J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1972/07/07/1972070702/justel

Titel
7 JULI 1972. - Wet tot vaststelling van de grenzen van de belastingbevoegdheid van agglomeraties en federaties van gemeenten.

Publicatie : 26-07-1972 nummer :   1972070702 bladzijde : 8336
Dossiernummer : 1972-07-07/31
Inwerkingtreding : 01-01-1973

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De agglomeratie en de federatie van gemeenten kunnen, met uitsluiting van de gemeenten die er deel van uitmaken, belastingen heffen welke betrekking hebben op de bevoegdheden die hun werkelijk zijn overgedragen bij toepassing van artikel 4 van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten.

  Art. 2. De agglomeratie en de federatie van gemeenten kunnen opcentiemen heffen op de navolgende provinciale belastingen :
  1° belasting op de drijfkracht;
  2° belasting op het tewerkgesteld personeel;
  3° belasting op de honden;
  4° belasting op de tapperijen en slijterijen van gegiste of geestrijke dranken;
  5° belasting op de tabakslijterijen;
  6° belasting op de vaartuigen, de bootjes, de rijwielen met hulpmotor, de motorrijwielen en de rijwielen.

  Art. 3. <W 19-07-1979, art. 47, BS 22-08-1979> De agglomeratie kan opcentiemen op de onroerende voorheffing heffen ten belope van ten hoogste honderd en vijf opcentiemen.
  (NOTA : Art. 3 is niet van toepassing op de Brusselse agglomeratie (W 11-07-1994, art. 13, BS 19-07-1994).

  Art. 4. Artikel 48, § 1, 5°, van de wet van 26 juli 1971 wordt geschrapt.

  Art. 5. <wijzigingsbepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen>

  Art. 6. <wijzigingsbepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen>

  Art. 7. <wijzigingsbepaling van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten>

  Art. 8. Onverminderd hun bevoegdheid om onmiddellijk retributies te heffen, kunnen de agglomeraties en federaties van gemeenten hun belastingen slechts voor de eerste maal heffen met ingang van 1 januari volgend op de eerste installatie van hun raden.
  De artikelen 5 en 6 van deze wet zijn echter van toepassing met ingang van 1 januari 1973.
Erratum Tekst Begin

originele versie
1972070710
PUBLICATIE :
1972-10-06
bladzijde : 0

ERRATUMParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1971-1972. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr. 259-1. - Amendementen, nr. 259-2. - Verslag, nr. 259-3. - Amendementen, nr. 259-4. Parlementair Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 21 en 22 juni 1972. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 458. Parlementair Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 29 juni 1972.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie