J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1974/08/02/1974080250/justel

Titel
2 AUGUSTUS 1974. - Wet betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten <W 2002-06-21/34, art. 61>.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-08-2008 en tekstbijwerking tot 24-05-2019)

Bron : EERSTE MINISTER
Publicatie : 19-09-1974 nummer :   1974080250 bladzijde : 11415
Dossiernummer : 1974-08-02/31
Inwerkingtreding :
01-01-1972 (ART. 33,§4)
01-04-1972 (ART. (34))

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Bezoldiging van de magistraten van de rechterlijke orde, van de griffiers en van de secretarissen van de parketten.
Art. 1-14
HOOFDSTUK II. - Bezoldiging van de ambtsdragers bij de Raad van State.
Art. 15-18
HOOFDSTUK III. - Bezoldiging van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs.
Art. 19-25
HOOFDSTUK IV. - (De wedden van de bedienaars van de katholieke, protestantse, orthodoxe, Anglikaanse, Israėlitische erediensten, de imams van de islamitische eredienst en de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad.) <W 2002-06-21/34, art. 62>
Art. 26, 26bis, 27, 27bis, 28-29, 29bis, 29ter, 29quater, 30, 30bis, 31, 31bis
HOOFDSTUK V. - Gemeenschappelijke bepaling voor al de gerechtigden van onderhavige wet.
Art. 32
HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen.
Art. 33-36

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Bezoldiging van de magistraten van de rechterlijke orde, van de griffiers en van de secretarissen van de parketten.

  Artikel 1. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 2. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 3. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 4. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 5. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 6. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 7. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 8. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 9. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 10. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 11. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 12. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 13. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 14. <Wijzigingsbepalingen>

  HOOFDSTUK II. - Bezoldiging van de ambtsdragers bij de Raad van State.

  Art. 15. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 16. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 17. In afwijking van artikel 3, § 3, van dezelfde wet wordt de anciėnniteit van de ambtsdrager bij de Raad van State, in dienst op de dag van de bekendmaking van deze wet, voort berekend op de wijze welke op die dag gold.
  Deze wet is echter op hem van toepassing indien de wijze van berekening welke zij instelt voor hem gunstiger is.

  Art. 18. <Wijzigingsbepalingen>

  HOOFDSTUK III. - Bezoldiging van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs.

  Art. 19. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 20. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 21. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 22. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 23. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 24. <Wijzigingsbepalingen>

  Art. 25. <Wijzigingsbepalingen>

  HOOFDSTUK IV. - (De wedden van de bedienaars van de katholieke, protestantse, orthodoxe, Anglikaanse, Israėlitische erediensten, de imams van de islamitische eredienst en de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad.) <W 2002-06-21/34, art. 62>

  Art. 26. <W 1997-02-17/49, art. 2, Inwerkingtreding : 04-05-1997> De jaarwedden van de door het Rijk bezoldigde bedienaars van de katholieke eredienst worden vastgesteld als volgt :
  a) Aartsbisschop : (68.371,77 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  b) Bisschop : (55.127,56 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  c) Vicaris-generaal van het aartsbisdom of van het bisdom : (20.418,57 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  d) Kanunnik van het aartsbisdom of van het bisdom : (14.830,68 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  e) Secretaris van het aartsbisdom of van het bisdom : (14.830,68 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  f) Pastoor : (13.409,11 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  g) Kerkbedienaar : (13.409,11 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  h) Kapelaan : (13.409,11 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  i) Onderpastoor : (13.409,11 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  (j) parochieassistent : 13 409,11 euro.) <W 2008-12-22/32, art. 267, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

  Art. 26bis. <W 2008-12-22/32, art. 268, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1991> 341 plaatsen van parochieassistent worden toegekend.

  Art. 27. <W 1997-02-17/49, art. 3, Inwerkingtreding : 04-05-1997> De jaarwedden van de door het Rijk bezoldigde bedienaars van de protestantse eredienst worden vastgesteld als volgt :
  a) Predikant-voorzitter van de Synode : (43.228,00 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  b) Eerste predikant : (18.652,70 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  c) Tweede predikant, predikant en secretaris bij het voorzitterschap van de Synode : (15.840,77 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  d) Hulppredikant : (13.409,11 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  Art. 27bis. <W 1997-02-17/49, art. 4, Inwerkingtreding : 04-05-1997> De jaarwedden van de door het Rijk bezoldigde bedienaars van de orthodoxe eredienst worden vastgesteld als volgt (...) : <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  a) Metropoliet-Aartsbisschop : (31.234,69 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  b) Aartsbisschop : (20.418,57 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  c) Bisschop : (18.625,70 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  d) Vicaris-generaal : (15.840,77 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  e) Secretaris : ( 14.830,68 EUR) <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  f) Pastoor-deken : (13.409,11 EUR) <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  g) Bedienaar : (13.409,11 EUR) <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  h) Onderpastoor : (13.409,11 EUR) <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  Art. 28.[1 De jaarwedden van de door het Rijk bezoldigde bedienaars van de anglicaanse eredienst worden vastgesteld als volgt :
   a) Kapelaan-Voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in Belgiė
   20 418,57 EUR
   b) Secretaris van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in Belgiė;
   15 840,77 EUR
   c) Kapelaan van de kerken te Antwerpen en te Elsene (geünificeerde anglicaanse kerk)
   15 840,77 EUR
   d) Kapelaan van de andere kerken
   14 397,74 EUR.]1
  ----------
  (1)<W 2019-05-05/10, art. 113, 004; Inwerkingtreding : 03-06-2019>

  Art. 29. <L 1999-03-10/49, art. 2, Inwerkingtreding : 03-05-1999> De jaarwedden van de door het Rijk bezoldigde bedienaars van de israėlitische eredienst worden vastgesteld als volgt :
  a) Groot Rabbijn van Belgiė : (31.234,69 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  b) Groot Rabbijn : (20.418,57 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  c) Secretaris van het centraal israėlitisch consistorie : (15.840,77 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  d) Rabbijn : (14.397,74 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  e) Officiėrend bedienaar : (13.409,11 EUR). <KB 2001-07-13/64, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  Art. 29bis.[1 De jaarwedden van de door het Rijk bezoldigde bedienaars van de islamitische eredienst worden vastgesteld als volgt :
   a) Secretaris-generaal
   43 228,00 EUR
   b) Adviseur
   20 500,33 EUR
   c) Secretaris
   20 500,33 EUR
   d) Adjunct-secretaris
   16 994,30 EUR
   e) Theoloog
   18 652,70 EUR
   f) Eerste Imam in rang
   18 652,70 EUR
   g) Predikant
   15 840,77 EUR
   h) Tweede Imam in rang
   15 840,77 EUR
   i) Derde Imam in rang
   13 409,11 EUR.]1
  ----------
  (1)<W 2019-05-05/10, art. 114, 004; Inwerkingtreding : 03-06-2019>

  Art. 29ter. <ingevoegd bij W 2002-06-21/34, art. 63, Inwerkingtreding : 01-11-2002> De jaarwedden van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad en de tussentijdse verhogingen worden vastgesteld als volgt (in euro) :
  a) secretaris-generaal :
  38 735,08 - 53 304,25
  11 tweejaarlijkse verhogingen - 1 324,47
  b) adjunct-secretarisgeneraal :
  35 408,45 - 49 997,62
  11 tweejaarlijkse verhogingen - 1 324,47
  c) moreel consulent-hoofd van dienst :
  27 647,32 - 42 216,49
  11 tweejaarlijkse verhogingen - 1 324,47
  d) moreel consulent-eerste klasse :
  25 254,60 - 37 550,15
  3 jaarlijkse verhogingen - 618,08
  11 tweejaarlijkse verhogingen - 949,21
  e) moreel consulent :
  20 500,33 - 31 846,67
  3 jaarlijkse verhogingen - 618,08
  10 tweejaarlijkse verhogingen - 949,21
  f) assistent moreel consulent :
  17 812,32 - 26 897,38
  3 jaarlijkse verhogingen - 264,66
  2 tweejaarlijkse verhogingen - 352,81
  2 tweejaarlijkse verhogingen - 705,58
  10 tweejaarlijkse verhogingen - 617,43
  g) adjunct-moreel consulent-eerste klasse :
  17 677,51 - 24 962,47
  3 jaarlijkse verhogingen - 309,00
  12 tweejaarlijkse verhogingen - 529,83
  h) adjunct-moreel consulent :
  15 537,47 - 22 822,43
  3 jaarlijkse verhogingen - 309,00
  12 tweejaarlijkse verhogingen - 529,83
  i) assistent-moreel consulent-eerste klasse :
  15 537,47 - 23 352,26
  3 jaarlijkse verhogingen - 309,00
  13 tweejaarlijkse verhogingen - 529,83
  j) assistent-moreel consulent :
  13 409,11 - 21 788,59
  3 jaarlijkse verhogingen - 264,66
  1 verhoging-na twee jaar - 264,66
  1 verhoging-na twee jaar - 352,81
  2 tweejaarlijkse verhogingen - 705,58
  9 tweejaarlijkse verhogingen - 617,43.

  Art. 29quater. (oud Art. 29ter) <W 23-01-1981, art. 1, Inwerkingtreding : 01-10-1980> De door deze wet vastgestelde jaarwedden mogen niet lager zijn dan de door de Koning bepaalde gewaarborgde minimumbezoldiging van het personeel der ministeries.

  Art. 30. <W 2002-06-21/34, art. 64, Inwerkingtreding : 01-11-2002> Een haard- of een standplaatstoelage, kinderbijslag en kraamgeld, een eindejaarstoelage en vakantiegeld worden toegekend aan de bedienaars van de erkende erediensten, de Imams en de Afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad onder de voor het personeel der Rijksbesturen vastgestelde voorwaarden.

  Art. 30bis. <opgeheven door KB 1997-02-17/49, art. 8, Inwerkingtreding : 04-05-1997>

  Art. 31. <W 23-01-1981, art. 1, Inwerkingtreding : 01-10-1980> De wedden en de haard- of standplaatstoelagen van (de bedienaars van de erkende erediensten, de Imams en de Afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad) worden gekoppeld aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op de bezoldiging van het Rijkspersoneel in actieve dienst. <W 2002-06-21/34, art. 64, Inwerkingtreding : 01-11-2002>

  Art. 31bis. <W 23-01-1981, art. 1, Inwerkingtreding : 01-10-1980> De beschikkingen tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlijden van een lid van het personeel der ministeries zijn toepasselijk op (de bedienaars van de erkende erediensten, de Imams en de Afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad). <W 2002-06-21/34, art. 64, Inwerkingtreding : 01-11-2002>

  HOOFDSTUK V. - Gemeenschappelijke bepaling voor al de gerechtigden van onderhavige wet.

  Art. 32. <W 23-01-1981, art. 2, Inwerkingtreding : 01-10-1980> De bedragen vermeld in de artikels 1 tot 3. 6 tot 8. 10 tot 12, 15, 16 en 19 lot 25 worden verhoogd :
  - met 4 % vanaf 1 januari 1974; - met 6 % vanaf 1 juli 1974.
  - met 6 % vanaf 1 juli 1974

  HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen.

  Art. 33. § 1. De artikelen 3, 4 en 5 van de wet van 22 april 1965 tot verhoging van de wedden, weddesupplementen, toelagen en vergoedingen van sommige leden van het door de Staat bezoldigd personeel worden opgeheven.
  § 2. 1° Artikel 1, 1°, 3°, 4° en 5° van de wet van 9 juni 1969 betreffende de wedden van sommige titularissen van openbare ambten en van de erediensten wordt opgegeven;
  2° (...) <Wijzigingsbepalingen>
  3° de artikelen 3 en 4 worden opgeheven.
  § 3. De wet van 13 april 1971 betreffende de wedden van sommige titularissen van openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten worden opgeheven. met uitzondering van artikel 3, 1.
  § 4. Artikel 48 van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1964 en 9 april 1965, en artikel 49 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1964, worden opgeheven.
  § 5. De wet van 31 juli 1963 tot vaststelling van de wedden van de bedienaars van de katholieke, protestants-evangelische, anglikaanse en israėlitische erediensten wordt opgeheven.

  Art. 34. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 april 1972 met uitzondering van artikel 33, § 4, dat op 1 januari 1972 uitwerking heeft.
  De bepaling van artikel 32 heeft uitwerking op de voor de toepassing ervan vastgestelde tijdstippen.

  Art. 35. <ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 295, Inwerkingtreding : 10-01-2005> (De artikelen 26, j), en 26bis hebben uitwerking met ingang van 1 januari 1991.) <W 2008-12-22/32, art. 269, 003; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  Artikel 29bis, a), b) en c), zal uitwerking hebben op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van Belgiė, totstandgekomen na de verkiezingen georganiseerd door de op 23 september 2004 ingestelde Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst.

  Art. 36. <Ingevoegd bij W 2008-07-24/35, art. 138; Inwerkingtreding : 17-08-2008> Met toepassing van de artikelen 26 tot 29bis kunnen de erkende plaatsen van het kader op voorstel van de Minister van Justitie vastgesteld door de Koning door bedienaars van de erediensten worden ingevuld ten belope van 50 procent of 100 procent van de in deze artikelen vastgestelde weddeschalen.
  In geval van cumul van meer dan één erkende plaats is de maximumwedde waarop de bedienaars van de erediensten in het kader van de toepassing van de artikelen 26 tot 29bis recht hebben, beperkt tot 150 procent van de in deze artikelen vastgestelde weddenschalen.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
1974080211
PUBLICATIE :
1974-11-22
bladzijde : 13967

ERRATAWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 05-05-2019 GEPUBL. OP 24-05-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 28; 29bis)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 26; 26BIS; 35)
 • originele versie
 • WET VAN 24-07-2008 GEPUBL. OP 07-08-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 26BIS; 35; 36)
 • originele versie
 • WET VAN 11-07-2005 GEPUBL. OP 12-07-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 26BIS; 35)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 26BIS; 29BIS; 35)
 • originele versie
 • WET VAN 21-06-2002 GEPUBL. OP 22-10-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIF; 29TER; 29QUATER; 30)
  (GEWIJZIGDE ART. : 31; 31BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 10-03-1999 GEPUBL. OP 23-04-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 29)
 • 1997009263; 1997-04-24
 • WET VAN 17-02-1997 GEPUBL. OP 24-04-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : 26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS)
  (GEWIJZIGDE ART. : 30BIS; 31)
 • WET VAN 06-08-1993 GEPUBL. OP 09-08-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 26; 27; 27BIS; 29; 29BIS)
 • WET VAN 11-01-1993 GEPUBL. OP 09-03-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS)
 • WET VAN 26-06-1992 GEPUBL. OP 30-06-1992
  (GEWIJZIGDE ART. : 26; 27; 27BIS; 29; 29BIS)
 • WET VAN 20-07-1991 GEPUBL. OP 01-08-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 30BIS; 31)
 • WET VAN 18-07-1991 GEPUBL. OP 26-07-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS)
 • WET VAN 18-07-1990 GEPUBL. OP 05-09-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS)
 • WET VAN 04-01-1989 GEPUBL. OP 04-02-1989
  (GEWIJZIGDE ART. : 26; 27; 27BIS; 28; 29; 29BIS; 32)
 • WET VAN 12-11-1987 GEPUBL. OP 22-01-1988

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1972-1973 : KAMER. Parl. besch. - Ontwerp van wet, nr 625-1. - Amendementen, nrs 625-2 tot 9. - Verslagen, nrs 625-10 en 11. Parl. Hand. - Bespreking. 13 en 20-12-1973. - Aanneming. 20-12-1973. Zitting 1973-1974 : SENAAT. Parl. besch. - Ontwerp, nr 128. Buitengewone zitting 1974 : SENAAT. Parl. besch. - Opgave van de vroeger verschenen stukken, nr 229-1. - Verslag, nr 229-2. - Amendementen, nrs 229-3 tot 5. Parl. Hand. - Bespreking. 4 en 9-7-1974. - Aanneming. 9-7-1974.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie