J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 21 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1983/06/21/1983013264/justel

Titel
21 JUNI 1983. - Wet betreffende gemedicineerde diervoeders.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-06-1995 en tekstbijwerking tot 16-05-2006)

Bron : VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN.LANDBOUW
Publicatie : 28-10-1983 nummer :   1983013264 bladzijde : 13697
Dossiernummer : 1983-06-21/35
Inwerkingtreding : 08-11-1983

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-16

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <KB 1995-03-07/46, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 18-06-1995> Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
  1° geneesmiddel : het geneesmiddel als bedoeld in artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen;
  2° (...); <W 2006-05-01/46, art. 38, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  3° gemedicineerd diervoeder : elk mengsel van geneesmiddel(en) voor diergeneeskundig gebruik en diervoerder(s) dat voor het in de handel brengen is bereid en is bestemd om als zodanig te worden toegediend aan dieren vanwege de therapeutische, profylactische of andere eigenschappen van het geneesmiddel;
  4° voortbrengen : fabriceren, bereiden, inzonderheid in doses verdelen en conditioneren;
  5° verhandelen : in de handel brengen, in bezit houden, opslaan, tentoonstellen, te koop aanbieden, verkopen, ten kosteloze of ten bezwarende titel afleveren, ruilen, vervoeren en invoeren.

  Art. 2. De wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen is niet van toepassing op (...) gemedicineerde diervoeders. <W 2006-05-01/46, art. 39, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>

  Art. 3. De Koning kan, in het belang van de gezondheid van mens en dier :
  1° de voortbrengst, de verhandeling, de etikettering, de bewaring, het gebruik, de samenstelling en de uitvoer van (...) gemedicineerde diervoeders reglementeren; deze reglementerende bevoegdheid kan voorzien in individuele maatregelen tot schorsing of verbod; <W 2006-05-01/46, art. 40, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  2° de wijze en de voorwaarden van monsterneming, de analysemethoden, het tarief van de analyses en de voorwaarden inzake erkenning en werking van de analyselaboratoria vaststellen. (Deze bepaling is niet van toepassing op de controles uitgevoerd met toepassing van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.) <W 2003-03-28/47, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 16-06-2003>

  Art. 4. (opgeheven) <KB 1995-03-07/46, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 18-06-1995>

  Art. 5. (...). <W 2006-05-01/46, art. 41, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  (Niemand mag gemedicineerde diervoeders voortbrengen of verhandelen zonder voorafgaande erkenning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
  De Koning bepaalt de voorwaarden inzake toekenning, schorsing en intrekking van die vergunningen en erkenningen.) <W 2005-12-23/31, art. 72, 005; Inwerkingtreding : 09-01-2006>

  Art. 6. (Opgeheven) <W 2006-05-01/46, art. 42, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>

  Art. 7. § 1. De gemedicineerde diervoeders mogen slechts op voorschrift van de behandelende dierenarts worden verhandeld of toegediend. De Koning bepaalt de nadere regelen inzake de vorm en de inhoud van het voorschrift.
  § 2. Wanneer er aanleiding bestaat te menen dat een dierenarts het recht om gemedicineerde diervoeders voor te schrijven misbruikt, kan hij geroepen worden zich te verantwoorden ten overstaan van de Geneeskundige Commissie bedoeld bij artikel 36 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies.

  Art. 8. Aan personen die (...) gemedicineerde diervoeders voortbrengen of verhandelen is het verboden rechtstreeks of zijdelings premies of materiële voordelen aan te bieden of te verlenen aan personen die ze verkopen, ontvangen of gemachtigd zijn ze voor te schrijven. <W 2006-05-01/46, art. 43, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  Het is eveneens verboden dergelijke premies of voordelen rechtstreeks of door een tussenpersoon te vragen of te ontvangen.

  Art. 9. Reclame voor (...) gemedicineerde diervoeders is verboden. <W 2006-05-01/46, art. 44, 1°, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  Informatie uitsluitend gericht tot de dierenartsen en de voortbrengers van gemedicineerde diervoeders is toegelaten op voorwaarde dat wordt voldaan aan de door de Koning vastgestelde reglementaire bepalingen.
  Wetenschappelijke richtlijnen moeten verplicht de (...) gemedicineerde diervoeders vergezellen. <W 2006-05-01/46, art. 44, 2°, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  De Koning kan regelen stellen en toezicht houden op de wetenschappelijke informatie met betrekking tot de (...) gemedicineerde diervoeders, alsook omtrent de verplichting en de inhoud van de bijsluiters die ze vergezellen. <W 2006-05-01/46, art. 44, 3°, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  De Koning kan bepalen dat de voorlichting die voor het publiek bestemd is ten minste in de taal of talen van het gebied waar het gemedicineerde dievoeder wordt verhandeld, gesteld is.

  Art. 10. Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van de gerechtelijke politie worden de overtredingen van deze wet en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten opgespoord en vastgesteld door de ambtenaren door de Koning aangewezen.
  Hun processen-verbaal hebben bewijskracht tot het tegenbewijs is geleverd; een afschrift ervan wordt binnen vijftien dagen na de vaststelling aan de overtreders gezonden.
  Zij kunnen monsters nemen en deze door een daartoe krachtens artikel 3 erkend laboratorium laten ontleden.
  In de uitoefening van hun ambt mogen zij te allen tijde fabrieken, magazijnen, bergplaatsen, kantoren, vervoermiddelen, bedrijfsgebouwen, stallen, slachthuizen, markten, koelhuizen, stapelhuizen, stations en de in de open lucht gelegen bedrijven betreden.
  De ambtenaren kunnen zich alle inlichtingen doen verstrekken en bescheiden doen voorleggen die voor het uitoefenen van hun controletaak nodig zijn, en alle nuttige vaststellingen doen.
  (Dit artikel is niet van toepassing op de controles die worden verricht met toepassing van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.) <KB 2001-02-22/33, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2003>

  Art. 11. § 1. Onverminderd de toepassing van strengere straffen in het Strafwetboek gesteld :
  1. wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met een geldboete van duizend frank tot vijfduizend frank of met een van die straffen alleen, hij die bepalingen van deze wet of van de besluiten tot uitvoering ervan overtreedt voor zover door dit artikel op de overtreding geen andere straffen zijn gesteld;
  2. wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van zesentwintig frank tot tweeduizend frank of met een van die straffen alleen, de dierenarts die misbruik maakt van het recht om gemedicineerde diervoeders voor te schrijven;
  3. wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een geldboete van duizend frank tot vijftigduizend frank of met een van die straffen alleen :
  a) hij die een gemedicineerd diervoeder in bezit houdt zonder fabrikant te zijn of verhandelt zonder dat het door een voorschrift van een dierenarts is gedekt, of zonder zich te houden aan de voorwaarden en andere regelen door de Koning vastgesteld;
  b) hij die de besluiten genomen in uitvoering van artikel 9 overtreedt;
  c) hij die zich verzet tegen bezoeken, inspecties, controles, monsternemingen, of vragen naar inlichtingen of documenten door de in artikel 10 bepaalde overheden of die onjuiste inlichtingen of documenten verstrekt;
  4. wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van drieduizend frank tot honderdduizend frank of met een van die straffen alleen :
  a) hij die, zonder voorafgaande vergunning (...) een gemedicineerd diervoeder voortbrengt of verhandelt; <W 2006-05-01/46, art. 45, 1°, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  b) (...) <W 2006-05-01/46, art. 45, 2°, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  § 2. In geval van herhaling binnen drie jaar na de vorige veroordeling wegens een der misdrijven omschreven in § 1, kunnen de gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld. De rechtbank kan daarenboven de sluiting bevelen van de inrichting van de veroordeelde voor een termijn van acht dagen tot een jaar.
  § 3. Alle bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, uitgezonderd artikel 42 en hoofdstuk V, maar met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de door deze wet bepaalde misdrijven.

  Art. 12. § 1. De ambtenaren bedoeld in artikel 10 mogen, in geval van overtreding de (...) gemedicineerde diervoeders in beslag nemen. In dit geval wordt tot een monsterneming overgegaan. <W 2006-05-01/46, art. 46, 1°, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  § 2. In de mate waarin de eisen van de gezondheid van mens en dier het toelaten en overeenkomstig de beslissing en de richtlijnen van de door de Koning aangewezen ambtenaar mogen de in beslag genomen (...) gemedicineerde diervoeders verkocht worden of teruggegeven worden aan de eigenaar mits betaling van een geldsom. Het ontvangen bedrag wordt op de griffie van de rechtbank gedeponeerd totdat over het misdrijf uitspraak is gedaan. Dit bedrag treedt in de plaats van de inbeslaggenomen (...) gemedicineerde diervoeders zowel wat de verbeurdverklaring als wat de eventuele teruggave aan de belanghebbende betreft. <W 2006-05-01/46, art. 46, 2°, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  § 3. Wanneer de eisen van de gezondheid van mens of dier de verkoop of teruggave van de in beslag genomen gemedicineerde diervoeders niet toelaten, worden zij, overeenkomstig de beslissing en de richtlijnen verstrekt door de in § 2 bedoelde ambtenaar hetzij ontaard of verwerkt en tot een ander gebruik bestemd, hetzij vernietigd, alles op kosten van de overtreder. <W 2006-05-01/46, art. 46, 3°, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  De tot een ander gebruik bestemde ontaarde of verwerkte gemedicineerde voormengsels en gemedicineerde diervoeders worden verkocht en het ontvangen bedrag wordt op de griffie van de rechtbank in bewaring gegeven totdat over het het misdrijf uitspraak is gedaan. Dit bedrag treedt in de plaats van de inbeslaggenomen produkten, zowel wat de verbeurdverklaring als wat de eventuele teruggave aan de betrokkene betreft. <W 2006-05-01/46, art. 46, 4°, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  § 4. De inbeslaggenomen (...) gemedicineerde diervoeders worden, naar gelang van het geval, door het bestuur van registratie en domeinen of door het bestuur der douanen en accijnzen verkocht. <W 2006-05-01/46, art. 46, 5°, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  (§ 5. Dit artikel is niet van toepassing op de inbreuken die zijn vastgesteld ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.) <KB 2001-02-22/33, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2003>

  Art. 13. In geval van veroordeling kan de rechtbank de verbeurdverklaring en de vernietiging van de bij het misdrijf betrokken of uit het misdrijf voortkomende (...) gemedicineerde diervoeders uitspreken, ook al zijn zij geen eigendom van de veroordeelde. De door de rechtbank bevolen vernietiging geschiedt op kosten van de veroordeelde. <W 2006-05-01/46, art. 47, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  De rechtbank kan daarenboven bekendmaking van het vonnis bevelen in één of meer dagbladen en de aanplakking ervan op de plaatsen en gedurende de tijd welke zij vaststelt, alles op kosten van de veroordeelde.

  Art. 14. De ambtenaren bedoeld in artikel 10 kunnen, bij administratieve maatregel, (...) gemedicineerde diervoeders waarvan zij vermoeden dat zij niet beantwoorden aan de bepalingen van deze wet of van de besluiten ter uitvoering ervan voorlopig in beslag nemen voor een termijn waarvan de duur en de nadere regelen door de Koning worden bepaald, ten einde ze aan een ontleding te onderwerpen. In dit geval wordt overgegaan tot een monsterneming. Het beslag wordt opgeheven op bevel van de ambtenaar die het heeft gelegd of door het verstrijken van de termijn. <W 2006-05-01/46, art. 48, 006; Inwerkingtreding : 26-05-2006>
  (Dit artikel is niet van toepassing op de inbreuken die zijn vastgesteld ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.) <KB 2001-02-22/33, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2003>

  Art. 15. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, binnen het toepassingsgebied van deze wet alle maatregelen treffen die nodig zijn voor het uitvoeren van verdragen en van krachtens die verdragen tot stand gekomen internationale akten. Daarbij kan Hij bepalingen van deze wet opheffen of wijzigen.
  (Het vorig lid is niet van toepassing op de materies die behoren tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.) <KB 2001-02-22/33, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2003>

  Art. 16. § 1. De inbreuken op de bepalingen van deze wet of op de besluiten ter uitvoering ervan die strafbaar zijn met straffen voorzien in artikel 11, § 1, 1, 2 en 3, a en b maken het voorwerp uit hetzij van strafrechtelijke vervolgingen hetzij van een administratieve boete.
  De verbaliserende ambtenaar stuurt het proces-verbaal dat de inbreuk vaststelt aan de Procureur des Konings alsook een afschrift ervan aan de door de Koning aangewezen ambtenaar.
  § 2. De Procureur des Konings beslist of hij, de ernst van de overtreding in acht genomen, al dan niet strafrechtelijk vervolgt.
  Strafvervolging sluit administratieve geldboete uit ook wanneer de vervolging tot vrijspraak heeft geleid.
  § 3. De Procureur des Konings beschikt over een termijn van een maand, te rekenen van de dag van ontvangst van het proces-verbaal, om van zijn beslissing kennis te geven aan de door de Koning aangewezen ambtenaren.
  Ingeval de Procureur des Konings van strafvervolging afziet of verzuimt binnen de gestelde termijn van zijn beslissing kennis te geven, beslist de door de Koning aangewezen ambtenaar overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden die Hij bepaalt, nadat de betrokkene de mogelijkheid geboden werd zijn verweermiddelen naar voor te brengen, of wegens de overtreding een administratieve geldboete moet worden opgelegd.
  § 4. De beslissing van de ambtenaar is met redenen omkleed en bepaalt het bedrag van de administratieve geldboete die niet lager mag zijn dan het minimum van de geldboete voorzien door de overtreden wettelijke bepaling, noch hoger dan het vijfvoudige van dit minimum.
  Nochtans wordt het minimum van de geldboete, waarop de ambtenaar zich baseert om het bedrag vast te stellen van de administratieve geldboete, altijd vermeerderd met de opdeciemen; desgevallend kan de som vermeerderd worden met de expertisekosten.
  § 5. Bij samenloop van verschillende overtredingen worden de bedragen van de administratieve geldboeten samengevoegd, zonder dat ze evenwel hoger mogen zijn dan het dubbele van het maximumbedrag als bedoeld in § 4.
  § 6. De beslissing bedoeld in § 4 van dit artikel wordt aan de betrokkene bekendgemaakt bij een ter post aangetekende brief samen met een verzoek tot betaling van de boete binnen de door de Koning gestelde termijn.
  Deze kennisgeving doet de strafvordering vervallen; de betaling van de administratieve geldboete maakt een einde aan de vordering van de administratie.
  § 7. Blijft de betrokkene in gebreke de geldboete binnen de gestelde termijn te betalen, dan vordert de ambtenaar de toepassing van de administratieve geldboete voor de bevoegde rechtbank.
  De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid die van het vierde deel, Boek II en Boek III, zijn van toepassing.
  § 8. Geen administratieve geldboete kan worden opgelegd drie jaar na het feit dat de bij deze wet bedoelde overtreding oplevert.
  De daden van onderzoek of van vervolging verricht binnen de in het eerste lid van deze paragraaf gestelde termijn sluiten de loop ervan. Met die dagen begint een nieuwe termijn van gelijke duur te lopen.
  § 9. De administratieve geldboeten worden gestort op de bijzondere rekening van de Afzonderlijke Sectie van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin.
  De Koning bepaalt de procedureregelen die toepasselijk zijn op de administratieve geldboeten.
  (§ 10. Dit artikel is niet van toepassing op de inbreuken die zijn vastgesteld ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.) <KB 2001-02-22/33, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2003>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1980-1981.
   Senaat.
   Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet, nr. 732-1.
   Zitting 1981-1982.
   Senaat.
   Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet, nr. 241-1. - Verslag nr. 241-2.
   Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergaderingen van 22 en 23 juni 1982. - Aanneming. Vergadering van 23 juni 1982.
   Kamer van Volksvertegenwoordigers.
   Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet overgezonden door de Senaat nr. 359-1.
   Zitting 1982-1983.
   Kamer van Volksvertegenwoordigers.
   Parlementaire bescheiden. - Amendement nr. 359-2. - Verslag nr. 359-3. - Amendementen nr. 359-4- en 359-5.
   Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet geamendeerde vergadering van 9 december 1982.
   Senaat.
   Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet geamendeerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, nr. 241-3. - Verslag, nr. 241-4.
   Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 15 juni 1983. - Aanneming. Vergadering van 16 juni 1983.
Erratum Tekst Begin

originele versie
1985013047
PUBLICATIE :
1985-03-19
bladzijde : 3275

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 01-05-2006 GEPUBL. OP 16-05-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 13; 14)
 • originele versie
 • WET VAN 23-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • WET VAN 28-03-2003 GEPUBL. OP 06-06-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-02-2001 GEPUBL. OP 28-02-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 12; 14; 15; 16)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-03-1995 GEPUBL. OP 08-06-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 21 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie