J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1973/07/19/1973071902/justel

Titel
19 JULI 1973. - Decreet tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen
(NOTA : Bij arrest van 30-01-1986 (B.St. 12-02-1986), heeft het Arbitragehof besloten dat het decreet vernietigd wordt in zoverre het toepassingsgebied ervan, zoals het is omschreven in artikel 1, de gemeenten en groepen van gemeenten van het Nederlandse taalgebied omvat en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn, voorschrijft of toelaat)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 03-08-1994 en tekstbijwerking tot 01-08-2017)

Publicatie : 06-09-1973 nummer :   1973071902 bladzijde : 10089
Dossiernummer : 1973-07-19/01
Inwerkingtreding : 16-09-1973

Inhoudstafel Tekst Begin
I. Toepassingssfeer.
Art. 1-2
II. Sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer.
Art. 3-4
III. Bescheiden en documenten.
Art. 5
IV. Toezicht.
Art. 6-9
V. Sancties.
Art. 10-16

Tekst Inhoudstafel Begin
I. Toepassingssfeer.

  Artikel 1.[1 De Vlaamse Gemeenschap moedigt, met het oog op de bescherming van de werknemers en ter versterking van de sociale cohesie, het gebruik van de Nederlandse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers aan.
   De Vlaamse Regering kan maatregelen nemen ter uitvoering van het eerste lid.]1
  ----------
  (1)<DVR 2014-03-14/16, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 02-05-2014>

  Art. 2.[1 Dit decreet is van toepassing op de natuurlijke personen en rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben. Het regelt het taalgebruik voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen.
   Voor de toepassing van dit decreet worden gelijkgesteld met:
   1° werknemers: de personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon, of die arbeid verrichten onder gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst;
   2° werkgevers: de personen die de werknemers, vermeld in punt 1°, tewerkstellen, ongeacht de aard van hun bedrijvigheid;
   3° ondernemingen: de inrichtingen van werkgevers en met werkgevers gelijkgestelde personen die een activiteit buiten het bedrijfsleven uitoefenen.]1
  ----------
  (1)<DVR 2014-03-14/16, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 02-05-2014>

  II. Sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer.

  Art. 3. De "sociale betrekkingen" omvatten zowel de mondelinge als schriftelijke individuele en collectieve contacten tussen de werkgevers en de werknemers, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de tewerkstelling.

  Art. 4."Sociale betrekkingen" tussen werkgevers en werknemers omvatten ook onder meer :
  § 1. alle betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, die op het vlak van de onderneming plaatsvinden in de vorm van bevelen, mededelingen, [1 publicaties]1, dienstvergaderingen of personeelsvergaderingen, sociale dienst, arbeidsgeneeskundige dienst, maatschappelijke werken, vervolmakingscyclussen, disciplinaire procedure, onthaal en andere;
  § 2. de betrekkingen die op het vlak van de onderneming plaatsvinden in de ondernemingsraad, het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaats, of tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging, alsmede in of met elk ander orgaan dat tot institutionalisatie van die betrekkingen bij wet of collectief overleg zou worden opgericht;
  § 3. (alle werkaanbiedingen, in welke vorm ook, uitgaande van de werkgever teneinde de werknemer te werven;
  § 4. alle betrekkingen tussen werkgevers en de sollicitanten, voorafgaande aan het arbeidscontract en de eigenlijke tewerkstelling, ongeacht het feit of er al dan niet een arbeidscontract tot stand komt.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<DVR 2014-03-14/16, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 02-05-2014>

  III. Bescheiden en documenten.

  Art. 5.[1 § 1. De te gebruiken taal voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de onder- nemingen en voor alle documenten die bestemd zijn voor het personeel, is het Nederlands.
   § 2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1, kan voor individuele arbeidsovereen- komsten bijkomend een rechtsgeldige versie worden opgemaakt in een van volgende door alle betrokken partijen begrepen talen:
   1° een officiële taal van de Europese Unie;
   2° een officiële taal van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte maar die geen lid zijn van de Europese Unie.
   Het eerste lid is enkel van toepassing indien de werknemer zich in een van onderstaande gevallen bevindt:
   1° hij heeft zijn woonplaats op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de Europese Unie of een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte;
   2° hij heeft zijn woonplaats op het Belgische grondgebied en heeft gebruikgemaakt van zijn recht op vrij verkeer van werknemers of van de vrijheid van vestiging, zoals gewaarborgd door artikel 45 en 49 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en door verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie;
   3° hij valt onder het vrij verkeer van werknemers op grond van een internationaal of supranationaal verdrag.
  [2 § 2/1. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 kan voor facturen bijkomend een rechtsgeldige versie worden opgemaakt in een van volgende door alle betrokken partijen begrepen talen:
   1° een officiële taal van de Europese Unie;
   2° een officiële taal van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte die geen lid zijn van de Europese Unie.
   Het eerste lid is alleen van toepassing als de natuurlijke persoon of de exploitatiezetel van de onderneming waaraan de factuur gericht is, gevestigd is in een van de lidstaten van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, met uitzondering van België.]2
   § 3. Zo de samenstelling van het personeel zulks rechtvaardigt en op eenparige aanvraag van de werknemersleden van de ondernemingsraad of, bij ontstentenis van een ondernemingsraad, op eenparige aanvraag van de syndicale afvaardiging of, bij ontstentenis van beide, op verzoek van een afgevaardigde van een representatieve vakorganisatie, dient de werkgever evenwel bij de berichten, mededelingen, akten, getuigschriften en formulieren bestemd voor het personeel, een vertaling te voegen in één of meer talen.
   De regeling, vermeld in het eerste lid, geldt voor één jaar en dient op straffe van nietigheid, schriftelijk te zijn opgesteld. Ze dient door de werkgevers binnen een maand aan de ambtenaren, belast met het toezicht op de uitvoering van dit decreet, te worden betekend.
   § 4. Als er een verschil bestaat tussen de Nederlandstalige versie en de anderstalige versie van een document als vermeld in paragraaf 2 [2 , 2/1]2 en 3, heeft de Nederlandstalige versie van het document voorrang.
   § 5. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 tot en met 4 kan de werkgever meertaligheid eisen van de sollicitant en de kennis van andere talen bij sollicitanten toetsen tijdens de selectieperiode.]1
  ----------
  (1)<DVR 2014-03-14/16, art. 5, 004; Inwerkingtreding : 02-05-2014>
  (2)<DVR 2017-07-07/19, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 11-08-2017>

  IV. Toezicht.

  Art. 6. <DVR 2004-04-30/67, art. 28, 003; Inwerkingtreding : 15-08-2004> Het toezicht en de controle op de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het decreet houdende sociaalrechtelijke toezicht.

  Art. 7. (Opgeheven) <DVR 2004-04-30/67, art. 28, 003; Inwerkingtreding : 15-08-2004>

  Art. 8. (Opgeheven) <DVR 2004-04-30/67, art. 28, 003; Inwerkingtreding : 15-08-2004>

  Art. 9. (Opgeheven) <DVR 2004-04-30/67, art. 28, 003; Inwerkingtreding : 15-08-2004>

  V. Sancties.

  Art. 10. De stukken of handelingen, die in strijd zijn met de bepalingen van dit decreet, zijn nietig. De nietigheid wordt ambtshalve door de rechter vastgesteld.
  De bevoegde arbeidsauditeur, de ambtenaar van de Vast Commissie voor Taaltoezicht of iedere persoon of vereniging die van een rechtstreeks of onrechtstreeks belang kan doen blijken, kan de nietigverklaring vorderen voor de arbeidsrechtbank van de plaats waar de werkgever gevestigd is.
  Het vonnis beveelt ambtshalve de vervanging van de betrokken stukken.
  De opheffing van de nietigheid heeft slechts uitwerking vanaf de dag van de vervanging: voor geschreven stukken vanaf de dag van de indiening van de vervangende stukken bij de griffie van de arbeidsrechtbank.
  De nietigverklaring kan geen nadeel berokkenen aan de werknemer en laat de rechten van derden onverminderd. De werkgever is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn nietige stukken of handelingen ten nadele van de werknemer of van derden.
  De sancties vervat in dit artikel gelden eveneens ten aanzien van de akten en bescheiden van de ondernemingen, voorgeschreven bij wetten en reglemente, en van die bestemd voor het personeel, die reeds, overeenkomstig artikel 52, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coordinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, in het Nederlands dienden te worden gesteld.

  Art. 11. <DVR 2004-04-30/67, art. 28, 003; Inwerkingtreding : 15-08-2004> Het opleggen van de administratieve geldboete uit hoofde van inbreuken op dit decreet geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het decreet houdende sociaalrechtelijke toezicht.mmige sociale wetten, een administratieve geldboete toegepast worden.

  Art. 12.Onverminderd de artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek, [1 worden gestraft met een geldboete van 50 tot 500 euro:]1
  1° de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die de bepalingen van dit decreet hebben overtreden;
  2° de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, alsmede de werknemers die het krachtens dit decreet georganiseerde toezicht verhinderen.
  ----------
  (1)<DVR 2014-03-14/16, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 02-05-2014>

  Art. 13. Bij herhaling binnen één jaar na een vorige veroordeling kan de straf het dubbel van het maximum bedragen.

  Art. 14. De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe zijn aangestelden of lasthebbers worden veroordeeld.

  Art. 15. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, uitgezonderd hoofdstuk V, maar het begrip van hoofdstuk VII en van artikel 85, zijn van toepassing op de bij dit decreet bepaalde misdrijven.

  Art. 16.De publieke rechtsvordering wegens overtreding van de bepalingen van dit decreet, verjaart na verloop van [1 vijf]1 jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan.
  ----------
  (1)<DVR 2014-03-14/16, art. 7, 004; Inwerkingtreding : 02-05-2014>
  

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-07-2017 GEPUBL. OP 01-08-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 14-03-2014 GEPUBL. OP 22-04-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4; 5; 12; 16)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-04-2004 GEPUBL. OP 05-08-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 7-9; 11)
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 01-06-1994 GEPUBL. OP 03-08-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 30-01-1986 GEPUBL. OP 12-02-1986

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1971-1972. Besch. _ Voorstel van decreet, 26 (1971-1972), nr. 1. _ Amendementen, 26, (1971-1972), nr. 2. Zitting 1972-1973. Besch. _ Voorstel van decreet, 60, (1972-1973), nr. 1. _ Amendement, 26, (1971-1972), nr. 3. _ Verslag 26, (1971-1972), nr. 4. _ Verslag, 60, (1972-1973), nr. 2. Hand. _ Beraadslaging en aanneming. 19-6-1973.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie