J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 36 uitvoeringbesluiten 37 gearchiveerde versies
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1987/07/06/1987022172/justel

Titel
6 JULI 1987. - [Koninklijk besluit betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.] <KB 1990-03-05/33, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-11-1989>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-11-1988 en tekstbijwerking tot 10-09-2021)

Bron : SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 08-07-1987 nummer :   1987022172 bladzijde : 10619       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1987-07-06/30
Inwerkingtreding : 01-07-1987

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 1bis, 2-5, 5bis, 5ter, 6, 6bis, 7-8, 8bis, 8ter, 9, 9bis, 9ter, 9quater, 10-14, 14bis, 14ter, 15-18, 18bis, 18ter, 19-34, 34bis, 35-39, 39bis, 40-42

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <KB 2003-05-22/38, art. 1, 027; Inwerkingtreding : 01-07-2003> Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° wet : de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  2° Minister : de Minister die de tegemoetkomingen aan personen met een handicap onder zijn bevoegdheid heeft, of zijn gemachtigde;
  3° tegemoetkomingen : de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming;
  4° burgemeester : de burgemeester, of de door de burgemeester gemachtigde ambtenaar (...); <KB 2004-09-13/42, art. 1, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2004>
  5° hoofdverblijfplaats : de hoofdverblijfplaats in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen;
  6° (kind ten laste :
  - de persoon jonger dan 25 jaar voor wie de persoon met een handicap of de persoon met wie hij een huishouden vormt kinderbijslag ontvangt of een onderhoudsgeld dat bij vonnis is vastgesteld of dat bepaald is in een overeenkomst in het kader van een procedure tot echtscheiding met onderlinge toestemming,
  - of de persoon jonger dan 25 jaar voor wie de persoon met een handicap onderhoudsgeld betaalt dat bij vonnis is vastgesteld of dat bepaald is in een overeenkomst in het kader van een procedure tot echtscheiding met onderlinge toestemming.) <KB 2004-09-13/42, art. 1, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2004>

  Art. 1bis. <Hersteld bij KB 2004-09-13/42, art. 2, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2004> Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt de persoon geplaatst in een opvanggezin gelijkgesteld met een kind en worden de geplaatste persoon en de opvangouders beschouwd als bloedverwant in de eerste graad.

  Art. 2. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/38, art. 2, 027; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 3. <KB 2003-05-22/38, art. 3, 027; Inwerkingtreding : 01-07-2003> Wordt geacht zijn werkelijke verblijfplaats, zoals bedoeld in artikel 4 van de wet, in België te hebben, de gerechtigde die er zijn hoofdverblijfplaats heeft en die er bestendig en daadwerkelijk verblijft.
  Met bestendig en daadwerkelijk verblijf in België wordt gelijkgesteld :
  1° het verblijf in het buitenland gedurende maximaal 90 al dan niet opeenvolgende dagen per kalenderjaar;
  2° het verblijf in het buitenland ten gevolge van de opname ter verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling voor zorgenverstrekking;
  3° het verblijf in het buitenland om beroepsredenen;
  4° het verblijf bij een bloed- of aanverwant die verplicht is, of wiens echtgenoot of de persoon met wie de bloed- of aanverwant wettelijk samenwoont, verplicht is, tijdelijk in het buitenland te vertoeven om er een zending uit te voeren of functies uit te oefenen in dienst van de Belgische Staat;
  5° het verblijf in het buitenland gedurende meer dan 90 al dan niet opeenvolgende dagen per kalenderjaar, voor zover uitzonderlijke omstandigheden dit verblijf wettigen en op voorwaarde dat de Minister hiertoe zijn toelating heeft verleend.
  De persoon met een handicap die het Koninkrijk verlaat, is verplicht de Minister daarvan ten minste één maand voor zijn vertrek in te lichten, met vermelding van de vermoedelijke duur van het verblijf in het buitenland en, in de gevallen bedoeld in 2° tot en met 5°, de redenen daarvan.

  Art. 4. <KB 2003-05-22/38, art. 4, 027; Inwerkingtreding : 01-07-2003> Voor de toepassing van de wet moet worden verstaan onder :
  1° categorie A : de personen met een handicap die niet behoren tot categorie B, noch tot categorie C;
  2° (categorie B : de personen met een handicap die :
  - ofwel alleen wonen;
  - ofwel sedert ten minste drie maanden dag en nacht in een verzorgingsinstelling verblijven en voorheen niet tot categorie C behoorden.) <KB 2004-09-13/42, art. 3, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2004>
  3° (categorie C : de personen met een handicap die :
  - ofwel een huishouden vormen;
  - ofwel één of meerdere kinderen ten laste hebben.) <KB 2004-09-13/42, art. 3, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2004>
  (Er kan per huishouden slechts één persoon zijn die het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangt dat overeenstemt met categorie C. Indien twee personen met een handicap in een huishouden tot de categorie C behoren, dan zal elk van hen het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen dat overeenstemt met categorie B.) <KB 2004-09-13/42, art. 3, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2004>

  Art. 5. <KB 2003-05-22/38, art. 5, 027; Inwerkingtreding : 01-07-2003> De zelfredzaamheid wordt gemeten aan de hand van een handleiding en van een medisch-sociale schaal, vastgelegd bij ministerieel besluit, en volgens welke rekening wordt gehouden met volgende factoren :
  - verplaatsingsmogelijkheden;
  - mogelijkheden om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden;
  - mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden;
  - mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten;
  - mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden;
  - mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact.

  Art. 5bis. (Opgeheven). <KB 1993-04-14/33, art. 3, 010; Inwerkingtreding : 01-07-1993>

  Art. 5ter. <Ingevoegd bij KB 2003-05-22/38, art. 6; Inwerkingtreding : 01-07-2003> Voor ieder van de in artikel 5 vermelde factoren wordt als volgt een aantal punten toegekend naar gelang van de graad van zelfredzaamheid van de persoon met een handicap :
  - geen moeilijkheden, geen bijzondere inspanning en geen bijzondere hulpmiddelen : 0 punten;
  - beperkte moeilijkheden of beperkte bijkomende inspanning of beperkt beroep op bijzondere hulpmiddelen : 1 punt;
  - grote moeilijkheden of een grote bijkomende inspanning of uitgebreid beroep op bijzondere hulpmiddelen : 2 punten;
  - onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of zonder volledig aangepaste omgeving : 3 punten.
  De toegekende punten worden samengeteld en naar gelang van dit totaal behoort de persoon met een handicap tot een van de in artikel 6, § 2, van de in de wet vermelde categorieën.

  Art. 6. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/38, art. 7, 027; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 6bis. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/38, art. 8, 027; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 7. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/38, art. 9, 027; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 8. <KB 2004-09-13/42, art. 4, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2004> § 1. Wat betreft de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming wordt onder inkomen verstaan, de inkomsten van de persoon met een handicap en de inkomsten van de persoon met wie hij een huishouden vormt.
  De jaarlijkse inkomsten van een jaar zijn de gezamenlijk en afzonderlijk belastbare inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de aanslag inzake personenbelasting en aanvullende belastingen.
  Wanneer op de berekeningsnota afzonderlijk belastbare inkomsten voorkomen, worden deze bedragen enkel in aanmerking genomen indien ze daadwerkelijk betrekking hebben op het referentiejaar.
  De in aanmerking te nemen gegevens inzake inkomsten zijn deze die betrekking hebben op het referentiejaar, zijnde het jaar -2.
  Men verstaat onder " het jaar -2 " het tweede kalenderjaar voorafgaand aan :
  1° de uitwerkingsdatum van de aanvraag of de nieuwe aanvraag om tegemoetkoming in de gevallen waarin de beslissing op aanvraag wordt genomen;
  2° de kalendermaand volgend op het feit dat aanleiding geeft tot de ambtshalve herziening bedoeld in artikel 23, § 1 tot § 1ter van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
  Deze gegevens inzake belastbare inkomsten komen voor op het aanslagbiljet, afgeleverd door de Administratie der directe belastingen van het Ministerie van Financiën, overeenkomstig artikel 180 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
  Indien de aanvrager of de persoon met wie hij een huishouden vormt geen aangifte in de personenbelasting hebben gedaan betreffende het jaar -2, dan stelt de Dienst voor Tegemoetkomingen aan personen met een handicap, ter vervanging van het niet medegedeeld inkomen, het werkelijk inkomen voor dat beschouwde jaar zelf vast. Met het oog daarop zijn de aanvrager en de persoon met wie hij een huishouden vormt verplicht alle nodige gegevens mede te delen.
  Bij de vaststelling van het in het vorig lid beoogde werkelijke inkomen, wordt voor onroerende goederen het kadastraal inkomen in aanmerking genomen. Is de aanvrager of de persoon met wie hij een huishouden vormt eigenaar van een woonhuis, bewoond door de persoon met een handicap of door de persoon met wie hij een huishouden vormt, dan wordt het kadastraal inkomen hiervan slechts in rekening genomen in de mate dat het 3 000,00 EUR te boven gaat. Dit bedrag wordt verhoogd met 250,00 EUR voor elke persoon die overeenkomstig het wetboek van de inkomstenbelasting op 1 januari van het jaar dat volgt op dat waarvan de inkomsten in aanmerking genomen worden, ten laste is van de persoon met een handicap of voor de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt.
  Indien de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt gedurende het jaar -2 nog geen deel uitmaakte van zijn huishouden, worden de inkomsten van deze persoon op het ogenblik van de aanvraag, van de nieuwe aanvraag of van de herziening berekend volgens de regels van de vorige leden.
  Indien de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormde deel uitmaakte van het huishouden gedurende het jaar -2 maar daarvan geen deel meer uitmaakt op het ogenblik van de aanvraag, van de nieuwe aanvraag of de herziening worden zijn inkomsten niet meer in aanmerking genomen.
  § 2. Voor het bepalen van de in § 1 bedoelde inkomsten wordt geen rekening gehouden met de uitkeringen en het aanvullend loon die de persoon met een handicap ontvangt wanneer hij een beroepsopleiding, omscholing of herscholing volgt die ten laste is van de overheid, een openbare dienst of een sociale zekerheidsinstelling.

  Art. 8bis. <KB 2004-09-13/42, art. 5, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2004> § 1. In afwijking van artikel 8, wanneer een uitkering bedoeld in artikel 7, § 2, van de wet wordt uitbetaald in de vorm van kapitalen of afkoopwaarden, wordt hun tegenwaarde in periodieke uitkering in aanmerking genomen, ongeacht ze al dan niet belastbaar is, ten belope van het bedrag van de lijfrente dat wordt verkregen uit de omzetting tegen het procent dat in onderstaande tabel is vermeld tegenover de volle leeftijd van de verkrijger op de datum van het feit dat heeft aanleiding gegeven tot de uitbetaling :

  Volle leeftijd van de verkrijger op de      Percent voor omzetting van
   datum van het feit dat aanleiding heeft     kapitaal of afkoopwaarde in
   gegeven tot de uitkering                    lijfrente
                0                                       4,7535
                1                                       4,7622
                2                                       4,7713
                3                                       4,7809
                4                                       4,7909
                5                                       4,8014
                6                                       4,8125
                7                                       4,8241
                8                                       4,8362
                9                                       4,8490
               10                                       4,8623
               11                                       4,8764
               12                                       4,8911
               13                                       4,9066
               14                                       4,9229
               15                                       4,9399
               16                                       4,9578
               17                                       4,9766
               18                                       4,9964
               19                                       5,0171
               20                                       5,0389
               21                                       5,0618
               22                                       5,0858
               23                                       5,1111
               24                                       5,1377
               25                                       5,1656
               26                                       5,1949
               27                                       5,2258
               28                                       5,2582
               29                                       5,2923
               30                                       5,3282
               31                                       5,3660
               32                                       5,4057
               33                                       5,4476
               34                                       5,4916
               35                                       5,5380
               36                                       5,5868
               37                                       5,6383
               38                                       5,6925
               39                                       5,7497
               40                                       5,8099
               41                                       5,8735
               42                                       5,9405
               43                                       6,0112
               44                                       6,0859
               45                                       6,1647
               46                                       6,2480
               47                                       6,3359
               48                                       6,4289
               49                                       6,5272
               50                                       6,6311
               51                                       6,7411
               52                                       6,8575
               53                                       6,9808
               54                                       7,1114
               55                                       7,2497
               56                                       7,3965
               57                                       7,5521
               58                                       7,7172
               59                                       7,8925
               60                                       8,0787
               61                                       8,2766
               62                                       8,4869
               63                                       8,7106
               64                                       8,9487
               65                                       9,2021
               66                                       9,4721
               67                                       9,7598
               68                                      10,0665
               69                                      10,3936
               70                                      10,7427
               71                                      11,1154
               72                                      11,5134
               73                                      11,9387
               74                                      12,3933
               75                                      12,8795
               76                                      13,3994
               77                                      13,9558
               78                                      14,5513
               79                                      15,1887
               80                                      15,8712
               81                                      16,6020
               82                                      17,3845
               83                                      18,2225
               84                                      19,1198
               85                                      20,0804
               86                                      21,1085
               87                                      22,2084
               88                                      23,3845
               89                                      24,6414
               90                                      25,9836
               91                                      27,4157
               92                                      28,9419
               93                                      30,5665
               94                                      32,2933
               95                                      34,1259
               96                                      36,0670
               97                                      38,1187
               98                                      40,2823
               99                                      42,5577
              100                                      44,9438
              101                                      47,4381
              102                                      50,0367
              103                                      52,7355
              104                                      55,5321
              105                                      58,4333
              106                                      61,4784
              107                                      64,8168
              108                                      68,9976
              109                                      76,2770
              110                                     100,0000


  De verrekening gebeurt vanaf de ingangsdatum van het recht op de tegemoetkoming en er worden geen vrijstellingen op toegepast.
  In de gevallen waarin het vonnis of de minnelijke schikking het gedeelte van het kapitaal dat voor de vergoeding van de vermindering van het verdienvermogen en dat voor de vermindering van de zelfredzaamheid is bestemd, niet nader bepaalt, geschiedt de omzetting in lijfrente op 70 pct. van het kapitaal dat als vergoeding aan de aanvrager werd toegekend voor de vermindering van het verdienvermogen en op 30 pct. van het kapitaal dat als vergoeding aan de aanvrager wordt toegekend voor de vermindering van de zelfredzaamheid.
  § 2. In afwijking van artikel 8 wordt, als inkomen voor de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming rekening gehouden met de gezinsbijslag uitbetaald ten gunste van de persoon met een handicap overeenkomstig artikel 27 van de wet en artikel 47bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.
  Voor de toepassing van het vorige lid worden de prestaties in aanmerking genomen waarop de persoon met een handicap recht heeft op de uitwerkingsdatum van de aanvraag of van de nieuwe aanvraag om tegemoetkoming of op de eerste dag van de maand die volgt op het feit dat aanleiding geeft tot de ambtshalve herziening bedoeld in artikel 23, § 1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
  Met het oog op het aftrekken van het bedrag van de tegemoetkomingen worden de in het eerste lid bedoelde prestaties op jaarbasis berekend en er worden geen vrijstellingen op toegepast.

  Art. 8ter. <Ingevoegd bij KB 2006-05-19/40, art. 1; Inwerkingtreding : 01-07-2006> In afwijking van artikel 8, wanneer de persoon met een handicap over een inkomen beschikt zoals bedoeld in artikel 9ter, § 6, 1°, en in de omstandigheden beschreven in artikel 23, § 1bis, 1°, tweede lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap wordt het jaarlijks beroepsinkomen van de persoon met een handicap berekend als volgt :
  1° wanneer het om een loontrekkende activiteit gaat :
  a) en er is een voltijdse arbeidsbetrekking : het dagloon zoals het kan worden afgeleid uit de DMFA-aangifte van het kwartaal waarbinnen de arbeidsprestaties een aanvang namen, vermenigvuldigd met het aantal dagen per week van het arbeidsstelsel en vermenigvuldigd met 52;
  b) en er is een deeltijdse arbeidsbetrekking : het uurloon zoals het kan worden afgeleid uit de DMFA-aangifte van het kwartaal waarbinnen de arbeidsprestaties een aanvang namen, vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal uren per week en vermenigvuldigd met 52.
  Het bekomen resultaat wordt vrijgesteld met een bedrag dat gelijk is aan 13,07 pct. van het berekende jaarinkomen.
  Dit resultaat wordt vervolgens verminderd met een bedrag dat gelijk is aan de forfaitaire beroepskosten die fiscaal in aanmerking worden genomen tijdens het jaar -2 in de zin van de artikelen 8 en 9 van dit besluit.
  2° Wanneer het om een zelfstandige activiteit gaat : de persoon met een handicap verklaart op erewoord de bruto inkomsten omgerekend op jaarbasis.
  Dit bedrag wordt verminderd met de door hem verklaarde jaarlijkse beroepskosten.

  Art. 9. <KB 2003-05-22/38, art. 12, 027; Inwerkingtreding : 01-07-2003> § 1. (Wanneer de inkomsten van het jaar -1 ten minste (met 20 pct.) verlaagd of verhoogd zijn ten opzichte van de inkomsten van het jaar -2,wordt rekening gehouden met de inkomsten van het jaar -1. <KB 2006-05-19/40, art. 2, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2006>
  Men verstaat onder " jaar -1 " het eerste kalenderjaar voorafgaand aan :
  1° de uitwerkingsdatum van de aanvraag of van de nieuwe aanvraag om tegemoetkoming in de gevallen waarin de beslissing op aanvraag wordt genomen;
  2° de kalendermaand volgend op het feit dat aanleiding geeft tot de ambtshalve herziening bedoeld in artikel 23, § 1 van het koninklijk besluit van 23 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.) <KB 2004-09-13/42, art. 6, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2004>
  (Er wordt echter geen rekening gehouden met de inkomsten van het jaar -1 wanneer de persoon met een handicap over een beroepsinkomen beschikt in de zin van artikel 8ter van dit besluit.) <KB 2006-05-19/40, art. 2, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2006>
  § 2. Wanneer vaststaat dat een inkomen dat als basis heeft gediend voor het bepalen van het inkomen van het huishouden niet meer bestaat en door geen enkel ander inkomen werd vervangen, wordt het inkomen dat niet meer bestaat niet meer in aanmerking genomen om het recht op tegemoetkomingen te bepalen.
  § 3. Wanneer de gegevens inzake (de burgerlijke staat,) het huishouden van de persoon met een handicap, de samenstelling van het gezin, de kinderlast of de samenwoning, welke tot grondslag gediend hebben voor de bepaling van het bedrag van het inkomen, gewijzigd zijn, wordt rekening gehouden met de nieuwe toestand. <KB 2004-09-13/42, art. 6, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2004>

  Art. 9bis. <KB 2004-09-13/42, art. 7, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2004> § 1. Voor de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt geen rekening gehouden met :
  1° het gedeelte van het inkomen van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt, dat niet meer bedraagt dan de helft van het bedrag dat overeenstemt met het bedrag van categorie A bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet;
  2° (het inkomen verworven uit werkelijk gepresteerde arbeid door de persoon met een handicap wordt vrijgesteld : voor 50 pct. voor de schijf van 0 EUR tot 3.551,77 EUR en voor 25 pct. voor de schijf van 3.551,78 EUR tot 5.327,65 EUR. Deze bedragen zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,14 van de consumptieprijzen (basis 1996 = 100).) <KB 2006-05-19/40, art. 3, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2006>
  3° het deel van de andere inkomsten dan die vermeld in 1° of 2°, dat geen 500,00 EUR per jaar overschrijdt. Dit bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,14 van de consumptieprijzen (basis 1996 = 100).
  § 2. De in § 1, 1° en 3° in aanmerking genomen bedragen zijn de bedragen die gelden op de datum van uitwerking van de aanvraag of de nieuwe aanvraag om een tegemoetkoming of op de eerste dag van de maand volgend op het feit dat aanleiding geeft tot de ambtshalve herziening bedoeld in artikel 23, § 1 tot § 1ter van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

  Art. 9ter.<KB 2004-09-13/42, art. 8, 028; Inwerkingtreding : 01-07-2004> § 1. Voor de berekening van de integratietegemoetkoming worden bepaalde gedeelten van het overeenkomstig de artikelen 8 en 9 bepaalde inkomen vrijgesteld onder de in de volgende paragrafen vermelde voorwaarden.
  § 2. [6 Het inkomen van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt is vrijgesteld.]6
  § 3. Van het arbeidsinkomen worden de eerste 16 354,13 EUR vrijgesteld, alsook de helft van het arbeidsinkomen dat meer bedraagt dan 16 354,13 EUR;
  § 4. Van het vervangingsinkomen wordt vrijgesteld :
  1° indien de genoten arbeidsvrijstelling niet meer bedraagt dan 14 017,83 EUR : de eerste 2 335,97 EUR;
  2° indien de genoten arbeidsvrijstelling meer bedraagt dan 14 017,83 EUR : het gedeelte dat niet meer bedraagt dan het verschil tussen 2 335,97 EUR en het gedeelte van de genoten arbeidsvrijstelling dat meer bedraagt dan 14 017,83 EUR;
  § 5. Van het andere inkomen wordt vrijgesteld : het gedeelte dat niet meer bedraagt dan het verschil tussen de categorievrijstelling, enerzijds, en de som van de genoten arbeidsvrijstelling en de genoten vrijstelling op het vervangingsinkomen, anderzijds;
  § 6. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder :
  1° arbeidsinkomen : het inkomen van de persoon met een handicap voortkomend uit werkelijk door hemzelf gepresteerde arbeid;
  2° vervangingsinkomen : het geheel van de sociale uitkeringen die de persoon met een handicap ontvangt op grond van de reglementeringen inzake ziekte- en invaliditeit, werkloosheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten, rust- en overlevingspensioenen, inkomensgarantie voor ouderen en gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
  3° arbeidsvrijstelling : de vrijstelling bedoeld in paragraaf 3;
  4° vrijstelling op het vervangingsinkomen : de vrijstelling bedoeld in paragraaf 4;
  4°bis andere inkomen : het niet vrijgesteld vervangingsinkomen overeenkomstig § 4, (...) en de andere niet in punten 1° en 2° bedoelde belastbare inkomsten; <KB 2008-05-20/35, art. 1, 2°, 001; Inwerkingtreding : 01-07-2007>
  5° [3 categorievrijstelling : een bedrag dat afhankelijk is van de categorie waartoe de persoon op basis van artikel 4 zou kunnen behoren of behoort en dat overeenstemt met de bedragen van de overeenstemmende categorieën van de inkomensvervangende tegemoetkoming vermeld in artikel 6, § 1, van de wet van 27 februari 1987.]3
  § 7. De bedragen bedoeld in de paragrafen 2 tot en met 4 [4 ...]4 zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14 der consumptieprijzen (basis 1996 = 100) overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der werknemers, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer der consumptieprijzen worden gekoppeld. <KB 2004-12-21/35, art. 2, 029; Inwerkingtreding : 01-10-2004>
  De in aanmerking genomen bedragen zijn de bedragen die gelden op de datum van uitwerking van de aanvraag of de nieuwe aanvraag om tegemoetkoming of op de eerste dag van de maand volgend op de ambtshalve herziening.
  ----------
  (1)<KB 2011-07-13/03, art. 2, 032; Inwerkingtreding : 01-09-2011>
  (2)<KB 2013-08-30/18, art. 2, 033; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
  (3)<KB 2014-07-21/02, art. 1, 034; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (4)<KB 2014-07-21/02, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (5)<W 2018-09-02/06, art. 2, 035; Inwerkingtreding : 28-09-2018>
  (6)<KB 2021-03-02/05, art. 1, 036; Inwerkingtreding : 02-04-2021>

  Art. 9quater.[1 Voor de berekening van de integratietegemoetkoming, worden de vergoedingen bedoeld in artikel 1 van koninklijk besluit tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, gelijkgesteld met arbeidsinkomen bedoeld in artikel 9ter, § 3, en wordt het onder dezelfde voorwaarden vrijgesteld.
   De in het vorige lid bedoelde gelijkstelling geldt voor de tegemoetkomingen die worden ontvangen in de periode van 1 maart 2020 tot en met [2 30 september 2021]2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2021-05-26/03, art. 1, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
  (2)<KB 2021-08-29/12, art. 1, 038; Inwerkingtreding : 20-09-2021>

  Art. 10. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35bis, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2004>

  Art. 11. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 12. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 13. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 14. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 14bis. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 14ter. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 15. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 16. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 17. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 18. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 18bis. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 18ter. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 19. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 20. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 21. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35bis, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2004>

  Art. 22. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 23. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35bis, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2004>

  Art. 24. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 25. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 26. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 27. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 28. Voor de toepassing van artikel 12, §1, van de wet moet tegelijk voldaan zijn aan volgende voorwaarden :
  1. de gehandicapte moet zowel overdag als 's nachts in de instelling verblijven;
  2. de gehandicapte is niet geplaatst in een gezin;
  3. de duur van de opname bedraagt minstens drie opeenvolgende maanden. (Een verblijf van minder dan 15 (opeenvolgende) dagen buiten de instelling, onderbreekt de periode van drie opeenvolgende maanden niet.) <KB 1993-04-14/33, art. 17, 010; Inwerkingtreding : 01-07-1993> <KB 1999-01-15/31, art. 13, 014; Inwerkingtreding : 01-02-1999>
  De gehandicapte bedoeld in artikel 12, §1, van de wet kan de volledige integratietegemoetkoming bekomen voor de perioden tijdens welke hij niet in een instelling verblijft, indien die perioden een totale duur van ten minste vijfenzeventig dagen bereiken in de loop van een kalenderjaar.

  Art. 29. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 30. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35bis, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2004>

  Art. 31. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35bis, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2004>

  Art. 32. (Voor de toepassing van artikel 14 van de wet zijn de bedragen, vermeld in de artikelen 4, 5, 6bis, § 1, eerste lid en 26 aangepast aan spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100)). <KB 2001-12-11/45, art. 58, 022; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  (Voor de toepassing van artikel 14, tweede lid, van de wet, zijn de toegekende tegemoetkomingen gebonden aan het spilindexcijfer dat van toepassing is op de ingangsdatum van het recht op de tegemoetkoming.) <KB 1993-04-14/33, art. 20, 010; Inwerkingtreding : 01-07-1993> <NOTA : art. 23 van KB 1993-04-14/33 beschikt : in afwijking van artikel 32, tweede lid, van KB 1987-07-06/30, zijn de tegemoetkomingen waarvan het recht is ingegaan vóór 1 juli 1993, gebonden aan het spilindexcijfer dat op die datum van toepassing is.>

  Art. 33. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 34. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 34bis. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 35. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 36. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 37. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 38. (Opgeheven) <KB 2003-05-22/36, art. 35, 026; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  Art. 39. In afwijking van de bepaling van artikel 24 blijft de Rijksdienst voor pensioenen inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten belast met de taken welke hem waren toebedeeld voor de inwerkingtreding van de wet, voor alle individuele gevallen, zolang geen beslissing van kracht wordt, genomen in toepassing van de regeling welke door de wet wordt ingevoerd.

  Art. 39bis. (Opgeheven) <W 2000-08-12/62, art. 210, 017; Inwerkingtreding : 01-07-2000>

  Art. 40. De wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en het koninklijk besluit nr. 536 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten treden in werking op 1 juli 1987.

  Art. 41. <KB 1993-04-14/33, art. 24, 010; Inwerkingtreding : 01-07-1993> Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1987.

  Art. 42. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 536 van 31 maart 1987;
   Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten, gegeven op 10 april 1987;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 10 juni 1987;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en van onze Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   .....
Erratum Tekst Begin

originele versie
1987022223
PUBLICATIE :
1987-08-06
bladzijde : 11796

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-08-2021 GEPUBL. OP 10-09-2021
  (GEWIJZIGD ART. : 9quater)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-05-2021 GEPUBL. OP 08-06-2021
  (GEWIJZIGD ART. : 9quater)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-03-2021 GEPUBL. OP 23-03-2021
  (GEWIJZIGD ART. : 9ter)
 • originele versie
 • WET VAN 02-09-2018 GEPUBL. OP 18-09-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 9ter)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-07-2014 GEPUBL. OP 29-07-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 9ter)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-08-2013 GEPUBL. OP 10-09-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 9ter)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2011 GEPUBL. OP 29-07-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 9ter)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-05-2008 GEPUBL. OP 04-06-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 9TER)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-05-2006 GEPUBL. OP 26-06-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 8TER; 9; 9BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-12-2004 GEPUBL. OP 18-01-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 9TER)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-09-2004 GEPUBL. OP 24-09-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1BIS; 4; 8; 8BIS; 9; 9BIS; 9TER)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-09-2004 GEPUBL. OP 24-09-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 1BIS; 11-20; 22; 24-27; 29; 33-38)
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 21; 23; 30; 31)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-05-2003 GEPUBL. OP 27-06-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 4; 5; 5TER; 6; 6BIS; 7; 8)
  (GEWIJZIGDE ART. : 8BIS; 9; 9BIS; 9TER)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-05-2003 GEPUBL. OP 27-06-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 1BIS; 10-27; 29-31; 33-38)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-06-2002 GEPUBL. OP 26-06-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 6BIS; 8)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-03-2002 GEPUBL. OP 29-03-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-01-2002 GEPUBL. OP 02-03-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-11-2001 GEPUBL. OP 28-12-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-12-2001 GEPUBL. OP 22-12-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5; 6BIS; 26; 32; 34)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-06-2001 GEPUBL. OP 30-06-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-03-2001 GEPUBL. OP 12-04-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 12-08-2000 GEPUBL. OP 31-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 39BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 6BIS; 8)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-07-2000 GEPUBL. OP 24-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-03-1999 GEPUBL. OP 31-03-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 30)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-01-1999 GEPUBL. OP 28-01-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 6BIS; 8; 9; 12; 15; 16; 17; 19; 21)
  (GEWIJZIGDE ART. : 22; 23; 25; 28; 30; 31; 33; 34BIS)
  (GEWIJZIGD ART. : 38)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-07-1998 GEPUBL. OP 12-08-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 18BIS; 18TER; 25)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-09-1995 GEPUBL. OP 10-11-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 21; 23)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-05-1995 GEPUBL. OP 11-08-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-04-1993 GEPUBL. OP 09-06-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 5BIS; 6BIS; 8; 9; 10; 13; 14; 16)
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 21; 23; 25; 27; 28; 30; 31; 32)
  (GEWIJZIGDE ART. : 33; 34; 41)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-12-1992 GEPUBL. OP 22-01-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 10; 12; 13; 14BIS; 14TER; 15)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-01-1992 GEPUBL. OP 22-01-1992
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 12)
 • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 25)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-11-1990 GEPUBL. OP 12-12-1990
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-03-1990 GEPUBL. OP 05-04-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 3; 4; 5; 5BIS; 6; 10; 13)
  (GEWIJZIGDE ART. : 14; 22; 39BIS)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-11-1989 GEPUBL. OP 21-12-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-10-1988 GEPUBL. OP 08-11-1988
  (GEWIJZIGD ART. : 4)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 36 uitvoeringbesluiten 37 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie