J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1986/12/22/1987000020/justel

Titel
22 DECEMBER 1986. - Wet betreffende de intercommunales.
(NOTA : opgeheven voor het Brusselse Gewest met uitzondering van artikel 8, tweede en derde lid, aangezien dit van toepassing is op een gemeente die zou beslissen voor heel haar grondgebied een doel van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één enkel gemeentebedrijf, en met uitzondering van de artikelen 26, 27 en 28, eerste lid, bij ORD 2018-07-05/02, art. 99,3°, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2018)
(NOTA 1 : Opgeheven voor het Waalse Gewest met uitzondering van artikel 8, lid 2 en 3, voor zover het van toepassing is op een gemeente die voor haar gehele grondgebied zou beslissen een activiteit van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één enkele regie, en de artikelen 26, 27 en 28, eerste lid, door DWG 1996-12-05/47, art. 35; ED 17-02-1997)
(NOTA 2 : Opgeheven voor de Vlaamse Gemeenschap, ten opzichte van de samenwerkingsverbanden van gemeenten waarvan het gehele ambtsgebied binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest valt, met uitzondering van artikel 26 en met uitzondering van de bepalingen betreffende de verenigingen van gemeenten en provincies bedoeld in artikel 92bis, § 2, d, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen bij <DVR 2001-07-06/52, art. 81; Inwerkingtreding : 10-11-2001>) -
(NOTA 3 : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1990 en tekstbijwerking tot 23-08-2006)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-09-2001 en tekstbijwerking tot 12-07-2018)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 26-06-1987 nummer :   1987000020 bladzijde : 9909
Dossiernummer : 1986-12-22/47
Inwerkingtreding : 06-07-1987

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1922030150        1897080650        1899070150        1907081850       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Aard en oprichting van de intercommunales.
Art. 1-9
HOOFDSTUK II. - Organen van de intercommunale.
Art. 10-19
HOOFDSTUK III. - Voogdij.
Art. 20
HOOFDSTUK IV. - Verlenging, ontbinding en vereffening van de intercommunale.
Art. 21-23
HOOFDSTUK V. - Diverse bepalingen.
Art. 24-27, 27bis
HOOFDSTUK VI. - Overeenkomsten tussen gemeenten.
Art. 28
HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen.
Art. 29-31

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Aard en oprichting van de intercommunales.

  Artikel 1. Verscheidene gemeenten kunnen, onder de voorwaarden bepaald in deze wet, verenigingen met welbepaalde oogmerken van gemeentelijk belang oprichten. Deze verenigingen worden hierna intercommunales genoemd.

  Art. 2. Alle andere publiek- of privaatrechtelijke personen mogen eveneens deel uitmaken van de intercommunales, uitgezonderd de publiekrechtelijke personen waarvan een orgaan het goedkeuringen vernietigingstoezicht bepaald bij artikel 20, uitoefent.

  Art. 3. De intercommunales zijn publiekrechtelijke rechtspersonen. Ongeacht hun vorm en hun doel, hebben zij geen handelskarakter.

  Art. 4.De statuten van de intercommunale nemen de bijzondere vermeldingen over, opgelegd door deze wet en, al naar het geval, door de wetgeving betreffende de handelsvennootschappen of de verenigingen zonder winstoogmerk, en vermelden ten minste :
  1° haar naam;
  2° haar doel of haar doeleinden;
  3° haar rechtsvorm;
  4° haar maatschappelijke zetel;
  5° haar duur;
  6° de nauwkeurige aanwijzing van de vennoten, van hun inbrengen en van hun verbintenissen;
  7° de samenstelling en de bevoegdheden van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale, de wijze van aanstelling en afzetting van haar leden, evenals de mogelijkheid voor dezen om volmacht te geven aan een ander lid van hetzelfde orgaan dat zal worden aangewezen binnen de categorie waartoe de volmachtgever behoort;
  8° de wijze waarop aan de vennoten mededeling gedaan wordt van de jaarrekeningen, het verslag van het college van commissarissen en van de commissaris-revisor, een volledig verslag betreffende de activiteiten van de intercommunale, alsook van alle andere documenten die bestemd zijn voor de algemene vergadering;
  9° de besteding van de eventuele winsten;
  10° de wijze van uittreden van een vennoot;
  11° de wijze van vereffening, de wijze waarop de vereffenaars worden aangesteld en de omschrijving dezer bevoegdheden en, onverminderd artikel 23, de bestemming van de goederen en het lot van het personeel in geval van ontbinding.
  
  GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
  
  Art. 4. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  De statuten van de intercommunale nemen de bijzondere vermeldingen over, opgelegd door deze wet en, al naar het geval, door de wetgeving betreffende de handelsvennootschappen of de verenigingen zonder winstoogmerk, en vermelden ten minste :
  1° haar naam;
  2° haar doel of haar doeleinden;
  3° haar rechtsvorm;
  4° haar maatschappelijke zetel;
  5° haar duur;
  6° de nauwkeurige aanwijzing van de vennoten, van hun inbrengen en van hun verbintenissen;
  7° de samenstelling en de bevoegdheden van de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale, de wijze van aanstelling en afzetting van haar leden, evenals de mogelijkheid voor dezen om volmacht te geven aan een ander lid van hetzelfde orgaan dat zal worden aangewezen binnen de categorie waartoe de volmachtgever behoort;
  8° de wijze waarop aan de vennoten mededeling gedaan wordt van de jaarrekeningen, het verslag [1 ...]1 van de commissaris-revisor, een volledig verslag betreffende de activiteiten van de intercommunale, alsook van alle andere documenten die bestemd zijn voor de algemene vergadering;
  9° de besteding van de eventuele winsten;
  10° de wijze van uittreden van een vennoot;
  11° de wijze van vereffening, de wijze waarop de vereffenaars worden aangesteld en de omschrijving dezer bevoegdheden en, onverminderd artikel 23, de bestemming van de goederen en het lot van het personeel in geval van ontbinding.

  ----------
  (1)<ORD 2012-03-01/07, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-12-2012>

  Art. 5. De intercommunales nemen de rechtvorm aan ofwel van naamloze vennootschap, ofwel van coöperatieve vennootschap, ofwel van vereniging zonder winstoogmerk.
  De wetten betreffende de handelsvennootschappen en de verenigingen zonder winstoogmerk zijn, naar gelang van het geval, op de intercommunales van toepassing voor zover de statuten er niet van afwijken wegens de bijzondere aard van de vereniging. In geen geval mogen de intercommunales die de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk hebben aangenomen, nijverheids- of handelszaken drijven of trachten een stoffelijk voordeel aan hun leden te verschaffen.

  Art. 6.De maatschappelijke zetel van de intercommunale is gevestigd in een van de aangesloten gemeenten, in lokalen die aan de vereniging of aan een van de aangesloten publiekrechtelijke personen toebehoren.

  Art. 7. Onverminderd eventuele verlengingen bepaald bij artikel 21, mag de duur van de intercommunale dertig jaar niet overschrijden.

  Art. 8. De statuten kunnen voorzien in de mogelijkheid voor een gemeente om uit de intercommunale te treden vóór het verstrijken van de duur van de intercommunale. In alle geval mag iedere vennoot uit de intercommunale treden na vijftien jaar te rekenen, volgens het geval, vanaf de oprichting van de intercommunale of vanaf zijn aansluiting met de instemming van twee derde van de stemmen van de andere in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, voor zover de positieve stemmen de meerderheid omvatten van de stemmen uitgebracht door de vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten, en onder voorbehoud dat degene die uittreedt de schade vergoedt die zijn uittreding, naar schatting van deskundigen, aan de intercommunale en aan de andere vennoten berokkent.
  Indien een zelfde activiteit van gemeentelijk belang in de zin van artikel 1, in een zelfde gemeente aan verschillende intercommunales of regies toevertrouwd is, mag de gemeente beslissen die activiteit, voor haar gehele grondgebied, toe te vertrouwen aan één enkele onder hen, mits alle belanghebbende partijen daarmee instemmen of, bij gebreke van die instemming, eenzijdig.
  In de onderstellingen beschreven in het vorige lid, zijn de voorwaarden bepaald in het eerste lid, met uitzondering van die betreffende de vergoeding van een eventuele schade, niet van toepassing op de uittredingen die plaatshebben en die geschieden niettegenstaande iedere andersluidende statutaire bepaling.
  (NOTA : Bij arrest nr 56/92 van 9 juli 1992 (B.S; 29-08-1992), heeft het Arbitragehof vernietigd artikel 8, lid 2 en 3 behoudens :
  1° in zoverre het voor een gemeente geldt die mocht beslissen voor haar gehele grondgebied een activiteit van gemeentelijk belang aan één regie op te dragen;
  2° in zoverre het betrekking heeft op gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.
  OPMERKING : het Hof handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot de datum van bekendmaking van het arrest in het B.S., behalve die welke de zaak betreffen die aanleiding heeft gegeven tot het arrest nr. 5/91.)

  Art. 9. De publiekrechtelijke personen die bij de intercommunale zijn aangesloten, kunnen zich alleen afzonderlijk en elk tot beloop van een bepaalde som verbinden.
  Over iedere wijziging van de statuten die voor de gemeenten bijkomende verplichtingen of een vermindering van hun rechten meebrengt, moet in de gemeenteraden worden beraadslaagd en beslist.

  HOOFDSTUK II. - Organen van de intercommunale.

  Art. 10.Iedere intercommunale heeft een algemene vergadering, een raad van bestuur en een college van commissarissen.
  
  GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
  
  Art. 10. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  Iedere intercommunale heeft een algemene vergadering [1 en]1 een raad van bestuur [1 ...]1.
  

  ----------
  (1)<ORD 2012-03-01/07, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 01-12-2012>

  Art. 11. Welke ook de verhouding zij van de inbreng van de verschillende partijen in de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal, beschikken de gemeenten steeds over de meerderheid van de stemmen en over het voorzitterschap in de verschillende bestuurs- en controleorganen van de intercommunale.

  Art. 12. De vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten in de algemene vergadering worden door de gemeenteraad van elke gemeente aangewezen onder de raadsleden, de burgemeester en schepenen van de gemeente.
  Iedere gemeente beschikt in de algemene vergadering over een stemrecht dat overeenstemt met het aantal aandelen waarover zij beschikt.

  Art. 13.§ 1. De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van bestuur op de wijze bepaald in de statuten.
  Tot de voor de aangesloten gemeenten voorbehouden ambten van bestuurder kunnen alleen worden benoemd gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen.
  § 2. De raad van bestuur kan een of meer afgevaardigden van het personeel omvatten.
  
  GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
  
  Art. 13. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  § 1. De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van bestuur op de wijze bepaald in de statuten.
  Tot de voor de aangesloten gemeenten voorbehouden ambten van bestuurder kunnen alleen worden benoemd gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen.
  § 2. De raad van bestuur kan een of meer afgevaardigden van het personeel omvatten.
  [1 § 3. In de gevallen waarin de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen of van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen niet voorziet in de aanstelling van een commissaris-revisor, stelt de algemene vergadering er één aan, die de hoedanigheid zal hebben van lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.]1

  ----------
  (1)<ORD 2012-03-01/07, art. 9, 004; Inwerkingtreding : 01-12-2012>

  Art. 14.Het college van commissarissen is belast met het toezicht op de intercommunale.
  De commissarissen, van wie ten minste één de hoedanigheid heeft van lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, worden door de algemene vergadering benoemd op de wijze bepaald in de statuten.
  Tot de voor de aangesloten gemeenten voorbehouden ambten van commissaris kunnen echter alleen worden benoemd gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen.
  
  GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
  
  Art. 14. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  <Opgeheven bij ORD 2012-03-01/07, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 01-12-2012>


  Art. 15. Niemand kan in de vereniging een van de aangesloten administratieve overheden vertegenwoordigen, als hij lid is van een van de organen van de privé-maatschappij die het bestuur of de concessie heeft van de onderneming waarvoor de vereniging opgericht is.

  Art. 16. Elk lid van een gemeenteraad dat in deze hoedanigheid een mandaat in een intercommunale uitoefent, wordt verondersteld van rechtswege ontslag te nemen zodra het ophoudt van deze gemeenteraad deel uit te maken.
  Alle mandaten in de verschillende organen van de intercommunale worden geacht te vervallen onmiddellijk na de algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.

  Art. 17.De beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van het college van commissarissen zijn slechts geldig indien zij, behalve de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ook de meerderheid van de stemmen van de in die organen aanwezige of vertegenwoordigde gemeenteraadsleden hebben verkregen.
  De statuten kunnen voorzien in bepalingen die, met inachtneming van het voorgaande lid en van artikel 11, de belangen van de minoritaire vennoten veilig stellen.
  Te dien einde moeten de statuten in ieder geval de toepassing bekrachtigen van de beginselen vermeld in de artikelen 70 en 73, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
  
  GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
  
  Art. 17. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  De beslissingen van de algemene vergadering [1 en]1 van de raad van bestuur [1 ...]1 zijn slechts geldig indien zij, behalve de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ook de meerderheid van de stemmen van de in die organen aanwezige of vertegenwoordigde gemeenteraadsleden hebben verkregen.
  De statuten kunnen voorzien in bepalingen die, met inachtneming van het voorgaande lid en van artikel 11, de belangen van de minoritaire vennoten veilig stellen.
  Te dien einde moeten de statuten in ieder geval de toepassing bekrachtigen van de beginselen vermeld in de artikelen 70 en 73, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
  

  ----------
  (1)<ORD 2012-03-01/07, art. 5, 004; Inwerkingtreding : 01-12-2012>

  Art. 18. Het is elke bestuurder van een intercommunale verboden :
  1° aanwezig te zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde grand een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.
  Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, zo het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
  2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten afgesloten met de intercommunale;
  3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen de intercommunale. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de intercommunale te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt.

  Art. 19.§ 1. Wanneer de provincie een inbreng heeft gedaan in de intercommunale die de helft van het kapitaal overschrijdt of de goede afloop heeft gewaarborgd van meer dan de helft van de door de vereniging opgenomen leningen, kunnen de statuten in afwijking van artikel 11 bepalen dat :
  a) de meerderheid van de stemmen in de bestuurs- en controleorganen aan de provincie toekomt;
  b) het voorzitterschap van de raad van bestuur en van het college van commissarissen wordt toevertrouwd aan een lid van de provincieraad.
  § 2. In geval van toepassing van § 1 zijn de volgende bepalingen toepasselijk :
  a) de vertegenwoordigers van de provincie in de bestuurs- en controleorganen van de intercommunale moeten worden gekozen onder de leden van de provincieraad en op diens voorstel;
  b) elk lid van de provincieraad dat, in deze hoedanigheid, een mandaat in een intercommunale uitoefent, wordt geacht van rechtswege ontslag te nemen zodra het ophoudt van de provincierand deel uit te maken;
  c) onverminderd de toepassing van artikel 17 zijn de beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van het college van commissarissen slechts geldig, indien zij de meerderheid van de stemmen van de in die organen aanwezige of vertegenwoordigde leden aangewezen op voorstel van de provincieraad, hebben verkregen;
  d) een uitvoerig verslag over de activiteiten van de intercommunale moet ieder jaar aan de provincieraad worden toegezonden door de op voorstel van de provincie aangewezen bestuurders en commissarissen;
  e) onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 22, mag de algemene vergadering de ontbinding van de intercommunale slechts uitspreken voor zover de provincie daarmee instemt.
  § 3. Overgangsbepaling : Wanneer, in de veronderstellingen bedoeld in § 1, tijdens de aanpassing van de statuten als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet, door de algemene vergadering aan de provincie het voordeel van de bepalingen van dit artikel geweigerd wordt, zal de provincieraad, vóór het verstrijken van de termijn ingesteld bij artikel 29, § 1, in afwijking van artikel 8 en ongeacht elke andersluidende statutaire bepaling, eenzijdig de terugtrekking van de provincie uit de intercommunale vereniging kunnen beslissen. De wijze van terugtrekking van de provincie zal worden vastgesteld met algemene instemming van de betrokken partijen. Bij ontstentenis van instemming binnen zes maanden na de beslissing tot terugtrekking, moet het geschil aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de zetel van de intercommunale gevestigd is. Deze rechtbank zal uitspraak doen op basis van een verslag van de door haar aangestelde deskundigen.
  
  GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
  
  Art. 19. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  <Opgeheven bij ORD 2012-03-01/07, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 01-12-2012>

  HOOFDSTUK III. - Voogdij.

  Art. 20.§ 1. Aan de goedkeuring van de toezichthoudende overheid zijn onderworpen :
  1° de oprichting van de intercommunale, haar statuten en eventuele bijlagen;
  2° iedere wijziging die naderhand in de statuten van de intercommunale wordt aangebracht;
  § 2. Elke handeling van de organen van de intercommunale die strijdig is met de wet of met de statuten of het algemeen belang schaadt, kan door de toezichthoudende overheid worden geschorst of nietig verklaard.
  
  GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
  
  Art. 20. (WAALSE GEWEST)
  (Opgeheven voor het Waalse Gewest bij DWG 20-07-1989, art 41 §2 1°, BS 08-09-1989)
  Art. 20. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  (Opgeheven, inzoverre zij bepalingen bevat omtrent het toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) <ORD 2001-07-19/93, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 09-10-2001>


  HOOFDSTUK IV. - Verlenging, ontbinding en vereffening van de intercommunale.

  Art. 21. Op verzoek van twee derde van de in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden en voor zover de positieve stemmen de meerderheid omvatten van de stemmen, uitgebracht door de vertegenwoordigers van de gemeenten, mag de intercommunale worden verlengd voor één of meer termijnen waarvan geen enkele dertig jaar mag overschrijden.
  Geen enkele vennoot mag evenwel worden gebonden door een termijn die verder reikt dan hetgeen was besloten vóór het ingaan van de verlenging.

  Art. 22. De algemene vergadering mag de ontbinding van de intercommunale, vóór het verstrijken van de door de statuten bepaalde termijn, slechts uitspreken voor zover alle aangesloten gemeenten daarmee instemmen.

  Art. 23. In geval van voortijdige ontbinding of bij niet-verlenging van of bij uittreding uit de intercommunale is iedere gemeente of vereniging die de eerder aan de intercommunale toevertrouwde activiteit zal blijven uitoefenen, gehouden, naar schatting van deskundigen, de installaties of inrichtingen over te nemen die op baar grondgebied zijn gelegen en die uitsluitend bestemd zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel wat haar betreft, evenals het personeel van de intercommunale behorend tot de overgenomen activiteit, overeenkomstig tussen de partijen te bepalen nadere regelen. De bezittingen zullen evenwel kosteloos aan de gemeente toekomen in zoverre zij door haar of dank zij subsidies van andere openbare besturen werden gefinancierd. Over de bestemming van de gemeenschappelijk gebruikte installaties en inrichtingen, evenals over de eraan verbonden lasten moet tussen de partijen een overeenkomst worden gesloten.
  De gemeente die uittreedt, is, niettegenstaande iedere andersluidende statutaire bepaling, gerechtigd haar aandeel in de vereniging te ontvangen, zoals het blijkt uit de balans van het maatschappelijk jaar waarin de uittreding zich werkelijk voordoet.
  De overname van de activiteit van de intercommunale door een gemeente of een andere vereniging gaat slechts in vanaf het ogenblik dat alle aan de intercommunale verschuldigde bedragen effectief aan deze laatste zijn betaald. Ondertussen wordt de activiteit door haar verdergezet.

  HOOFDSTUK V. - Diverse bepalingen.

  Art. 24.De boekhouding van de intercommunale wordt gevoerd volgens de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen.
  De jaarrekeningen, het verslag van het college van commissarissen en dat van de commissarisrevisor, alsmede een uitvoerig verslag omtrent de activiteiten van de intercommunale worden elk jaar, binnen de bij de statuten vastgestelde termijnen, aan alle leden van de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten toegezonden.
  
  GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
  
  Art. 24. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  [1 De boekhouding van de intercommunale wordt gevoerd volgens de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen.
   De jaarrekeningen, het verslag van de revisoren, alsmede een uitvoerig verslag omtrent de activiteiten van de intercommunale worden elk jaar, binnen de bij de statuten vastgestelde termijnen, aan alle leden van de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten toegezonden.]1

  ----------
  (1)<ORD 2012-03-01/07, art. 7, 004; Inwerkingtreding : 01-12-2012>

  Art. 25. De intercommunale mag in eigen naam tot onteigeningen ten algemenen nutte overgaan, leningen aangaan, giften aanvaarden en toelagen van openbare overheden ontvangen.

  Art. 26. Onverminderd de bestaande wetsbepalingen zijn de intercommunales vrijgesteld van alle belastingen ten gunste van de Staat, evenals van alle belastingen ingevoerd door de provincies, de gemeenten of enig andere publiekrechtelijke persoon.

  Art. 27. In geval van toepassing van artikel 8, tweede en derde lid, worden de overdrachten van de activa waarvan de intercommunale vereniging of haar vennoten de eigendom hebben, met inbegrip van de overdrachten of terugtrekkingen van aandelen die eruit voortvloeien, verricht onder de volgende voorwaarden :
  a) wat de belasting op de toegevoegde waarde betreft, worden de overdrachten geacht verricht te zijn onder het stelsel van artikel 11 van het Wetboek op de belasting over de toegevoegde waarde;
  b) wat de registratierechten betreft, zijn de onroerende overdrachten van het evenredige recht vrijgesteld;
  c) wat de inkomstenbelasting betreft :
  1° in geval van overdracht van lichamelijke of onlichamelijke activa andere dan grondstoffen, producten of goederen, worden de afschrijvingen, minderwaarden en meerwaarden die voor de overnemer ter zake van de overgedragen elementen zullen gelden, bepaald alsof deze elementen niet van eigenaar veranderd zijn;
  2° in geval van overdracht van elementen bedoeld in 1° of terugtrekkingen van aandelen, worden de eventueel gerealiseerde meerwaarden vrijgesteld onder de voorwaarden gesteld in artikel 35 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.
  ++++++++++
  GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
  ==========================

  Art. 27bis. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST) <Ingevoegd bij ORD 2004-03-11/33, art. 3; Inwerkingtreding : 02-04-2004> De burgers met een andere dan de Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, komen in aanmerking voor de burgerlijke ambten bij de intercommunales die geen directe of indirecte deelneming aan de uitoefening van het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot de bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties.
  ++++++++++

  HOOFDSTUK VI. - Overeenkomsten tussen gemeenten.

  Art. 28. De gemeenten kunnen onderling overeenkomsten voor bepaalde tijd sluiten met betrekking tot welbepaalde leveringen en diensten van gemeentelijk belang.
  De intercommunales kunnen zulke overeenkomsten sluiten onder elkaar en met de gemeenten.
  Voor deze overeenkomsten is de goedkeuring van de toezichthoudende overheid vereist.
  ++++++++++
  GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
  =========================
  Art. 28. (WAALSE GEWEST)
  (Opgeheven) <DWG 2006-07-19/45, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 02-09-2006>
  Art. 28. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  De gemeenten kunnen onderling overeenkomsten voor bepaalde tijd sluiten met betrekking tot welbepaalde leveringen en diensten van gemeentelijk belang.
  De intercommunales kunnen zulke overeenkomsten sluiten onder elkaar en met de gemeenten.
  (Lid 3 opgeheven, inzoverre zij bepalingen bevat omtrent het toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) <ORD 2001-07-19/93, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 09-10-2001>
  ++++++++++

  HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen.

  Art. 29. § 1. De verenigingen van gemeenten opgericht krachtens de wetten van 6 augustus 1897, 1 juli 1899, 18 augustus 1907 en 1 maart 1922 moeten hun statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van deze wet binnen twaalf maanden die volgen op de inwerkingtreding van de wet.
  § 2. Op verzoek van een vennoot of van een belanghebbende derde of van de administratieve overheid tot wier bevoegdheid de controle van de intercommunale behoort, kan de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de zetel van de intercommunale gevestigd is, de ontbinding uitspreken van iedere intercommunale die haar gewijzigde statuten niet binnen een maand na die wijziging ter goedkeuring heeft voorgelegd aan de toezichthoudende overheid.

  Art. 30. Opgeheven worden :
  1. de wet van 6 augustus 1897 houdende organisatie van intercommunale hospitaalinstellingen;
  2. de wet van 1 juli 1899 betreffende de verenigingen van gemeenten en provinciën voor de exploitatie van buurtspoorwegen;
  3. de wet van 18 augustus 1907 inzake de verenigingen van gemeenten en particuliere personen voor de oprichting van diensten van waterbedeling, gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 279 van 31 maart 1936 en bij artikel 1 van de wet van 16 maart 1957, met uitzondering van artikel 13;
  4. de wet van 1 maart 1922 betreffende de vereniging van gemeenten met het oog op het nut van het algemeen belang, gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 18 mei 1929, artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 augustus 1933 en artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 279 van 31 maart 1936.

  Art. 31. De artikelen 13, § 1, tweede lid, en 14, derde lid, van deze wet treden in werking op 1 juli 1989.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 05-07-2018 GEPUBL. OP 12-07-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-8; 9-25; 28-31)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 01-03-2012 GEPUBL. OP 14-03-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 10; 14; 17; 19; 24; 13)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 19-07-2006 GEPUBL. OP 23-08-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 28)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 11-03-2004 GEPUBL. OP 23-03-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 27BIS)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 06-07-2001 GEPUBL. OP 31-10-2001
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 19-07-2001 GEPUBL. OP 29-09-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 28)
 • 1997027060; 1997-02-07
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 05-12-1996 GEPUBL. OP 07-02-1997
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 09-07-1992 GEPUBL. OP 29-08-1992
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 20-07-1989 GEPUBL. OP 08-09-1989
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 28)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1982-1983. Senaat : Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr. 529/1. Verslag nr. 529/2. Amendementen, nr. 529/3 tot 16. Advies van de Raad van State, nr. 529/17. Amendementen, nr. 529/18 en 19. Aanvullend verslag, nr. 529/20. Amendementen, nr. 529/21 tot 28. Zitting 1984-1985. Senaat. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 24 en 25 oktober 1984, 29 en 30 januari 1985 en 11 februari 1985. - Aanneming. Vergadering van 12 februari 1985. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1140/1. Amendementen, nr. 1140/2 tot 4. Zitting 1985-1986. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Stukken verschenen tijdens de zitting 1984-1985, nr. 125/1. Amendementen, nr. 125/2 tot 10. Verslag nr. 125/11. Amendement nr. 125/12. Advies van de Raad van State, nr. 125/13. Gemotiveerd advies van het overlegcomité, nr. 125/14. Amendementen, nr. 125/15. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergaderingen 14 mei 1986 en 24 juni 1986. Zitting 1986-1987. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergaderingen 12 november 1986. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 13 november 1986.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 6 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie