummer :   1989009071 bladzijde : 1217
Dossiernummer : 1989-01-23/31
Inwerkingtreding : 03-02-1989

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.(...) In de gevallen die niet voorzien zijn in artikel 11 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, zijn de (Gemeenschaps- en Gewestparlementen) niet gemachtigd om belastingen te heffen op de materies die het voorwerp uitmaken van een belasting door de Staat, noch opcentiemen te heffen op belastingen en heffingen ten voordele van de Staat, noch kortingen hierop toe te staan (behalve op minerale olie, [1 overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden]1). <W 1993-07-16/31, art. 355, 002; Inwerkingtreding : 30-07-1993> <W 2003-08-26/48, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 29-09-2003> <W 2006-03-27/35, art. 13, 004; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
  ----------
  (1)<W 2019-04-28/02, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 08-05-2019>

  Art. 2. <Ingevoegd bij W 1993-07-16/31, art. 356, 002; Inwerkingtreding : 30-07-1993> De Staat en de gemeenschappen zijn niet gemachtigd om belastingen te heffen op de in artikel 6, § 1, II, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bedoelde materies water en afval, noch opcentiemen te heffen op belastingen en heffingen op deze materies, noch kortingen hierop toe te staan.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 28-04-2019 GEPUBL. OP 08-05-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 27-03-2006 GEPUBL. OP 11-04-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 26-08-2003 GEPUBL. OP 29-09-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 16-07-1993 GEPUBL. OP 20-07-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 1988-1989. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Ontwerp van wet, nr. 649/1. - Amendementen, nrs. 649/2 en 3. - Adviezen van de Raad van State, nrs. 649/4 en 5. - Amendementen, nr. 649/6. - Verslag, 649/7. - Nieuw ontwerp van wet, nr. 667/1. Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 7 januari 1989. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 564/1. - Verslag, nr. 564/2. Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 16 januari 1989.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie