J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1967/11/10/1967111013/justel

Titel
10 NOVEMBER 1967. _ Koninklijk besluit nr 56 tot bevordering van het gebruik van giraal geld. Zie wijziging(en)

Publicatie : 14-11-1967 nummer :   1967111013 bladzijde : 11748
Dossiernummer : 1967-11-10/30
Inwerkingtreding : 01-01-1969

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. (Iedere koopman moet houder zijn van een rekening bij De Post (Postcheque) of bij een in BelgiŽ gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van toepassing is.) Hij vermeldt de domiciliŽring en het nummer ervan op de facturen, rekeningsafschriften of andere documenten waarbij hij de betaling vordert. <W 1993-03-22/34, art. 135, 1į, 002; Inwerkingtreding : 1993-04-19>De moratoire rente begint niet te lopen zolang de schuldenaar met deze gegevens niet in kennis werd gesteld, ondanks iedere ingebrekestelling, aanmaning of overeengekomen beding.

  Art. 2. <Wijzigingsbepaling>

  Art. 3. (Kooplieden mogen in hun onderlinge relaties bij het handel drijven geen betalingen of stortingen weigeren van ten minste 10 000 frank met een al dan niet gekruiste cheque of door overschrijving op een rekening bij De Post (Postcheque) of bij een in BelgiŽ gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van toepassing is.) De ontvangst door de schuldeiser van die betalingstitels gebeurt onder voorbehoud van goede afloop, overeenkomstig het gemeen recht. <W 1993-03-22/34, art. 135, 2į, 002; Inwerkingtreding : 1993-04-19>Wanneer een schuldeiser die zijn betaling per cheque of per overschrijving ontvangt verplicht is, als tegenprestatie, hetzij koopwaren of andere roerende goederen, hetzij representatieve bescheiden van koopwaren of met waarborgen vergezelde bewijzen van schuldvordering te leveren of een pand terug te geven, kan hij zijn levering uitstellen tot de betaaltitel werd uitgevoerd.

  Art. 4. Dit besluit treedt op 1 januari 1969 in werking.

  Art. 5. Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning ten einde de economische heropleving, de bespoediging van de regionale reconversie en de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, inzonderheid op artikel 1, 6į, en op artikel 4;
   Gelet op de wetten betreffende het handelsregister, gecoŲrdineerd op 20 juli 1964, inzonderheid op de artikelen 8, 9, 16 en 39;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van FinanciŽn en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   (Verslag aan de Koning : B.S. 14-11-1967; Advies van de Raad van State : B.S. 14-11-1967)
   .....
Erratum Tekst Begin

originele versie
1967111085
PUBLICATIE :
1967-11-30
bladzijde : 0

ERRATAWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
  • WET VAN 22-03-1993 GEPUBL. OP 19-04-1993
    (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Erratum Franstalige versie