J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 161 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1973/01/08/1973010805/justel

Titel
8 JANUARI 1973. - Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.
(NOTA : opgeheven voor het Brussels hoofdstedelijk gewest bij BESL 2002-09-26/43, art. 416, 18°, Inwerkingtreding : 01-03-2001)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-11-2013 en tekstbijwerking tot 26-09-2018)

Publicatie : 23-02-1973 nummer :   1973010805 bladzijde : 2403
Dossiernummer : 1973-01-08/02
Inwerkingtreding : 01-04-1973

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - WERKINGSSFEER EN TERMINOLOGIE.
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING GEMAAKT WORDEN OP DE AMBTENAREN VAN DE INSTELLINGEN EN DIE HUN BEZOLDIGINGSREGELING UITMAKEN.
Art. 3, 3bis
HOOFDSTUK III. - NADERE REGELEN VOOR TOEPASSING VAN SOMMIGE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR DE AMBTENAREN VAN DE MINISTERIES MET HET OOG OP DE TOEPASSING ERVAN OP DE AMBTENAREN VAN DE INSTELLINGEN.
Afdeling I. - Algemene bepalingen.
Art. 4-6
Afdeling II.
Art. 7-10
Afdeling III. - (...) <KB 10-05-1976, art. 3, § 1, BS 23-06-1976, Inwerkingtreding : 01-08-1973>
Art. 11
Afdeling IV. - (...) <KB 2002-09-05/37, art. 165>
Art. 12
Afdeling IVbis. - (...) <Ingevoegd bij KB 1999-04-30/58, art. 5, inwerkingtreding door de Koning te bepalen, opgeheven bij KB 2001-10-29/42, art. 29>
Art. 12bis
Afdeling V. - (Nadere regelen voor toepassing van de bepalingen betreffende de uitoefening van hogere ambten.) <KB 1983-08-08/37, art. 19, § 2, 2°, Inwerkingtreding : 01-10-1983>
Art. 13
Afdeling VI. - (Nadere regelen voor toepassing van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten). <KB 2002-09-05/37, art. 166>
Art. 14
Afdeling VII. - (Toepassingsmodaliteiten voor het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten). <Ingevoegd bij KB 1994-05-20/35, art. 1, Inwerkingtreding : 01-07-1994>
Art. 14bis, 14ter
HOOFDSTUK IV. - OPHEFFINGSBEPALINGEN.
Art. 15
HOOFDSTUK V. - OVERGANGSBEPALINGEN.
Art. 16
HOOFDSTUK VI. - SLOTBEPALINGEN.
Art. 17-18

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - WERKINGSSFEER EN TERMINOLOGIE.

  Artikel 1. Aan dit besluit zijn onderworpen de ambtenaren voor wie het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut gelding heeft.

  Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit worden de instellingen van openbaar nut bedoeld bij het koninklijk besluit van 8 januari 1973 aangeduid door de term " instellingen ".

  HOOFDSTUK II. - BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING GEMAAKT WORDEN OP DE AMBTENAREN VAN DE INSTELLINGEN EN DIE HUN BEZOLDIGINGSREGELING UITMAKEN.

  Art. 3.§ 1. Onverminderd de door de wet vastgestelde statuutbepalingen vinden de volgende besluiten, zoals zij gewijzigd zijn, toepassing op de ambtenaren van de instellingen, onder voorbehoud van de in dit besluit neergelegde nadere regelen :
  1° besluit van de regent van 30 maart 1950 de toekenning regelend van toelagen wegens buitengewone prestaties;
  2° koninklijk besluit van 30 november 1950 betreffende de huisvesting van sommige categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel;
  3° (koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten;) <KB 2002-09-05/37, art. 162, 1°>
  4° (koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden;) <KB 2002-09-05/37, art. 162, 2°>
  5° (koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen;) <KB 1983-08-08/37, art. 19, § 2, 1°, Inwerkingtreding : 01-10-1983>
  6° (...) <KB 20-08-1973, art. 5, § 1, BS 08-09-1973, Inwerkingtreding : 01-04-1973>
  7° (koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel van de federale overheidsdiensten;) <KB 2002-09-05/37, art. 162, 3°>
  8° (...) <KB 1994-09-14/39, art. 144, 1°, ED 01-01-1994>
  9° koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten;
  10° (koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten;) <KB 2002-09-05/37, art. 162, 4°>
  11° koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag toegekend aan sommige categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel;
  12° (koninklijk besluit van 13 april 1965 tot regeling van de bijdragen van de Staat in de kosten wegens standplaatsverandering van de leden van het personeel van de federale overheidsdiensten;) <KB 2002-09-05/37, art. 162, 5°>
  13° koninklijk besluit van 15 april 1965 houdende toekenning van een weddenbijslag aan sommige leden van het door de Staat bezoldigd personeel wier indiensttreding door de oorlog 1940-1945 merkelijk is vertraagd;
  14° (koninklijk besluit van 29 april 1965 betreffende de valorisatie van de voordelen in natura toegekend aan de conciërges van de federale overheidsdiensten, van de programmatorische federale overheidsdiensten en van de diensten die ervan afhangen;) <KB 2002-09-05/37, art. 162, 6°>
  15° (koninklijk besluit van 21 mei 1965 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlijden van een lid van het personeel van een federale overheidsdienst;) <KB 2002-09-05/37, art. 162, 7°>
  16° (...) <KB 2002-09-05/37, art. 162, 8°, Inwerkingtreding : 26-09-2002>
  17° (...) <KB 1995-04-10/B3, art. 66, 2°, Inwerkingtreding : 30-12-1995>
  18° (...) <KB 1993-03-04/31, art. 23, Inwerkingtreding : 23-03-1993>
  19° (...) <KB 1993-03-04/31, art. 23, Inwerkingtreding : 23-03-1993>
  20° (...) <KB 10-05-1976, art. 1, § 3, BS 23-06-1976, Inwerkingtreding : 01-08-1973>
  21° Ministerieel besluit van 25 september 1970 houdende vaststelling van het model van de reiswijzer voor voertuigen van de Staat;
  22° (...) <KB 1993-03-04/31, art. 23, Inwerkingtreding : 23-03-1993>
  23° (koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten;) <KB 2002-09-05/37, art. 162, 9°>
  24° (...) <KB 1993-03-04/31, art. 23, Inwerkingtreding : 23-03-1993>
  25° (...) <KB 1993-03-04/31, art. 23, Inwerkingtreding : 23-03-1993>
  26° (...) <KB 1993-03-04/31, art. 23, Inwerkingtreding : 23-03-1993>
  27° (koninklijk besluit van 28 september 1976 tot instelling van de toelage voor sommige ambtenaren van de Rijksbesturen, die geslaagd zijn voor een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau); <Ingevoegd bij KB 1984-01-26/31, art. 10, Inwerkingtreding : 18-02-1984>
  28° (koninklijk besluit van 31 juli 1976 houdende toekenning van de toelage voor vervanging van de huisbewaarder tijdens het vakantieverlof, aan personen vreemd aan de Administratie;) <Ingevoegd bij KB 1984-01-26/31, art. 10, Inwerkingtreding : 18-02-1984>
  29° (koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale overheidsdiensten;) <KB 2002-09-05/37, art. 162, 10°>
  30° (...) <KB 2002-09-05/37, art. 162, 11°, Inwerkingtreding : 26-09-2002>
  31° (koninklijk besluit van 30 april 1991 tot toekenning van een premie voor tweetaligheid aan het personeel van de rijksbesturen;) <Ingevoegd KB 07-08-1991, art. 1, A, BS, 26-09-1991, Inwerkingtreding : 01-01-1991>
  32° (koninklijk besluit van 25 november 1993 tot toekenning van een overbruggingstoelage aan sommige personeelsleden van de Rijksbesturen;) <Ingevoegd bij KB 25-11-1993, art. 1, A, BS 04-12-1993, Inwerkingtreding : 01-12-1993>
  33° (koninklijk besluit van 12 november 1991 betreffende het administratief en geldelijk statuut van het informaticapersoneel van de rijksbesturen, Hoofdstuk III, getiteld " Geldelijk statuut ";) <Ingevoegd bij KB 1994-05-20/35, art. 2, A, Inwerkingtreding : 01-12-1991>
  34° (...) <KB 1995-04-10/B3, art. 66, 2°, Inwerkingtreding : 30-12-1995>
  § 2. De bepalingen die de hiervoren genoemde besluiten mochten wijzigen, aanvullen of vervangen, vinden van rechtswege toepassing op de ambtenaren van de instellingen, tenzij zij afbreuk doen aan bepalingen die het voorwerp zijn gewest van de in dit besluit bepaalde aanpassingsmaatregelen.
  § 3. (De bepalingen van het hiervoren (onder 29°, 30°, 31°, 32° en 33°) genoemde besluit zijn enkel van toepassing op de personeelsleden van de hierna vermelde instellingen, opgenomen in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut : <KB 1994-05-20/35, art. 2, B, Inwerkingtreding : 01-12-1991>
  - Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  - Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag;
  - Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;
  - Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders van de diamantnijverheid;
  [1 - Fedris;]1
  [1 ...]1
  - Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers;
  - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  - Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers;
  - Rijksdienst voor pensioenen;
  - Rijksdienst voor sociale zekerheid;
  - Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie;
  - Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
  - Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen;
  - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening;
  - Pool van zeelieden ter koopvaardij;
  - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;
  - Instituut voor veterinaire keuring;
  - Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;
  - Regie der gebouwen;
  - Dienst voor de overzeese sociale zekerheid;
  - Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap;
  - Hulp- en informatiebureau voor gezinnen van militairen;
  - Nationaal geografisch instituut;
  - (...) <KB 1995-03-17/30, art. 66, Inwerkingtreding : 29-03-1995>
  - (...) <KB 1995-03-17/30, art. 66, Inwerkingtreding : 29-03-1995>
  - Belgisch instituut voor normalisatie;
  - Belgische Dienst voor bedrijfsleven en landbouw;
  - Dienst voor regeling der binnenvaart.) <KB 07-08-1991, art. 1, B, BS 26-09-1991, Inwerkingtreding : 01-01-1991>
  ----------
  (1)<KB 2018-09-06/13, art. 86, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 3bis. [1 Behoudens andersluidende bepaling dienen, voor de toepassing op de ambtenaren van de in artikel 3 bedoelde bepalingen, de woorden "Voorzitter van het directiecomité", die voorkomen in de bepalingen, vervangen te worden door de woorden "leidend ambtenaar".
   Voor de toepassing van dit besluit moet er onder leidend ambtenaar worden verstaan de ambtenaar die belast is met het dagelijks beheer van de instelling.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2016-08-03/21, art. 24, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2016>
  

  HOOFDSTUK III. - NADERE REGELEN VOOR TOEPASSING VAN SOMMIGE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR DE AMBTENAREN VAN DE MINISTERIES MET HET OOG OP DE TOEPASSING ERVAN OP DE AMBTENAREN VAN DE INSTELLINGEN.

  Afdeling I. - Algemene bepalingen.

  Art. 4. Behoudens strijdige bepaling vinden de in artikel 3 bedoelde bepalingen toepassing op de ambtenaren van de instellingen alsof zij (tot een federale overheidsdienst) behoorden, al naar het geval, als vastbenoemde, stagedoende (...) ambtenaar. <KB 2002-09-05/37, art. 163> <KB 1994-09-14/39, art. 145, Inwerkingtreding : 01-01-1994>

  Art. 5. Wanneer een regel, die door artikel 3 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van de instellingen, bepaalt dat het advies van de Inspecteur of van de Inspectie van Financiën moet worden aangevraagd, wordt dat advies gegeven door de afgevaardigde van de Minister van Financiën bij de instelling.

  Art. 6. De regelen bedoeld in artikel 3, § 1, worden voor de toepassing ervan op de ambtenaren van de instellingen aangepast zoals in de artikelen 7 tot 14 is vermeld.

  Afdeling II.
  <Opgeheven bij KB 2013-10-25/05, art. 75, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij KB 2013-10-25/05, art. 75, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij KB 2013-10-25/05, art. 75, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 9. (...) <KB 10-05-1976, art. 2, § 4, BS 23-06-1976, Inwerkingtreding : 01-08-1973>

  Art. 10. (...) <KB 10-05-1976, art. 2, § 4, BS 23-06-1976, Inwerkingtreding : 01-08-1973>

  Afdeling III. - (...) <KB 10-05-1976, art. 3, § 1, BS 23-06-1976, Inwerkingtreding : 01-08-1973>

  Art. 11. (...) <KB 10-05-1976, art. 3, § 2, BS 23-06-1976, Inwerkingtreding : 01-08-1973>

  Afdeling IV. - (...) <KB 2002-09-05/37, art. 165>

  Art. 12. (...) <KB 2002-09-05/37, art. 165>

  Afdeling IVbis. - (...) <Ingevoegd bij KB 1999-04-30/58, art. 5, inwerkingtreding door de Koning te bepalen, opgeheven bij KB 2001-10-29/42, art. 29>

  Art. 12bis. (...)<Ingevoegd bij KB 1999-04-30/58, art. 5, inwerkingtreding door de Koning te bepalen, opgeheven bij KB 2001-10-29/42, art. 29>

  Afdeling V. - (Nadere regelen voor toepassing van de bepalingen betreffende de uitoefening van hogere ambten.) <KB 1983-08-08/37, art. 19, § 2, 2°, Inwerkingtreding : 01-10-1983>

  Art. 13. (...) Wanneer in de betrokken instelling geen geschikte personeelsleden voorhanden zijn mag, op voorstel van de directieraad van die instelling, de uitoefening van een hoger ambt toevertrouwd worden aan een personeelslid van een andere instelling die onder het toezicht van dezelfde minister ressorteert, voor zover zijn werkelijke graad ingedeeld is in hetzelfde niveau als dat waarin de graad die overeenstemt met de tot wederopzeggens toe te kennen functie is ingedeeld of voor zover het betrokken personeelslid aan de door het statuut voorgeschreven vereisten voldoet om tot dit niveau te worden bevorderd. <KB 1983-08-08/37, art. 19, § 2, 3°, Inwerkingtreding : 01-10-1983>

  Afdeling VI. - (Nadere regelen voor toepassing van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten). <KB 2002-09-05/37, art. 166>

  Art. 14. Artikel 7 moet als volgt worden gelezen :
  " Art. 7. Onverminderd de regelen betreffende de administratieve en begrotingscontrole worden de vergoedingen en toelagen door Ons vastgesteld. "

  Afdeling VII. - (Toepassingsmodaliteiten voor het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten). <Ingevoegd bij KB 1994-05-20/35, art. 1, Inwerkingtreding : 01-07-1994>

  Art. 14bis.
  <Opgeheven bij KB 2016-08-03/21, art. 25, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2016>

  Art. 14ter.
  <Opgeheven bij KB 2016-08-03/21, art. 25, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2016>

  HOOFDSTUK IV. - OPHEFFINGSBEPALINGEN.

  Art. 15. Opgeheven worden :
  1° (...) <KB 20-08-1973, art. 5, § 3, BS 08-09-1973, Inwerkingtreding : 01-04-1973>
  2° Alle bepalingen van de koninklijke en de ministeriële besluiten, voor zover zij aangelegenheden regelen die door dit besluit zijn geregeld.

  HOOFDSTUK V. - OVERGANGSBEPALINGEN.

  Art. 16. § 1. De bijzondere regeling ingevoerd bij de §§ 2 tot 4 is van toepassing op elke ambtenaar die, op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit, behoort tot een van de bij dit besluit bedoelde instellingen en zonder onderbreking blijft behoren tot een ervan.
  § 2. De in § 1 bedoelde ambtenaar heeft in de graad door hem bekleed op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit nooit een lagere weddenschaal dan die welke hij de dag vóór die datum genoot.
  § 3. De in § 1 bedoelde ambtenaar telt, voor de vaststelling van zijn wedde, ten minste de anciënniteit door hem verkregen in zijn weddenschaal op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.
  (...) <KB 1994-09-14/39, art. 147, Inwerkingtreding : 01-01-1994>
  § 4. De Minister die het toezicht op de instelling uitoefent, regelt met instemming van (de Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren), de gevallen die een zodanig bijzonder aspect vertonen dat een minder letterlijke toepassing van het onderhavige besluit verantwoord is. Die gevallen worden geregeld naar de zin van dit besluit.

  HOOFDSTUK VI. - SLOTBEPALINGEN.

  Art. 17. Dit besluit treedt op 1 april 1973 in werking.

  Art. 18. Onze Vice-Eerste Minister, Onze Minister van Landsverdediging, Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Volksgezondheid en van het Gezin, Onze Minister van Openbare Werken, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Onze Minister van Sociale Voorzorg, Onze Minister van Landbouw en Middenstand, Onze Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Onze Staatssecretaris voor Begroting, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 8 januari 1973.
BOUDEWIJN
Van koningswege :
De Eerste Minister
(Volgen de handtekeningen van de Ministers)

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 4 van 18 april 1967 en bij het koninklijk besluit nr. 88 van 11 november 1967;
   Gelet op de wet van 25 april 1963 op het beheer van de instellingen van openbaar nut voor maatschappelijke zekerheid en sociale voorzorg;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Kas voor de zeevisserij;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Nationale Kas voor bediendenpensioenen;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Bijzondere Compensatiekas voor kinderbijslag voor de gemeenten, instellingen die ervan afhangen en verenigingen van gemeenten;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor beroepsziekten;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers;
   Gelet op het advies van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Pool van zeelieden ter koopvaardij;
   Gelet op het advies van de Centrale Raad van beheer van het Nationaal Werk voor oud-strijders en oorlogsslachtoffers;
   Gelet op het advies van de Raad van beheer van het Nationaal Werk voor oorlogsinvaliden;
   Gelet op het advies van de Hog e Raad van het Nationaal Instituut voor de huisvesting;
   Gelet op het advies van de Raad van beheer van de Nationale Maatschappij voor de huisvesting;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;
   Gelet op het advies van de Raad van beheer van de Brugse Zeevaartinrichtingen;
   Gelet op het advies van de bestuurscommissie van het Rijksinstituut voor grondmechanica;
   Gelet op het advies van de Raad van beheer van de Dienst der scheepvaart;
   Gelet op het advies van de Raad van beheer van de Autonome Haven van Luik;
   Gelet op het advies van de Raad van beheer van de naamloze vennootschap " Zeekanaal en haveninrichtingen van Brussel ";
   Gelet op het advies van de Raad van beheer van de Dienst van de overzeese sociale zekerheid;
   Gelet op het advies van de Algemene Syndicale Raad van advies;
   Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor Openbaar Ambt, gegeven op 19 juni 1972;
   Gelet op het akkoord van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 21 juni 1972;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Vice-Eerste Minister, van Onze Minister van Landsverdediging, van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, van Onze Minister van Volksgezondheid en van het Gezin, van Onze Minister van Openbare Werken, van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, van Onze Minister van Sociale Voorzorg, van Onze Minister van Landbouw en Middenstand, van Onze Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, van Onze Staatssecretaris voor Openbaar Ambt en van Onze Staatssecretaris voor Begroting,

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-09-2018 GEPUBL. OP 26-09-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-08-2016 GEPUBL. OP 24-08-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 3bis; 14bis; 14ter)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-10-2013 GEPUBL. OP 14-11-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 7-10)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-07-2005 GEPUBL. OP 20-07-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 26-09-2002 GEPUBL. OP 26-11-2002
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-09-2002 GEPUBL. OP 26-09-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 12)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 19-07-2001 GEPUBL. OP 18-09-2001
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 12BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-04-1999 GEPUBL. OP 30-06-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 12BIS)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-04-1995 GEPUBL. OP 30-12-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-03-1995 GEPUBL. OP 29-03-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 01-12-1994 GEPUBL. OP 23-12-1994
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-09-1994 GEPUBL. OP 18-10-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 12; 16)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-05-1994 GEPUBL. OP 21-06-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 14BIS; 14TER)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-11-1993 GEPUBL. OP 04-12-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-07-1993 GEPUBL. OP 11-08-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-03-1993 GEPUBL. OP 23-03-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-08-1991 GEPUBL. OP 26-09-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-01-1991 GEPUBL. OP 05-02-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-05-1984 GEPUBL. OP 30-06-1984
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-01-1984 GEPUBL. OP 18-02-1984

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 161 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie