J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1981/06/30/1981002008/justel

Titel
30 JUNI 1981. - Decreet houdende aanvulling van de artikelen 12 en 33 van de bij Koninklijk Besluit van 18 juli 1966 geco÷rdineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken wat betreft het gebruik van de talen in de betrekkingen tussen de bestuursdiensten van het Nederlands Taalgebied en de Particulieren.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 10-11-1981 nummer :   1981002008 bladzijde : 14149       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1981-06-30/36
Inwerkingtreding : 20-11-1981

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

  Art. 2. Dit decreet is van toepassing op :
  1░ de plaatselijke diensten van het Nederlands taalgebied, waarvan de werkkring uitsluitend het ambtsgebied van gemeenten zonder speciale taalregeling betreft;
  2░ de gewestelijke diensten, waarvan de werkkring zich beperkt tot het Nederlands taalgebied, en uitsluitend gemeenten zonder speciale taalregeling betreft.

  Art. 3. De particulieren, bedrijven inbegrepen, gevestigd in een gemeente zonder speciale taalregeling uit het Nederlands taalgebied, gebruiken uitsluitend het Nederlands in hun betrekkingen met de in artikel 2 bedoelde diensten.

  Art. 4. De sancties en het toezicht bedoeld in de hoofdstukken VII en VIII van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 geco÷rdineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken zijn van toepassing op de bij dit decreet bepaalde regeling.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1980-1981. Stuk van de Raad. Voorstel van decreet, 127-1. - Verslag 127-2. - Handelingen, Bespreking en aanneming. Vergadering van 3 en 4 juni 1981.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie