J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 10 uitvoeringbesluiten 15 gearchiveerde versies
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1969/03/28/1969032804/justel

Titel
28 MAART 1969. - [Koninklijk besluit houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen.] <KB 2002-05-26/40, art 1, 008; Inwerkingtreding : 09-02-2005>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-12-1982 en tekstbijwerking tot 08-07-2020)

Publicatie : 04-04-1969 nummer :   1969032804 bladzijde : 3002       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1969-03-28/01
Inwerkingtreding : 01-07-1969

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 1bis, 2-4
BIJLAGE
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Art. 1. Geven aanleiding tot schadeloosstelling, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 december 1963 inzake de schadeloosstelling voor en de voorkoming van de beroepsziekten, gewijzigd bij de wet van 24 december 1968, de volgende ziekten :

  
Kodenummer 
------------ 
1.1.Beroepsziekten veroorzaakt door de volgende chemische agentia
1.101.Arsenicum of -verbindingen
1.102.Beryllium of -verbindingen
1.103.01.Koolmonoxyde
1.103.02.Koolstofoxychloride
1.103.03.Cyaanwaterstofzuur
1.103.04.Cyaniden
1.103.05.Cyanogeenverbindingen
[1.103.06Isocyanaten]
  <KB 2002-08-02/93, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 17-11-2002>
1.104.Cadmium of -verbindingen
1.105.Chroom of -verbindingen
1.106.Kwik of -verbindingen
1.107.Mangaan of -verbindingen
1.108.01.Salpeterzuur
1.108.02.Stikstofoxyden
1.108.03.Ammoniak
1.109.Nikkel of -verbindingen
1.110.Fosfoor of -verbindingen
1.111.Lood of -verbindingen
1.112.01.[Zwaveloxyden]
  <KB 1991-07-12/31, art. 1, 1°, 005; Inwerkingtreding : 31-08-1991>
1.112.02.Zwavelzuur
1.112.03.Zwavelwaterstof
1.112.04.Zwavelkoolstof
1.113.Thallium of -verbindingen
1.114.Vanadium of -verbindingen
1.115.01.Chloor
1.115.02.Zijn anorganische verbindingen
1.115.03.Broom
1.115.04.Zijn anorganische verbindingen
1.115.05.Jodium
1.115.06.Zijn anorganische verbindingen
1.115.07.Fluor of -verbindingen
1.116.Alifatische of alicylische koolwaterstoffen die bestanddelen zijn van petroleumether en benzine (petroleumether en benzine zijn vloeibare petroleumdistillaten waarvan het kokpunt de 200 graden Celsius niet te boven gaat)
1.117.Halogeenderivaten van alifatische of alicylisvhe koolwaterstoffen
1.118.01.Alcoholen
1.118.02.Hun halogeenderivaten
1.118.03.Clycolen
1.118.04.Hun halogeenderivaten
1.118.05.Ethers
1.118.06.Hun halogeenderivaten
1.118.07.Ketonen
1.118.08.Hun halogeenderivaten
1.118.09.Organische esters
1.118.10.Hun halogeenderivaten
[1.118.11Organofosforzure esters]
  <KB 2002-08-02/93, art. 1, Inwerkingtreding : 17-11-2002>
1.119.01.Organische zuren
1.119.02.Aldehyden
1.119.021.Methanal (formaldehyde)
1.119.03.Met inbegrip van de amidische derivaten
1.120.01.Alifatische nitroderivaten
1.120.02.Salpetersuren esters
1.121.01.Benzeen of
1.121.02.Zijn homologeen (de homologen van benzeen worden bepaald door de formule C H ) n 2n-6
1.121.03.Naftalenen of
1.121.04.Hun homologen (de naftaleenhomologen worden bepaald met de formule C H ) n 2n-12
[1.121.05Andere gecondenseerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen]
   <KB 2002-08-02/93, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 17-11-2002>
1.122.Halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen
1.123.01.Fenolen of homologen of
1.123.02.Hun halogeenderivaten
1.123.03.Thiofenolen of homologen of
1.123.04.Hun halogeenderivaten
1.123.05.Naftolen of homologen of
1.123.06.Hun halogeenderivaten
1.123.07.Halogeenderivaten van alcoylaryloxyden
1.123.08.Halogeenderivaten van alcoylarysulfiden
1.123.09.Benzochinon
1.124.01.Aromatische aminen of aromatische hydrazinen of
1.124.02.Hun halogeen-, fenol-, nitro-, nitroso- of sulfonderivaten
1.125.01.Nitroderivaten van aromatische koolwaterstoffen
1.125.02.Nitroderivaten van fenolen of hun homologen
[1.130.Zink en -verbindingen
1.132.Platina en -verbindingen]
  <KB 1991-07-12/31, art. 1, 2°, 005; Inwerkingtreding : 31-08-1991>
2.107.Alifatische koolwaterstoffen niet bedoeld onder 1.116
2.108.01.Alifatische aminen
2.110.01.Vinylbenzeen (styreen)
9.101.Terpenen
[9.102.Kobalt of -verbindingen van kobalt]
  <KB 1989-09-13/33, art. 1, 1°, 004; Inwerkingtreding : 15-10-1989>
1.2.Beroepsziekten veroorzaakt door stoffen en agentia die niet onder andere posten zijn opgenomen
1.201.Huidaandoeningen en huidkanker veroorzaakt door :
1.201.01.Roet
1.201.02.Teer
1.201.03.Bitumen
1.201.04.Pek
1.201.05.Anthraceen of -verbindingen
1.201.06.Minerale olien
1.201.07.Ruwe paraffine of de verbindingen van de paraffine
9.201.08.Carbazol of -verbindingen
9.201.09.Bijprodukten van de steenkooldistillatie
1.202.Huidaandoeningen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door stoffen welke niet onder andere posten werden opgenomen
1.3.Beroepsziekten welke zijn ontstaan door het inademen van stoffen en agentia welke niet onder andere posten zijn opgenomen
1.301.Pneumoconiosen
1.301.11.Silicose
1.301.12.Silicose met longtuberculose
[2.301.01.Grafitose]
   <KB 26-11-1982, art. 1, 002>
[2.301.02Stibiose]
   <KB 2002-08-02/93, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 17-11-2002>
[9.301.20.Goedaardige aandoeningen van het borstvlies en het pericard veroorzaakt door asbest]
  <KB 1999-03-22/43, art. 1, 1°, 006; Inwerkingtreding : 26-04-1999>
1.301.21.Asbestose
1.301.22.[...]
  <KB 1999-03-22/43, art. 1, 2°, 006; Inwerkingtreding : 26-04-1999>
1.301.23.[...]
  <KB 1999-03-22/43, art. 1, 2°, 006; Inwerkingtreding : 26-04-1999>
1.301.24.Pneumoconioses veroorzaakt door stof van silicaten
1.302.Aandoeningen van de bronchien en de longen veroorzaakt door stof of rook van aluminium of -verbindingen
1.303.Aandoeningen van de bronchien veroorzaakt door stof van harde metalen
1.304.Aandoeningen van de bronchien en de longen veroorzaakt door stof van Thomasslakken
1.305.01.Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door de houtsoorten te ak en kamballa
1.305.02.Farinosis
[1.305.03.01.Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door hout]
  <KB 1991-07-12/31, art. 1, 4°, 005; Inwerkingtreding : 31-08-1991>
[1.305.03.02.Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door antibiotica]
  <KB 1991-07-12/31, art. 1, 3°, 005; Inwerkingtreding : 31-08-1991>
[1.305.05.01.Extrinsieke allergische alviolitis]
  <KB 1991-07-12/31, art. 1, 5°, 005; Inwerkingtreding : 31-08-1991>
[1.305.05.02.Siderose]
  <KB 1991-07-12/31, art. 1, 7°, 005; Inwerkingtreding : 31-08-1991>
[1 1.305.06.01Astma op basis van specifieke overgevoeligheid, veroorzaakt door stoffen die niet onder andere rubrieken zijn opgenomen;
1.305.06.02Allergische rhinitis op basis van specifieke overgevoeligheid door stoffen die niet onder andere rubrieken zijn opgenomen;]1
[1.305.07Metaalkoorts veroorzaakt door inademing van rook van metaaloxyden die niet voorkomen onder andere posten]
  <KB 2002-08-02/93, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 17-11-2002>
[2.306.01.Kankerachtige aandoeningen van de bovenste luchtwegen veroorzaakte door houtstof]
  <KB 1991-07-12/31, art. 1, 7°, 005; Inwerkingtreding : 31-08-1991>
[2.306.02.Longziekten veroorzaakt door het inademen van stof van katoen, vlas, hennep, jute, sisal en bagasse]
  <KB 1991-07-12/31, art. 1, 6°, 005; Inwerkingtreding : 31-08-1991>
[9.307.Mesothelium veroorzaakt door asbest]
  <KB 26-11-1982, art. 1, 002>
[9.308.Longkanker veroorzaakt door asbest]
  <KB 1999-03-22/43, art. 1, 3°, 006; Inwerkingtreding : 26-04-1999>
[9.310.larynxkanker veroorzaakt door asbest]
  <KB 2002-05-26/40, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 25-06-2002>
1.4.Infectieziekten en door parasieten verwekte ziekten welke verband houden met de uitoefening van bepaalde beroepen
1.401.Wormziekten veroorzaakt door :
1.401.01.Ankylostoma duodenale of necator americanus
1.401.02.Anguillula intestinalis (Strongyloides stercoralis)
1.402.Tropische beroepsziekten
1.402.01.Malaria
1.402.02.Amoebendysenterie
1.402.03.Slaapziekte
1.402.04.Knokkelkoorts (Dengue)
1.402.05.Pappatacikoorts
1.402.06.Maltakoorts
1.402.07.Febris recurrens
1.402.08.Gele koorts
1.402.09.Pest
1.402.10.Leishmaniose
1.402.11.Framboesia
1.402.12.Lepra
1.402.13.Vlektyphus
1.402.14.Andere rickettsiosen
[1.402.15.Bilharziose
1.402.16.Shigellose
1.402.17.Filariose]
  <KB 1989-09-13/33, art. 1, 3°, 004; Inwerkingtreding : 15-10-1989>
1.403.01.Infectieziekten of door parasieten veroorzaakte ziekten die op de mens worden overgezet door dieren of dierlijke overblijselen
1.403.02.Tetanus
[1.403.03.Hepatitis A van het personeel blootgesteld aan kontakt met afvalwater dat door faecalien bezoedeld is]
  <KB 1988-03-07/30, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 25-03-1988>
[1.404.01.[4 Tuberculose bij personen werkzaam in verzorgingsinstellingen, de gezondheidszorg, de thuiszorg, het wetenschappelijk onderzoek, politiediensten, lucht- en zeehavens, gevangenissen, asielcentra en opvangcentra voor illegalen en daklozen en bij maatschappelijk werkers]4 ]
  <KB 1991-07-12/31, art. 1, 8°, 005; Inwerkingtreding : 31-08-1991>
[1.404.02.Virale hepatitis bij leden van het personeel werkzaam op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis, wetenschappelijk onderzoek en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat]
  <KB 1991-07-12/31, art. 1, 9°, 005; Inwerkingtreding : 31-08-1991>
[1.404.03.Andere infektieziekten bij led en van het personeel dat werkzaam is op het gebied van de preventieve gezonheidszorg, eneeskundige verzorging, verpleging aan huis of laboratoriumwerk en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico]
  <KB 1991-07-12/31, art. 1, 10°, 005; Inwerkingtreding : 31-08-1991>
[5 1.404.04- Elke ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2 bij werknemers die in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten zoals bedoeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voor zover het optreden van de ziekte wordt vastgesteld in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.]5
1.6.Door fysische agentia veroorzaakte beroepsziekten
1.601.Ziekten veroorzaakt door inoserende stralingen
1.602.Staar veroorzaakt door warmtestralen
1.603.Hypoacousie of doofheid ten gevolge van het lawaai
1.604.Aandoeningen ten gevolge van compressie of decompressie van de omringende atmosfeer
[1.605.01Been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste ledematen veroorzaakt door mechanische trillingen]
  <KB 2004-12-27/50, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 19-02-2005>
 [...]
  <KB 2004-12-27/50, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 19-02-2005>
1.605.02Angioneurotische aandoeningen van de bovenste ledematen veroorzaakt door mechanische trillingen]
  <KB 2002-08-02/93, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 17-11-2002>
[1.605.03Geobjectiveerd mono- of polyradiculair syndroom in de vorm van ischias, cauda-equina-syndroom of lumbaal spinale-stenose-syndroom :
  - ten gevolge van degeneratieve discushernia veroorzaakt door het tillen van zware lasten of door mechanische trillingen die via het zitvlak op het lichaam worden overgedragen, op voorwaarde dat het radiculair syndroom zich voordoet tijdens de blootstelling aan het beroepsrisico of uiterlijk een jaar na het beeindigen ervan, of
   - ten gevolge van voortijdige degeneratieve spondylose-spondylartrose op het niveau L4-L5 of L5-S1, veroorzaakt door het tillen van zware lasten of door mechanische trillingen die via het zitvlak op het lichaam worden overgedragen.]
  <KB 2004-12-27/50, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 19-02-2005>
[1.606.11.Aandoeningen van de periarticulaire slijmbeurzen als gevolg van druk, onderhuidse cellulitis
1.606.21.Aandoeningen door overmatige inspanning van peesscheden, van het weefsel van peesscheden en van inplantingen van spieren en pezen bij de schouwspelartiesten
[2 1.606.22Aandoeningen van de pezen, peesscheden en spier- en peesaanhechtingen van de bovenste ledematen veroorzaakt door overbelasting van deze structuren ingevolge krachtige, repeterende bewegingen of ingevolge ongunstige houdingen]2
1.606.41.Afscheuring door overmatige inspanning van doornvormige beenuitsteeksels]
  <KB 1989-09-13/33, art. 1, 4°, 004; Inwerkingtreding : 15-10-1989>
[1.606.51.Aantasting van de zenuwfunctie door druk]
  <KB 2002-08-02/93, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 17-11-2002>
1.607.Mijnwerkersnystagmus
[3 1.608 :Trombose of aneurysma van de arteria ulnaris ter hoogte van de hypothenar, gepaard gaand met angioneurotisch syndroom of ischemie, veroorzaakt door repeterende slagen met of op de hypothenar (hypothenar-hamer-syndroom)]3
[1.7.Beroepsziekten die niet in een andere categorie kunnen worden ondergebracht
1.701.Allergische aandoeningen veroorzaakt door natuurlijke latex na ten minste een maand blootstelling aan het beroepsrisico]
  <KB 2001-07-09/35, art. 1, 2°, 007; Inwerkingtreding : 02-09-2001>
[1.702Hemolytisch syndroom veroorzaakt door antimoontrihydride
1.712Acute encephalopathie veroorzaakt door boorhydriden]
  <KB 2002-08-02/93, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 17-11-2002>
[1.711.organisch psychosyndroom veroorzaakt door organische oplosmiddelen]
  <KB 2002-05-26/40, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 25-06-2002>
(1)<KB 2009-10-28/09, art. 1, 011; Inwerkingtreding : 17-12-2009>
(2)<KB 2012-10-12/06, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 02-11-2012>
(3)<KB 2012-12-21/24, art. 1, 013; Inwerkingtreding : 28-01-2013>
(4)<KB 2013-01-22/06, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 21-02-2013>
(5)<KB 39 2020-06-26/19, art. 1, 016; Inwerkingtreding : 18-03-2020>  Art. 1bis. <Ingevoegd bij KB 2002-05-26/40, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 25-06-2002> Voor de beroepsziekten die in de bijlage bij dit besluit worden opgesomd dient de blootstelling aan het beroepsrisico van de ziekte te voldoen aan de aldaar bepaalde criteria.

  Art. 2. <Opheffingsbepaling>.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1969.

  Art. 4. Onze Minister van Sociale Voorzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE

  Art. N.[1 Bijlage. Blootstellingscriteria voor sommige beroepsziekten
   Codenummer 9.308 - Longkanker veroorzaakt door asbest
   Codenummer 9.310 - Larynxkanker veroorzaakt door asbest
   Codenummer 1.301.21 - Asbestose
   1. Voor de erkenning van een blootstelling aan het beroepsrisico van de ziekten 9.308, 9.310 en 1.301.21 is vereist dat de beroepsblootstelling aan asbest ten minste 20 jaar vóór het verschijnen van de ziekte een aanvang heeft genomen en dat de betrokkene een beroepsblootstelling aan asbest heeft gehad die in het totaal ten minste 25 vezeljaren bedraagt.
   2. Een vezeljaar is gelijk aan de totale blootstelling die een persoon op één jaar tijd ondervindt in een arbeidsmilieu waar de asbestvezelconcentratie in de ingeademde lucht gelijk is aan één asbestvezel per kubieke centimeter. Deze definitie wordt uitgedrukt in de volgende formule:
  
   (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 18-12-2019, p. 114263)
   Een asbestvezel is een asbestdeeltje met een lengte groter dan 5 micrometer, een diameter kleiner dan 3 micrometer en een lengte/diameter verhouding van ten minste drie op één.
   De blootstelling gedurende een bepaalde beroepsactiviteit wordt berekend op grond van de gemiddelde asbestvezelconcentratie in de lucht op de arbeidspost en de werkelijke duur van de blootstelling.
   De gemiddelde asbestvezelconcentratie in de lucht wordt voor een welbepaalde arbeidspost vastgesteld aan de hand van beschikbare meetresultaten betreffende soortgelijke arbeidsposten in dezelfde periode.
   Indien enkel welbepaalde handelingen of procédés gepaard gingen met een blootstelling aan asbest, wordt alleen de tijd die aan die handelingen of procédés werd besteed in aanmerking genomen.
   De totale blootstelling wordt berekend door de afzonderlijke blootstellingen (C1 T1, C2 T2,.... Cn Tn) samen te tellen volgens de formule:
  
   (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 18-12-2019, p. 114263)
   Waarin:
   Ci = het aantal asbestvezels per cm3 lucht
   Ti = de blootstellingsduur in jaren
   Voor de berekening van de blootstellingsduur geldt :
   1 jaar = 1.920 arbeidsuren
   Indien de werkelijke arbeidsduur niet meer kan worden achterhaald wordt één arbeidsdag gelijkgesteld met acht arbeidsuren, één week met vijf arbeidsdagen, één maand met twintig arbeidsdagen of vier weken en één jaar met twaalf maanden.
   3. Een beroepsblootstelling van 25 vezeljaren is bewezen indien de betrokkene bilaterale diffuse verdikkingen van de viscerale borstvliezen vertoont die als beroepsziekte onder de code 9.301.20 zijn erkend of aan de wettelijke voorwaarden voldoen om als beroepsziekte te worden erkend.]1
  [2 Code 1.404.04 - SARS-CoV-2
   Zijn blootgesteld aan het beroepsrisico van de ziekte 1.404.04:
   de werknemers die in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten bedoeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voor zover:
   - de werkomstandigheden of de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteiten het geregeld onmogelijk maken om een afstand van 1,5 meter te bewaren in de contacten met andere personen,
   - er niet meer dan 14 dagen zijn verstreken tussen het optreden van de ziekte en de datum van de laatste daadwerkelijke werkzaamheden van de werknemer buitenshuis,
   - en er niet meer dan 14 dagen zijn verstreken tussen het optreden van de ziekte en de datum waarop de onderneming waarin de werknemer zijn beroepsactiviteit uitoefende niet meer opgenomen werd in de bijlage bij voornoemd ministerieel besluit van 23 maart 2020.]2
  ----------
  (1)<KB 2019-12-09/09, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2019>
  (2)<KB 39 2020-06-26/19, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 18-03-2020>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 26 mei 2002.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van de Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van de beroepsziekten, inzonderheid op artikel 27 en artikel 45;
   Gelet op het advies van de technische Raad bij het Fonds voor de beroepsziekten;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Voorzorg,
   .....
Erratum Tekst Begin

originele versie
1969032816
PUBLICATIE :
1969-04-24
bladzijde : 0

ERRATUMWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-06-2020 GEPUBL. OP 08-07-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; N)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-12-2019 GEPUBL. OP 18-12-2019
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-01-2013 GEPUBL. OP 11-02-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-12-2012 GEPUBL. OP 18-01-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-10-2012 GEPUBL. OP 23-10-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-10-2009 GEPUBL. OP 07-12-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 09-02-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 07-11-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-05-2002 GEPUBL. OP 15-06-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 1BIS; N)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-07-2001 GEPUBL. OP 23-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-03-1999 GEPUBL. OP 16-04-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-07-1991 GEPUBL. OP 21-08-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-09-1989 GEPUBL. OP 05-10-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-03-1988 GEPUBL. OP 15-03-1988
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 10 uitvoeringbesluiten 15 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie