J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1976/06/23/1976062301/justel

Titel
23 JUNI 1976. - Wet tot invoering van een vakantiegeld voor bepaalde groepen van personen.

Publicatie : 09-07-1976 nummer :   1976062301 bladzijde : 8984
Dossiernummer : 1976-06-23/01
Inwerkingtreding : 19-07-1976

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Zij, die in het kader van het algemeen stelsel van de sociale zekerheid:
  - uitkeringsgerechtigd zijn als bedoeld in de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
  - uitkeringsgerechtigd zijn als bedoeld in de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan minder-validen,
  - uitkeringsgerechtigd zijn als bedoeld in de wet van 1 april 1969 betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden,
  - uitkeringsgerechtigd zijn als bedoeld in de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, kunnen een vakantiegeld genieten.
  Bij een in Ministerraad overlegd besluit kan de Koning de toepassingssfeer van deze wet verruimen tot andere categorieŽn uitkeringsgerechtigden die Hij aanduidt. Bovendien bepaalt Hij het bedrag, de toekenningsvoorwaarden, de periodiciteit van de uitbetaling, alsmede de datum van de invoegetreding.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1975-1976. Senaat. Parlementaire bescheiden (1974-1975). - Wetsvoorstel, nr. 455-1. Verslag, nr. 455-2. - Amendementen, nr. 455-3 en 4. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 12 mei 1976. - Aanneming. Vergadering van 13 mei 1976. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp overgemaakt door de Senaat, nr. 882-1. Parlementaire Handelingen. - Aanneming. Vergadering van 17 juni 1976. |

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie