J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 13 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1978/10/10/1978101005/justel

Titel
10 OKTOBER 1978. - Wet houdende vaststelling van een Belgische visserijzone.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-05-1999 en tekstbijwerking tot 10-12-2013)

Publicatie : 28-12-1978 nummer :   1978101005 bladzijde : 15992
Dossiernummer : 1978-10-10/30
Inwerkingtreding : 07-01-1979

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <W 1999-04-22/47, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 20-07-1999> Buiten de Belgische territoriale zee wordt een nationale visserijzone ingesteld waarvan de grenzen deze zijn van de exclusieve economische zone.

  Art. 2. Het uitoefenen van de visserij in de in artikel 1 omschreven van zone valt onder de rechtsmacht en de reglementering van België.

  Art. 3. Voor vreemde schepen geldt in de in artikel 1 omschreven zone visserijverbod.
  (Dit verbod geldt evenwel onder voorbehoud van de rechten die voor vreemde schepen voortvloeien uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie en uit de terzake toepasselijke regels van het internationaal recht.) <W 1999-04-22/47, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 20-07-1999>

  Art. 4. <W 1999-04-22/47, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 20-07-1999> (NOTA : De Wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie heeft de woorden "de waterschouten en hun agenten, alsook" vervangen door de woorden "de met de politie te water belaste federale politie ambtenaren en" in dit artikel <W 1999-05-03/30, art. 76, Inwerkingtreding : 01-04-1999>) § 1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke politie zijn de waterschouten en hun agenten, de ambtenaren en agenten van de Dienst Zeevisserij van het ministerie van Middenstand en Landbouw, aangeduid door de minister die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft, de gezagvoerders van de visserijwachtvaartuigen of hun aangestelden, de gezagvoerders van de patrouillevaartuigen en -vliegtuigen van de Staat of hun aangestelden, de daartoe gemandateerde officieren en onderofficieren van de Marine en de ambtenaren van de Administratie der Douane en Accijnzen binnen de grenzen van artikel 168 van de algemene wet inzake de douane en accijnzen van 18 juli 1977 belast met het toezicht op de toepassing van deze wet en krachtens deze wet genomen besluiten en, onder meer, overtredingen daarvan op te sporen en ze vast te stellen in processenverbaal die bewijswaarde hebben tot het tegendeel is bewezen.
  Zij hebben te dien einde het recht zich te allen tijde aan boord der vissersvaartuigen te begeven, de overlegging van alle scheepspapieren en alle bewijsstukken te eisen alsmede zich te begeven in alle lokalen en plaatsen aan boord waar zich visserijproducten of vistuig kunnen bevinden. Zij mogen alle documenten en bewijsstukken voor onderzoek in beslag nemen.
  In geval van ontdekking op heterdaad mogen zij, met het doel een vervolging in te stellen en met instemming van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, het vissersvaartuig naar een Belgische haven opbrengen of laten opbrengen op kosten en risico van de.
  eigenaar of exploitant en, voor zover nodig, het vissersvaartuig voor rekening en risico van de eigenaar of exploitant aan de ketting leggen.
  In geval zij ernstige redenen hebben om te geloven dat er inbreuken zijn begaan, mogen zij, met instemming van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge het vissersvaartuig naar een Belgische haven opbrengen of laten opbrengen, op kosten en risico van de eigenaar of exploitant. Wanneer vervolgens een inbreuk wordt vastgesteld, mogen zij, voor zover nodig, het vissersvaartuig voor rekening en risico van de eigenaar of de exploitant aan de ketting leggen.
  § 2. Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld, hebben zij bovendien het recht onmiddellijk beslag te leggen op de visserijproducten, het vistuig en andere productiemiddelen. Ze mogen de in beslag genomen visserijproducten terug in zee doen werpen.
  Zij mogen de in beslag genomen visserijproducten, die in de handel mogen worden gebracht overeenkomstig de geldende Europese of nationale reglementeringen en voor zover zulks verenigbaar is met de volksgezondheid, openbaar verkopen. De ontvangen som wordt op de griffie van de bevoegde rechtbank gedeponeerd totdat over het misdrijf een eindbeslissing is genomen. Dit bedrag treedt in de plaats van de in beslag genomen visserijproducten zowel voor wat de verbeurdverklaring als voor wat de eventuele teruggave betreft.
  Zij mogen de in beslag genomen visserijproducten die niet in de handel mogen worden gebracht overeenkomstig de geldende Europese of nationale reglementeringen, maar die voldoen aan de eisen van de volksgezondheid schenken aan een instelling van weldadigheid of tot een ander gebruik bestemmen.
  Indien de in beslag genomen visserijproducten niet voldoen aan de eisen van de volksgezondheid, mogen ze niet voor menselijke consumptie in aanmerking komen en moeten ze ontaard, verwerkt en tot een ander gebruik bestemd, hetzij vernietigd worden, alles op kosten van de overtreder.
  Zij mogen het in beslag genomen vistuig en andere productiemiddelen teruggeven aan de overtreder tegen het stellen van een borgsom of een bankgarantie geboden door een in België gevestigde bank overeenkomende met een bedrag dat vastgesteld wordt door de verbalisant en niet meer mag belopen dan één vijfde van de in deze wet vastgestelde maximumgeldboete, verhoogd met de opdeciemen.
  Evenwel kan van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt worden indien het vistuig of productiemiddelen betreft die niet voldoen aan de geldende Europese of nationale reglementering.
  Het in beslag genomen vistuig en andere productiemiddelen worden in bewaring gegeven bij de griffie van de bevoegde rechtbank. De borgsom of de bankgarantie dient te worden afgegeven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, in handen van de verbalisant die deze op de griffie van de rechtbank deponeert totdat over het misdrijf een eindbeslissing is genomen. Dit bedrag treedt in de plaats van het in beslag genomen vistuig en andere productiemiddelen zowel voor wat de verbeurdverklaring als voor wat de eventuele teruggave betreft.
  § 3. Bij veroordeling kan de rechtbank altijd de verbeurdverklaring van de in beslag genomen visserijproducten, vistuig en andere productiemiddelen bevelen.
  De verbeurdverklaring wordt steeds uitgesproken en de vernietiging wordt steeds bevolen wanneer het vistuig of productiemiddelen betreft die niet voldoen aan de geldende Europese of nationale reglementering en wanneer de aard van het visserijproduct dit vergt.
  De vernietiging door de rechtbank bevolen, gebeurt op kosten van de veroordeelde.

  Art. 5. <W 1999-04-22/47, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 20-07-1999> Wanneer een vissersvaartuig in overeenstemming met de beschikkingen van deze wet aan de ketting is gelegd, wordt het vissersvaartuig onmiddellijk vrijgegeven in ruil voor het stellen door de eigenaar of de persoon die voor diens rekening handelt, van een borgsom of een bankgarantie geboden door een in België gevestigde bank overeenkomende met een bedrag dat vastgesteld wordt door de verbalisant en niet meer mag belopen dan de in deze wet vastgestelde maximumgeldboete, verhoogd met de opdeciemen. De borgsom of de bankgarantie dient te worden afgegeven, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, in handen van de verbalisant die deze in bewaring geeft bij een gerechtelijk agentschap van de Deposito- en Consignatiekas.
  De geldboete die is opgelegd door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing alsmede alle andere kosten, worden op de borgsom verhaald. Het overblijvend gedeelte wordt onmiddellijk terugbetaald. De rente van de in consignatie gegeven som wordt bij de borgsom gevoegd.
  In geval van het aan de ketting leggen van een vreemd vissersvaartuig, wordt de vlaggestaat via zijn diplomatieke vertegenwoordiger onverwijld in kennis gesteld van de genomen maatregelen en van de eventuele daarna opgelegde straffen.

  Art. 6. <W 1999-04-22/47, art. 14, 003; Inwerkingtreding : 20-07-1999> Wordt gestraft met geldboete van duizend vijfhonderd frank tot honderdduizend frank:
  1° hij die deze wet of de krachtens deze wet genomen besluiten overtreedt;
  2° hij die zich verzet tegen bezoeken, inspecties, controles, monsternemingen of vragen naar inlichtingen of documenten door de in artikel 4, paragraaf 1 bedoelde overheden;
  3° hij die wetens onjuiste inlichtingen of documenten verstrekt;
  4° hij die weigert te gehoorzamen aan de bevelen welke door de in artikel 4, paragraaf 1 bedoelde overheden krachtens deze wet of haar uitvoeringsbesluiten worden gegeven.
  Indien de overtreding wordt begaan tussen zonsondergang en zonsopgang of bij herhaling binnen drie jaar na de vorige veroordeling wegens één der misdrijven bedoeld in het eerste lid, kunnen de hierboven voorziene straffen tot het dubbele van het maximum worden gebracht.
  Hij wordt tevens veroordeeld tot betaling van alle gemaakte kosten, met inbegrip van de kosten voortvloeiend uit de inbeslagname van vistuig en productiemiddelen.
  De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn op de in dit artikel bepaalde misdrijven van toepassing.

  Art. 7.<W 1999-04-22/47, art. 15, 002; Inwerkingtreding : 20-07-1999> Alleen de correctionele rechtbanken van Antwerpen, [1 West-Vlaanderen en Brussel]1 zijn bevoegd om kennis te nemen van de inbreuken tegen deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.
  ----------
  (1)<W 2013-12-01/01, art. 127, 004; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 01-12-2013 GEPUBL. OP 10-12-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 7)
 • originele versie
 • WET VAN 22-04-1999 GEPUBL. OP 10-07-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 4; 5; 6; 7)
 • originele versie
 • WET VAN 03-05-1999 GEPUBL. OP 29-05-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 4)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1976-1977. Kamer van volksvertegenwoordigers. Gedrukte stukken. - Wetsontwerp, nr. 1082-1. Parlementaire Handelingen. - Indiening van het wetsontwerp. Vergadering van 10 februari 1977. Zitting 1977-1978. Kamer van volksvertegenwoordigers. Gedrukte stukken. - Nr. 263-1 (vroeger verschenen dokumenten). - Verslag, nr. 263-2. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 9 februari 1978. - Stemming. Vergadering van 9 februari 1978. Senaat. Gedrukte stukken. - Wetsontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 304-1. - Verslag, nr. 304-2. Parlementaire Handelingen. - Wetsontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Vergadering van 14 februari 1978. - Stemming. Vergadering van 28 juli 1978.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 13 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie