J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1985/02/27/1985001098/justel

Titel
27 FEBRUARI 1985. - Koninklijk besluit waarbij aan de provinciegouverneurs en aan de bestendige deputaties van de provincieraden toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 09-03-1985 nummer :   1985001098 bladzijde : 2809
Dossiernummer : 1985-02-27/41
Inwerkingtreding : 19-03-1985

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor het vervullen van de taken die tot hun bevoegdheid behoren, wordt aan de provinciegouverneurs en aan de bestendige deputaties van de provincieraden toegang verleend tot de informatie bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
  De provinciegouverneurs kunnen de in het eerste lid bedoelde mogelijkheid overdragen aan de ambtenaren die een graad bezitten die ten minste gelijkwaardig is aan een graad van niveau 1 van de staatsagenten.
  De bestendige deputaties van de provincieraden kunnen de in het eerste lid bedoelde mogelijkheid overdragen aan een van hun leden of aan de ambtenaren die een graad bezitten die ten minste gelijkwaardig is aan een graad van niveau 1 van de staatsagenten.

  Art. 2. Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt en Onze Staatssecretaris voor Openbaar Ambt zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid artikel 5;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt en van Onze Staatssecretaris voor Openbaar Ambt,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie