J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 27 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1969/07/01/1969070106/justel

Titel
1 JULI 1969. _ Wet tot vaststelling van het recht van de oorlogsinvaliden en oorlogswezen op geneeskundige verzorging op kosten van de Staat. Zie wijziging(en)

Publicatie : 15-07-1969 nummer :   1969070106 bladzijde : 6934
Dossiernummer : 1969-07-01/30
Inwerkingtreding : 25-07-1969

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3, 3bis, 4-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De oorlogsinvaliden en gelijkgestelden die onder het Nationaal Werk voor oorlogsinvaliden ressorteren, krijgen, op kosten van de Staat, door bemiddeling van voornoemd Werk, levenslang geneeskundige, paramedische, farmaceutische verzorging, ziekenhuisverpleging en orthopedische toestellen en prothesen binnen de grenzen en volgens de nadere regelen en tarieven door de Koning vastgesteld op voorstel of na advies van de Hoge Raad van de Nationale Werken voor oorlogsgetroffenen.
  Hetzelfde geldt voor de oorlogswezen die als zodanig zijn erkend krachtens de bepalingen van de geco÷rdineerde wetten op de militaire pensioenen of de geco÷rdineerde wetten op de vergoedingspensioenen, doch enkel tot de leeftijd van 21 jaar of, wanneer zij verder studeren, tot het einde van hun studie. Deze leeftijdsgrens geldt niet voor wezen die reeds vˇˇr de leeftijd van 21 jaar lichamelijk of geestelijk onbekwaam zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze onbekwaamheid wordt door de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst vastgesteld. Zij kan tijdelijk of definitief zijn.

  Art. 2. Op voorstel of na advies van voornoemde Hoge Raad, bepaalt de Koning van administratieve sancties toepasselijk op de miskenning van de beschikkingen krachtens deze wet genomen. Hij regelt eveneens de procedure.

  Art. 3. De toepassing van artikel 1 van deze wet mag niet leiden tot een toestand die voor de oorlogsinvaliden en oorlogswezen minder gunstig zou zijn dan de toestand op 1 november 1968.

  Art. 3bis. <Ingevoegd bij W 1992-12-30/40, art. 154, Inwerkingtreding : 19-01-1993> Op verzoek van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden zijn de tariferingsdiensten, voorzien in het artikel 98 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, verplicht haar alle gegevens over te zenden met betrekking tot de farmaceutische verstrekkingen.
  De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regelen voor de uitvoering van deze verplichting.

  Art. 4. De voorzieningen van de schaal voor tegemoetkoming in de geneeskundige verzorging genomen ter uitvoering van artikel 3, lid 1, van het koninklijk besluit van 11 oktober 1957, houden geleidelijk op van toepassing te zijn naarmate de modaliteiten bedoeld in artikel 1 ze zouden komen wijzigen.

  Art. 5. ž 1. Opgeheven worden :
  1░ artikel 35 van de wetten op de militaire pensioenen, geco÷rdineerd op 11 augustus 1923;
  2░ de artikelen 58 en 59 van de wetten op de vergoedingspensioenen, geco÷rdineerd op 5 oktober 1948 en gewijzigd op 28 juni 1956.
  ž 2. Artikel 37 van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, wordt als volgt aangevuld : "....."

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
 • WET VAN 30-12-1992 GEPUBL. OP 09-01-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 3BIS)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zittijd 1968-1969. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. _ Wetsontwerp, nr. 373-1. _ Verslag, nr. 373-2. _ Ontwerp, nr. 373-3, geamendeerd door de Senaat. Parlementaire Handelingen. _ Vergaderingen van 12 en 26 juni 1969. Senaat. Parlementaire bescheiden. _ Verslag, nr. 460. Parlementaire Handelingen. _ Vergadering van 25 juni 1969. .....

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 27 uitvoeringbesluiten
  Franstalige versie