J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1971/07/21/1971072101/justel

Titel
21 JULI 1971. - Wet betreffende de bevoegdheid en de werking van de Cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap.

Publicatie : 23-07-1971 nummer :   1971072101 bladzijde : 8910
Dossiernummer : 1971-07-21/30
Inwerkingtreding : 02-08-1971

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I.
Art. 1
HOOFDSTUK II.
Art. 2-3
HOOFDSTUK III. - SAMENWERKING TUSSEN DE CULTUURGEMEENSCHAPPEN.
Art. 4-5
HOOFDSTUK IV.
Art. 6-26

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I.

  Artikel 1. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  HOOFDSTUK II.

  Art. 2. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 3. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  HOOFDSTUK III. - SAMENWERKING TUSSEN DE CULTUURGEMEENSCHAPPEN.

  Art. 4. § 1. In elke cultuurraad bestaat een commissie die tot doel heeft de samenwerking tussen de Nederlandse en de Franse cultuurgemeenschap te bevorderen.
  Deze commissie is samengesteld volgens het stelsel der evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties. Zij bestaat uit vijftien leden waaronder de voorzitter en de ondervoorzitters van de cultuurraad.
  § 2. Wanneer zij samen vergaderen vormen de in § 1 bedoelde commissies de verenigde commissies voor samenwerking.
  In de loop van de zitting houden de verenigde commissies voor samenwerking ten minste twee vergaderingen. Deze worden om beurt voorgezeten door de voorzitter van de ene en van de andere cultuurraad; de eerste vergadering wordt voorgezeten door de oudste in jaren onder de voorzitters.
  De verenigde commissies voor samenwerking kunnen de aanwezigheid vorderen van de Ministers die de culturele aangelegenheden in hun bevoegdheid hebben en van elk ander Minister.
  De verenigde commissies voor samenwerking stellen hun reglement van orde op.

  Art. 5. Onverminderd de territoriale bevoegdheid van elke cultuurraad blijven gehandhaafd de praktische uitvoeringsmaatregelen inzake onderwijs die de Ministers van Nationale Opvoeding tot 31 december 1970 in onderlinge overeenstemming hebben genomen ten behoeve van de inwoners van de zes randgemeenten en van de taalgrensgemeenten, die niet de taal van het taalgebied gebruiken, evenals de feitelijke toestanden welke op dezelfde datum in die gemeenten bestonden op cultuurgebied. Die maatregelen en toestanden kunnen niet worden gewijzigd dan met instemming van de twee cultuurraden.
  Ieder voorstel om zodanige wijziging aan te brengen, wordt vooraf aan de verenigde commissies voor samenwerking voorgelegd.

  HOOFDSTUK IV.

  Art. 6. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 7. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 8. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 9. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 10. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 11. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 12. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 13. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 14. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 15. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 16. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 17. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 18. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 19. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 20. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 21. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 22. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 23. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 24. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 25. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>

  Art. 26. <Opgeheven bij W 08-08-1980, art. 93>
Erratum Tekst Begin

originele versie
1971072102
PUBLICATIE :
1973-10-27
bladzijde : 0

ERRATUMBegin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie